Fastighetsägarens ansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarens ansvar"

Transkript

1 PM Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta en fastighet är man ofta också hyresvärd. Dessutom kan man vara arbetsgivare och byggherre. Till dessa olika roller finns det en rad regelverk kopplade, som handlar om fastighetsägarens ansvar. Övergripande ansvar Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens tekniska standard och säkerhet och har även ansvar för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Fastighetsägaren ska själv kontrollera att gällande bestämmelser följs - så kallad egenkontroll. Jmfr miljöbalken. Trapphusinformation En fastighetsägare är skyldig att sätta upp trapphusinformation. Denna ska innehålla information om exempelvis fastighetsbeteckning, ägarens adressuppgifter samt adress och telefon till var kontaktperson för servicebehov kan nås. Protokoll De lagstadgade kontroller och regler som gäller för fastighetsägare är bl a Energideklaration OVK den obligatoriska ventilationskontrollen Hissar Radon PCB Köldmediakungörelsen (avser freoner mm) PBL Plan- och Bygglagen Mer utförlig redovisning följer i bilagan. Uthyrning För uthyrning gäller Hyreslagen Hyresförhandlingslagen Jordbalken. Kontraktet ska vara skriftligt. Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte En hyresgäst har rätt att byta sin bostadslägenhet eller hyra ut den i andrahand om det finns beaktansvärda skäl. Om fastighetsägaren nekar kan hyresgästen söka godkännande hos Hyresnämnden.

2 Uppsägning Uppsägning ska alltid ske skriftligt. Gör en avflyttningsbesiktning och återta och kvittera nycklarna på kvittensen. Checklista Fastighetsägarna har tagit fram en checklista som innehåller en översikt av de flesta lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Checklistan kan vara grund för de rutiner som behövs för att säkerställa de krav som lagligen ställs på den tekniska förvaltningen av en fastighet. Här finns information om vad som gäller kring hälsa och säkerhet, uthyrning samt ditt byggherreansvar. Här återges bara de regler som gäller hälsa och säkerhet. Bilaga.

3 Bilaga 1 Exempel på innehåll i Fastighetsägarens ansvar 1. Förebygga olyckor 1. Utrustning för att släcka brand ska finnas. Gör de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra skador av brand. 2. Byggnader med särskilda krav på brandskydd (t ex hotell, skolor e t c) ska lämna särskild brandskyddsredogörelse till kommunen 3. Eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler ska rengöras, sotas, av personer med erforderlig kompetens. 4. Eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler ska genomgå brandskyddskontroll. 5. Utryckningsfordon ska ha framkomlig väg till bebyggelse på tomten. Sådan väg ska underhållas. 6. Byggnad ska underhållas avseende brandskydd och andra tekniska egenskaper. 7. Byggnader, uppförda före 1 juli 1960, ska om det behövs förses med anordningar för uppstigning på tak och anordningar till skydd mot olycksfall genom nedstörtning. 8. Brister på byggnader, ställningar, skyltar e t c som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats ska avhjälpas utan dröjsmål. 9. Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska omgående avhjälpas. 10. Hissar, rulltrappor, plattformshissar o liknande ska installeras, skötas och underhållas så att de ger ett tillfredsställande skydd. 11. Portar och liknande ska vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer. 12. I byggnader dit allmänheten har tillträde ska enkelt avhjälpta hinder beträffande tillgänglighet undanröjas. 13. Pannanläggningar och varmvattenberedare ska vara försedda med skyddsanordningar. Tryckkärl ska kontrolleras. 14. Brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska vara försedda med skyddsanordningar. 15. Gaturenhållning, snöröjning m m på kvartersmark som begagnas för allmän trafik ska skötas så att framkomligheten fungerar. 16. Kemiska produkter ska hanteras så att skada på människor och miljö inte uppkommer. 17. Kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och olycksfallsrisker undviks. Använda produkter ska förtecknas i lista. Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas. Alla behållare och förpackningar ska vara märkta med innehåll och faroklass och vara lämpliga för sitt ändamål. 18. Brandfarliga och explosiva varor ska behandlas försiktigt. Kunskapskrav enligt Miljöbalken. 19. Elanläggning ska kontrolleras regelbundet. 20. Drift- och underhållsinstruktioner ska finnas för tekniska anordningar. 21. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

4 2. Förebygga ohälsosamma förhållanden 1. Generell skyldighet att se till att användningen av fastigheten inte innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljö. 2. Bostäder och lokaler ska hållas fria från ohyra och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. 3. I syfte att hindra att uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt Ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar Ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt Medge tillräckligt dagsljus Hållas tillfredsställande uppvärmd Ge möjlighet att upprätthålla en tillfredsställande personlig hygien Ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål 4. Byggnader, lokaler och andra anläggningar ska hållas fria från ohyra. Fastighetsägaren ska vidta åtgärder mot skadedjur som kan vålla sanitär olägenhet. 5. Det ska finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet. 6. Får inte tillåta inhysning av så många personer i en bostad att olägenhet för människors hälsa och miljö uppkommer. 7. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. 8. OVK ska göras. Intyg om kontroll ska anslås i trapphuset. Påtalade brister ska åtgärdas. 9. Spridning av bekämpningsmedel ska göras så att människor inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 10. Asbestförekomst i ventilationsanläggning med tilluft ska anmälas till kommunen. 11. För tillståndspliktig verksamhet ska det finnas egenkontroll. Dokumenterad fördelning av organisatoriskt ansvar, kontroller av utrustning, kemiska produkter. 12. PCB-inventering och vid behov förslag till saneringsåtgärder. 3. Upprätthålla god arbetsmiljö 1. Ordna tillfredsställande arbetshygieniska förhållanden samt en betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. 2. Ordna utrymmen för personligt hygien, förtäring, vila samt för första hjälp vid olycksfall eller sjukdom. 3. Nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. OBS! Ensamarbete! Lokaler och utrustning ska underhållas väl. 4. Planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls. 5. Upplys arbetstagaren om de risker som kan vara förbundna med arbetet. 6. Vid flera verksamheter samordna arbetsmiljöåtgärderna! 7. Förbättra arbetsförhållandena för avfallshämtning i byggnader som uppförts eller där bygglov beviljats före 1 juli Skyddsombud ska utses på arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselssätts. 9. Skyddskommitté ska finnas på arbetsställe där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts.

5 10. Byggherren ska vid projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter avseende såväl byggandet som förvaltningen tillgodoses - BAS-P respektive BAS-U. 4. Motverka störningar och obehag 1. Se till att värmepumpsanläggning eller annan bullrande anordning inte förorsakar olägenhet för människors hälsa och miljö. 2. Se till att det inte inom fastigheten inte bedrivs verksamhet som kan orsaka skador på miljön. 3. Se till att utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall är så beskaffade och sköts på sådant sätt att olägenhet inte uppkommer. 4. Se till att sprängning, grävning e t c inte orsakar skada eller olägenhet för omgivningen. 5. Upptäckt markförorening, grävning i eller efterbehandling av förorenad mark kräver anmälan. 6. Fastighetsägare kan bli ansvariga för efterbehandling av föroreningar i marka och byggnader. I första hand är det dock den som bedrivit verksamheten som ska ansvara för saneringen. 7. Akuta föroreningar eller läckage som kan innebära hälsofara eller fara för miljön ska anmälas till Räddningstjänsten. 5. Vårda byggnader och tomter 1. Byggnaders yttre samt tomter ska hållas i vårdat skick. Underhåll ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. 2. Ändringar av en byggnad ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och dess värden tas tillvara. 3. Uppsättning av skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område kräver bygglov. I vissa fall tillstånd från länsstyrelsen. 6. Motverka skadlig miljöpåverkan 1. Se till att behållare och andra anordningar för hantering av hushållsavfall uppfyller kommunens krav 2. För returpapper och förpackningar har producenterna ansvar. Det vilar på den som tillverkar eller säljer sådana produkter att tillhandahålla ett insamlingssystem. 3. Farligt avfall (se avfallsförordningen!) får inte blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen och material. Särskilda regler gäller för transport av avfall. 4. Avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska förvaras åtskilt från annat avfall. 5. Cisterner och rörledningar ska kontrolleras regelbundet av ackrediterat organ. 6. Särskilda krav för arbete med köldmedium ämnen som bryter ner ozonskiktet. 7. Förbud att återfylla handsläckare som innehåller haloner. CFC: er får inte användas som arbetsmedium i befintliga anläggningar. Vissa specialregler gäller. 8. Energideklaration ska upprättas för flertalet fastigheter t ex flerbostadshus. Energideklarationerna får inte vara äldre än tio år gamla.

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer