Fastighetsägarens ökade ansvarkonkret i det praktiska arbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarens ökade ansvarkonkret i det praktiska arbetet"

Transkript

1 Fastighetsägarens ökade ansvarknkret i det praktiska arbetet SKOG 2013 Seminarium den 22 mars 2013 Rnny Bergens 1

2 Rnny Bergens Vem är jag? Ägare av Prjektinfrmatin AB VD för Fastighetsägare i Järva Tidigare verksamhet - Teknisk chef Fastighetsägarna Stckhlm - Förvaltningschef Stckhlmsbyggen 2

3 Fastighetsägarens ansvar är mfattande. En fastighetsägare har många lika rller. Ägare av fastigheten Hyresvärd för bstäder ch lkaler Byggherre vid ny ch mbyggnad Förvaltare av egendmen Arbetsgivare för egen persnal Därför berörs han av ett strt antal lagkrav, förrdningar ch föreskrifter ch sm påverkar förvaltningen fastigheten. Dessutm är fastighetsägandet inte huvudverksamhet för många. 3

4 Fastighetsägarens ansvar Dagens prgram Rättskällrs rdningen Grundläggande lagstiftning Plan ch bygglagen Miljöbalken Arbetsmiljölagen Drift i befintlig bebyggelse Hälsa Säkerhet ch förebyggande åtgärder Ansvar gentemt hyresgäster / bstadsrättsinnehavare Ombyggnad, nybyggnad Byggherreansvar Rivning Prduktin Praktisk hantering av ansvarsfrågrna Egenkntrll Delegering av ansvar 4

5 Rättkällrs rdning EU-direktiv måste införlivas i svensk rätt, genm mvandla bestämmelserna till natinell lagstiftning. Hur införlivningen ska ske kan medlemsstaterna till viss del bestämma själva. 5

6 Rättskällrs inbördes rdning Nya lagar ch lagändringar Beslutas av riksdagen. Förrdningar Beslutas av regeringen Innehåller detaljerade regler m hur lagarna ska tillämpas Föreskrifter Meddelas av myndigheterna Allmänna råd Är inte tvingande, Skall förtydliga innebörden i en författning eller föreskrift 6

7 Grundläggande fri- ch rättigheter Alla svenska medbrgare har samma grundläggande fri- ch rättigheter, avsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för frich rättigheterna finns framför allt i regeringsfrmen, sm är en grundlag. De är bland andra: Yttrandefrihet Infrmatinsfrihet Mötesfrihet Demnstratinsfrihet Föreningsfrihet Religinsfrihet 7

8 Plan ch bygglagen Bestämmelser m planläggning av mark ch vatten ch m byggande Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika ch gda sciala levnadsförhållanden ch en gd ch långsiktigt hållbar livsmiljö för människrna i dagens samhälle ch för kmmande generatiner. Det är en kmmunal angelägenhet att planlägga användningen av mark ch vatten. Varje kmmun ska ha en aktuell översiktsplan, sm anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av fysiska miljön. Den är inte bindande men skall mfatta hela kmmunen. Inm kmmunen regleras bebyggelse ch byggnadsverk med detaljplaner eller mrådesbestämmelser. I en detaljplan ska kmmunen 1. bestämma ch ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark ch vattenmråden, 2. bestämma användningen ch utfrmningen av allmänna platser sm kmmunen är huvudman för, ch 3. bestämma användningen av kvartersmark ch vattenmråden. 8

9 Plan ch Bygglagen Byggnadsverks utfrmning En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en gd frm-, färg- ch materialverkan, ch 3. vara tillgänglig ch användbar för persner med nedsatt rörelse- eller rienteringsförmåga. Alla regler skall gälla, 1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2. vid mbyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, m detta inte är rimligt, den betydande ch avgränsbara del av byggnaden sm påtagligt förnyas genm mbyggnaden, ch 3. vid annan ändring av en byggnad än mbyggnad uppfylls i fråga m ändringen. Ntera att kravet kring hinder mt tillgänglighet till eller användbarhet av lkaler dit allmänheten har tillträde alltid ska avhjälpas, m hindret med hänsyn till de praktiska ch eknmiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 9

10 Plan ch Bygglagen Byggnadsverks tekniska egenskaper Ett byggnadsverks tekniska egenskapskrav mfattar 1. bärförmåga, stadga ch beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa ch miljön, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mt buller, 6. energihushållning ch värmeislering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 8. tillgänglighet ch användbarhet för persner med nedsatt rörelse- eller rienteringsförmåga, ch 9. hushållning med vatten ch avfall. 10

11 Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att människrs hälsa ch miljön skyddas mt skadr ch lägenheter, avsett m dessa rsakas av förreningar eller annan påverkan. Alla sm bedriver eller avser att bedriva en verksamhet av vad slag det må vara ch sm kan få inverkan på miljön eller människrs hälsa, är skyldiga att iaktta de förpliktelser sm följer av miljöbalken. Alla sm bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd sm medfört skada eller lägenhet för miljön, ansvarar för detta till dess skadan eller lägenheten har upphört eller avhjälpts i den mfattning sm kan anses skäligt. Alternativt kan skyldighet uppkmma att ersätta skadan eller lägenheten. 11

12 Miljöbalken Den sm bedriver verksamhet ska: utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar ch vidta de försiktighetsmått sm i övrigt behövs för att förebygga, hindra eller mtverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller lägenhet för människrs hälsa eller miljön. ska alla hushålla med råvarr ch energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning ch återvinning skaffa sig den kunskap sm behövs med hänsyn till verksamhetens art ch mfattning för att skydda människrs hälsa ch miljön mt skada eller lägenhet. 12

13 Arbetsmiljölagen 1977:1160 Här finns regler m skyldigheter för arbetsgivare ch andra skyddsansvariga m att förebygga hälsa ch lycksfall i arbetet. Dessutm regleras m samverkan mellan arbetsgivare ch arbetstagare, till exempel regler m skyddsmbudens verksamhet. Arbetsmiljön mfattar alla faktrer ch förhållanden i arbetet: tekniska fysiska arbetsrganisatriska sciala arbetets innehåll 13

14 Ansvar Arbetsgivaren är skyldig att se till att klimatet i arbetslkalerna följer lagstiftningen. Till det kntrll ch åtgärd av den fysiska miljön hör till det löpande skyddsarbetet sm en del av det systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Installatinerna skall underhållas så att de behåller sin funktin, enligt AFS 2009:02 (114 ). Åtgärder sm inte kan genmföras medelbart skall tidsplaneras, till exempel i den årliga handlingsplanen 14

15 Ansvar i hyrd lkal För hyrda lkaler gäller samma ansvar för arbetsmiljön, men här bestäms ansvaret av hyresavtalet med hyresvärden. Fastighetsägaren har ett ansvar, i ch med att Arbetsmiljöverket kan förbjuda att fastigheten hyrs ut m den saknar möjligheter att ge gd arbetsmiljö, enligt AML 7:8. Om fastigheter inte uppfyller ställda krav enligt lag ch avtal kan man ev. begära ersättning eller skadestånd enligt hyreslagstiftningen. Det ligger i arbetsgivarens ansvar att vid inhyrning av lkaler kntrllera att de kan uppfylla arbetsmiljökraven. Byggherre ch prjektörer har ett särskilt ansvar att vid prjekteringen se till att byggnaden kan uppfylla reglerna. 15

16 Fastighet med arbetslkaler Vid brister i en fastighet med arbetslkaler kan man enligt AML använda tvångsmedel mt hyresvärden. Det är inte fråga m ett generellt ansvar utan ansvaret faller ut först efter ett ingripande från Arbetsmiljöverket. Bristerna kan exempelvis vara i frm av trånga utrymmen, hälssamma luftförhållanden eller bristfälliga transprtmöjligheter. Om Arbetsmiljöverket anser att det behövs åtgärder för att förebygga hälsa eller lycksfall kan myndigheten utfärda ett förbud mt upplåtaren att hyra ut lkalen till den aktuella verksamheten (7 kap. 8 AML).

17 Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar ch straffansvar Skyddsansvaret Skyldighet att vidta förebyggande åtgärder för att arbetsmiljön skall bli tillfredsställande enligt arbetsmiljölagen Arbetsgivaren har ansvaret ch är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder sm behövs för att skydda sina arbetstagare mt hälsa ch lycksfall. Straffansvaret Innebär att i efterhand fastställa vem sm skall hållas ansvarig för en lycka/tillbud. Ansvarskrav måste riktas mt en fysisk persn ch kan inte riktas mt en juridisk persn Vid prövningen beaktas m de skyldigheter en fysisk persn fått mtsvaras av tillräckliga befgenheter, eknmiska resurser samt tillräcklig kmpetens. För straff krävs att persnen handlat uppsåtligt eller aktsamt

18 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Ett strt ansvar läggs på fastighetsägare för att skydda egen ch andras egendm, persners hälsa ch säkerhet samt att skydda naturen. Omfattning Brand ch lyckr Ohälssamma förhållanden Störningar ch förreningar Tmt ch byggnad Skadlig miljöpåverkan 18

19 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Brand Lagen m skydd mt lycksfall(sfs 2003:778) Skyldigheter för ägare ch nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig mfattning hålla utrustning för släckning av brand ch för livräddning vid brand eller annan lycka ch i övrigt vidta de åtgärder sm behövs för att förebygga brand ch för att hindra eller begränsa skadr till följd av brand.

20 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Vilka brandkrav gäller för fastighetsägaren? Förhindra brand Ordning ch reda Brandskyddsredgörelse Stning Brandskyddskntrll Brandfarliga ch explsiva varr Hindra spridning Brandvarnare, Brandcellsindelning, Brandvägg Trygg utrymning Brandbalknger, Fria trappvägar Underlättande av släckning Rökluckr, lkal kännedm Brandsläckningsutrustning, Infrmatin till bende m vad sm alla skall göra ch varför

21 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Olyckr Anrdning för uppstigning på tak Mtrdrivna anrdningar Mtrdrivna prtar Spsäcksväxlare Pannanläggningar tryckkärl värmepannr Brunnar ch bassänger Kemiska prdukter Lekplatser 21

22 Is/snö från taket Lagen m skydd mt lycksfall(sfs 2003:778),Ordningslagen Risk för lycka Nedfallande snö ch is Is ch snö på tak Framkmlighet på trttar Snöröjning på kvartersmark Isblckets bana Istappens bana Fastigheten Körbana Gångbana

23 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Ohälssamma förhållanden Fastigheten får inte innebära någn lägenhet för människrs hälsa eller miljö. I detta avsnitt beskrivs bland annat inmhusmiljö ch farliga ämnen. Olägenheter för människrs hälsa Ohyra ch skadedjur Hygienutrymmen Antal bende Husdjur OVK Växtskyddsmedel Avfallshämtning PCB Inventering 23

24 Hiss BOFS 2006:26 H10 Omedelbara säkerhetskrav Årlig säkerhetsbesiktning Tät krgdörr vid schaktdörr (i arbetslkaler senast 2012) Centralt är vad är mbyggnad: Styrsystem Apparatskåp Hissmaskin Förändring/byte av hisskrgen Ti-punktsprgrammet vid mbyggnad: Manöverpanel anpassad till handikappade Belysning inkl. nödbelysning Akustisk våningsvisare Dubbelriktad nödtelefn med 24 timmar service Petsäkra lås ch dörr kntakter. 24

25 Ohälsa Miljöbalken, Scialstyrelsen SOSFS 2005:15 inmhustemperatur m.fl. allmänna råd. En bstad skall Ge betryggande skydd mt värme, kyla, drag, fukt, buller, radn, luftförreningar ch andra liknande störningar Ha tillfredställande luftväxling Medge tillräckligt med dagsljus Hållas tillfredställande uppvärmd Ge möjlighet till gd persnlig hygien Ha tillång till erfrderlig mängd vatten med gdtagbar kvalitet. 25

26 Inmhusmiljö Miljöbalken (1998:808) 9 kap 1 ch 3 Bstäder ch lkaler ska användas på sådant sätt att lägenheter för människrs hälsa inte uppkmmer. Egenkntrll Inventering av inmhusmiljön t.ex. MIBB Temperaturmätning Lufttemperatur under 20 C Lufttemperatur över 24 C Glvtemperatur under 18 C 26

27 Obligatrisk ventilatinskntrll OVK- intervallerna är för: Daghem, sklr, vårdlkaler ch dylikt, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med från- ch tilluftsventilatin, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med frånluftsventilatin, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med självdragsventilatin, 3 år 3 år 6 år 6 år 27

28 Ohyra Miljöbalken 9 kap 9, Jrdabalken 12 kap. 17, Bstadsrättslagen 7 kap 12 Håll byggnader, lkaler ch anläggningar fria från hyra ch vidta åtgärder mt skadedjur sm kan vålla sanitär lägenhet. Egenkntrll Regelbunden tillsyn 28

29 Radn Miljöbalken, Scialstyrelsen (SOSFS), Arbetsmiljöverket (AFS) Radn är en gas sm sönderfaller i radndöttrar. Dessa ger ifrån sig strålning sm är farlig för hälsan. Radn i bstäder kan kmma från tre lika källr: Marken under ch runt m huset Byggnadsmaterialet Vatten sm används i hushållet WHO anger referensvärde för radn:100 Bq/m³ ch aldrig över 300 Bq/m³ Riktvärde i Sverige under 200 Bq/m³ Egenkntrll Mätning under vintern med dsr i lägenheterna 29

30 PCB Farliga ämnen Förrdning m PCB m.m., AFS 2006:01, Inventering av PCB Omedelbart mhändertagande Asbest Analys / kartlägning Anmälan/tillstånd för rivning Rivning med behörig persnal Fren Byt äldre vitvarr Lämna skrtet till återvinningen Radn 30

31 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Störningar ch förreningar En fastighetsägare svarar för att fastigheten inte utgör en risk för människrs hälsa eller miljön. Genm att aktivt utöva egen kntrll enligt miljöbalken förebygger fastighetsägaren att risk för människrs hälsa eller att en miljöskada uppkmmer. 31

32 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Störningar ch förreningar Buller Förebygga förreningar Avfall Sprängning grävning Förreningar Efterbehandling Akuta förrening 32

33 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Tmt ch byggnad Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten vårdas ch att byggnadens karaktärsdrag bevaras. Vård av tmt ch byggnad Varsam ändring Uppsättning skyltar mm 33

34 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Skadlig miljöpåverkan Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen inm fastigheten är väl rdnad, uppfyller de myndighetskrav sm finns samt svarar för att fastigheten inte utgör en risk för miljön. Avfallsbehållare Återvinning Farligt avfall Elavfall Cisterner Köldmedia ch halner Fren Energideklaratiner 34

35 Avfall PBL, Bverkets Byggregler (BOFS), MB, Avfallsförrdningen, Prducentansvarsförrdningar Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen inm fastigheten är väl rdnad, uppfyller de myndighets-krav sm finns samt svarar för att fastigheten inte utgör en risk för miljön. Minimera skadlig miljöpåverkan genm: Avfallsbehållare för srtering Återvinning Farligt avfall Elavfall Cisterner Köldmedia ch halner Fren Energideklaratiner 35

36 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Hyreslagen (JB 12 kap) I hyreslagen regleras vilka rättigheter ch skyldigheter hyresvärden ch hyresgästen har. Bland annat finns regler m lägenhetens skick ch vad sm gäller vid störningar. Brukbart skick Ohyra Lägsta gdtagbara standard Störning Uppgift m hyresvärd 36

37 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Hyresgästinflytande vid förändringsarbete (18 d ) Fastighetsägaren måste ha gdkännande för att får utföra standardhöjande åtgärder med inte betydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde Kräver gdkännande av berörda hyresgäster åtgärder sm medför en inte väsentlig ändring av en bstadslägenhet Kräver gdkännande av berörda hyresgäster Åtgärder på gemensamma delar Kräver enkel majritet 37

38 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Bstadsrättslagen Bstadsrättslagen regleras bland annat vilka rättigheter ch skyldigheter sm bstadsrättsföreningen resp. bstadsrättsinnehavaren har vad gäller exempelvis lägenhetens skick ch vid störningar. Brukbart skick Gtt skick Skyldighet att reparera Ohyra Störning 38

39 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Skyldighet ch ansvar enligt andra lagar Ansvar för viss brttslig verksamhet Persnuppgiftslagen Diskriminering 39

40 Byggherreansvar Byggherre är den sm för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsrivnings- eller markarbeten. Byggherren har ett juridiskt ansvar gentemt det allmänna, mt grannar, mt dem sm förvärvar byggnaden eller har rättigheter i den samt mt avtalsparter i byggprcessen. Byggherren behöver inte äga fastigheten sm bebyggs Innan byggstart Under byggtid Drift Rivning 40

41 Byggherreansvar arbetsmiljö Byggherren har det grundläggande ansvaret för att under planering ch utförande beakta arbetsmiljön. Byggherren ansvarar ckså för att dkumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan ch dkumentatin upprättas, utse en byggarbetsmiljösamrdnare för planering ch prjektering, utförandet av byggnads- ch anläggningsarbetet samrdnas ur arbetsmiljösynpunkt, utse byggarbetsmiljösamrdnare för utförandet av byggnads- ch anläggningsarbetet.

42 Byggarbetssamrdnare Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamrdnare (BAS), dels för planering ch prjektering (BAS-P) ch dels för utförandet av arbetet (BAS-U). BAS kan vara en fysisk eller en juridisk persn. Byggherren kan ckså utse sig själv men måste alltid göra ett aktivt val. Att utse en BAS befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter BAS ska utföra. Uppgifter ch krav på kmpetenskrav för BAS började gälla den 1 januari

43 Tillgänglighet är ett krav Krav på enkelt avhjälpta hinder, Plan ch bygglagen (PBL) 8 kap 2 andra stycket ch 12 andra stycket. Bverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:13 HIN 2. 44

44 Byggherreansvar Innan byggstart Bygganmälan Bygg/Marklv Frnlämningsinventering Byggsamråd Kntrllplan Kntrllansvarig Rivnings/Schaktlv Byggfelsförsäkring 45

45 Överlåta arbetsmiljöansvar på entreprenör Vid entreprenader kan ansvaret överlåtas m uppdraget är självständigt förutsättningarna var kända före kntraktsskrivning entreprenören är fri att planera utifrån förutsättningarna. Har uppdragsgivaren begränsat förutsättningarna så att uppdraget inte kan utföras i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen kan inte arbetsmiljöansvaret överlåtas.

46 Byggherreansvar Åtgärder sm kräver bygglv / bygganmälan Åtgärd Bygglv Bygganmälan Bygga till Alla tillbyggnader, även altan ja ja m den är 0,5 m över mark Reparera / underhålla ej skyddsklassade hus nej nej skyddsklassade hus ja ja Ändra befintlig byggnad Ändring av byggnadens yttre ja nej Ändring av byggnadens inre nej ja Ändring av användandet ja nej Ändring av planlösning, nej ja Ändring av bärande knstruktin nej ja 47

47 Beslut från bende Infrmatin Överenskmmelse Avtal Uppföljning 48

48 Byggprcessen följer bestämda principer! Plan ch bygglagen, BOFS 49

49 Byggherreansvar Under byggtid Tekniska krav vid mbyggnad Skyddsrum Samrdning arbetsmiljö Arbetsmiljösamrdnare 50

50 Kvalitetssäkring Kntrll Besiktning Följer prjektet lika faser Kntrllerar att utförandet av dlda delar uppfyller samhällets ch upphandlingens krav. Utföres då funktin eller prcess är slutförd Granskning av att funktinen uppfyller ställda krav. Krav på kntrllant Sakkunnig Fristående Väljs ch betalas av beställaren Krav på besiktningsman Sakkunnig med lång erfarenhet Väljs av beställare ch entreprenör gemensamt Betalas av parterna

51 Byggherreansvar Rivning Rivningslv Rivningsanmälan Kvalitetsansvarig rivning Gdkännande av rivning Kntrll av byggherre 52

52 Delegering av ansvar Behv finns av att delegera arbetsuppgifter ch således ckså det ansvar sm följer. Den sm får ett ansvar delegerat till sig ska ha tillräckliga kunskaper, befgenheter ch resurser för att utföra uppgiften.. Ansvaret ska vara klart definierat. Persnen ska klart veta sin befgenhet samt ckså vilka resurser sm finns att tillgå. Persnen ska ckså veta vilken lagstiftning sm styr verksamheten, vilka myndigheter sm är tillsynsmyndigheter samt m ansvaret för uppgiften går att delegera vidare. 53

53 Systematiskt arbete Kartläggning Kntrll / uppföljning Riskbedömning Åtgärder Handlingsplan 54

54 Egenkntrll Uppföljning av verksamheten Exempel från Brandansvaret 55

55 Tack 56

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar PM 2014-02-20 Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 1 (20) - Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 2 (20) Om Diligentia och denna handbok Diligentia är ett dotterbolag till Skandia Liv och har uppgiften

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion,

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Radon - vägledning för kommunernas arbete

Radon - vägledning för kommunernas arbete Radon - vägledning för kommunernas arbete September 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna vägledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi 1 Ht ch så rbårhetskåtålg f r medlemmår i Såmbi Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Ansvar... 2 3. Risk... 3 3.1. Skyddsvärde... 3 4. Skada... 3 4.1. Legala krav... 3 5. Ht... 4 5.1. Htaktörer... 5 5.2.

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer