IT system och människor i samspel, 7,5hp Projektarbete, VT 09 STS programmet, Uppsala Universitet ENMAC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT system och människor i samspel, 7,5hp Projektarbete, VT 09 STS programmet, Uppsala Universitet 2009 03 22 ENMAC"

Transkript

1 IT systemochmänniskorisamspel,7,5hp Projektarbete,VT 09 STS programmet,uppsalauniversitet ENMAC Vattenfallsövervakningssystemföreldistribution Författare:FredrikIsaksson ElianaSoleiman OlaStridh PaulStrömqvist

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 OmVattenfall... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Empiri... 4 VattenfallSverigesorganisation... 4 Vattenfallssäkerhetsarbete... 5 IntervjumedMohsenDaliri,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige( )... 6 IntroduktionenavENMAC systemet... 6 Systemetidrift... 7 Operatörernasarbete... 8 IntervjumedLarsJonsson,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige( )...10 Systemetidrift...10 Operatörernasarbete...11 Uppdateringochunderhållavsystemet...12 IntervjumedHåkanLjungbergSchön,chefförDriftsystempåVattenfallTeknik Sverige( )...12 Driftrådet...13 Investeringarochpågåendeutveckling...13 OmENMAC systemetochoperatörerna...14 Analys...14 Slutsats (18)

3 Inledning OmVattenfall Vattenfallselnätdistribuerareltillmerän850000hushållochföretagiSverige. Ansvarigafördriftenavdettasamhällsviktigasociotekniskasystemär Vattenfallsdriftavdelningochdetstörstariskmomentetiverksamhetenär naturligtviselavbrott.denvanligasteorsakentillelavbrottärvädretmendetkan ävenberopåtillexempelkabelfel.deflestaelavbrottenskerundervinteroch höst,oftamedstormfälldaträdellersnöpåledningarochträdsomorsak,medan detpåsommarhalvåretäråskvädersomvanligenorsakarelavbrott.föratt förebyggaelavbrottjobbarmanpreventivtmedattexempelvisisolera luftledningar,ökasektioneringsmöjligheter,göratätareröjningsintervaller.för attkontrolleraattströmdistributionenfungeraranvändersigvattenfallav detdatoriseradeövervakningssystemetenmacsomstyrsochövervakasav operatörervilkahelatidenhållsuppdateradepåeventuellaavbrottoch andradriftstörandehändelser. 1 Syfte SyftetmedstudienärattanalyseraettsocioteknisktsystemutifrånettMTOperspektivsombelyserdelarsomblandannatanvändarvänlighet,hälsa, produktivitet,säkerhetochorganisation.detsociotekniskasystemsomvivalt attfokuserapåärit systemetenmac. Metod Studiengrundarsigpåtreintervjuer,därtvåavintervjuernagjortsmed driftcentraloperatörerochenintervjumedchefenfördriftsystempåvattenfall TeknikSverige.Vihadedockhelstsettattvifåttinenintervjutillmed exempelvisavdelningschefenförhelaorganisationenvattenfalltekniksverige förattfåenytterligarenivåibeslutshierarkin,dåframföralltnärdetgäller beslutsfattandevidinköpavolikasystem.dettavisadesigdockintevaramöjligt 1 sp 3(18)

4 dåviintelyckadeshittaenpassandetidfördennaintervjuochanställdahögre uppibeslutskedjanhosvattenfallgenerelltvarmycketupptagna.idenmåndet harvaritmöjligtharintervjuernaförsöktgöraspåplats,mendärdettaintehar kunnatmöjliggörashariställetentelefonintervjugenomförts.intervjuernahar varitavsemistruktureradartdärviställtuppettantalgrundläggandefrågor somtäckerinämnesområdetmensomsamtidigtlämnarutrymmeför följdfrågor.frågornaharutarbetatsnågotolikaberoendepåvilkenpositionpå företagetrespondentenhade. Empiri VattenfallSverigesorganisation Vattenfallsorganisationärtydligthierarkisktuppdeladifleramindre delorganisationer.överstihierarkinfinnervistyrelsentillsammansmedvdoch koncernchefochnedanfördemkoncernledningen.därefterbrederträdetutsig meddiverseunderavdelningar,varavbusinessgroupvattenfallnordenärden somvivaltattundersöka. ÖverblicksbildavVattenfallsorganisation.MarkeringenbeståravaffärsgruppenVattenfallNorden. Bildkälla:http://www.lst.se/NR/rdonlyres/E9314A67 C7C7 4E20 991D 96A8BE19B0DD/84344/RevVattenfallskontinuitetsplanering.pdf 4(18)

5 UnderdennaaffärsgruppharvisedanvaltatttittapåDistributionsdelen,vilkeni sinturäruppdeladienradmindreavdelningarsomallalyderunderenansvarig chef.vårtundersöktasystemärallokeratunderavdelningentekniksverigevars hierarkiträdbrederutsigidenhögrabilden.därharvialltsåintervjuatdels chefenfördriftsystem(vilketliggerorganisationsdelensystem),håkan LjungbergSchönochtvåoperatörersomarbetarpåDriftcentraleniStockholm. SomvikansebefinnersigDriftsystemsavdelningenochdriftcentralerna visserligenunderolikaorganisationsavdelningarmenviharunderintervjuerna förståttattdebådaavdelningarnatrotsdetharettnärasamarbetedådriftrådet, däroperatörernatillåtslämnainputomsystemet,ärettsamarbetemellan System ochdriftavdelningarna. ÖverblicksbildavunderorganisationernaDistributionrespektiveTeknik.Hämtadfrån Powerpointpresentationvifickisambandmedintervju,tyvärrejfunnitonline. VidintervjunmedDriftsystemchefenLjungbergSchönframkomävenatthans avdelningsamarbetarmedavdelningenis/itvilkenärallokeradunder organisationsavdelningenaffärsstöd(ejmedifigur)vilkenävenomfattar avdelningarnaekonomiochutveckling.vikansomsagtseattdettrotsden rigorösaochförhållandevisdetaljeradehierarkiskstruktursomfinnsi organisationensåtycksdetändåfinnasutrymmeförsamarbeteöver organisationsgränserna. Vattenfallssäkerhetsarbete Vattenfallhargenomgåendeettvälutvecklatsäkerhetstänkandeföratt minimerariskerocholycksfall.elsystemenbevakastillexempeldygnetruntoch 5(18)

6 operatörernasarbeteärocksåförhållandevisstriktreglerat.vattenfallharäven enspeciellkrisorganisationsomärredoattryckautvidhändelseavstörreoch meromfattandeolycksfallellerkomplikationer.viddetillfällendå krisorganisationensättsinkommerarbetarnasvanligaarbetsuppgifterattfå lägreprioritetdådekrisrelateradeuppgifternaprioriteras.krisorganisationen arbetareftersärskildarutinerdäransvarochbefogenheterärreglerade samtidigtsommedarbetarnaharblivittilldeladesärskildarollerochfått utbildningfördessaroller.manförsökerdockattidenmåndetgårge medarbetarnarollersomsålångtsommöjligtmotsvarardeordinarie arbetsuppgifterna. IntervjumedMohsenDaliri,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknik Sverige( ) IntroduktionenavENMAC systemet År2004infördesdetnyaENMAC systemetpåföretagetsdriftcentralerochdetta systemblevdågemensamtförsamtligaavvattenfallsavdelningarisverige. Tidigarehadeolikasystemanväntsförolikabolagochmåletmeddetnya systemetvarattskapaettgemensamtsystemsomskullevaralikadantpå samtligaavdelningar. EftersomVattenfallinteutvecklatsittegnasystemsåvardetvungnaattköpain ettfärdigtsystemfrånenutomståendeleverantör,generalelectric(ge).närett nyttsystemväljsutpådettasätthävdardaliriattdefrämstafaktorernasom påverkarvaletavsystemärpriset,användarvänlighetenochhurpassväl anpassatsystemetärförövervakningenavelnätifråga.hanpåpekardockatt dessabeslutfattaspåchefsnivåochatthandärförinteansersighatillräcklig kunskapombeslutsprocessenutanhänvisardåiställettillljungbergschön,som sitterunderorganisationsdelensystemdärhanärchefföravdelningen Driftsystem. 6(18)

7 Systemetidrift DaliribeskriverocksådetgamlaarbetssättetinnanENMAC systemettogsibruk. Operatörernaanvändedåiställetlinjeschemanipappersformatsom representeradedeolikakraftledningarna.medhjälputavdetnyasystemetkan enoperatöridriftcentraleniställetseengrafiskrepresentationiformaven kartaöverhelavattenfallselnätsamtelledningarfrånstationer.dåsystemetär IT baseratfinnsendirektkopplingmellanstationernaochdriftcentralenvilket gördetbetydligtenklareattlokaliserafel ellerproblemområdenpå ledningarna.operatörenkanfråndriftcentralenbådeupptäckanärdetsker någonolyckapåhögspänningsnivåsamtiungefärvilketgeografisktområde problemetuppkommitochstängerdåavenströmbrytareicentralenvilket stryperelenidetaktuellaområdet.dettagörsförattundvikaattnågontarskada omdettillexempelskullerörasigomenelledningsomfallitellernågonannan komponentsomskullekunnautgöraenpotentiellrisk.varjestationärdessutom förseddmedskyddsutrustningsomkananvändasvidenpotentiellolycka. Övervakningsarbetetfrånoperatörscentralensträckersigdockendasttillhög ochmellanspänningsnätetdålågspänningsnätenintefinnsrepresenteradei ENMAC.Vidolyckorelleravbrottsomendastskerpålågspänningsnivåförlitar sigvattenfallpåattslutkonsumenterna(detvillsägaföretagetskunder,de vanligahushållen)skallrapporterainfelellerstörningarviatelefon. VattenfallharenligtDalirihaftendelincidentersomskettgenomårenoch nämnerexempelvisattreparatörerharskadatsochtillochmeddöttutepåfält pågrundutavfallnaelledningar.hanpåpekardockatthansjälvaldrigvarit direktinblandadinågonsituationdärnågontagitskadaochpoängterarockså viktenavoperatörernassäkerhetsarbetedådettrotsalltrörsigomväldigt voltstarkasystemdärmänniskorshälsastårpåspelomnågotskullegåfel. NärENMAC systemetförstinfördeskritiseradesdetkraftigtochmångaklagade överbristandefunktionalitet,inteminstoperatörernavarmissnöjdameddet nyasystemet.dalirianserattsystemetharförbättratsmenärfortfarandeinte heltnöjdochhävdarattdetinteärettsystemhansjälvskullevalttill driftcentralen.underintroduktionsfasenledsystemetavenotillförlitlighetdär felaktiginformationoftakundevisasvilketgjordeattoperatörernainteansågsig 7(18)

8 kunnalitapådeninformationdefickifrånsystemet.följdenblevsåvälförvirring somonödigtarbeteochmissnöjehosoperatörerna.dettaförbättradesdocktack vareendialogmellanoperatörernapådriftcentralenochavdelningensystem vilkaisinturtoguppproblemetmedsystemleverantörenge.dalirihävdardock attdetfortfarandefinnsfleraoperatörersomanserattenmac systemetbrister påflerapunkter,främströrandeanvändarvänligheten.ettexempelsomnämns ärattoperatörenharsvårtattfåenbraöversiktöverelnätetisinhelhetoch Daliriuppleverocksåattsystemetdagligen bromsar honomihansarbetedå hanvillutföravissauppgifterisystemetochatthandärigenomkänneratthans arbeteinteblirlikaeffektivtsomdetkundehavarit. Operatörernasarbete Operatörernasarbeteärinstruktionsbaseratochdetfinnsenomfattande dokumentationavfärdigainstruktionerförvadsombörgörasvidolikatyperav felsomuppståriheladetkomplexasystemet.dettagällersåvälför säkerhetsaspekternavidproblemellerhurhanteringenavolycksfallbörgåtill. DessainstruktionerfinnsdockinteimplementeradeiENMACutanhärfår operatörernalitatillandrainformationskällorsomelektroniskaoch pappersbaseradeföreskrifterochannat.dessainstruktionerärframtagnamed hänsyntillelsäkerhetsverketsföreskrifterochdalirihävdarattdetärdessa instruktionersomäroperatörernasfrämstaverktygförattundvikaolyckor. Vattenfallharocksåtvåanställdapersonersompermanentarbetarmedattta framochuppdateradessainstruktionerdånyadirektivochregler,såväl nationellasominternationellaviaeu,uppkommerständigtochmåstegivetvis implementerasochföljas.uppdateradeellernyainstruktionerutkommervid behovsnarareänunderettförutbestämtantalgångerochberorsomsagtpåhur månganyadirektivochreglersomtagitsibrukunderdenförflutnaperioden. 8(18)

9 Ovanservioperatörernasarbetsmiljö.BildenärvisserligentagenfråndriftcentraleniTrollhättan menstrukturenärdensammaävenisundbybergochvattenfallsandradriftcentraler. Utöverarbetetidriftcentralenarbetaroperatörernaävenmedandramindre uppgiftervidsidanomochoperatörernageshärettvisstutrymmeattsjälvvälja arbetsuppgifterutifråndetegnaintresset.tillexempelkanenoperatörvälja mellanattarbetamedstatistikellerek batteriermedmera. Innanennyoperatörtillåtsbörjaarbetaidriftcentralenkrävsdetattdennehar genomgåttochblivitgodkändienkortareutbildningielsäkerhet.dennya operatörenfårsedanarbetapraktisktutepåfältmedvattenfallserviceoch introducerasdärfördetit systemsomanvänds,någotsomdaliripåpekarär viktigtdåit systemetärförhållandeviskomplextochkomplicerat.förattöka sinakunskaperochfåendjupareförståelseförit systemetfinnsävenen träningsserverdäroperatörenutsettsförverklighetsbaseradehändelservia simuleringar.närdennyeoperatörenvälkommitpåplatsidriftcentralenfår denneunderenlängreperiodföljaenannan,mererfaren,operatörpå arbetsplatsenochdenneoperatörfungerarungefärsomenfadderförden nyanställde.efterdennainskolningsperiod,varsomfattningvarierarberoende påhursnabbtdennyeoperatörenlyckastatillsigochförståsystemet,kan operatörenbörjaarbetaidriftcentralen.videventuellaosäkerheterangående arbetetäroperatörernaiförstahandhänvisadetilldedokumentationeriform avpärmarmedinstruktionersomfinnstillgängligaävenommöjlighetenatt frågakollegornaocksågivetvisalltidfinns. 9(18)

10 IntervjumedLarsJonsson,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige ( ) Vihartillåtitossatttabortredundantinformationfråndennaintervjueftersom mycketredanharsagtsidenförra. Systemetidrift OperatörLarsJonssonjobbarmedövervakningavhögspänningsnätet.Jonsson liknarbildenenmacritaruppöverelnätetvidettcad schemadäroperatörerna enkeltkansehurledningar,kopplingarochannatfungerarviddenaktuella tidpunkten. OvansesenöverblicksbildförhurENMAC systemetsgrafiskainterfacekanseut.bildkälla: Omnågotskullevarafelsåuppmärksammasdettagenomenvarningssignalfrån systemet.varningenvisardelsvarpådetfysiskanätetfeletuppkommitsamt vilkentypavfeldetrörsigom.operatörengenomförsedandeundersökningar hankanviasystemet,somatttillexempelstängaavströmmen,ochtardärefter kontaktochbeordraruteneventuellreparatörsomfårgesigutochtittapåden fysiskaledningenochdäråtgärdaproblemet. Systemetäralltidbevakat,docknämnerJonssonattVattenfalljobbarmedextra bevakningunderdygnetsmesthektiskatimmar,mellan07.00och16.00,då extraoperatörerfinnspåplats.hannämnerocksådeslutanvändande konsumenternasom felsökare dådessasjälvakanringaintillvattenfalloch berättaomeventuellastörningarilågspänningsnätetochvattenfallkandå 10(18)

11 användasinasystemtillattspåravadfeletkantänkasberopåochåtgärdadetta genomattsändautenreparatörtilldenaktuelladestinationen. Systemetäralltäckandeochoperatörernakanalltsådärmedanvändaettoch sammasystemtillattgöraalltdebehövergöra.systemetharfunnitslängepå marknadenmentogsibrukfulltutförcirkafyraårsedan.detärocksådetenda systemjonssonarbetatidåhanärförhållandevisnypåföretagetmedsinatreår somoperatör. Operatörernasarbete Arbetetskerenligtfastställdapoliciesochstyrandedokumentbestämmer rutiner.larmfrånstationergällandeolikafelelleråtgärderkräverolika behandling.omoperatörentrorattfeletäravallvarligaretypochkanberopåett jordfelfårdeintegöranågonomåterkopplingförränfeletharkontrolleratsoch eventuelltåtgärdats.skullefeletvaraavlindrigarenatur,somtillexempelatt någonfågelkrockatmedenledningkandeomåterkopplasystemetdirektfrån platspåövervakningscentralen. DensåkallademänskligafaktorniarbetetsesavJonssonsomliteneftersomde inteharbehörighetattgöraspecielltmycketavanceradesakerutanmestär inriktadepåjustövervakningochvissdelegeringavreparatörer.systemet underhållsavvattenfallssystemavdelningochskulledessagöranågotfelskulle detgivetviskunnagåutöveroperatörernasarbetemenjonssonhävdaratt samarbetetvanligtvisflyterpåbrautankomplikationer. Systemetsomanvändskräverenkortaregrundutbildning.Jonssonhävdardock atthansjälvanserattmanlärsigmestgenomattheltenkeltkörasystemet tillsammansmedenerfarenoperatör.därförhardeocksåpåvattenfallenviss inlärningsperioddådusomnyisystemetfårhjälpavenmererfarenoperatör somhjälperdennyeattkommainisystemetsolikafunktioner.iochmedatt systemetsomanvändsärallomfattandesamtdetsammaöverhelasverigeså underlättardetinlärningenochävenförflyttningavpersonal.tidigareanvändes olikasystempåolikaplatsermennumerärdetalltsåettgemensamtsystemför helavattenfallsverige.dettagerocksåfördelenattomenoperatörscentral 11(18)

12 skullesläckasnedellerpåannatsättslutafungerasåkanenannandriftcentral heltenkelttaöverdennesarbete.detgårmedandraordattstyraävendeandra centralernasnätochdetkrävsingengeografiskkoppling,ävenomdetsjälvklart underlättarmedlokalkännedomdåfeluppstårochsakerochtingmåste åtgärdas. Uppdateringochunderhållavsystemet Uppdateringarisystemetskerlöpandedåmjukvaranuppdaterasmednya versioner.idenyaversionernastårdetalltidvilkaförbättringarsomgenomförts ochvadsomskiljerdennyaversionenfråndengamla.vidstörreuppdateringar krävsinteraktionmedsystemleverantörenge.jonssonberättarocksåom möjlighetenattsjälvrapporteraomfelochbristeriprogrammetsomdesom operatörerkännerbordeåtgärdasochhurdessakaninkorporerasidenya versionerna.sammantagettyckerjonssonattuppdateringarnaavsystemet fungerarbra. IntervjumedHåkanLjungbergSchön,chefförDriftsystempåVattenfall TeknikSverige( ) LjungbergSchönärchefförDriftsystemochgenomdetansvarigtförengrupp somäruppdeladitvådelar.denenagruppenarbetarmedunderhålloch uppdateringaravsystemmedandenandragruppenarbetarmeddenvardagliga driftenavsystemet. LjungbergSchönberättarattdetärorganisationenpåDriftsystemsomhardet generellaansvaretförsystemändringarochuppdateringarochdärigenomsertill attsystemenfungerarsomdeska.beslutsomfattasgällandeit systemliggerpå högrenivåiorganisationen,menljungbergschönsgruppharstorinverkanpå dessa.pådriftsystemarbetardefrämstmeddriftsystemetenmacmenockså mindresystemsåsomexempelviscontactagent.övrigait systemsominteär direktkoppladetilldendagligadriftenhanterasiställetutavorganisationsdelen IS/IT.Driftsystemärförhållandevisfriaisittarbeteochbeslutsfattandegällande ENMAC systemetmenomavdelningenönskarutföranågrameromvälvande 12(18)

13 förändringarisystemetmåstedettaskeisamförståndmedis/itdådeär ansvarigaförbudgeteniorganisationen.ljungbergschönsägerattis/itäven fungerarsomentyputavit rådmedomfattandekunnandeävenförde driftsystemsomegentligenliggerunderdriftsystemsorganisationsdel. Driftrådet LjungbergSchönsgruppärocksåansvarigafördetsåkalladeDriftrådetdär synpunkterfråntillexempeloperatörerbehandlasochönskemålombesluteller förändringaridriftsystemetdiskuterasocharbetasfram.desynpunktersom framförsavdriftrådetgåriformavförfrågningarvidaretillsystemleverantören somsvararpåvilkamöjlighetertilluppdateringarochförbättringargällandeitsystemetifrågasomfinnsatttillgå. LjungbergSchönhävdarattdeserdetsommycketviktigtattdesomarbetar meddriften,inteminstoperatörerna,skallfåvaramedochpåverka uppdateringarsamtställakravpådriftsystemet. Investeringarochpågåendeutveckling InulägetsatsarDriftsystempåfleraganskaomfattandeIT investeringardärde blandannatsatsarpåattutvecklaarbetsmiljöngenomattbytautettstortantal arbetsplatsdatorer,datorskärmarochannankontorsmateriell.samtidigtarbetar mandagligenmeddetlöpandeunderhålletavdriftsystemetochdeliggeräveni planeringsfasentillenstorinvesteringsomskallgöraenmactillenwebbaserad produkt.anledningentilldennainvesteringföljerutavbeslutetomden kommandeomorganisationen,vilkeninnebärattdebådadriftcentralernai StockholmochLuleåskallslåssammanochflyttastillTrollhättan,ochattman därförvillmöjliggöraföroperatörernaattkunnaarbetapådistans.anledningen tillattmanvillattoperatörernaskallkunnaarbetapådistansärattdegenom dettakanbehållasinlokalaförankringochförståelsekringdennärmiljödär respektiveelsystemärallokerat. HuvudmåletmedinvesteringenärenligtLjungbergSchönattettwebbaserat systemsomhanterarsåvälelnätskartornasomannansystemrelevant informationförenklarkommunikationenmellanvattenfallsolikadriftcentraler 13(18)

14 samtattgöradetenklareatthämtaochskickainformationfrånsystemet.detta gällerintebaraföroperatörernautantankenärattävenandrapersoneri organisationenskallexempelviskunnatadelavbeslutsgrundandeinformation samtsnabbtkunnakontrolleraomfattningenavettspecifiktproblem.detkan ocksåhandlaomenkundkontaktdärenentreprenörelleren kundserviceteknikerbehöverfåinformationfrånit systemet.ävenandra inblandadeidriftarbetetskakunnafåsådaninformationochutvecklingenav ENMACskaalltsåunderlättaförenutökningavanvändarskaran.Enytterligare anledningtillbeslutetärattersättapappersarbetemedettit baseratsystem. OmENMAC systemetochoperatörerna LjungbergSchönberättarattdetstundtalsharriktatsstarkkritikmotENMAC, inteminstfrånoperatörerna.fleraoperatörerharocksåvaritkritiskamot leverantören,någotsomvarextratydligtunderinledningsfasendåsystemettogs ibrukochsåvälprestandasomfunktionalitetbrastpåflerapunkter.ljungberg Schönanserdockattdriftsystemetidagfungerarbradriftmässigt,menattdet kvarstårvissaprestandaproblemochattdeävenstårinförettstundande serverbyte.it systemethanterargällandeelsäkerhetsreglermedrutinersom uppdaterasocksåkontinuerligt.dettabetyderattidefalldåoperatörenönskar utföranågontingisystemetsåmåstevissavillkorvarauppfyllda.uppfyllsinte dessavillkorhindrasoperatörenfrånattgåvidare. Analys EnligtVicentefinnsdettreaspekterhosettdatorstödmanbörbeaktai bedömningenavettkomplextsociotekniskasystem.dessaaspekterärsäkerhet, produktivitetochhälsa. UtifråndessatreaspekterskavinutittanärmaresystemetENMACoch Vattenfallseldistributionistort.Vattenfallseldistributioninnefattarmångaolika potentiellariskerdärdencentralariskenärelavbrottochdessföljder. Reparatörerochunderhållsarbetarepåfältetsomhandskasmedhögspänning kanocksåutsättasförlivsfaraomdriftenskötspåfelsätt.ettvälfungerande säkerhetstänkbördärförgenomsyraarbetet. 14(18)

15 UrrisksynvinkelärdetavytterstaviktattENMACärdriftsäkertochsåverkar ocksåvarafallet.detfaktumattsammasystemanvändsavalladriftcentraleri Sverigeochattdessainteärspecifiktgjordaföratthanteraenvissregionhargör driftenflexibelochslagtålig.skulleendriftcentralfåproblemkanenannan driftcentraltaöverdessarbetsuppgifter.eftersomsammasystemanvändsöver helalandetfinnsdetocksåendistribueradkunskaphospersonalenomsystemet. Dettaunderlättarommanskullebehövagörapersonalomflyttningarvilkettill exempelskullekunnablinödvändigtomendriftcentralavnågonanledninginte kananvändasmenmanfortfarandeharbehovavsammapersonalstyrka.i framtidentrorviflexibilitetenisystemetkommerökaytterligaredåmanfåren möjlighetattkommaåtdetviainternet.slagtålighetenanservidärförvara mycketgod. Enannansäkerhetsriskärattoperatörenkanråkagörafelochdärmedriskera bådeelavbrottochskapalivsfaraförpersonalutepåfältet.defastarutinersom finnsförattimplementeranyasäkerhetsföreskrifterisystemetochsom automatiskthindrararbetarenattutföravissaåtgärdervidfeltillfällenärgoda exempelpåhurdennariskhanteras.härkanmanseattemacdrarnyttaavvad Vicentekallar behavior shapingconstraints förattbegränsaoperatörernas handlingsutrymme. Närdetgälleroperatörernashälsasåkanvisenågraolikafaktorersomenligt Karasek&Theorellkanfrämjadenna.Enhälsofrämjandefaktorärdriftrådetdär operatörernagesmöjligheterattpåverkaarbetetochsystemetisig.detärdock osäkerthurdjupgåendedennapåverkanärdåviharfåttolikasvarfråndetvå operatörersomviintervjuat.denenatyckerattsystemeterbjuderengod flexibilitetochkontroll,medandenandraansersigbromsadavsystemetoch anserinteatthankanutföraarbetsuppgifternapåsittegetsätt. Angåendeproduktivitetenärdetsvårtattsäganågotdefinitivteftersomden måstebedömasrelativtandrasystempåmarknadenellerrelativthurbraett sådantsystemegentligenkanfungera.vikandockkonstateraattenmactycks kunnautförasinarbetsuppgiftutanstörreproblemochattvattenfalls 15(18)

16 elavbrottsövervakning,somärmycketberoendeavattdettasystem,fungerar väl. Ävenomelnätetkansessomettkomplextsocioteknisktsystemkonstaterarvi attoperatörernasarbetsuppgifterinteheltspeglardennakomplexitet.som helhetkanmanklassaelnätetsomettöppetsystemmedmångautomstående faktorersompåverkardetunderdrift.såvälvicentesomrasmussenpåpekar viktenavattsådanasociotekniskasystembörstödjaochuppmuntraoperatören attarbetapåettadaptivtochkreativtsättförattkunnahanteraoväntade situationersomalltiduppståriöppnasystem.dettauppnåsgenomattsystemet designasmedsåkallade behavior shapingconstraints vilkafungerarsom ramverkfördennavigationsytainomvilkenoperatörenärfriattfattaegna beslutomhurdenneväljeratthandlaiengivensituation. Dettaadaptivaarbetssättharvitillvissdel,specielltutifrånintervjunmedDaliri, märktharsaknatsiarbetetmedenmac.dettakandocktillstoradelarberopå attoperatörernasarbeteihuvudsakgårutpåattövervakasystemetochden endastyrningsomegentligenskerärdånågotgårfelochoperatörenblirvarse omettproblem.menäveniproblemsituationerharoperatörernaettväldigt väldefinierathandlingsprotokollutifrånvilketderashandlingarbörbaseras.de skatillexempel,vidallvarligareproblem,alltidkontaktaenellerflera reparatörersomskallåkautochtittapådenfysiskaledning/stationellervaddet nuärförsystemkomponentsomgåttsönderinnandekanförsökasigpåen omstartavsystemet.dettaservidocksomennaturligföljdavdetfaktumatt högspänningsledningarärenväldigtkritiskprocessochattpotentiellafelbåde kanledatillekonomiskaförlusterochpersonskador.detfinnsocksålagstiftade regelverkförhurelleverantörernaskallhanteravissadelaraveldistributionen. Vidintervjuernaavdetvåoperatörernafannvisomsagtenstorskillnadihur nöjdadevarmedesystemet.jonssonvarväldigtnöjdmedsystemetmedandaliri tyckteattsystemethadeenheldelbrister.dennameningsskiljaktighetkan delvishärledastillattdaliriärenerfarenoperatörsomocksåhafterfarenhetav dettidigaresystemetmedanjonssonärrelativtnyochdärmedinteharsamma perspektivpåsystemet.vitrordockattendelavmeningsskiljaktighetenkan 16(18)

17 beropåpersonligapreferenser.systemetpassarheltenkeltvissapersoner bättreänandraocheftersomenmacinteärdesignatefterdevisen"användarna böravslutadesignen"ärdetintetillräckligtanpassningsbartförattgöraalla nöjda. ViuppleverdockattVattenfallärmedvetnaomproblemetochattdearbetar medattförbättraoperatörernassituationgenominstiftandet.enavsåväl VicentessomRasmussenscentralaståndpunkternärdetkommertill utvecklandetavettkomplextsocioteknisktsystemärattoperatörernaskall inkorporerasiutvecklingsfasenförattpåsåsättkunnageinputpåsåväldesign somfunktionerochpresentationenavinformation,grafikochandra processorgrafiskadelar.dåenmacärettinköptsystemsomharutvecklatsav enutomståendeleverantörigeneralelectrics(ge)haroperatörernapå Vattenfallavnaturligaorsakerintekunnatvaramedidetursprungliga modellerandetavsystemetochviserdetdärförsommycketpositivtatt företagetinstiftatettdriftrådsomtaritumedkontinuerliginputfrån operatörernaochfördennavidaretillge.pådetvisetkangeutnyttjadeslutliga dagliganvändarnapåvattenfalltillattutvecklaenmac systemetochgöradet meraanvändarvänligtocheffektivt.operatörernakanocksåkännaenökad integrationsgradochdärmedkännasigmerdelaktigaidenegna arbetssituationen. Systemetuppvisariallrahögstagradcentraliseradkontrollochdärmed begränsasfrihetsgradernahosoperatörenhårtredanavbegränsningarhos arbetsmiljön(workdomainconstraints).attarbetetäravsåutpräglad övervakningskaraktärserviocksåsomenbegränsandefaktorfördenkreativa frihetoperatörernakankänna.mycketavarbetetkommerheltnaturligtatt handlaomattbevakaprocessenviadetekniskahjälpmedelsomfinns implementeradeidriftcentralen.såledeskanmansägaattenmacinulägetkan sessomettslutetsystem,elleretttillstordelautomatiserat felidentifieringshjälpmedel,somingåriettdetmycketstörreelnätssystemet.i ochmeddencentraliseradekontrollenochattsystemetärinköptkandetmycket välvarasåattdetfinnsbegränsademöjligheterattdesignaenmacpådetsätt somvicenteförespråkar. 17(18)

18 VityckerdockattVattenfallvisarpågodutvecklingsviljagenomattförsökagöra ENMACwebbaserat.Genomattökatillgänglighetenavinformationkanman inomvissaområdenuppnåendecentraliseringavkontrollendåmaninte behövergåigenomvissalediorganisationenföratttillgodogörasigdensamma. Slutsats OmmanförsökerbindaihopvåraobservationeravENMACmedkurslitteraturen gällandekompetensensomkrävsavslutanvändarenkanmantydligtsehur begränsningarinomandraområdeninverkarpåoperatörensarbete.mycket striktabegränsningarnapåtvingasredanvidetttidigtstadiumavderegelverk somfinnspåplats.därtillfyllersystemetmestettövervakningssyfteochden centraliseradeorganisationenbidrarytterligaretillattfrihetsgradernaminskar. Naturligtvisbidrardriftrådetmedenvissökadfrihetochinflytandeför operatörernamenvisstveksamhetråderomnågrastörreförändringarverkligen kanuppnåsiochmeddelagarsomfinnssamtdetenahandaövervakningssyftet medenmac.vicenteskullenaturligtvisföreslåattmanutvärderade/utvecklade systemetutifrånettekologisktperspektiv,ochkanskeskulleensådanformativ arbetsanalyskunnauppdagaattenmacskullekunnafylla/integrerafler funktionerieldistributionssystemetäninuläget.huruvidavattenfallhargjort någonsådananalysinfördenpågåendeutvecklingenavenmacvetviintemen vityckerdefinitivtattdetnuvarandearbetetärettstegirättriktning. 18(18)

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

FRAM erfarenheter från sjukvård

FRAM erfarenheter från sjukvård FRAM erfarenheter från sjukvård Helen Alm Human Factors Specialist Vattenfall AB Axel Ros Chefläkare Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län 1 Att fundera på för er: Brukar ni reflektera över val av

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag

Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI01 Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag

Läs mer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer André Borell Sonny Johansson Aksel Nyman Emil Sarén Examinator: Rainer Winkler HT 2011 2011-11-28 Grundläggande vetenskapligt

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Tidmätning som kontroll och styrinstrument. Sociologiska institutionen. Socionomprogrammet. C-uppsats VT-2011

UPPSALA UNIVERSITET. Tidmätning som kontroll och styrinstrument. Sociologiska institutionen. Socionomprogrammet. C-uppsats VT-2011 UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats VT-2011 Tidmätning som kontroll och styrinstrument En kvalitativ studie av hemtjänstpersonals upplevelser av att arbeta utifrån

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konflikten mellan revisorns dubbla roller. Kan en revisor vara oberoende? Carina Johansson Johanna Notelid. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Konflikten mellan revisorns dubbla roller. Kan en revisor vara oberoende? Carina Johansson Johanna Notelid. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2005:145 SHU Konflikten mellan revisorns dubbla roller Kan en revisor vara oberoende? Carina Johansson Johanna Notelid Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer

CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Kandidatuppsats i IT-ekonomi Våren 2009 CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer Grupp 2323 Författare: Marlene

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Affärssystemprogrammet BUSINESS INTELLIGENCE Vilka av de utlovade fördelarna motsvaras av högskolor och universitets förväntningar? Kandidatuppsats

Läs mer

FSPOS. Finansiella sektorns privat offentliga samverkan. Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2008-04-15

FSPOS. Finansiella sektorns privat offentliga samverkan. Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2008-04-15 2008-04-15 Finansiella sektorns privat offentliga samverkan Genomfört arbete och förslag på framtida aktiviteter 2(16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Innehåll i syntesen... 4 Arbetet

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv - En fallstudie om förutsättningarna för att införa en BI-lösning Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

SCRUM & sprint-retrospektiv

SCRUM & sprint-retrospektiv - användandet av sprint-retrospektiv, dess utformning och relevans för kontinuerlig förbättring. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2011 Författare: Christian Andersson

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Lägesrapport av säkerhetsbrist i Stockholms läns landsting IT-miljö

Lägesrapport av säkerhetsbrist i Stockholms läns landsting IT-miljö Lägesrapport av säkerhetsbrist i Stockholms läns landsting IT-miljö 2013-10-31 Landstingsstyrelsens förvaltning Biträdande förvaltningschef Anders Nyström 2 (5) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1

24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1 24-timmarssamhället Vårt projekt handlar om 24-timarssamhället och teknostress. Vi har koncentrerat oss på den stress som tekniken medför och hur samhället har förändrats. I vår rapport tar vi upp allmänhetens

Läs mer