Nämnden för funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för funktionshindrade"

Transkript

1 Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: Klockan: Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja Sällinen (S) Sara Maxe (KD) Sebastian Haraldsson (M) Stig Westlén (M) Ann-Kristin Spåls (MP) Tjänstgörande ersättare Maiken Mattisson (KD) Birgitta Lindahl (FP) Britten Uhlin (S) Marie Georgson (S) Marianne Hamp (M) Övriga Sofia Persson Robert Lindby Anders Nylén Johanna Viberg Philip Sterneby Helena Sjökvist Åsa Tiderman Rikard Lund Karin Björnram Annelie Fridman Jeanette Rosberg Annika Jogenius Eva Jönsson Annika Bäckman Karin Brodin Catarina Dahlén Karlsson för Susanne Lindholm (KD) för Emil Eriksson Risve (FP) för Anders Karlsson (S) för Helena Netz (C), utgår p.g.a. jäv 165 för Per-Anders Lundin (M) förvaltningschef nämndadministratör myndighetschef utvecklingschef planerare administrativ samordnare områdeschef områdeschef ekonom planerare administrativ samordnare enhetschef områdeschef enhetschef LSS-handläggare LSS-handläggare 1

2 Robert Lindby, sekreterare Justerat den 19 december 2014 Carina Toro Hartman, ordförande Marianne Hamp, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december Protokollsjusterare Marianne Hamp (M), med Ann-Kristin Spåls (M) som ersättare, utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 19 december Ändring av ärendelistan Mirja Sällinen (S) anmäler en övrig fråga om matsituationen. Frågan tas upp som ärende 13 b ( 163). 152 Anmälan om jäv Marie Georgson (S) anmäler jäv i ärende 15 ( 165). 153 Behovsunderlag för lokal- och bostadsförsörjningsplan , med revidering 2015 Ärendenummer: Nf 501/2014 Handläggare: Philip Sterneby Lokal- och bostadsförsörjningsplanen ska redovisa framtida behov av lokaler och bostäder inom Förvaltningen för funktionshindrade. Planen ska belysa behovet av lokaler, boenden och bostäder utifrån tidigare års statistik, befintlig bostadskö samt de intresseanmälningar som fortlöpande inkommer. Utifrån detta ska framtida behov av ökat driftsanslag beräknas. Inom förvaltningen finns ett behov av tre nya gruppbostäder per år under perioden och två gruppbostäder per år därefter. Det kommer att behövas en rad resurskrävande åtgärder under en lång tid för att lyfta standarden på kommunens grupp- och servicebostäder till en ambitionsnivå som skäligen motsvarar dagens nybyggnadskrav. Förbättringar och anpassningar av befintliga lokaler kommer att påverka det framtida behovet av lokalförändringar för grupp- och servicebostäder. 2

3 Daglig verksamhet konkurrensutsattes enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) under I dagsläget har ingen privat utförare påbörjat verksamhet i Örebro, men det kommer eventuellt att ske i slutet 2014 eller under sunderlag Behovsunderlag för lokal- och bostadsförsörjningsplan , med revidering 2015, daterad 1 december 2014 Tjänsteskrivelse, daterad 5 december Nämnden godkänner behovsunderlaget för lokal- och bostadsförsörjningsplan , med revidering 2015, för Förvaltningen för funktionshindrade. 2. Behovsunderlag för lokal- och bostadsförsörjningsplan överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare handläggning. Nämndens behandling Efter diskussion i nämnden föreslår ordföranden Carina Toro Hartman (S) följande tillägg i beslutspunkt 1: "En kompletterande skrivelse bifogas underlaget." Nämnden tillstyrker detta förslag. 1. Nämnden godkänner behovsunderlaget för lokal- och bostadsförsörjningsplan , med revidering 2015, för Förvaltningen för funktionshindrade. En kompletterande skrivelse bifogas underlaget. 2. Behovsunderlag för lokal- och bostadsförsörjningsplan överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare handläggning. 154 Reviderad driftbudget december 2014 Ärendenummer: Nf 519/2013 Handläggare: Karin Björnram Med anledning av att lagen om valfrihetssystem utökas till att även gälla området daglig verksamhet inom Förvaltningen för funktionshindrade ombudgeteras kronor från driftnämnden till programnämnden. Budgetjusteringen är nödvändig för att skapa en konkurrensneutral hantering av ersättningssystemet till utförarna. Nämnden för funktionshindrade har under hösten fattat beslut om att ombudgetera kronor från nämndens planeringsreserv till enheter i förvaltningen för att främst finansiera kostnader som kan öka brukarnas välbefinnande. Medlen ska användas till inköp av cyklar till brukarna, 3

4 kompisgungor, enkätverktyget Pict-O-Stat, julfest, Ipad-plattor, bubbelbadkar m.m. Vid dagens sammanträde presenteras en tjänsteskrivelse med förslag till reviderad driftbudgetram. sunderlag Tjänsteskrivelse till Programnämnd social välfärd, daterad 27 maj 2014 (Sov 144/2014) Ordförandebeslut, daterat 6 november 2014 Protokollsutdrag, 132, Nämnden för funktionshindrade, 20 november 2014 Protokollsutdrag, 133, Nämnden för funktionshindrade, 20 november 2014 Tjänsteskrivelse med förslag till reviderad driftbudgetram, daterad 4 december 2014 Driftbudget 2014 revideras enligt förvaltningens förslag den 4 december Deltar inte i beslutet Marianne Hamp (M), Sebastian Haraldsson (M), Stig Westlén (M), Birgitta Lindahl (FP) och Ann-Kristin Spåls (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag för respektive parti. 155 Månadsrapport november 2014 Ärendenummer: Nf 125/2014 Handläggare: Karin Björnram Det ekonomiska utfallet efter november månad presenteras. Prognosen för helår visar ett budgetöverskott med tkr (tusen kronor), varav tkr avser nämndens intraprenad, Socialpsykiatrin, och tkr avser personlig assistans. Förväntat budgetöverskott på övrig verksamhet är tkr. sunderlag Månadsrapport ekonomi Funktionshindrade november

5 156 Attestförteckning 2015 Ärendenummer: Nf 535/2014 Handläggare: Karin Björnram, Gun-Marie Malmquist I lagen om kommunal redovisning (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnderna ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sina förvaltningar. Attest är ett skriftligt intygande att kontrollen är utförd. Att attestera innebär inte ett beslut och medför inga beslutsbefogenheter. Mot denna bakgrund föreslås nämnden utse attestanter i enlighet med "Attestförteckning 2015". Som firmatecknare för nämnden föreslås förvaltningschef Sofia Persson med ekonom Lena Segerberg som ersättare. Förvaltningen svarar för att attestförteckningen löpande hålls aktuell under året. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 11 december 2014, med bifogad attestförteckning 1. Attestförteckning 2015 enligt förvaltningens förslag godkänns. 2. Förvaltningschefen får i uppdrag att löpande besluta om ändringar i attestförteckningen vid person- och verksamhetsförändringar under året. 3. Till firmatecknare för Nämnden för funktionshindrade utses förvaltningschef Sofia Persson med ekonom Lena Segerberg som ersättare. 157 Timersättning för personlig assistans 2015 Ärendenummer: Nf 574/2014 Handläggare: Anders Nylén, Johanna Viberg 5

6 Programnämnd social välfärd beslutade den 3 april 2014, 58, att Förvaltningen för funktionshindrade skulle få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att skapa två ersättningsnivåer och göra en sänkning som täcker de faktiska kostnaderna för insatsen personlig assistans i Örebro kommun. Från den 1 maj 2014 är ersättningen uppdelad i två nivåer: 252 kronor per timme för assistenter som inte delar hushållsgemenskap med den assistansberättigade 238 kronor per timme för assistenter som är anhöriga och delar hushållsgemenskap med den assistansberättigade. Inför 2015 är det aktuellt att höja båda nivåerna med 4 kronor. Höjningen är i linje med den statliga schablonen för assistansersättning. sunderlag Brev till assistansanordnare i Örebro kommun, daterat 14 april 2014 (Nf 565/2013) Brev till assistansanordnare i Örebro kommun, daterat 1 december 2014 Tjänsteskrivelse, daterad 4 december För personlig assistans som beslutas av Örebro kommun gäller att timersättning ska motsvara den kostnad som kommunen skulle ha haft om den tillhandahållit assistansen. Timersättningen är dock lägst 256 kronor för assistenter som inte delar hushållsgemenskap med den assistansberättigade, samt 242 kronor för assistenter som är anhöriga och delar hushållsgemenskap med den assistansberättigade. 2. Dessa regler för timersättning gäller från den 1 januari Tillsynsrapport 2014 Ärendenummer: Nf 360/2013 Handläggare: Annelie Fridman, Karin Björnram, Lena Segerberg Nämnden för funktionshindrade har beslutat att genomföra tillsyn på områden Tillsynen avser uppföljning av beslut och fakturakontroll inom personlig assistans. Vad gäller uppföljning av beslut har intervjuer med handläggare genomförts liksom stickprovskontroll av ärenden. 6

7 Resultatet visar att rutinen för uppföljning efterlevs. För att kvalitetssäkra ytterligare kan det vara lämpligt att verksamhetschef får en kontinuerlig och övergripande sammanställning av uppföljningar genom ett system eller en rutin. Vidare har intervju skett med administratör för fakturahantering vid Utrednings- och uppföljningskontoret (UUK) och stickprovskontroll har genomförts för att kontrollera om rutinen för fakturahantering efterlevs. Resultatet visar att rutinen när det gäller avgiften till Försäkringskassan är utan brister. För att säkerställa att kommunen inte betalar för brukare folkbokförd i annan kommun föreslås att kontakt med Försäkringskassan tas för att klargöra om den kontrollerar detta. Om så inte detta sker, föreslås att en undersökning görs hur UUK lämpligast kan göra detta samt skapa en rutin för det. När det gäller rutinen för fakturor för privata utförare finns en brist vad gäller kontrollen av var brukarna är folkbokförda. Åtgärd för detta föreslås bli en ny kontroll av rutinen gällande folkbokföring. För att kvalitetssäkra rutinen ytterligare föreslås att översyn görs av hur kontrollen kan förenklas. Ärendet bereddes vid nämndsammanträdet den 20 november sunderlag Tillsynsrapport 2014, daterad 28 oktober 2014 Tillsyn görs under 2015, gällande kontroll av brukarens folkbokföringsadress, för att säkerställa att rutinen för fakturahantering (privata utförare inom insatsen personlig assistans) efterlevs. 159 Tillsynsplan 2015 Ärendenummer: Nf 553/2014 Handläggare: Annelie Fridman, Karin Björnram Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sina verksamhetsområden. Ett led i detta är att nämnden årligen ska fastställa en tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningarna. Förvaltningen har gjort riskanalyser inom områdena verksamhet, personal och ekonomi, som har resulterat i ett antal tänkbara hotbilder. Dessa hot har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket ger ett riktvärde. 7

8 Följande hot har bedömts som mest angelägna att granska: Samverkansrutiner som finns mellan förvaltningen och skola Sjuksköterskornas delegation till baspersonal i verksamhet Rutiner vid avslut av anställningar Rutiner vid nyanställningar. Ärendet bereddes vid nämndsammanträdet den 20 november sunderlag Tillsynsplan 2015, daterad 14 november 2014 Nämnden ska under 2015 granska: 1. Samverkansrutiner mellan förvaltningen och skolan 2. Sjuksköterskornas delegationsansvar till baspersonal 3. Rutiner vid avslut av anställningar 4. Rutiner vid nyanställningar. 160 Rapport om beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ej verkställts inom tre månader kvartal 3, 2014 Ärendenummer: Nf 250/2014 Handläggare: Jeanette Rosberg En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Från och med den 1 juli 2008 gäller samma rapporteringsskyldighet för beslut enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och fullmäktige. En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan utdömas för beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst kronor och högst 1 miljon kronor. Nämnden för funktionshindrade rapporterade sex SoL-beslut som ej verkställda inom tre månader kvartal 3, en avser tre män och tre kvinnor. Inget av besluten verkställdes under perioden. 8

9 Totalt rapporterade nämnden trettiofem ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3, 2014, vilket är nio fler än vid det förra rapporteringstillfället. Av besluten avser 26 män och 13 kvinnor. Tolv rapporterade beslut har verkställts, eller avslutats, under rapporteringsperioden. sunderlag Rapport, daterad 8 augusti 2014, med avidentifierad statistik uppdelad på kvinnor respektive män 161 Ordförandens information Ordföranden Carina Toro Hartman tackar för mandatperioden som varit. Det har varit fyra fantastiska år med ett viktigt fokus på arbete och sysselsättning för brukarna. Blommor överlämnas och förvaltningschef Sofia Persson tackar ordföranden för hennes stora engagemang som bidragit till förvaltningens framgång. 162 Förvaltningschefens information Förvaltningschef Sofia Persson informerar om det pågående arbetet med ny ledningsorganisation. Målet är bl.a. att möta lagstiftarens krav på kompetens, möta framtiden och medborgarnas ökade krav på kvalitet, tillgänglighet och service, möta organisationens behov av ett nära ledarskap, samt möjliggöra karriärvägar i Örebro kommun och i förvaltningen. Ett förslag som utarbetats har strandat i MBL-förhandlingar, varför förslaget kommer att omarbetas och tas upp i nya förhandlingar. 9

10 163 Matsituationen Mirja Sällinen (S) ställer en fråga om matsituationen för brukarna i förvaltningen. Finns tillräcklig kunskap om bra kost? Johanna Viberg, utvecklingschef, och Åsa Tiderman, områdeschef, svarar att förvaltningen arbetar med frågor om bra kost och motion. Det finns en resursgrupp, "kost- och motionsgruppen". 164 Lex Sarah-anmälan Ärendenummer: Nf 541/2014 Handläggare: Annika Jogenius Annika Jogenius, enhetschef, informerar om en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan avser en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Vid en resa med två brukare togs sopor med som skulle sopsorteras. En brukare fick under resan tag på en plastpåse och trädde den över sitt huvud. sunderlag Utredning av rapportering enligt lex Sarah, daterad 3 november Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över innehåll i enskilt klagomål - information Ärendenummer: Nf 556/2014 Handläggare: Annika Bäckman Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt nämndens yttrande över innehåll i enskilt klagomål. Annika Bäckman, enhetschef, redogör för ärendet. sunderlag Yttrande, daterat 26 november

11 - Informationen tas till protokollet. Nämndens behandling Marie Georgson (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 166 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Catarina Dahlén Karlsson Catarina Dahlén Karlsson, LSS-handläggare, redogör för Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 10 november 2014 (mål nr ) avseende personlig assistans. Nämnden för funktionshindrade har överklagat domen till Kammarrätten i Göteborg, som har meddelat prövningstillstånd och beslutat att den överklagade domen tills vidare inte ska gälla. 167 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Karin Brodin Karin Brodin, LSS-handläggare, redogör för Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 8 oktober 2014 (mål nr ) avseende personlig assistans. 11

12 168 Anmälan av ordförandebeslut Ärendenummer: Nf 580/2014 Av nämndens delegationsförteckning framgår att ordföranden med stöd av kommunallagen får besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden. Sådana beslut ska anmälas vid nästa nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde anmäls två ordförandebeslut. en fattades den 20 och 26 november Anmälan av ordförandebeslut tas till protokollet. 169 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Nf 579/2014 Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera beslutanderätten. som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 170 Anmälan av handlingar Till Nämnden för funktionshindrade anmäls: Samverkansprokoll den 14 november 2014 (Nf 16/2014) MBL-protokoll den 25 november 2014 med Kommunal, Ledarna, Vision och Vårdförbundet (Nf 571/2014). 12

13 Anmälan tas till protokollet. 13

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer