Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN. Befintliga byggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN. Befintliga byggnader"

Transkript

1 Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN Befintliga byggnader

2 Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst Stockholm Telefon AB Svensk Byggtjänst och författaren Boken har i tidigare utgåvor getts ut på annat förlag. Grafisk form: Beate Pytz Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal 2014 ISBN

3 FÖRORD I föreliggande bok Radonboken Befintliga byggnader behandlas hela kedjan av arbeten från radonmätning till drift- och underhållsinstruktioner av den färdiga anläggningen. Tyngdpunkten är dock lagd på hur man väljer lämplig åtgärd i det enskilda fallet och hur denna åtgärd skall utföras för att ge bästa resultat. De beskrivna åtgärderna kan utföras i så gott som vilken byggnad som helst, alltså inte bara bostadshus. Boken är en omarbetning och uppdatering av Radonboken Åtgärder i befintliga byggnader, som 2007 gavs ut av Formas (före detta Byggforskningsrådet, BFR). Den första utgåvan gavs ut av BFR 1984 i form av en forskningsrapport (R90:1984). En mer genomarbetad Radonbok kom 1992 och en engelsk version I början på 2000-talet delades boken upp i två delar, en för befintliga byggnader och en för nyproduktion. Inför den nu aktuella uppdateringen av Radonboken Befintliga byggnader, övertog Bjerking AB ansvaret för utgivningen. Revideringsarbetet har skett under ledning av Connie Boox och med finansiering av Bjerking AB. Bertil Clavensjö har ansvarat för textmaterialet som i tidigare utgåvor tagits fram i samarbete med Gustav Åkerblom ( ). Vid uppdateringen av Radonboken har Kirlna Skeppström och Cathrin Tolinsson vid Strålsäkerhetsmyndigheten samt Michael Ressner vid Folkhälsomyndigheten bistått med värdefulla råd och synpunkter. Ett varmt tack till er alla. Bertil Clavensjö är byggnadsingenjör och har arbetat med radonfrågor vid Bjerking AB sedan 1970-talet och fram till pensioneringen, därefter i eget företag. Gustav Åkerblom var geolog. Han arbetade med radon sedan 1960-talet, först vid Sveriges geologiska undersökning och från 1991 vid Statens strålskyddsinstitut. Gustav Åkerblom avled i december Gustavs enorma kunnande inom geologi och joniserande strålning med mera var ovärderligt för bokens tillkomst. Jag hade förmånen att arbeta tillsammans med Gustav i över 30 år vilket jag är oerhört tacksam för. Förebyggande åtgärder vid uppförande av nya byggnader är som tidigare beskrivna i en egen volym med namnet Radonboken Nya byggnader. Uppsala oktober 2014 Bertil Clavensjö 3

4 Riksdagens miljömål och radonfrågan För att vi till nästa generation ska kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöfrågorna är lösta har Sveriges riksdag antagit 16 miljömål. Ett av dessa mål heter God bebyggd miljö och handlar bl.a. om radon. Som ett led i uppföljningen av målet beslöt riksdagen den 4 juni 2002 att det skall säkerställas att radonhalten i alla skolor och förskolor senast år 2010 är lägre än 200 Bq/m 3 luft, och att radonhalten i alla bostäder är lägre än 200 Bq/m 3. Bakgrunden till detta beslut är den risk för lungcancer som radon i inomhusluften utgör. Alla skolor och förskolor torde i dag (oktober 2014) således ha radonhalter som understiger 200 Bq/m 3. Men för bostäder är läget mera problematiskt. Enligt Betsistudien (Boverket, 2010) skulle målet för flerbostadshusen möjligen kunna uppnås under förutsättning att inga nya lägenheter byggs med radonhalter över 200 Bq/m 3. Av de bostäder som byggdes under åren hade emellertid 7,3 procent radonhalter överstigande detta värde. På småhussidan är läget sämre. Med nuvarande saneringstakt, cirka småhus om året, skulle målet för småhusen kunna uppnås Det krävs mycket stora arbetsinsatser de närmaste åren dels för att spåra upp bostäderna med förhöjda radonhalter, dels för att åtgärda dem. När man väl funnit ett hus med förhöjda radonhalter gäller det att välja rätt åtgärder för att sänka halten till en låg och varaktig nivå. En undersökning som Statens strålskyddsinstitut, SSI, gjorde 1993 visade att man kommit ner till radondotterhalter under 140 Bq/m 3 i endast 41 procent av de hus där åtgärder vidtagits. Radonutredningen 2000 undersökte också resultat man erhållit av radonsaneringen. Här blev resultatet något bättre. I 64 procent av de åtgärdade småhusen var radonhalten under 200 Bq/m 3. Men ett bra resultat av radonsaneringen måste stå sig i framtiden. Tyvärr är det inte alltid så. I ett projekt finansierat av Formas (BFR) och SSI har radonhalterna kontrollerats vart tredje år i 105 sanerade bostäder, varav 91 småhus. I inte mindre än 38 bostäder var radonhalten över 400 Bq/m 3 vid åtminstone en av de fyra kontrollmätningarna, trots att halterna var under denna nivå i alla bostäderna närmast efter saneringen. Sedan 30 år tillbaka pågår utbildning av entreprenörer och andra som är involverade i radonfrågorna. Förhoppningsvis kan detta borga för ett allt bättre resultat av radonsanering och förebyggande åtgärder vid nyproduktion av byggnader. 4

5 INNEHÅLL FÖRORD 3 Riksdagens miljömål och radonfrågan 4 INNEHÅLL 5 1. INLEDNING 11 Historik 11 Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken, egenkontroll 15 Byggarbetsmiljösamordnare 16 Strålmiljö och hälsorisker 16 Exponering för radon i inomhusluft 18 Gammastrålning från mark och byggmaterial 20 Radon, uran, radium och radondöttrar i vatten 21 Myndigheter med ansvar för radonfrågor 22 Radon i centrala myndigheters föreskrifter, allmänna råd, anvisningar och rekommendationer 25 Radonfrågan i ett internationellt perspektiv 29 Radonhalter i olika länder 34 Bestämmelser och rekommendationer 37 Information om radon och åtgärder RADON 41 Vad är radon? 41 Olika typer av strålning 46 Radonhaltens variation över tiden 48 Inomhus 48 I mark 51 Mätning av radon 52 Mätmetoder 52 Mätning för bestämning av årsmedelvärde 56 Rådgivande korttidsmätning 57 Mätanvisningar 58 Mätning enligt byggreglernas krav vid ny- och ombyggnad 63 Mätning av gammastrålning 65 5

6 RADONBOKEN BEFINTLIGA BYGGNADER 3. RADONKÄLLOR 67 Marken 67 Uran radium radon 68 Radonhalter i jordluft 70 Transport av markradon 72 Var finns risk för markradon? 73 Byggmaterialet 77 Hushållsvattnet 82 Radioaktivitet 82 Radon i hushållsvatten radonhalt inomhus 88 Uran och radium i vatten 90 Rekommendation vid anläggning av ny vattentäkt BYGGNADS- OCH VENTILATIONSTEKNIK 93 Olika hustyper 93 Hus på krypgrund 96 Olika ventilationssystem LÅN OCH BIDRAG 105 Tidigare låne- och bidragsformer 105 Tilläggslån 105 Statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus 106 Extra statligt stöd för förbättring av bostäder 106 Statligt bostadslån och räntebidrag vid ombyggnad 106 Inomhusmiljöbidrag 107 Radonbidrag för dricksvatten 107 Nuvarande bidragsformer 108 Radonbidrag till egnahem 108 ROT-avdrag RÅDGIVNING, BYGGLOV, UNDERHÅLL 111 Var finns hjälp att få? 111 Projektering och bygganmälan 112 Kontroll och dokumentation 113 Drift och underhåll 114 6

7 INNEHÅLL 7. VAL AV ÅTGÄRD 117 Undersökning 118 Vilken åtgärd ska väljas? 121 Radon i huvudsak från marken 122 Radon i huvudsak från byggmaterialet 124 Radon från såväl mark som byggmaterial 125 Radon från hushållsvattnet 125 Kostnadsuppgifter 127 Resultat av radonsanering 130 Varning för följdskador m.m UTBYTE AV RADIOAKTIVT MATERIAL 141 När är utbyte lämpligt? 141 Beskrivning av åtgärder 141 Icke bärande mellanväggar 141 Värmeisolering i bjälklag 142 Fyllning och ursprunglig mark 142 Kommentarer 144 Komplement alternativ TÄTNING AV SPRICKOR, SPRINGOR M.M. 145 När är detta lämpligt? 145 Beskrivning av åtgärder 145 Tätning och försegling av sprickor 145 Tätning av springor 146 Tätning vid rörgenomföringar m.m. 146 Kommentarer 149 Komplement alternativ TÄTSKIKT 151 När är tätskikt lämpligt? 151 Beskrivning av åtgärder 151 Beklädnad av väggar med tapet 152 Färgskikt 153 Källargolv, golv på mark 154 7

8 RADONBOKEN BEFINTLIGA BYGGNADER Källarytterväggar 160 Källarinnerväggar 164 Kommentarer 165 Komplement alternativ PÅVERKAN PÅ LUFTTRYCKET I MARKEN 167 När är detta lämpligt? 167 Beskrivning av åtgärder 167 Radonsug 168 Radonbrunn 171 Luftkuddemetoden 175 Lufttryckssänkning via dräneringsledningar 177 Kommentarer 177 Komplement alternativ VENTILATIONSÅTGÄRDER 181 När är ventilationåtgärder lämpliga? 181 Beskrivning av åtgärder 182 Översyn av befintlig ventilationsanläggning 182 Komplettering med uteluftsdon 182 Konvertering av S-system till F-system 186 Installation av FT-ventilation 189 Luftspalter 192 Speciella ventilationsåtgärder i flerbostadshus 195 Luftfilter 196 Joniseringsapparater 198 Kommentarer 199 Komplement alternativ HUS PÅ KRYPGRUND 203 Särskilda åtgärder för krypgrundshus 203 Beskrivning av åtgärder 203 Tätning av markyta 204 Förbättrad uteluftsventilation 206 Lufttryckssänkning under plastfolie 208 8

9 INNEHÅLL Ombyggnad av uteluftsventilerat till inneluftsventilerat kryprum 209 Kommentarer 213 Komplement alternativ 214 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 215 BETECKNINGAR 227 FÖRKORTNINGAR 229 LITTERATUR 231 Referenser 231 Övrig litteratur 239 Video 240 9

10

11 1 INLEDNING Att exponering för radon kan orsaka lungcancer fastställdes på talet när det visade sig att amerikanska gruvarbetare som under talet arbetade med uranbrytning för atomvapenprogrammet i stor utsträckning drabbades av lungcancer. Flera större epidemilogiska undersökningar i olika länder inklusive Sverige visade att gruvarbetare i större utsträckning än andra yrkeskategorier fick lungcancer. Orsaken var exponering för höga radonhalter i dåligt ventilerade gruvor. Men det var först på 1970-talet som man efter att ha mätt upp höga radonhalter i luften inomhus i bostäder och på arbetsplatser började misstänka att även radon inomhus kunde var en orsak till lungcancer. Efter flera stora epidemilogiska undersökningar i Sverige och utomlands kunde man fastställa att radon inomhus är näst efter rökning den största orsaken till lungcancer. Historik Symptom på lungcancer hos arbetare i de uranhaltiga gruvorna i Böhmen har varit kända sedan sekler tillbaka och kunde i slutet av talet identifieras som lungcancer. Redan 1924 framlades hypotesen att radon i gruvluft kunde orsaka lungcancer. Under åren mätte Statens strålskyddsinstitut (SSI) radonhalten i flera svenska gruvor och fann att den ofta var olämpligt hög. Efterföljande år presenterades resultaten från undersökningar, vilka visade på en förhöjd förekomst av lungcancer hos gruvarbetare som arbetat i Zinkgruvan i Närke och i Malmbergets järngruva i Norrbotten. Dessa resultat samt liknande resultat från epidemiologiska undersökningar i både urangruvor och icke urangruvor i flera andra länder utgjorde underlag till att sambandet mellan radon i gruvluft och lungcancer kunde påvisas (ICRP 65, 1993). De alarmerande riskerna med radon resulterade i att Arbetarskyddsstyrelsen 1972 gav ut Radonanvisningar som innehåller gränsvärden 11

12 RADONBOKEN BEFINTLIGA BYGGNADER Figur 1.1. Etikett på bordsvattenflaska från talet. Radonhalten i vattnet i källan var drygt Bq/l. Västersel ligger 20 km sydväst om Örnsköldsvik. och föreskrifter för tillsyn och mätning av radon i gruvor (Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen, 1972). Redan i början av 1900-talet konstaterade engelska forskare att vissa byggmaterial innehöll radioaktiva ämnen. De uppmätte högre joniserande strålning inomhus än utomhus. Även i Sverige utfördes mätningar av strålning i byggnader på 20-talet. I början av seklet var intresset också stort för att mäta radonhalten i vatten. Detta intresse var föranlett av tron på att vattnets innehåll av radioaktiva ämnen gav det en särskilt hälsobringande effekt. Det dröjde dock till i början av 1950-talet innan någon större uppmärksamhet ägnades åt strålmiljön i bostäder. Då genomfördes en omfattande undersökning av bl.a. gammastrålning i ca hus och radonhalter i några hundra bostäder. Genom denna undersökning visade det sig att hus byggda av alunskifferbaserad gasbetong (s.k. blåbetong) gav betydligt högre stråldoser av gammastrålning och alfastrålning från radon än hus byggda av trä och tegel. Då liksom nu ansågs att de förhöjda radonhalterna orsakades av för liten luftväxling och rekommendationen blev därför att förbättra denna. Den påvisade förhöjda risken för lungcancer till följd av exponering för radon i gruvorna blev anledningen till att SSI 1972 beslöt att återuppta undersökningen av strålning i bostäder. Under energikrisen vintern rekommenderades fastighetsägarna att spara energi, bl.a. genom att minska ventilationen i bostäderna. SSI varnade för riskerna med alltför liten luftväxling, men fick dåligt gehör för sina farhågor. Följdriktigt fann man vid mätningar av radon och ventilation , utförda av SSI respektive Statens institut för byggnadsforskning (SIB), att radonhalterna nu var högre än under 1950-talet samtidigt som luftväxlingen var mindre än vad man tidigare ansett vara normalt. Man fann också hus med höga radonhalter byggda på slagghögar med bränd alunskiffer, s.k. rödfyr. Resultatet av dessa undersökningar föranledde en omfattande publicitet i svenska massmedia, där inte minst radonets farlighet diskuterades. Regeringen tillsatte 1979 en statlig utredning om radon, Radonutredningen. Till utredare utsågs f. landshövdingen G. von Sydow. Till utredningen knöts bl.a. Gustav Åkerblom. Utredaren fick bl.a. i uppgift att undersöka hur en kartläggning av strålning i befintliga byggnader bäst kunde genomföras. Han skulle klarlägga olika bygg- 12

13 1 INLEDNING materials betydelse för strålrisker. Vidare skulle han bedöma vad som skulle kunna vara en acceptabel strålnivå. Dessutom skulle han se över olika myndigheters uppgifter och ansvarsområden när det gäller strålrisker och sist, men inte minst, utarbeta program för fältundersökningar och tekniska utprovningar, bl.a. metoder för sanering. Utredarens arbete kom att till övervägande del behandla praktiska frågor om radon i bostäder. Redan 1979 föreslogs provisoriska åtgärdsnivåer och gränsvärden och sedan 1981 har vi i Sverige haft gränsvärden för radonhalter i bostäder och i nya byggnader. En omfattande forskning och utveckling sattes i gång genom utredningens försorg. Kommunernas arbete följdes fortlöpande och utredningen försåg kommunerna med information om mätmetoder, åtgärder m.m. Socialstyrelsen, Statens Planverk, Arbetarskyddsstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut tilldelades uppgifter för arbetet mot radon. Radonutredningens slutbetänkande Radon i bostäder SOU 1983:6 kom i början av år I Sverige utfördes under åren epidemiologiska fallkontrollundersökningar av samband mellan exponering för radon i bostäder och lungcancer (Pershagen m fl., 1993). Dessa visade tydligt på att exponering för radon i hemmet utgör en ökad risk för lungcancer. Projektet resulterade i sänkning av gränsvärdet för radon i bostäder. Under och 1990-talet utfördes en hel del mätningar av radon och åtgärder mot radon i bostäder och på arbetsplatser, men intresset var tidvis lågt. För att få fart på radonsaneringen beslutade regeringen 1999 att återigen tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera problemen med radon. I uppdraget ingick även att presentera förslag till ändamålsenliga och effektiva statliga åtgärder som i rimlig tid kunde få ner radonhalterna under gällande gränsvärden. Till utredare förordnades jur.kand. Susanna Skogsberg och till sekreterare Bertil Clavensjö. Bland utredningens första uppgifter var att undersöka radonläget i landet. Detta gjordes genom en enkät till samtliga Sveriges kommuner. Med ledning av svaren på enkäten bedömdes att radonhalten hade mätts i småhus och lägenheter i flerbostadshus samt i cirka en femtedel av de lokaler i skolor och förskolor som behöver mätas. Härigenom hade man 1999 hittat cirka bostäder med radonhalter överstigande 400 Bq/m 3. Detta är procent av de 13

14 RADONBOKEN BEFINTLIGA BYGGNADER bostäder som uppskattas ha halter över 400 Bq/m 3. Motsvarande procentsats för funna bostäder med radonhalter överstigande 200 Bq/m 3 är procent. Resultatet av drygt 20 års arbete med att spåra bostäder med förhöjda radonhalter är alltså att man har hittat i storleksordningen en fjärdedel av de bostäder som hade halter över 200 Bq/m 3. För att en radonsanering ska komma till stånd är det första villkoret att man vet hur hög radonhalten är i huset. Eftersom halten kan vara förhöjd i så gott som vilket hus som helst föreslog utredningen bl.a. ett omfattande mätprogram. Alla bostäder med markkontakt, dvs. småhus och lägenheter i botten-/suterrängvåningar utan underliggande källarvåning samt 20 procent av övriga lägenheter i flerbostadshus måste mätas. Betänkandet i sin helhet finns i Förslag till statliga insatser mot radon (SOU 2001:7). Under 2001 beslöt riksdagen att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö skulle kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön, vilket gjordes Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m 3 luft, och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. Riksdagen uttalade även: Oavsett om radonkällan är marken eller det material byggnaden är uppförd av finns det ingen annan verksamhetsutövare än den aktuella byggnadsägaren som kan bära ansvaret för att åtgärder vidtas. Tillsynsansvaret för att så sker ligger på kommunen. Som avsiktsförklaring angav regeringen i propositionen bland annat att kontrollen av ventilation och radon vid nybyggen bör skärpas. Den kommande översynen av plan- och bygglagen ska bland annat ta upp de kvalitetsansvarigas roll, tillsynsfrågor och kommunernas möjlighet att ta ut avgifter, Lantmäteriverket får i uppdrag att utreda hur radon- och ventilationsstatus kan samlas i ett nationellt register, 14

15 1 INLEDNING nya och befintliga hus bör i vissa avseenden byggnadsdeklareras. Formerna för sådana byggnadsdeklarationer ska utredas vidare, staten ska ställa krav på radonmätning och ventilation för att betala ut radonbidrag. År 2006 gav regeringen Boverket i uppdrag att utföra en större studie över det svenska byggnadsbeståndet med särskilt fokus på att få fram underlag om skador och bristande underhåll, samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. För ändamålet gjordes ett statistiskt urval av byggnader (småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader) i 30 kommuner. Projektet fick namnet BETSI, (Byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö). I december 2010 kom Boverkets delrapport Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI (Boverket, 2010). Boverket bedömde att befintligt mål för radon i skolor och förskolor kommer att nås till Boverket bedömde också att målet kommer att nås till 2020 avseende radon i flerbostadshus. För småhus har saneringstakten ökat betydligt sedan förra fördjupade utvärderingen men Boverket bedömde ändå att det blir mycket svårt att nå målet i tid. Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken, egenkontroll Fastighetsägaren har stort ansvar för sin fastighet. Detta gäller inte enbart byggnaden och dess tekniska funktioner utan även boendemiljön. Enligt de så kallade hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är fastighetsägaren skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för verksamheten (miljöbalken 2 kap. 2 ) samt vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (miljöbalken 2 kap. 3 ). Enligt miljöbalken 26 kap. 19 ska fastighetsägaren fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa. Detta innebär att om radonhaltens årsmedelvärde misstänks kunna överstiga riktvärdet 200 Bq/m 3 i någon 15

16 RADONBOKEN BEFINTLIGA BYGGNADER av byggnadens bostäder och även i allmänna utrymmen som utnyttjas ofta är fastighetsägaren skyldig att mäta och vid behov vidta åtgärder, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus. Detta ska ske så fort som det är tekniskt möjligt. Dessutom har hyresgästen rätt att få hyran reducerad om olägenheten inte undanröjs utan dröjsmål enligt hyresrättslagstiftningen i jordabalken, vilket flera rättsfall visar. Byggarbetsmiljösamordnare Enligt arbetsmiljölagen (3 kap. AML) ska fr.o.m. 1 januari 2011 arbetsplatser ha Byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Det är byggherren som för varje projekt ska utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) samt byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) av uppdraget. Enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska BAS ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för arbetsuppgifterna. Byggherren ska även kunna styrka dessa uppgifter. I de fall arbete utförs mot privatperson gäller konsumenttjänstlagen vilket innebär att entreprenören övertar det ansvar som normalt vilar på byggherren. Det gäller bl.a. arbetsmiljöplan och att utse BAS-P och BAS-U. BAS-P ska planera att arbetet kan utföras på ett säkert sätt och där ingår då att: upprätta en arbetsmiljöplan med risköversikt och åtgärdsförslag, organisationsplan samt lägesrapporter. BAS-U övertar arbetsmiljöplanen och svarar för att den genomförs. Strålmiljö och hälsorisker Människan utsätts ständigt för joniserande strålning. SSI beräknar att de människor, som är bosatta i Sverige, i genomsnitt får cirka 3 msv (millisievert) i stråldos varje år 1 (Andersson m.fl., 2007). Huvuddelen 1 Stråldos är ett viktat mått på risken för skada från joniserande strålning. Risken för skada är beroende av strålningens intensitet, vilken typ av strålning det handlar om och de olika organens känslighet för strålning. SI- enheten för strålning är Sievert (Sv). Vanligtvis anges erhållen stråldos från naturlig radioaktivitet i enheten millisievert per år (msv/år). Även som ett mått på intensiteten av gammastrålning används enheten sievert per tidsenhet, då benämnd miljödosekvivalent. Vanligen används enheten mikrosievert per timme (µsv/h). 16

17 1 INLEDNING av strålningen kommer från naturliga strålkällor. Förtäring av vatten och livsmedel som innehåller naturligt radioaktiva ämnen, som uran, radium och långlivade radondöttrar (se tabeller 2.1 och 2.2), vilka vid sina sönderfall ger exponering för alfa-, beta- och gammastrålning. Inandning av luft som innehåller söderfallsprodukter av radon, 222 Rn, och toron, 220 Rn, (radon- och torondöttrar) ger exponering av lungorna för alfastrålning. Mark och byggmaterial avger radongas och ger exponering för gammastrålning. Det är stora skillnader i stråldos beroende bland annat på var i landet man bor. Sveriges befolkning beräknas få drygt dubbelt så hög stråldos som världspopulationen. Genomsnittligt erhåller vi svenskar per år från: Världsrymden och solen: 0,34 msv. Så kallad kosmisk strålning. Marken och byggmaterial i hemmet: 0,6 msv Exponering för gammastrålning från radioaktiva ämnen som förekommer naturligt och i varierande grad i olika jordarter, bergarter och byggmaterial. Den egna kroppen: 0,2 msv Radioaktivt kalium. Mat: 0,2 msv Naturligt förekommande radioaktiva ämnen såsom uran och radium som tillförs kroppen med föda och dricksvatten. Radon i bostaden: I genomsnitt för alla 0,8 msv, men uppdelat på rökare och icke-rökare 1,5 msv respektive 0,2 msv. Radon som avgår från stenbaserade byggmaterial och radon som från marken transporteras in i byggnaden. Resterande del av stråldosen orsakas av strålning som kommer från källor, som människan själv har skapat. Sådana källor är: Inom sjukvården: 0,9 msv T.ex. röntgenundersökning och nukleärmedicin. Övrigt: 0,02 msv Vissa processindustrier, utsläpp från kärnkraftverk i normal drift, nedfall från atombombsprov samt Tjernobylolyckan. 17

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Mät och sök Radonbidrag. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till kronor i bidrag när du sanerar ditt hus.

Mät och sök Radonbidrag. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till kronor i bidrag när du sanerar ditt hus. Mät och sök Radonbidrag Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar ditt hus. Skydda dig och din familj från skadlig radongas Radon varken syns eller luktar, men det

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

RADONGUIDEN. Radonguiden

RADONGUIDEN. Radonguiden RADONGUIDEN Radonguiden 1 2 RADONGUIDEN RADONGUIDEN 3 Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den här broschyren får du, som bor i

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

3.1 Riktvärde radon i inomhusluft Riktvärdet för radongas i inomhusluft är, sett som ett årsmedelvärde, 200 Becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

3.1 Riktvärde radon i inomhusluft Riktvärdet för radongas i inomhusluft är, sett som ett årsmedelvärde, 200 Becquerel per kubikmeter (Bq/m3). BRF Primusbacken RUTINER EGENKONTROLL Rubrik Rutin gällande radon Distribueras till Alla medlemmar via föreningens hemsida Datum/version 2015-09-28 Upprättat av Carl Bladh Godkänt av Styrelsen Sida 1 (3)

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Svar på vanliga frågor till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor till Uppmaning att mäta radon FAQ Uppmaning 2018 Svar på vanliga frågor till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften är alltid

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Radonboken : befintliga byggnader PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Radonboken : befintliga byggnader PDF ladda ner Radonboken : befintliga byggnader PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Bertil Clavensjö. Radonboken. Befintliga byggnader är en komplett bok om åtgärder mot radon. Här beskrivs utförligt

Läs mer

Vanliga frågor och svar Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon

Vanliga frågor och svar Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon INFORMATION Datum: 2018-01-05 Vanliga frågor och svar Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA Bertil Clavensjö Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA LARA Konstruktör (bygg) ca 20 år Radon sedan 1979 Sanering villor i Tidaholms kommun Markens

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Översiktlig radonundersökning. Söderhöjdens skola, Järfälla kommun 17U33355

Översiktlig radonundersökning. Söderhöjdens skola, Järfälla kommun 17U33355 17U33355 Översiktlig radonundersökning Söderhöjdens skola, Järfälla kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (6) Översiktlig radonundersökning

Läs mer

Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen

Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen Beställare: Vectura Consulting AB Att: Ulrika Isacsson Box 1094 405 23 GÖTEBORG Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen Bergab Projektansvarig Kristian Nilsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Tuvevägen\Text\Aktuell\Tuvevägen

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat:

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radonsanering Astrakangatan Ursprungligt årsmedelvärde Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radongashalt:410 Bq/m3 (Becquerel

Läs mer

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3 Radon i inomhusluft Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

Radon och dess hälsoeffekter

Radon och dess hälsoeffekter SeminariearbeteMiljömedicin Radonochdesshälsoeffekter Läkarprogrammettermin4,grupp10 Bergqvist,Sara Bergsten,Sofie Hansson,Linnea Hedström,Johanna Redfors,Ola Vikström,Nils Inlämnat:100422 SeminariearbeteMiljömedicin

Läs mer

Nationell handlingsplan för radon

Nationell handlingsplan för radon Nationell handlingsplan för radon Arbetsmiljöverket Boverket Folkhälsomyndigheten Livsmedelsverket Sveriges geologiska undersökning Swedac Strålsäkerhetsmyndigheten Förord Radon i inomhusluften beräknas

Läs mer

Nationell handlingsplan för radon

Nationell handlingsplan för radon Nationell handlingsplan för radon Arbetsmiljöverket Boverket Folkhälsomyndigheten Livsmedelsverket Sveriges geologiska undersökning Swedac Strålsäkerhetsmyndigheten Förord Radon i inomhusluften beräknas

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

Radioaktivitet i dricksvatten

Radioaktivitet i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Detaljplan Myren, Strömstad kommun

Detaljplan Myren, Strömstad kommun Beställare: Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA, Strömstad kommun Bergteknisk besiktning och radonundersökning Bergab Projektansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Strömstad\Text\Aktuell\Myren

Läs mer

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika,

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika, Radonets historia Numera känner de flesta personer i Sverige till något om radon. Goda resultat har uppnåtts genom att många hus har åtgärdats och många hus har byggts radonsäkert, men alltför många återstår

Läs mer

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM och SGU Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten 1. Introduktion Geologin har stor betydelse för grundvattnets

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer?

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Författare John Bäckman Johanna Fellers Samuel Karlsson Freja Lundström

Läs mer

Radon. En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg. Rapport 2010:13

Radon. En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg. Rapport 2010:13 Radon En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg Rapport 2010:13 Radon En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg Förord Riksdagen har fastställt nationella miljömål som vi preciserat

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

Markradonundersökning. Måby 1:10 Sigtuna kommun. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel bjerking.

Markradonundersökning. Måby 1:10 Sigtuna kommun. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel bjerking. Markradonundersökning Måby 1:10 Sigtuna kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (5) Markradonundersökning Uppdragsnamn Måby 1:10 Sigtuna Kommun

Läs mer

Vad blir konsekvensen om det blir fel?

Vad blir konsekvensen om det blir fel? Vad blir konsekvensen om det blir fel? Eva Forssell-Aronsson Avd f Radiofysik Inst f Kliniska Vetenskaper Göteborgs Universitet KVA KAR 151103 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:37

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

PM ÖVERSIKTLIG MARKRADONUNDERSÖKNING VIVELN, TÄBY, VEIDEKKE BOSTAD AB

PM ÖVERSIKTLIG MARKRADONUNDERSÖKNING VIVELN, TÄBY, VEIDEKKE BOSTAD AB PM ÖVERSIKTLIG MARKRADONUNDERSÖKNING VIVELN, TÄBY, VEIDEKKE BOSTAD AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Ylva Vård Per-Håkan Sandström Fredrik Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning, bakgrund

Läs mer

Radon - vägledning för kommunernas arbete

Radon - vägledning för kommunernas arbete Radon - vägledning för kommunernas arbete September 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna vägledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd av: Magnus Lundgren Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon 2007-06-30

Läs mer

Kv Odd e, Kista. PM Ma rk radon utredning 1 5 U2 8856

Kv Odd e, Kista. PM Ma rk radon utredning 1 5 U2 8856 1 5 U2 8856 PM Ma rk radon utredning Kv Odd e, Kista Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 ( 6 ) Uppdragsnamn Markradonutredning S tockholms S tad

Läs mer

Detaljplan Västra Länsmansgården

Detaljplan Västra Länsmansgården Beställare: COWI AB Box 12076 402 41 GÖTEBORG Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering samt radonundersökning Bergab Projektansvarig Elisabeth Olsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ COWI \Text\Aktuell\V

Läs mer

PM Översiktlig radonundersökning

PM Översiktlig radonundersökning Uppdragsnummer 1U28384-904 PM Översiktlig radonundersökning Björnö Östhamra 1:1, Norrtälje kommun Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 0-211 80 00. bjerking.se Uppdrag

Läs mer

SSi. SSI-rapport 93-10. Radon 1993. Statens strålskyddsinstitut. En rapport över läget. Statens stralskyddsinstitut. Box 60204 104 01 STOCKHOLM

SSi. SSI-rapport 93-10. Radon 1993. Statens strålskyddsinstitut. En rapport över läget. Statens stralskyddsinstitut. Box 60204 104 01 STOCKHOLM SSI-rapport 93- SSi Statens stralskyddsinstitut Postadress Box 624 4 STOCKHOLM Gatuadress Karolinska S ukhuset Solna Teieton 8-779 Statens strålskyddsinstitut Radon 993 En rapport över läget Statais strålskyddsinstitut

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Regeringens proposition. Vissa inomhusmiljöfrågor. Myc-Techrapport 2002:1

Regeringens proposition. Vissa inomhusmiljöfrågor. Myc-Techrapport 2002:1 1 Regeringens proposition 2001/02:128: Vissa inomhusmiljöfrågor Myc-Techrapport 2002:1 Datum: 10 juni 2002 2 Innehållsförteckning Sidan 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7 Förord Propositionens huvudsakliga

Läs mer

PM RADON PRÄSTBODAVÄGEN, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av

PM RADON PRÄSTBODAVÄGEN, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av PM RADON PRÄSTBODAVÄGEN, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Martin Burefalk Strauss Fredrik Andersson Fredrik Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3

Läs mer

Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft

Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder Ett länsprojekt i Västmanlands län år 2006/2007 Juni 2006 Denna vägledning har tagits fram av en projektgrupp med

Läs mer

Kv. Svarven, Ronneby. Kompletterande Rapport till Miljöinventering. zcfg. Radonmätning ABRI AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER

Kv. Svarven, Ronneby. Kompletterande Rapport till Miljöinventering. zcfg. Radonmätning ABRI AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER ABRI AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER zcfg Kv. Svarven, Ronneby Kompletterande Rapport till Miljöinventering Radonmätning Uppdragsnr: 10256707 Upprättad av Thomas Pettersson, WSP Innehåll Administrativa

Läs mer

DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND, ORUST

DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND, ORUST JANUARI 2015 ORUST KOMMUN DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND, ORUST ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JANUARI 2015 ORUST KOMMUN DETALJPLAN

Läs mer

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Grafisk form och produktion: Johan Alenius Foto omslag: SSI info;

Läs mer

GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB Grap FB Engineering AB Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, September 2007 GEOSIGMA SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare:

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Miljöbalken 2:3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:128

Regeringens proposition 2001/02:128 Regeringens proposition 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Prop. 2001/02:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2002 Lena Hjelm-Wallén Lena Sommestad (Miljödepartementet)

Läs mer

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON 2015-04-29 Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON KUND Titania Bygg och VVS AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Radioaktiva ämnen i dricksvatten

Radioaktiva ämnen i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktiva ämnen i dricksvatten Denna vägledning är ett komplement med rubriknumrering anpassad till Vägledning dricksvatten Fastställd: 2016-10-10 av avdelningschefen

Läs mer

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29 Beställare: Jagaren Fastigheter AB Ugglum 8:22 för bygglov Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel i Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Geologi...

Läs mer

Detaljplan Källvik 1:73

Detaljplan Källvik 1:73 Beställare: Bohusgeo AB Detaljplan Källvik 1: Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Källvik, Strömstad\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

6 Säker strålmiljö. Delmål Låga utsläpp av radioaktiva ämnen

6 Säker strålmiljö. Delmål Låga utsläpp av radioaktiva ämnen 6 Säker strålmiljö Miljökvalitetsmålet Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Miljökvalitetsmålet är beslutat av riksdagen Miljökvalitetsmålet

Läs mer

2015:36. Organisation och styrning inom radonområdet. Mocki Hägg Ulf Wennerberg. Författare:

2015:36. Organisation och styrning inom radonområdet. Mocki Hägg Ulf Wennerberg. Författare: Författare: Mocki Hägg Ulf Wennerberg 2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet Rapportnummer: 2015:36 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Abstrakt Regeringen gav

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

RADON. - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län. Rapport 2004:01

RADON. - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län. Rapport 2004:01 RADON - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län Rapport 2004:01 Radon - En sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län Rapport 2004:01

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

PM Radonriskundersökning

PM Radonriskundersökning Grap PM Radonriskundersökning Geosigma AB Stockholm 2017-11-23 Grapnummer SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare Uppdragsnr Grap nr Antal sidor Helena Thulé 8 Beställare Beställares referens Antal

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll Boverkets slutrapport och förslag 1 Bakgrund till uppdraget Huvudpunkter i uppdraget: Kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd Utreda möjligheterna att åtgärda

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning Utgåva 03. 2015 05 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera resultat

Läs mer