IT system och människor i samspel, 7,5hp Projektarbete, VT 09 STS programmet, Uppsala Universitet ENMAC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT system och människor i samspel, 7,5hp Projektarbete, VT 09 STS programmet, Uppsala Universitet 2009 03 22 ENMAC"

Transkript

1 IT systemochmänniskorisamspel,7,5hp Projektarbete,VT 09 STS programmet,uppsalauniversitet ENMAC Vattenfallsövervakningssystemföreldistribution Författare:FredrikIsaksson ElianaSoleiman OlaStridh PaulStrömqvist

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 OmVattenfall... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Empiri... 4 VattenfallSverigesorganisation... 4 Vattenfallssäkerhetsarbete... 5 IntervjumedMohsenDaliri,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige( )... 6 IntroduktionenavENMAC systemet... 6 Systemetidrift... 7 Operatörernasarbete... 8 IntervjumedLarsJonsson,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige( )...10 Systemetidrift...10 Operatörernasarbete...11 Uppdateringochunderhållavsystemet...12 IntervjumedHåkanLjungbergSchön,chefförDriftsystempåVattenfallTeknik Sverige( )...12 Driftrådet...13 Investeringarochpågåendeutveckling...13 OmENMAC systemetochoperatörerna...14 Analys...14 Slutsats (18)

3 Inledning OmVattenfall Vattenfallselnätdistribuerareltillmerän850000hushållochföretagiSverige. Ansvarigafördriftenavdettasamhällsviktigasociotekniskasystemär Vattenfallsdriftavdelningochdetstörstariskmomentetiverksamhetenär naturligtviselavbrott.denvanligasteorsakentillelavbrottärvädretmendetkan ävenberopåtillexempelkabelfel.deflestaelavbrottenskerundervinteroch höst,oftamedstormfälldaträdellersnöpåledningarochträdsomorsak,medan detpåsommarhalvåretäråskvädersomvanligenorsakarelavbrott.föratt förebyggaelavbrottjobbarmanpreventivtmedattexempelvisisolera luftledningar,ökasektioneringsmöjligheter,göratätareröjningsintervaller.för attkontrolleraattströmdistributionenfungeraranvändersigvattenfallav detdatoriseradeövervakningssystemetenmacsomstyrsochövervakasav operatörervilkahelatidenhållsuppdateradepåeventuellaavbrottoch andradriftstörandehändelser. 1 Syfte SyftetmedstudienärattanalyseraettsocioteknisktsystemutifrånettMTOperspektivsombelyserdelarsomblandannatanvändarvänlighet,hälsa, produktivitet,säkerhetochorganisation.detsociotekniskasystemsomvivalt attfokuserapåärit systemetenmac. Metod Studiengrundarsigpåtreintervjuer,därtvåavintervjuernagjortsmed driftcentraloperatörerochenintervjumedchefenfördriftsystempåvattenfall TeknikSverige.Vihadedockhelstsettattvifåttinenintervjutillmed exempelvisavdelningschefenförhelaorganisationenvattenfalltekniksverige förattfåenytterligarenivåibeslutshierarkin,dåframföralltnärdetgäller beslutsfattandevidinköpavolikasystem.dettavisadesigdockintevaramöjligt 1 sp 3(18)

4 dåviintelyckadeshittaenpassandetidfördennaintervjuochanställdahögre uppibeslutskedjanhosvattenfallgenerelltvarmycketupptagna.idenmåndet harvaritmöjligtharintervjuernaförsöktgöraspåplats,mendärdettaintehar kunnatmöjliggörashariställetentelefonintervjugenomförts.intervjuernahar varitavsemistruktureradartdärviställtuppettantalgrundläggandefrågor somtäckerinämnesområdetmensomsamtidigtlämnarutrymmeför följdfrågor.frågornaharutarbetatsnågotolikaberoendepåvilkenpositionpå företagetrespondentenhade. Empiri VattenfallSverigesorganisation Vattenfallsorganisationärtydligthierarkisktuppdeladifleramindre delorganisationer.överstihierarkinfinnervistyrelsentillsammansmedvdoch koncernchefochnedanfördemkoncernledningen.därefterbrederträdetutsig meddiverseunderavdelningar,varavbusinessgroupvattenfallnordenärden somvivaltattundersöka. ÖverblicksbildavVattenfallsorganisation.MarkeringenbeståravaffärsgruppenVattenfallNorden. Bildkälla:http://www.lst.se/NR/rdonlyres/E9314A67 C7C7 4E20 991D 96A8BE19B0DD/84344/RevVattenfallskontinuitetsplanering.pdf 4(18)

5 UnderdennaaffärsgruppharvisedanvaltatttittapåDistributionsdelen,vilkeni sinturäruppdeladienradmindreavdelningarsomallalyderunderenansvarig chef.vårtundersöktasystemärallokeratunderavdelningentekniksverigevars hierarkiträdbrederutsigidenhögrabilden.därharvialltsåintervjuatdels chefenfördriftsystem(vilketliggerorganisationsdelensystem),håkan LjungbergSchönochtvåoperatörersomarbetarpåDriftcentraleniStockholm. SomvikansebefinnersigDriftsystemsavdelningenochdriftcentralerna visserligenunderolikaorganisationsavdelningarmenviharunderintervjuerna förståttattdebådaavdelningarnatrotsdetharettnärasamarbetedådriftrådet, däroperatörernatillåtslämnainputomsystemet,ärettsamarbetemellan System ochdriftavdelningarna. ÖverblicksbildavunderorganisationernaDistributionrespektiveTeknik.Hämtadfrån Powerpointpresentationvifickisambandmedintervju,tyvärrejfunnitonline. VidintervjunmedDriftsystemchefenLjungbergSchönframkomävenatthans avdelningsamarbetarmedavdelningenis/itvilkenärallokeradunder organisationsavdelningenaffärsstöd(ejmedifigur)vilkenävenomfattar avdelningarnaekonomiochutveckling.vikansomsagtseattdettrotsden rigorösaochförhållandevisdetaljeradehierarkiskstruktursomfinnsi organisationensåtycksdetändåfinnasutrymmeförsamarbeteöver organisationsgränserna. Vattenfallssäkerhetsarbete Vattenfallhargenomgåendeettvälutvecklatsäkerhetstänkandeföratt minimerariskerocholycksfall.elsystemenbevakastillexempeldygnetruntoch 5(18)

6 operatörernasarbeteärocksåförhållandevisstriktreglerat.vattenfallharäven enspeciellkrisorganisationsomärredoattryckautvidhändelseavstörreoch meromfattandeolycksfallellerkomplikationer.viddetillfällendå krisorganisationensättsinkommerarbetarnasvanligaarbetsuppgifterattfå lägreprioritetdådekrisrelateradeuppgifternaprioriteras.krisorganisationen arbetareftersärskildarutinerdäransvarochbefogenheterärreglerade samtidigtsommedarbetarnaharblivittilldeladesärskildarollerochfått utbildningfördessaroller.manförsökerdockattidenmåndetgårge medarbetarnarollersomsålångtsommöjligtmotsvarardeordinarie arbetsuppgifterna. IntervjumedMohsenDaliri,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknik Sverige( ) IntroduktionenavENMAC systemet År2004infördesdetnyaENMAC systemetpåföretagetsdriftcentralerochdetta systemblevdågemensamtförsamtligaavvattenfallsavdelningarisverige. Tidigarehadeolikasystemanväntsförolikabolagochmåletmeddetnya systemetvarattskapaettgemensamtsystemsomskullevaralikadantpå samtligaavdelningar. EftersomVattenfallinteutvecklatsittegnasystemsåvardetvungnaattköpain ettfärdigtsystemfrånenutomståendeleverantör,generalelectric(ge).närett nyttsystemväljsutpådettasätthävdardaliriattdefrämstafaktorernasom påverkarvaletavsystemärpriset,användarvänlighetenochhurpassväl anpassatsystemetärförövervakningenavelnätifråga.hanpåpekardockatt dessabeslutfattaspåchefsnivåochatthandärförinteansersighatillräcklig kunskapombeslutsprocessenutanhänvisardåiställettillljungbergschön,som sitterunderorganisationsdelensystemdärhanärchefföravdelningen Driftsystem. 6(18)

7 Systemetidrift DaliribeskriverocksådetgamlaarbetssättetinnanENMAC systemettogsibruk. Operatörernaanvändedåiställetlinjeschemanipappersformatsom representeradedeolikakraftledningarna.medhjälputavdetnyasystemetkan enoperatöridriftcentraleniställetseengrafiskrepresentationiformaven kartaöverhelavattenfallselnätsamtelledningarfrånstationer.dåsystemetär IT baseratfinnsendirektkopplingmellanstationernaochdriftcentralenvilket gördetbetydligtenklareattlokaliserafel ellerproblemområdenpå ledningarna.operatörenkanfråndriftcentralenbådeupptäckanärdetsker någonolyckapåhögspänningsnivåsamtiungefärvilketgeografisktområde problemetuppkommitochstängerdåavenströmbrytareicentralenvilket stryperelenidetaktuellaområdet.dettagörsförattundvikaattnågontarskada omdettillexempelskullerörasigomenelledningsomfallitellernågonannan komponentsomskullekunnautgöraenpotentiellrisk.varjestationärdessutom förseddmedskyddsutrustningsomkananvändasvidenpotentiellolycka. Övervakningsarbetetfrånoperatörscentralensträckersigdockendasttillhög ochmellanspänningsnätetdålågspänningsnätenintefinnsrepresenteradei ENMAC.Vidolyckorelleravbrottsomendastskerpålågspänningsnivåförlitar sigvattenfallpåattslutkonsumenterna(detvillsägaföretagetskunder,de vanligahushållen)skallrapporterainfelellerstörningarviatelefon. VattenfallharenligtDalirihaftendelincidentersomskettgenomårenoch nämnerexempelvisattreparatörerharskadatsochtillochmeddöttutepåfält pågrundutavfallnaelledningar.hanpåpekardockatthansjälvaldrigvarit direktinblandadinågonsituationdärnågontagitskadaochpoängterarockså viktenavoperatörernassäkerhetsarbetedådettrotsalltrörsigomväldigt voltstarkasystemdärmänniskorshälsastårpåspelomnågotskullegåfel. NärENMAC systemetförstinfördeskritiseradesdetkraftigtochmångaklagade överbristandefunktionalitet,inteminstoperatörernavarmissnöjdameddet nyasystemet.dalirianserattsystemetharförbättratsmenärfortfarandeinte heltnöjdochhävdarattdetinteärettsystemhansjälvskullevalttill driftcentralen.underintroduktionsfasenledsystemetavenotillförlitlighetdär felaktiginformationoftakundevisasvilketgjordeattoperatörernainteansågsig 7(18)

8 kunnalitapådeninformationdefickifrånsystemet.följdenblevsåvälförvirring somonödigtarbeteochmissnöjehosoperatörerna.dettaförbättradesdocktack vareendialogmellanoperatörernapådriftcentralenochavdelningensystem vilkaisinturtoguppproblemetmedsystemleverantörenge.dalirihävdardock attdetfortfarandefinnsfleraoperatörersomanserattenmac systemetbrister påflerapunkter,främströrandeanvändarvänligheten.ettexempelsomnämns ärattoperatörenharsvårtattfåenbraöversiktöverelnätetisinhelhetoch Daliriuppleverocksåattsystemetdagligen bromsar honomihansarbetedå hanvillutföravissauppgifterisystemetochatthandärigenomkänneratthans arbeteinteblirlikaeffektivtsomdetkundehavarit. Operatörernasarbete Operatörernasarbeteärinstruktionsbaseratochdetfinnsenomfattande dokumentationavfärdigainstruktionerförvadsombörgörasvidolikatyperav felsomuppståriheladetkomplexasystemet.dettagällersåvälför säkerhetsaspekternavidproblemellerhurhanteringenavolycksfallbörgåtill. DessainstruktionerfinnsdockinteimplementeradeiENMACutanhärfår operatörernalitatillandrainformationskällorsomelektroniskaoch pappersbaseradeföreskrifterochannat.dessainstruktionerärframtagnamed hänsyntillelsäkerhetsverketsföreskrifterochdalirihävdarattdetärdessa instruktionersomäroperatörernasfrämstaverktygförattundvikaolyckor. Vattenfallharocksåtvåanställdapersonersompermanentarbetarmedattta framochuppdateradessainstruktionerdånyadirektivochregler,såväl nationellasominternationellaviaeu,uppkommerständigtochmåstegivetvis implementerasochföljas.uppdateradeellernyainstruktionerutkommervid behovsnarareänunderettförutbestämtantalgångerochberorsomsagtpåhur månganyadirektivochreglersomtagitsibrukunderdenförflutnaperioden. 8(18)

9 Ovanservioperatörernasarbetsmiljö.BildenärvisserligentagenfråndriftcentraleniTrollhättan menstrukturenärdensammaävenisundbybergochvattenfallsandradriftcentraler. Utöverarbetetidriftcentralenarbetaroperatörernaävenmedandramindre uppgiftervidsidanomochoperatörernageshärettvisstutrymmeattsjälvvälja arbetsuppgifterutifråndetegnaintresset.tillexempelkanenoperatörvälja mellanattarbetamedstatistikellerek batteriermedmera. Innanennyoperatörtillåtsbörjaarbetaidriftcentralenkrävsdetattdennehar genomgåttochblivitgodkändienkortareutbildningielsäkerhet.dennya operatörenfårsedanarbetapraktisktutepåfältmedvattenfallserviceoch introducerasdärfördetit systemsomanvänds,någotsomdaliripåpekarär viktigtdåit systemetärförhållandeviskomplextochkomplicerat.förattöka sinakunskaperochfåendjupareförståelseförit systemetfinnsävenen träningsserverdäroperatörenutsettsförverklighetsbaseradehändelservia simuleringar.närdennyeoperatörenvälkommitpåplatsidriftcentralenfår denneunderenlängreperiodföljaenannan,mererfaren,operatörpå arbetsplatsenochdenneoperatörfungerarungefärsomenfadderförden nyanställde.efterdennainskolningsperiod,varsomfattningvarierarberoende påhursnabbtdennyeoperatörenlyckastatillsigochförståsystemet,kan operatörenbörjaarbetaidriftcentralen.videventuellaosäkerheterangående arbetetäroperatörernaiförstahandhänvisadetilldedokumentationeriform avpärmarmedinstruktionersomfinnstillgängligaävenommöjlighetenatt frågakollegornaocksågivetvisalltidfinns. 9(18)

10 IntervjumedLarsJonsson,driftcentraloperatörpåVattenfallTeknikSverige ( ) Vihartillåtitossatttabortredundantinformationfråndennaintervjueftersom mycketredanharsagtsidenförra. Systemetidrift OperatörLarsJonssonjobbarmedövervakningavhögspänningsnätet.Jonsson liknarbildenenmacritaruppöverelnätetvidettcad schemadäroperatörerna enkeltkansehurledningar,kopplingarochannatfungerarviddenaktuella tidpunkten. OvansesenöverblicksbildförhurENMAC systemetsgrafiskainterfacekanseut.bildkälla: Omnågotskullevarafelsåuppmärksammasdettagenomenvarningssignalfrån systemet.varningenvisardelsvarpådetfysiskanätetfeletuppkommitsamt vilkentypavfeldetrörsigom.operatörengenomförsedandeundersökningar hankanviasystemet,somatttillexempelstängaavströmmen,ochtardärefter kontaktochbeordraruteneventuellreparatörsomfårgesigutochtittapåden fysiskaledningenochdäråtgärdaproblemet. Systemetäralltidbevakat,docknämnerJonssonattVattenfalljobbarmedextra bevakningunderdygnetsmesthektiskatimmar,mellan07.00och16.00,då extraoperatörerfinnspåplats.hannämnerocksådeslutanvändande konsumenternasom felsökare dådessasjälvakanringaintillvattenfalloch berättaomeventuellastörningarilågspänningsnätetochvattenfallkandå 10(18)

11 användasinasystemtillattspåravadfeletkantänkasberopåochåtgärdadetta genomattsändautenreparatörtilldenaktuelladestinationen. Systemetäralltäckandeochoperatörernakanalltsådärmedanvändaettoch sammasystemtillattgöraalltdebehövergöra.systemetharfunnitslängepå marknadenmentogsibrukfulltutförcirkafyraårsedan.detärocksådetenda systemjonssonarbetatidåhanärförhållandevisnypåföretagetmedsinatreår somoperatör. Operatörernasarbete Arbetetskerenligtfastställdapoliciesochstyrandedokumentbestämmer rutiner.larmfrånstationergällandeolikafelelleråtgärderkräverolika behandling.omoperatörentrorattfeletäravallvarligaretypochkanberopåett jordfelfårdeintegöranågonomåterkopplingförränfeletharkontrolleratsoch eventuelltåtgärdats.skullefeletvaraavlindrigarenatur,somtillexempelatt någonfågelkrockatmedenledningkandeomåterkopplasystemetdirektfrån platspåövervakningscentralen. DensåkallademänskligafaktorniarbetetsesavJonssonsomliteneftersomde inteharbehörighetattgöraspecielltmycketavanceradesakerutanmestär inriktadepåjustövervakningochvissdelegeringavreparatörer.systemet underhållsavvattenfallssystemavdelningochskulledessagöranågotfelskulle detgivetviskunnagåutöveroperatörernasarbetemenjonssonhävdaratt samarbetetvanligtvisflyterpåbrautankomplikationer. Systemetsomanvändskräverenkortaregrundutbildning.Jonssonhävdardock atthansjälvanserattmanlärsigmestgenomattheltenkeltkörasystemet tillsammansmedenerfarenoperatör.därförhardeocksåpåvattenfallenviss inlärningsperioddådusomnyisystemetfårhjälpavenmererfarenoperatör somhjälperdennyeattkommainisystemetsolikafunktioner.iochmedatt systemetsomanvändsärallomfattandesamtdetsammaöverhelasverigeså underlättardetinlärningenochävenförflyttningavpersonal.tidigareanvändes olikasystempåolikaplatsermennumerärdetalltsåettgemensamtsystemför helavattenfallsverige.dettagerocksåfördelenattomenoperatörscentral 11(18)

12 skullesläckasnedellerpåannatsättslutafungerasåkanenannandriftcentral heltenkelttaöverdennesarbete.detgårmedandraordattstyraävendeandra centralernasnätochdetkrävsingengeografiskkoppling,ävenomdetsjälvklart underlättarmedlokalkännedomdåfeluppstårochsakerochtingmåste åtgärdas. Uppdateringochunderhållavsystemet Uppdateringarisystemetskerlöpandedåmjukvaranuppdaterasmednya versioner.idenyaversionernastårdetalltidvilkaförbättringarsomgenomförts ochvadsomskiljerdennyaversionenfråndengamla.vidstörreuppdateringar krävsinteraktionmedsystemleverantörenge.jonssonberättarocksåom möjlighetenattsjälvrapporteraomfelochbristeriprogrammetsomdesom operatörerkännerbordeåtgärdasochhurdessakaninkorporerasidenya versionerna.sammantagettyckerjonssonattuppdateringarnaavsystemet fungerarbra. IntervjumedHåkanLjungbergSchön,chefförDriftsystempåVattenfall TeknikSverige( ) LjungbergSchönärchefförDriftsystemochgenomdetansvarigtförengrupp somäruppdeladitvådelar.denenagruppenarbetarmedunderhålloch uppdateringaravsystemmedandenandragruppenarbetarmeddenvardagliga driftenavsystemet. LjungbergSchönberättarattdetärorganisationenpåDriftsystemsomhardet generellaansvaretförsystemändringarochuppdateringarochdärigenomsertill attsystemenfungerarsomdeska.beslutsomfattasgällandeit systemliggerpå högrenivåiorganisationen,menljungbergschönsgruppharstorinverkanpå dessa.pådriftsystemarbetardefrämstmeddriftsystemetenmacmenockså mindresystemsåsomexempelviscontactagent.övrigait systemsominteär direktkoppladetilldendagligadriftenhanterasiställetutavorganisationsdelen IS/IT.Driftsystemärförhållandevisfriaisittarbeteochbeslutsfattandegällande ENMAC systemetmenomavdelningenönskarutföranågrameromvälvande 12(18)

13 förändringarisystemetmåstedettaskeisamförståndmedis/itdådeär ansvarigaförbudgeteniorganisationen.ljungbergschönsägerattis/itäven fungerarsomentyputavit rådmedomfattandekunnandeävenförde driftsystemsomegentligenliggerunderdriftsystemsorganisationsdel. Driftrådet LjungbergSchönsgruppärocksåansvarigafördetsåkalladeDriftrådetdär synpunkterfråntillexempeloperatörerbehandlasochönskemålombesluteller förändringaridriftsystemetdiskuterasocharbetasfram.desynpunktersom framförsavdriftrådetgåriformavförfrågningarvidaretillsystemleverantören somsvararpåvilkamöjlighetertilluppdateringarochförbättringargällandeitsystemetifrågasomfinnsatttillgå. LjungbergSchönhävdarattdeserdetsommycketviktigtattdesomarbetar meddriften,inteminstoperatörerna,skallfåvaramedochpåverka uppdateringarsamtställakravpådriftsystemet. Investeringarochpågåendeutveckling InulägetsatsarDriftsystempåfleraganskaomfattandeIT investeringardärde blandannatsatsarpåattutvecklaarbetsmiljöngenomattbytautettstortantal arbetsplatsdatorer,datorskärmarochannankontorsmateriell.samtidigtarbetar mandagligenmeddetlöpandeunderhålletavdriftsystemetochdeliggeräveni planeringsfasentillenstorinvesteringsomskallgöraenmactillenwebbaserad produkt.anledningentilldennainvesteringföljerutavbeslutetomden kommandeomorganisationen,vilkeninnebärattdebådadriftcentralernai StockholmochLuleåskallslåssammanochflyttastillTrollhättan,ochattman därförvillmöjliggöraföroperatörernaattkunnaarbetapådistans.anledningen tillattmanvillattoperatörernaskallkunnaarbetapådistansärattdegenom dettakanbehållasinlokalaförankringochförståelsekringdennärmiljödär respektiveelsystemärallokerat. HuvudmåletmedinvesteringenärenligtLjungbergSchönattettwebbaserat systemsomhanterarsåvälelnätskartornasomannansystemrelevant informationförenklarkommunikationenmellanvattenfallsolikadriftcentraler 13(18)

14 samtattgöradetenklareatthämtaochskickainformationfrånsystemet.detta gällerintebaraföroperatörernautantankenärattävenandrapersoneri organisationenskallexempelviskunnatadelavbeslutsgrundandeinformation samtsnabbtkunnakontrolleraomfattningenavettspecifiktproblem.detkan ocksåhandlaomenkundkontaktdärenentreprenörelleren kundserviceteknikerbehöverfåinformationfrånit systemet.ävenandra inblandadeidriftarbetetskakunnafåsådaninformationochutvecklingenav ENMACskaalltsåunderlättaförenutökningavanvändarskaran.Enytterligare anledningtillbeslutetärattersättapappersarbetemedettit baseratsystem. OmENMAC systemetochoperatörerna LjungbergSchönberättarattdetstundtalsharriktatsstarkkritikmotENMAC, inteminstfrånoperatörerna.fleraoperatörerharocksåvaritkritiskamot leverantören,någotsomvarextratydligtunderinledningsfasendåsystemettogs ibrukochsåvälprestandasomfunktionalitetbrastpåflerapunkter.ljungberg Schönanserdockattdriftsystemetidagfungerarbradriftmässigt,menattdet kvarstårvissaprestandaproblemochattdeävenstårinförettstundande serverbyte.it systemethanterargällandeelsäkerhetsreglermedrutinersom uppdaterasocksåkontinuerligt.dettabetyderattidefalldåoperatörenönskar utföranågontingisystemetsåmåstevissavillkorvarauppfyllda.uppfyllsinte dessavillkorhindrasoperatörenfrånattgåvidare. Analys EnligtVicentefinnsdettreaspekterhosettdatorstödmanbörbeaktai bedömningenavettkomplextsociotekniskasystem.dessaaspekterärsäkerhet, produktivitetochhälsa. UtifråndessatreaspekterskavinutittanärmaresystemetENMACoch Vattenfallseldistributionistort.Vattenfallseldistributioninnefattarmångaolika potentiellariskerdärdencentralariskenärelavbrottochdessföljder. Reparatörerochunderhållsarbetarepåfältetsomhandskasmedhögspänning kanocksåutsättasförlivsfaraomdriftenskötspåfelsätt.ettvälfungerande säkerhetstänkbördärförgenomsyraarbetet. 14(18)

15 UrrisksynvinkelärdetavytterstaviktattENMACärdriftsäkertochsåverkar ocksåvarafallet.detfaktumattsammasystemanvändsavalladriftcentraleri Sverigeochattdessainteärspecifiktgjordaföratthanteraenvissregionhargör driftenflexibelochslagtålig.skulleendriftcentralfåproblemkanenannan driftcentraltaöverdessarbetsuppgifter.eftersomsammasystemanvändsöver helalandetfinnsdetocksåendistribueradkunskaphospersonalenomsystemet. Dettaunderlättarommanskullebehövagörapersonalomflyttningarvilkettill exempelskullekunnablinödvändigtomendriftcentralavnågonanledninginte kananvändasmenmanfortfarandeharbehovavsammapersonalstyrka.i framtidentrorviflexibilitetenisystemetkommerökaytterligaredåmanfåren möjlighetattkommaåtdetviainternet.slagtålighetenanservidärförvara mycketgod. Enannansäkerhetsriskärattoperatörenkanråkagörafelochdärmedriskera bådeelavbrottochskapalivsfaraförpersonalutepåfältet.defastarutinersom finnsförattimplementeranyasäkerhetsföreskrifterisystemetochsom automatiskthindrararbetarenattutföravissaåtgärdervidfeltillfällenärgoda exempelpåhurdennariskhanteras.härkanmanseattemacdrarnyttaavvad Vicentekallar behavior shapingconstraints förattbegränsaoperatörernas handlingsutrymme. Närdetgälleroperatörernashälsasåkanvisenågraolikafaktorersomenligt Karasek&Theorellkanfrämjadenna.Enhälsofrämjandefaktorärdriftrådetdär operatörernagesmöjligheterattpåverkaarbetetochsystemetisig.detärdock osäkerthurdjupgåendedennapåverkanärdåviharfåttolikasvarfråndetvå operatörersomviintervjuat.denenatyckerattsystemeterbjuderengod flexibilitetochkontroll,medandenandraansersigbromsadavsystemetoch anserinteatthankanutföraarbetsuppgifternapåsittegetsätt. Angåendeproduktivitetenärdetsvårtattsäganågotdefinitivteftersomden måstebedömasrelativtandrasystempåmarknadenellerrelativthurbraett sådantsystemegentligenkanfungera.vikandockkonstateraattenmactycks kunnautförasinarbetsuppgiftutanstörreproblemochattvattenfalls 15(18)

16 elavbrottsövervakning,somärmycketberoendeavattdettasystem,fungerar väl. Ävenomelnätetkansessomettkomplextsocioteknisktsystemkonstaterarvi attoperatörernasarbetsuppgifterinteheltspeglardennakomplexitet.som helhetkanmanklassaelnätetsomettöppetsystemmedmångautomstående faktorersompåverkardetunderdrift.såvälvicentesomrasmussenpåpekar viktenavattsådanasociotekniskasystembörstödjaochuppmuntraoperatören attarbetapåettadaptivtochkreativtsättförattkunnahanteraoväntade situationersomalltiduppståriöppnasystem.dettauppnåsgenomattsystemet designasmedsåkallade behavior shapingconstraints vilkafungerarsom ramverkfördennavigationsytainomvilkenoperatörenärfriattfattaegna beslutomhurdenneväljeratthandlaiengivensituation. Dettaadaptivaarbetssättharvitillvissdel,specielltutifrånintervjunmedDaliri, märktharsaknatsiarbetetmedenmac.dettakandocktillstoradelarberopå attoperatörernasarbeteihuvudsakgårutpåattövervakasystemetochden endastyrningsomegentligenskerärdånågotgårfelochoperatörenblirvarse omettproblem.menäveniproblemsituationerharoperatörernaettväldigt väldefinierathandlingsprotokollutifrånvilketderashandlingarbörbaseras.de skatillexempel,vidallvarligareproblem,alltidkontaktaenellerflera reparatörersomskallåkautochtittapådenfysiskaledning/stationellervaddet nuärförsystemkomponentsomgåttsönderinnandekanförsökasigpåen omstartavsystemet.dettaservidocksomennaturligföljdavdetfaktumatt högspänningsledningarärenväldigtkritiskprocessochattpotentiellafelbåde kanledatillekonomiskaförlusterochpersonskador.detfinnsocksålagstiftade regelverkförhurelleverantörernaskallhanteravissadelaraveldistributionen. Vidintervjuernaavdetvåoperatörernafannvisomsagtenstorskillnadihur nöjdadevarmedesystemet.jonssonvarväldigtnöjdmedsystemetmedandaliri tyckteattsystemethadeenheldelbrister.dennameningsskiljaktighetkan delvishärledastillattdaliriärenerfarenoperatörsomocksåhafterfarenhetav dettidigaresystemetmedanjonssonärrelativtnyochdärmedinteharsamma perspektivpåsystemet.vitrordockattendelavmeningsskiljaktighetenkan 16(18)

17 beropåpersonligapreferenser.systemetpassarheltenkeltvissapersoner bättreänandraocheftersomenmacinteärdesignatefterdevisen"användarna böravslutadesignen"ärdetintetillräckligtanpassningsbartförattgöraalla nöjda. ViuppleverdockattVattenfallärmedvetnaomproblemetochattdearbetar medattförbättraoperatörernassituationgenominstiftandet.enavsåväl VicentessomRasmussenscentralaståndpunkternärdetkommertill utvecklandetavettkomplextsocioteknisktsystemärattoperatörernaskall inkorporerasiutvecklingsfasenförattpåsåsättkunnageinputpåsåväldesign somfunktionerochpresentationenavinformation,grafikochandra processorgrafiskadelar.dåenmacärettinköptsystemsomharutvecklatsav enutomståendeleverantörigeneralelectrics(ge)haroperatörernapå Vattenfallavnaturligaorsakerintekunnatvaramedidetursprungliga modellerandetavsystemetochviserdetdärförsommycketpositivtatt företagetinstiftatettdriftrådsomtaritumedkontinuerliginputfrån operatörernaochfördennavidaretillge.pådetvisetkangeutnyttjadeslutliga dagliganvändarnapåvattenfalltillattutvecklaenmac systemetochgöradet meraanvändarvänligtocheffektivt.operatörernakanocksåkännaenökad integrationsgradochdärmedkännasigmerdelaktigaidenegna arbetssituationen. Systemetuppvisariallrahögstagradcentraliseradkontrollochdärmed begränsasfrihetsgradernahosoperatörenhårtredanavbegränsningarhos arbetsmiljön(workdomainconstraints).attarbetetäravsåutpräglad övervakningskaraktärserviocksåsomenbegränsandefaktorfördenkreativa frihetoperatörernakankänna.mycketavarbetetkommerheltnaturligtatt handlaomattbevakaprocessenviadetekniskahjälpmedelsomfinns implementeradeidriftcentralen.såledeskanmansägaattenmacinulägetkan sessomettslutetsystem,elleretttillstordelautomatiserat felidentifieringshjälpmedel,somingåriettdetmycketstörreelnätssystemet.i ochmeddencentraliseradekontrollenochattsystemetärinköptkandetmycket välvarasåattdetfinnsbegränsademöjligheterattdesignaenmacpådetsätt somvicenteförespråkar. 17(18)

18 VityckerdockattVattenfallvisarpågodutvecklingsviljagenomattförsökagöra ENMACwebbaserat.Genomattökatillgänglighetenavinformationkanman inomvissaområdenuppnåendecentraliseringavkontrollendåmaninte behövergåigenomvissalediorganisationenföratttillgodogörasigdensamma. Slutsats OmmanförsökerbindaihopvåraobservationeravENMACmedkurslitteraturen gällandekompetensensomkrävsavslutanvändarenkanmantydligtsehur begränsningarinomandraområdeninverkarpåoperatörensarbete.mycket striktabegränsningarnapåtvingasredanvidetttidigtstadiumavderegelverk somfinnspåplats.därtillfyllersystemetmestettövervakningssyfteochden centraliseradeorganisationenbidrarytterligaretillattfrihetsgradernaminskar. Naturligtvisbidrardriftrådetmedenvissökadfrihetochinflytandeför operatörernamenvisstveksamhetråderomnågrastörreförändringarverkligen kanuppnåsiochmeddelagarsomfinnssamtdetenahandaövervakningssyftet medenmac.vicenteskullenaturligtvisföreslåattmanutvärderade/utvecklade systemetutifrånettekologisktperspektiv,ochkanskeskulleensådanformativ arbetsanalyskunnauppdagaattenmacskullekunnafylla/integrerafler funktionerieldistributionssystemetäninuläget.huruvidavattenfallhargjort någonsådananalysinfördenpågåendeutvecklingenavenmacvetviintemen vityckerdefinitivtattdetnuvarandearbetetärettstegirättriktning. 18(18)

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST

Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST 2013-04-05 Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST Utvecklingssamtalen är en del av HR-året på ST. Samtalen är en viktig del i dialogen kring mål och arbetsresultat samt verksamhetsplanering och personalutveckling.

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK Lennart Sturesson Carlssons Innehåll Kap 1. Inledning: Distansarbete ett ämne i tiden 13 1 Diskrepanser mellan retorik och praktik 14 2 Tidigare forskning 17

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

ERI och Krav-Kontroll-Stöd

ERI och Krav-Kontroll-Stöd ERI och Krav-Kontroll-Stöd Denna Presentation beskriver 2 olika centrala teorier i arbetet med stressproblematik: ERI och Krav-Kontroll-Stöd. De är bägge framtagna för att hantera stressproblematik på

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

DISC test Översatt till svenska

DISC test Översatt till svenska DISC test Översatt till svenska (Nedanstående ska stå innan man börjar testet) Kom ihåg! Svara sanningsenligt för att få bästa möjliga resultat som kommer hjälpa dig att hitta ett jobb som passar just

Läs mer

Checklista: Planera utbildning för nya system

Checklista: Planera utbildning för nya system BETA Checklista: Planera utbildning för nya system Introduktion Kan vara övergripande och kortfattad. Det ska 6innas tillfälle för frågor och synpunkter och önskemål på kommande utbildningar och på införandet.

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Vägledning för sjukskrivning

Vägledning för sjukskrivning Vägledning för sjukskrivning för tydligare och säkrare sjukskrivningar Artikelnr 2007-114-83 Redaktör David Svärd Sättning Edita Västra Aros AB Foto Framsida: Staffan Larsson/KI Sidan 4: Matton Images

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR

ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR RIVAL 2012-02-15 RESULTAT I % Moderator: Staffan Hagnell Operatör Hovtek: Joel Bergström Tel: 0708-659240 Mail: joel@qenter.se Sparad 2012-02-16 Fråga

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun Allmänt När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet,

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling ST Arbetsmiljö Inflytande Utveckling 1 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljö är summan av flera faktorer på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om lön, ledarskap, jämställdhet och mångfald. En bra arbetsmiljö är

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Arbetsmiljö Handlingsplan 2011 Reviderad augusti 2011

Arbetsmiljö Handlingsplan 2011 Reviderad augusti 2011 Dnr HVV 1.10.1-248/11 Arbetsmiljö Handlingsplan 2011 Reviderad augusti 2011 HVVs arbetsmiljöarbete En förutsättning för arbetsmiljöarbetet vid HVV är alla medarbetare och studenter känner ansvar för och

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009 HANKEN-DOKTORER I ARBETSLIVET Från Hanken år 6 och 7 utexaminerade doktorers situation ti på arbetsmarknaden år 9 Doktorer 6 och 7» 9 doktorer» 9 enkäter skickades ut av vilka 9 returnerades» Svarsprocenten

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Midlanda motorpark! Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget.

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Sammanställning av enkäter gjorda under februari för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Vi från SPF's sida har gjort en enkät som är ett försök att visa om vi hinner med det vi

Läs mer

INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1

INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1 1/5 INCIDENTRAPPORT Falkenberg 2014-10-28 INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1 Nedan följer information om vad som orsakade det omfattande driftavbrottet i Zon 1 av Västberga Datacenter

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING Antagen av fullmäktige 2009-12-14 LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING LEDARSKAPSPOLICY Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig, att kunna

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Mallhantering med Office och SharePoint

Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Tamme Learningpoint Agenda Officemallar och SharePoint Vad är en mall - Officeperspektivet Vad är en mall Sharepointperspektivet Visa contenttypeproperties

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården Arbetsglasögon frågor & svar företagshälsovården Arbetsglasögon - frågor & svar Vad är Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt utan risk för

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sammanställning av den första Utvärderingen/uppföljningen av ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd

Sammanställning av den första Utvärderingen/uppföljningen av ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd Förhandlingssektionen Ken Johnsson PM 1 (7) 2003-03-05 Sammanställning av den första Utvärderingen/uppföljningen av ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd Inledning Sammanställningen omfattar inledningsvis

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

FRAM erfarenheter från sjukvård

FRAM erfarenheter från sjukvård FRAM erfarenheter från sjukvård Helen Alm Human Factors Specialist Vattenfall AB Axel Ros Chefläkare Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län 1 Att fundera på för er: Brukar ni reflektera över val av

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Träningsprogram för fotbollsdomare 1

Träningsprogram för fotbollsdomare 1 1 Vecka 1 Träning 1 LI 6-7 km Löpning 30-35 min ST 20 Sittupps 2 set ST 10 Armhävningar 2 set HI 2,6-2,8 km Löpning 12 min Onsdag Träning 2 HI 450 m Löpning 1,30 min + 3 min jogging LI 1-2 km Löpning 5-10

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Konsumentprislista - Mora Shower System 1

Konsumentprislista - Mora Shower System 1 Tel 0250-59 64 50 Fax 0250-59 64 60 E-post: kundservice@moraarmatur.se Konsumentprislista - Mora Shower System 1 Mora MMIX Shower System S5 Krom 13 03 13 818 09 33 2895.00 3619.00 Mora MMIX Shower System

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den unga generationen som snart ska ta över?

Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den unga generationen som snart ska ta över? Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den unga generationen som snart ska ta över? Vi beslöt oss för att undersöka hur de egentligen sover om natten. Deras

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan Diskteknik 2007

Jämställdhetsplan Diskteknik 2007 Jämställdhetsplan Diskteknik 2007 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet på Diskteknik handlar om att främja kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter på arbetet. Vi vill arbeta för en mer jämställd

Läs mer

Tips och råd Informationsflöde via IT Frågor att fundera över och diskutera på organisationsnivå

Tips och råd Informationsflöde via IT Frågor att fundera över och diskutera på organisationsnivå Informationsflöde via IT Med informationsteknikens hjälp kan vi få information snabbt och omfångsrikt. Ibland så kvickt och omfattande att vi inte hinner ta den till oss. Ändå anpassar vi ofta omedvetet

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer