Fastighetsägarens ökade ansvarkonkret i det praktiska arbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarens ökade ansvarkonkret i det praktiska arbetet"

Transkript

1 Fastighetsägarens ökade ansvarknkret i det praktiska arbetet SKOG 2013 Seminarium den 22 mars 2013 Rnny Bergens 1

2 Rnny Bergens Vem är jag? Ägare av Prjektinfrmatin AB VD för Fastighetsägare i Järva Tidigare verksamhet - Teknisk chef Fastighetsägarna Stckhlm - Förvaltningschef Stckhlmsbyggen 2

3 Fastighetsägarens ansvar är mfattande. En fastighetsägare har många lika rller. Ägare av fastigheten Hyresvärd för bstäder ch lkaler Byggherre vid ny ch mbyggnad Förvaltare av egendmen Arbetsgivare för egen persnal Därför berörs han av ett strt antal lagkrav, förrdningar ch föreskrifter ch sm påverkar förvaltningen fastigheten. Dessutm är fastighetsägandet inte huvudverksamhet för många. 3

4 Fastighetsägarens ansvar Dagens prgram Rättskällrs rdningen Grundläggande lagstiftning Plan ch bygglagen Miljöbalken Arbetsmiljölagen Drift i befintlig bebyggelse Hälsa Säkerhet ch förebyggande åtgärder Ansvar gentemt hyresgäster / bstadsrättsinnehavare Ombyggnad, nybyggnad Byggherreansvar Rivning Prduktin Praktisk hantering av ansvarsfrågrna Egenkntrll Delegering av ansvar 4

5 Rättkällrs rdning EU-direktiv måste införlivas i svensk rätt, genm mvandla bestämmelserna till natinell lagstiftning. Hur införlivningen ska ske kan medlemsstaterna till viss del bestämma själva. 5

6 Rättskällrs inbördes rdning Nya lagar ch lagändringar Beslutas av riksdagen. Förrdningar Beslutas av regeringen Innehåller detaljerade regler m hur lagarna ska tillämpas Föreskrifter Meddelas av myndigheterna Allmänna råd Är inte tvingande, Skall förtydliga innebörden i en författning eller föreskrift 6

7 Grundläggande fri- ch rättigheter Alla svenska medbrgare har samma grundläggande fri- ch rättigheter, avsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för frich rättigheterna finns framför allt i regeringsfrmen, sm är en grundlag. De är bland andra: Yttrandefrihet Infrmatinsfrihet Mötesfrihet Demnstratinsfrihet Föreningsfrihet Religinsfrihet 7

8 Plan ch bygglagen Bestämmelser m planläggning av mark ch vatten ch m byggande Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika ch gda sciala levnadsförhållanden ch en gd ch långsiktigt hållbar livsmiljö för människrna i dagens samhälle ch för kmmande generatiner. Det är en kmmunal angelägenhet att planlägga användningen av mark ch vatten. Varje kmmun ska ha en aktuell översiktsplan, sm anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av fysiska miljön. Den är inte bindande men skall mfatta hela kmmunen. Inm kmmunen regleras bebyggelse ch byggnadsverk med detaljplaner eller mrådesbestämmelser. I en detaljplan ska kmmunen 1. bestämma ch ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark ch vattenmråden, 2. bestämma användningen ch utfrmningen av allmänna platser sm kmmunen är huvudman för, ch 3. bestämma användningen av kvartersmark ch vattenmråden. 8

9 Plan ch Bygglagen Byggnadsverks utfrmning En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en gd frm-, färg- ch materialverkan, ch 3. vara tillgänglig ch användbar för persner med nedsatt rörelse- eller rienteringsförmåga. Alla regler skall gälla, 1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2. vid mbyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, m detta inte är rimligt, den betydande ch avgränsbara del av byggnaden sm påtagligt förnyas genm mbyggnaden, ch 3. vid annan ändring av en byggnad än mbyggnad uppfylls i fråga m ändringen. Ntera att kravet kring hinder mt tillgänglighet till eller användbarhet av lkaler dit allmänheten har tillträde alltid ska avhjälpas, m hindret med hänsyn till de praktiska ch eknmiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 9

10 Plan ch Bygglagen Byggnadsverks tekniska egenskaper Ett byggnadsverks tekniska egenskapskrav mfattar 1. bärförmåga, stadga ch beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa ch miljön, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mt buller, 6. energihushållning ch värmeislering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 8. tillgänglighet ch användbarhet för persner med nedsatt rörelse- eller rienteringsförmåga, ch 9. hushållning med vatten ch avfall. 10

11 Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att människrs hälsa ch miljön skyddas mt skadr ch lägenheter, avsett m dessa rsakas av förreningar eller annan påverkan. Alla sm bedriver eller avser att bedriva en verksamhet av vad slag det må vara ch sm kan få inverkan på miljön eller människrs hälsa, är skyldiga att iaktta de förpliktelser sm följer av miljöbalken. Alla sm bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd sm medfört skada eller lägenhet för miljön, ansvarar för detta till dess skadan eller lägenheten har upphört eller avhjälpts i den mfattning sm kan anses skäligt. Alternativt kan skyldighet uppkmma att ersätta skadan eller lägenheten. 11

12 Miljöbalken Den sm bedriver verksamhet ska: utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar ch vidta de försiktighetsmått sm i övrigt behövs för att förebygga, hindra eller mtverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller lägenhet för människrs hälsa eller miljön. ska alla hushålla med råvarr ch energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning ch återvinning skaffa sig den kunskap sm behövs med hänsyn till verksamhetens art ch mfattning för att skydda människrs hälsa ch miljön mt skada eller lägenhet. 12

13 Arbetsmiljölagen 1977:1160 Här finns regler m skyldigheter för arbetsgivare ch andra skyddsansvariga m att förebygga hälsa ch lycksfall i arbetet. Dessutm regleras m samverkan mellan arbetsgivare ch arbetstagare, till exempel regler m skyddsmbudens verksamhet. Arbetsmiljön mfattar alla faktrer ch förhållanden i arbetet: tekniska fysiska arbetsrganisatriska sciala arbetets innehåll 13

14 Ansvar Arbetsgivaren är skyldig att se till att klimatet i arbetslkalerna följer lagstiftningen. Till det kntrll ch åtgärd av den fysiska miljön hör till det löpande skyddsarbetet sm en del av det systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Installatinerna skall underhållas så att de behåller sin funktin, enligt AFS 2009:02 (114 ). Åtgärder sm inte kan genmföras medelbart skall tidsplaneras, till exempel i den årliga handlingsplanen 14

15 Ansvar i hyrd lkal För hyrda lkaler gäller samma ansvar för arbetsmiljön, men här bestäms ansvaret av hyresavtalet med hyresvärden. Fastighetsägaren har ett ansvar, i ch med att Arbetsmiljöverket kan förbjuda att fastigheten hyrs ut m den saknar möjligheter att ge gd arbetsmiljö, enligt AML 7:8. Om fastigheter inte uppfyller ställda krav enligt lag ch avtal kan man ev. begära ersättning eller skadestånd enligt hyreslagstiftningen. Det ligger i arbetsgivarens ansvar att vid inhyrning av lkaler kntrllera att de kan uppfylla arbetsmiljökraven. Byggherre ch prjektörer har ett särskilt ansvar att vid prjekteringen se till att byggnaden kan uppfylla reglerna. 15

16 Fastighet med arbetslkaler Vid brister i en fastighet med arbetslkaler kan man enligt AML använda tvångsmedel mt hyresvärden. Det är inte fråga m ett generellt ansvar utan ansvaret faller ut först efter ett ingripande från Arbetsmiljöverket. Bristerna kan exempelvis vara i frm av trånga utrymmen, hälssamma luftförhållanden eller bristfälliga transprtmöjligheter. Om Arbetsmiljöverket anser att det behövs åtgärder för att förebygga hälsa eller lycksfall kan myndigheten utfärda ett förbud mt upplåtaren att hyra ut lkalen till den aktuella verksamheten (7 kap. 8 AML).

17 Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar ch straffansvar Skyddsansvaret Skyldighet att vidta förebyggande åtgärder för att arbetsmiljön skall bli tillfredsställande enligt arbetsmiljölagen Arbetsgivaren har ansvaret ch är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder sm behövs för att skydda sina arbetstagare mt hälsa ch lycksfall. Straffansvaret Innebär att i efterhand fastställa vem sm skall hållas ansvarig för en lycka/tillbud. Ansvarskrav måste riktas mt en fysisk persn ch kan inte riktas mt en juridisk persn Vid prövningen beaktas m de skyldigheter en fysisk persn fått mtsvaras av tillräckliga befgenheter, eknmiska resurser samt tillräcklig kmpetens. För straff krävs att persnen handlat uppsåtligt eller aktsamt

18 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Ett strt ansvar läggs på fastighetsägare för att skydda egen ch andras egendm, persners hälsa ch säkerhet samt att skydda naturen. Omfattning Brand ch lyckr Ohälssamma förhållanden Störningar ch förreningar Tmt ch byggnad Skadlig miljöpåverkan 18

19 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Brand Lagen m skydd mt lycksfall(sfs 2003:778) Skyldigheter för ägare ch nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig mfattning hålla utrustning för släckning av brand ch för livräddning vid brand eller annan lycka ch i övrigt vidta de åtgärder sm behövs för att förebygga brand ch för att hindra eller begränsa skadr till följd av brand.

20 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Vilka brandkrav gäller för fastighetsägaren? Förhindra brand Ordning ch reda Brandskyddsredgörelse Stning Brandskyddskntrll Brandfarliga ch explsiva varr Hindra spridning Brandvarnare, Brandcellsindelning, Brandvägg Trygg utrymning Brandbalknger, Fria trappvägar Underlättande av släckning Rökluckr, lkal kännedm Brandsläckningsutrustning, Infrmatin till bende m vad sm alla skall göra ch varför

21 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Olyckr Anrdning för uppstigning på tak Mtrdrivna anrdningar Mtrdrivna prtar Spsäcksväxlare Pannanläggningar tryckkärl värmepannr Brunnar ch bassänger Kemiska prdukter Lekplatser 21

22 Is/snö från taket Lagen m skydd mt lycksfall(sfs 2003:778),Ordningslagen Risk för lycka Nedfallande snö ch is Is ch snö på tak Framkmlighet på trttar Snöröjning på kvartersmark Isblckets bana Istappens bana Fastigheten Körbana Gångbana

23 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Ohälssamma förhållanden Fastigheten får inte innebära någn lägenhet för människrs hälsa eller miljö. I detta avsnitt beskrivs bland annat inmhusmiljö ch farliga ämnen. Olägenheter för människrs hälsa Ohyra ch skadedjur Hygienutrymmen Antal bende Husdjur OVK Växtskyddsmedel Avfallshämtning PCB Inventering 23

24 Hiss BOFS 2006:26 H10 Omedelbara säkerhetskrav Årlig säkerhetsbesiktning Tät krgdörr vid schaktdörr (i arbetslkaler senast 2012) Centralt är vad är mbyggnad: Styrsystem Apparatskåp Hissmaskin Förändring/byte av hisskrgen Ti-punktsprgrammet vid mbyggnad: Manöverpanel anpassad till handikappade Belysning inkl. nödbelysning Akustisk våningsvisare Dubbelriktad nödtelefn med 24 timmar service Petsäkra lås ch dörr kntakter. 24

25 Ohälsa Miljöbalken, Scialstyrelsen SOSFS 2005:15 inmhustemperatur m.fl. allmänna råd. En bstad skall Ge betryggande skydd mt värme, kyla, drag, fukt, buller, radn, luftförreningar ch andra liknande störningar Ha tillfredställande luftväxling Medge tillräckligt med dagsljus Hållas tillfredställande uppvärmd Ge möjlighet till gd persnlig hygien Ha tillång till erfrderlig mängd vatten med gdtagbar kvalitet. 25

26 Inmhusmiljö Miljöbalken (1998:808) 9 kap 1 ch 3 Bstäder ch lkaler ska användas på sådant sätt att lägenheter för människrs hälsa inte uppkmmer. Egenkntrll Inventering av inmhusmiljön t.ex. MIBB Temperaturmätning Lufttemperatur under 20 C Lufttemperatur över 24 C Glvtemperatur under 18 C 26

27 Obligatrisk ventilatinskntrll OVK- intervallerna är för: Daghem, sklr, vårdlkaler ch dylikt, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med från- ch tilluftsventilatin, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med frånluftsventilatin, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med självdragsventilatin, 3 år 3 år 6 år 6 år 27

28 Ohyra Miljöbalken 9 kap 9, Jrdabalken 12 kap. 17, Bstadsrättslagen 7 kap 12 Håll byggnader, lkaler ch anläggningar fria från hyra ch vidta åtgärder mt skadedjur sm kan vålla sanitär lägenhet. Egenkntrll Regelbunden tillsyn 28

29 Radn Miljöbalken, Scialstyrelsen (SOSFS), Arbetsmiljöverket (AFS) Radn är en gas sm sönderfaller i radndöttrar. Dessa ger ifrån sig strålning sm är farlig för hälsan. Radn i bstäder kan kmma från tre lika källr: Marken under ch runt m huset Byggnadsmaterialet Vatten sm används i hushållet WHO anger referensvärde för radn:100 Bq/m³ ch aldrig över 300 Bq/m³ Riktvärde i Sverige under 200 Bq/m³ Egenkntrll Mätning under vintern med dsr i lägenheterna 29

30 PCB Farliga ämnen Förrdning m PCB m.m., AFS 2006:01, Inventering av PCB Omedelbart mhändertagande Asbest Analys / kartlägning Anmälan/tillstånd för rivning Rivning med behörig persnal Fren Byt äldre vitvarr Lämna skrtet till återvinningen Radn 30

31 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Störningar ch förreningar En fastighetsägare svarar för att fastigheten inte utgör en risk för människrs hälsa eller miljön. Genm att aktivt utöva egen kntrll enligt miljöbalken förebygger fastighetsägaren att risk för människrs hälsa eller att en miljöskada uppkmmer. 31

32 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Störningar ch förreningar Buller Förebygga förreningar Avfall Sprängning grävning Förreningar Efterbehandling Akuta förrening 32

33 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Tmt ch byggnad Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten vårdas ch att byggnadens karaktärsdrag bevaras. Vård av tmt ch byggnad Varsam ändring Uppsättning skyltar mm 33

34 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Skadlig miljöpåverkan Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen inm fastigheten är väl rdnad, uppfyller de myndighetskrav sm finns samt svarar för att fastigheten inte utgör en risk för miljön. Avfallsbehållare Återvinning Farligt avfall Elavfall Cisterner Köldmedia ch halner Fren Energideklaratiner 34

35 Avfall PBL, Bverkets Byggregler (BOFS), MB, Avfallsförrdningen, Prducentansvarsförrdningar Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen inm fastigheten är väl rdnad, uppfyller de myndighets-krav sm finns samt svarar för att fastigheten inte utgör en risk för miljön. Minimera skadlig miljöpåverkan genm: Avfallsbehållare för srtering Återvinning Farligt avfall Elavfall Cisterner Köldmedia ch halner Fren Energideklaratiner 35

36 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Hyreslagen (JB 12 kap) I hyreslagen regleras vilka rättigheter ch skyldigheter hyresvärden ch hyresgästen har. Bland annat finns regler m lägenhetens skick ch vad sm gäller vid störningar. Brukbart skick Ohyra Lägsta gdtagbara standard Störning Uppgift m hyresvärd 36

37 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Hyresgästinflytande vid förändringsarbete (18 d ) Fastighetsägaren måste ha gdkännande för att får utföra standardhöjande åtgärder med inte betydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde Kräver gdkännande av berörda hyresgäster åtgärder sm medför en inte väsentlig ändring av en bstadslägenhet Kräver gdkännande av berörda hyresgäster Åtgärder på gemensamma delar Kräver enkel majritet 37

38 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Bstadsrättslagen Bstadsrättslagen regleras bland annat vilka rättigheter ch skyldigheter sm bstadsrättsföreningen resp. bstadsrättsinnehavaren har vad gäller exempelvis lägenhetens skick ch vid störningar. Brukbart skick Gtt skick Skyldighet att reparera Ohyra Störning 38

39 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Skyldighet ch ansvar enligt andra lagar Ansvar för viss brttslig verksamhet Persnuppgiftslagen Diskriminering 39

40 Byggherreansvar Byggherre är den sm för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsrivnings- eller markarbeten. Byggherren har ett juridiskt ansvar gentemt det allmänna, mt grannar, mt dem sm förvärvar byggnaden eller har rättigheter i den samt mt avtalsparter i byggprcessen. Byggherren behöver inte äga fastigheten sm bebyggs Innan byggstart Under byggtid Drift Rivning 40

41 Byggherreansvar arbetsmiljö Byggherren har det grundläggande ansvaret för att under planering ch utförande beakta arbetsmiljön. Byggherren ansvarar ckså för att dkumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan ch dkumentatin upprättas, utse en byggarbetsmiljösamrdnare för planering ch prjektering, utförandet av byggnads- ch anläggningsarbetet samrdnas ur arbetsmiljösynpunkt, utse byggarbetsmiljösamrdnare för utförandet av byggnads- ch anläggningsarbetet.

42 Byggarbetssamrdnare Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamrdnare (BAS), dels för planering ch prjektering (BAS-P) ch dels för utförandet av arbetet (BAS-U). BAS kan vara en fysisk eller en juridisk persn. Byggherren kan ckså utse sig själv men måste alltid göra ett aktivt val. Att utse en BAS befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter BAS ska utföra. Uppgifter ch krav på kmpetenskrav för BAS började gälla den 1 januari

43 Tillgänglighet är ett krav Krav på enkelt avhjälpta hinder, Plan ch bygglagen (PBL) 8 kap 2 andra stycket ch 12 andra stycket. Bverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:13 HIN 2. 44

44 Byggherreansvar Innan byggstart Bygganmälan Bygg/Marklv Frnlämningsinventering Byggsamråd Kntrllplan Kntrllansvarig Rivnings/Schaktlv Byggfelsförsäkring 45

45 Överlåta arbetsmiljöansvar på entreprenör Vid entreprenader kan ansvaret överlåtas m uppdraget är självständigt förutsättningarna var kända före kntraktsskrivning entreprenören är fri att planera utifrån förutsättningarna. Har uppdragsgivaren begränsat förutsättningarna så att uppdraget inte kan utföras i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen kan inte arbetsmiljöansvaret överlåtas.

46 Byggherreansvar Åtgärder sm kräver bygglv / bygganmälan Åtgärd Bygglv Bygganmälan Bygga till Alla tillbyggnader, även altan ja ja m den är 0,5 m över mark Reparera / underhålla ej skyddsklassade hus nej nej skyddsklassade hus ja ja Ändra befintlig byggnad Ändring av byggnadens yttre ja nej Ändring av byggnadens inre nej ja Ändring av användandet ja nej Ändring av planlösning, nej ja Ändring av bärande knstruktin nej ja 47

47 Beslut från bende Infrmatin Överenskmmelse Avtal Uppföljning 48

48 Byggprcessen följer bestämda principer! Plan ch bygglagen, BOFS 49

49 Byggherreansvar Under byggtid Tekniska krav vid mbyggnad Skyddsrum Samrdning arbetsmiljö Arbetsmiljösamrdnare 50

50 Kvalitetssäkring Kntrll Besiktning Följer prjektet lika faser Kntrllerar att utförandet av dlda delar uppfyller samhällets ch upphandlingens krav. Utföres då funktin eller prcess är slutförd Granskning av att funktinen uppfyller ställda krav. Krav på kntrllant Sakkunnig Fristående Väljs ch betalas av beställaren Krav på besiktningsman Sakkunnig med lång erfarenhet Väljs av beställare ch entreprenör gemensamt Betalas av parterna

51 Byggherreansvar Rivning Rivningslv Rivningsanmälan Kvalitetsansvarig rivning Gdkännande av rivning Kntrll av byggherre 52

52 Delegering av ansvar Behv finns av att delegera arbetsuppgifter ch således ckså det ansvar sm följer. Den sm får ett ansvar delegerat till sig ska ha tillräckliga kunskaper, befgenheter ch resurser för att utföra uppgiften.. Ansvaret ska vara klart definierat. Persnen ska klart veta sin befgenhet samt ckså vilka resurser sm finns att tillgå. Persnen ska ckså veta vilken lagstiftning sm styr verksamheten, vilka myndigheter sm är tillsynsmyndigheter samt m ansvaret för uppgiften går att delegera vidare. 53

53 Systematiskt arbete Kartläggning Kntrll / uppföljning Riskbedömning Åtgärder Handlingsplan 54

54 Egenkntrll Uppföljning av verksamheten Exempel från Brandansvaret 55

55 Tack 56

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar PM 2014-02-20 Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar Per Lilliehorn Checklista Checklista Lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Sjunde upplagan, 2012 2 Lagar, förordningar m m

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 6 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar Per Lilliehorn Checklista Checklista Lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Sjunde upplagan, 2012 2 Lagar, förordningar m m

Läs mer

Arbetsmiljöansvar vid saneringsprojekt. Tom Carlsson och Staffan Löwhagen 8 maj 2012

Arbetsmiljöansvar vid saneringsprojekt. Tom Carlsson och Staffan Löwhagen 8 maj 2012 Arbetsmiljöansvar vid saneringsprojekt Tom Carlsson och Staffan Löwhagen 8 maj 2012 Hållpunkter De viktigaste arbetsmiljöreglerna Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar Samordningsansvaret Entreprenader - reglerna

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona 1 Innehåll Tillsammans utvecklar vi staden! Byggnation och underhåll 4 Boendemiljö och hälsa 8 Brandskydd och säkerhet 12 Landskrona är

Läs mer

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB ARBETSMILJÖLAGEN 1 Lag och föreskrifter Grundläggande bestämmelser, finns i AML (Arbetsmiljölagen, 1997: 1160) Ramlag Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som AV (Arbetsmiljöverket) utfärdar

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. 15. Systematisk leverantörsuppföljning

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. 15. Systematisk leverantörsuppföljning Tillsammans mt 0 lyckr i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier ch Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans ta ett avgörande steg framåt för att nå visinen m 0 allvarliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Antagen av kmmunfullmäktige, 2016-02-29 2, att gälla från 2016-03-01. Utöver vad sm föreskrivs m nämnder i kmmunallagen ch särskild speciallagstiftning gäller bestämmelserna

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer