Vård- och omsorgsnämnd öster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnd öster"

Transkript

1 Protokoll Vö 376/2011 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: Klockan: 14:00-17:10 Plats: Sessionssalen, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande Åsa Johansson (FP), 2:e vice ordförande Pell Uno Larsson (S) Ida Eklund (S) Lasse S Lorentzon (S) Maysun Murad (S) Gunvor Sundmark (KD) Börje Gustafsson (C) Anders Brandén (M), kl , 125 (del av)-140 Ewy Eriksson (M) Erik Göök (MP) Gunnel Lindblom (V) Tjänstgörande ersättare Anette Carlsson (M), ersättare för Kent Valdemarsson (M) Lars Jakobsson (C), ersättare för Stina Haglund (MP) Ann-Britt Stålblad (M), ersättare för Anders Brandén (M) kl , 125 (del av) Närvarande ersättare Amund Axelsson (S) Johanna Holmberg (S) Övriga Tommy Henningsson, förvaltningschef Ann-Christin Ring, nämndadministratör Marie Villman, lokalstrateg Jan Sundelius, planerare Mohammed Barkhad, ekonom Owe Fjellborg, planerare Andreas Legnerot, ekonom Ann-Christin Ring, sekreterare Justerat den 21 december 2011

2 Marie Brorson (S), ordförande Åsa Johansson (FP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december Översyn av vård- och omsorgsboenden Ärendenummer: Sov 243/2010 Handläggare: Marie Villman I samverkan med Kommunfastigheters förvaltningschef gav Social välfärds programchef en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en databas som sammanställer den tekniska statusen och redovisar nuläget för kommunens vård- och omsorgsboenden oavsett vem som äger fastigheten eller bedriver verksamheten. Syftet med uppdraget var att skapa ett beslutsunderlag för åtgärder som renovering, förbättringar och eventuell om- eller nybyggnation. Marie Villman redovisar resultatet av översynen på 21 av 23 vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Översynen har genomförts utifrån en checklista med 180 kontrollpunkter; resultatet innebär en god kunskap om säkerhet, funktionalitet och utrustning på kommunens boenden och en bra grund för beslut om ev. åtgärder som renovering, förbättringar, om- eller nybyggnation. Vid behandling av rapporten i programnämnd Social välfärd föreslogs att ett vård- och omsorgsboende renoveras under 2012, att för sju boenden genomförs en fördjupad utredning innan beslut fattas om omfattningen av åtgärder, att ett boende stängs när ett nytt boende på väster står färdigt samt att för övriga tolv boenden åtgärdas de brister som finns inom ramen för ordinarie underhåll och förbättringsarbete. sunderlag Teknisk översyn av kommunens vård- och omsorgsboenden, Informationen tas till protokollet. 126 Sammanträdesdatum 2012 Ärendenummer: Vö 356/2011 Handläggare: Marie Brorson

3 Vid förra nämndsammanträdet fastställdes nämndens sammanträdesdatum Juni och augusti månader byttes till onsdagar för att tillmötesgå Vårdoch omsorgsnämnd västers önskemål om fler torsdagar. Mars månad skulle ev. flyttas till onsdag om det fungerade för Väster, vilket det gör. Väster har därefter uttryckt önskemål om att byta torsdag mot onsdag även i december. sunderlag Sammanträdesdatum 2012, Nämndens behandling Förslaget till sammanträdesdatum samt önskemål om byte av dagar har diskuterats på gruppmöten och presidiemöte. Ordförande och förvaltningschef önskar att sammanträdet i december flyttas till förmiddagstid om det ska flyttas till onsdag. Proposition Ordförande ställer förslag om byte av nämnddagar i mars och december från torsdag till onsdag samt för december till förmiddagstid under proposition och finner att nämnden godkänner förslaget. - Sammanträdesdatum 2012 för nämnden fastställs utifrån tidigare beslut med ändring av mars och december till onsdagar. Decembermötet förläggs till förmiddagstid kl Arbetsordning och rutiner för nämnden Ärendenummer: Vö 320/2011 Handläggare: Marie Brorson För att driftnämndens arbete - och samverkan med förvaltningen - ska fungera smidigt och bra har en tidigare fastställd arbetsordning för Vårdoch omsorgsnämnd öster diskuterats och reviderats, bl.a. vid nämndens utbildningsdag den 10 november. sunderlag Arbetsordning och rutiner för driftnämnden, Förslag till beslut - Arbetsordning och rutiner för driftnämnden fastställs. - Arbetsordning och rutiner för driftnämnden fastställs.

4 128 Granskningsrapport 2011 Ärendenummer: Vö 377/2011 Handläggare: Jan Sundelius, Mohammed Barkhad, Andreas Legnerot Vård och omsorg har under 2011 granskat: 1. Verksamhetens rutiner för att säkerställa att inköp av externa varor och tjänster följer kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler 2. Verksamheternas rutiner för att säkerställa att det finns rätt/uppdaterade uppgifter om medarbetarna i kommunens personalsystem 3. Belöningssystem för vård- och omsorgspersonal 4. Systematik i uppföljning av chefer och sjuksköterskor som slutat i kommunen 5. Efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation 6. Fakturaprocess - Serviceföretag Resultaten från de granskade områdena har sammanställts i en granskningsrapport. sunderlag Granskningsrapport uppföljning av internkontroll, Vård- och omsorg Örebro kommun, Förslag till beslut Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnderna 1. Granskningsrapporten för 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadsrevisionen. 2. Förvaltningarna för Vård och omsorg bör minska antalet beställare samt inköpsrutiner behöver förtydligas och förankras i verksamheten för att uppnå enhetligt förfarandesätt i verksamheten. 3. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att under år 2012 rätta de felaktigheter som finns för att alla medarbetare ska ligga rätt i Trädet, på rätt REN och rätt i TRIO samt att upprätta rutiner för att detta framöver ska fungera. 4. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att ta fram en kompetensstege för sjuksköterskor under Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att göra en processkartläggning av hälso- och sjukvårdsprocessen i verksamheten under Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att fortsätta med att intervjua avgående sjuksköterskor och enhetschefer under 2012 på ett systematiskt sätt. 7. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att kartlägga och tydliggöra hur ett gemensamt belöningssystem för personalen ska utformas.

5 8. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att följa ramavtalen och att dokumentera varför man väljer att handla utan ramavtal när det finns leverantör med vilken kommunen har ramavtal. 9. Det behövs tydligare riktlinjer från redovisningsenheten, till exempel på vilka som får attestera en faktura som avser representation, då detta idag kan tolkas olika. Förvaltningarna bör sedan påminna verksamheten om riktlinjer samt kontoplan då vissa feltolkningar av vad som är representation har gjorts. 10. Ekonomiavdelningen inom förvaltningskontor Vård och stöd får tillsammans med biståndshandläggarna i uppdrag att skapa en bättre granskningsrutin för fakturakontroll för att bedöma rimligheten i utförd tid från serviceutförare. 11. Biståndshandläggarna får i uppdrag att informera och utbilda interna och externa serviceföretag hur frekvensbeslut och tidsbegränsning av beslut fungerar och vad som ingår i dessa om besluten innehåller någon frekvens utan angiven tidsram. 12. Biståndshandläggarna får i uppdrag att kvalitetssäkra att ändrade beslut kommuniceras till serviceutförare. Serviceutförare ska löpande få information hur många timmar som är rimligt att utföra hos respektive brukare. 13. Processägaren ska skicka brev till utförarna med anmärkning i granskningen och begära in uppgifter enligt punktlista under rubrik i denna granskningsrapport. Nämndens behandling Nämnden får en genomgång av vad internkontroll innebär samt en redovisning av resultatet av genomförda granskningar. Föreslås två ändringar i beslutssatserna: I beslutssats 2 stryks meningen "Förvaltningarna för Vård och omsorg bör minska antalet beställare". I beslutssats 4 görs ett tillägg med: "...samt förtydliga sjuksköterskornas uppdrag i kommunen". Proposition Ordförande ställer förslagen om ändringar i beslutsats 2 och 4 under proposition och finner att nämnden godkänner dessa. 1. Granskningsrapporten för 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadsrevisionen. 2. Inköpsrutiner behöver förtydligas och förankras i verksamheten för att uppnå enhetligt förfarandesätt i verksamheten.

6 3. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att under år 2012 rätta de felaktigheter som finns för att alla medarbetare ska ligga rätt i Trädet, på rätt REN och rätt i TRIO samt att upprätta rutiner för att detta framöver ska fungera. 4. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att ta fram en kompetensstege för sjuksköterskor under 2012 samt förtydliga sjuksköterskornas uppdrag i kommunen. 5. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att göra en processkartläggning av hälso- och sjukvårdsprocessen i verksamheten under Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att fortsätta med att intervjua avgående sjuksköterskor och enhetschefer under 2012 på ett systematiskt sätt. 7. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att kartlägga och tydliggöra hur ett gemensamt belöningssystem för personalen ska utformas. 8. Förvaltningarna för Vård och omsorg får i uppdrag att följa ramavtalen och att dokumentera varför man väljer att handla utan ramavtal när det finns leverantör med vilken kommunen har ramavtal. 9. Det behövs tydligare riktlinjer från redovisningsenheten, till exempel på vilka som får attestera en faktura som avser representation, då detta idag kan tolkas olika. Förvaltningarna bör sedan påminna verksamheten om riktlinjer samt kontoplan då vissa feltolkningar av vad som är representation har gjorts. 10. Ekonomiavdelningen inom förvaltningskontor Vård och stöd får tillsammans med biståndshandläggarna i uppdrag att skapa en bättre granskningsrutin för fakturakontroll för att bedöma rimligheten i utförd tid från serviceutförare. 11. Biståndshandläggarna får i uppdrag att informera och utbilda interna och externa serviceföretag hur frekvensbeslut och tidsbegränsning av beslut fungerar och vad som ingår i dessa om besluten innehåller någon frekvens utan angiven tidsram. 12. Biståndshandläggarna får i uppdrag att kvalitetssäkra att ändrade beslut kommuniceras till serviceutförare. Serviceutförare ska löpande få information hur många timmar som är rimligt att utföra hos respektive brukare. 13. Processägaren ska skicka brev till utförarna med anmärkning i granskningen och begära in uppgifter enligt punktlista under rubrik i denna granskningsrapport. 129 Granskningsplan 2012 Ärendenummer: Vö 359/2011

7 Handläggare: Jan Sundelius Vård- och omsorgsnämnderna ansvarar för den interna kontrollen av sina verksamhetsområden. Ett led i detta är att nämnderna årligen ska fastställa en granskningsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en granskningsplan är att den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningarna. Utöver nämndernas egna granskningsåtgärder kan kommunstyrelsen besluta om kommungemensamma granskningsåtgärder inom personal-, ekonomi-, och verksamhetsområdet. Förvaltningarna har gjort riskanalyser inom områdena verksamhet och ekonomi, som har resulterat i ett antal tänkbara hotbilder. Förvaltningen har bedömt att följande områden är mest angelägna att granska: servicegarantin att alla brukare ska ha en individuell vård- och omsorgsplan, om löneutbetalningarna är korrekta samt serviceutförarnas debitering av utförda servicetjänster. Ärendet bereddes vid nämndsammanträdet den 17 november ( 116). sunderlag Kommunstyrelsens beslut om kommungemensamma granskningsåtgärder för 2012, Ks 806/2011. Granskningsplan 2012, Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden Nämnden ska under 2012 granska 1. Servicegaranti om individuell vård- och omsorgsplan 2. Löneutbetalningarna 3. Ersättning till serviceutförare 4. Rutiner för inkomna handlingar* 5. Delegationsordning* 6. Relevant information till kundtjänst * 7. Kontanthantering* 8. Om nämnderna efterlever 5 och 25 i LAS* 9. Resultatet av 2012 års granskningsåtgärder ska redovisas för nämnderna i november (* kommungemensam granskningsåtgärd) - Enligt förvaltningens förslag. 130 Riktinje för mat, måltider och nutrition Ärendenummer: Vö 361/2011 Handläggare: Stina Engelheart

8 Riktlinjer för mat, måltider och nutrition gäller för äldre personer med vård och omsorg inom Örebro kommun, dvs. vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemvård. Riktlinjerna ska tydliggöra struktur, ansvar och gemensamt arbetssätt och fungera som ett stöd i det praktiska arbetet. Grunden i arbetet är att erbjuda en god vård och omsorg till varje enskild person utifrån individuella önskemål och behov. Riktlinjerna ska även beaktas vid kommunala upphandlingar. Örebro kommun har haft riktlinjer för kost och nutrition inom Vård och omsorg sedan år 2000 (uppdaterad 2006). Riktlinjerna har år 2011 reviderats av dietist tillsammans med arbetsgrupper för hemvård och vård- och omsorgsboende samt behandlats i ledningsgrupp Vård och omsorg. Riktlinjerna ska godkännas av nämnd. Riktlinjerna ska ses som en ram, en grundstruktur och ett utgångssätt för det praktiska arbetet och det är viktigt med flexibilitet för att kunna tillgodose individuella önskemål och behov i så stor utsträckning som möjligt. Riktlinjerna ska kompletteras med lokala rutiner som är anpassade efter varje respektive enhet. Arbetet med mat, måltider och nutrition ska sättas in i ett större sammanhang och ses som en del i den totala omvårdnaden. sunderlag Riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom vård och omsorg, Örebro kommun, Förslag på tillägg för Vård och omsorg öster, punkt 12, Kommentarer till förslag till tillägg i Riktlinjer för mat, måltider och nutrition, Förslag till beslut - Riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom Vård och omsorg, Örebro kommun, antas. Nämndens behandling Ärendet bereddes vid nämndens sammanträde den 17 november ( 120). Då föreslogs att ett tillägg om LCHF-kost skulle göras i riktlinjen. Tilläggsförslaget har därefter kommunicerats mellan presidiet och handläggaren. Vid dagens sammanträde läggs ett förslag fram om flera tillägg till riktlinjen: Sid 6 Hållbar utveckling: Sist under rubriken tillägg av ett nytt stycke enligt följande: "För att inom Vård och omsorg klara av att uppnå målen i Örebro kommuns klimatplan är det viktigt att alla medarbetare har goda kunskaper om matens klimatpåverkan samt hur matsvinnet kan minskas". Sid 7 Maten: I första stycket under rubriken tillägg efter första meningen enligt följande: "För att så många som möjligt ska vara nöjda kan flera rätter att välja mellan erbjudas, exempelvis med ett vegetariskt alternativ". Sid 17 Ansvarsområden: Sist under rubriken tillägg av ett nytt stycke enligt följande: "Gemensamt för samtliga ansvarsområden och yrkesgrupper är ansvaret för att uppnå målen i Örebro kommuns klimatplan när det gäller hållbar utveckling".

9 Sid 7-9 Maten: Dietiskt Stina Engelheart får i uppdrag att justera texten angående diabeteskost enligt Socialstyrelsens nya vägledning kring olika koster riktade till personer med diabetes. Proposition Ordförande ställer tilläggsförslagen under proposition och finner att nämnden bifaller dessa. 1. Sist under rubriken Hållbar utveckling tillägg av ett nytt stycke enligt följande: "För att inom Vård och omsorg klara av att uppnå målen i Örebro kommuns klimatplan är det viktigt att alla medarbetare har goda kunskaper om matens klimatpåverkan samt hur matsvinnet kan minskas". 2. I första stycket under rubriken Maten tillägg efter första meningen enligt följande: "För att så många som möjligt ska vara nöjda kan flera rätter att välja mellan erbjudas, exempelvis med ett vegetariskt alternativ". 3. Sist under rubriken Ansvarsområden tillägg av ett nytt stycke enligt följande: "Gemensamt för samtliga ansvarsområden och yrkesgrupper är ansvaret för att uppnå målen i Örebro kommuns klimatplan när det gäller hållbar utveckling". 4. Dietiskt Stina Engelheart får i uppdrag att justera texten angående diabeteskost enligt Socialstyrelsens nya vägledning kring olika koster riktade till personer med diabetes. 5. Förslaget till Riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom Vård och omsorg fastställs efter ovanstående justeringar. 131 Kompletterande verksamhetsuppföljning av Sirishofs vård- och omsorgsboende Ärendenummer: Vö 81/2011 Handläggare: Owe Fjellborg Vård- och omsorgsnämnd öster beslutade att en kompletterande uppföljning av Sirishofs vård- och omsorgsboende skulle göras hösten 2011 på grund av de brister som identifierats i maj Det var främst dokumentationen i verksamhetssystemet som behövde förbättras. Granskningen har nu genomförts och den visar att enheten gjort vissa framsteg för att förbättra dokumentationen i verksamhetssystemet men att fler åtgärder behöver vidtas för att den ska uppfylla lagstadgade krav. Granskningen visar också att förvaltningen genomfört sitt uppdrag att för KFÖ (Kommunfastigheter Örebro) påtala brister gällande lokaler och utemiljö, men här återstår mycket att göra. Nämndbeslutet i maj innebär även att en ny fördjupad uppföljning av typ2 är inplanerad hösten 2012.

10 sunderlag Kompletterande verksamhetsuppföljning av Sirishofs vård- och omsorgsboende, Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden 1. Sirishof ska inför nämnd i mars 2012 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra dokumentationen i enlighet med lag och avtal. 2. Sirishof ska inför nämnd i mars 2012 redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas under resten av året och mer långsiktigt för att säkerställa att dokumentationen uppfyller lagstadgade krav och avtal. Nämndens behandling Rapporten redovisas för nämnden. Amund Axelsson (S) föreslår att Sirishof får i uppdrag att inför nämnden i mars redovisa vad som för dem varit svårt respektive lätt att uppfylla utifrån upphandlingsavtalet. Proposition Ordförande ställer Amund Axelssons (S) förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget. 1. Sirishof ska inför nämnd i mars 2012 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra dokumentationen i enlighet med lag och avtal. 2. Sirishof ska inför nämnd i mars 2012 redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas under resten av året och mer långsiktigt för att säkerställa att dokumentationen uppfyller lagstadgade krav och avtal. 3. Sirishof får i uppdrag att inför nämnd i mars redovisa vad som för dem varit svårt respektive lätt att uppfylla utifrån upphandlingsavtalet. 132 Fyllnadsval Lokala pensionärsrådet öster Ärendenummer: Vö 35/2011 Handläggare: Marie Brorson Det lokala pensionärsrådet (LPR) är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och vård- och omsorgsnämnden. Två ledamöter och två ersättare till LPR utses i nämnden. I dagsläget saknar LPR öster två ersättare från nämnden. Nämnden behöver därför utse och besluta om två nya ersättare. sunderlag Fyllnadsval Lokala pensionärsrådet öster, Förslag till beslut

11 Förvaltningens förslag till nämnden - NN och NN utses till ersättare i Lokala pensionärsrådet öster. Nämndens behandling Ann-Britt Stålblad (M) och Gunvor Sundmark (KD) föreslås som ersättare till LPR under hela mandatperioden. Pell Uno Larsson (S) och Åsa Johansson (FP) är tidigare utsedda till ledamöter i LPR, dock endast tom ( , 30) pga. att kommunfullmäktige beslutat att nämndernas sammansättning gällde tills dess pga. omval. Även Pell Uno Larsson och Åsa Johansson föreslås ha uppdraget under hela mandatperioden. Proposition Ordförande ställer förslagen om ersättare och tidsperiod under proposition och finner att nämnden bifaller dessa. 1. Ann-Britt Stålblad (M) och Gunvor Sundmark (KD) utses till ersättare i Lokala pensionärsrådet öster perioden Pell Uno Larsson (S) och Åsa Johansson (FP) fortsätter som ledamöter i Lokala pensionärsrådet öster perioden Avskrivning av 2010 års utestående fordringar av vård- och omsorgsfakturor Ärendenummer: Vö 381/2011 Handläggare: Tommy Henningsson Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång i bokslutet. Vård och omsorg östers utestående kundfordringar, fakturor med sista betalningsdag , uppgår totalt till kr. sunderlag Avskrivning av 2010 års utestående fordringar av vård- och omsorgsfakturor i Raindance, Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden - Utestående fordringar om totalt kr avskrivs och avregistreras i Raindance kundreskontra men kravet kvarstår mot kunderna. - Enligt förvaltningens förslag.

12 134 Delegationsbeslut Ärendenummer: Vö 382/2011 Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende november månad 2011 anmäls till nämnden. Anmäls även delegationsbeslut om aktivitetsstöd för Anmälan tas till protokollet. 135 Förslag till ändringar i LPR:s reglemente Ärendenummer: Vö 383/2011 Handläggare: Pell Uno Larsson Ordförande i Lokala pensionärsrådet (LPR) väster respektive öster föreslår några revideringar av de lokala pensionärsrådens reglemente. Pell Uno Larsson (S) redovisar föreslagna ändringar. sunderlag Reglemente för lokala pensionärsråden i Örebro kommun, Nämndens behandling Ärendet är ett beredningsärende. Ordförande frågar nämnden om beslut kan fattas idag vilket nämnden bifaller. Yrkande Pell Uno Larsson (S) yrkar bifall till föreslagna ändringar i reglementet. - Reglementet för Lokala pensionärsrådet öster revideras med de föreslagna ändringarna. 136 Månadsrapport november 2011 Ärendenummer: Vö 87/2011 Handläggare: Tommy Henningsson För november månad är det linjära riktvärdet 92,36 %. Vård och omsorg öster har i november förbrukat 93,34 % inklusive periodiseringar. Prognos med en ekonomi i balans för Vård och omsorg gäller.

13 I månadsrapporten redovisas förutom ekonomi även nuläge vad avser utförd tid service, vårdtyngd - utförd tid och antal brukare, andel brukartid, ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende samt utskrivningslara patienter på USÖ (antal dygn med betalningsansvar). sunderlag Månadsrapport november 2011, Informationen tas till protokollet 137 Information från förvaltningschefen Handläggare: Tommy Henningsson - Arbetsmiljöverket genomför ett regionalt tillsynsprojekt på kommunala och privata vård- och omsorgsboenden i tre län. Fokus har varit belastningsskador, hot och våld och riskbedömningar. Förvaltningschefen redovisar resultatet samt har handling utsänts till nämnden innan mötet. - Förvaltningschefen informerar om processen för budget 2012 med verksamhetsplan. Tidigast i februari kommer beslut att kunna fattas i nämnden om budget Det är inte säkert att verksamhetsplanerna hinner bli klara tills dess. Förvaltningschefen återkommer med mera information kring budgeten på nämndsammanträdet i januari. - Informationen tas till protokollet. 138 Kurser och konferenser Den 31 januari 2012 arrangerar Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting en konferens för att uppmärksamma inledningen på en gemensam satsning på ett bättre liv för de mest sjuka äldre: "Nu eller aldrig! Sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre - ett gemensamt uppdrag". Inbjudan och program har ännu ej kommit, nämndsekreteraren ombeds kolla upp detta samt anmäla Pell Uno Larsson (S) och Åsa Johansson (FP) som önskar delta i konferensen, vilket nämnden godkänt. - Pell Uno Larsson (S) och Åsa Johansson (FP) anmäls till ovanstående konferens.

14 139 Kontaktpolitiker Handläggare: Marie Brorson Ett förslag till uppdelning av nämnden i fyra kontaktpolitikergrupper har utarbetats. Föreslås att den person vars namn står överst i gruppen ska vara sammankallande. Plan för kontaktpolitikerbesök samt innehåll formuleras av de sammankallande. sunderlag Kontaktpolitikergrupper 2011, Kontaktpolitikergrupper 2011 fastställs. 2. Den överst nämnda personen i gruppen ska vara sammankallande. 3. Plan och innehåll för kontaktpolitikerbesöken formuleras av de sammankallande. 140 Avslutning Nämnd och förvaltning tackar varandra för ett gott samarbete under 2011 och önskar varandra en riktigt god och vilsam julhelg och ett gott nytt år!

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 4/2013 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2013-01-16 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande Åsa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 194/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-06-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer