Vård- och omsorgsnämnd öster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnd öster"

Transkript

1 Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande Åsa Johansson (FP), 2:e vice ordförande Pell Uno Larsson (S) Ida Eklund (S), kl , 35-del av 41 Lasse S Lorentzon (S) Maysun Murad (S) Gunvor Sundmark (KD) Börje Gustafsson (C) Anders Brandén (M) Ewy Eriksson (M), kl , Stina Haglund (MP) Gunnel Lindblom (V) Tjänstgörande ersättare Amund Axelsson (S), ersättare för Ida Eklund (S), kl , del av Anette Carlsson (M), ersättare för Kent Valdemarsson (M) Ann-Britt Stålblad (M) ersättare för Ewy Eriksson (M), kl , Inger Laxheim (FP), ersättare för Erik Göök (MP) Närvarande ersättare Amund Axelsson (S), kl Lars Jakobsson (C) Christer Johansson (FP) Övriga Tommy Henningsson, förvaltningschef Ann-Christin Ring, nämndadministratör Maria Sehdo, ekonom Ann-Christin Ring, sekreterare Justerat den 3 maj 2012

2 Marie Brorson (S), ordförande Åsa Johansson (FP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj Anmälan av övriga frågor - Anders Brandén (M) har läst om att i Katrineholm ska skatten höjas 1 kr pga ökade kostnader inom äldreomsorgen. Han frågar om Vård och omsorg har hört/läst om detta och dragit lärdom? Frågan hänskjuts till presidiet och besvaras på nästa nämndsammanträde. - Åsa Johansson (FP) har en fråga om vilka fonder som finns inom Vård och omsorg och hanteringen kring dessa. Information ges på nämndsammanträde i samband med anmälan av delegationsbeslut om utdelade fondmedel - Frågan om skattehöjning hänskjuts till presidiet och besvaras på nästa nämndsammanträde. - Information om fonder inom Vård och omsorg lämnas i samband med anmälan av delegationsbeslut om utdelade fondmedel. 36 Meddelanden Svenska Demensdagarna genomförs den 3 och 4 maj i Örebro. Det finns platser kvar. Majoriteten har valt att avstå men oppositionen väljer att gå. Åsa Johansson och Ann-Britt Stålblad är intresserade av att delta; de går varsin dag. - Åsa Johansson och Ann-Britt Stålblad anmäls att dela en plats på konferensen Svenska Demensdagarna i Örebro.

3 37 Riktlinje för rapportering av avvikelser och lex Sarah, Örebro kommun Ärendenummer: Vö 98/2012 Handläggare: Tommy Henningsson Utifrån lagändring den 1 juli 2011 har en riktlinje för rapportering av avvikelser och lex Sarah i Örebro kommun utarbetats och fastställts av ledningsgrupp Vård och omsorg. Enligt de nya lex Sarah-bestämmelserna är var och en skyldig att rapportera om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden utan att själv värdera hur allvarliga dessa är. Det ska finnas rutiner för hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder följs upp. Nämnden har denna dag, vid en särskilt anordnad nämndutbildning, fått en genomgång av lex Sarahhandläggningen. sunderlag Riktlinje för rapportering av avvikelser och lex Sarah, Örebro kommun, , inkl. bilaga kvalitetsprocess 38 Remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Ärendenummer: Vö 104/2012 Handläggare: Marie Brorson Socialstyrelsen har skickat förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden med tillhörande bilaga på remiss. Programnämnd Social välfärd kommer att svara på remissen för hela programområdet. Driftnämnderna har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till programnämnden. sunderlag Konsekvensutredning - förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Bemanning med omsorgspersonal på boendeenhet där personer med demenssjukdom bor i förhållande till behov

4 Nämndens behandling Ordförande föreslår att synpunkter lämnas före den 9 maj till ledamot för det egna partiet i programnämnden. - Informationen tas till protokollet samt lämnas synpunkter på förslaget till ledamot för det egna partiet i programnämnden. 39 Resor till och från dagverksamhet Ärendenummer: Vö 78/2012 Handläggare: Malin Duckert Dagens hantering av beslut om resor till och från dagverksamhet är administrativt omfattande. Önskemål finns om att förenkla beslutsprocessen, både i organisationen och gentemot den enskilde. Ett förslag har utarbetats vilket innebär att resor till och från dagverksamhet inkluderas som ett generellt beslut som tillhandahålls vid beslut om dagverksamhet oavsett lagrum. Tillvägagångssättet bedöms inte strida mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på ekonomi eller utdata. Förslaget medför inte några extra kostnader eftersom antalet resor inte påverkas av förslaget. Det är rimligt att anta att förslaget innebär en minskad administration för handläggare och arbetsterapeuter vid hantering av resa till och från dagverksamhet. sunderlag Resor till och från dagverksamhet, Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden - Resa till och från dagverksamhet tillhandahålls som en generell service och inkluderas i alla beslut om dagverksamhet. - Arbetsterapeuterna på dagverksamheterna ansvarar för att beställningsunderlag faxas till Transam. Yrkande Lasse S Lorentzon (S) och Anders Brandén (M) yrkar bifall till förslaget. - Resa till och från dagverksamhet tillhandahålls som en generell service och inkluderas i alla beslut om dagverksamhet. - Arbetsterapeuterna på dagverksamheterna ansvarar för att beställningsunderlag faxas till Transam.

5 40 Uppdragshandling SAS (Socialt Ansvarig Samordnare) Ärendenummer: Vö 331/2011 Handläggare: Tommy Henningsson Förvaltningschefen redovisar uppdragshandling för SAS (Socialt ansvarig samordnare). SAS är en projektanställning under ett år finansierad med statliga stimulansmedel inom ramen för ökat brukarinflytande. Malin Duckert innehar uppdraget. Syftet med SAS är att upprätthålla och utveckla kvalitet och säkerhet inom det sociala området. 41 Information från förvaltningschefen Handläggare: Tommy Henningsson - TES: För ett år sedan gjordes en enkät bland hemvårdspersonalen om TES (tids- och registreringssystem). 53 % tyckte då att det fanns mycket problem med systemet. Nu har en ny enkät genomförts, 24 % tycker att det kvarstår problem med TES. - Tullhuset ska byggas om och de boende ska evakueras. Boende med svåra demenssymptom evakueras till Hagagården och Demenscentrum. Övriga boenden kommer att nivåbedömas för att se vilket annat boende som är lämpligt för var och en. Viktigt att se till att anhöriga och boende blir informerade. Efter ombyggnation är det tänkt att Tullhuset ska ha en annan inriktning, ev. korttidsenhet. Nämnden kommer att få en handling om detta längre fram. - Från Socialstyrelsen har inkommit beslut i tillsynsärende om information genom media avseende personals kränkning av en enskild på äldreboende (Vö 56/2012). Socialstyrelsen bedömer att nödvändiga åtgärder vidtagits och avslutar ärendet. - Förvaltningschefen planerar en ny organisation för Vård och omsorg till hösten. Syftet är att få ökad styrning med snabbare effekt av fattade beslut. Den geografiska indelningen försvinner, verksamheterna blir funktionsindelade. Enhetschefsledet berörs inte. Internrekrytering av chefer direkt underställda förvaltningschef pågår. - Kommunstyrelsen har avsatt kronor till genomförande av en bemanningsrevision i Örebro kommun under april-maj Syftet med en bemanningsrevision är att kartlägga brister och möjligheter i hur personalresursen inom kommunen nyttjas utifrån ekonomiska-, kvalitets-

6 och verksamhetskrav. Bemanningsrevisionen omfattar till att börja med enheter inom Vård och omsorg, Funktionshindrade och Förskola. Målet är att hitta en optimal bemanning utifrån brukarnas individuella behov och öka antalet tillsvidareanställningar på heltid samt minska antalet timavlönade. - Företaget Kosmo tar över driften av Berggården i höst. - Programnämnd Social välfärd har avsatt 10 mnkr kronor för utvecklingsarbete inom fyra prioriterade områden: förebyggande, rätten att välja, tryggt boende, kvalitet. Driftnämnderna kan tom. den 10/8 ansöka om att få del av utvecklingsmedlen till olika projekt. Projekten får inte vara kostnadsdrivande utan ska fortsättningsvis finansieras inom befintlig budgetram. Programnämnden beslutar i september om vilka nämnder/projekt som beviljas medel. Skrivelse kommer till nämnden. 42 Delegationsbeslut Ärendenummer: Vö 106/2012 Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende mars månad 2012 anmäls. Anmäls även delegationsbeslut avseende vård- och omsorgsavgift för hemvård, servicetjänster och vårdboende för mars månad Anmälan tas till protokollet. 43 Månadsrapport mars 2012 Ärendenummer: Vö 81/2012 Handläggare: Maria Sehdo, Tommy Henningsson Vård och omsorg öster har i mars en förbrukningsprocent på 25,13 % när hänsyn tas till periodiseringar, vilket ligger över det linjära riktvärdet på 25 %. Prognos beräknad på utfallet i mars visar för 2012 ett underskott på 21 mnkr, vilket är 3 % över tilldelad budgetram. I prognosen finns inte förväntade budgettillskott om ca 10 mnkr från programnämnden medräknade. Trots ev. budgettillskott förväntas ett fortsatt negativt resultat för Orsak till underskottet är framför allt att effekterna på beslutade åtgärder inte ger full effekt under Flera verksamheter har fått i uppdrag av förvaltningschefen att genomföra/utreda ytterligare åtstramningar/förändringar för att komma i ekonomisk balans.

7 I månadsrapporten redovisas förutom ekonomi även nuläge vad avser utförd tid service, vårdtyngd - utförd tid och antal brukare, andel brukartid, ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende samt utskrivningsklara patienter på USÖ (antal dygn med betalningsansvar). sunderlag Månadsrapport mars 2012, Nämndens behandling Det framkommer under nämndens diskussion och behandling av ärendet att nämnden anser det vara svårt att förstå den ekonomiska redovisningen i rapporten. Ordförande föreslår att en diskussion förs i presidiet om ev. ändrad utformning av rapporten.

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer