PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE"

Transkript

1 PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE Sweco projektnummer Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Lillhällom 1:26 där en utbyggnation av ett äldreboende planeras. Fastigheten angränsar till ett f.d. industriområde där en sågindustri med impregneringsverksamhet varit etablerad. Utifrån tidigare historik avseende miljöfarlig verksamhet på intilliggande fastighet (och den aktuella fastigheten som är aktuell för utbyggnationen av äldreboendet) har en kompletterande ytlig provtagning av jord genomförts på den aktuella fastigheten för utbyggnationen av äldreboendet samt angränsande delar av intilliggande fastighet. Syfte Syftet med denna provtagning är att påvisa om miljögifter i form av tungmetaller, PAH:er och dioxiner från den tidigare impregneringsverksamheten finns närvarande i jorden på den aktuella fastigheten för utbyggnaden av äldreboendet samt angränsande fastigheten med sågverks/impregneringsrelaterad historik. Riktvärden De analyserade halterna i uttagna jordprover jämförs med de riktvärden för KM (Känslig Markanvändning) samt MKM (Mindre Känslig Markanvändning) som redovisas i Naturvårdsverkets Rapport Riktvärdet för KM är lämpligt att använda för känsliga markområden som ex. permanentboende (ex. äldreboendet). MKM är lämpligt att använda för mindre känsliga markområden som ex. industriområden, ej permanentboende mm. Metod Omfattningen av provtagningen har utformats utifrån historisk data angående sågverks/impregneringsverksamheten på angränsande fastighet, tidigare genomförda miljötekniska markundersökningar utförda på aktuell fastighet för utbyggnation av äldreboende samt angränsande fastighet, i samråd med Sundsvalls miljökontor utifrån gemensamt platsbesök på undersökningsområdet samt via e-post. Utifrån ovan nämnda information har tre områden för ytlig provtagning av jord med handhållen utrustning utsetts: Provtagningsyta SW1405YP Ytan är lokaliserad på den aktuella fastigheten för utbyggnaden av äldreboendet i direkt anslutning till angränsande fastighet med sågverks/impregneringsrelaterad historik. Enligt historisk information är området den västra delen av ett område som använts för virkeslagring (risk för att nyimpregnerat lagrat, ej torkat 1 (5) memo03.docx Sweco Södra Järnvägsgatan 37 Box 259 SE Sundsvall, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Örjan Cardell Telefon direkt Mobil +46 (0) ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

2 virke kan ha medfört kontaminering av underliggande jord genom droppning). Den provtagna ytan motsvarar ca 8 x 30 m. Det jordprov som analyserats är ett samlingsprov som slagits ihop från 21 delprover som uttagits från den aktuella provytan. Samtliga delprover har uttagits från jord belägen ca 0-0,3 m under markytan med s.k. Augerprovtagare. Provtagningsyta SW1406YP Ytan är lokaliserad i anslutning till provtagningsyta SW1405YP fast på fastigheten där sågverksimpregneringsverksamhet förekommit historiskt. Provtagningsytan motsvarar en del av en virkesgång som troligen främst använts för att transportera virke (eventuellt impregnerat ej torkat virke som skulle kunna medfört kontaminering av underliggande jord genom droppning). Den provtagna ytan motsvarar ca 10 x 20 m. Det jordprov som analyserats är ett samlingsprov som slagits ihop från 11 delprover som uttagits från den aktuella provytan. Samtliga delprover har uttagits från jord belägen ca 0-0,3 m under markytan genom provgropsgrävning med spade då marken i provtagningsytan var för hård för att använda Augerprovtagare (vilket tillsammans med att vegetationen på provtagningsytan var betydligt öppnare än övriga provtagningsytor tyder på att ytan används för transport av virke/körning med tunga maskiner). Provtagningsyta SW1407YP Ytan är lokaliserad öster om provtagningsyta SW1406YP och har historiskt sett använts för virkeslagring och medför därmed samma risker för kontaminering av jord som nämns ovan för provtagningsyta SW1405YP. Den provtagna ytan motsvarar ca 10 x 20 m. Det jordprov som analyserats är ett samlingsprov som slagits ihop från 16 delprover som uttagits från den aktuella provytan. Samtliga delprover har uttagits från jord belägen ca 0-0,3 m under markytan med s.k. Augerprovtagare. Provtagningen genomfördes samt av Örjan Cardell, Sweco Environment AB. 2 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

3 Samtliga provytor har mätts in manuellt från befintlig byggnad för äldreboende utifrån historiska ritningar över sågverks/impregneringsverksamheten (var virkesupplag och transportgångar tidigare varit lokaliserade). Uttagna jordprover har packats i diffusionstäta plastpåsar och skickats kylt till ALS Scandinavia AB för analys med ackrediterade analysmetoder avseende tungmetaller, PAH:er och dioxiner. För lokalisering av ovan nämnda provtagningsytor se ritning 1 nedan. SW1405YP /virkeslager SW1407YP/ virkeslager Granlunda äldreboende SW1406YP/ transportgång Ritning 1 Lokaliseringen av aktuella provtagningsytor samt historisk information angående sågverks/impregneringsverksamhet 3 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

4 Resultat I tabell 1 nedan redovisas de analyserade halterna i uttagna jordprover samt jämförelse med aktuella riktvärden. Tabell 1 Analysresultat från uttagna jordprover samt jämförelse med aktuella riktvärden Analyserad parameter Enhet SW1405YP SW1406YPSW1407YP Riktvärde KM Riktvärde MKM TS_105 C % 78,7 90,6 84,7 PAH, summa L mg/kg TS <0.15 <0.15 < PAH, summa M mg/kg TS <0.25 <0.25 < PAH, summa H mg/kg TS <0.23 <0.23 < sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound ng/kg TS 0 2,8 0 sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound ng/kg TS 3,6 6,6 3,4 Dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ)* ng/kg TS 1,8 3,3 1, As mg/kg TS 3,87 4,5 3, Cd mg/kg TS 0,119 0,0824 0,0533 0,5 15 Co mg/kg TS 8,15 4,54 6, Cr mg/kg TS 24,5 13,5 20, Cu mg/kg TS 12,7 11 9, Hg mg/kg TS <0.04 <0.04 <0.04 0,25 2,5 Ni mg/kg TS 16,3 11,1 14, Pb mg/kg TS 14,4 5,73 5, V mg/kg TS 27,8 14,6 22, Zn mg/kg TS 51,4 30,5 36, * Uträknat medelvärde av I-PCDD/F-TEQ Lower Bound samt I-PCDD/F-TEQ Upper Bound vid halter underskridande analysmetoden detektionsgräns används halva värdet Enligt resultaten i tabell 1 ovan överskrider inga analyserade halter de aktuella riktvärdena för KM och MKM i någon av de analyserade parametrarna i något av de uttagna jordproverna. 4 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

5 Slutsats Då halterna i de tre jordproverna underskrider riktvärdena för KM bedöms inga risker för människa eller miljö föreligga för någon slags exploatering i området för utbyggnationen av äldreboendet. Detta då inga förhöjda halter av föroreningar relaterade till den historiska verksamheten på den aktuella fastigheten för utbyggnationen av äldreboendet eller angränsande fastighet (sågverk/impregneringsverksamhet) påträffats något av uttagna prover. Om verksamhetsrelaterade markföroreningar i form av rester från impregneringsvätska som droppat från ej torkat virke funnits närvarande i provtagningsytorna borde detta kunnat påvisats genom förhöjda halter i de ytliga prover som uttagits, vilket inte gjorts i denna undersökning. Sweco Environment AB Sundsvall Örjan Cardell Miljökonsult Bilaga 1 Analysprotokoll 5 (5) memo03.docx PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE ÖC p:\3230\ _granlunda_systemhand\100\19 original\leverans till beställare_pm kompletterande ytlig mu \pm granlunda äldreboende_kompletterande ytlig provtagning docx

6 Sida 1 (4) T O6TDTBNHD Registrerad :53 SWECO Environment AB Utfärdad Örjan Cardell Södra Järnvägsgatan 37 Box Sundsvall Projekt Granlunda Bestnr Analys av fast prov Er beteckning SW1405YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 STGR naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR krysen <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen <0.100 mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* <0.63 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* <0.18 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* <0.45 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* <0.23 mg/kg TS 1 1 STGR 2,3,7,8-tetraCDD <1.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8-pentaCDD <2.5 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <3.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <3.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <3.4 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <2.4 ng/kg TS 2 1 STGR oktaklordibensodioxin <5.1 ng/kg TS 2 1 STGR 2,3,7,8-tetraCDF <1.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8-pentaCDF <2.1 ng/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,7,8-pentaCDF <2.1 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <3.7 ng/kg TS 2 1 STGR 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <3.7 ng/kg TS 2 1 STGR oktaklordibensofuran <6.2 ng/kg TS 2 1 STGR sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 0 ng/kg TS 2 1 STGR

7 Sida 2 (4) T O6TDTBNHD Er beteckning SW1405YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 3.6 ng/kg TS 2 1 STGR TS_105 C % 3 V FREN As mg/kg TS 3 H FREN Cd mg/kg TS 3 H FREN Co mg/kg TS 3 H FREN Cr mg/kg TS 3 H FREN Cu mg/kg TS 3 H FREN Hg <0.04 mg/kg TS 3 H FREN Ni mg/kg TS 3 H FREN Pb mg/kg TS 3 H FREN V mg/kg TS 3 H FREN Zn mg/kg TS 3 H FREN

8 Sida 3 (4) T O6TDTBNHD * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-1. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 8270 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Paket OJ-22. Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med högupplösande GC-MS. Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO Rev Bestämning av metaller enligt M-2. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev FREN STGR Godkännare Fredrik Enzell Sture Grägg H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

9 Sida 4 (4) T O6TDTBNHD Utf 1 Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

10 Sida 1 (5) T R2RBWWCNO Registrerad :40 SWECO Environment AB Utfärdad Örjan Cardell Södra Järnvägsgatan 37 Box Sundsvall Projekt Granlunda Bestnr Analys av fast prov Er beteckning SW1406YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 IRSA naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA krysen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA dibens(ah)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa 16* <0.63 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.18 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa övriga* <0.45 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa H* <0.23 mg/kg TS 1 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDD <0.93 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDD <2.4 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensodioxin ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDF <0.54 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDF <1.8 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,7,8-pentaCDF <1.8 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <3.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <8.7 ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensofuran ng/kg TS 2 1 IRSA sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 2.8 ng/kg TS 2 1 IRSA

11 Sida 2 (5) T R2RBWWCNO Er beteckning SW1406YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 6.6 ng/kg TS 2 1 IRSA TS_105 C % 3 V IRSA As mg/kg TS 3 H IRSA Cd mg/kg TS 3 H IRSA Co mg/kg TS 3 H IRSA Cr mg/kg TS 3 H IRSA Cu mg/kg TS 3 H IRSA Hg <0.04 mg/kg TS 3 H IRSA Ni mg/kg TS 3 H IRSA Pb mg/kg TS 3 H IRSA V mg/kg TS 3 H IRSA Zn mg/kg TS 3 H IRSA

12 Sida 3 (5) T R2RBWWCNO Er beteckning SW1407YP Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 IRSA naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA krysen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA bens(a)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA dibens(ah)antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.100 mg/kg TS 1 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.050 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa 16* <0.63 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.18 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa övriga* <0.45 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 IRSA PAH, summa H* <0.23 mg/kg TS 1 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDD <0.56 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDD <1.3 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <4.7 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDD <4.7 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDD <4.7 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <18 ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensodioxin <100 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,7,8-tetraCDF <0.64 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8-pentaCDF <1.1 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,7,8-pentaCDF <1.1 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,6,7,8-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,7,8,9-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 2,3,4,6,7,8-hexaCDF <2.9 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <35 ng/kg TS 2 1 IRSA 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <35 ng/kg TS 2 1 IRSA oktaklordibensofuran <25 ng/kg TS 2 1 IRSA sum WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 0 ng/kg TS 2 1 IRSA sum WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 3.4 ng/kg TS 2 1 IRSA TS_105 C % 3 V IRSA As mg/kg TS 3 H IRSA Cd mg/kg TS 3 H IRSA Co mg/kg TS 3 H IRSA Cr mg/kg TS 3 H IRSA Cu mg/kg TS 3 H IRSA Hg <0.04 mg/kg TS 3 H IRSA Ni mg/kg TS 3 H IRSA Pb mg/kg TS 3 H IRSA V mg/kg TS 3 H IRSA Zn mg/kg TS 3 H IRSA

13 Sida 4 (5) T R2RBWWCNO * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OJ-1. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 8270 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev Paket OJ-22. Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med högupplösande GC-MS. Sum WHO-PCDD/F-TEQ är resultat som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO Rev Bestämning av metaller enligt M-2. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev IRSA Godkännare Iris Santeliz H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

14 Sida 5 (5) T R2RBWWCNO Utf 1 Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

15 S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png CERTIFICATE OF ANALYSIS Work Order Client Contact : PR Issue Date : 08-JUL-2014 : ALS Scandinavia, Laboratory : ALS Czech Republic, s.r.o. : results address Contact : Client Service Address : Maskinvagen 2 Address : Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Täby : Czech Republic : Telephone : Telephone : Facsimile : Facsimile : Project : EXPRESS T Page : 1 of 3 Order number : Date Samples Received : 03-JUL-2014 C-O-C number : Quote number : PR2010ALSSC-SE0034 (CZ ) Site : Date of test : 03-JUL JUL-2014 Sampled by : client QC Level : ALS CR Standard Quality Control Schedule General Comments This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory. The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. Responsible for accuracy Signatories Zdenek Jirak Position Environmental Business Unit Manager Testing Laboratory Accredited by CAI ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic

16 Issue Date : 08-JUL-2014 Page : 2 of 3 Work Order : PR Client : ALS Scandinavia, Analytical Results Sub-Matrix: SOIL Client sample ID Laboratory sample ID PR PR Client sampling date / time 03-JUL :00 03-JUL :00 Parameter Method LOR Unit Result MU Result MU Physical Parameters Dry 105 C S-DRY-GRCI 0.10 % 90.6 ± ±4.23 Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs) Naphthalene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Acenaphthylene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Acenaphthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Fluorene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Phenanthrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Anthracene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Fluoranthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Pyrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Benz(a)anthracene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Chrysene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(b)fluoranthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(k)fluoranthene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(a)pyrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Benzo(g.h.i)perylene S-PAHGMS mg/kg DW <0.100 <0.100 Dibenz(a.h)anthracene S-PAHGMS mg/kg DW <0.050 <0.050 Sum of 16 PAH S-PAHGMS mg/kg DW <1.25 <1.25 Sum of carcinogenic PAH (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.175 <0.175 Sum of other PAH (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.450 <0.450 Sum of PAH L (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.150 <0.150 Sum of PAH M (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.250 <0.250 Sum of PAH H (M1) S-PAHGMS mg/kg DW <0.225 <0.225 PCDDs and PCDFs (Dioxins and Furans) 2378-TCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <0.93 < PeCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <2.4 < HxCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW 9.50 ±2.85 < HxCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HpCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW 74.0 ±22.2 <18 OCDD S-DFHMS03A - ng/kg DW 340 ±102 < TCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <0.54 < PeCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <1.8 < PeCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <1.8 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HxCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <3.3 < HpCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW 100 ±30.0 < HpCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW <8.7 <35 OCDF S-DFHMS03A - ng/kg DW 80.0 ±24.0 <25 TEQ-Lowerbound S-DFHMS03A - ng/kg DW TEQ-Upperbound S-DFHMS03A - ng/kg DW If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level. Key: LOR = Limit of reporting; MU = Measurement Uncertainty ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic

17 Issue Date : 08-JUL-2014 Page : 3 of 3 Work Order : PR Client : ALS Scandinavia, Brief Method Summaries Analytical Methods Method Descriptions The end of result part of the certificate of analysis Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880) Determination of dry matter by gravimetry and determination of moisture by calculation from measured values. S-PAHGMS01 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Determination of semi volatile organic compounds by gas chromatography method with MS detection and calculation of semi volatile organic compounds sums from measured values Location of test performance: V Raji 906 Pardubice - Zelene Predmesti Czech Republic S-DFHMS03A CZ_SOP_D06_06_175 - except chap B, B, B,C,D, , , , (US EPA1613): Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furanes by isotope dilution method using HRGC-HRMS The samples were stored in laboratory in the darkness and under temperature <4 C. Actual LOQ are noticed in the annex. A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment section on front page for information. The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service. ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö

Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö En genomgång av olika analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna Karin Wallman, Stefan Löfgren, Lars Sonesten, Christian Demandt och Anna-Lena

Läs mer

Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 2001-2007

Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 2001-2007 Tillståndet i svensk åkermark och gröda Data från 2001-2007 rapport 6349 april 2010 Tillståndet i svensk åkermark och gröda, data från 2001-2007 Current status of Swedish arable soils and cereal crops.

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Delrapport 2 lägesrapport 1998 Ett år efter avslutade muddrings- och tippningsarbeten

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige RAPPORT U2012:02 ISSN 1103-4092 Förord De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Bränsleegenskaper hos spannmålskärna

Bränsleegenskaper hos spannmålskärna JTI-rapport Lantbruk & Industri 289 Bränsleegenskaper hos spannmålskärna Betydelsen av jordart, sädesslag och sort On the fuel quality of cereal grains Impact of soil composition, cereal species and variety

Läs mer

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer