PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE"

Transkript

1 PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE Sweco projektnummer Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Lillhällom 1:26 där en utbyggnation av ett äldreboende planeras. Fastigheten angränsar till ett f.d. industriområde där en sågindustri med impregneringsverksamhet varit etablerad. Utifrån tidigare historik avseende miljöfarlig verksamhet på intilliggande fastighet (och den aktuella fastigheten som är aktuell för utbyggnationen av äldreboendet) har en kompletterande ytlig provtagning av jord genomförts på den aktuella fastigheten för utbyggnationen av äldreboendet samt angränsande delar av intilliggande fastighet. Syfte Syftet med denna provtagning är att påvisa om miljögifter i form av tungmetaller, PAH:er och dioxiner från den tidigare impregneringsverksamheten finns närvarande i jorden på den aktuella fastigheten för utbyggnaden av äldreboendet samt angränsande fastigheten med sågverks/impregneringsrelaterad historik. Riktvärden De analyserade halterna i uttagna jordprover jämförs med de riktvärden för KM (Känslig Markanvändning) samt MKM (Mindre Känslig Markanvändning) som redovisas i Naturvårdsverkets Rapport Riktvärdet för KM är lämpligt att använda för känsliga markområden som ex. permanentboende (ex. äldreboendet). MKM är lämpligt att använda för mindre känsliga markområden som ex. industriområden, ej permanentboende mm. Metod Omfattningen av provtagningen har utformats utifrån historisk data angående sågverks/impregneringsverksamheten på angränsande fastighet, tidigare genomförda miljötekniska markundersökningar utförda på aktuell fastighet för utbyggnation av äldreboende samt angränsande fastighet, i samråd med Sundsvalls miljökontor utifrån gemensamt platsbesök på undersökningsområdet samt via e-post. Utifrån ovan nämnda information har tre områden för ytlig provtagning av jord med handhållen utrustning utsetts: Provtagningsyta SW1405YP Ytan är lokaliserad på den aktuella fastigheten för utbyggnaden av äldreboendet i direkt anslutning till angränsande fastighet med sågverks/impregneringsrelaterad historik. Enligt historisk information är området den västra delen av ett område som använts för virkeslagring (risk för att nyimpregnerat lagrat, ej torkat 1 (5) memo03.docx Sweco Södra Järnvägsgatan 37 Box 259 SE Sundsvall, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Örjan Cardell Telefon direkt Mobil +46 (0) ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

2 virke kan ha medfört kontaminering av underliggande jord genom droppning). Den provtagna ytan motsvarar ca 8 x 30 m. Det jordprov som analyserats är ett samlingsprov som slagits ihop från 21 delprover som uttagits från den aktuella provytan. Samtliga delprover har uttagits från jord belägen ca 0-0,3 m under markytan med s.k. Augerprovtagare. Provtagningsyta SW1406YP Ytan är lokaliserad i anslutning till provtagningsyta SW1405YP fast på fastigheten där sågverksimpregneringsverksamhet förekommit historiskt. Provtagningsytan motsvarar en del av en virkesgång som troligen främst använts för att transportera virke (eventuellt impregnerat ej torkat virke som skulle kunna medfört kontaminering av underliggande jord genom droppning). Den provtagna ytan motsvarar ca 10 x 20 m. Det jordprov som analyserats är ett samlingsprov som slagits ihop från 11 delprover som uttagits från den aktuella provytan. Samtliga delprover har uttagits från jord belägen ca 0-0,3 m under markytan genom provgropsgrävning med spade då marken i provtagningsytan var för hård för att använda Augerprovtagare (vilket tillsammans med att vegetationen på provtagningsytan var betydligt öppnare än övriga provtagningsytor tyder på att ytan används för transport av virke/körning med tunga maskiner). Provtagningsyta SW1407YP Ytan är lokaliserad öster om provtagningsyta SW1406YP och har historiskt sett använts för virkeslagring och medför därmed samma risker för kontaminering av jord som nämns ovan för provtagningsyta SW1405YP. Den provtagna ytan motsvarar ca 10 x 20 m. Det jordprov som analyserats är ett samlingsprov som slagits ihop från 16 delprover som uttagits från den aktuella provytan. Samtliga delprover har uttagits från jord belägen ca 0-0,3 m under markytan med s.k. Augerprovtagare. Provtagningen genomfördes samt av Örjan Cardell, Sweco Environment AB. 2 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

3 Samtliga provytor har mätts in manuellt från befintlig byggnad för äldreboende utifrån historiska ritningar över sågverks/impregneringsverksamheten (var virkesupplag och transportgångar tidigare varit lokaliserade). Uttagna jordprover har packats i diffusionstäta plastpåsar och skickats kylt till ALS Scandinavia AB för analys med ackrediterade analysmetoder avseende tungmetaller, PAH:er och dioxiner. För lokalisering av ovan nämnda provtagningsytor se ritning 1 nedan. SW1405YP /virkeslager SW1407YP/ virkeslager Granlunda äldreboende SW1406YP/ transportgång Ritning 1 Lokaliseringen av aktuella provtagningsytor samt historisk information angående sågverks/impregneringsverksamhet 3 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

4 Resultat I tabell 1 nedan redovisas de analyserade halterna i uttagna jordprover samt jämförelse med aktuella riktvärden. Tabell 1 Analysresultat från uttagna jordprover samt jämförelse med aktuella riktvärden Analyserad parameter Enhet SW1405YP SW1406YPSW1407YP Riktvärde KM Riktvärde MKM TS_105 C % 78,7 90,6 84,7 PAH, summa L mg/kg TS <0.15 <0.15 < PAH, summa M mg/kg TS <0.25 <0.25 < PAH, summa H mg/kg TS <0.23 <0.23 < sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound ng/kg TS 0 2,8 0 sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound ng/kg TS 3,6 6,6 3,4 Dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ)* ng/kg TS 1,8 3,3 1, As mg/kg TS 3,87 4,5 3, Cd mg/kg TS 0,119 0,0824 0,0533 0,5 15 Co mg/kg TS 8,15 4,54 6, Cr mg/kg TS 24,5 13,5 20, Cu mg/kg TS 12,7 11 9, Hg mg/kg TS <0.04 <0.04 <0.04 0,25 2,5 Ni mg/kg TS 16,3 11,1 14, Pb mg/kg TS 14,4 5,73 5, V mg/kg TS 27,8 14,6 22, Zn mg/kg TS 51,4 30,5 36, * Uträknat medelvärde av I-PCDD/F-TEQ Lower Bound samt I-PCDD/F-TEQ Upper Bound vid halter underskridande analysmetoden detektionsgräns används halva värdet Enligt resultaten i tabell 1 ovan överskrider inga analyserade halter de aktuella riktvärdena för KM och MKM i någon av de analyserade parametrarna i något av de uttagna jordproverna. 4 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

5 Slutsats Då halterna i de tre jordproverna underskrider riktvärdena för KM bedöms inga risker för människa eller miljö föreligga för någon slags exploatering i området för utbyggnationen av äldreboendet. Detta då inga förhöjda halter av föroreningar relaterade till den historiska verksamheten på den aktuella fastigheten för utbyggnationen av äldreboendet eller angränsande fastighet (sågverk/impregneringsverksamhet) påträffats något av uttagna prover. Om verksamhetsrelaterade markföroreningar i form av rester från impregneringsvätska som droppat från ej torkat virke funnits närvarande i provtagningsytorna borde detta kunnat påvisats genom förhöjda halter i de ytliga prover som uttagits, vilket inte gjorts i denna undersökning. Sweco Environment AB Sundsvall Örjan Cardell Miljökonsult Bilaga 1 Analysprotokoll 5 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

6 Sida 1 (4) T O6TDTBNHD Registrerad :53 SWECO Environment AB Utfärdad Örjan Cardell Södra Järnvägsgatan 37 Box Sundsvall Projekt Granlunda Bestnr Analys av fast prov Er beteckning SW1405YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 STGR naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR krysen <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* <0.63 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* <0.18 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* <0.45 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* <0.23 mg/kg TS 1 1 STGR 2,3,7,8-tetraCDD <1.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8-pentaCDD <2.5 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <3.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <3.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <3.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <2.4 ng/kg TS 2 1 STGR oktaklordibensodioxin <5.1 ng/kg TS 2 1 STGR 2,3,7,8-tetraCDF <1.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8-pentaCDF <2.1 ng/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,7,8-pentaCDF <2.1 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <3.7 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <3.7 ng/kg TS 2 1 STGR oktaklordibensofuran <6.2 ng/kg TS 2 1 STGR sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 0 ng/kg TS 2 1 STGR

7 Sida 2 (4) T O6TDTBNHD Er beteckning SW1405YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 3.6 ng/kg TS 2 1 STGR TS_105 C % 3 V FREN As mg/kg TS 3 H FREN Cd mg/kg TS 3 H FREN Co mg/kg TS 3 H FREN Cr mg/kg TS 3 H FREN Cu mg/kg TS 3 H FREN Hg <0.04 mg/kg TS 3 H FREN Ni mg/kg TS 3 H FREN Pb mg/kg TS 3 H FREN V mg/kg TS 3 H FREN Zn mg/kg TS 3 H FREN

8 Sida 3 (4) T O6TDTBNHD * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-1. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 8270 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Paket OJ-22. Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med högupplösande GC-MS. Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO Rev Bestämning av metaller enligt M-2. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev FREN STGR Godkännare Fredrik Enzell Sture Grägg H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

9 Sida 4 (4) T O6TDTBNHD Utf 1 Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

10 Sida 1 (5) T R2RBWWCNO Registrerad :40 SWECO Environment AB Utfärdad Örjan Cardell Södra Järnvägsgatan 37 Box Sundsvall Projekt Granlunda Bestnr Analys av fast prov Er beteckning SW1406YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 IRSA naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA krysen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA dibens(ah)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa 16* <0.63 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.18 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa övriga* <0.45 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa H* <0.23 mg/kg TS 1 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDD <0.93 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDD <2.4 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensodioxin ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDF <0.54 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDF <1.8 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,7,8-pentaCDF <1.8 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <8.7 ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensofuran ng/kg TS 2 1 IRSA sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 2.8 ng/kg TS 2 1 IRSA

11 Sida 2 (5) T R2RBWWCNO Er beteckning SW1406YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 6.6 ng/kg TS 2 1 IRSA TS_105 C % 3 V IRSA As mg/kg TS 3 H IRSA Cd mg/kg TS 3 H IRSA Co mg/kg TS 3 H IRSA Cr mg/kg TS 3 H IRSA Cu mg/kg TS 3 H IRSA Hg <0.04 mg/kg TS 3 H IRSA Ni mg/kg TS 3 H IRSA Pb mg/kg TS 3 H IRSA V mg/kg TS 3 H IRSA Zn mg/kg TS 3 H IRSA

12 Sida 3 (5) T R2RBWWCNO Er beteckning SW1407YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 IRSA naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA krysen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA dibens(ah)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa 16* <0.63 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.18 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa övriga* <0.45 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa H* <0.23 mg/kg TS 1 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDD <0.56 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDD <1.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <4.7 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <4.7 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <4.7 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <18 ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensodioxin <100 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDF <0.64 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDF <1.1 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,7,8-pentaCDF <1.1 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <35 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <35 ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensofuran <25 ng/kg TS 2 1 IRSA sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 0 ng/kg TS 2 1 IRSA sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 3.4 ng/kg TS 2 1 IRSA TS_105 C % 3 V IRSA As mg/kg TS 3 H IRSA Cd mg/kg TS 3 H IRSA Co mg/kg TS 3 H IRSA Cr mg/kg TS 3 H IRSA Cu mg/kg TS 3 H IRSA Hg <0.04 mg/kg TS 3 H IRSA Ni mg/kg TS 3 H IRSA Pb mg/kg TS 3 H IRSA V mg/kg TS 3 H IRSA Zn mg/kg TS 3 H IRSA

13 Sida 4 (5) T R2RBWWCNO * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-1. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 8270 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Paket OJ-22. Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med högupplösande GC-MS. Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO Rev Bestämning av metaller enligt M-2. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev IRSA Godkännare Iris Santeliz H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

14 Sida 5 (5) T R2RBWWCNO Utf 1 Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

15 S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png CERTIFICATE OF ANALYSIS Work Order Client Contact : PR Issue Date : 08-JUL-2014 : ALS Scandinavia, Laboratory : ALS Czech Republic, s.r.o. : results address Contact : Client Service Address : Maskinvagen 2 Address : Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Täby : Czech Republic : Telephone : Telephone : Facsimile : Facsimile : Project : EXPRESS T Page : 1 of 3 Order number : Date Samples Received : 03-JUL-2014 C-O-C number : Quote number : PR2010ALSSC-SE0034 (CZ ) Site : Date of test : 03-JUL JUL-2014 Sampled by : client QC Level : ALS CR Standard Quality Control Schedule General Comments This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory. The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. Responsible for accuracy Signatories Zdenek Jirak Position Environmental Business Unit Manager Testing Laboratory Accredited by CAI ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic

16 Issue Date : 08-JUL-2014 Page : 2 of 3 Work Order : PR Client : ALS Scandinavia, Analytical Results Sub-Matrix: SOIL Client sample ID Laboratory sample ID PR PR Client sampling date / time 03-JUL :00 03-JUL :00 Parameter Method LOR Unit Result MU Result MU Physical Parameters Dry 105 C S-DRY-GRCI 0.10 % 90.6 ± ±4.23 Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs) Naphthalene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Acenaphthylene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Acenaphthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Fluorene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Phenanthrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Anthracene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Fluoranthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Pyrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Benz(a)anthracene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Chrysene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(b)fluoranthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(k)fluoranthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(a)pyrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(g.h.i)perylene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Dibenz(a.h)anthracene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Sum of 16 PAH S-PAHGMS mg/kg DW <1.25 <1.25 Sum of carcinogenic PAH (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.175 <0.175 Sum of other PAH (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.450 <0.450 Sum of PAH L (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.150 <0.150 Sum of PAH M (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.250 <0.250 Sum of PAH H (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.225 <0.225 PCDDs and PCDFs (Dioxins and Furans) 2378-TCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <0.93 < PeCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <2.4 < HxCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW 9.50 ±2.85 < HxCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HpCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW 74.0 ±22.2 <18 OCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW 340 ±102 < TCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <0.54 < PeCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <1.8 < PeCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <1.8 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HpCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW 100 ±30.0 < HpCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <8.7 <35 OCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW 80.0 ±24.0 <25 TEQ-Lowerbound S-DFHMS03A - ng/kg DW TEQ-Upperbound S-DFHMS03A - ng/kg DW If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level. Key: LOR = Limit of reporting; MU = Measurement Uncertainty ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic

17 Issue Date : 08-JUL-2014 Page : 3 of 3 Work Order : PR Client : ALS Scandinavia, Brief Method Summaries Analytical Methods Method Descriptions The end of result part of the certificate of analysis Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880) Determination of dry matter by gravimetry and determination of moisture by calculation from measured values. S-PAHGMS01 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Determination of semi volatile organic compounds by gas chromatography method with MS detection and calculation of semi volatile organic compounds sums from measured values Location of test performance: V Raji 906 Pardubice - Zelene Predmesti Czech Republic S-DFHMS03A CZ_SOP_D06_06_175 - except chap B, B, B,C,D, , , , (US EPA1613): Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furanes by isotope dilution method using HRGC-HRMS The samples were stored in laboratory in the darkness and under temperature <4 C. Actual LOQ are noticed in the annex. A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment section on front page for information. The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service. ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, GÄVLE

KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, GÄVLE MILJÖINVENTERIN KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, ÄVLE RAPPORT 205-02-27 Uppdrag 259626 Titel på rapport: Status: Miljöinventering Kv. Libau, Södertull 24:9, ävle Rapport Upprättad: 205-02-27 Medverkande Beställare:

Läs mer

Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning av PAHföreningar, och IBRACS

Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning av PAHföreningar, och IBRACS Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning av PAHföreningar, som rekommenderas av RIVM och IBRACS Dan Berggren Kleja (SGI) Anja Enell (SGI), Staffan Lundstedt (UU), Sarah Josefsson (SLU),

Läs mer

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig xy-pah Ett markproblem som sprider sig Staffan Lundstedt Kemiska Institutionen Umeå Universitet staffan.lundstedt@chem.umu.se www.mcnio.com/projects/the polar pac network PAH vs. xy PAH 16 US EPA PAH 1

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 RAPPORT 1(5) Lorena Olivares, Patrick Lindén, lorena.oilivares@sis.se, patrick.linden@sis.se Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 T:\TK 535\02 SIS TK N-dokument\SIS TK 535 N 012 SIS-instruktion

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För: Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-23 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Marksaneringscentrum Norr (MCN) Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Projektledare för MCN Miljökemi, Umeå Universitet Mats.tysklind@chem.umu.se Risk och

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

PAH exponering kreosotimpregnerad syll

PAH exponering kreosotimpregnerad syll PAH exponering kreosotimpregnerad syll Håkan Westberg 1, professor Göte Mölleby 1, miljösköterska Håkan Tinnerberg 2, yrkeshygieniker Ing-Liss Bryngelsson 1, forskningsassistent HerbertSalomonsson 3, arbetsmiljöingenjör

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29

Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29 Bilaga 8:1 (8) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-10-29 kl.03:03 till 16:25. Kommun Östersund. Ort Östersund,

Läs mer

Quality and Environmental Management System

Quality and Environmental Management System B4: This section contains trade secrets and details the processes, descriptions, procedures and protocols of Swedish Match's hygiene and environmental control program. Document Title Valid From Page 1(2)

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Örebro 2012-06-15 Sida 1(13) Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Skadeteknik Örebro AB 2012-05-18 Hans Nygren, VD Anders Nilsson, Miljöutredare Skadeteknik Örebro AB Skadeteknik

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS. .RIGHT PARTNER

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS. .RIGHT PARTNER ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES ALS LULEÅ RIGHT SOLUTIONS..RIGHT PARTNER masr1 HEMMA HOS ALS LULEÅ Bild 2 masr1 Martin.stener; 2009-11-23 SOMLIGA GÅR G R MED SMUTSIGA SKOR Första våning SOMLIGA

Läs mer

Bilaga 3.1 Bottenflora

Bilaga 3.1 Bottenflora Bilaga 3.1 Bottenflora Vegetationsinventering vid Kardonbron norr om Norrköping oktober 08 Jonas Edlund Norrköping Eva Siljeholm 08-12-11 SAMMANFATTNING Jonas Edlund har på uppdrag av Vägverket Konsult

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE

SKELLEFTEÅ KOMMUN SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE SKELLEFTEÅ KOMMUN SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE T:\Planeringsavdelning\Sharins\Webbmaterial\Rapporter\RapportDioxinFältanalysWSP.do Utredning med avseende på möjlighet att använda fältmetoder för analys av dioxin

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D

Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D 24 25 27 26 13 15 118m HALL 2 14 (PLAN 3) (KÄLLARE) 31 (PÅ TAKET) 16 (PLAN 2) 17 & 18 (PLAN 2) (PLAN 3)

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Varia 542. Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE.

Varia 542. Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära Lägesrapport 2003 LENNART LARSSON Varia 542 LINKÖPING 2004 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Läs mer

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Stadens vatten - LTU Maria Viklander, Professor Gilbert Svensson, Adj.Prof. Jiri Marsalek, Adj.Prof. Richard Ashley, Adj. Prof

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod) Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

REVISIONSRAPPORT Datum/Date REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Stenkolstjära i asfaltmassor

Stenkolstjära i asfaltmassor Stenkolstjära i asfaltmassor Lägesrapport med råd och rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning Stora mängder asfaltbeläggningar, 1,5 till 2 miljoner ton, tas årligen bort från svenska

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Slutrapport. Referensnummer: 06-166. Bidrag beviljades för att köpa in utrustning för att provta flygaska i förbränningsanläggningar

Slutrapport. Referensnummer: 06-166. Bidrag beviljades för att köpa in utrustning för att provta flygaska i förbränningsanläggningar Slutrapport Referensnummer: 06-166 Bidrag beviljades för att köpa in utrustning för att provta flygaska i förbränningsanläggningar En sammanfattning av resultat från en provtagning redovisas i denna rapport.

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Vad är risk? Exempel misslyckande. Olika synsätt och möjligheter för undersökning och efterbehandling. Vad är riskbaserad beslutsanalys?

Vad är risk? Exempel misslyckande. Olika synsätt och möjligheter för undersökning och efterbehandling. Vad är riskbaserad beslutsanalys? Riskbaserad beslutsanalys vid undersökningar och efterbehandling Lars Rosén Olika synsätt och möjligheter för undersökning och efterbehandling Säkerhetsnivå (UCLM 95 )? Kostnadseffektivitet t ex bästa

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Odour measurements in a kitchen exhaust duct at Burger King

Odour measurements in a kitchen exhaust duct at Burger King REPORT Odour measurements in a kitchen exhaust duct at Burger King For Interzon AB 24 February 2011 Archive number: U 3117 Kjell Peterson Rapporten godkänd 2011-02-24 Karin Sjöberg Enhetschef Box 21060,

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Kemakta AR 2010-13 Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Karin Jonsson, Gabriella Fanger, Celia Jones och

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamn

Sanering av Oskarshamns hamn Sanering av Oskarshamns hamn KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR I KÄLLOMRÅDET Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn Rapport nr Oskarshamns hamn : -- Författad av Per Östlund Studsvik

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Bilaga 6.5a. Viktning av cancerogena och övriga PAH

Bilaga 6.5a. Viktning av cancerogena och övriga PAH Uppdrgsnr: 10083240, Bilg 6.5, Viktning v PAH 1 (2) Bilg 6.5. Viktning v cncerogen och övrig PAH Riktvärden för summ cncerogen och övrig PAH bsers dels på beräknde n för respektive ämne, dels på den representtiv

Läs mer