Verksamhetsberättelse Huvudkontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. Huvudkontoret"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Landstinget Dalarna LD09/02984 Central förvaltning Huvudkontoret I verksamhetsplanen för 2009 utgick Huvudkontorets enheter från att förverkliga visionen Hälsosamma Dalarna, det vill säga att skapa ett län som har en befolkning med god hälsa och hög livskvalitet, där människor och företag vill verka, bo och skapa framtid. En plats där nytänkande möter tradition en plats där alla utvecklas. I uppdraget framhölls särskilt att den centrala förvaltningen utgör landstings-direktörens stab för strategisk ledning och administrativt stöd för att de politiska besluten skall beredas, kommuniceras, brytas ned och förverkligas i verksamheterna. Uppdraget innebär även att tillhandahålla drifts- och konsultstöd samt ge information till landstingets förvaltningar på områden där sådant stöd efterfrågas och/eller utgör ett gemensamt behov och det av kostnadsmässiga skäl krävs att resurserna är gemensamma för hela landstinget. Utifrån värderingarna Öppenhet, Resultat och Ansvar har uppdragen genomförts, och återrapporteras här i avsnitt för var och en av de åtta enheterna. Det sammantagna ekonomiska resultatet för Central förvaltning redovisar ett överskott på 36 mkr. Detaljerna kring verksamhet, måluppfyllelse, ekonomi och personal mm framgår i rapporterna. För hantering av gemensamma frågor har enhetscheferna mötts i en ledningsgrupp där Kerstin Cederberg varit samordnare och där landstingsdirektören deltagit. Ett stort tack till chefer och medarbetare för utvecklingen av Huvudkontorets funktioner och för engagerade arbetsinsatser. /Ulf Hållmarker Landstingsdirektör och förvaltningschef Central förvaltning Enhet sid Centrum för klinisk forskning (CKF) 3 Ekonomienheten 5 HR-enheten 9 IT-enheten 15 Kansli- och informationsenheten 19 Läkemedelsenheten 23 Utvecklingsenheten 28 Landstingsfastigheter 30

2 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Sammanfattning Cheferna för Huvudkontoret har med sin personal verkat inom sitt kompetensområde. Det rör allt från stöd till den politiska organisationen till forskning, utveckling, fastigheter och läkemedelsfrågor. Landstingets ITverksamhet omfattas också. Varje enhet har sitt budgetansvar. Frånsett några korta sammanfattningar om ekonomi- och personalläget kan resp enhets verksamhet 2009 studeras Resultat central förvaltning Resultaträkning (Mkr) Budget Resultat Avikelse Resultat Intäkter 696,2 711,5 15,3 680,4 Kostnader , ,4 20, ,1-192,5-181,5 11,0-200,9 Resultat -384,8-348,8 36,0-429,7 varav personalkostnader Landstingsbidrag* 384,8 384, ,9 Överskott 0 36,0 36,0 37,2 * Innehåller ej Landstingsfastigheters budgeterade avkastningskrav 11,3 Mkr för Den centrala förvaltningen visar jämfört med budget ett överskott om 36 mkr. Till stor del så är det Landstingsfastigheter som fick krav på ett större resultat än budgeterats, överskottet blev 29,4 mkr mot 11,3 mkr i budget. Trafiken lämnade ett överskott om 12,2 mkr. Investeringsnivån blev 205 mkr, något lägre än budget. Enheterna levererade både över- och underskott, se nedan Investeringar (Mkr) Budget Resultat Landstingsfastigheter 200,0 153 Huvudkontoret i övrigt främst IT 30,4 52 Summa 230,4 205 Verksamhetsområde (Mkr) Resultat 2009 Centrala anslag hälso- och sjukvård -1,1 Trafik och bidragsgivning 12,2 Huvudkontoret m m* 24,9 Totalt 36 *varav central förtroendemannaorg -1,3 Handikappkonsulentverksamhet -0,1 CKF 4,4 Läkemedelsenheten 1,5 Ledning HK 2,2 Ekonomienheten -0,3 IT-enheten -1,3 Kansli o informationsenheten -0,9 HR-enheten 8,7 Utvecklingsenheten 2,4 Landstingsfastigheter (före avkastningskrav på 11,3 Mkr) 29,4 Övrigt landstingsgemensamt -19,8 Summa HK mm 24,9 Personaluppgifter Antal årsarbetare 255,0 245,4 245,3 Antal anställda Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal* Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid ,92 3,67 4,08 Sjukdagar per anställd 8,05 10,44 13,06 2

3 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Centrum för klinisk forskning (CKF) Verksamhet och måluppfyllelse CKF har uppdraget att stödja en patientnära klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetet sker inom ramen för ett avtal mellan LD och Uppsala Universitet och syftar förutom en aktiv forskningsverksamhet också till att medverka i utvecklingen av vården relaterat till såväl kunskapsstyrning som kraven på en evidensbaserad vård. Då ambitionen är att ha minst två disputationer varje år samt 30-talet publikationer i vetenskapliga tidskrifter så har CKF uppnått målen för verksamheten under Personal Sammanlagt finns vid CKF 2.3 tjänster fördelade på följande: sekreterare (heltid), föreståndare (halvtid), två handledare (10% resp. 30%) och två lektorer (2 x 20%) samt timanställd statistiker. Verksamhetsstatistik/Nyckeltal Vid CKF finns idag totalt 42 forskningsaktiva landstingsanställda varav merparten bedriver sin forskning i samarbete med Uppsala Universitet. Sedan CKF startades har 21 personer disputerat och drygt 170 vetenskapliga artiklar publicerats i vilka LD bidragit med finansiellt stöd. För att utöka dialogen mellan den kliniska verksamheten har en referensgrupp med verksamhetschefer inrättats. Under året har 20 anslag beviljats motsvarande 2.6 miljoner kronor. Dessutom har sex doktorandtjänster tillsatts; sammanlagt finns 10 doktorandtjänster i LD. Viktiga händelser under året CKF införde ett webb-baserat ansökningssystem; detsamma som nu nyttjas av samtliga i Uppsala-Örebroregionen. De två disputationer som ägde rum fick en god medial publicitet. Ett flertal kontakter och aktiviteter genomfördes med olika kliniker och enheter, exempelvis utbildning av läkemedelsombuden. I LD finns nu tio doktorandtjänster som medger forskning på halvtid. Dessutom har två kliniska lektorat inrättats. Kopplat till doktoranderna har CKF en omfattande seminarieverksamhet. Dessa genomförs till dels i samverkan med Högskolan Dalarna. Framtiden Vid CKF fortsätter ambitionen med att årligen erbjuda kurser i grundläggande forskningsmetodik, utbildning i Evidensbaserad Medicin och Vård samt utbildning kopplat till användandet av diverse projektverktyg och dataprogram såsom excel, referenshantering, SPSS (statistik) och Power-Point. 3

4 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Inför 2010 kommer arbetet vid CKF ha fokus på följande områden: funktionen kliniska lektorer skall utvecklas i samråd med studierektorsorganisationen. Likaså kommer samtal att föras om inrättandet av öronmärkta medel för forskning inom för LD särskilt angelägna ämnesområden. Verksamheten med cafékvällar kommer att återupptas i syfte att stimulera till en ökad diskussion mellan forskningsaktiva, politiker, tjänstemän och all personal med intresse för samhällsrelaterade frågor kopplat till hälso- och sjukvårdens roll i det moderna samhället. Ekonomi Ekonomin vid CKF är god och förtydliganden har skett vad gäller regelverket för externa anslag. Resultatet 2009 på plus 4,4 mkr innefattar 3,4 mkr för forskningsprojekt som ska överföras till Övriga 1 mkr är medel som ej nyttjats för postdoc-månader, doktorand och lektorer. En kommande utgiftspost utgör den resurs som kommer att krävas för att kunna ersätta de handledare som bidrar med vetenskaplig kompetens kopplat till kravet på ST-läkarnas fördjupningsuppgifter. Marianne Omne-Pontén Föreståndare CKF 4

5 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Ekonomienheten Verksamhet Ekonomienheten vid huvudkontoret har det övergripande styrnings- och samordningsansvar för landstingets ekonomi. Enheten arbetar bland annat med framtagande av landstingsplan och finansplan, årsbudget, årsredovisning, delårs- och månadsrapporter. Ekonomienheten ansvarar vidare för systemförvaltning och systemutveckling inom ekonomiområdet, löpande redovisning och ekonomistöd för huvudkontoret och för hälso- och sjukvården samt ansvarar för medelsplacering, likviditetshantering och stiftelseförvaltning. Inom ekonomienheten finns även upphandlingsfunktionen. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 18,6 21,0 113 % 21,3 Kostnader 33,6 36,3 108 % 36,6 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -22,0-19,3 88 % -20,1 15,0 15,3 102 % 15,3 Landstingsbidrag 15,0 15,0 100 % 13,3 Över/ Underskott 0 0,3 103 % 2,2 Årets investering 2,7 5,3 295 % 3,8 Den främsta förklaringen till underskottet på 300 tkr är att det i budget för 2009 var avsatt för liten del till avskrivningar och ränta. Mellan funktionerna inom ekonomienheten har det funnits variationer bland resultaten, där några visat överskott medan andra haft underskott. Totalt sett så blev det ett bättre resultat än oktoberprognosen som var på 500 tkr minus. Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvikelse % BILD-beslutsstöd 2,2 4,2-190 Raindance inkl e-handel 0,5 0,9-180 Övriga investeringar 0,2 Totalt 2,7 5,3-196 Under året har fortsatta investeringar gjorts i Raindance. Dels investering i licenser men också i många åtgärder som inte verkställdes inför årsskiftet 2007/2008 när Raindance togs i bruk. Arbetet med att införa ett ledningsinformationssystem inom Landstinget Dalarna, det s k BILD, påbörjades under BILD ska koppla samman verksamhets-, personal- och ekonomiuppgifter för att underlätta analysarbete och ge förutsättningar för bättre beslut. 5

6 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Personal Antal årsarbetare 41,70 43,3 40,66 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Det är någon färre anställd 2009 jämfört med Vid införandet av extern skanning av fakturor kunde arbetsstyrkan minskas. Övertidsarbetet är ungefär oförändrat jämfört med Att det inte minskat kan delvis förklaras med att det kring införandet av Raindance e-handelsportal var problem med fakturamatchning vilket fick göras manuellt under flertalet kvällar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , ,8 Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -14,7-13,0-12,7 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 4,63 3,84 3,37 Antal sjukdagar/anställd 15,30 13,05 13,46 Under 2009 har både sjukfrånvaron och antalet sjukdagar per anställd ökat. Detta beror bland annat på att det tillkommit ytterligare långtidssjukskrivningar under året. Ekonomienheten uppnår i dagsläget inte landstingets långsiktiga mål inför 2010 för sjukdagar (15) men klarar målet sjuktal i procent (5,0). Personalutveckling Under året har man gjort en medarbetarenkät som sedan har legat till grund för ett framtagande av en handlingsplan på förbättringsområden. Denna handlingsplan kommer att infogas i verksamhetsplanen 2010 och får då fortsatt prioritering. 6

7 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Inom enheten har det under året pågått utbildning i LEAN där medarbetarna lärt sig jobba med förbättringsarbete som ökat kreativiteten och skapat nya idéer på förbättringar. Detta har bl a resulterat i flertalet tavlor med idéer och aktiviteter för förbättringar hos enhetens olika funktionsområden. Kursen Mäta för att Leda har gåtts av medarbetare på ekonomienheten för att lära sig vikten av att kunna mäta det man arbetar med för att lätt kunna se om förändringar leder till förbättringar eller inte. Viktiga händelser under året Ekonomisystemet Raindance togs i bruk 1/ Under 2009 utökades användningen av systemet genom att modulen Anskaffningsportalen infördes. Därmed stängdes tidigare inköpssystem, Marakanda Inköp. Under året har skanningtjänst av fakturor upphandlats. Fakturorna skannas numer hos företaget Recall i Östersund. I och med detta kunde två tillfälliga anställningar avslutas och det skedde även en omfördelning av arbetsuppgifter inom funktionen. Landstinget Dalarna har tillsammans med landstingen i Halland, Jämtland, Skåne och Region Västra Götaland påbörjat ett EU-projekt om kompetensutvecklingsprogram för ekonomer, Ny ekonomroll. Kartläggning av utbildningsbehov har gjorts under hösten. Pilotutbildning planeras våren Projektet för införande av ledningsinformationssystemet BILD, som innehåller verksamhets-, personal- och ekonomiinformation, avslutades i juni och övergick till IT-enheten för driftförvaltning. Projekt för införande av KPP, Kostnad Per Patient, har startats under året. Projektet finansieras av SKL. Uppgifter avseende 2009 kommer att levereras till den nationella KPP-databasen. Under året har kassahanteringen inom Landstinget Dalarna utretts. Den första fasen är klar och har bl a resulterat i förslag om att slopa kontanthantering. Ärendet behandlas av fullmäktige i februari Kassahanteringsprojektet fortlöper Nya placeringsdirektiv antogs av fullmäktige i november innebärande bl a att aktieandelen i pensionsfonden kan utökas till 35 procent. Ett placeringsråd med både externa och interna deltagare har bildats och rådets första möte hölls i november. Måluppfyllelse Under året har man jobbat med de mål som fanns i verksamhetsplanen för Alla funktionssamordnare har haft personal på utbildningen mäta för att leda för att öka kompetensen hos medarbetarna och förståelsen för att kunna mäta sina förbättringar. För att förnya och utveckla arbetet har all personal på ekonomienheten gått en LEAN-utbildning och därefter också skaffat sig resultattavlor där man skriver upp nya idéer och aktiviteter för att förbättra arbetsprocesserna. Dessa tavlor finns hos varje funktion, samt en övergripande som gäller för hela enheten. Framtiden Vi skall, tillsammans med våra kollegor inom HK, förvaltningar och verksamheter, förverkliga visionen Ett hälsosammare Dalarna genom att ge Vård i tid, leverera Hög kvalitet och arbeta för God hushållning med våra resurser. Inför 2010 finns ett uppdrag att inom ekonomifunktionen i Landstinget Dalarna spara 15 %. För ekonomienheten på huvudkontoret innebär detta att vi måste ha hög kostnadsmedvetenhet, att vi är beredda att ompröva det vi gör samt att aktivt prioritera de satsningar som är viktigast för att landstinget skall kunna genomföra sina strategier och agera i enlighet med visionen Ett hälsosammare Dalarna samtidigt som vi sparar ekonomiskt. 7

8 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Ekonomienheten kommer under 2010 fortsätta att fokusera på att se över våra interna processer för att skapa störst möjliga nytta för verksamheten, samt att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt. Så här arbetar enheten med Miljö Ekonomienheten arbetar med miljö bland annat genom att kopiera dubbelsidigt, via skanning av fakturor samt att papper återvinns. Enhets- och funktionsmöten förläggs så att deltagarna från orter utanför Falun i möjligaste mån kan åka buss till mötena. Videokonferens och övrig modern teknik används i allt större utsträckning.. Arbetsmiljö Höj- och sänkbara skrivbord tillhandahålls och personalen erhåller också massage för att förebygga arbetsskador. Mångfald/jämställdhet Möten hålls i lokaler med hörslinga. Jörg Bassek Ekonomidirektör 8

9 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 HR-enheten Verksamhet Chefssituationen vid enheten har inte varit optimal under året. Personaldirektör Jörgen Bond slutade sin anställning i början av året. Landstingsdirektören tillförordnades inledningsvis som tf personaldirektör och mellan augusti-december månad var Eva Dannert t f personaldirektör. Ekonomi HR-enheten vid huvudkontoret är en stödfunktion för landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning. Den är också ett stöd för strategisk utveckling av landstingets verksamhet samtidigt som funktionen omfattar kvalificerad kompetens inom personalområdet med inriktning arbetsgivarfrågor. HR-enheten omfattar funktionerna: HR- Stab, HR-Operativa, Lön, Pension och HRsystem. Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikels e % Resultat Intäkter 18,9 19,0 19,2 Kostnader -56,5-47,9-33,0 varav personalkostnader Verksamhetens resultat Landstingsbidra g Över/ Underskott -40, ,9-37,6-28,9-13,3 37,6 37,6 16,9 0 8,7 3,1 Årets investering Att utfallet resultatmässigt visar på ett överskott beror främst på att vakanta tjänster inte tillsatts. Personal ,1 Antal årsarbetare 45,75 49,75 47,75 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Antalet årsarbetare har minskat med 4 personer främst beroende på att de extra resurser som funnits i samband med införandet av V5Heroma har avslutats. 9

10 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/ Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Som en direkt positiv konsekvens av en alltmer sjunkande sjukfrånvaro har den arbetade tiden ökat. Mertid/övertid har sjunkit och det beror bland annat på att uppstyrning skett av beviljade övertid- och mertidstimmar. Ökningen av arbetad tid motsvarar 1,0 helårsakvivalenter. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , ,5 En person har 75 % anställning Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -23,5-20,3-15,8 Inhyrd personal Resultatet jämfört med lagd budget beror främst på att vakanta tjänster inte tillsatts. Köns- och åldersfördelning PÅ HR-enheten är det totalt 46 personer anställda. Av dessa är 9 medarbetare män. I gruppen år finns 11 % av de anställda, åldersgruppen år 41 %, åldersgruppen år 39 % och 9 % finns i gruppen år. Intervall Kvinnor Män Totalt Totalt Värt att notera är obalansen i ålderfördelning. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 2,87 5,27 8,62 10

11 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Antal sjukdagar/anställd 9,35 17,31 12,43 Det är en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaron för år Eftersom HR-enheten utgör en liten population blir genomslaget stort när långtidssjukskrivna nu åter är i arbete. Kompetensutveckling Flera medarbetare vid HR-enheten har deltagit i landstingsinterna kursen Mäta för att leda. Medarbetare har även ingått i det regionala nätverk som PAL-programmet (Personal och arbetslivsutbildningen) vid högskolan Dalarna inrättat och deltagit på workshops och tematräffar inom personalområdet som arrangerats. Flera medarbetare har deltagit i grundläggande LEAN-utbildning. Utöver detta så har kompetensutvecklingsinsatser för enskilda HR-medarbetare med ansvar för specifika sakområden genomförts i form av bl.a. utbildningar, kurser, seminarier och nätverkdeltagande. Viktiga händelser under året 2009 HR-enheten har ansvarat för framtagandet av en lanstingsövergripande Rökpolicy som fastställts av LF februari HR-enheten har ansvarat för framtagandet av en Kompetenspolicy som redogör för landstingets övergripande avsikter och inriktning avseende kompetensförsörjning. Policyn fastställdes av LS mars Arbetet med att ta fram en Chefs och medarbetarpolicy har pågått under året. Efter avslutad remissrunda och ev. revidering beräknas policyn fastställas av LF april Stöd till chefer har bl.a. skett genom grundutbildning för chefer samt specifika utbildningsinsatser inom olika områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, grundläggande förbättringskunskap, verksamhets-planering, ekonomi m fl. En medarbetarenkätundersökning genomfördes i början av Alla förvaltningar har arbetat med resultatet under året och inrapporterade åtgärdsförslag och handlingsplaner skall utmynna i förslag på behov av gemensamma åtgärder som behöver vidtas med stöd från bl.a. HR-enheten. Inom ramen för uppdraget att ta fram en strategi för en utveckling av landstingets arbetsgivarvarumärke genomfördes under hösten en introduktionsdag för politiker och tjänstemannaledning i ämnet. Inom kompetensförsörjningsområdet så har en Kompetensförsörjningsplan för hälso- och sjukvården tagits fram. Den beskriver bl. a tillgång och efterfrågan på arbetskraft och olika påverkansfaktorer samt en kartläggning av pensionsavgångar åldersfördelning per yrkesgrupp fram till år 2018 samt en analysdel. Som en konsekvens av kompetensförsörjningsplanen identifierades ett antal bristyrkesgrupper, vilket i sin tur resulterade i olika åtgärder bl.a. utbildningsinsatser 2009 Förstudien E-lärande som leddes av HR-enheten avslutades november Utvecklingen och införandet av E-lärande sker i ett första steg i Hälso- och sjukvården. HR-enheten har under året varit representerad i en regional tjänstemannagrupp som haft uppdrag att inom ämnesområdet Kompetensförsörjning och tillväxt ta fram förslag på samverkansstrukturer för en ev. kommande Regionbildning Svealand. 11

12 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Nattavtalet har omförhandlats. Syftet var att minska kostnader och ändå fortsättningsvis erbjuda förmåner utöver centrala avtal. HR-enheten har medverkat i projektet för införande av ledningssystemet BILD (verksamhets-, personal- och ekonomiinformation) som avslutades i juni och övergick till IT-enheten för driftförvaltning. De tio landsting som använder HR-systemet Heroma har påbörjat utvecklingen av den professionella affärsrelationen till leverantören genom revidering och komplettering av avtalen. HR-enheten är representerad i avtalsarbetet. Införandet av den nya versionen av Heroma har fortsatt enligt plan, med omfattande utbildningsinsatser. Som en följd av införandet av E-tjänstekort har HR-enheten initierat framtagandet av en gemensam anställningsprocess. Upphandling av tjänsten pensionsadministration har skett och avtal med KPA har tecknats. Nytt avtal har även tecknats med KPA som innebär snabbare handläggning avs. arbetet med aktualisering. Beslutsunderlag/regelverk avs. ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med sysselsättningsgrad < 40% av heltid har utarbetats. Berör ca 400 förtroendevalda. Stödet gällande pensionsfrågor till verksamheterna har ökat under året. Främsta orsaken är åldersstrukturen, nya HR-specialister och det pågående omställningsarbetet. Nytt avtal 2009 har tecknats med med Gävle Dala Företags Hälsovård, GDFHV. Det nya avtalet har medfört en kostnadsreduktion av 3 mkr första året. Framtiden HR-enheten skall liksom de andra enheterna inom HK, förvaltningar och verksamheter, förverkliga visionen Ett hälsosammare Dalarna med beaktande av landstingets ekonomiska situation och beslutet om en ekonomi i balans. HR-enheten planerar sitt framtida arbete utifrån politikens inriktning och uppdrag i landstingsplanen för Attraktiv arbetsplats. Säkerställa en god arbetsmiljö, hög kvalitet i rekryteringsarbetet, fortsatt god löneutveckling och heltid en rättighet - Säkerställa kompetensutveckling - Engagerade och delaktiga medarbetare Förestående stora pensionsavgångar generationsväxling, rekrytering av kompetenta medarbetare samt effektivisering av verksamheterna med efterföljande omställningsarbete mm kommer att prägla enhetens arbete. Personaldirektören har även fått i uppdrag att genomföra en kostnadsreduktion inom landstingets HR-funktion. Chefssituationen vid HR-enheten samt den organisationsutredning och genomlysning av HR som genomfördes under året bidrog starkt till att det pågående reformeringsarbetet av HR-funktionen avstannade. Arbetet beräknas dock få ny kraft och ledning när den nya personaldirektören Cia Ferner tillträder i mars 2010 Så här arbetar enheten med Miljö 12

13 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 HR-enheten bidrar med att ta sin del av miljöansvaret bl.a. genom att samåka vid tjänsteresor och i möjligaste mån nyttja tåg eller busskommunikation, kopiera dubbelsidigt och nyttja teknisk utrustning för videomöten, telefonmöten mm enligt intentionerna i landstingets miljöpolicy. Arbetsmiljö Arbete enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har fortsatt under året. Resultatet av medarbetarenkäten har åtföljts av en åtgärdsplan. Mångfald/jämställdhet I avsaknad av kontinuerlig ledning inom HR-enheten, har dessa frågor fått stå tillbaka under året Jannica Hell, Rachel Nygren, Leif Walter HR-enheten 13

14 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 IT-enheten Verksamhet IT-enheten är en stödprocess till verksamheten och en stabsfunktion till landstingsdirektören Den består av funktioner för: En effektiv och gemensam servicedesk Samordnade inköp av standardutrustning för IT Drift och förvaltning av de införda IT-stöden Strategier / Omvärldsbevakning / Rådgivning / IT-säkerhet Projektgenomföranden Genom IT-arkitektonisk kompetens se samordning kring utveckling av vårt IT-stöd Rådgivning och stöd i kravställning vid upphandling av nya system Kompetens för att samordna funktioner mellan IT och MT samt telefoni. IT-enheten tillhandahåller hela den gemensamma IT-infrastrukturen och ovan på det de system som enheten fått i uppdrag att förvalta och utveckla. Det är alltid verksamheten själva som ansvarar för hur systemen ska nyttjas och vilka regler för användning som ska gälla, IT-enheten är dock behjälplig som stöd i processen. Respektive verksamhetschef är också informationsägare och ansvarar ytterst för den lagrade informationens kvalité och innehåll. IT-enheten ansvarar särskilt för att i alla sammanhang se till möjligheter till synergier och konsolideringar av system och rutiner. Enheten ska aktivt medverka till att föreslå lösningar som ger största effektivitet och nytta för hela koncernen. För att genomföra uppdraget har enheten valt att organisera sig i ett flertal funktioner med funktionsansvariga. I samband med den övergripande verksamhetsplaneringen skapas handlingsplaner per funktionsområde, dessa kompletteras och följs upp kontinuerligt under året och ska ses som levande dokument. Det finns funktioner för, strategier, projekt, förvaltning, servicedesk, utveckling, strategi och drift. Vi finns i dag på 4 orter, Falun, Avesta, Mora och Ludvika. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 178,1 169,7 148,7 Kostnader -184,4-177,3-155,3 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -41,2-37,6-34,1-6,3-7,5-6,6 14

15 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Landstingsbidrag 6,3 6,3 6,2 Över/ Underskott 0-1,2-0,4 Årets investering -46,7 Årets underskott kommer främst utifrån en dålig prognos i slutet på året där vi såg ett överskott på drygt en miljon och beslutade då att dra av ca en miljon på årets sista fakturering av PC arbetsplatserna till förmån för vårdverksamheterna. Detta visade sig med facit i hand vara ett dåligt beslut då större utgifter än beräknat visade sig under slutet på året. Om utfakturering skulle ha gjorts i enlighet med plan skulle IT enheten ha ett noll resultat. Personal Antal årsarbetare Antal anställda Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal* Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Preliminära värden för innevarande år. Vi har under året lyckats tillsätta ett antal tjänster som varit vakanta under en längre tid och detta har gjort att vi äntligen har fått ett trendbrott på mertid/övertid för vår personal som för första året på länge har sjunkit jämfört med tidigare år och ligger nu under 2007 års nivå. Detta trendbrott har varit mycket viktigt för oss i ledningen och givetvis för våra medarbetare. Vi är även mycket nöjda med att vi lyckats tillsätta vissa av våra vakanta tjänster. Kompetensförsörjningen är mycket viktig för en IT verksamhet och dessutom växer vårt uppdrag för varje år. Arbetad tid timmar alla har per anställd minskat från 2008 till 2009 och även detta var ett viktigt trendbrott. Genomsnittlig sysselsättningsgrad , ,0 Förändringar mellan personalgrupper Den förändrade bilden på framtidsbehoven av kompetens är att förutom en djup IT teknisk kometens som vi givetvis även i framtiden kommer att ha löpande behov av även ha behov av djup kompetens inom förvaltning, projektledning och verksamhetsutvecklande aktiviteter. Jag ser ett allmänt behov av att förstärka vår akademiska kompetens. Vi har under året haft mycket svårt att besätta våra vakanta tjänster med kompetent personal. Detta beror på flera olika saker, IT kompetens är och har varit svår att hitta inom Dalarna, Landstinget Dalarnas lönenivåer är inte lockande för IT kompetenser då det finns mången privata alternativ som kan betala bättre löner. Trots att vi har en mycket spännande IT miljö med stora och kompetensutvecklande miljöer. Lönenivåutveckling Lönenivåutvecklingen ligger helt i linje med beslut tagna inom Landstinget Dalarna, detta är ur ett koncernperspektiv nödvändigt men kan ge upphov till problem att behålla kompetent personal som kan välja att byta arbetsgivare av löneskäl. Utvecklingstakten inom Landstinget Dalarna följer inte fullt ut IT branschen i stort. 15

16 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 3,17 2,81 2,23 Antal sjukdagar/anställd 9,27 8,45 6,65 Denna utveckling är helt oacceptabel och under 2010 måste vi bryta denna trend. Ett intensifierat arbete runt arbetsmiljö och förebyggande åtgärder skall genomföras. Jag ser även att vi behöver jobba ytterligare med friskvård kanske tillsammans med företagshälsovården. Siffrorna är för 2009 mycket höga till viss del beroende på ett litet antal personer som varit långtidssjukskrivna men trenden är ju mycket tydlig och måste brytas. Personalutveckling Inom personalutvecklingsområdet jobbar vi i första hand med personliga utvecklingsplaner som hanteras av medarbetare och närmsta chef. Viktiga händelser under året Översynen av IS strategin (Informations System) har genomförts under 2009 och ett beslut om att Landstinget Dalarna skall gå in i ett gemensamt journalsystem har fattats. Uppdrag om översyn av IT verksamheten inom Landstinget Dalarna. IT enheten har startat upp ITIL processen Change Managment som syftar till att minimera incidenter i driftsmiljön genom att på ett bättre sätt kontrollera förändringar. Ett axplock av de nya system som under året införts: Nytt antivirussystem Nytt mail och office system Scom (övervakningssystem) BILD Flera viktiga uppgraderingar av befintliga system Med mera Framtiden Framtiden inom IT stöd för vården är IT världens just nu snabbast växande område. Här ser vi otroligt stora möjligheter och utmaningar inom hela branschen. För oss kan man dela upp utmaningarna i några olika spår. Vi har under 2009 avslutat översynen av Landstinget Dalarnas Vård Informations System Strategi som verksamheterna tillsammans med oss på IT tagit fram som entydigt pekade på att stora vinster med att byta ut våra olika journalsystem mot ett gemensamt. Ett dylikt beslut fattades under 2009 och ett projekt är nu uppstartat. Detta beslut och projekt kommer i mycket hög grad påverka IT verksamheten inom Landstinget Dalarna i många år framåt Parallellt med detta kommer vi jobba med att yttermera effektivisera och processtyra vår leveransverksamhet, här kommer vi jobba mycket med våra interna processer för att säkerställa leverans, kvallite och säkerhet. Men även jobba vidare med att få en samsyn med våra kunder om vilka uppdrag vi har och på vilka nivåer genom att jobba vidare med att förtydliga SLA (Service Level Agreement) och ekonomiska modeller för grundavgifter och lagringsavgifter Uppdraget att se över IT verksamheten för Landstinget Dalarna kommer att medföra stora förändringar inom IT enheten och detta kommer att medföra en tydligare och bättre IT verksamhet för Landstinget Dalarna. Det nationella IT strategi arbetet tar form och börjar leverera allt mer och detta påverkar redan idag i stort men kommer i framtiden att allt mer påverka och skapa förutsättningar för att leverera vård IT på ett säkert och bra sätt. Så här arbetar enheten med 16

17 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Miljö Vi har en arbetsgrupp som kontinuerligt träffas och underhåller vår risklista kring systematisk arbetsmiljö (SAM)Arbetsmiljö Vi har uttalat att i största möjliga mån resa kollektivt, för det ändamålet anpassar vi våra start- och sluttider för möten där medarbetare från andra orter deltar. Vi arbetar aktivt med att nyttja videokonferenser till förmån för resandet Vi har alla infört en signatur i våra mail: Ägna miljön en tanke innan du skriver ut detta mail i syfte att spara på papper. Vi har varit pådrivande i printerkonsolideringsprojektet där vi har tre huvudsyften, Miljö (både arbetsmiljö men även miljöarbete utifrån att sänka utskriftsnivåer), ekonomi och säkerhet. Vi har under 2009 startat upp ett projekt gällande Virtualisering av vår serverpark vilket är ett projekt som kommer att medföra stora miljövinster. Mångfald/jämställdhet Vi deltar i Huvudkontorets jämsällhetsplan Jens Bergqvist IT-chef 17

18 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Kansli- och informationsenheten Verksamhet Inom Kansli- och informationsenheten har verksamheten varit uppdelad i fem olika funktioner med följande ansvarsområden: Diarium och reception Länsarkiv Administration (LS/LF sekreterare, sekreterarservice till landstingsråd, oppositionsråd, landstingsdirektör och kanslichef, dokumenthanteringsstrateg) Information och kommunikation (internt och externt) Strategiska sakområden (juridik, trafik och internationella frågor). I enheten ingår också de politiska sekreterarna. Dessa redovisas dock under centrala förtroendemannaorgan. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 2,0 3,4 2,3 Kostnader -24,3-26,5-23,5 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -16,3-17,0-16,3-22,3-23,2-21,2 Landstingsbidrag 22,3 22,3 21,7 Över/ Underskott 0-0,9 0,5 Verksamhetsområde Resultat 2009 Avvi kelse Resultat Ledning Information Sekretariat Länsarkivet Strategiska sakområden Receptionen Infostrategi Internmedia Senare fördelning HK

19 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Ekonomisk analys De flesta verksamhetsområden har gjort ett plusresultat. Överdraget på Strategiska sakområden förklaras av att detta kostnadsställe belastats av ett avgångsvederlag. Överdraget på sekretariatet förklaras av extra kostnader i samband med rekryteringar som skett under året. Totalt sett för enheten skulle landstingsbidraget ha räckt till såväl personalkostnaderna som verksamhetskostnaderna om kostnaderna för senare fördelning (kst 95199) verkligen hade fördelats mellan huvudkontorets enheter. Nu har kansli- och informationsenheten åter fått bära de gemensamma kostnaderna, vilket inte var budgeterat. Personal Antal årsarbetare 29,50 29,40 27,90 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Personalförändringar Under året har inte gjorts några förändringar vad gäller bemanningen på enheten med undantag av att en tjänst på informationsfunktionen har permanentats. Däremot var det lite turbulent under våren/försommaren i samband med två ersättningsrekryteringar. I diariet skulle en mångårig medarbetare pensioneras. Hon lärde i god tid upp en nyrekryterad ersättare. På grund av hon sade upp sig efter bara en månad fick vi ta in den pensionerade medarbetaren igen för ny introduktion. Vi hade turen att kunna rekrytera bland dem som hade sökt tjänsten i första omgången och ser i backspegeln inte att denna extra omgång blev till nackdel för landstinget. Den nya nämndsekreterare som vi hade rekryterat i god tid och hoppats skulle kunna efterträda vår avgående LS/LFsekreterare sade upp sig till sommaren. Vi fick efter extern rekrytering in en ersättare som dock, även han, bara stannade en månad. Här hade vi redan anställt ytterligare en sekreterare, som hade möjlighet att börja tidigare än vid årsskiftet, som det var uppgjort. På grund av skiftet i Landstingets högsta ledning som aviserades under hösten, fick planerna på nyrekrytering efter vår LS/LF-sekreterare skjutas på framtiden Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Övertidsarbetet har minskat från en redan låg nivå.. Genomsnittslig sysselsättningsgrad , ,3 Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -11,0-11,5-10,8 19

20 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Pensionsavgångar (antal personer) Ålderspension 0 0 Särskild ålderspension 1 0 Sjukersättning 1 1 Totalt En person har slutat sin anställning med ålderspension. En person fick sin sjukersättning på halvtid omvandlad till pension på motsvarande tid. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 0,98 2,87 5,10 Antal sjukdagar/anställd 2,50 9,04 17,40 Under året har vi inte haft någon långtidssjukfrånvaro. Viktiga händelser under året Projektet Mina vårdkontakter (MVK) inom det nationella projektet Vården på webben har fortsatt enligt plan och vid årsskiftet installerats på totalt 61 vårdenheter (vårdcentraler, kliniker,mottagningar). Stora informationsinsatser har lagts ned med anledning av vaccinering mot svininfluensan samt förberedelserna inför det nya vårdvalssystemet (Hälsoval i Dalarna). Arkivet deltar i ett sjunet-projekt Digital långtidsarkivering. Detta projekt har utretts på landstingsdirektörernas uppdrag under året och inte kommit igång ordentligt efter omstart. Vid fullmäktigesammanträdet i juni fastställdes den nya Ärendehandboken. Mycket arbete har därefter lagts ned för att iordningställa mallar, utbildningsmaterial och system för att under 2010 implementera handboken. En tredje grupp har besökt Bryssel i utbildningssyfte.hela enhetens ledningsgrupp har gått en utbildning i Mäta för att leda och bl a utvecklat olika sätt för att kunna mäta kvaliteten i underlag och uppföljning av Landstingsstyrelsens beslut. Utbildningsinsatser Landstingsjuristen har utbildat studenter, AT-läkare, ST-läkare och verksamhetsrepresentanter i vårdjuridik. Enhetens medarbetare har också utbildat handläggare, telefonister och läkarsekreterare. 20

21 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Verksamhetsstatistik 2009 Nyckeltal Inkomna ärenden i diarium LF antal sammanträdesdagar LF antal inkomna motioner LF antal besvarade motioner LF antal inkomna och besvarade interpellationer LF antal inkomna och besvarade frågor LS antal sammanträdesdagar Hälso- och sjukvårdsutskottet Finansutskottet Antal möten LGR-KI Enhetsmöten inkl vpdagar SAM-grupp SAM-aktiviteter 5 Expedierade PULärenden Antal begäran om förstöring av uppgift enl biobankslagen Administration av gästmottagning i Tandådalen antal gäster LDintranät, antal besökare tusental Ltdalarna.se, antal besökare tusental Utbildningstillfällen webbredaktörer * Samtal till pressjouren Utbildning i Media och kommunikation Landstingsdirektörens veckobrev

22 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Nyckeltal Antal registrerade serviceärenden, arkiv Antal utlån av originalvolymer, arkiv Antal arkivleveranser till Länsarkivet Antal levererade hyllmeter, arkiv Antal forskarbesök enl liggare, arkiv Antal registrerade klagomål, arkiv Framtiden Den omedelbara utmaningen som ligger framför oss är konsekvenserna av Landstingets nya ledning med ett nytt ledningskontor som också skall omfatta en sammanslagen hälso- och sjukvårdsförvaltning, nya ärendehanteringsrutiner och förestående pensioneringar på nyckelposter. Ärendehanteringen skall digitaliseras och utbildning skall ske med utgångspunkt från den nya ärendehandboken. Valåret 2010 påverkar enheten mycket vad gäller såväl informativa som administrativa insatser. Projektet Mina vårdkontakter skall slutföras under Vi skall kunna använda det nya digitala arkivet, R7e-arkiv. Så här arbetar enheten med Miljö Enhetens verksamhet medför inte någon direkt miljöpåverkan. Medarbetare samåker vid tjänsteresor med bil när detta är möjligt. Två cyklar finns att låna i receptionen för att minska bilåkandet i Falun. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Med stöd av Korpen har enheten under året blivit hälsodiplomerade. Merparten av enhetens medarbetare deltog i den andra hälsoprofilundersökningen under början av Alla medarbetare har en stegmätare. Massage har beviljats dem som haft behov av det 1-2 gånger i månaden. Mångfald/jämställdhet Mångfald och jämställdhetsfrågorna är starkt kopplade till såväl rekryteringsprocessen som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kerstin Cederberg Kanslichef 22

23 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Läkemedelsenheten Verksamhet Formalia Läkemedelskommittén har haft fem sammanträden. Ny organisation och ett nytt reglemente började gälla från och med Uppföljning av läkemedelskostnaderna har skett månadsvis. Rekommendationer En förteckning över rekommenderade läkemedel för år 2009 utarbetades. Eftersom förskrivningsmålen för år 2008 inte uppnåtts beslutades ha samma måluppföljning under Tillsammans med läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen anordnades en tvådagars utbildning för läkare: Mellansvenskt Läkemedelsforum i Örebro 4-5 februari Utbildning 3-4 februari i Västerås har planerats och förberetts. Informationsmöten En utbildning för informationsansvariga läkare genomfördes i två omgångar i samarbete med CKF. Information om ändringar i baslista, nyheter på läkemedelsområdet inkl ändringar i läkemedelsförmånen och förskrivningsstatistik på vårdcentraler. Under våren genomfördes dialogmöten på några av sjukhusens kliniker. Fokus låg på kostnad för receptförskrivning och följsamhet till läkemedelskommitténs mål. Presentation av läkemedelsstatistik på ett av vårens fredagsmöten på Falu lasarett och på KOL-utbildning. Avtal ApoDos-avtalet har förlängts. Avtal har slutits med Apotekens Service AB om ett nytt statistikverktyg, Concise. Avtal för upphandling av läkemedel till sjukhusen i Fyrklövern har tecknats. Stimulansmedel- Äldre Läkemedelsenheten ingår i styrgrupp för genomförande av Läkemedelsgenomgångar för äldre patienter med omfattande läkemedelsanvändning med tyngdpunkt i primärvården. STRAMA Läkemedelskommittén deltar i det lokala STRAMA-arbetet kring antibiotika och resistensutveckling. FYSS Läkemedelskommittén deltar i det lokala FYSS-arbetet kring ordination av fysisk aktivitet som alternativ till läkemedelsbehandling. Omvärld Samarbetet med övriga läkemedelskommittéer, i första hand med övriga landsting inom Uppsala-Örebroregionen har fortsatt med erfarenhetsutbyte. Utveckling pågår mot en samordning med ett regionalt läkemedelsråd. Representanter från 23

24 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Läkemedelskommittén har deltagit vid nationella möten anordnade av LOK, SKL och TLV. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter Kostnader -4,2-2,7-2,5 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -2,8-1,7-0,9-4,2-2,7-2,5 Landstingsbidrag 4,2 4,2 4,7 Över/ Underskott 0 1,5 2,2 Årets resultat +1500tkr kan förklaras med att info läkare på 50% ej tillsatts och ekonom 50% har köpts från Länssjukvården from 1/7, kostnad för köpt tjänst istället för personalkostnad som var budgeterad helår. På övriga kostnader har: - ett köp av tjänst från apoteket upphört, +384 tkr. - kostnaderna för anordnande av konferenser/utbildning har kostat 100 tkr mindre än budgeterat. - Licenser för Micromedex har sagts upp, besparing på 80 tkr. Personal Antal årsarbetare 1 1 0,75 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Läkemedelsenheten har en heltidstjänst apotekare och tre halvtidstjänster läkare, ekonom och assistent. Halvtidstjänsterna redovisas på sina respektive grundanställningars arbetsplatser. 24

25 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exkl sociala avg -1,9-1,2-0,6 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 0,00 0,00 Antal sjukdagar/anställd 0 0 Läkemedelskostnaderna Mkr Kostnad exkl moms för läkemedel och närstående varor i LD år 2009 Kostnaden blev 652 Mkr exkl moms för läkemedel och hjälpmedel inom läkemedelsförmånen på recept inkl landstingets subvention. HPV-vaccin ingår i förmånskostnaden för 2,7 Mkr. Avdragsrätten för moms slopades , vilket medför ökad kostnad med 6 Mkr. ApoDos-tjänsten kostade 13,5Mkr. Läkemedel på rekvisition kostade 180Mkr efter 21 Mkr rabattavdrag, apotekstjäst 19Mkr ingår. Vacciner för 1,4Mkr ingår i denna kostnad, utöver detta har vacciner köpts direkt från tillverkarna för 7,5 Mkr. Pandemrix influensavaccin kostade ca 19 Mkr. Kostnaden för recept och rekvisitioner blev 846 Mkr exkl moms, ökningen var 2,4% eller 20 Mkr. Recept-och ApoDospreparat har bara ökat med 0,4% eller 2,6 Mkr, varav Apodostjänsten 1,3 Mkr. Rabatter på rekvisitionsläkemedel minskade med 6,6 Mkr. År 2008 var ökningen 5,0%, 39 Mkr men då låg en stor del av ökningen på recept, rekvisition ökade bara med 5 Mkr, delvis beroende på nästan dubbelt så mycket rabatter som år Länssjukvårdens kostnad för läkemedelsförmånen blev 302 Mkr ökning med 5,8 Mkr, 1,9%. Närsjukvårdens kostnad för läkemedelsförmånen blev 258 Mkr minskning med 6,1 Mkr, 2,3%. Specialläkemedel enligt nuvarande budgetfördelning kostade 355 Mkr ökning med 12 Mkr, 3,6%. Basläkemedel kostade 312 Mkr minskning med 11 Mkr, 3,5%. Årets minskade ökning beror på prissänkningar som följd av patentutgångar/utbytesrätt för Efexor, Casodex, Xatral OD, Fosamax, Lanzo, Risperdal, Remeron och Pravachol som sparat 19 Mkr. Acomplia avregistrerat 0,7 Mkr. Förskrivningen av teststickor och tillväxthormon har minskat med 3,7 Mkr. Upphandling av teststickor bör ge ca 2 Mkr ytterligare lägre kostnad totalt. Man har följt Baslistan något bättre MEN det går väldigt trögt med minskning av ARB och Lipitor. Förra året var det patenteffekter på omeprazol, Proscar, Norvasc, Imigran, Remeron, Fosamax och prissänkning på Cozaar, Tramadol och Logimax som sparade 11,5 Mkr Vi har ökat kostnaden för receptläkemedel något lägre än rikssnittet. Förra året låg vi bland de högsta i landet i ökning. Åldersstandardiserad kostnad per invånare är fortsatt under rikssnittet. Kostnad per invånare jämfört med riket på recept ligger högt för följande grupper beroende på att vi behandlar fler pat eller använder dyrare preparat: 25

26 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Diabetes insuliner och tabletter, antikoagulantia (Plavix, Asasantin), anemier (EPO överföring till rekv?), Hjärta-kärl, urologi, tillväxthormon, NSAID, analgetika, parkinson, glaukom (högst i landet). Kostnad per DDD för alla läkemedel ligger på riksnivå. Vi ligger högt i kostnad per DDD jämfört med riket på recept för följande grupper: PPI, Insulin (högst i landet), trombocythämmare, Hjärta-kärl; diuretika, betablockad, ca-hämmare, RAAS, lipidsänkare, psoriasis, tillväxthormon, immunstimulerande, analgetika, parkinson, antidepressiva, glaukom. Volymen mätt som köns- och åldersstandardiserade Dygnsdoser/invånare är hög för diabetestabletter, klopidogrel, medel vid anemier, urologiska medel, tillväxthormon, NSAID, glaukommedel. För rekvisition finns ingen bra jämförande riksstatistik eftersom upphandling sker och rabatter inte finns i Apoteket statistik. Rabatterna minskade med 7 Mkr. Personnummer saknas och län med regionsjukhus vårdar fler än egna patienter. Ökningen ligger approx på rikssnitt både i år och förra året. Framtiden Det finns ett stort behov av ett fördjupat och utvecklat arbete med läkemedelsfrågor i landstinget. Utökade resurser och förändrad organisation för de tre huvudområdena, pedagogik och information, statistik och analys samt avtal. Omregleringen av apoteksmarknaden samt hälsovalet ställer nya krav på landstingets eget arbete med läkemedel. Så här arbetar enheten med Miljö Samverkan med länsstyrelsens och landstingets miljöenhet. Vid upphandling och val av rekommenderade läkemedel tas miljöhänsyn. Enheten ingår i läkemedelskommittéernas nationella nätverk. Vi prioriterar allmänna kommunikationsmedel. Annika Braman Eriksson Ordföranden Läkemedelskommittén 26

27 Verksamhetsberättelse Central förvaltning LD09/02984 Utvecklingsenheten Verksamhet Verksamheten vid Utvecklingsenheten delas in i fyra delar: Stöd till ledning och styrning (omfattar verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, Epidemiologiskt utredningsarbetet (folkhälsouppföljning /verksamhetsuppföljning), regional samverkan, handikappfrågor, Säkerhet - informationssäkerhet, patientsäkerhet och kris/beredskap och implementering av barnkonventionen) Folkhälsa (Förmedla kunskap och strategier och metoder inom det folkhälsovetenskapliga fältet) Lärande och förnyelse Förbättringsarbete verksamhetsutveckling Förutom Utvecklingsenheten redovisas här folkhälsoplanerarna (avtalen med kommunerna), katastrof /beredskap, prioriterade förbättringsområden, patientsäkerhet samt kvalitetsdatabasarbetet. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse % Resultat Intäkter 4,5 5,9 5,6 Kostnader -26,9-25,8-42,2 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -16,2-16,7-22,9-22,4-19,9-36,6 Landstingsbidrag 22,4 22,4 38,6 Över/ Underskott 0 2,5 2,0 Årets investering -0,9 Överskott finns inom tre områden: Den största delen (1,3 mkr) beror på att arbetet med prioriterade förbättringsområden ej genomförts under året Patientsäkerhetsfunktionen visar ett överskott på 0,5 mkr vilket bl a beror på ökade intäkter, ekonomiskt tänkande och bra planering samt att man har avvaktat med uppgradering av Synergi, dessutom visar utvecklings-enhetens eget kst ett överskott på 0,7 mkr, vilket bl a beror på vakanta tjänster. Därutöver visar folkhälsoplaneraravtalen med kommunerna ett överskott på 0.4 mkr, men införandet av RAKEL ett underskott på motsvarande belopp. Personal Antal årsarbetare 22,90 18,80 18,55 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år 27

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Årsredovisning 2 0 0 6 ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Landstingsfullmäktige Landstingets revisorer Patientnämnd Sjukvårdsutskott Folkhälsoutskott Demokratiutskott Allmänpolitiskt utskott Landstingsstyrelse

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 58 59 Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

SOS Alarms årsberättelse 2013

SOS Alarms årsberättelse 2013 SOS Alarms årsberättelse 2013 VD har ordet Renodling av verksamheten ger ökade möjligheter att arbeta för ett tryggare samhälle 2013 var ett förändringarnas år. Effektivisering och renodling av verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer