Verksamhetsberättelse Huvudkontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. Huvudkontoret"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Landstinget Dalarna LD09/02984 Central förvaltning Huvudkontoret I verksamhetsplanen för 2009 utgick Huvudkontorets enheter från att förverkliga visionen Hälsosamma Dalarna, det vill säga att skapa ett län som har en befolkning med god hälsa och hög livskvalitet, där människor och företag vill verka, bo och skapa framtid. En plats där nytänkande möter tradition en plats där alla utvecklas. I uppdraget framhölls särskilt att den centrala förvaltningen utgör landstings-direktörens stab för strategisk ledning och administrativt stöd för att de politiska besluten skall beredas, kommuniceras, brytas ned och förverkligas i verksamheterna. Uppdraget innebär även att tillhandahålla drifts- och konsultstöd samt ge information till landstingets förvaltningar på områden där sådant stöd efterfrågas och/eller utgör ett gemensamt behov och det av kostnadsmässiga skäl krävs att resurserna är gemensamma för hela landstinget. Utifrån värderingarna Öppenhet, Resultat och Ansvar har uppdragen genomförts, och återrapporteras här i avsnitt för var och en av de åtta enheterna. Det sammantagna ekonomiska resultatet för Central förvaltning redovisar ett överskott på 36 mkr. Detaljerna kring verksamhet, måluppfyllelse, ekonomi och personal mm framgår i rapporterna. För hantering av gemensamma frågor har enhetscheferna mötts i en ledningsgrupp där Kerstin Cederberg varit samordnare och där landstingsdirektören deltagit. Ett stort tack till chefer och medarbetare för utvecklingen av Huvudkontorets funktioner och för engagerade arbetsinsatser. /Ulf Hållmarker Landstingsdirektör och förvaltningschef Central förvaltning Enhet sid Centrum för klinisk forskning (CKF) 3 Ekonomienheten 5 HR-enheten 9 IT-enheten 15 Kansli- och informationsenheten 19 Läkemedelsenheten 23 Utvecklingsenheten 28 Landstingsfastigheter 30

2 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Sammanfattning Cheferna för Huvudkontoret har med sin personal verkat inom sitt kompetensområde. Det rör allt från stöd till den politiska organisationen till forskning, utveckling, fastigheter och läkemedelsfrågor. Landstingets ITverksamhet omfattas också. Varje enhet har sitt budgetansvar. Frånsett några korta sammanfattningar om ekonomi- och personalläget kan resp enhets verksamhet 2009 studeras Resultat central förvaltning Resultaträkning (Mkr) Budget Resultat Avikelse Resultat Intäkter 696,2 711,5 15,3 680,4 Kostnader , ,4 20, ,1-192,5-181,5 11,0-200,9 Resultat -384,8-348,8 36,0-429,7 varav personalkostnader Landstingsbidrag* 384,8 384, ,9 Överskott 0 36,0 36,0 37,2 * Innehåller ej Landstingsfastigheters budgeterade avkastningskrav 11,3 Mkr för Den centrala förvaltningen visar jämfört med budget ett överskott om 36 mkr. Till stor del så är det Landstingsfastigheter som fick krav på ett större resultat än budgeterats, överskottet blev 29,4 mkr mot 11,3 mkr i budget. Trafiken lämnade ett överskott om 12,2 mkr. Investeringsnivån blev 205 mkr, något lägre än budget. Enheterna levererade både över- och underskott, se nedan Investeringar (Mkr) Budget Resultat Landstingsfastigheter 200,0 153 Huvudkontoret i övrigt främst IT 30,4 52 Summa 230,4 205 Verksamhetsområde (Mkr) Resultat 2009 Centrala anslag hälso- och sjukvård -1,1 Trafik och bidragsgivning 12,2 Huvudkontoret m m* 24,9 Totalt 36 *varav central förtroendemannaorg -1,3 Handikappkonsulentverksamhet -0,1 CKF 4,4 Läkemedelsenheten 1,5 Ledning HK 2,2 Ekonomienheten -0,3 IT-enheten -1,3 Kansli o informationsenheten -0,9 HR-enheten 8,7 Utvecklingsenheten 2,4 Landstingsfastigheter (före avkastningskrav på 11,3 Mkr) 29,4 Övrigt landstingsgemensamt -19,8 Summa HK mm 24,9 Personaluppgifter Antal årsarbetare 255,0 245,4 245,3 Antal anställda Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal* Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid ,92 3,67 4,08 Sjukdagar per anställd 8,05 10,44 13,06 2

3 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Centrum för klinisk forskning (CKF) Verksamhet och måluppfyllelse CKF har uppdraget att stödja en patientnära klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetet sker inom ramen för ett avtal mellan LD och Uppsala Universitet och syftar förutom en aktiv forskningsverksamhet också till att medverka i utvecklingen av vården relaterat till såväl kunskapsstyrning som kraven på en evidensbaserad vård. Då ambitionen är att ha minst två disputationer varje år samt 30-talet publikationer i vetenskapliga tidskrifter så har CKF uppnått målen för verksamheten under Personal Sammanlagt finns vid CKF 2.3 tjänster fördelade på följande: sekreterare (heltid), föreståndare (halvtid), två handledare (10% resp. 30%) och två lektorer (2 x 20%) samt timanställd statistiker. Verksamhetsstatistik/Nyckeltal Vid CKF finns idag totalt 42 forskningsaktiva landstingsanställda varav merparten bedriver sin forskning i samarbete med Uppsala Universitet. Sedan CKF startades har 21 personer disputerat och drygt 170 vetenskapliga artiklar publicerats i vilka LD bidragit med finansiellt stöd. För att utöka dialogen mellan den kliniska verksamheten har en referensgrupp med verksamhetschefer inrättats. Under året har 20 anslag beviljats motsvarande 2.6 miljoner kronor. Dessutom har sex doktorandtjänster tillsatts; sammanlagt finns 10 doktorandtjänster i LD. Viktiga händelser under året CKF införde ett webb-baserat ansökningssystem; detsamma som nu nyttjas av samtliga i Uppsala-Örebroregionen. De två disputationer som ägde rum fick en god medial publicitet. Ett flertal kontakter och aktiviteter genomfördes med olika kliniker och enheter, exempelvis utbildning av läkemedelsombuden. I LD finns nu tio doktorandtjänster som medger forskning på halvtid. Dessutom har två kliniska lektorat inrättats. Kopplat till doktoranderna har CKF en omfattande seminarieverksamhet. Dessa genomförs till dels i samverkan med Högskolan Dalarna. Framtiden Vid CKF fortsätter ambitionen med att årligen erbjuda kurser i grundläggande forskningsmetodik, utbildning i Evidensbaserad Medicin och Vård samt utbildning kopplat till användandet av diverse projektverktyg och dataprogram såsom excel, referenshantering, SPSS (statistik) och Power-Point. 3

4 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Inför 2010 kommer arbetet vid CKF ha fokus på följande områden: funktionen kliniska lektorer skall utvecklas i samråd med studierektorsorganisationen. Likaså kommer samtal att föras om inrättandet av öronmärkta medel för forskning inom för LD särskilt angelägna ämnesområden. Verksamheten med cafékvällar kommer att återupptas i syfte att stimulera till en ökad diskussion mellan forskningsaktiva, politiker, tjänstemän och all personal med intresse för samhällsrelaterade frågor kopplat till hälso- och sjukvårdens roll i det moderna samhället. Ekonomi Ekonomin vid CKF är god och förtydliganden har skett vad gäller regelverket för externa anslag. Resultatet 2009 på plus 4,4 mkr innefattar 3,4 mkr för forskningsprojekt som ska överföras till Övriga 1 mkr är medel som ej nyttjats för postdoc-månader, doktorand och lektorer. En kommande utgiftspost utgör den resurs som kommer att krävas för att kunna ersätta de handledare som bidrar med vetenskaplig kompetens kopplat till kravet på ST-läkarnas fördjupningsuppgifter. Marianne Omne-Pontén Föreståndare CKF 4

5 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Ekonomienheten Verksamhet Ekonomienheten vid huvudkontoret har det övergripande styrnings- och samordningsansvar för landstingets ekonomi. Enheten arbetar bland annat med framtagande av landstingsplan och finansplan, årsbudget, årsredovisning, delårs- och månadsrapporter. Ekonomienheten ansvarar vidare för systemförvaltning och systemutveckling inom ekonomiområdet, löpande redovisning och ekonomistöd för huvudkontoret och för hälso- och sjukvården samt ansvarar för medelsplacering, likviditetshantering och stiftelseförvaltning. Inom ekonomienheten finns även upphandlingsfunktionen. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 18,6 21,0 113 % 21,3 Kostnader 33,6 36,3 108 % 36,6 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -22,0-19,3 88 % -20,1 15,0 15,3 102 % 15,3 Landstingsbidrag 15,0 15,0 100 % 13,3 Över/ Underskott 0 0,3 103 % 2,2 Årets investering 2,7 5,3 295 % 3,8 Den främsta förklaringen till underskottet på 300 tkr är att det i budget för 2009 var avsatt för liten del till avskrivningar och ränta. Mellan funktionerna inom ekonomienheten har det funnits variationer bland resultaten, där några visat överskott medan andra haft underskott. Totalt sett så blev det ett bättre resultat än oktoberprognosen som var på 500 tkr minus. Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvikelse % BILD-beslutsstöd 2,2 4,2-190 Raindance inkl e-handel 0,5 0,9-180 Övriga investeringar 0,2 Totalt 2,7 5,3-196 Under året har fortsatta investeringar gjorts i Raindance. Dels investering i licenser men också i många åtgärder som inte verkställdes inför årsskiftet 2007/2008 när Raindance togs i bruk. Arbetet med att införa ett ledningsinformationssystem inom Landstinget Dalarna, det s k BILD, påbörjades under BILD ska koppla samman verksamhets-, personal- och ekonomiuppgifter för att underlätta analysarbete och ge förutsättningar för bättre beslut. 5

6 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Personal Antal årsarbetare 41,70 43,3 40,66 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Det är någon färre anställd 2009 jämfört med Vid införandet av extern skanning av fakturor kunde arbetsstyrkan minskas. Övertidsarbetet är ungefär oförändrat jämfört med Att det inte minskat kan delvis förklaras med att det kring införandet av Raindance e-handelsportal var problem med fakturamatchning vilket fick göras manuellt under flertalet kvällar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , ,8 Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -14,7-13,0-12,7 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 4,63 3,84 3,37 Antal sjukdagar/anställd 15,30 13,05 13,46 Under 2009 har både sjukfrånvaron och antalet sjukdagar per anställd ökat. Detta beror bland annat på att det tillkommit ytterligare långtidssjukskrivningar under året. Ekonomienheten uppnår i dagsläget inte landstingets långsiktiga mål inför 2010 för sjukdagar (15) men klarar målet sjuktal i procent (5,0). Personalutveckling Under året har man gjort en medarbetarenkät som sedan har legat till grund för ett framtagande av en handlingsplan på förbättringsområden. Denna handlingsplan kommer att infogas i verksamhetsplanen 2010 och får då fortsatt prioritering. 6

7 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Inom enheten har det under året pågått utbildning i LEAN där medarbetarna lärt sig jobba med förbättringsarbete som ökat kreativiteten och skapat nya idéer på förbättringar. Detta har bl a resulterat i flertalet tavlor med idéer och aktiviteter för förbättringar hos enhetens olika funktionsområden. Kursen Mäta för att Leda har gåtts av medarbetare på ekonomienheten för att lära sig vikten av att kunna mäta det man arbetar med för att lätt kunna se om förändringar leder till förbättringar eller inte. Viktiga händelser under året Ekonomisystemet Raindance togs i bruk 1/ Under 2009 utökades användningen av systemet genom att modulen Anskaffningsportalen infördes. Därmed stängdes tidigare inköpssystem, Marakanda Inköp. Under året har skanningtjänst av fakturor upphandlats. Fakturorna skannas numer hos företaget Recall i Östersund. I och med detta kunde två tillfälliga anställningar avslutas och det skedde även en omfördelning av arbetsuppgifter inom funktionen. Landstinget Dalarna har tillsammans med landstingen i Halland, Jämtland, Skåne och Region Västra Götaland påbörjat ett EU-projekt om kompetensutvecklingsprogram för ekonomer, Ny ekonomroll. Kartläggning av utbildningsbehov har gjorts under hösten. Pilotutbildning planeras våren Projektet för införande av ledningsinformationssystemet BILD, som innehåller verksamhets-, personal- och ekonomiinformation, avslutades i juni och övergick till IT-enheten för driftförvaltning. Projekt för införande av KPP, Kostnad Per Patient, har startats under året. Projektet finansieras av SKL. Uppgifter avseende 2009 kommer att levereras till den nationella KPP-databasen. Under året har kassahanteringen inom Landstinget Dalarna utretts. Den första fasen är klar och har bl a resulterat i förslag om att slopa kontanthantering. Ärendet behandlas av fullmäktige i februari Kassahanteringsprojektet fortlöper Nya placeringsdirektiv antogs av fullmäktige i november innebärande bl a att aktieandelen i pensionsfonden kan utökas till 35 procent. Ett placeringsråd med både externa och interna deltagare har bildats och rådets första möte hölls i november. Måluppfyllelse Under året har man jobbat med de mål som fanns i verksamhetsplanen för Alla funktionssamordnare har haft personal på utbildningen mäta för att leda för att öka kompetensen hos medarbetarna och förståelsen för att kunna mäta sina förbättringar. För att förnya och utveckla arbetet har all personal på ekonomienheten gått en LEAN-utbildning och därefter också skaffat sig resultattavlor där man skriver upp nya idéer och aktiviteter för att förbättra arbetsprocesserna. Dessa tavlor finns hos varje funktion, samt en övergripande som gäller för hela enheten. Framtiden Vi skall, tillsammans med våra kollegor inom HK, förvaltningar och verksamheter, förverkliga visionen Ett hälsosammare Dalarna genom att ge Vård i tid, leverera Hög kvalitet och arbeta för God hushållning med våra resurser. Inför 2010 finns ett uppdrag att inom ekonomifunktionen i Landstinget Dalarna spara 15 %. För ekonomienheten på huvudkontoret innebär detta att vi måste ha hög kostnadsmedvetenhet, att vi är beredda att ompröva det vi gör samt att aktivt prioritera de satsningar som är viktigast för att landstinget skall kunna genomföra sina strategier och agera i enlighet med visionen Ett hälsosammare Dalarna samtidigt som vi sparar ekonomiskt. 7

8 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Ekonomienheten kommer under 2010 fortsätta att fokusera på att se över våra interna processer för att skapa störst möjliga nytta för verksamheten, samt att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt. Så här arbetar enheten med Miljö Ekonomienheten arbetar med miljö bland annat genom att kopiera dubbelsidigt, via skanning av fakturor samt att papper återvinns. Enhets- och funktionsmöten förläggs så att deltagarna från orter utanför Falun i möjligaste mån kan åka buss till mötena. Videokonferens och övrig modern teknik används i allt större utsträckning.. Arbetsmiljö Höj- och sänkbara skrivbord tillhandahålls och personalen erhåller också massage för att förebygga arbetsskador. Mångfald/jämställdhet Möten hålls i lokaler med hörslinga. Jörg Bassek Ekonomidirektör 8

9 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 HR-enheten Verksamhet Chefssituationen vid enheten har inte varit optimal under året. Personaldirektör Jörgen Bond slutade sin anställning i början av året. Landstingsdirektören tillförordnades inledningsvis som tf personaldirektör och mellan augusti-december månad var Eva Dannert t f personaldirektör. Ekonomi HR-enheten vid huvudkontoret är en stödfunktion för landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning. Den är också ett stöd för strategisk utveckling av landstingets verksamhet samtidigt som funktionen omfattar kvalificerad kompetens inom personalområdet med inriktning arbetsgivarfrågor. HR-enheten omfattar funktionerna: HR- Stab, HR-Operativa, Lön, Pension och HRsystem. Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikels e % Resultat Intäkter 18,9 19,0 19,2 Kostnader -56,5-47,9-33,0 varav personalkostnader Verksamhetens resultat Landstingsbidra g Över/ Underskott -40, ,9-37,6-28,9-13,3 37,6 37,6 16,9 0 8,7 3,1 Årets investering Att utfallet resultatmässigt visar på ett överskott beror främst på att vakanta tjänster inte tillsatts. Personal ,1 Antal årsarbetare 45,75 49,75 47,75 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Antalet årsarbetare har minskat med 4 personer främst beroende på att de extra resurser som funnits i samband med införandet av V5Heroma har avslutats. 9

10 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/ Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Som en direkt positiv konsekvens av en alltmer sjunkande sjukfrånvaro har den arbetade tiden ökat. Mertid/övertid har sjunkit och det beror bland annat på att uppstyrning skett av beviljade övertid- och mertidstimmar. Ökningen av arbetad tid motsvarar 1,0 helårsakvivalenter. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , ,5 En person har 75 % anställning Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -23,5-20,3-15,8 Inhyrd personal Resultatet jämfört med lagd budget beror främst på att vakanta tjänster inte tillsatts. Köns- och åldersfördelning PÅ HR-enheten är det totalt 46 personer anställda. Av dessa är 9 medarbetare män. I gruppen år finns 11 % av de anställda, åldersgruppen år 41 %, åldersgruppen år 39 % och 9 % finns i gruppen år. Intervall Kvinnor Män Totalt Totalt Värt att notera är obalansen i ålderfördelning. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 2,87 5,27 8,62 10

11 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Antal sjukdagar/anställd 9,35 17,31 12,43 Det är en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaron för år Eftersom HR-enheten utgör en liten population blir genomslaget stort när långtidssjukskrivna nu åter är i arbete. Kompetensutveckling Flera medarbetare vid HR-enheten har deltagit i landstingsinterna kursen Mäta för att leda. Medarbetare har även ingått i det regionala nätverk som PAL-programmet (Personal och arbetslivsutbildningen) vid högskolan Dalarna inrättat och deltagit på workshops och tematräffar inom personalområdet som arrangerats. Flera medarbetare har deltagit i grundläggande LEAN-utbildning. Utöver detta så har kompetensutvecklingsinsatser för enskilda HR-medarbetare med ansvar för specifika sakområden genomförts i form av bl.a. utbildningar, kurser, seminarier och nätverkdeltagande. Viktiga händelser under året 2009 HR-enheten har ansvarat för framtagandet av en lanstingsövergripande Rökpolicy som fastställts av LF februari HR-enheten har ansvarat för framtagandet av en Kompetenspolicy som redogör för landstingets övergripande avsikter och inriktning avseende kompetensförsörjning. Policyn fastställdes av LS mars Arbetet med att ta fram en Chefs och medarbetarpolicy har pågått under året. Efter avslutad remissrunda och ev. revidering beräknas policyn fastställas av LF april Stöd till chefer har bl.a. skett genom grundutbildning för chefer samt specifika utbildningsinsatser inom olika områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, grundläggande förbättringskunskap, verksamhets-planering, ekonomi m fl. En medarbetarenkätundersökning genomfördes i början av Alla förvaltningar har arbetat med resultatet under året och inrapporterade åtgärdsförslag och handlingsplaner skall utmynna i förslag på behov av gemensamma åtgärder som behöver vidtas med stöd från bl.a. HR-enheten. Inom ramen för uppdraget att ta fram en strategi för en utveckling av landstingets arbetsgivarvarumärke genomfördes under hösten en introduktionsdag för politiker och tjänstemannaledning i ämnet. Inom kompetensförsörjningsområdet så har en Kompetensförsörjningsplan för hälso- och sjukvården tagits fram. Den beskriver bl. a tillgång och efterfrågan på arbetskraft och olika påverkansfaktorer samt en kartläggning av pensionsavgångar åldersfördelning per yrkesgrupp fram till år 2018 samt en analysdel. Som en konsekvens av kompetensförsörjningsplanen identifierades ett antal bristyrkesgrupper, vilket i sin tur resulterade i olika åtgärder bl.a. utbildningsinsatser 2009 Förstudien E-lärande som leddes av HR-enheten avslutades november Utvecklingen och införandet av E-lärande sker i ett första steg i Hälso- och sjukvården. HR-enheten har under året varit representerad i en regional tjänstemannagrupp som haft uppdrag att inom ämnesområdet Kompetensförsörjning och tillväxt ta fram förslag på samverkansstrukturer för en ev. kommande Regionbildning Svealand. 11

12 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Nattavtalet har omförhandlats. Syftet var att minska kostnader och ändå fortsättningsvis erbjuda förmåner utöver centrala avtal. HR-enheten har medverkat i projektet för införande av ledningssystemet BILD (verksamhets-, personal- och ekonomiinformation) som avslutades i juni och övergick till IT-enheten för driftförvaltning. De tio landsting som använder HR-systemet Heroma har påbörjat utvecklingen av den professionella affärsrelationen till leverantören genom revidering och komplettering av avtalen. HR-enheten är representerad i avtalsarbetet. Införandet av den nya versionen av Heroma har fortsatt enligt plan, med omfattande utbildningsinsatser. Som en följd av införandet av E-tjänstekort har HR-enheten initierat framtagandet av en gemensam anställningsprocess. Upphandling av tjänsten pensionsadministration har skett och avtal med KPA har tecknats. Nytt avtal har även tecknats med KPA som innebär snabbare handläggning avs. arbetet med aktualisering. Beslutsunderlag/regelverk avs. ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med sysselsättningsgrad < 40% av heltid har utarbetats. Berör ca 400 förtroendevalda. Stödet gällande pensionsfrågor till verksamheterna har ökat under året. Främsta orsaken är åldersstrukturen, nya HR-specialister och det pågående omställningsarbetet. Nytt avtal 2009 har tecknats med med Gävle Dala Företags Hälsovård, GDFHV. Det nya avtalet har medfört en kostnadsreduktion av 3 mkr första året. Framtiden HR-enheten skall liksom de andra enheterna inom HK, förvaltningar och verksamheter, förverkliga visionen Ett hälsosammare Dalarna med beaktande av landstingets ekonomiska situation och beslutet om en ekonomi i balans. HR-enheten planerar sitt framtida arbete utifrån politikens inriktning och uppdrag i landstingsplanen för Attraktiv arbetsplats. Säkerställa en god arbetsmiljö, hög kvalitet i rekryteringsarbetet, fortsatt god löneutveckling och heltid en rättighet - Säkerställa kompetensutveckling - Engagerade och delaktiga medarbetare Förestående stora pensionsavgångar generationsväxling, rekrytering av kompetenta medarbetare samt effektivisering av verksamheterna med efterföljande omställningsarbete mm kommer att prägla enhetens arbete. Personaldirektören har även fått i uppdrag att genomföra en kostnadsreduktion inom landstingets HR-funktion. Chefssituationen vid HR-enheten samt den organisationsutredning och genomlysning av HR som genomfördes under året bidrog starkt till att det pågående reformeringsarbetet av HR-funktionen avstannade. Arbetet beräknas dock få ny kraft och ledning när den nya personaldirektören Cia Ferner tillträder i mars 2010 Så här arbetar enheten med Miljö 12

13 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 HR-enheten bidrar med att ta sin del av miljöansvaret bl.a. genom att samåka vid tjänsteresor och i möjligaste mån nyttja tåg eller busskommunikation, kopiera dubbelsidigt och nyttja teknisk utrustning för videomöten, telefonmöten mm enligt intentionerna i landstingets miljöpolicy. Arbetsmiljö Arbete enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har fortsatt under året. Resultatet av medarbetarenkäten har åtföljts av en åtgärdsplan. Mångfald/jämställdhet I avsaknad av kontinuerlig ledning inom HR-enheten, har dessa frågor fått stå tillbaka under året Jannica Hell, Rachel Nygren, Leif Walter HR-enheten 13

14 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 IT-enheten Verksamhet IT-enheten är en stödprocess till verksamheten och en stabsfunktion till landstingsdirektören Den består av funktioner för: En effektiv och gemensam servicedesk Samordnade inköp av standardutrustning för IT Drift och förvaltning av de införda IT-stöden Strategier / Omvärldsbevakning / Rådgivning / IT-säkerhet Projektgenomföranden Genom IT-arkitektonisk kompetens se samordning kring utveckling av vårt IT-stöd Rådgivning och stöd i kravställning vid upphandling av nya system Kompetens för att samordna funktioner mellan IT och MT samt telefoni. IT-enheten tillhandahåller hela den gemensamma IT-infrastrukturen och ovan på det de system som enheten fått i uppdrag att förvalta och utveckla. Det är alltid verksamheten själva som ansvarar för hur systemen ska nyttjas och vilka regler för användning som ska gälla, IT-enheten är dock behjälplig som stöd i processen. Respektive verksamhetschef är också informationsägare och ansvarar ytterst för den lagrade informationens kvalité och innehåll. IT-enheten ansvarar särskilt för att i alla sammanhang se till möjligheter till synergier och konsolideringar av system och rutiner. Enheten ska aktivt medverka till att föreslå lösningar som ger största effektivitet och nytta för hela koncernen. För att genomföra uppdraget har enheten valt att organisera sig i ett flertal funktioner med funktionsansvariga. I samband med den övergripande verksamhetsplaneringen skapas handlingsplaner per funktionsområde, dessa kompletteras och följs upp kontinuerligt under året och ska ses som levande dokument. Det finns funktioner för, strategier, projekt, förvaltning, servicedesk, utveckling, strategi och drift. Vi finns i dag på 4 orter, Falun, Avesta, Mora och Ludvika. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 178,1 169,7 148,7 Kostnader -184,4-177,3-155,3 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -41,2-37,6-34,1-6,3-7,5-6,6 14

15 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Landstingsbidrag 6,3 6,3 6,2 Över/ Underskott 0-1,2-0,4 Årets investering -46,7 Årets underskott kommer främst utifrån en dålig prognos i slutet på året där vi såg ett överskott på drygt en miljon och beslutade då att dra av ca en miljon på årets sista fakturering av PC arbetsplatserna till förmån för vårdverksamheterna. Detta visade sig med facit i hand vara ett dåligt beslut då större utgifter än beräknat visade sig under slutet på året. Om utfakturering skulle ha gjorts i enlighet med plan skulle IT enheten ha ett noll resultat. Personal Antal årsarbetare Antal anställda Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal* Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Preliminära värden för innevarande år. Vi har under året lyckats tillsätta ett antal tjänster som varit vakanta under en längre tid och detta har gjort att vi äntligen har fått ett trendbrott på mertid/övertid för vår personal som för första året på länge har sjunkit jämfört med tidigare år och ligger nu under 2007 års nivå. Detta trendbrott har varit mycket viktigt för oss i ledningen och givetvis för våra medarbetare. Vi är även mycket nöjda med att vi lyckats tillsätta vissa av våra vakanta tjänster. Kompetensförsörjningen är mycket viktig för en IT verksamhet och dessutom växer vårt uppdrag för varje år. Arbetad tid timmar alla har per anställd minskat från 2008 till 2009 och även detta var ett viktigt trendbrott. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , ,0 Förändringar mellan personalgrupper Den förändrade bilden på framtidsbehoven av kompetens är att förutom en djup IT teknisk kometens som vi givetvis även i framtiden kommer att ha löpande behov av även ha behov av djup kompetens inom förvaltning, projektledning och verksamhetsutvecklande aktiviteter. Jag ser ett allmänt behov av att förstärka vår akademiska kompetens. Vi har under året haft mycket svårt att besätta våra vakanta tjänster med kompetent personal. Detta beror på flera olika saker, IT kompetens är och har varit svår att hitta inom Dalarna, Landstinget Dalarnas lönenivåer är inte lockande för IT kompetenser då det finns mången privata alternativ som kan betala bättre löner. Trots att vi har en mycket spännande IT miljö med stora och kompetensutvecklande miljöer. Lönenivåutveckling Lönenivåutvecklingen ligger helt i linje med beslut tagna inom Landstinget Dalarna, detta är ur ett koncernperspektiv nödvändigt men kan ge upphov till problem att behålla kompetent personal som kan välja att byta arbetsgivare av löneskäl. Utvecklingstakten inom Landstinget Dalarna följer inte fullt ut IT branschen i stort. 15

16 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 3,17 2,81 2,23 Antal sjukdagar/anställd 9,27 8,45 6,65 Denna utveckling är helt oacceptabel och under 2010 måste vi bryta denna trend. Ett intensifierat arbete runt arbetsmiljö och förebyggande åtgärder skall genomföras. Jag ser även att vi behöver jobba ytterligare med friskvård kanske tillsammans med företagshälsovården. Siffrorna är för 2009 mycket höga till viss del beroende på ett litet antal personer som varit långtidssjukskrivna men trenden är ju mycket tydlig och måste brytas. Personalutveckling Inom personalutvecklingsområdet jobbar vi i första hand med personliga utvecklingsplaner som hanteras av medarbetare och närmsta chef. Viktiga händelser under året Översynen av IS strategin (Informations System) har genomförts under 2009 och ett beslut om att Landstinget Dalarna skall gå in i ett gemensamt journalsystem har fattats. Uppdrag om översyn av IT verksamheten inom Landstinget Dalarna. IT enheten har startat upp ITIL processen Change Managment som syftar till att minimera incidenter i driftsmiljön genom att på ett bättre sätt kontrollera förändringar. Ett axplock av de nya system som under året införts: Nytt antivirussystem Nytt mail och office system Scom (övervakningssystem) BILD Flera viktiga uppgraderingar av befintliga system Med mera Framtiden Framtiden inom IT stöd för vården är IT världens just nu snabbast växande område. Här ser vi otroligt stora möjligheter och utmaningar inom hela branschen. För oss kan man dela upp utmaningarna i några olika spår. Vi har under 2009 avslutat översynen av Landstinget Dalarnas Vård Informations System Strategi som verksamheterna tillsammans med oss på IT tagit fram som entydigt pekade på att stora vinster med att byta ut våra olika journalsystem mot ett gemensamt. Ett dylikt beslut fattades under 2009 och ett projekt är nu uppstartat. Detta beslut och projekt kommer i mycket hög grad påverka IT verksamheten inom Landstinget Dalarna i många år framåt Parallellt med detta kommer vi jobba med att yttermera effektivisera och processtyra vår leveransverksamhet, här kommer vi jobba mycket med våra interna processer för att säkerställa leverans, kvallite och säkerhet. Men även jobba vidare med att få en samsyn med våra kunder om vilka uppdrag vi har och på vilka nivåer genom att jobba vidare med att förtydliga SLA (Service Level Agreement) och ekonomiska modeller för grundavgifter och lagringsavgifter Uppdraget att se över IT verksamheten för Landstinget Dalarna kommer att medföra stora förändringar inom IT enheten och detta kommer att medföra en tydligare och bättre IT verksamhet för Landstinget Dalarna. Det nationella IT strategi arbetet tar form och börjar leverera allt mer och detta påverkar redan idag i stort men kommer i framtiden att allt mer påverka och skapa förutsättningar för att leverera vård IT på ett säkert och bra sätt. Så här arbetar enheten med 16

17 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Miljö Vi har en arbetsgrupp som kontinuerligt träffas och underhåller vår risklista kring systematisk arbetsmiljö (SAM)Arbetsmiljö Vi har uttalat att i största möjliga mån resa kollektivt, för det ändamålet anpassar vi våra start- och sluttider för möten där medarbetare från andra orter deltar. Vi arbetar aktivt med att nyttja videokonferenser till förmån för resandet Vi har alla infört en signatur i våra mail: Ägna miljön en tanke innan du skriver ut detta mail i syfte att spara på papper. Vi har varit pådrivande i printerkonsolideringsprojektet där vi har tre huvudsyften, Miljö (både arbetsmiljö men även miljöarbete utifrån att sänka utskriftsnivåer), ekonomi och säkerhet. Vi har under 2009 startat upp ett projekt gällande Virtualisering av vår serverpark vilket är ett projekt som kommer att medföra stora miljövinster. Mångfald/jämställdhet Vi deltar i Huvudkontorets jämsällhetsplan Jens Bergqvist IT-chef 17

18 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Kansli- och informationsenheten Verksamhet Inom Kansli- och informationsenheten har verksamheten varit uppdelad i fem olika funktioner med följande ansvarsområden: Diarium och reception Länsarkiv Administration (LS/LF sekreterare, sekreterarservice till landstingsråd, oppositionsråd, landstingsdirektör och kanslichef, dokumenthanteringsstrateg) Information och kommunikation (internt och externt) Strategiska sakområden (juridik, trafik och internationella frågor). I enheten ingår också de politiska sekreterarna. Dessa redovisas dock under centrala förtroendemannaorgan. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 2,0 3,4 2,3 Kostnader -24,3-26,5-23,5 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -16,3-17,0-16,3-22,3-23,2-21,2 Landstingsbidrag 22,3 22,3 21,7 Över/ Underskott 0-0,9 0,5 Verksamhetsområde Resultat 2009 Avvi kelse Resultat Ledning Information Sekretariat Länsarkivet Strategiska sakområden Receptionen Infostrategi Internmedia Senare fördelning HK

19 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Ekonomisk analys De flesta verksamhetsområden har gjort ett plusresultat. Överdraget på Strategiska sakområden förklaras av att detta kostnadsställe belastats av ett avgångsvederlag. Överdraget på sekretariatet förklaras av extra kostnader i samband med rekryteringar som skett under året. Totalt sett för enheten skulle landstingsbidraget ha räckt till såväl personalkostnaderna som verksamhetskostnaderna om kostnaderna för senare fördelning (kst 95199) verkligen hade fördelats mellan huvudkontorets enheter. Nu har kansli- och informationsenheten åter fått bära de gemensamma kostnaderna, vilket inte var budgeterat. Personal Antal årsarbetare 29,50 29,40 27,90 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Personalförändringar Under året har inte gjorts några förändringar vad gäller bemanningen på enheten med undantag av att en tjänst på informationsfunktionen har permanentats. Däremot var det lite turbulent under våren/försommaren i samband med två ersättningsrekryteringar. I diariet skulle en mångårig medarbetare pensioneras. Hon lärde i god tid upp en nyrekryterad ersättare. På grund av hon sade upp sig efter bara en månad fick vi ta in den pensionerade medarbetaren igen för ny introduktion. Vi hade turen att kunna rekrytera bland dem som hade sökt tjänsten i första omgången och ser i backspegeln inte att denna extra omgång blev till nackdel för landstinget. Den nya nämndsekreterare som vi hade rekryterat i god tid och hoppats skulle kunna efterträda vår avgående LS/LFsekreterare sade upp sig till sommaren. Vi fick efter extern rekrytering in en ersättare som dock, även han, bara stannade en månad. Här hade vi redan anställt ytterligare en sekreterare, som hade möjlighet att börja tidigare än vid årsskiftet, som det var uppgjort. På grund av skiftet i Landstingets högsta ledning som aviserades under hösten, fick planerna på nyrekrytering efter vår LS/LF-sekreterare skjutas på framtiden Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Övertidsarbetet har minskat från en redan låg nivå.. Genomsnittslig sysselsättningsgrad , ,3 Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -11,0-11,5-10,8 19

20 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Pensionsavgångar (antal personer) Ålderspension 0 0 Särskild ålderspension 1 0 Sjukersättning 1 1 Totalt En person har slutat sin anställning med ålderspension. En person fick sin sjukersättning på halvtid omvandlad till pension på motsvarande tid. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 0,98 2,87 5,10 Antal sjukdagar/anställd 2,50 9,04 17,40 Under året har vi inte haft någon långtidssjukfrånvaro. Viktiga händelser under året Projektet Mina vårdkontakter (MVK) inom det nationella projektet Vården på webben har fortsatt enligt plan och vid årsskiftet installerats på totalt 61 vårdenheter (vårdcentraler, kliniker,mottagningar). Stora informationsinsatser har lagts ned med anledning av vaccinering mot svininfluensan samt förberedelserna inför det nya vårdvalssystemet (Hälsoval i Dalarna). Arkivet deltar i ett sjunet-projekt Digital långtidsarkivering. Detta projekt har utretts på landstingsdirektörernas uppdrag under året och inte kommit igång ordentligt efter omstart. Vid fullmäktigesammanträdet i juni fastställdes den nya Ärendehandboken. Mycket arbete har därefter lagts ned för att iordningställa mallar, utbildningsmaterial och system för att under 2010 implementera handboken. En tredje grupp har besökt Bryssel i utbildningssyfte.hela enhetens ledningsgrupp har gått en utbildning i Mäta för att leda och bl a utvecklat olika sätt för att kunna mäta kvaliteten i underlag och uppföljning av Landstingsstyrelsens beslut. Utbildningsinsatser Landstingsjuristen har utbildat studenter, AT-läkare, ST-läkare och verksamhetsrepresentanter i vårdjuridik. Enhetens medarbetare har också utbildat handläggare, telefonister och läkarsekreterare. 20

21 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Verksamhetsstatistik 2009 Nyckeltal Inkomna ärenden i diarium LF antal sammanträdesdagar LF antal inkomna motioner LF antal besvarade motioner LF antal inkomna och besvarade interpellationer LF antal inkomna och besvarade frågor LS antal sammanträdesdagar Hälso- och sjukvårdsutskottet Finansutskottet Antal möten LGR-KI Enhetsmöten inkl vpdagar SAM-grupp SAM-aktiviteter 5 Expedierade PULärenden Antal begäran om förstöring av uppgift enl biobankslagen Administration av gästmottagning i Tandådalen antal gäster LDintranät, antal besökare tusental Ltdalarna.se, antal besökare tusental Utbildningstillfällen webbredaktörer * Samtal till pressjouren Utbildning i Media och kommunikation Landstingsdirektörens veckobrev

22 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Nyckeltal Antal registrerade serviceärenden, arkiv Antal utlån av originalvolymer, arkiv Antal arkivleveranser till Länsarkivet Antal levererade hyllmeter, arkiv Antal forskarbesök enl liggare, arkiv Antal registrerade klagomål, arkiv Framtiden Den omedelbara utmaningen som ligger framför oss är konsekvenserna av Landstingets nya ledning med ett nytt ledningskontor som också skall omfatta en sammanslagen hälso- och sjukvårdsförvaltning, nya ärendehanteringsrutiner och förestående pensioneringar på nyckelposter. Ärendehanteringen skall digitaliseras och utbildning skall ske med utgångspunkt från den nya ärendehandboken. Valåret 2010 påverkar enheten mycket vad gäller såväl informativa som administrativa insatser. Projektet Mina vårdkontakter skall slutföras under Vi skall kunna använda det nya digitala arkivet, R7e-arkiv. Så här arbetar enheten med Miljö Enhetens verksamhet medför inte någon direkt miljöpåverkan. Medarbetare samåker vid tjänsteresor med bil när detta är möjligt. Två cyklar finns att låna i receptionen för att minska bilåkandet i Falun. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Med stöd av Korpen har enheten under året blivit hälsodiplomerade. Merparten av enhetens medarbetare deltog i den andra hälsoprofilundersökningen under början av Alla medarbetare har en stegmätare. Massage har beviljats dem som haft behov av det 1-2 gånger i månaden. Mångfald/jämställdhet Mångfald och jämställdhetsfrågorna är starkt kopplade till såväl rekryteringsprocessen som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kerstin Cederberg Kanslichef 22

23 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Läkemedelsenheten Verksamhet Formalia Läkemedelskommittén har haft fem sammanträden. Ny organisation och ett nytt reglemente började gälla från och med Uppföljning av läkemedelskostnaderna har skett månadsvis. Rekommendationer En förteckning över rekommenderade läkemedel för år 2009 utarbetades. Eftersom förskrivningsmålen för år 2008 inte uppnåtts beslutades ha samma måluppföljning under Tillsammans med läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen anordnades en tvådagars utbildning för läkare: Mellansvenskt Läkemedelsforum i Örebro 4-5 februari Utbildning 3-4 februari i Västerås har planerats och förberetts. Informationsmöten En utbildning för informationsansvariga läkare genomfördes i två omgångar i samarbete med CKF. Information om ändringar i baslista, nyheter på läkemedelsområdet inkl ändringar i läkemedelsförmånen och förskrivningsstatistik på vårdcentraler. Under våren genomfördes dialogmöten på några av sjukhusens kliniker. Fokus låg på kostnad för receptförskrivning och följsamhet till läkemedelskommitténs mål. Presentation av läkemedelsstatistik på ett av vårens fredagsmöten på Falu lasarett och på KOL-utbildning. Avtal ApoDos-avtalet har förlängts. Avtal har slutits med Apotekens Service AB om ett nytt statistikverktyg, Concise. Avtal för upphandling av läkemedel till sjukhusen i Fyrklövern har tecknats. Stimulansmedel- Äldre Läkemedelsenheten ingår i styrgrupp för genomförande av Läkemedelsgenomgångar för äldre patienter med omfattande läkemedelsanvändning med tyngdpunkt i primärvården. STRAMA Läkemedelskommittén deltar i det lokala STRAMA-arbetet kring antibiotika och resistensutveckling. FYSS Läkemedelskommittén deltar i det lokala FYSS-arbetet kring ordination av fysisk aktivitet som alternativ till läkemedelsbehandling. Omvärld Samarbetet med övriga läkemedelskommittéer, i första hand med övriga landsting inom Uppsala-Örebroregionen har fortsatt med erfarenhetsutbyte. Utveckling pågår mot en samordning med ett regionalt läkemedelsråd. Representanter från 23

24 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Läkemedelskommittén har deltagit vid nationella möten anordnade av LOK, SKL och TLV. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter Kostnader -4,2-2,7-2,5 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -2,8-1,7-0,9-4,2-2,7-2,5 Landstingsbidrag 4,2 4,2 4,7 Över/ Underskott 0 1,5 2,2 Årets resultat +1500tkr kan förklaras med att info läkare på 50% ej tillsatts och ekonom 50% har köpts från Länssjukvården from 1/7, kostnad för köpt tjänst istället för personalkostnad som var budgeterad helår. På övriga kostnader har: - ett köp av tjänst från apoteket upphört, +384 tkr. - kostnaderna för anordnande av konferenser/utbildning har kostat 100 tkr mindre än budgeterat. - Licenser för Micromedex har sagts upp, besparing på 80 tkr. Personal Antal årsarbetare 1 1 0,75 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Läkemedelsenheten har en heltidstjänst apotekare och tre halvtidstjänster läkare, ekonom och assistent. Halvtidstjänsterna redovisas på sina respektive grundanställningars arbetsplatser. 24

25 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -1,9-1,2-0,6 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 0,00 0,00 Antal sjukdagar/anställd 0 0 Läkemedelskostnaderna Mkr Kostnad exkl moms för läkemedel och närstående varor i LD år 2009 Kostnaden blev 652 Mkr exkl moms för läkemedel och hjälpmedel inom läkemedelsförmånen på recept inkl landstingets subvention. HPV-vaccin ingår i förmånskostnaden för 2,7 Mkr. Avdragsrätten för moms slopades , vilket medför ökad kostnad med 6 Mkr. ApoDos-tjänsten kostade 13,5Mkr. Läkemedel på rekvisition kostade 180Mkr efter 21 Mkr rabattavdrag, apotekstjäst 19Mkr ingår. Vacciner för 1,4Mkr ingår i denna kostnad, utöver detta har vacciner köpts direkt från tillverkarna för 7,5 Mkr. Pandemrix influensavaccin kostade ca 19 Mkr. Kostnaden för recept och rekvisitioner blev 846 Mkr exkl moms, ökningen var 2,4% eller 20 Mkr. Recept-och ApoDospreparat har bara ökat med 0,4% eller 2,6 Mkr, varav Apodostjänsten 1,3 Mkr. Rabatter på rekvisitionsläkemedel minskade med 6,6 Mkr. År 2008 var ökningen 5,0%, 39 Mkr men då låg en stor del av ökningen på recept, rekvisition ökade bara med 5 Mkr, delvis beroende på nästan dubbelt så mycket rabatter som år Länssjukvårdens kostnad för läkemedelsförmånen blev 302 Mkr ökning med 5,8 Mkr, 1,9%. Närsjukvårdens kostnad för läkemedelsförmånen blev 258 Mkr minskning med 6,1 Mkr, 2,3%. Specialläkemedel enligt nuvarande budgetfördelning kostade 355 Mkr ökning med 12 Mkr, 3,6%. Basläkemedel kostade 312 Mkr minskning med 11 Mkr, 3,5%. Årets minskade ökning beror på prissänkningar som följd av patentutgångar/utbytesrätt för Efexor, Casodex, Xatral OD, Fosamax, Lanzo, Risperdal, Remeron och Pravachol som sparat 19 Mkr. Acomplia avregistrerat 0,7 Mkr. Förskrivningen av teststickor och tillväxthormon har minskat med 3,7 Mkr. Upphandling av teststickor bör ge ca 2 Mkr ytterligare lägre kostnad totalt. Man har följt Baslistan något bättre MEN det går väldigt trögt med minskning av ARB och Lipitor. Förra året var det patenteffekter på omeprazol, Proscar, Norvasc, Imigran, Remeron, Fosamax och prissänkning på Cozaar, Tramadol och Logimax som sparade 11,5 Mkr Vi har ökat kostnaden för receptläkemedel något lägre än rikssnittet. Förra året låg vi bland de högsta i landet i ökning. Åldersstandardiserad kostnad per invånare är fortsatt under rikssnittet. Kostnad per invånare jämfört med riket på recept ligger högt för följande grupper beroende på att vi behandlar fler pat eller använder dyrare preparat: 25

26 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Diabetes insuliner och tabletter, antikoagulantia (Plavix, Asasantin), anemier (EPO överföring till rekv?), Hjärta-kärl, urologi, tillväxthormon, NSAID, analgetika, parkinson, glaukom (högst i landet). Kostnad per DDD för alla läkemedel ligger på riksnivå. Vi ligger högt i kostnad per DDD jämfört med riket på recept för följande grupper: PPI, Insulin (högst i landet), trombocythämmare, Hjärta-kärl; diuretika, betablockad, ca-hämmare, RAAS, lipidsänkare, psoriasis, tillväxthormon, immunstimulerande, analgetika, parkinson, antidepressiva, glaukom. Volymen mätt som köns- och åldersstandardiserade Dygnsdoser/invånare är hög för diabetestabletter, klopidogrel, medel vid anemier, urologiska medel, tillväxthormon, NSAID, glaukommedel. För rekvisition finns ingen bra jämförande riksstatistik eftersom upphandling sker och rabatter inte finns i Apoteket statistik. Rabatterna minskade med 7 Mkr. Personnummer saknas och län med regionsjukhus vårdar fler än egna patienter. Ökningen ligger approx på rikssnitt både i år och förra året. Framtiden Det finns ett stort behov av ett fördjupat och utvecklat arbete med läkemedelsfrågor i landstinget. Utökade resurser och förändrad organisation för de tre huvudområdena, pedagogik och information, statistik och analys samt avtal. Omregleringen av apoteksmarknaden samt hälsovalet ställer nya krav på landstingets eget arbete med läkemedel. Så här arbetar enheten med Miljö Samverkan med länsstyrelsens och landstingets miljöenhet. Vid upphandling och val av rekommenderade läkemedel tas miljöhänsyn. Enheten ingår i läkemedelskommittéernas nationella nätverk. Vi prioriterar allmänna kommunikationsmedel. Annika Braman Eriksson Ordföranden Läkemedelskommittén 26

27 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Utvecklingsenheten Verksamhet Verksamheten vid Utvecklingsenheten delas in i fyra delar: Stöd till ledning och styrning (omfattar verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, Epidemiologiskt utredningsarbetet (folkhälsouppföljning /verksamhetsuppföljning), regional samverkan, handikappfrågor, Säkerhet - informationssäkerhet, patientsäkerhet och kris/beredskap och implementering av barnkonventionen) Folkhälsa (Förmedla kunskap och strategier och metoder inom det folkhälsovetenskapliga fältet) Lärande och förnyelse Förbättringsarbete verksamhetsutveckling Förutom Utvecklingsenheten redovisas här folkhälsoplanerarna (avtalen med kommunerna), katastrof /beredskap, prioriterade förbättringsområden, patientsäkerhet samt kvalitetsdatabasarbetet. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 4,5 5,9 5,6 Kostnader -26,9-25,8-42,2 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -16,2-16,7-22,9-22,4-19,9-36,6 Landstingsbidrag 22,4 22,4 38,6 Över/ Underskott 0 2,5 2,0 Årets investering -0,9 Överskott finns inom tre områden: Den största delen (1,3 mkr) beror på att arbetet med prioriterade förbättringsområden ej genomförts under året Patientsäkerhetsfunktionen visar ett överskott på 0,5 mkr vilket bl a beror på ökade intäkter, ekonomiskt tänkande och bra planering samt att man har avvaktat med uppgradering av Synergi, dessutom visar utvecklings-enhetens eget kst ett överskott på 0,7 mkr, vilket bl a beror på vakanta tjänster. Därutöver visar folkhälsoplaneraravtalen med kommunerna ett överskott på 0.4 mkr, men införandet av RAKEL ett underskott på motsvarande belopp. Personal Antal årsarbetare 22,90 18,80 18,55 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år 27

Förändring av LLS 2013-08-26

Förändring av LLS 2013-08-26 Förändring av LLS 2013-08-26 Agenda Bakgrund till förändringen Förslaget Den fortsatta planeringen av genomförandet Bakgrund Beslut i landstingsstyrelsen om att göra en genomlysning av Landstingets ledningsstab

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr Bilaga 1 Centralförvaltningen Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012 2012 tkr 2011 tkr Basenhet 910 Trafik 165150 147 150 spec bil 1 sid 1 " mdisp till HS, LF feb 2011-3000 911 Bidragsgivning

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

6Sammantradesdatum LJ 6 2008-09-25. Ärendet togs upp vid föregående möte 2008-09-11 punkt 153.

6Sammantradesdatum LJ 6 2008-09-25. Ärendet togs upp vid föregående möte 2008-09-11 punkt 153. LANDSTINGET DALARNA Huvudkontoret Personalchefsgruppen LJ 6 Utdrag ut ANTECKNINGAR 6Sammantradesdatum 2008-09-25 1 (1) 165. Uppdrag - Chefs- och Medarbetarpolicy (I, Ap) Ärendet togs upp vid föregående

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer