Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva A Johansson (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar Eliasson (S) Yvonne Simonsson (S) Carina Halmberg (S) Patrik Högfelt (FP) Mats Hansson (M) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Jan-Gunnar Eliasson Plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 15 november 2010, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling Jan-Gunnar Eliasson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 153 Samråd för planerad nya 130 KV ledningar rinför Vindkraftutbyggnad Bohuslän, Dalsland och Värmlandsnäs, Dnr Kommunstyrelsen har tidigare i år ( ) yttrat sig över Vattenfalls planerade nya 130kV-ledning från Askeslätt i Munkedal norrut till väster om Töftedal. Vattenfall har därefter funnit att transformatoralternativet vid Loviseholm är mest lämpligt. De nu planerade 4 nya ledningarna är en följd därav. Vattenfall redovisade underlaget för kommunstyrelsens arbetsutskott Två alternativ med luftledningar redovisades där ett huvudalternativ presenteras som innebär att ledningarna till stor del går intill väg 164. Vid samrådsmötet med kommunstyrelsens arbetsutskott framförde Vattenfall att det av driftstekniska skäl är olämpligt att lägga ledningarna i marken. Vattenfall önskar ett yttrande från kommunen senast Miljönämnden lämnar ett yttrande avseende projektets konsekvenser för de allmänna intressena (t ex hälsoskydd och naturvård). Miljökontorets förslag till yttrande föreligger samt synpunkter från plan- och byggkontoret och exploateringskoordinator. Samrådsunderlag Vattenfall Miljökontorets förslag till yttrande Tjänsteskrivelse plan- och byggkontoret, Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att inkomma med yttrande till Vattenfall med utgångspunkt från miljökontorets förslag till yttrande, tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret samt med beaktande av konsekvenserna för intrång i produktiv skogsmark, ersättningsfrågan och visualisering av Vattenfalls föreslagna alternativ till sträckning. KSAU 17 november 2(19)

3 154 Remiss - Promemoria olovlig frånvaro i skolan, Dnr I Utbildningsdepartementet har utarbetats en promemoria med förslag till ändringar i skolformsförordningarna. Förslagen innebär att uppgifter om olovlig frånvaro förs in i vissa betygsdokument. Förslagen i promemorian syftar till att ge skolan ytterligare verktyg för att förmå eleverna att närvara i skolan samt att ge eleverna ytterligar incitament att närvara vid undervisningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , Promemoria om olovlig frånvaro i skolan till FOKUS-nämnden för synpunkter. FOKUS-nämnden har behandlat förslag till yttrande enligt nedan: 1. Man förordar en skärpning av kontrollen på elevers olovliga frånvaro från skolarbetet och den frånvaro eleven haft utan giltigt skäl under terminen skall redovisas i elevens terminsbetyg i år 8 och år 9, dock inte i elevens slutbetyg. Elevers frånvaro från skolan har under senare år ökat till icke acceptabla nivåer varför en tydliggörande i skollagen är motiverat. 2. Friskolorna skall också omfattas av lagreglerna, något man uppfattar som en självklarhet. 3. Elevens frånvaro utan giltigt skäl under enstaka lektioner skall också redovisas. Detta anser man är viktigt att föra in i regelverket, då frånvaron nästan alltid börjar med att eleven försvinner utan giltig frånvaro från enstaka lektioner. Förslag till yttrande, Hagaskolan FOKUS-nämnden Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att 1. ställa sig bakom yttrande när det gäller Promemoria olovlig frånvaro i skolan enligt FOKUS-nämndens förslag ovan. 2. uppdra åt FOKUS-nämnden att redovisa vilka insatser Hagaskolan vidtar för att hantera olovlig frånvaro i skolan. Utbildningsdepartementet FOKUS 3(19)

4 155 Breddning och förstärkning Väg 2183, Ed - Nössemark, Dnr Trafikverket har inkommit med en begäran om yttrande avseende komplettering av miljökonsekvensbeskrivning hörande till arbetsplan för väg 2193 Ed-Nössemark, delen Lilla Ulevattnet Nolgården. Kompletteringen beror dels på ändrad lagstiftning, dels justerad väglinje på vissa sträckor. Dalslands miljönämnd är sedan den nämnd som yttrar sig i frågor under miljöbalken (1998:808) inom Dals-Eds kommun. Miljönämnden yttrar att kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen belyser på ett bra sätt de konsekvenser för natur, miljö och friluftsliv som förväntas uppkomma vid ny vägsträckning och förbättring av existerande väg. Trafikverket uppmanas att i god tid informera Dalslands miljökontor om tidsplaner och eventuella ändringar av dessa så att myndigheten kan utför nödvändig tillsyn. Kommunstyrelsen tar del av informationen och miljönämndens beslut enligt ovan. 4(19)

5 156 Förfrågan om att få köpa markremsa mellan fastigheterna Bälnäs 1:33 och 1:36, Dnr Önskemål har inkommit från privatperson om att köpa en markremsa mellan fastigheterna Bälnäs 1:33 och 1:36. Exploateringskoordinator har i skrivelse beskrivit att den aktuella markremsan är belägen mellan två tomter och är en tänkt möjlig till- eller utfartsväg för den mark som befinner sig ovanför nuvarande bebyggelse. Förfrågan om att få köpa markremsa mellan fastigheterna Bälnäs 1:33 och 1:36 Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja den aktuella markremsan mellan fastigheterna Bälnäs 1:33 och 1:36 med anledning av eventuellt framtida behov av in- respektive utfart till ovanliggande mark. - Kommunstyrelsen beslutar vidare att erbjuda den sökande att teckna ett nyttjanderätts- /skötselavtal med kommunen där sökanden kan nyttja marken mot att den sköts och att avtalet gäller tills vidare med ömsesidig rätt att omgående säga upp avtalet. Exploateringskoordinator Fastighetsägaren 5(19)

6 157 Särskilt ägaredirektiv för Edshus AB, Dnr VD för Edshus AB har efter avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram förslag till ägardirektiv för Edshus AB. Bland annat föranleds arbetet av att ny lagstiftning föreligger på området som kräver mer av affärsmässighet i verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta kvarstår. Ambitionen är att ägaredirektiven efter de har antagits ska behandlas för översyn årligen i samband med årsredovisningen. Förslag till ägardirektiv för Edshus AB, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till ägardirektiv för Edshus AB. KF 6(19)

7 158 Revidering bolagsordning Edshus AB, Dnr VD för Edshus AB har efter avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram förslag till reviderad bolagsordning och VD instruktion för Edshus AB. Följande ändring av bolagsordningen för Edshus AB föreslås i text under 4 enligt nedan. 4 Ändamålet för bolagets verksamhet Gällande lydelse Ändamålet för bolagets verksamhet är att genom sin verksamhet med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip gagna bostadsförsörjningen och sysselsättningen inom Dals Eds kommun. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapital. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Dals Eds kommun till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Förslag på ny lydelse av 4 Ändamålet för bolagets verksamhet är att genom sin verksamhet med tillämpning av affärsmässiga principer med ett samhällsnytteperspektiv, gagna bostadsförsörjningen och sysselsättningen inom Dals Eds kommun. Värdeöverföring från bolaget begränsas i enlighet med lag om allmännyttiga bostadsbolag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Dals Eds kommun till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Tjänsteskrivelse VD Edshus, , Förslag på reviderad bolagsordning Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av 4 i Edshus AB:s bolagsordning i enlighet med förslag på ny lydelse ovan. - Ändringen i bolagsordningen skall gälla från och med KF 7(19)

8 159 Bostadshus m m Rörviken 2:107 - Nössemark industriområde, Dnr Bostadshus m m Rörviken 2:107, är två bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader som ligger på område planlagt för industri. Kommunen har löst in fastigheterna med anledning av upprättande av ny detaljplan för området. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bland annat uppdra åt servicenämnden att utreda möjligheten att genomföra rivning av aktuella byggnader på fastigheten och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott. Exploateringskoordinator har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet där det bland annat framgår att det enklaste förfaringssättet är att elda upp byggnaderna men att detta ändå kräver en del förberedelser samt återställningsarbete. Tjänsteskrivelse Exploateringskoordinator, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att 1. uppdra åt exploateringskoordinator att genomföra borttagning av de aktuella byggnaderna på miljömässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga sätt. 2. finansiering om kronor för genomförandet ska ske genom KF oförutsett. 3. uppdra åt exploateringskoordinator kontakta AME om att undersöka möjligheterna att delta i uppröjningsarbetet och eventuellt ta hand om det som kan vara av värde. Exploateringskoordinator Ekonomichef 8(19)

9 160 Översyn av nämndorganisationen - servicenämnden, Dnr Sedan 2009 har en organisationsöversyn pågått när det gäller Edshus AB och serviceförvaltningen där syftet är att finna en lämplig och effektiv organisation för hur kommunens och Edshus fastigheter ska förvaltas. Bland annat har Edshus lokaler flyttat till tredje våningen i kommunhuset i syfte att förstärka och effektivisera samarbetet ytterligare. Det framkom även i analysprocessen att en översyn av den politiska styrningen kan vara lämplig beroende på hur stora volymförändringarna blir inom nämndens ansvarsområden. Under hösten 2010 kommer Edshus VD/förvaltningschef service att presentera ett dialogförslag som ett resultat av översynen när det gäller förvaltningen och bolaget. Kommunstyrelsen beslutade att som en del i översynen av Edshus AB och serviceförvaltningen och som en följd av att behoven och verksamhetsvolymen inom servicenämnden förändrats, uppdra åt kommunchefen att skyndsamt utreda konsekvenserna av en upplösning av servicenämnden och att den politiska styrningen för verksamheterna istället förläggs under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens protokoll Översyn av den nuvarande politiska styrningen av serviceförvaltningen, kommunchefen Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S) yrkar att servicenämnden ska finnas kvar som egen nämnd. Mats Hansson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Propositionsordning Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Hansson (M) yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Hanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins yrkande. 9(19)

10 forts. 160 Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för bifall till Hanssons yrkande mot 4 nej-röster för bifall till Norlins yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Mats Hanssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst Per-Erik Norlin (S) X Jan-Gunnar Eliasson (S) X Yvonne Simonsson (S) X Carina Halmberg (S) X Patrik Högfelt (FP) X Elisabeth Forsdahl (C) X Eva A Johansson (C) X Gösta Schagerholm (C) X Ingemar Bäckman (KD) X Mats Hansson (M) X Martin Carling (C) X Summa 7 4 Avstår från att rösta Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att 1. från och med upplösa servicenämnden och förlägga samtliga dess verksamheter under kommunstyrelsens ansvarsområden. 2. kommunstyrelsen övertar från och med servicenämndens samtliga åtaganden omfattande bland annat budget, taxor och avgifter 3. uppdra att kommunledningskontoret att som en konsekvens av servicenämndens upplösning revidera kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning Reservation Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. KF 10(19)

11 161 Sammanträdestider 2011 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 23 februari, 30 mars, 20 april, 8 juni, 31 augusti, 28 september, 2 november, 30 november Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 19 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 22 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16 november Kommunstyrelsen, onsdag 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj (budgetram), 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 26 oktober (budget), 7 december Kommunfullmäktige, onsdag 16 februari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 19 oktober, 23 november, 14 december Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2011 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2011 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på anslagstavlan på kommunkontoret i Dals- Eds kommun KF 11(19)

12 162 Utbildning för nyvalda politiker, Dnr Det allmänna valet 2010 har genomförts och ett antal nya förtroendevalda kommer att inför den kommande mandatperioden ta plats i kommunfullmäktige och nämnder. Inför den kommande mandatperioden med nya och tidigare förtroendevalda, finns anledning att ta ställning till behovet av olika former av utbildning och information. Kommunfullmäktiges Demokratigrupp har uppdragit åt kommunsekreteraren att planera en utbildning för de förtroendevalda inför kommande mandatperiod. Föreslagen utbildning innehåller såväl allmän utbildning kring kommunallagens regler som information av mer lokal karaktär som rör Dals-Eds kommun. Detta i syfte att ge kunskap dels kring lagstiftning, sammanträdesteknik, politikerrollen och dels kring vår kommuns arbetssätt när det gäller budgetprocess och målstyrning. Förslag på utbildningspaket under januari 2011 under två dagar redovisas till en sammanlagd kostnad om kronor. Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om utbildningspaket enligt ovan för förtroendevalda. Finansiering om kronor föreslås ske genom KS oförutsett. Ekonomichef 12(19)

13 163 Deltagande i MFF:s budgetprocess 2011, Dnr I syfte att öka nämndernas delaktighet och inflytande i Miljö- och folkhälsorådets (MFF) budget har rådet beslutat att skicka information till nämnderna om vad pengarna kan användas till. Nämnderna har möjlighet att nu i samband med beredningen yttra sig över budgeten och lämpliga åtgärder att prioritera inför det kommande året. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår åtgärder enligt nedan och överlåter i övrigt åt kommunstyrelsen att inkomma med ytterligare synpunkter. Skrivelse delta i MFF:s budgetprocess inför 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen önskar fortsatt fokus på barn och unga som en prioriterad grupp i folkhälsoarbetet med Ungdomens Hus som ett nav för det fortsatta utvecklingsarbetet omfattande även demokrati och delaktighet. - Därutöver föreslår kommunstyrelsen att i enlighet med kommunstyrelsens mål bör åtgärder vidtas för att minska andelen rökare och snusar, att erbjuda allmänheten utbildning inom hållbar utveckling samt att strategier för att öka ungas delaktighet och inflytande upprättas och antas. - Vidare föreslås att Miljö- och folkhälsorådet (MFF) årligen genomför miljökampanjen Earth Hour. Folkhälsosamordnare 13(19)

14 164 Uppföljning överförmyndare, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av uppdraget som överförmyndare och att återkomma till budgetberedningen i första hand för avstämning. Kommunchefen redogör i tjänsteskrivelse för ett nytt upplägg för överförmyndaren med ett reviderat arvode och möjlighet till juridiskt stöd samt nätverksbyggande. Bakgrunden till förändringen är att arbetssituationen för överförmyndarna förändrats. Ärendena har blivit mer komplicerade vilket inneburit att handläggningstiderna per ärende har ökat. Den nuvarande ersättningsmodellen utgår från antalet ärenden och tar inte hänsyn till handläggningstidens längd. För att få en något mer rättvis arvodering föreslås att antalet ärenden minskas från 40 ärenden till 30 st. för att grundarvodet på 6500 kr skall utbetalas och ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kr per 10-tal ärenden. Ändringen förslås gälla retroaktivt från april månad, då arbetsbördan under 2010 har varit extremt arbetsam. Behovet av juridisk support för överförmyndarna är också stort, så möjligheten till att köpa juridisk hjälp från någon grannkommun undersöks. Dessutom skall nätverksträffarna för överförmyndarna i Fyrbodal intensifieras. Tjänsteskrivelse kommunchef, Arvode för överförmyndare Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att: KF 1. att arvodet till överförmyndare ska vara 6500 kr per månad för upp till 25 stycken ärenden. För ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kr per 10-tal ärenden. 2. att förändringen ska gälla från och med den 1 april att överförmyndaren vid behov ska erbjudas möjligheten till viss juridisk support 14(19)

15 165 Taxor och avgifter FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2011 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen behandlade FOKUS-nämndens taxor och avgifter och uppdrog åt FOKUS-nämnden att inkomma till kommunstyrelsens sammanträde den 10 november med reviderat förslag gällande barnomsorgstaxan utifrån bland annat ny lagstiftning. Resterande taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde bereddes för behandling i kommunfullmäktige. Förslag till regler och avgifter för förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg föreligger. Kommunstyrelsens protokoll Förslag till regler och avgifter för förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg, FOKUS-nämndens protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2011 inom FOKUSnämndens ansvarsområde: Regler och avgifter för förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg KF 15(19)

16 166 Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 Anette Galfvensjö, samordnare för Utvecklingscentrum socialtjänsten Dalsland (USD) informerar om USD:s verksamheter med fokus på mottagandet av ensamkommande barn och diskussion kring rutiner och rollfördelning vid placering i hemkommunen. Kommunstyrelsens ordförande informerar om att: - Eds FF har uttryckt ambitioner om att starta upp planering kring anläggandet av en konstgräsplan. - kontakter tagits med Trafikverket angående behovet av toaletter vid färjan Sund-Jaren. 16(19)

17 167 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Följande delegationsbeslut anmäls: PROTOKOLL KSAU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 17(19)

18 168 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:55 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:58 Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:59 Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor - ÖLA 10 - träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Fastighetsanställdas Förbund samt Svenska Transportarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:60 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:62 Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:65 Revision I kommunala företag Länsstyrelsen Västra Götalands län Inbjudan till utbildningsdag om lokala ordningsföreskrifter, måndagen den 24 januari 2011 kl Sveriges Kommuner och Landsting Nya villkor för allmännyttiga - Inbjudan till konferens den 12 januari 2011, kl bostadsaktiebolag Dalslands Miljönämnd , Diarienr. 06/139/290 - Fyrbodal Offentlig miljö som konstform 18(19)

19 forts. 168 Diarienr. 10/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Ändring i och utvidgning av tillståndsplikt enligt 47 väglagen för uppförande av byggnader m.m. utmed allmänna vägar i Västra Götalands län 19(19)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 12 augusti 2015, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 12 augusti 2015, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-08-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 12 augusti 2015, klockan 8.00 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Åke Jansson (C) Ture Olsson (C) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer