Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft"

Transkript

1 Vägledning för länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder Ett länsprojekt i Västmanlands län år 2006/2007 Juni 2006 Denna vägledning har tagits fram av en projektgrupp med deltagare från Länsstyrelsen i Västmanlands län samt miljö- och hälsoskyddskontoren i Hallstahammar, Kungsör, Sala, Skinnskatteberg och Västmanland-Dalarna.

2 (13) Innehållsförteckning Syfte och genomförande... 3 Projektets avgränsning... 3 Delat tillsynsansvar med Arbetsmiljöverket... 4 Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om radon i skolor och förskolor... 4 Lagstöd... 5 Informera eller förelägga...5 Mätmetoder... 7 Upphandling av radondosor... 9 Hur skall vi se på risken att radonmätningar kan manipuleras... 9 Tillgänglig mätutrustning för rådgivande korttidsmätningar... 9 SGUs radonriskkarta... 9 Datahantering av mätresultat... 9 Åtgärder för att sänka radonhalten Om byggnadsmaterialet är orsaken Vid problem med markradon Radonbidrag Upphandling av konsult/radonsanerare Kommentarer till våra mallar för information/uppmaning, föreläggande och information 11 Föreläggande om åtgärd måste vara tydligt Adressater Beställning av dosor Åtgärdsdatum Debitering av tillsynsavgift Litteratur om radon från centrala myndigheter... 13

3 (13) Syfte och genomförande Länsprojektet om radon genomförs under perioden augusti 2006 till december Projektet avgränsas till hyresbostäder respektive skolor och förskolor. Det vägledningsmaterial som har tagits fram inom projektet är dock bredare och kan användas också för egnahem (villor och radhus) och bostadsrättsföreningar. Inom projektet kommer att anordnas träffar för erfarenhetsutbyte och utbildning om bl.a. mätmetoder, byggnadstekniska åtgärder och radonbidrag. Samordning kommer att ske med det nationella projektet om radon i skolor och förskolor, som Socialstyrelsen startar under hösten 2006 (mer information nedan). Inom länsprojektet ges stöd för att inför mätsäsongen vintern 2006/07 informera (uppmana) verksamhetsutövare och fastighetsägare om behovet av radonmätning. Och att därefter under 2007 följa upp med information och ytterst föreläggande i de fall där radonsänkande åtgärder behöver vidtas. Ytterst avgör varje kommun själv i vilken omfattning man vill delta i projektet och vilka typer av objekt som man väljer att inrikta sig på. Projektgruppen har sammanställt ett skriftligt vägledningsmaterial som stöd för tillsynsmyndigheterna. Ett antal mallar har tagits fram med förslag om hur man kan utforma information respektive föreläggande om mätning och åtgärder. Det finns också ett informationsbrev till de fastighetsägare som har gjort mätning före den 1 juli 2004 och som då hade en radonhalt om Bq/m 3 (dvs. de som på grund av sänkt riktvärde nu har hamnat över riktvärdet). Det finns också en sammanställning med exempel på de konsulter som är verksamma i länet eller närliggande län. Projektet har förberetts av en arbetsgrupp. Av olika anledningar har gruppens sammansättning varierat under projekttiden. Följande personer har varit med i arbetsgruppen under hela eller en del av projektet: Ida Axelson (Hallstahammar), Ulf Björkman (Kungsör), Anna Jansson (Skinnskatteberg), David Lundqvist (Sala), Jan Ohlander (Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning) samt Bo Bertilsson och Mikael Wulff (Länsstyrelsen). Projektets avgränsning I de nationella och regionala miljömålen återfinns radon under målet God bebyggd miljö (delmål 8). Där anges att radonhalten skall vara lägre än 200 Bq/m 3 i alla skolor och förskolor senast år 2010 och i alla bostäder senast år Arbetsgruppen uppfattar att flertalet av länets kommuner sedan lång tid tillbaka arbetar med radonfrågor i egnahem (villor och radhus), men att man inte har kommit lika långt med andra boendeformer och lokaler. Projektgruppen anser därför att tillsynen inom projektet bör fokuseras på hyresbostäder, skolor och förskolor. Det motiveras av att det vid ett hyresförhållande finns anledning att begära att inomhusmiljön uppfyller gällande lagstiftning samt att skolor och förskolor ska vara radonsanerade senast år Om någon kommun vill gå längre finns dokumentmallar framtagna också för egnahem och materialet om hyresbostäder kan användas också för bostadsrättsföreningar.

4 (13) Projektet avgränsas också till att enbart omfatta mätningar/åtgärder av radongas som avges från mark och byggnadsmaterial i befintlig bebyggelse. Det innebär att regler för nybyggnation inte avhandlas och att radon i dricksvatten inte heller ingår. Delat tillsynsansvar med Arbetsmiljöverket Vid flertalet av de hälsoskyddsobjekt där miljökontoren har ett tillsynsansvar enligt 45 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd agerar också Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets tillsyn tar då sikte på arbetsmiljön för personalen, medan miljöbalkstillsynen avser hälsoskyddsaspekter för de människor som vistas i lokalerna (ej personal) och för verksamhetens miljöpåverkan. Det finns dock ett viktigt undantag från denna ansvarsfördelning. I undervisningslokaler (skolor) är både Arbetsmiljöverket och miljökontoret tillsynsmyndighet för elevernas inomhusmiljö. Detta på grund av att elever räknas som arbetstagare i arbetsmiljölagen. För att det delade tillsynsansvaret vid hälsoskyddsobjekten ska fungera tillfredsställande är det viktigt att de båda myndigheterna informerar varandra vid tillsynsinsatser och man bör överväga möjligheterna att samordna sin tillsyn. Projektgruppen har kontaktat Arbetsmiljöverkets distriktskontor i Örebro och informerat om det planerade radonprojektet. Verket har hittills inte uppmärksammat radonfrågan vid sin tillsyn av förskolor och undervisningslokaler, och de har i dagsläget inga planer på att kräva att radonmätningar utförs. Projektgruppens slutsats blir därför att vi genomför länsprojektet utan Arbetsmiljöverkets medverkan, men att vi bör hålla myndigheten informerad om hur arbetet fortskrider. Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om radon i skolor och förskolor Socialstyrelsen har i skrivelse den 21 oktober 2005 inbjudit landets kommuner att delta i projektet om radon i skolor och förskolor. Deltagande i projektet, som pågår , skulle ha anmälts till Socialstyrelsen den 1 februari 2006, men det är fortfarande möjligt att anmäla sig till Irene Andersson via e-postadress Syftet med Socialstyrelsens tillsynsprojekt är att samla in uppgifter om radonsituationen i skolor och förskolor stödja de kommuner där radongashalten inte har mätts i alla skolor och förskolor, att se till att fastighetsägarna/verksamhetsansvariga mäter radongashalten under underlätta för kommunerna att se till att åtgärder görs i de skolor och förskolor som har radonhalter som överskrider riktvärdet (200 Bq/m 3 ).

5 (13) Lagstöd Några viktiga lagparagrafer för tillsyn av skolor, förskolor och hyresbostäder sammanfattas nedan: I 38 och 45 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader som innehåller en eller flera bostäder samt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. För lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande ska en anmälan göras till kommunen innan lokalen tas i bruk. Enligt 2 kap. 3 miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför olägenhet för människors hälsa. För hälsoskydd preciseras skyldigheten i 9 kap. 9 miljöbalken, som säger att ägare eller nyttjanderättshavare till bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Enligt 2 kap. 1 miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att man iakttar de förpliktelser som följer av miljöbalken (omvänd bevisbörda). I Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken radon i inomhusluft (SOSFS 1999:22 med ändring 2004:6) anges att om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m 3 bör radonhalten i bostad eller lokal för allmänna ändamål (t.ex. skola och förskola) anses utgöra olägenhet för människors hälsa. I 26 kap. 19 miljöbalken skrivs att den som bedriver verksamhet eller vidtar sådana åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön löpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga sådana verkningar (bedriva egenkontroll). För verksamheter som är anmälningspliktiga (t.ex. skola och förskola) krävs en mer omfattande egenkontroll genom förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken får en tillsynsmyndighet förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Kapitlets 22 anger att den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa är skyldig att utföra sådana undersökningar som behövs för tillsynen. Samma skyldighet har den som upplåter en byggnad för bostäder eller allmänna ändamål om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenhet för människors hälsa. Informera eller förelägga För att begränsa miljökontorens arbetsinsats föreslår arbetsgruppen att vi i första hand informerar (=uppmanar) fastighetsägare och verksamhetsutövare att mäta radon i inomhus-

6 (13) luften och därefter, vid behov, att utföra radonsänkande åtgärder. I de fall då det visar sig att information inte ger önskat resultat bör tillsynsmyndigheten gå vidare med föreläggande, vilket ytterst kan kopplas till ett vitesbelopp. För att vår insats ska bli så effektiv som möjligt och så att eventuellt nödvändiga åtgärder inte ska dra ut onödigt på tiden, är det dock viktigt att miljökontoret följer upp lämnad information för att stämma av att mätning/åtgärd är på gång. Ett exempel är om information om radonmätning skickas ut under september månad, så bör man efter några månader kontakta verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare för att stämma av så att de avser att göra mätning under mätsäsongen. Om det då visar sig att det inte är deras avsikt, har miljökontoret möjlighet att förelägga om en mätning, vilken förhoppningsvis hinner genomföras redan under den aktuella mätsäsongen. Därigenom sparar vi tid. Som det skrivs ovan anger 9 kap. 9 miljöbalken att ägare eller nyttjanderättshavare till bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Arbetsgruppen uppfattar att det innebär att för skolor och förskolor kan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren anses ha ett delat ansvar för att se till att radonmätning och eventuella radonsänkande åtgärder genomförs. När miljökontoret inledningsvis ska informera om att radonmätning bör redovisas/genomföras anser arbetsgruppen att man kan vända sig till båda parter samtidigt. Om miljökontoret känner till den interna ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare bör man dock i första hand vända sig till den ansvarige. I de fall där miljökontorets information om mätning respektive åtgärder inte uppmärksammas bör man gå vidare med ett föreläggande. I detta läge kan miljökontoret däremot inte generellt rikta samma föreläggande mot både fastighetsägare och verksamhetsutövare, utan man måste försöka klargöra vilken av parterna som kan anses vara ansvarig för att avhjälpa eller förebygga olägenheter och som har faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Arbetsgruppen anser att radon i inomhusluft får anses vara en byggnadsrelaterad fråga, varför ett föreläggande i första hand bör riktas mot fastighetsägaren. Om denne hävdar att verksamhetsutövaren istället har ansvar för frågan, bör detta kunna styrkas genom att uppvisa en skriftlig överenskommelse där ansvarsfördelningen framgår. Socialstyrelsen (e-postbrev från Johan Nykvist) ger några synpunkter på hur ett föreläggande om krav på åtgärder att sänka radongashalter i bostäder, skolor daghem etc. bör se ut: Frågan vem som kan anses som verksamhetsutövare och därmed till vem ett föreläggande skall riktas mot när höga radonhalter har konstaterats måste bedömas från fall till fall. Nedan följer några saker som kan vara bra att tänka på: De åtgärder som krävs enligt Miljöbalken kan riktas mot den som kan anses som verksamhetsutövare, alltså den som ansvarar för en verksamhet. Exempel på verksamhetsutövare kan vara fastighetsägare, bostadsrättsförening (styrelse), medlem i bostadsrättsförening eller annan nyttjanderättsinnehavare, huvudman för skola, den nämnd eller motsvarande som ansvarar för skolans lokaler, rektor på en skola.

7 (13) Det kan vara så att flera verksamhetsutövare är ansvariga för att åtgärda olägenheter, t.ex. en fastighetsägare och en nyttjanderättsinnehavare. Det som är avgörande är vem som kan anses ansvarig för att avhjälpa eller förebygga olägenhet från en verksamhet. Den som föreläggandet riktar sig emot måste vidare ha faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Det måste vara vanligast att fastighetsägare har ansvar för och möjlighet att vidta åtgärder som berör en byggnads konstruktion och ventilation m.m. Ett föreläggande måste vara noggrant preciserat med avseende på vilken person som beslutet riktar sig till. Föreläggandet måste rikta sig till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Det går alltså inte att rikta föreläggandet mot t.ex. ägaren till fastigheten xxx. När det gäller enfamiljshus behöver tillsynsmyndigheten göra en skälighetsbedömning av om och på vilket sätt ett ingripande mot en olägenhet skall göras när endast den enskildes egna hushåll berörs. Det är såvitt känt inte rättsligt prövat när åtgärder kan krävas av en enskild fastighetsägare. En förutsättning för att kräva åtgärder torde vara att det finns underlag som visar på förhöjda värden. Mer ingripande åtgärder än som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Det kan ofta anses skäligt att tillsynsmyndigheten informerar fastighetsägaren om problemet och att åtgärd behöver vidtas. Det kan emellertid vara aktuellt att förelägga om åtgärder när det är fråga om en familj med hemmavarande omyndiga barn (se Kammarrättens i Göteborgs dom den 5 oktober 1995 mål nr ) eller när fastighetsägaren hyr ut en bostad till någon som själv inte förfogar över eventuella åtgärder. Arbetsgruppen anser att Kammarrättens dom i dagsläget får anses vara av mindre betydelse. Domen är mer än 10 år gammal och vid tidpunkten gällde ett gränsvärde för högsta radongashalt, vilket nu sänkts och gjorts om till ett riktvärde. Mätmetoder Statens Strålskyddsinstitut, SSI, har mätmetoder för hur radonmätningar ska gå till dels i bostäder och dels på arbetsplatser. Egna hem och hyresbostäder ska mätas enligt metoden för bostäder. Skolor, förskolor och övriga hälsoskyddsverksamheter ska mätas enligt metoden för arbetsplatser. Metoderna beskrivs här kort varefter några diskussionspunkter tas upp om respektive metod. De ackrediterade företagen som tillhandahåller mätdosor har beskrivningar på hur mätningen ska gå till. Dessa skickas med vid leverans av mätdosor till bostäder och till arbetsplatser. SSI:s metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser (i 2004:01) Mätning görs mellan 1 oktober till 30 april. SSI rekommenderar att mätning sker i två steg. Steg 1, orienterande mätning, utförs med en integrerande mätning, t.ex. radondosor, under minst två månader för att få ett årsmedelvärde. Om halten från steg 1 överstiger riktvärdet 200 Bq/m 3 sker mätning enligt steg 2. Steg 2, uppföljande mätning, sker t.ex. med ett kontinuerligt registrerande instrument. Då kan man få en bild av den överskattning av radonhalten som man fått från steg 1 om ventilationen är avstängd på nätter och helger. Avstängd ventilation ger oftast en högre radonhalt vid mätning.

8 (13) Steg 1 Mätning bör göras i varje separat byggnad. I bottenvåning med markkontakt eller i plan under jord bör mätning ske i minst var femte lokal där människor vistas mer än tillfälligt. I våningsplan ovan mark bör minst en mätning göras per plan och minst en per 500 m 2. I byggnader där förhöjda halter kan misstänkas bör flera mätningar göras. Sådana exempel är rum med blåbetong, rörgenomföringar från mark eller andra otätheter. I rum, på samtliga plan, som gränsar till hiss-, ventilations-, eller rörschakt bör mätning också göras. Steg 2 I de byggnader där 200 Bq/m 3 överskrids bör mätning ske i ett urval lokaler där människor vistas under större delen av arbetsdagen/skoltiden. Om det uppmätts hög gammastrålning eller om det finns blåbetong bör mätning ske i flera lokaler i anslutning till dessa delar. De uppföljande mätningarna visar medelvärdet av radonhalten under en arbetsdag. Steg 1 I denna metod görs en vanlig långtidsmätning först för att få ett årsmedelvärde som kan jämföras med riktvärden etc. Där man misstänker förhöjda radonhalter bör mätpunkterna förtätas mer än rekommendationen ovan. I varje mätpunkt placeras minst en mätdosa. Om halterna är under 200 Bq/m 3 luft så är det bra, då behövs ingen mer mätning. Om värdet däremot överstiger riktvärdet ska ytterligare mätningar ske med ett direktvisande instrument, t.ex. atmos i steg 2. Steg 2 Fördelen med direktvisande mätning är att dygnsvariationerna blir synliga. I skolor/förskolor och liknande lokaler stängs ventilationen ofta av nattetid. Då stiger ofta radongashalten kraftigt under natten för att sedan sjunka till halter under riktvärdet då ventilationen startar igen. Om det tydligt framgår att radongashalten sjunker under riktvärdet under den normala tid som elever/barn befinner sig i lokalerna bör detta räcka för att lokalen ska friklassas trots att årsmedelvärdet ligger över riktvärdet. Om mätvärdet anger att radongashalten är över riktvärdet måste åtgärder vidtas för att sänka halten. SSI:s metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder (i 2005:01) SSI rekommenderar att mätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bra bild av radonsituationen i fastigheten. Mätningar bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i de högre belägna planen. Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen. Mätmetoden bör följas för att få en representativ bild av byggnaderna och för att kunna jämföra resultaten med varandra. En stor del av flerbostadshusen har källare utan bostadsutrymmen under huset vilket reducerar antal mätdosor och därmed kostnaden. I radhus etc. ska mätning ske i alla lägenheter om de har markkontakt eller källare med bostadsutrymme.

9 (13) Upphandling av radondosor Arbetsgruppen funderade inledningsvis på om det skulle vara möjligt att göra en gemensam upphandling av radonmätningar för samtliga länets miljökontor. Det har dock visat sig att en så stor upphandling kräver god kunskap om regelverket och en relativt stor arbetsinsats, varför det inte är aktuellt i nuläget. Vid intresse kan varje miljökontor istället göra en s.k. direktupphandling av radonmätningar. Om man gör en upphandling är det en god idé att också diskutera vilka sidotjänster som laboratoriet kan erbjuda. Det kan t.ex. vara telefonstöd till hushållen (om uppsättning av mätdosor), utskick av åtgärdsinformation och bidragsblanketter tillsammans med mätresultat, leverans av mätdata i digital form (för överföring till ärendehanteringssystemet) osv. I lagen om offentlig upphandling sägs att upphandling till lägre belopp kan ske med s.k. direktupphandling. Hur denna upphandling ska gå till kan variera mellan olika kommuner. Miljökontoret bör därför kolla med kommunens upphandlings-/inköpsansvariga vilka regler som gäller. Hur skall vi se på risken att radonmätningar kan manipuleras Om en verksamhetsutövare eller företrädare för denne intygar att mätning har gjorts enligt anvisningarna så får det i regel bedömas som tillräckligt styrkt att mätning utförts på ett tillfredsställande sätt. (Socialstyrelsen, Statens strålskyddsinstitut) Tillgänglig mätutrustning för rådgivande korttidsmätningar Yrkes- och miljömedicin i Örebro, kontaktperson Peter Berg , hyr ut en direktregistrerande radongasmätare (Atmos 10) som kan användas enligt Statens strålskyddsinstituts, SSIs mätmetod nr 3 (tvådygnsmätning). Några kommuner i länet har också egna direktregistrerande radongasmätare. Dessa är dock ofta upptagna. SGUs radonriskkarta De flesta kommuner har SGU:s radonriskkarta. Den upprättades vanligen i mitten på 80-talet och sammanfattar information från jordarts- och berggrundskarta samt information från flygradiometrisk karta. Radonriskkartan ger en god bild över olika typer av riskområden inom vilka risk för förhöjd radongashalt i byggnader kan föreligga, och således kan kartan utgöra ett bra hjälpmedel vid prioritering av mätobjekt. Datahantering av mätresultat Effekten av ett projekt som bland annat syftar till att fler mätningar och åtgärder genomförs leder till att många mätresultat kommer att lämnas till miljökontoren. En erfarenhet från flera kommuner är att det är viktigt att hantera mätresultaten allt eftersom de kommer in för att

10 (13) förhindra att få en alltför tung inmatning senare. Det är också minst lika viktigt att uppgifterna läggs in i datahanteringssystemet på ett sådant sätt att de är lätt sökbara, att det går att få ut listor och annan statistik både före och efter åtgärder. Det ska då framgå om åtgärd vidtagits eller inte för att sänka halten. Kommunen bör också tänka på att resultaten bör kunna gå att överföra i ett redan befintligt eller eventuellt kommande GIS-program. Uppmaningar och förelägganden om mätning eller åtgärd ska också läggas in i ärendehanteringssystemet liksom yttranden till bidragsansökningar etc. Åtgärder för att sänka radonhalten För att bli av med radonproblemen är det viktigt att ha en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder. När man lokaliserat radonproblemet är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant. Vilken åtgärd som väljs beror på hur huset är konstruerat och på var radonet kommer ifrån: byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet. På Statens strålskyddsinstituts hemsida finns uppgift om personer som gått utbildning i hur man åtgärdar radon. Det är också viktigt att mäta radonhalten efter åtgärden, både direkt och efter några år. Mätningen bör sedan upprepas med 5-10 års mellanrum. Om byggnadsmaterialet är orsaken Är det byggnadsmaterialet som avger radon brukar man öka luftomsättningen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftssystem. I svårare fall behövs ett system med mekanisk till- och frånluft. När frånluftsflödet ökas är det viktigt att också mer friskluft kommer in. Annars blir undertrycket i lokalen för stort, varefter luft sugs in genom otätheter i väggar och golv. I så fall kan mer markradon tränga in. Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften. I vissa fall kan man byta ut blå lättbetong mot annat material. Vid problem med markradon Kommer radonet från marken kan man täta läckor, först och främst de vanligaste läckställena: runt golvluckor, runt skyddsrör för vattenledning, andra rörgenomföringar och vid golvbrunnar samt genomgående sprickor. Ofta ger dock inte tätning tillräcklig effekt. Man försöker då också skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Den vanligaste åtgärden är att installera en radonsug, en fläkt som suger jordluft direkt under huset genom en kanal genom bottenplattan till utsidan av huset. Mer information på SSI s hemsida.

11 (13) Radonbidrag Om årsmedelvärdet av radongashalten i ett egnahem är över 200 Bq/m 3 kan man ansöka om radonbidrag hos länsstyrelsen i det län fastigheten är belägen. Man måste själv äga och bo i huset vid utbetalningstillfället för att få bidrag. I ansökan skall anges varifrån radonet kommer och hur det ska reduceras för att få ner halten under 200 Bq/m 3. Redovisningen ska utföras av byggnadsteknisk sakkunnig som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av radonsanering. Bidraget är 50 procent av saneringskostnaden, maximalt kr. Åtgärden får inte vara påbörjad innan ansökan är inlämnad. Länsstyrelsen ska ge den kommun där huset är beläget tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens yttrande kan t.ex. avse kunskap om lokala förhållanden som kan påverka valet av föreslagen saneringsåtgärd. Ansökningsblanketter och informationsmaterial finns på Boverkets och länsstyrelsernas hemsidor. Upphandling av konsult/radonsanerare Av upprättad lista, bilaga 1, framgår vilka konsulter/entreprenörer som är verksamma inom Västmanland eller grannlän. Av konkurrenskäl får vi inte rekommendera någon. Att anlita en hantverkare att utföra en tjänst faller under konsumenttjänstlagen och finns beskrivet på Konsumentverkets hemsida. Innan avtal tecknas bör kunden efterfråga garanti på att föreslagen åtgärd resulterar i en radonhalt under 200 Bq/m³. Kommentarer till våra mallar för information/uppmaning, föreläggande och information Mallar till skrivelser har tagits fram för de verksamheter som projektet prioriterar, dvs. skolor/förskolor, hyresbostäder samt till egnahemsägare, bilaga 2. Länets projektgrupp förespråkar att miljökontoren i första hand informerar/uppmanar till mätning och åtgärder och i andra hand förelägger om mätning och åtgärder. Detta ger som följd en hel rad med mallar som kan användas som de är eller modifierat efter den egna kommunens önskemål. Föreläggande om åtgärd måste vara tydligt Mall 2:4 och 2:6, föreläggande om att åtgärda radon i skolor/förskolor samt hyresbostäder/ bostadsrätter, är utformat efter ett autentiskt ärende som miljönämnden i Skövde fick ta om eftersom kraven var otydligt preciserade. Det visade sig viktigt att dels precisera vilka lägenheter som skulle åtgärdas, dels att ta med hur det skulle dokumenteras om tillräckliga åtgärder utförts, d.v.s. man behövde ställa krav på uppföljande mätning också. Så är alltså dessa exempel utformade.

12 (13) Adressater Enligt miljöbalken 9 kap. 9 gäller att ägare eller nyttjanderättsinnehavare har ansvar att vidta åtgärder som kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa När miljökontoret inledningsvis ska informera om att radonmätning bör redovisas/genomföras anser arbetsgruppen att man kan vända sig till både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren samtidigt. Detta gör att båda parter blir informerade om skrivelsens innehåll. Om miljökontoret känner till den interna ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare bör man dock i första hand vända sig till den ansvarige. I de fall där miljökontoret går vidare med ett föreläggande kan detta generellt inte riktas mot både fastighetsägare och verksamhetsutövare, utan det måste klargöras vilken av parterna som kan anses vara ansvarig för att avhjälpa eller förebygga olägenheter och som har faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Arbetsgruppen anser att radon i inomhusluft får anses vara en byggnadsrelaterad fråga, varför ett föreläggande i första hand bör riktas mot fastighetsägaren. Om denne hävdar att verksamhetsutövaren istället har ansvar för frågan, bör detta kunna styrkas genom att uppvisa en skriftlig överenskommelse där ansvarsfördelningen framgår. Vad gäller bostadsrättsföreningar ska skrivelser ställas till bostadsrättsföreningens styrelse. Uppgift om fastighetsägare kan köpas från Lantmäteriverkets fastighetsregister. Beställning av dosor I stycket som avser beställning av mätdosor finns på vissa skrivelser alternativ. Miljökontoren måste här ta bort de alternativ som inte passar för dem. Arbetsgruppen bedömer att alternativet där beställaren beställer dosor av ett ackrediterat företag via miljökontoret, men betalar mätningen själv, är vanligast. Det är ovanligt att mätningen bekostas av miljökontoren. Åtgärdsdatum På de skrivelser där ett åtgärdsdatum sätts för redovisning av mätning är det bra att vara ute i så god tid (i början av september) att datumet kan sättas så att tiden för åtgärd går ut tre månader in i mätsäsongen (mätsäsongen är 1 oktober 30 april). Om mätning inte har gjorts efter denna tid finns det ytterligare tid att förelägga om att mätning ska ske under samma mätperiod. Om man sätter datumet för uppmaningen för sent kan man inte förelägga om mätning förrän nästkommande mätsäsong och ärendet riskerar då att dra ut på tiden. Debitering av tillsynsavgift Avsnittet om debitering av tillsynsavgift har utelämnats i skrivelserna som är utformade som uppmaningar. Varje kommun får själv avgöra om de vill debitera för denna tid eller inte.

13 (13) Litteratur om radon från centrala myndigheter Radonguiden, Boverket, 2005, 11 s. Vad lätt det vore om radon var grönt, Boverket, 2005, 15 s. Information om radonbidrag till egna hem och ansökningsblankett, Boverket, 2004, 4 s. Åtgärder mot radon i bostäder, Boverket, 2005, 15 s. Hur effektiv är radonsaneringen? Boverket, 1998, 6 s. Vägen till ett radonfritt boende, Statens strålskyddsinstitut, 2005, 14 s. Hur farligt är radon? Statens strålskyddsinstitut, 2005, 1 s. Strålning från blå lättbetong, Statens strålskyddsinstitut, 2005, 1 s. Att mäta radon, Statens strålskyddsinstitut, 2005, 1 s. Radon i vatten, Statens strålskyddsinstitut, 2005, 16 s. Metodbesrivning för mätning av radon i bostäder i2005:01, Statens strålskyddsinstitut, 2005, 17 s. Metodbesrivning för mätning av radon på arbetsplatser i2004:01, Statens strålskyddsinstitut, 2004, 14 s. Radon i inomhusluft, Socialstyrelsen, 2005, 40 s. Se även hemsidan Radonguiden, Berörda statliga myndigheter, 2005.

2008:03. Sammanställning av länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder. Länsprojekt i Västmanlands län 2006/2007

2008:03. Sammanställning av länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder. Länsprojekt i Västmanlands län 2006/2007 Miljöenheten Sammanställning av länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder Länsprojekt i Västmanlands län 2006/2007 Författare: Johanna Ledin 2008:03 SAMMANSTÄLLNING AV LÄNSPROJEKT

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2016 Dnr 2016-11304 Oktober 2016 Till ca. 400 fastighetsägare inom Stockholm Stad Fastighet Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare av ovanstående

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon

Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Uppmaning 2017 Dnr 2017-003922 September 2017 Till ca. 600 fastighetsägare inom Stockholm stad FASTIGHET: Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Eftersom miljöförvaltningen inte har uppgifter

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad MN 1171/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 4.1.3.5 Radon Antagen av miljönämnden 2015-05-19, 65 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 4.1.3. Svara för hälsoskydd Process

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad Radon

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad Radon Dnr MN 482/16 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad 4.1.3.5 Radon Antagen av miljönämnden den 15 mars 2016, 31 Gäller från och med den 1 april 2016 4. Kärnprocesser Verksamhetsområde 4.1.3

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-18 i mål nr M 2048-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-18 i mål nr M 2048-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Mark-och miljööverdomstolen 2012-05-15 M 1118-12 Rotel 060207 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-18 i mål nr M 2048-11,

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat:

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radonsanering Astrakangatan Ursprungligt årsmedelvärde Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radongashalt:410 Bq/m3 (Becquerel

Läs mer

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-11-08 Handläggare: Jeanette Hagberg Telefon: 08-508 27 467 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-11-22 p 12 Överklagande av beslut om timavgift

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 PROJEKT Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Radon i skolor och förskolor. Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt

Radon i skolor och förskolor. Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt Radon i skolor och förskolor Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Tillsynsåterföring. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3 Radon i inomhusluft Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

Föreläggande att redovisa uppgifter om Brf Boplatsens fastighet i form av en plan för radonmätningar samt beslut om timavgift

Föreläggande att redovisa uppgifter om Brf Boplatsens fastighet i form av en plan för radonmätningar samt beslut om timavgift MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2012-08-14 14 Handläggare: Susanna Karlsson Telefon: 08-508 28 855 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2012-08-28 p.12. Föreläggande att redovisa

Läs mer

Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016

Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016 Sida 0 av 12 Radon i bostäder Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016 Sida 1 av 12 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 3 3. Radon i bostäder och lokaler... 4 3.1 Mätmetoder och

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd av: Magnus Lundgren Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon 2007-06-30

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter

PROJEKT. Radon i hyresrätter PROJEKT Radon i hyresrätter 2011-10-19 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver jag text

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson Hygien i förskolan Ingrid Nilsson Bakgrund Barn som går på förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Smittspridning och. av barns infektioner - vem ansvarar för vad?

Smittspridning och. av barns infektioner - vem ansvarar för vad? Smittspridning och omhändertagande av barns infektioner - vem ansvarar för vad? Bakgrund och förutsättningar Några viktiga årtal 1836 - De första småbarnsskolorna startas 1902 - Den första svenska barnavårdslagstiftningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07, 2010 12 09 66, 77 1 Dnr 2010 1957 Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Bilaga: Tidslinje. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting presenterade

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

PROJEKT. Fastighetsägares egenkontroll

PROJEKT. Fastighetsägares egenkontroll PROJEKT Fastighetsägares egenkontroll 2011 2011-06-15 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Med fokus på radon Webbaserat system för kommunens tillsyn av radon

Med fokus på radon Webbaserat system för kommunens tillsyn av radon Med fokus på radon Webbaserat system för kommunens tillsyn av radon RadonData är ett komplement till befintliga ärende- och tillsynssystem på den svenska marknaden. Fokus har satts på hantering och handläggning

Läs mer

Radon - vägledning för kommunernas arbete

Radon - vägledning för kommunernas arbete Radon - vägledning för kommunernas arbete September 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna vägledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Föreläggande om åtgärder 15 Åtgärder eller förbud? Vad visar utredningen? Hur stor är omfattningen av problemen? Går det att åtgärda problemen? Vad är skäligt att ställa krav på? Det ska inte vara mer

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

Tillynsprojekt 2012 förskolor

Tillynsprojekt 2012 förskolor Tillynsprojekt 2012 förskolor Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Utförande och metod... 4 Följande

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Vi har ett omfattande radonprogram.

Vi har ett omfattande radonprogram. Radonprogram 2011 Handläggare Torsten Sörell Vi har ett omfattande radonprogram. Skolor och förskolor Vi är klara med kommunägda skolor och förskolor, sånär som på något enstaka undantag som vi, tillsynsmyndigheten

Läs mer

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist Ansvarsutredningar Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning, efterbehandling

Läs mer

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån 1 (5) 2013-03-25 M 2012-1313 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån Föreläggande med vite om att åtgärda fuktskador Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Catrine Eckers Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 904 catrine.eckers@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SID 1 (5) 2010-12-20 MHN 2011-01-18

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer