Förändring av LLS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring av LLS 2013-08-26"

Transkript

1 Förändring av LLS

2 Agenda Bakgrund till förändringen Förslaget Den fortsatta planeringen av genomförandet

3 Bakgrund Beslut i landstingsstyrelsen om att göra en genomlysning av Landstingets ledningsstab hösten 2011 En övergripande nulägesbeskrivning genomfördes under 2011/2012 med beskrivning av verksamheternas processer Aldrig tagit ett ordentligt grepp om LLS

4 Slutsatser från nulägesbeskrivningen Otydlig styrning av LLS Otydliga roller och mandat Många direktrapporterande enheter under landstingsdirektören

5 Dagens organisation LLS LD Juridik Administration Chefssekreterare LLS ledningsstab Revisionen Patientnämnden Ekonomi enheten Strategiska enheten Personal Utvecklings enheten Kommunikati onsenheten Chefsläkare ledning D-Data Upphandling senheten Miljöenheten Säkerhets enheten FM enheten Enheten för kris och katastrof beredskap Läkemedels kommittén Folkhälso centrum Admin. enheten

6 Målet En effektiv och väl fungerande ledningsstab skapar förutsättningar för att stödja både våra verksamheter och den politiska ledningen i utvecklingen av Landstinget Sörmland

7 Förslag på förändringar Dela på nuvarande LLS LLS förvaltning som stödfunktion Landstingsdirektörens stab med rent strategiskt uppdrag

8 Strategiska frågor Budget, planering och styrning Kommunikation/varumärke Strategisk kompetensförsörjning FoU Strategiska IT frågor FM Strategier Säkerhetsstrategier Regional utveckling Policys och riktlinjer Hållbarhetsstrategier Ägarfrågor/Finansfrågor Landstingsövergripande HS frågor -Läkemedel -Avgiftfrågor -Nationella riktlinjer -Samverkan i regionen Beställning HS Operativa landstings gemensamma frågor IT drift Inköp Löneadministration Fakturaadministration Ärendehantering Arkiv Registratur Dokumentstyrning Folkhälsoarbetet* Internationellt/EU Genomförande av strategier Miljö Säkerhet FM Regionalt arbete MR Kvalitet- och utveckling

9 Förslag på förändring Två nya enheter inom LLS skapas Enheten för Hållbar utveckling Enheten för Löne- och faktura administration Ledningen förstärks med två nya stabsfunktioner: Regional utveckling e-hälsa

10 Ramarna för den nya organisationen Patientnämndens kansli LD Revision LD sekr Strategiska stabsfunktioner Förvaltningar Juridik Caroline Dexfalk Personal Solveig Lampe Ekonomi Nicholas Prigorowsky Kommuni kation Maria Karlsson ehälsa Vakant Regional utveckling Vakant Strat. HS beställning Milan Knezevic Övergripande HSfrågor PO Gustavsson LLS Helena Söderquist HSF Jörgen Striem HH Eva Andrén Karsudden Kenth Persson KUF Mikael Palo

11 Förvaltningen LLS LLS Stab Ekonomi Personal LUS:en Administrativa enheten Enheten för hållbar utveckling Enheten för Löne- & faktura adm FM-enheten Säkerhetsenheten EKKB D data Upphandling Arkiv Hälsofrämjande Diarium Landsting Utredare Miljö Dokumentstyrnin Mänskliga rättigheter g Folkhälsa Ärendehantering Lönehantering Fakturahantering Sörminkasso

12 Förslag på förändringar Konsekvensanalys Skapar förutsättningar: för tjänstemannaledningen att fokusera på de strategiska gemensamma frågorna får en tydligare ledning som kan ägna sig åt rätt frågor att utveckla LLS som förvaltning med tydligt uppdrag på sikt bli en bättre leverans till vår kärnverksamhet för att möta upp den nya Hållbarhetsnämnden på ett bra sätt färre direktrapporterande till LD

13 Förslag på förändringar Konsekvensanalys specifikt miljöenheten Blir en del i ett sammanhang i en förvaltning med ett tydligt uppdrag mot både politiskledning och vår kärnverksamhet Blir en del i en större enhet med ett tydligt hållbarhetsfokus miljö inte längre en styckefråga Får en tydlig politisk styrning genom Hållbarhetsnämnden och dess uppdrag Kommer inte längre rapportera till LD Kommer inte längre att ha LS som sitt primära politiska organ Viktigt att beakta erfarenheterna från historien i formningen av framtiden

14 När och hur? Förändringen ska vara genomförd fullt ut till årsskiftet 2013/2014 Många frågor kvar att rita rutor löser inte alla problem Nu finns ramarna att arbeta utifrån Varje enhetschef måste fundera igenom vad förändringen innebär tillsammans med medarbetarna

15 Den fortsatta processen Framtagande av uppdragsdirektiv för skapandet av den nya organisationen med två delprojekt Stab Förvaltning Möte med cheferna inom LLS för diskussion av uppdragsdirektivet direkt efter sommaren Fortlöpande avrapportering till CVR Fortlöpande information till medarbetarna via cheferna

16 Uppdragsdirektivet Nya LLS Delmål 1 Klargjort och förhandlat föreslagen organisationsförändring i relation till LDs Stab Delmål 2 Grunden för den nya förvaltnignen LLS är klar Delmål 3 Uppdaterade system utifrån delmål 1 Delmål 4 Nytt ansikte utåt utifrån delmål 1 Övrigt

17 Delmål 1 Klargjort och förhandlat föreslagen organisationsförändring i relation till LDs Stab Steg 0 Fackligt godkännande av föreslagen förändring (aug) Steg 1 Flytt av ansvar för följande verksamheter till den nya förvaltningen (1/10): D-data Fm-enheten Säkerhetsenheten EKKB UE Administrativa enheten Stabsfunktioner Ekonomi och Personal Steg 2 Sammanslagning och flytt av följande verksamheter till den nya förvaltningen (1/12) Enheten för Hållbarutveckling (Folkhälsocentrum, Miljöenheten, MR, HFL) Enheten för löne- och fakturahantering (Samlad redovisning och löne- och pensionsadministration)

18 Delmål 1 Klargjort och förhandlat föreslagen organisationsförändring i relation till LDs Stab Steg 3 Forma staben för den nya förvaltningen (1/12) Klargör vilka stabsfunktion som krävs, vad finns idag inom enheterna, vad kan samnyttjas och vad behöver ev kompletteras med Steg 4 LUS:en (1/12) Klargör rollen och organisatorisk hemmahörighet för respektive funktion inom LUS:en idag.

19 Delmål 2 Grunden för den nya förvaltningen LLS är klar Arbeta ihop de olika delarna inom förvaltningen till en gemensam förvaltning med tydliga mål, strategier och strukturer Fastställt förvaltningens uppdrag vision, mål, strategier och kunder Kartlagt och fastställt förvaltningens huvudprocesser Identifierat och fastställt kompetenskrav och roller Fastställt intern organisation Identifierat och fastställt samarbetsformer mellan förvaltningens enheter, med övriga förvaltningar och med stabsfunktionerna Bemannat, introducerat och startat verksamheten Planera och genomföra motsvarande per enhet inom förvaltningen

20 Delmål 3 Uppdaterade system utifrån delmål 1 Uppdatering av samtliga system utifrån den nya organisationen ska vara på plats till årsskiftet 2013/2014 Heroma EKS-katalogen Ekonomi EDIL Insidan Telefonkatalogen Outlook Mappar på Y mfl..

21 Delmål 4 Nytt ansikte utåt utifrån delmål 1 Uppdatering av förvaltningens varumärke utifrån den nya organisationen ska vara på plats till årsskiftet 2013/2014 Telefonkultur Skyltar Visitkort Outlooksignatur Samlokalisering

22 Övrigt Facklig samverkan Namnfrågan Rekrytering chef Ddata Kultur Förvaltning av PROST-modellen mm.

23 Uppdragsdirektivet Nya Staben Delmål 1 Klargjort och förhandlat föreslagen organisationsförändring i relation till nya LLS Delmål 2 Grunden för den nya Staben är klar Delmål 3 Uppdaterade system utifrån delmål 1 Delmål 4 Nytt ansikte utåt utifrån delmål 1 Övrigt

24 Delmål 1 Klargjort och förhandlat föreslagen organisationsförändring i relation till nya LLS Steg 0 Fackligt godkännande av föreslagen förändring (aug) Steg 1 Regional utveckling Fastställ uppdraget för den nya stabsfunktionen vilka är våra ambitioner Nuläge Identifiera och fastställ kompetenskrav och resursbehov Besluta om hur arbetet ska organiseras Identifiera och fastställ samarbetsformer internt och externt Steg 2 e-hälsostrategi Fastställ uppdraget för den nya stabsfunktionen Tillsätt en grupp för utredning av hur vi ska organisera ledning och styrning av ITfrågorna, inkluderar översyn av systemförvaltningsmodell samt plan för nationell e- hälsa Identifiera och fastställ kompetenskrav och roller

25 Delmål 1 Klargjort och förhandlat föreslagen organisationsförändring i relation till nya LLS Steg 3 Övergripande HS-frågor och Strategiska enheten Fastställ uppdraget för dessa två stabsfunktioner i relation till varandra och till de förvaltningar som bedriver HS. Utifrån klargjort uppdrag, roll och ansvar klargör vilka funktioner som ska organiseras var Klargör om det finns funktioner av mer operativ karaktär som inte bör vara del av staben Steg 4 Patientnämndens kansli och Revisionen Fastställ samverkansformer med Staben och den nya förvaltningen LLS Steg 5 Bolagsstyrningen Se över bolagsstyrningsfrågorna utifrån ny organisation

26 Delmål 2 Grunden för den nya Staben är klar Arbeta ihop de olika delarna till en gemensam Stab med tydliga mål, strategier och strukturer Fastställt stabens uppdrag vision, mål, strategier och kunder Kartlagt och fastställt Stabens huvudprocesser Identifierat och fastställt kompetenskrav och roller Fastställt intern organisation Identifierat och fastställt samarbetsformer mellan Stabsfunktioneran och med övriga förvaltningar Bemannat, introducerat och startat verksamheten Planera och genomföra motsvarande per Stabsfunktion

27 Delmål 3 Uppdaterade system utifrån delmål 1 Uppdatering av samtliga system utifrån den nya organisationen ska vara på plats till årsskiftet 2013/2014 Heroma EKS-katalogen Ekonomi EDIL Insidan Telefonkatalogen Outlook Mappar på Y mfl..

28 Delmål 4 Nytt ansikte utåt utifrån delmål 1 Uppdatering av förvaltningens varumärke utifrån den nya organisationen ska vara på plats till årsskiftet 2013/2014 Telefonkultur Skyltar Visitkort Outlooksignatur Samlokalisering

29 Övrigt Facklig samverkan Rekrytering e-hälsostrateg mm.

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Slutrapport Verksamhetsstöd 2008-11-27

Slutrapport Verksamhetsstöd 2008-11-27 Slutrapport Verksamhetsstöd 2008-11-27 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag...5 2.1 Bakgrund... 6 2.2 Uppdrag Arbetsgrupp 4 Verksamhetsstöd... 6 2.3 Problembeskrivning... 6 2.4 Syfte... 7 2.5 Arbetsgruppens

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer