Fastighetsägarens ökade ansvarkonkret i det praktiska arbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarens ökade ansvarkonkret i det praktiska arbetet"

Transkript

1 Fastighetsägarens ökade ansvarknkret i det praktiska arbetet SKOG 2013 Seminarium den 22 mars 2013 Rnny Bergens 1

2 Rnny Bergens Vem är jag? Ägare av Prjektinfrmatin AB VD för Fastighetsägare i Järva Tidigare verksamhet - Teknisk chef Fastighetsägarna Stckhlm - Förvaltningschef Stckhlmsbyggen 2

3 Fastighetsägarens ansvar är mfattande. En fastighetsägare har många lika rller. Ägare av fastigheten Hyresvärd för bstäder ch lkaler Byggherre vid ny ch mbyggnad Förvaltare av egendmen Arbetsgivare för egen persnal Därför berörs han av ett strt antal lagkrav, förrdningar ch föreskrifter ch sm påverkar förvaltningen fastigheten. Dessutm är fastighetsägandet inte huvudverksamhet för många. 3

4 Fastighetsägarens ansvar Dagens prgram Rättskällrs rdningen Grundläggande lagstiftning Plan ch bygglagen Miljöbalken Arbetsmiljölagen Drift i befintlig bebyggelse Hälsa Säkerhet ch förebyggande åtgärder Ansvar gentemt hyresgäster / bstadsrättsinnehavare Ombyggnad, nybyggnad Byggherreansvar Rivning Prduktin Praktisk hantering av ansvarsfrågrna Egenkntrll Delegering av ansvar 4

5 Rättkällrs rdning EU-direktiv måste införlivas i svensk rätt, genm mvandla bestämmelserna till natinell lagstiftning. Hur införlivningen ska ske kan medlemsstaterna till viss del bestämma själva. 5

6 Rättskällrs inbördes rdning Nya lagar ch lagändringar Beslutas av riksdagen. Förrdningar Beslutas av regeringen Innehåller detaljerade regler m hur lagarna ska tillämpas Föreskrifter Meddelas av myndigheterna Allmänna råd Är inte tvingande, Skall förtydliga innebörden i en författning eller föreskrift 6

7 Grundläggande fri- ch rättigheter Alla svenska medbrgare har samma grundläggande fri- ch rättigheter, avsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för frich rättigheterna finns framför allt i regeringsfrmen, sm är en grundlag. De är bland andra: Yttrandefrihet Infrmatinsfrihet Mötesfrihet Demnstratinsfrihet Föreningsfrihet Religinsfrihet 7

8 Plan ch bygglagen Bestämmelser m planläggning av mark ch vatten ch m byggande Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika ch gda sciala levnadsförhållanden ch en gd ch långsiktigt hållbar livsmiljö för människrna i dagens samhälle ch för kmmande generatiner. Det är en kmmunal angelägenhet att planlägga användningen av mark ch vatten. Varje kmmun ska ha en aktuell översiktsplan, sm anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av fysiska miljön. Den är inte bindande men skall mfatta hela kmmunen. Inm kmmunen regleras bebyggelse ch byggnadsverk med detaljplaner eller mrådesbestämmelser. I en detaljplan ska kmmunen 1. bestämma ch ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark ch vattenmråden, 2. bestämma användningen ch utfrmningen av allmänna platser sm kmmunen är huvudman för, ch 3. bestämma användningen av kvartersmark ch vattenmråden. 8

9 Plan ch Bygglagen Byggnadsverks utfrmning En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en gd frm-, färg- ch materialverkan, ch 3. vara tillgänglig ch användbar för persner med nedsatt rörelse- eller rienteringsförmåga. Alla regler skall gälla, 1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2. vid mbyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, m detta inte är rimligt, den betydande ch avgränsbara del av byggnaden sm påtagligt förnyas genm mbyggnaden, ch 3. vid annan ändring av en byggnad än mbyggnad uppfylls i fråga m ändringen. Ntera att kravet kring hinder mt tillgänglighet till eller användbarhet av lkaler dit allmänheten har tillträde alltid ska avhjälpas, m hindret med hänsyn till de praktiska ch eknmiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 9

10 Plan ch Bygglagen Byggnadsverks tekniska egenskaper Ett byggnadsverks tekniska egenskapskrav mfattar 1. bärförmåga, stadga ch beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa ch miljön, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mt buller, 6. energihushållning ch värmeislering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 8. tillgänglighet ch användbarhet för persner med nedsatt rörelse- eller rienteringsförmåga, ch 9. hushållning med vatten ch avfall. 10

11 Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att människrs hälsa ch miljön skyddas mt skadr ch lägenheter, avsett m dessa rsakas av förreningar eller annan påverkan. Alla sm bedriver eller avser att bedriva en verksamhet av vad slag det må vara ch sm kan få inverkan på miljön eller människrs hälsa, är skyldiga att iaktta de förpliktelser sm följer av miljöbalken. Alla sm bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd sm medfört skada eller lägenhet för miljön, ansvarar för detta till dess skadan eller lägenheten har upphört eller avhjälpts i den mfattning sm kan anses skäligt. Alternativt kan skyldighet uppkmma att ersätta skadan eller lägenheten. 11

12 Miljöbalken Den sm bedriver verksamhet ska: utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar ch vidta de försiktighetsmått sm i övrigt behövs för att förebygga, hindra eller mtverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller lägenhet för människrs hälsa eller miljön. ska alla hushålla med råvarr ch energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning ch återvinning skaffa sig den kunskap sm behövs med hänsyn till verksamhetens art ch mfattning för att skydda människrs hälsa ch miljön mt skada eller lägenhet. 12

13 Arbetsmiljölagen 1977:1160 Här finns regler m skyldigheter för arbetsgivare ch andra skyddsansvariga m att förebygga hälsa ch lycksfall i arbetet. Dessutm regleras m samverkan mellan arbetsgivare ch arbetstagare, till exempel regler m skyddsmbudens verksamhet. Arbetsmiljön mfattar alla faktrer ch förhållanden i arbetet: tekniska fysiska arbetsrganisatriska sciala arbetets innehåll 13

14 Ansvar Arbetsgivaren är skyldig att se till att klimatet i arbetslkalerna följer lagstiftningen. Till det kntrll ch åtgärd av den fysiska miljön hör till det löpande skyddsarbetet sm en del av det systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Installatinerna skall underhållas så att de behåller sin funktin, enligt AFS 2009:02 (114 ). Åtgärder sm inte kan genmföras medelbart skall tidsplaneras, till exempel i den årliga handlingsplanen 14

15 Ansvar i hyrd lkal För hyrda lkaler gäller samma ansvar för arbetsmiljön, men här bestäms ansvaret av hyresavtalet med hyresvärden. Fastighetsägaren har ett ansvar, i ch med att Arbetsmiljöverket kan förbjuda att fastigheten hyrs ut m den saknar möjligheter att ge gd arbetsmiljö, enligt AML 7:8. Om fastigheter inte uppfyller ställda krav enligt lag ch avtal kan man ev. begära ersättning eller skadestånd enligt hyreslagstiftningen. Det ligger i arbetsgivarens ansvar att vid inhyrning av lkaler kntrllera att de kan uppfylla arbetsmiljökraven. Byggherre ch prjektörer har ett särskilt ansvar att vid prjekteringen se till att byggnaden kan uppfylla reglerna. 15

16 Fastighet med arbetslkaler Vid brister i en fastighet med arbetslkaler kan man enligt AML använda tvångsmedel mt hyresvärden. Det är inte fråga m ett generellt ansvar utan ansvaret faller ut först efter ett ingripande från Arbetsmiljöverket. Bristerna kan exempelvis vara i frm av trånga utrymmen, hälssamma luftförhållanden eller bristfälliga transprtmöjligheter. Om Arbetsmiljöverket anser att det behövs åtgärder för att förebygga hälsa eller lycksfall kan myndigheten utfärda ett förbud mt upplåtaren att hyra ut lkalen till den aktuella verksamheten (7 kap. 8 AML).

17 Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar ch straffansvar Skyddsansvaret Skyldighet att vidta förebyggande åtgärder för att arbetsmiljön skall bli tillfredsställande enligt arbetsmiljölagen Arbetsgivaren har ansvaret ch är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder sm behövs för att skydda sina arbetstagare mt hälsa ch lycksfall. Straffansvaret Innebär att i efterhand fastställa vem sm skall hållas ansvarig för en lycka/tillbud. Ansvarskrav måste riktas mt en fysisk persn ch kan inte riktas mt en juridisk persn Vid prövningen beaktas m de skyldigheter en fysisk persn fått mtsvaras av tillräckliga befgenheter, eknmiska resurser samt tillräcklig kmpetens. För straff krävs att persnen handlat uppsåtligt eller aktsamt

18 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Ett strt ansvar läggs på fastighetsägare för att skydda egen ch andras egendm, persners hälsa ch säkerhet samt att skydda naturen. Omfattning Brand ch lyckr Ohälssamma förhållanden Störningar ch förreningar Tmt ch byggnad Skadlig miljöpåverkan 18

19 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Brand Lagen m skydd mt lycksfall(sfs 2003:778) Skyldigheter för ägare ch nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig mfattning hålla utrustning för släckning av brand ch för livräddning vid brand eller annan lycka ch i övrigt vidta de åtgärder sm behövs för att förebygga brand ch för att hindra eller begränsa skadr till följd av brand.

20 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Vilka brandkrav gäller för fastighetsägaren? Förhindra brand Ordning ch reda Brandskyddsredgörelse Stning Brandskyddskntrll Brandfarliga ch explsiva varr Hindra spridning Brandvarnare, Brandcellsindelning, Brandvägg Trygg utrymning Brandbalknger, Fria trappvägar Underlättande av släckning Rökluckr, lkal kännedm Brandsläckningsutrustning, Infrmatin till bende m vad sm alla skall göra ch varför

21 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Olyckr Anrdning för uppstigning på tak Mtrdrivna anrdningar Mtrdrivna prtar Spsäcksväxlare Pannanläggningar tryckkärl värmepannr Brunnar ch bassänger Kemiska prdukter Lekplatser 21

22 Is/snö från taket Lagen m skydd mt lycksfall(sfs 2003:778),Ordningslagen Risk för lycka Nedfallande snö ch is Is ch snö på tak Framkmlighet på trttar Snöröjning på kvartersmark Isblckets bana Istappens bana Fastigheten Körbana Gångbana

23 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Ohälssamma förhållanden Fastigheten får inte innebära någn lägenhet för människrs hälsa eller miljö. I detta avsnitt beskrivs bland annat inmhusmiljö ch farliga ämnen. Olägenheter för människrs hälsa Ohyra ch skadedjur Hygienutrymmen Antal bende Husdjur OVK Växtskyddsmedel Avfallshämtning PCB Inventering 23

24 Hiss BOFS 2006:26 H10 Omedelbara säkerhetskrav Årlig säkerhetsbesiktning Tät krgdörr vid schaktdörr (i arbetslkaler senast 2012) Centralt är vad är mbyggnad: Styrsystem Apparatskåp Hissmaskin Förändring/byte av hisskrgen Ti-punktsprgrammet vid mbyggnad: Manöverpanel anpassad till handikappade Belysning inkl. nödbelysning Akustisk våningsvisare Dubbelriktad nödtelefn med 24 timmar service Petsäkra lås ch dörr kntakter. 24

25 Ohälsa Miljöbalken, Scialstyrelsen SOSFS 2005:15 inmhustemperatur m.fl. allmänna råd. En bstad skall Ge betryggande skydd mt värme, kyla, drag, fukt, buller, radn, luftförreningar ch andra liknande störningar Ha tillfredställande luftväxling Medge tillräckligt med dagsljus Hållas tillfredställande uppvärmd Ge möjlighet till gd persnlig hygien Ha tillång till erfrderlig mängd vatten med gdtagbar kvalitet. 25

26 Inmhusmiljö Miljöbalken (1998:808) 9 kap 1 ch 3 Bstäder ch lkaler ska användas på sådant sätt att lägenheter för människrs hälsa inte uppkmmer. Egenkntrll Inventering av inmhusmiljön t.ex. MIBB Temperaturmätning Lufttemperatur under 20 C Lufttemperatur över 24 C Glvtemperatur under 18 C 26

27 Obligatrisk ventilatinskntrll OVK- intervallerna är för: Daghem, sklr, vårdlkaler ch dylikt, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med från- ch tilluftsventilatin, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med frånluftsventilatin, Flerbstadshus, kntrsbyggnader ch dylikt med självdragsventilatin, 3 år 3 år 6 år 6 år 27

28 Ohyra Miljöbalken 9 kap 9, Jrdabalken 12 kap. 17, Bstadsrättslagen 7 kap 12 Håll byggnader, lkaler ch anläggningar fria från hyra ch vidta åtgärder mt skadedjur sm kan vålla sanitär lägenhet. Egenkntrll Regelbunden tillsyn 28

29 Radn Miljöbalken, Scialstyrelsen (SOSFS), Arbetsmiljöverket (AFS) Radn är en gas sm sönderfaller i radndöttrar. Dessa ger ifrån sig strålning sm är farlig för hälsan. Radn i bstäder kan kmma från tre lika källr: Marken under ch runt m huset Byggnadsmaterialet Vatten sm används i hushållet WHO anger referensvärde för radn:100 Bq/m³ ch aldrig över 300 Bq/m³ Riktvärde i Sverige under 200 Bq/m³ Egenkntrll Mätning under vintern med dsr i lägenheterna 29

30 PCB Farliga ämnen Förrdning m PCB m.m., AFS 2006:01, Inventering av PCB Omedelbart mhändertagande Asbest Analys / kartlägning Anmälan/tillstånd för rivning Rivning med behörig persnal Fren Byt äldre vitvarr Lämna skrtet till återvinningen Radn 30

31 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Störningar ch förreningar En fastighetsägare svarar för att fastigheten inte utgör en risk för människrs hälsa eller miljön. Genm att aktivt utöva egen kntrll enligt miljöbalken förebygger fastighetsägaren att risk för människrs hälsa eller att en miljöskada uppkmmer. 31

32 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Störningar ch förreningar Buller Förebygga förreningar Avfall Sprängning grävning Förreningar Efterbehandling Akuta förrening 32

33 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Tmt ch byggnad Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten vårdas ch att byggnadens karaktärsdrag bevaras. Vård av tmt ch byggnad Varsam ändring Uppsättning skyltar mm 33

34 Hälsa ch säkerhet ch förebyggande åtgärder Skadlig miljöpåverkan Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen inm fastigheten är väl rdnad, uppfyller de myndighetskrav sm finns samt svarar för att fastigheten inte utgör en risk för miljön. Avfallsbehållare Återvinning Farligt avfall Elavfall Cisterner Köldmedia ch halner Fren Energideklaratiner 34

35 Avfall PBL, Bverkets Byggregler (BOFS), MB, Avfallsförrdningen, Prducentansvarsförrdningar Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen inm fastigheten är väl rdnad, uppfyller de myndighets-krav sm finns samt svarar för att fastigheten inte utgör en risk för miljön. Minimera skadlig miljöpåverkan genm: Avfallsbehållare för srtering Återvinning Farligt avfall Elavfall Cisterner Köldmedia ch halner Fren Energideklaratiner 35

36 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Hyreslagen (JB 12 kap) I hyreslagen regleras vilka rättigheter ch skyldigheter hyresvärden ch hyresgästen har. Bland annat finns regler m lägenhetens skick ch vad sm gäller vid störningar. Brukbart skick Ohyra Lägsta gdtagbara standard Störning Uppgift m hyresvärd 36

37 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Hyresgästinflytande vid förändringsarbete (18 d ) Fastighetsägaren måste ha gdkännande för att får utföra standardhöjande åtgärder med inte betydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde Kräver gdkännande av berörda hyresgäster åtgärder sm medför en inte väsentlig ändring av en bstadslägenhet Kräver gdkännande av berörda hyresgäster Åtgärder på gemensamma delar Kräver enkel majritet 37

38 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Bstadsrättslagen Bstadsrättslagen regleras bland annat vilka rättigheter ch skyldigheter sm bstadsrättsföreningen resp. bstadsrättsinnehavaren har vad gäller exempelvis lägenhetens skick ch vid störningar. Brukbart skick Gtt skick Skyldighet att reparera Ohyra Störning 38

39 Ansvar mt hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Skyldighet ch ansvar enligt andra lagar Ansvar för viss brttslig verksamhet Persnuppgiftslagen Diskriminering 39

40 Byggherreansvar Byggherre är den sm för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsrivnings- eller markarbeten. Byggherren har ett juridiskt ansvar gentemt det allmänna, mt grannar, mt dem sm förvärvar byggnaden eller har rättigheter i den samt mt avtalsparter i byggprcessen. Byggherren behöver inte äga fastigheten sm bebyggs Innan byggstart Under byggtid Drift Rivning 40

41 Byggherreansvar arbetsmiljö Byggherren har det grundläggande ansvaret för att under planering ch utförande beakta arbetsmiljön. Byggherren ansvarar ckså för att dkumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan ch dkumentatin upprättas, utse en byggarbetsmiljösamrdnare för planering ch prjektering, utförandet av byggnads- ch anläggningsarbetet samrdnas ur arbetsmiljösynpunkt, utse byggarbetsmiljösamrdnare för utförandet av byggnads- ch anläggningsarbetet.

42 Byggarbetssamrdnare Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamrdnare (BAS), dels för planering ch prjektering (BAS-P) ch dels för utförandet av arbetet (BAS-U). BAS kan vara en fysisk eller en juridisk persn. Byggherren kan ckså utse sig själv men måste alltid göra ett aktivt val. Att utse en BAS befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter BAS ska utföra. Uppgifter ch krav på kmpetenskrav för BAS började gälla den 1 januari

43 Tillgänglighet är ett krav Krav på enkelt avhjälpta hinder, Plan ch bygglagen (PBL) 8 kap 2 andra stycket ch 12 andra stycket. Bverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:13 HIN 2. 44

44 Byggherreansvar Innan byggstart Bygganmälan Bygg/Marklv Frnlämningsinventering Byggsamråd Kntrllplan Kntrllansvarig Rivnings/Schaktlv Byggfelsförsäkring 45

45 Överlåta arbetsmiljöansvar på entreprenör Vid entreprenader kan ansvaret överlåtas m uppdraget är självständigt förutsättningarna var kända före kntraktsskrivning entreprenören är fri att planera utifrån förutsättningarna. Har uppdragsgivaren begränsat förutsättningarna så att uppdraget inte kan utföras i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen kan inte arbetsmiljöansvaret överlåtas.

46 Byggherreansvar Åtgärder sm kräver bygglv / bygganmälan Åtgärd Bygglv Bygganmälan Bygga till Alla tillbyggnader, även altan ja ja m den är 0,5 m över mark Reparera / underhålla ej skyddsklassade hus nej nej skyddsklassade hus ja ja Ändra befintlig byggnad Ändring av byggnadens yttre ja nej Ändring av byggnadens inre nej ja Ändring av användandet ja nej Ändring av planlösning, nej ja Ändring av bärande knstruktin nej ja 47

47 Beslut från bende Infrmatin Överenskmmelse Avtal Uppföljning 48

48 Byggprcessen följer bestämda principer! Plan ch bygglagen, BOFS 49

49 Byggherreansvar Under byggtid Tekniska krav vid mbyggnad Skyddsrum Samrdning arbetsmiljö Arbetsmiljösamrdnare 50

50 Kvalitetssäkring Kntrll Besiktning Följer prjektet lika faser Kntrllerar att utförandet av dlda delar uppfyller samhällets ch upphandlingens krav. Utföres då funktin eller prcess är slutförd Granskning av att funktinen uppfyller ställda krav. Krav på kntrllant Sakkunnig Fristående Väljs ch betalas av beställaren Krav på besiktningsman Sakkunnig med lång erfarenhet Väljs av beställare ch entreprenör gemensamt Betalas av parterna

51 Byggherreansvar Rivning Rivningslv Rivningsanmälan Kvalitetsansvarig rivning Gdkännande av rivning Kntrll av byggherre 52

52 Delegering av ansvar Behv finns av att delegera arbetsuppgifter ch således ckså det ansvar sm följer. Den sm får ett ansvar delegerat till sig ska ha tillräckliga kunskaper, befgenheter ch resurser för att utföra uppgiften.. Ansvaret ska vara klart definierat. Persnen ska klart veta sin befgenhet samt ckså vilka resurser sm finns att tillgå. Persnen ska ckså veta vilken lagstiftning sm styr verksamheten, vilka myndigheter sm är tillsynsmyndigheter samt m ansvaret för uppgiften går att delegera vidare. 53

53 Systematiskt arbete Kartläggning Kntrll / uppföljning Riskbedömning Åtgärder Handlingsplan 54

54 Egenkntrll Uppföljning av verksamheten Exempel från Brandansvaret 55

55 Tack 56

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar PM 2014-02-20 Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar Per Lilliehorn Checklista Checklista Lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Sjunde upplagan, 2012 2 Lagar, förordningar m m

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Fastighetsägarens ansvar Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar Per Lilliehorn Checklista Checklista Lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Sjunde upplagan, 2012 2 Lagar, förordningar m m

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Curriculum Vitae - Mattias Johansson

Curriculum Vitae - Mattias Johansson Curriculum Vitae - Mattias Jhanssn Sammanfattning Mattias Jhanssn, född 1969, är sen mars 2008 VD ch delägare i Sync Prjektledning AB. I mars 2013 startade han Syncrnisera Prjektledning AB. Mattias arbetar

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Räddningstjänstens insatstid och förmåga

Räddningstjänstens insatstid och förmåga Upprättad av Martin Lindsten Beslutad Andreas Jhanssn Giltig t..m. 2016 03 31 Revideringsdatum 2015 03 31 Råd ch anvisning nr: 110 Räddningstjänstens insatstid ch förmåga Räddningstjänsten Strgötebrgs

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN,

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Uppsala 20100330 MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Tisdagen den 30 mars 2010, kl 09.30 15.00 Närvarande: Alf Bergkvist Nrrskg, Daniel Frsberg StraEns Skg AB, Bernt

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Sant och falskt om PBL. Yvonne Svensson rättschef

Sant och falskt om PBL. Yvonne Svensson rättschef Sant och falskt om PBL Yvonne Svensson rättschef Varför finns det regler? Vilka regler finns? Vem bestämmer vad reglerna ska innehålla? 2014-02-14 Sida 2 av xx Regeringsformen en av våra grundlagar 1 kap.

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Dessa Ordningsföreskrifter

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer