Nämnden för funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för funktionshindrade"

Transkript

1 Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: Klockan: Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve (FP) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Sara Maxe (KD) Per-Anders Lundin (M) Stig Westlén (M) Simon Olow (M) Tjänstgörande ersättare Maiken Mattisson (KD) för Ann-Kristin Spåls (MP) Hjördis Sellén (S) för Anders Karlsson (S) Ingvar Ernstson (C) för Helena Netz (C) Britten Uhlin (S) för Mirja Sällinen (S) t.o.m. 23 Marie Georgson (S) för Martha Wicklund (V) Marianne Hamp (M) för Sebastian Haraldsson (M) Övriga Sofia Persson Robert Lindby Annifrid Frimodigh Pernilla Wenström Karin Björnram Åsa Tiderman Anders Nylén Stefan Kailing Johanna Viberg Marcus Karlsson Malin Lilja förvaltningschef nämndadministratör projektledare planerare ekonom områdeschef myndighetschef årsprocessledare tf. utvecklingschef LSS-handläggare LSS-handläggare Robert Lindby, sekreterare Justerat den 20 mars

2 Carina Toro Hartman, ordförande Marianne Hamp, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 mars Protokollsjusterare Marianne Hamp (M), med Simon Olow (M) som ersättare, utses att justera dagens protokoll den 20 mars Ändring av ärendelistan Nytt ärende "Reviderad driftbudget 2014" tas upp som ärende 6 b ( 22). 18 Anmälan om jäv Ingen anmälan om jäv. 19 Samordning av arbetsmarknadsinsatser mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenummer: Nf 25/2014 Handläggare: Annifrid Frimodigh Annifrid Frimodigh har ett uppdrag att utreda möjligheten att samordna arbetsmarknadsinsatser mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam). Målgruppen är personer inom funktionshinderområdet som med rätt stöd kan komma från daglig verksamhet till arbete, och personer som har insatser från Vuxam, men som kanske behöver mer stöd i form av daglig verksamhet. Uppdraget handlar om att kartlägga hur vi arbetar i dag, vilka målgrupper och insatser som kan beröras, samt att föreslå åtgärder för att förbättra för medborgarna. De ekonomiska och personella konsekvenserna för förvaltningarna ska utredas och man ska se över de metoder för arbetsförmågebedömning som används och ge förslag på hur dessa kan utvecklas. Det handlar också om att ge förslag på förändringar i arbetssätt inom Förvaltningen för funktionshindrade så att arbetsförmågebedömningar kan ingå i den inledande utredningen av personer. I uppdraget ingår även att undersöka hur angränsande verksamheter, t.ex. socialtjänsten, Activa, INDA support, Miljövårdscentrum och sociala företag/kooperativ kan användas eller komplettera arbetet i förvaltningarna 2

3 vad gäller bedömning av arbetsförmåga och insatser för att bistå människor i att finna en väg ut på arbetsmarknaden. Susanne Lindholm (KD) betonar att kommunen måste bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättningar. Per-Anders Lundin (M) anser att man borde tala om "funktionsförutsättningar" i stället för "funktionsnedsättningar". Personernas kompetens och möjligheter hamnar då mer i fokus. sunderlag Utredningsuppdrag - samordning av arbetsmarknadsinsatser mellan Funktionshindrade och Vuxam, daterat 2 december 2013, reviderat 4 februari Investeringsplan IT underlag till budgetförslag Ärendenummer: Nf 132/2014 Handläggare: Pernilla Wenström Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter enligt regeringens digitala agenda. Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovationer och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten IT ska ses som en möjliggörare för utveckling av kommunens service. Investeringsplan IT anger vilka investeringar som behöver prioriteras som ett stöd för en modernisering av kommunen. Planen medför att ansvarig nämnd ska ange behov och ange vilka driftkostnadspåverkan förslaget har. Finansiering av driftskostnader som kommer av (IT-) projekt sker inom driftnämndernas och programnämndens budgetramar. Utvecklingen ska vara behovsstyrd, privatpersoner och företagare ska kunna utföra sina tjänster och få information och kontakt med kommunen via en och samma yta. sunderlag 3

4 Nämnden för funktionshindrades investeringsplan IT underlag till budgetförslag , daterad 11 mars Investeringsplan IT godkänns. 2. Investeringsplanen IT överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare hantering. 21 Månadsrapport februari 2014 Ärendenummer: Nf 125/2014 Handläggare: Karin Björnram Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs i form av månadsrapporter. Ekonom Karin Björnram presenterar det ekonomiska utfallet efter januari månad. Prognosen är att ekonomin är i balans. Nuläget visar totalt ett budgetöverskott med 125 tkr (tusen kronor). sunderlag Månadsrapport ekonomi Funktionshindrade Reviderad driftbudget 2014 Ärendenummer: Nf 519/2013 Handläggare: Karin Björnram I december 2013 fattade Nämnden för funktionshindrade beslut om budgetramarna för nämndens verksamheter. Under januari 2014 arbetade enheterna med sina tilldelade ramar. Nu är detta arbete avslutat och förvaltningen ser att en omfördelning av resurserna behöver göras. Det är främst budgeten för externa köp av platser i gruppbostäder som behöver 4

5 förstärkas, men även hälso- och sjukvårdsenhetens administration och utvecklingsenheten behöver mer resurser under året. Eftersom andra verksamheter redovisar ett överskott mot budget så föreslår förvaltningen en revidering av driftbudget sunderlag Månadsrapport ekonomi Funktionshindrade 2014 (Nf 125/2014) Tjänsteskrivelse, daterad 13 mars 2014 Driftbudget 2014 revideras enligt förvaltningens förslag den 13 mars Deltar inte i beslutet Emil Eriksson Risve (FP), Per-Anders Lundin (M), Marianne Hamp (M), Stig Westlén (M) och Simon Olow (M) deltar inte i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag för respektive parti. 23 Jämställdhetspris, kvalitetspris och hedersomnämnande Handläggare: Sofia Persson Förvaltningen för funktionshindrade har tilldelats Örebro kommuns jämställdhetspris Priset ska lyfta fram goda exempel och förebilder som kan inspirera andra och förbättra jämställdhetsarbetet inom kommunen. Förvaltningen har också fått kvalitetspriset Nya steg 2013 för ROSprojektet. Det handlar om stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar när det gäller känslor, relationer och sexualitet. Samtidigt fick Socialpsykiatrin och Kommunala vuxenutbildningen (Komvux) ett hedersomnämnande för sitt samarbete för att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar att gå vidare till studier. 5

6 24 Förslag till höjning av habiliteringsersättningen Ärendenummer: Nf 173/2014 Handläggare: Sofia Persson Önskemål har framförts från nämndens ordförande att förvaltningen utarbetar ett förslag om höjning av habiliteringsersättningen med 5 kronor. Kostnaden för en sådan höjning uppgår till cirka kronor per år. Totalt betalade förvaltningen ut kronor för Förslaget innebär att den grundläggande habiliteringsersättningen höjs fr.o.m. den 1 september 2014 från 40 kronor/dag till 45 kronor/dag, ersättningen för halvdag på 25 kronor höjs till 30 kronor. Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i nämnden den 10 april sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 5 mars 2014 Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. 25 Information om Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Handläggare: Sofia Persson Regeringen beslutade den 21 mars 2013 att tillkalla en särskild utredare för att se över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syftet som det beskrivs i direktiven är att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen. Utredningen i sin helhet finns tillgänglig via I Örebro kommun väntas programnämnd Social välfärd besluta om sänkt timersättning i april. Frågan togs upp för beredning i mars (Sov 71/2014). Förvaltningen för funktionshindrade har i sin utredning beräknat Örebro kommuns faktiska kostnader (2013). Förslaget utifrån detta är införandet av två nivåer som bidrar till en sänkning på 26 respektive 10 kronor/timme. sunderlag Utdrag ur Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (sammanfattningen) 6

7 26 Information om kost m.m. Handläggare: Åsa Tiderman Åsa Tiderman, områdeschef, informerar om förvaltningens stöd till brukarna i frågor om bra kost och motion. Förvaltningen har en rådgivande och stödjande roll eftersom brukarna själva väljer hur och vad de vill äta. Vissa väljer att äta för sig själva medan andra vill äta gemensamt vid gruppbostäderna. När det gäller kost och motion finns KOM-gruppen, där "KOM" står för Kost Och Motion. Detta är en resursgrupp som arbetar med dessa frågor. Det är inte ovanligt att en person är överviktig men ändå lider av näringsbrist. 27 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser och konferenser Susanne Lindholm (KD) deltog den 28 januari i ett seminarium om lagreglerade frivilliguppdrag. Exempel på sådana uppdrag är familjehem, avlösare, kontaktpersoner, ledsagare, gode män och förvaltare. Susanne Lindholm säger att det var ett jätteintressant seminarium. Frivilliginsatser i samhället är värda flera miljarder kronor och 9 av 10 socialchefer menar att man kommer vara beroende av den frivilliga sektorn. Den 5 december infaller Internationella frivilligdagen som instiftats av FN. 7

8 28 Ordförandens information Ordföranden Carina Toro Hartman informerar om tillgänglighetspriset. Pristagare utses av en grupp med representanter från majoriteten, Sara Maxe (KD), och oppositionen, Per-Anders Lundin (M). Det är ännu oklart vilka som ska representera förvaltningen och Turidgruppen. Vi återkommer med information om detta. Priset delas ut i november Förvaltningschefens information Förvaltningschef Sofia Persson informerar om en förändring i organisationen. Administrativa resurser vid förvaltningskontor Vård och stöd kommer att flytta över och bilda ett nytt större kontor vid Ringgatan. Ansvarig för kontoret blir förvaltningschefen för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam). Ansvaret för budgeten kommer dock även under 2014 att ligga på Nämnden för funktionshindrade. 30 Information med anledning av kritik från en förvaltare Handläggare: Sofia Persson En förvaltare åt en psykiskt sjuk äldre man har riktat kritik mot Örebro kommun, bl.a. i artiklar i Nerikes Allehanda. Med anledning av detta lämnar Sofia Persson, förvaltningschef, en muntlig redogörelse och nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 8

9 31 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Marcus Karlsson Marcus Karlsson, LSS-handläggare, redogör för en uppföljning som ledde till omprövning av insatsen avlösarservice enligt 9 5 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för en person född et blev att avsluta insatsen då personen inte tillhör personkrets enligt 1 LSS. 32 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Malin Lilja Malin Lilja, LSS-handläggare, redogör för en ansökan om personlig assistans enligt 9 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan inkom muntligt den 11 juni 2013 från en person född 1955 och avser personlig assistans med ospecificerat antal timmar per vecka. Ansökan avslogs. 33 från Kammarrätten i Göteborg avseende särskild avgift; fråga om prövningstillstånd (Mål nr ) Ärendenummer: Nf 424/2012 Handläggare: Anders Nylén Anders Nylén, myndighetschef, informerar om bakgrunden till ett beslut från Kammarrätten i Göteborg avseende särskild avgift; fråga om prövningstillstånd. 9

10 34 Information om brev från Humana AB Ärendenummer: Nf 106/2014 Handläggare: Anders Nylén Anders Nylén, myndighetschef, informerar om brev från Humana AB om bl.a. felaktigheter i tidsrapportering. Nämnden för funktionshindrade beslutar : 35 Anmälan av ordförandebeslut Ärendenummer: Nf 182/2014 Ordförandebeslut anmäls i skrivelsepärmar som delas ut till gruppmöten före nämndens sammanträde. Vid dagens sammanträde anmäls ett ordförandebeslut. Anmälan av ordförandebeslut tas till protokollet. 36 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Nf 179/2014 Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera 10

11 beslutanderätten. som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 37 Anmälan av handlingar Till Nämnden för funktionshindrade anmäls: Protokoll från samverkansgruppen den 9 januari och 6 februari 2014 Skriften "Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor" från Sveriges Kommuner och Landsting (dnr 12/6955) Anmälan tas till protokollet. 11

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-10-18 Onsdagen den 26 oktober, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-16 Socialnämnden Tid 2011-11-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om kraftsamling - muntlig information

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer