Nämnden för funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för funktionshindrade"

Transkript

1 Protokoll Nf 215/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: Klockan: Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve (FP) Anders Karlsson (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Sara Maxe (KD) Helena Netz (C) Per-Anders Lundin (M) Stig Westlén (M) Ann-Kristin Spåls (MP) Snorre Hermansson (V) Tjänstgörande ersättare Birgitta Lindahl (FP) Ingvar Ernstson (C) Marianne Hamp (M) för Simon Olow (M) för Mirja Sällinen (S) för Sebastian Haraldsson (M) Närvarande ersättare Maiken Mattisson (KD) Carina Johansson (FP) Övriga Sofia Persson Robert Lindby Ingela Pihlström Theresia Forsberg Stefan Kailing Karin Björnram Johanna Viberg Jeanette Rosberg Åsa Tiderman Rikard Lund Anders Nylén Charlotta Edfalk-Sundler Sofia Casselborn förvaltningschef nämndadministratör samordnare samordnare årsprocessledare ekonom tf. utvecklingschef administrativ samordnare områdeschef områdeschef myndighetschef LSS-handläggare LSS-handläggare 1

2 Robert Lindby, sekreterare Justerat den 22 maj 2014 Carina Toro Hartman, ordförande Snorre Hermansson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 maj Protokollsjusterare Snorre Hermansson (V), med Emil Eriksson Risve (FP) som ersättare, utses att justera dagens protokoll den 22 maj Ändring av ärendelistan Ärendelistan fastställs utan ändringar. 57 Anmälan om jäv Ingen anmälan om jäv. 58 Ändrad sammanträdestid för nämnden i juni 2014 Ärendenummer: Nf 518/2013 Nämnden för funktionshindrade fattade den 21 november 2013, 176, beslut om sammanträdestider för Ordföranden föreslår att datumet för nämndens sammanträde den 12 juni ändras till den 13 juni Ordförandens förslag till Nämnden för funktionshindrade: Sammanträdestiden ändras till den 13 juni 2014 kl Enligt ordförandens förslag. 2

3 59 Information om Samba (Samverkansledning för barns och ungas bästa) Handläggare: Ingela Pihlström, Theresia Forsberg Samordnarna Ingela Pihlström och Theresia Forsberg har inbjudits till dagens sammanträde för att informera om "Samverkansledning för barns och ungas bästa" (Samba). Syftet med Samba är att samordna resurser kring barn och ungdomar som har en sammansatt problematik och som behöver insatser från olika verksamheter inom kommun och landsting. 60 Delårsrapport med prognos 1, 2014 Ärendenummer: Nf 284/2014 Handläggare: Stefan Kailing, Karin Björnram Förvaltningen för funktionshindrade har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och prognos 1 för helår Budget 2014 uppgår till tkr (tusen kronor). Den är höjd från tidigare tkr efter beslut i kommunstyrelsen i april. Prognosen visar ett budgetöverskott med tkr, varav tkr avser nämndens intraprenad, socialpsykiatrin, och tkr avser personlig assistans. Förvaltningen har tilldelats tre utmärkelser. Arbetet med RoS (relationer och sexualitet) har fått Örebro kommuns kvalitetspris. Förvaltningen har också fått kommunens jämställdhetspris, bl.a. för sin strävan att utöva en jämställd och rättssäker myndighetsutövning och för sitt arbete med HBT-frågor. Ett hedersomnämnande har tilldelats socialpsykiatrin, tillsammans med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam), för arbetet med att möjliggöra för personer med psykisk ohälsa att studera. sunderlag Delårsrapport med prognos 1,

4 1. Nämnden för funktionshindrade antar delårsrapport med prognos 1 för Delårsrapport med prognos 1 överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare hantering. Deltar inte i beslutet Emil Eriksson Risve (FP), Birgitta Lindahl (FP), Per-Anders Lundin (M), Stig Westlén (M), Marianne Hamp (M), Ann-Kristin Spåls (MP) och Snorre Hermansson (V) deltar inte i beslutet. 61 Pict-O-Stat Enkätverktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Ärendenummer: Nf 39/2014 Handläggare: Johanna Viberg Johanna Viberg, tf. utvecklingschef, informerar om Pict-O-Stat, ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 62 Rapport om beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ej verkställts inom tre månader kvartal 1, 2014 Ärendenummer: Nf 250/2014 Handläggare: Jeanette Rosberg En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Från och med den 1 juli 2008 gäller samma rapporteringsskyldighet för beslut enligt 9 lagen om stöd 4

5 och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och fullmäktige. En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan utdömas för beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst kronor och högst 1 miljon kronor. Nämnden för funktionshindrade rapporterade två SoL-beslut som ej verkställda inom tre månader kvartal 1, en avser två män. Totalt rapporterade nämnden tjugotvå ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1, 2014, vilket är ett fler än vid det förra rapporteringstillfället. Av besluten avser femton män och sju kvinnor. sunderlag Rapport, daterad 16 april 2014, med avidentifierad statistik uppdelad på kvinnor respektive män 63 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser och konferenser Carina Johansson (FP) har deltagit i ett heldagsseminarium om funktionsnedsättning och våldsutsatthet vid City konferenscenter. Susanne Lindholm (KD) deltog den 29 april i en inspirationsdag om e- hälsa i Västerås stad. E-hälsa handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas kommunikationshjälpmedel som t.ex. läsplattor och tillsyn via kameror. 64 Ordförandens information Ordföranden Carina Toro Hartman informerar om en hearing om förbättrad bemanning. Den äger rum den 16 maj vid City konferenscenter. Förtroendevalda som önskar delta anmäler sig till nämndens sekreterare. Efter nämndsammanträdet den 13 juni inbjuds till sommarlunch. 5

6 65 Förvaltningschefens information Förvaltningschef Sofia Persson informerar om minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och planering kring anhöriginvandring/flyktingmottagning" den 25 april 2014 (Vux 364/2012). Anteckningarna finns i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. Inför sommaren 2014 finns möjlighet att anordna extra aktiviteter i form av utevistelse för brukare som vistas på boenden inom Social välfärd. Medel tilldelas från programnämnden till vård- och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade samt till socialnämnderna. 66 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Sofia Fransson Charlotta Edfalk-Sundler, LSS-handläggare, redogör för en ansökan om personlig assistans enligt 9 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan inkom muntligt den 20 november 2013 från en person född 1955 och avser personlig assistans med ospecificerat antal timmar per vecka. Ansökan avslogs delvis. 67 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Charlotta Edfalk-Sundler Charlotta Edfalk-Sundler, LSS-handläggare, redogör för en omprövning av insatsen ledsagarservice enligt 9 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för en person född I samband med 6

7 omprövningen inkom en muntlig ansökan om fortsatt ledsagarservice enligt 9 3 eller kontaktperson enligt 9 4 LSS den 24 oktober Ansökan avslogs. 68 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Nf 262/2014 Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera beslutanderätten. som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 7

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30. Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten

Protokoll. Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30. Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30 Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten Närvarande ledamöter: Elisabeth Sundström (M) ordförande Maria Magnusson (FP) 1:e vice ordförande ej 277-299

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 194/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-06-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:40 Ledamöter: Anders A. Aronsson (FP), ordförande Lars Persson (S), vice ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Göder

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer