IT system och människor i samspel, 7,5hp Projektarbete, VT 09 STS programmet, Uppsala Universitet ENMAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT system och människor i samspel, 7,5hp Projektarbete, VT 09 STS programmet, Uppsala Universitet 2009 03 22 ENMAC"

Transkript

1 IT systemochmänniskorisamspel,7,5hp Projektarbete,VT 09 STS programmet,uppsalauniversitet ENMAC Vattenfallsövervakningssystemföreldistribution Författare:FredrikIsaksson ElianaSoleiman OlaStridh PaulStrömqvist

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 OmVattenfall... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Empiri... 4 VattenfallSverigesorganisation... 4 Vattenfallssäkerhetsarbete... 5 IntervjumedMohsenDaliri,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige( )... 6 IntroduktionenavENMAC systemet... 6 Systemetidrift... 7 Operatörernasarbete... 8 IntervjumedLarsJonsson,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige( )...10 Systemetidrift...10 Operatörernasarbete...11 Uppdateringochunderhållavsystemet...12 IntervjumedHåkanLjungbergSchön,chefförDriftsystempåVattenfallTeknik Sverige( )...12 Driftrådet...13 Investeringarochpågåendeutveckling...13 OmENMAC systemetochoperatörerna...14 Analys...14 Slutsats (18)

3 Inledning OmVattenfall Vattenfallselnätdistribuerareltillmerän850000hushållochföretagiSverige. Ansvarigafördriftenavdettasamhällsviktigasociotekniskasystemär Vattenfallsdriftavdelningochdetstörstariskmomentetiverksamhetenär naturligtviselavbrott.denvanligasteorsakentillelavbrottärvädretmendetkan ävenberopåtillexempelkabelfel.deflestaelavbrottenskerundervinteroch höst,oftamedstormfälldaträdellersnöpåledningarochträdsomorsak,medan detpåsommarhalvåretäråskvädersomvanligenorsakarelavbrott.föratt förebyggaelavbrottjobbarmanpreventivtmedattexempelvisisolera luftledningar,ökasektioneringsmöjligheter,göratätareröjningsintervaller.för attkontrolleraattströmdistributionenfungeraranvändersigvattenfallav detdatoriseradeövervakningssystemetenmacsomstyrsochövervakasav operatörervilkahelatidenhållsuppdateradepåeventuellaavbrottoch andradriftstörandehändelser. 1 Syfte SyftetmedstudienärattanalyseraettsocioteknisktsystemutifrånettMTOperspektivsombelyserdelarsomblandannatanvändarvänlighet,hälsa, produktivitet,säkerhetochorganisation.detsociotekniskasystemsomvivalt attfokuserapåärit systemetenmac. Metod Studiengrundarsigpåtreintervjuer,därtvåavintervjuernagjortsmed driftcentraloperatörerochenintervjumedchefenfördriftsystempåvattenfall TeknikSverige.Vihadedockhelstsettattvifåttinenintervjutillmed exempelvisavdelningschefenförhelaorganisationenvattenfalltekniksverige förattfåenytterligarenivåibeslutshierarkin,dåframföralltnärdetgäller beslutsfattandevidinköpavolikasystem.dettavisadesigdockintevaramöjligt 1 sp 3(18)

4 dåviintelyckadeshittaenpassandetidfördennaintervjuochanställdahögre uppibeslutskedjanhosvattenfallgenerelltvarmycketupptagna.idenmåndet harvaritmöjligtharintervjuernaförsöktgöraspåplats,mendärdettaintehar kunnatmöjliggörashariställetentelefonintervjugenomförts.intervjuernahar varitavsemistruktureradartdärviställtuppettantalgrundläggandefrågor somtäckerinämnesområdetmensomsamtidigtlämnarutrymmeför följdfrågor.frågornaharutarbetatsnågotolikaberoendepåvilkenpositionpå företagetrespondentenhade. Empiri VattenfallSverigesorganisation Vattenfallsorganisationärtydligthierarkisktuppdeladifleramindre delorganisationer.överstihierarkinfinnervistyrelsentillsammansmedvdoch koncernchefochnedanfördemkoncernledningen.därefterbrederträdetutsig meddiverseunderavdelningar,varavbusinessgroupvattenfallnordenärden somvivaltattundersöka. ÖverblicksbildavVattenfallsorganisation.MarkeringenbeståravaffärsgruppenVattenfallNorden. Bildkälla:http://www.lst.se/NR/rdonlyres/E9314A67 C7C7 4E20 991D 96A8BE19B0DD/84344/RevVattenfallskontinuitetsplanering.pdf 4(18)

5 UnderdennaaffärsgruppharvisedanvaltatttittapåDistributionsdelen,vilkeni sinturäruppdeladienradmindreavdelningarsomallalyderunderenansvarig chef.vårtundersöktasystemärallokeratunderavdelningentekniksverigevars hierarkiträdbrederutsigidenhögrabilden.därharvialltsåintervjuatdels chefenfördriftsystem(vilketliggerorganisationsdelensystem),håkan LjungbergSchönochtvåoperatörersomarbetarpåDriftcentraleniStockholm. SomvikansebefinnersigDriftsystemsavdelningenochdriftcentralerna visserligenunderolikaorganisationsavdelningarmenviharunderintervjuerna förståttattdebådaavdelningarnatrotsdetharettnärasamarbetedådriftrådet, däroperatörernatillåtslämnainputomsystemet,ärettsamarbetemellan System ochdriftavdelningarna. ÖverblicksbildavunderorganisationernaDistributionrespektiveTeknik.Hämtadfrån Powerpointpresentationvifickisambandmedintervju,tyvärrejfunnitonline. VidintervjunmedDriftsystemchefenLjungbergSchönframkomävenatthans avdelningsamarbetarmedavdelningenis/itvilkenärallokeradunder organisationsavdelningenaffärsstöd(ejmedifigur)vilkenävenomfattar avdelningarnaekonomiochutveckling.vikansomsagtseattdettrotsden rigorösaochförhållandevisdetaljeradehierarkiskstruktursomfinnsi organisationensåtycksdetändåfinnasutrymmeförsamarbeteöver organisationsgränserna. Vattenfallssäkerhetsarbete Vattenfallhargenomgåendeettvälutvecklatsäkerhetstänkandeföratt minimerariskerocholycksfall.elsystemenbevakastillexempeldygnetruntoch 5(18)

6 operatörernasarbeteärocksåförhållandevisstriktreglerat.vattenfallharäven enspeciellkrisorganisationsomärredoattryckautvidhändelseavstörreoch meromfattandeolycksfallellerkomplikationer.viddetillfällendå krisorganisationensättsinkommerarbetarnasvanligaarbetsuppgifterattfå lägreprioritetdådekrisrelateradeuppgifternaprioriteras.krisorganisationen arbetareftersärskildarutinerdäransvarochbefogenheterärreglerade samtidigtsommedarbetarnaharblivittilldeladesärskildarollerochfått utbildningfördessaroller.manförsökerdockattidenmåndetgårge medarbetarnarollersomsålångtsommöjligtmotsvarardeordinarie arbetsuppgifterna. IntervjumedMohsenDaliri,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknik Sverige( ) IntroduktionenavENMAC systemet År2004infördesdetnyaENMAC systemetpåföretagetsdriftcentralerochdetta systemblevdågemensamtförsamtligaavvattenfallsavdelningarisverige. Tidigarehadeolikasystemanväntsförolikabolagochmåletmeddetnya systemetvarattskapaettgemensamtsystemsomskullevaralikadantpå samtligaavdelningar. EftersomVattenfallinteutvecklatsittegnasystemsåvardetvungnaattköpain ettfärdigtsystemfrånenutomståendeleverantör,generalelectric(ge).närett nyttsystemväljsutpådettasätthävdardaliriattdefrämstafaktorernasom påverkarvaletavsystemärpriset,användarvänlighetenochhurpassväl anpassatsystemetärförövervakningenavelnätifråga.hanpåpekardockatt dessabeslutfattaspåchefsnivåochatthandärförinteansersighatillräcklig kunskapombeslutsprocessenutanhänvisardåiställettillljungbergschön,som sitterunderorganisationsdelensystemdärhanärchefföravdelningen Driftsystem. 6(18)

7 Systemetidrift DaliribeskriverocksådetgamlaarbetssättetinnanENMAC systemettogsibruk. Operatörernaanvändedåiställetlinjeschemanipappersformatsom representeradedeolikakraftledningarna.medhjälputavdetnyasystemetkan enoperatöridriftcentraleniställetseengrafiskrepresentationiformaven kartaöverhelavattenfallselnätsamtelledningarfrånstationer.dåsystemetär IT baseratfinnsendirektkopplingmellanstationernaochdriftcentralenvilket gördetbetydligtenklareattlokaliserafel ellerproblemområdenpå ledningarna.operatörenkanfråndriftcentralenbådeupptäckanärdetsker någonolyckapåhögspänningsnivåsamtiungefärvilketgeografisktområde problemetuppkommitochstängerdåavenströmbrytareicentralenvilket stryperelenidetaktuellaområdet.dettagörsförattundvikaattnågontarskada omdettillexempelskullerörasigomenelledningsomfallitellernågonannan komponentsomskullekunnautgöraenpotentiellrisk.varjestationärdessutom förseddmedskyddsutrustningsomkananvändasvidenpotentiellolycka. Övervakningsarbetetfrånoperatörscentralensträckersigdockendasttillhög ochmellanspänningsnätetdålågspänningsnätenintefinnsrepresenteradei ENMAC.Vidolyckorelleravbrottsomendastskerpålågspänningsnivåförlitar sigvattenfallpåattslutkonsumenterna(detvillsägaföretagetskunder,de vanligahushållen)skallrapporterainfelellerstörningarviatelefon. VattenfallharenligtDalirihaftendelincidentersomskettgenomårenoch nämnerexempelvisattreparatörerharskadatsochtillochmeddöttutepåfält pågrundutavfallnaelledningar.hanpåpekardockatthansjälvaldrigvarit direktinblandadinågonsituationdärnågontagitskadaochpoängterarockså viktenavoperatörernassäkerhetsarbetedådettrotsalltrörsigomväldigt voltstarkasystemdärmänniskorshälsastårpåspelomnågotskullegåfel. NärENMAC systemetförstinfördeskritiseradesdetkraftigtochmångaklagade överbristandefunktionalitet,inteminstoperatörernavarmissnöjdameddet nyasystemet.dalirianserattsystemetharförbättratsmenärfortfarandeinte heltnöjdochhävdarattdetinteärettsystemhansjälvskullevalttill driftcentralen.underintroduktionsfasenledsystemetavenotillförlitlighetdär felaktiginformationoftakundevisasvilketgjordeattoperatörernainteansågsig 7(18)

8 kunnalitapådeninformationdefickifrånsystemet.följdenblevsåvälförvirring somonödigtarbeteochmissnöjehosoperatörerna.dettaförbättradesdocktack vareendialogmellanoperatörernapådriftcentralenochavdelningensystem vilkaisinturtoguppproblemetmedsystemleverantörenge.dalirihävdardock attdetfortfarandefinnsfleraoperatörersomanserattenmac systemetbrister påflerapunkter,främströrandeanvändarvänligheten.ettexempelsomnämns ärattoperatörenharsvårtattfåenbraöversiktöverelnätetisinhelhetoch Daliriuppleverocksåattsystemetdagligen bromsar honomihansarbetedå hanvillutföravissauppgifterisystemetochatthandärigenomkänneratthans arbeteinteblirlikaeffektivtsomdetkundehavarit. Operatörernasarbete Operatörernasarbeteärinstruktionsbaseratochdetfinnsenomfattande dokumentationavfärdigainstruktionerförvadsombörgörasvidolikatyperav felsomuppståriheladetkomplexasystemet.dettagällersåvälför säkerhetsaspekternavidproblemellerhurhanteringenavolycksfallbörgåtill. DessainstruktionerfinnsdockinteimplementeradeiENMACutanhärfår operatörernalitatillandrainformationskällorsomelektroniskaoch pappersbaseradeföreskrifterochannat.dessainstruktionerärframtagnamed hänsyntillelsäkerhetsverketsföreskrifterochdalirihävdarattdetärdessa instruktionersomäroperatörernasfrämstaverktygförattundvikaolyckor. Vattenfallharocksåtvåanställdapersonersompermanentarbetarmedattta framochuppdateradessainstruktionerdånyadirektivochregler,såväl nationellasominternationellaviaeu,uppkommerständigtochmåstegivetvis implementerasochföljas.uppdateradeellernyainstruktionerutkommervid behovsnarareänunderettförutbestämtantalgångerochberorsomsagtpåhur månganyadirektivochreglersomtagitsibrukunderdenförflutnaperioden. 8(18)

9 Ovanservioperatörernasarbetsmiljö.BildenärvisserligentagenfråndriftcentraleniTrollhättan menstrukturenärdensammaävenisundbybergochvattenfallsandradriftcentraler. Utöverarbetetidriftcentralenarbetaroperatörernaävenmedandramindre uppgiftervidsidanomochoperatörernageshärettvisstutrymmeattsjälvvälja arbetsuppgifterutifråndetegnaintresset.tillexempelkanenoperatörvälja mellanattarbetamedstatistikellerek batteriermedmera. Innanennyoperatörtillåtsbörjaarbetaidriftcentralenkrävsdetattdennehar genomgåttochblivitgodkändienkortareutbildningielsäkerhet.dennya operatörenfårsedanarbetapraktisktutepåfältmedvattenfallserviceoch introducerasdärfördetit systemsomanvänds,någotsomdaliripåpekarär viktigtdåit systemetärförhållandeviskomplextochkomplicerat.förattöka sinakunskaperochfåendjupareförståelseförit systemetfinnsävenen träningsserverdäroperatörenutsettsförverklighetsbaseradehändelservia simuleringar.närdennyeoperatörenvälkommitpåplatsidriftcentralenfår denneunderenlängreperiodföljaenannan,mererfaren,operatörpå arbetsplatsenochdenneoperatörfungerarungefärsomenfadderförden nyanställde.efterdennainskolningsperiod,varsomfattningvarierarberoende påhursnabbtdennyeoperatörenlyckastatillsigochförståsystemet,kan operatörenbörjaarbetaidriftcentralen.videventuellaosäkerheterangående arbetetäroperatörernaiförstahandhänvisadetilldedokumentationeriform avpärmarmedinstruktionersomfinnstillgängligaävenommöjlighetenatt frågakollegornaocksågivetvisalltidfinns. 9(18)

10 IntervjumedLarsJonsson,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige ( ) Vihartillåtitossatttabortredundantinformationfråndennaintervjueftersom mycketredanharsagtsidenförra. Systemetidrift OperatörLarsJonssonjobbarmedövervakningavhögspänningsnätet.Jonsson liknarbildenenmacritaruppöverelnätetvidettcad schemadäroperatörerna enkeltkansehurledningar,kopplingarochannatfungerarviddenaktuella tidpunkten. OvansesenöverblicksbildförhurENMAC systemetsgrafiskainterfacekanseut.bildkälla: Omnågotskullevarafelsåuppmärksammasdettagenomenvarningssignalfrån systemet.varningenvisardelsvarpådetfysiskanätetfeletuppkommitsamt vilkentypavfeldetrörsigom.operatörengenomförsedandeundersökningar hankanviasystemet,somatttillexempelstängaavströmmen,ochtardärefter kontaktochbeordraruteneventuellreparatörsomfårgesigutochtittapåden fysiskaledningenochdäråtgärdaproblemet. Systemetäralltidbevakat,docknämnerJonssonattVattenfalljobbarmedextra bevakningunderdygnetsmesthektiskatimmar,mellan07.00och16.00,då extraoperatörerfinnspåplats.hannämnerocksådeslutanvändande konsumenternasom felsökare dådessasjälvakanringaintillvattenfalloch berättaomeventuellastörningarilågspänningsnätetochvattenfallkandå 10(18)

11 användasinasystemtillattspåravadfeletkantänkasberopåochåtgärdadetta genomattsändautenreparatörtilldenaktuelladestinationen. Systemetäralltäckandeochoperatörernakanalltsådärmedanvändaettoch sammasystemtillattgöraalltdebehövergöra.systemetharfunnitslängepå marknadenmentogsibrukfulltutförcirkafyraårsedan.detärocksådetenda systemjonssonarbetatidåhanärförhållandevisnypåföretagetmedsinatreår somoperatör. Operatörernasarbete Arbetetskerenligtfastställdapoliciesochstyrandedokumentbestämmer rutiner.larmfrånstationergällandeolikafelelleråtgärderkräverolika behandling.omoperatörentrorattfeletäravallvarligaretypochkanberopåett jordfelfårdeintegöranågonomåterkopplingförränfeletharkontrolleratsoch eventuelltåtgärdats.skullefeletvaraavlindrigarenatur,somtillexempelatt någonfågelkrockatmedenledningkandeomåterkopplasystemetdirektfrån platspåövervakningscentralen. DensåkallademänskligafaktorniarbetetsesavJonssonsomliteneftersomde inteharbehörighetattgöraspecielltmycketavanceradesakerutanmestär inriktadepåjustövervakningochvissdelegeringavreparatörer.systemet underhållsavvattenfallssystemavdelningochskulledessagöranågotfelskulle detgivetviskunnagåutöveroperatörernasarbetemenjonssonhävdaratt samarbetetvanligtvisflyterpåbrautankomplikationer. Systemetsomanvändskräverenkortaregrundutbildning.Jonssonhävdardock atthansjälvanserattmanlärsigmestgenomattheltenkeltkörasystemet tillsammansmedenerfarenoperatör.därförhardeocksåpåvattenfallenviss inlärningsperioddådusomnyisystemetfårhjälpavenmererfarenoperatör somhjälperdennyeattkommainisystemetsolikafunktioner.iochmedatt systemetsomanvändsärallomfattandesamtdetsammaöverhelasverigeså underlättardetinlärningenochävenförflyttningavpersonal.tidigareanvändes olikasystempåolikaplatsermennumerärdetalltsåettgemensamtsystemför helavattenfallsverige.dettagerocksåfördelenattomenoperatörscentral 11(18)

12 skullesläckasnedellerpåannatsättslutafungerasåkanenannandriftcentral heltenkelttaöverdennesarbete.detgårmedandraordattstyraävendeandra centralernasnätochdetkrävsingengeografiskkoppling,ävenomdetsjälvklart underlättarmedlokalkännedomdåfeluppstårochsakerochtingmåste åtgärdas. Uppdateringochunderhållavsystemet Uppdateringarisystemetskerlöpandedåmjukvaranuppdaterasmednya versioner.idenyaversionernastårdetalltidvilkaförbättringarsomgenomförts ochvadsomskiljerdennyaversionenfråndengamla.vidstörreuppdateringar krävsinteraktionmedsystemleverantörenge.jonssonberättarocksåom möjlighetenattsjälvrapporteraomfelochbristeriprogrammetsomdesom operatörerkännerbordeåtgärdasochhurdessakaninkorporerasidenya versionerna.sammantagettyckerjonssonattuppdateringarnaavsystemet fungerarbra. IntervjumedHåkanLjungbergSchön,chefförDriftsystempåVattenfall TeknikSverige( ) LjungbergSchönärchefförDriftsystemochgenomdetansvarigtförengrupp somäruppdeladitvådelar.denenagruppenarbetarmedunderhålloch uppdateringaravsystemmedandenandragruppenarbetarmeddenvardagliga driftenavsystemet. LjungbergSchönberättarattdetärorganisationenpåDriftsystemsomhardet generellaansvaretförsystemändringarochuppdateringarochdärigenomsertill attsystemenfungerarsomdeska.beslutsomfattasgällandeit systemliggerpå högrenivåiorganisationen,menljungbergschönsgruppharstorinverkanpå dessa.pådriftsystemarbetardefrämstmeddriftsystemetenmacmenockså mindresystemsåsomexempelviscontactagent.övrigait systemsominteär direktkoppladetilldendagligadriftenhanterasiställetutavorganisationsdelen IS/IT.Driftsystemärförhållandevisfriaisittarbeteochbeslutsfattandegällande ENMAC systemetmenomavdelningenönskarutföranågrameromvälvande 12(18)

13 förändringarisystemetmåstedettaskeisamförståndmedis/itdådeär ansvarigaförbudgeteniorganisationen.ljungbergschönsägerattis/itäven fungerarsomentyputavit rådmedomfattandekunnandeävenförde driftsystemsomegentligenliggerunderdriftsystemsorganisationsdel. Driftrådet LjungbergSchönsgruppärocksåansvarigafördetsåkalladeDriftrådetdär synpunkterfråntillexempeloperatörerbehandlasochönskemålombesluteller förändringaridriftsystemetdiskuterasocharbetasfram.desynpunktersom framförsavdriftrådetgåriformavförfrågningarvidaretillsystemleverantören somsvararpåvilkamöjlighetertilluppdateringarochförbättringargällandeitsystemetifrågasomfinnsatttillgå. LjungbergSchönhävdarattdeserdetsommycketviktigtattdesomarbetar meddriften,inteminstoperatörerna,skallfåvaramedochpåverka uppdateringarsamtställakravpådriftsystemet. Investeringarochpågåendeutveckling InulägetsatsarDriftsystempåfleraganskaomfattandeIT investeringardärde blandannatsatsarpåattutvecklaarbetsmiljöngenomattbytautettstortantal arbetsplatsdatorer,datorskärmarochannankontorsmateriell.samtidigtarbetar mandagligenmeddetlöpandeunderhålletavdriftsystemetochdeliggeräveni planeringsfasentillenstorinvesteringsomskallgöraenmactillenwebbaserad produkt.anledningentilldennainvesteringföljerutavbeslutetomden kommandeomorganisationen,vilkeninnebärattdebådadriftcentralernai StockholmochLuleåskallslåssammanochflyttastillTrollhättan,ochattman därförvillmöjliggöraföroperatörernaattkunnaarbetapådistans.anledningen tillattmanvillattoperatörernaskallkunnaarbetapådistansärattdegenom dettakanbehållasinlokalaförankringochförståelsekringdennärmiljödär respektiveelsystemärallokerat. HuvudmåletmedinvesteringenärenligtLjungbergSchönattettwebbaserat systemsomhanterarsåvälelnätskartornasomannansystemrelevant informationförenklarkommunikationenmellanvattenfallsolikadriftcentraler 13(18)

14 samtattgöradetenklareatthämtaochskickainformationfrånsystemet.detta gällerintebaraföroperatörernautantankenärattävenandrapersoneri organisationenskallexempelviskunnatadelavbeslutsgrundandeinformation samtsnabbtkunnakontrolleraomfattningenavettspecifiktproblem.detkan ocksåhandlaomenkundkontaktdärenentreprenörelleren kundserviceteknikerbehöverfåinformationfrånit systemet.ävenandra inblandadeidriftarbetetskakunnafåsådaninformationochutvecklingenav ENMACskaalltsåunderlättaförenutökningavanvändarskaran.Enytterligare anledningtillbeslutetärattersättapappersarbetemedettit baseratsystem. OmENMAC systemetochoperatörerna LjungbergSchönberättarattdetstundtalsharriktatsstarkkritikmotENMAC, inteminstfrånoperatörerna.fleraoperatörerharocksåvaritkritiskamot leverantören,någotsomvarextratydligtunderinledningsfasendåsystemettogs ibrukochsåvälprestandasomfunktionalitetbrastpåflerapunkter.ljungberg Schönanserdockattdriftsystemetidagfungerarbradriftmässigt,menattdet kvarstårvissaprestandaproblemochattdeävenstårinförettstundande serverbyte.it systemethanterargällandeelsäkerhetsreglermedrutinersom uppdaterasocksåkontinuerligt.dettabetyderattidefalldåoperatörenönskar utföranågontingisystemetsåmåstevissavillkorvarauppfyllda.uppfyllsinte dessavillkorhindrasoperatörenfrånattgåvidare. Analys EnligtVicentefinnsdettreaspekterhosettdatorstödmanbörbeaktai bedömningenavettkomplextsociotekniskasystem.dessaaspekterärsäkerhet, produktivitetochhälsa. UtifråndessatreaspekterskavinutittanärmaresystemetENMACoch Vattenfallseldistributionistort.Vattenfallseldistributioninnefattarmångaolika potentiellariskerdärdencentralariskenärelavbrottochdessföljder. Reparatörerochunderhållsarbetarepåfältetsomhandskasmedhögspänning kanocksåutsättasförlivsfaraomdriftenskötspåfelsätt.ettvälfungerande säkerhetstänkbördärförgenomsyraarbetet. 14(18)

15 UrrisksynvinkelärdetavytterstaviktattENMACärdriftsäkertochsåverkar ocksåvarafallet.detfaktumattsammasystemanvändsavalladriftcentraleri Sverigeochattdessainteärspecifiktgjordaföratthanteraenvissregionhargör driftenflexibelochslagtålig.skulleendriftcentralfåproblemkanenannan driftcentraltaöverdessarbetsuppgifter.eftersomsammasystemanvändsöver helalandetfinnsdetocksåendistribueradkunskaphospersonalenomsystemet. Dettaunderlättarommanskullebehövagörapersonalomflyttningarvilkettill exempelskullekunnablinödvändigtomendriftcentralavnågonanledninginte kananvändasmenmanfortfarandeharbehovavsammapersonalstyrka.i framtidentrorviflexibilitetenisystemetkommerökaytterligaredåmanfåren möjlighetattkommaåtdetviainternet.slagtålighetenanservidärförvara mycketgod. Enannansäkerhetsriskärattoperatörenkanråkagörafelochdärmedriskera bådeelavbrottochskapalivsfaraförpersonalutepåfältet.defastarutinersom finnsförattimplementeranyasäkerhetsföreskrifterisystemetochsom automatiskthindrararbetarenattutföravissaåtgärdervidfeltillfällenärgoda exempelpåhurdennariskhanteras.härkanmanseattemacdrarnyttaavvad Vicentekallar behavior shapingconstraints förattbegränsaoperatörernas handlingsutrymme. Närdetgälleroperatörernashälsasåkanvisenågraolikafaktorersomenligt Karasek&Theorellkanfrämjadenna.Enhälsofrämjandefaktorärdriftrådetdär operatörernagesmöjligheterattpåverkaarbetetochsystemetisig.detärdock osäkerthurdjupgåendedennapåverkanärdåviharfåttolikasvarfråndetvå operatörersomviintervjuat.denenatyckerattsystemeterbjuderengod flexibilitetochkontroll,medandenandraansersigbromsadavsystemetoch anserinteatthankanutföraarbetsuppgifternapåsittegetsätt. Angåendeproduktivitetenärdetsvårtattsäganågotdefinitivteftersomden måstebedömasrelativtandrasystempåmarknadenellerrelativthurbraett sådantsystemegentligenkanfungera.vikandockkonstateraattenmactycks kunnautförasinarbetsuppgiftutanstörreproblemochattvattenfalls 15(18)

16 elavbrottsövervakning,somärmycketberoendeavattdettasystem,fungerar väl. Ävenomelnätetkansessomettkomplextsocioteknisktsystemkonstaterarvi attoperatörernasarbetsuppgifterinteheltspeglardennakomplexitet.som helhetkanmanklassaelnätetsomettöppetsystemmedmångautomstående faktorersompåverkardetunderdrift.såvälvicentesomrasmussenpåpekar viktenavattsådanasociotekniskasystembörstödjaochuppmuntraoperatören attarbetapåettadaptivtochkreativtsättförattkunnahanteraoväntade situationersomalltiduppståriöppnasystem.dettauppnåsgenomattsystemet designasmedsåkallade behavior shapingconstraints vilkafungerarsom ramverkfördennavigationsytainomvilkenoperatörenärfriattfattaegna beslutomhurdenneväljeratthandlaiengivensituation. Dettaadaptivaarbetssättharvitillvissdel,specielltutifrånintervjunmedDaliri, märktharsaknatsiarbetetmedenmac.dettakandocktillstoradelarberopå attoperatörernasarbeteihuvudsakgårutpåattövervakasystemetochden endastyrningsomegentligenskerärdånågotgårfelochoperatörenblirvarse omettproblem.menäveniproblemsituationerharoperatörernaettväldigt väldefinierathandlingsprotokollutifrånvilketderashandlingarbörbaseras.de skatillexempel,vidallvarligareproblem,alltidkontaktaenellerflera reparatörersomskallåkautochtittapådenfysiskaledning/stationellervaddet nuärförsystemkomponentsomgåttsönderinnandekanförsökasigpåen omstartavsystemet.dettaservidocksomennaturligföljdavdetfaktumatt högspänningsledningarärenväldigtkritiskprocessochattpotentiellafelbåde kanledatillekonomiskaförlusterochpersonskador.detfinnsocksålagstiftade regelverkförhurelleverantörernaskallhanteravissadelaraveldistributionen. Vidintervjuernaavdetvåoperatörernafannvisomsagtenstorskillnadihur nöjdadevarmedesystemet.jonssonvarväldigtnöjdmedsystemetmedandaliri tyckteattsystemethadeenheldelbrister.dennameningsskiljaktighetkan delvishärledastillattdaliriärenerfarenoperatörsomocksåhafterfarenhetav dettidigaresystemetmedanjonssonärrelativtnyochdärmedinteharsamma perspektivpåsystemet.vitrordockattendelavmeningsskiljaktighetenkan 16(18)

17 beropåpersonligapreferenser.systemetpassarheltenkeltvissapersoner bättreänandraocheftersomenmacinteärdesignatefterdevisen"användarna böravslutadesignen"ärdetintetillräckligtanpassningsbartförattgöraalla nöjda. ViuppleverdockattVattenfallärmedvetnaomproblemetochattdearbetar medattförbättraoperatörernassituationgenominstiftandet.enavsåväl VicentessomRasmussenscentralaståndpunkternärdetkommertill utvecklandetavettkomplextsocioteknisktsystemärattoperatörernaskall inkorporerasiutvecklingsfasenförattpåsåsättkunnageinputpåsåväldesign somfunktionerochpresentationenavinformation,grafikochandra processorgrafiskadelar.dåenmacärettinköptsystemsomharutvecklatsav enutomståendeleverantörigeneralelectrics(ge)haroperatörernapå Vattenfallavnaturligaorsakerintekunnatvaramedidetursprungliga modellerandetavsystemetochviserdetdärförsommycketpositivtatt företagetinstiftatettdriftrådsomtaritumedkontinuerliginputfrån operatörernaochfördennavidaretillge.pådetvisetkangeutnyttjadeslutliga dagliganvändarnapåvattenfalltillattutvecklaenmac systemetochgöradet meraanvändarvänligtocheffektivt.operatörernakanocksåkännaenökad integrationsgradochdärmedkännasigmerdelaktigaidenegna arbetssituationen. Systemetuppvisariallrahögstagradcentraliseradkontrollochdärmed begränsasfrihetsgradernahosoperatörenhårtredanavbegränsningarhos arbetsmiljön(workdomainconstraints).attarbetetäravsåutpräglad övervakningskaraktärserviocksåsomenbegränsandefaktorfördenkreativa frihetoperatörernakankänna.mycketavarbetetkommerheltnaturligtatt handlaomattbevakaprocessenviadetekniskahjälpmedelsomfinns implementeradeidriftcentralen.såledeskanmansägaattenmacinulägetkan sessomettslutetsystem,elleretttillstordelautomatiserat felidentifieringshjälpmedel,somingåriettdetmycketstörreelnätssystemet.i ochmeddencentraliseradekontrollenochattsystemetärinköptkandetmycket välvarasåattdetfinnsbegränsademöjligheterattdesignaenmacpådetsätt somvicenteförespråkar. 17(18)

18 VityckerdockattVattenfallvisarpågodutvecklingsviljagenomattförsökagöra ENMACwebbaserat.Genomattökatillgänglighetenavinformationkanman inomvissaområdenuppnåendecentraliseringavkontrollendåmaninte behövergåigenomvissalediorganisationenföratttillgodogörasigdensamma. Slutsats OmmanförsökerbindaihopvåraobservationeravENMACmedkurslitteraturen gällandekompetensensomkrävsavslutanvändarenkanmantydligtsehur begränsningarinomandraområdeninverkarpåoperatörensarbete.mycket striktabegränsningarnapåtvingasredanvidetttidigtstadiumavderegelverk somfinnspåplats.därtillfyllersystemetmestettövervakningssyfteochden centraliseradeorganisationenbidrarytterligaretillattfrihetsgradernaminskar. Naturligtvisbidrardriftrådetmedenvissökadfrihetochinflytandeför operatörernamenvisstveksamhetråderomnågrastörreförändringarverkligen kanuppnåsiochmeddelagarsomfinnssamtdetenahandaövervakningssyftet medenmac.vicenteskullenaturligtvisföreslåattmanutvärderade/utvecklade systemetutifrånettekologisktperspektiv,ochkanskeskulleensådanformativ arbetsanalyskunnauppdagaattenmacskullekunnafylla/integrerafler funktionerieldistributionssystemetäninuläget.huruvidavattenfallhargjort någonsådananalysinfördenpågåendeutvecklingenavenmacvetviintemen vityckerdefinitivtattdetnuvarandearbetetärettstegirättriktning. 18(18)

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till?

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN PROGRAMMERING I NXC Namn: Michel Bitar 2012-08- 25 E- post: mbitar@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Intressant och lärorik laboration om att programmera

Läs mer

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset ARBETSBELASTNING Stämmer (4) Stämmer delvis (3) Stämmer i liten grad (2) Stämmer inte alls (1) 1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 2. Jag kan

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Diskursiv arbetsmiljö Lisbeth Rydén

Diskursiv arbetsmiljö Lisbeth Rydén Diskursiv arbetsmiljö Lisbeth Rydén lisbeth.ryden@ellerr.se ellerr.se Organisatorisk arbetsmiljö?!? Ledning och styrning Kommunikation Delaktighet, handlingsutrymme Fördelning av arbetsuppgifter och Krav,

Läs mer

1.29,5 1.29,7 1.29,8 1.29,0 0.45,3 5.58,0. Klass1 STD- GT/GTS E bilar Oavsett cyl.volym. Start nr. Klassplacering. Totalplacering.

1.29,5 1.29,7 1.29,8 1.29,0 0.45,3 5.58,0. Klass1 STD- GT/GTS E bilar Oavsett cyl.volym. Start nr. Klassplacering. Totalplacering. 2 1.29,5 1.29,7 1.29,8 1.29,0 5.58,0 placering 1 15 0.45,3 1 STD- GT/GTS E bilar Oavsett cyl.volym 1 1.31,7 1.31,7 1.30,9 1.32,6 6.06,9 placering 2 18 0.08,9 0.54,2 1 STD- GT/GTS E bilar Oavsett cyl.volym

Läs mer

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 1(4) Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Läs mer

ESO. Kerstin Hessius 2009-11-30

ESO. Kerstin Hessius 2009-11-30 ESO Kerstin Hessius 2009-11-30 Förtroendet för pensionsreformen är viktigt Långsiktighet Bred politisk grund Generationsneutralt Autonomt Men påverkas av Omgivningen Reformens utformning Pensionsreformens

Läs mer

RAPPORT Höganäs MEDARBETARUNDERSÖKNING 2012 Rapport framtagen för Upplägg och rapport: Genomförande: Projektnummer: Höganäs Kommun Annelie Ekman, Lena Johnsson September 2012 120264 GfK 2012 2 GfK 2012

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Ja 72% 70% 76% 78% 70% 67% 77% 70% 76% 74% 67% Nej 27% 30% 23% 21% 30% 30% 22% 29% 24% 25% 31% Vet ej 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 2% Känner

Läs mer

Mina befogenheter & mitt handlingsutrymme

Mina befogenheter & mitt handlingsutrymme Min arbetsbelastning helt 1. Jag känner att min arbetsmängd är acceptabelt hög 2. Jag kan själv påverka min egen arbetstakt. 3. Jag har/får tillräckligt med tid att genomföra alla mina arbetsuppgifter.

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87%

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87% Medarbetarundersökning 4 Svar: 53/6=87%. Bakgrundsinformation Besvarad av: 53 (%) Ej besvarad av: (%) Närmaste chef: Michael Öjermo 5 (9%) Marie Björndahl 3 Johan Dellming 3 (6%) 4 Jan Olov Aspkil 4 (8%)

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

En!studie!om!hur!de!svenska!storbankerna!har!hanterat! kapitaltäckningsregleringar!

En!studie!om!hur!de!svenska!storbankerna!har!hanterat! kapitaltäckningsregleringar! Företagsekonomiskainstitutionen Kandidatuppsats,15hp Höstterminen2013 Handledare:TinaHedmo Kapitaltäckningärdenviktigasteskyddsmallenmotfallissemangibanksektorn >PeterNorman,Finansmarknadsminister(2011)

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 DAGLIG VERKSAMHET Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Flexibilitetens konsekvenser för individen

Flexibilitetens konsekvenser för individen Flexibilitetens konsekvenser för individen Ann-Christin Efraimsson Orsi Berggren Christina Holmén Amra Visic Innehåll Abstrakt... 3 Inledning... 3 Syfte... 4 Metod... 4 Kvalitativ ansats... 4 Urval...

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)?

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Året som gått Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Chefens återkoppling till Medarbetaren Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre

Läs mer

Arbetsmiljö Handlingsplan 2011 Reviderad augusti 2011

Arbetsmiljö Handlingsplan 2011 Reviderad augusti 2011 Dnr HVV 1.10.1-248/11 Arbetsmiljö Handlingsplan 2011 Reviderad augusti 2011 HVVs arbetsmiljöarbete En förutsättning för arbetsmiljöarbetet vid HVV är alla medarbetare och studenter känner ansvar för och

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Eksjöortens Taxi. Miljöplan

Eksjöortens Taxi. Miljöplan Eksjöortens Taxi Miljöplan Innehållsförteckning: Miljöpolicy...sid.3 Lagarochföreskriftersomberörverksamheten...sid.4 Bränsleförbrukningochhastighetsbestämmelser...sid.4 Rutinerochmetoderförattefterlevamiljökravenenligtavtal...sid.5

Läs mer

"Nu känner jag mig modern på något sätt!"

Nu känner jag mig modern på något sätt! "Nu känner jag mig modern på något sätt!" - en studie om vad som händer på insidan av en myndighet då en e-tjänst införs. Ida Lindgren Informatik Linköpings universitet FACe ett annat ansikte utåt? En

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefer

Utvecklingssamtal Chefer Utvecklingssamtal Chefer Datum Medarbetarens namn Chefens namn Enhet/institution I. Det gångna året 1. Utgå ifrån anteckningarna från det föregående utvecklingssamtalet. Har överenskommelserna följts?

Läs mer

Policy för medarbetarsamtal

Policy för medarbetarsamtal Policy för medarbetarsamtal Policy för medarbetarsamtal 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Mål... 4 Vem skall genomföra medarbetarsamtal?... 4 Genomförande... 4 Uppföljning... 5 Avslutning...

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Umeå Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Umeå svarade 899

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Alfta hemtjänst.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Alfta hemtjänst. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Alfta hemtjänst. Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. Andelen svarande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hemtjänsten i Edsbyn

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hemtjänsten i Edsbyn Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hemtjänsten i Edsbyn Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. Andelen

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 november 2010 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 28 oktober 2008 i mål

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2012-04-03

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2012-04-03 PERSONALHANBOK atum 1(6) RIKTLINJER FÖR GENOMFÖRANE AV MEARBETARSAMTAL Allmänt Medarbetarsamtal är ett samtal mellan arbetstagare och personalledare. et kan genomföras enskilt och ska ske minst en gång

Läs mer

KOMMENTAR TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT STATENS SATSNINGAR PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER LEDER DE I RÄTT RIKTNING? Måns Rosén

KOMMENTAR TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT STATENS SATSNINGAR PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER LEDER DE I RÄTT RIKTNING? Måns Rosén KOMMENTAR TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT STATENS SATSNINGAR PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER LEDER DE I RÄTT RIKTNING? Måns Rosén Disposition Vad kan vi vara överens om i problembeskrivningen? Brister i RR:s

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Modell & Övergripande index

Modell & Övergripande index Svarsfrekvens Modell & Övergripande index Flera perspektiv & tydlig ansvarsfördelning ger goda förutsättningar för utveckling Organisation (ansvar = ledning) Frågor ställs i kommun / myndighetsperspektiv

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Robotprogrammering felsökning & analys.

Robotprogrammering felsökning & analys. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Robotprogrammering felsökning & analys. Användning utav BricX Command Center Haval Amir Rabiee 2013-09-03 E-post havalsr@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Checklista: Planera utbildning för nya system

Checklista: Planera utbildning för nya system Checklista: Planera utbildning för nya system BETA Introduktion Kan vara övergripande och kortfattad. Det ska 6innas tillfälle för frågor och synpunkter och önskemål på kommande utbildningar och på införandet.

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

Uterummets föreställning En studie av Vårväderstorget

Uterummets föreställning En studie av Vårväderstorget Abstract Titel Författare Kurs Uterummetsföreställning Enstudieav Vårväderstorget ChristerAndersson&UlfDavidson Termin Höstterminen2008 ExamensarbeteiMedie och kommunikationsvetenskap,institutionenför

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Inom Lunds kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att skapa en bra verksamhet. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera

Läs mer