Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning ::

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning ::"

Transkript

1 Datorlaboration :: Ett hyrbilsföretags problem Laborationen går ut på att lösa Labbuppgift 1 till 5. Laborationen redovisas individuellt genom att skicka laborationens Mathematicafil till Mikael Forsberg via mail: 1 Problembeskrivning :: Hyrbilsföretaget RentaCar har 10 hyrstationer i X-city med en hyrbilsflotta om sammanlagt 1000 bilar. Varje station, som betecknas med S 1,..., S 10, har plats för 100 bilar vardera och kunderna kan hyra på vilken station som helst och lämna till baka bilen på vilken annan station som helst och denna möjlighet är ett av RentaCars stora fördelar gentemot andra konkurrerande hyrbilsföretag. Samtidigt har detta blivit ett problem eftersom återlämningen av bilarna har visat sig ansamlas på vissa av stationerna så att dessa tenderar att få ett överskott av bilar medan andra stationer tenderar att få ett minskat antal bilar. Detta är problematiskt eftersom de stationer med ett överskott av bilar medför extra parkeringskostnader alternativt kostnader för att köra dem till en station där det finns plats. RentalCar vill nu finna en lösning på problemet. Man tror att genom att fördela bilarna på ett annat sätt så att olika stationerna tar hand om olika många bilar så skulle man kunna få en jämnare beläggning av bilar och därmed kunna optimera kostnaderna för bilförvaring och minska bilförflyttningskostnaderna. Som ett led i detta har företaget noggrannt studerat kundernas avhämtning och återlämningsstrutur och kommit fram till följande tabell. Stationer för återlämning S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S S S S Uthyrningsstationer S S S S S S Tabell 1: En rad i denna tabell visar hur många procent av de bilar uthyrda från stationen som återlämnas på de övriga stationerna. T.ex. den sista raden anger hur många procent av de bilar som hyrdes ut från station S 10 som återlämnas på de övriga stationerna. Från tabell 1 så kan man utläsa hur många bilar som blir återlämnade till en viss station. T.ex bilar som lämnas in till station S 7, betecknat med S i 7 kan fås från kolonn 7: S i 7 = 0.03 S o S o S o S o S o S o S o S o S o S o 10 (1) Här betecknas antalet bilar som lämnas ut vid t.ex. station S 1 med S o 1 och station 7 får då 3 procent av detta antal bilar återlämnade hos sig vilket blir 0.03 S o 1. De olika kolonnerna i tabellen hjälper oss alltså att beräkna hur många bilar som blir återlämnade till en viss station och hur många som kommer från de olika stationerna. Vi får således ett flöde av bilar mellan stationerna och tänker vi oss att detta sker varje dag så ser vi att vi kan göra denna räkning från dag till dag och vi kan då beräkna vad som händer med fördelningen av RentaCars bilar från dag till dag och 1

2 visualisera konsekvenserna om vi inte flyttar bilar mellan stationerna. Vissa stationer kanske helt blir utan bilar och andra stationer blir möjligen överfulla. one Ställ upp alla 10 ekvationer för alla stationer motsvarande ekvation (1) som ett ekvationssystem. Skriv sedan detta system på matrisform där vi kallar den matris som uppstår för M. two Beräkna vad som händer efter en dag, en vecka, en månad (30 dagar) och ett år för RentaCar s stationer som dag noll har 100 bilar var. three Beräkna vad som händer efter en dag, en vecka, en månad och ett år om RentaCar dag noll har alla sina bilar på station 1. Försök se ett mönster. Hur ser fördelningen ut i båda två ovanstående fall. Hur fördelningarna ut efter ett år? 2 En förenklad situation :: exempel Exempel 1. Om vi tittar på en enklare situation där RentaCar bara har tre stationer så har vi i detta fall tabell 2: S 1 S 2 S 3 S S S Tabell 2: Tabell som visar hur kunderna hyr och återlämnar bilar i det förenklade fallet Vi ställer upp ekvationerna för denna situation S i 1 = 0.74 S o S o S o 3 S i 2 = 0.21 S o S o S o 3 S i 3 = 0.05 S o S o S o 3 Ställer vi upp detta som matrisekvation så får vi S i = S o där S i = Si 1 S i 2 och S o = So 1 S o S3 i 2 S3 o } {{ } =M Notera att matrisen M har kolonner vars element summeras ihop till 1. Detta ska vi ha eftersom procentsatserna i varje rad i tabell 2 summeras till 100%. M blir således i någon mening transponatet till matrisen som tabellen ger (dividerat med 100). Låt oss nu se vad som händer om dag noll varje station har 100 bilar var. Efter n dagar har man fördelning av bilar mellan stationerna som ges av vektorn S n definierad av S n = M n S 0 där S 0 är fördelningen av bilar som vi har dag noll, innan vi börjar experimentet. Varje multiplikation med matrisen M svarar mot en uthyrningsdag i vårt resonemang. Om 100 S 0 = Så får vi (mha mathematica) 97. S 1 = 101., S 7 = , S 30 =, S 365 = 2

3 Notera att vi får samma svar för en månad och för ett år. Det verkar alltså som om bilfördelningen är stabil efter en månad. Vi kollar vad som händer om vi använder en annan startfördelning. Låt S 0 = Då får vi S 1 = , S 7 = , S 30 =, S 365 = Vi får alltså samma slutvektor även från denna startpunkt. Vi borde nog gissa att detta är den fördelning som RentaCar söker efter. Om vi sätter S 0 = så får vi S 1 = vilket betyder att fördelningen av bilar håller sig konstant från dag till dag... 3 Ett litet egenvärdesproblem I exemplet så såg vi att vi genom att upprepa multiplikationen med M så kunde vi få fram en stabil fördelning av bilarna. Men det finns också ett annat sätt. Med en stabil fördelning av bilarna hos de olika stationerna så menar vi en fördelning som ger att varje station får lika många bilar återlämnade som de har hyrt ut. För matrisekvationen innebär det att vi söker en fördelningsvektor S som uppfyller 1 MS = S (2) Detta är en matrisekvation som vi borde kunna lösa. Vi subtraherar fördelningsvektorn från båda led och bryter ut fördelningsvektorn, vilket leder till MS S = 0 (M I)S = 0 Fördelningsvektorn är alltså en vektor i nollrummet till matrisen M I. 1 Ekvation (2) är en egenvärdesekvation med egenvärdet λ = 1. Egenvärdesproblem kommer vi jobba med ordentligt i kapitel 5 och 7 3

4 Exempel 2. Vi fortsättermed situationen i exempel 1 och försöker använda Mathematica för att lösa ekvation (2). Vi utgår från att vi lyckats mata in matrisen M i Mathematica och konstruerar då matrisen A = M I genom kommandot A=M-IdentityMatrix[3] Mathematica svarar då med matrisen Enligt vad vi sa i ovan ska vi nu beräkna nollrummet till denna matris. Detta är enkelt med Mathematicas kommando NullSpace[A] vilket ger oss resultatet ( ) som i detta fall ser ut som en vector. Men detta beror att jag gjort en inställning 2 om att mathematica ska välja TraditionalForm som output format. Denna inställning har tyvärr den missvisande nackdelen att man inte ser att vad man får ut från NullSpace i själva verket är en lista med vektorer. Har man inställningen StandardForm så får man i stället följande output { { , , } } som visar att vi har en lista (eftersom vi har dubbla krullparanteser. Den inre parantesuttrycken är den enda vektorn i denna lista) med en enda vektor. Men detta är bara en liten detalj. Vektorn i denna lista får vi fram (och jag döper den till u) genom u=nullspace[a][[1]] Denna vektor spänner alltså upp nollrummet till A och Mathematica har sett till att vektorn har längden 1, vilket vi kan verifiera genom att beräkna längden, eller normen som det också kallas genom Norm[u] och här svarar Mathematica med 1. Det här är dock inte vad vi vill. Vi vill ju få en vektor som hjälper oss att tala hur fördelningen bilar ska vara mellan stationerna. Detta skulle vara klart om vår vektor u på något sätt angav hur stor procent av RentaCars totala antal bilar ska vara på de olika stationerna. En sådan vektor ska därför ha egenskapen att vektorns element summeras och blir ett (precis som kolonnerna i matrisen M). Detta kan man åstadkomma genom att dividera vektorns komponenter med summan av komponenterna. Om vi har vektorn v = (a, b, c) och multiplicerar denna vektor med k = 1 a+b+c så får vi vektorn kv = (ka, kb, kc) och summan av dessa tre komponenter blir 1: ka + kb + kc = k(a + b + c) = 1 (a + b + c) = 1 a + b + c Idén är nu att göra om vår vektor u genom att dividera den med summan av u s komponenter och då behöver vi först räkna ut summan av komponenterna, vilket kan göras med Mathematicakommandot Total: Vi dividerar alltså u med denna summa: v=u/total[u] 2 Mathematicas inställningar finner man under Mathematica > preferences. Man väljer sedan fliken Evaluation och i denna meny har man val för format type of new output cells där man bör välja TraditionalForm om man vill få matriserna utskrivna som matriser och inte som en lista... Det gäller bara att vara medveten om detta eftersom man annars lätt kan missförstå outputen som antyds i detta exempel. 4

5 och nu svarar Mathematica med { , , } Utför vi kommandot Total[v] så får vi svaret 1 och då har vi fått vår vektor som anger andelen av det total bilantalet som ska vara på de olika stationerna. Eftersom vi i vårt fall har totalt 300 bilar så får vi vektorn 300*v som blir {,, } (92, 101, 107) som är precis vad vi kom fram till förut! Det fina är att vi nu kan experimentera och kolla vad fördelningen blir om vi har ett annat antal bilar. Om vi totalt har 1000 bilar kan vi få fram fördelningen genom att använda 1000 istället för 300 i räkningarna ovan. Man får då 1000 v = {306, 362, 335, 392, 358, 246} (306, 336, 358) Observera dock att avrundningen är lite udda för att garantera att den resulterande heltalsvektorns komponenter summeras till Detta exempel visar i princip hur man kan lösa labbens sista uppgift: sista Lös systemet (2) i fallet med de 10 stationerna och beräkna en sådan fördelningsvektor v som i exemplet. Använd den sedan för att få fram fördelningen av bilar på de olika stationerna i fallet då RentaCar har 1000 bilar och för det fallet då RentaCar köper in ytterligare 1000 bilar. 4 Teori: markovkedjor och sannolikhetsmatriser Vi såg i exemplen ovan att matrisen M hade egenskapen att elementen i varje kolonn summeras ihop och blir 1. En sådan kolonn är en sannolikhetsvektor och matrisen kallas för en stokastisk matris. Labborationen är ett exempel på en s.k. Markovkedja. Om detta kan man läsa i Lays kapitel 4.9. (och i Kapitel 11.6 i Anton och Rorres 3 ) Speciellt så finns där Theorem 18, (sid. 259). Denna sats säger något om det vi såg i exemplet att S 365 blev lika med fördelningsvektorn som vi beräknade genom ekvation (2). Det kanske inte är alldeles nödvändigt att läsa och förstå all denna teori men Idén om Markovkedjor är en första inblick i en viktig del inom tillämpad matematik och matematisk statistik som handlar om Stokastiska Processer och som är väldigt användbar för att modellera olika verkliga system. 5 Hur ska Laborationen redovisas? Laborationen redovisas genom att skicka filen med till Kom ihåg att i filen ska ert namn och personnummer finnas. Döp dessutom matematikafilen till Severus_Snape_ nb, men bara om ditt namn är Severus Snape med personnummer nb är formatet för mathematicafilerna och ska vara med. Om Du heter något annat så skriver Du in ditt namn och personnummer på motsvarande sätt. Notera att man kan skapa fina rapporter mha mathematica. 6 När ska Laborationen redovisas :: Deadline Ingen hård deadline finns. Ni lämnar in när ni vill men kom bara ihåg att för att få ett godkänt betyg på kursen så krävs det att labben är godkänd (och så klart ett godkänt betyg vid tentamen.) 3 Anton och Rorres, Elementary Linear Algebra 9 ed,, ISBN: , kapitel 11.6: Markov Chains, finns som pdf på kurssajten 5

6 7 Användbara Mathematicakommandon Följande mathematicakommandon kan vara till nytta. Ni använder naturligtvis Mathematicas inbyggda hjälpsystem för att ta reda på exakt vad kommandon gör och hur man ska använda dem. MatrixPower, IdentityMatrix, RowReduce, NullSpace, Norm, Transpose, Total, Inverse, 6

Extraövningar, linjär algebra

Extraövningar, linjär algebra Extraövningar, linjär algebra Uppgifter markerade med * kan innehålla något moment som är kursivt, medan uppgifter markerade med ** kan vara av det svårare slaget och innehålla något moment som inte ingår

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make Kapitel 12 Mer om program 12.1 Att rapportera buggar och problem När man rapporterar buggar eller andra problem i program så är det några saker att tänka på för att ens rapport ska vara användbar för den

Läs mer

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Andreas Axelsson Vi beskriver här de grundläggande teknikerna för att lösa icke-linjära ekvationssystem. Detta är en nödvändig kunskap för att kunna lösa diverse

Läs mer

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Vera Koponen Baskurs i matematik Grundläggande 1 övningar i kombinatorik Se till att ni klarar av dessa uppgifter innan ni går vidare till svårare uppgifter

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs.

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs. Funktionsteori ht 2010 Matlabövning Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab. Systemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik. Ha den Matlabmanual

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Laboration 1: Linser

Laboration 1: Linser Programkonstruktion för F, 2D1339, 2005 2006 Laboration 1: Linser [Sista redovisningsdatum för bonuspoäng: 4 november 2005] [Grundpoäng: 2] [Tidsbonus: +1] 1 Målsättning Under denna laboration ska du skriva

Läs mer

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ROLF HEDRÉN, EVA TAFLIN & KERSTIN HAGLAND Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Den här artikeln ansluter till Problem med stenplattor i Nämnaren nummer 3, 2004. Här diskuterar vi vad vi

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Laboration 1: Linser

Laboration 1: Linser Programkonstruktion för F, 2D1342, 2006 2007 Laboration 1: Linser [Sista redovisningsdatum för bonuspoäng: 3 november 2006] [Grundpoäng: 2] [Tidsbonus: +1] 1 Målsättning Under denna laboration ska du skriva

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer