Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt"

Transkript

1 Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015

2 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Malmrossalen i Trelleborg. Med, för att dokumentera och bidra med brukarperspektiv, fanns också deltagare från projektet Värdefullt. Under ledning av Stefan Persson från Rhetikfabriken formerades 6 grupper/team som under förmiddagen fick tre olika case att jobba med. Casen var framtagna utifrån erfarenheterna som gjorts i projektet Team Psykiatri. Alla moment som beskrivs i casen har de facto hänt, men berättelserna är redigerade så att ingen enskild individ kan identifieras. I det följande redovisas casen och de frågor som ställdes kring dem. I punktform redovisas sedan den diskussion som följde på respektive fråga. Till varje fråga fogas också en kort personlig kommentar av Samordnaren på Samordningsförbundet i Trelleborg Fredrik Grubb.

3 Övningsuppgift 1: Patrik på väg tillbaka? Det här är Patrik, 41 år. Han var mitt i karriären när han tappade fotfästet och blev sjukskriven för depression. Efter några månaders sjukskrivning kom Patrik, hans fackliga representant och arbetsgivare överens om att avsluta Patriks anställning. Patrik har varit helt sjukskriven i tre år, men hans läkare bedömer nu att Patrik mår bättre och beslutar att Patrik ska vara sjukskriven på 75 procent. Försäkringskassan blir informerad och tar initiativ till avstämningsmöte med Patrik, hans läkare, rehab koordinatorn och Arbetsförmedlingen för att lägga en gemensam plan för återgång till arbetslivet. Läkaren ger en medicinsk uppdatering och berättar att Patrik inte behöver ha en lång rehabilitering, utan mer en successiv upptrappning i ett för honom lämpligt arbete. Prognosen för att klara att arbeta helt är god. Efter flera års sjukskrivning känner Patrik oro inför att börja jobba igen. Men han är med på att försöka på 25 procent. Vid avstämningsmötet kommer man därför överens om att Patrik ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen och påbörja arbetslivsinriktade insatser. Två veckor senare ringer Arbetsförmedlingens handläggare till rehab koordinatorn och berättar att Patrik satt och grät hos honom vid inskrivningen. Patrik berättade att han inte alls känner sig redo att återgå i arbete. Handläggaren anser också att det inte är bra att läkare sjukskriver Patrik partiellt. Patrik hamnar i kläm och får en klart försämrad ekonomisk situation som bidrar till ytterligare stress. Fråga 1: Hur hanterar vi att Patrik säger sig vara redo att börja arbeta vid gemensamt avstämningsmöte och sedan ändrar sig när han ska skrivas in på Arbetsförmedlingen? Hur kan vi förebygga så att situationen inte uppstår? Måste beslut fattas på samverkansmöte? Har Patrik en chans att ta in informationen? Frustration över att inte ha insikt i alla myndighetsrutiner Psykiatrins uppgift att enbart bedöma det medicinska Tydlig information och samverkan tidigt Patrik går direkt ut som vanlig Mer försiktighet Vara i rätt system!! Avdramatisera och medvetandegöra, normalisera processen Fullfölja mötenas intentioner ge alla möjligheter/optioner + information om påverkan på ekonomi ge information flera gånger Vi önskar att AF är med tidigare i processen Få ett mer fysiskt stöd vid möten, t.ex Fk, regionen Skapa ett litet hus - samlokalisering Ställa frågan till Patrik: hur skulle du vilja att din rehabilitering så ut om du fick bestämma? Samordnarens kommentar: Patrik är väl som vi alla är lite till mans, man vill göra rätt för sig. Att på ett planeringsmöte hålla med om att testa 25% är en sak, att verkligen sitta och konkret diskutera att komma igång med något är en annan. Kanske är tiden mellan avstämningsmötet och inskrivningen på AF den kritiska, det hinner flyga många tankar genom huvudet då. Kanske det vore lättare för Patrik om det var möjligt för honom att vid ett och samma möte få möjlighet att bestämma sig för att pröva 25% och få bestämma sig för vad han vill göra med de där 25% en?

4 Fråga 2: Varför får Patrik en försämrad ekonomisk situation om han skrivs in på Arbetsförmedlingen på 25 procent medan han är sjukskriven på 75 procent? Finns det bättre sätt att hantera Patriks ekonomiska situation när han gradvist ska gå från sjukskrivning till att till att helt stå till arbetsmarknadens förfogande? Hur påverkas Patrik ekonomiskt i realiteten? Det är inte motiverande att börja jobba när man får sämre ekonomi än när man är sjukskriven Nej. Krävs politiska initiativ för att förändra regelverken Förrehab, förstärkt samverkan A-kassa på 25% är möjligt Rehabersättning Systemfel. Man kan inte få a-kassa på mindre än 17 h så 25% är för lite Samordnarens kommentar: Detta blev en omdiskuterad fråga och det beror på att den är helt avgörande för individens möjligheter att ta till sig information och insatser. Samtidigt är regelverken krångliga och svåröverskådliga. Det råder inga tvivel om att detta är en fråga som behöver diskuteras mer och dessutom lyftas till en strategisk nivå. Den ekonomiska vinst som görs i minskade utbetalningar av stöd motsvarar med all säkerhet inte de extra kostnader som ett försämrat mående hos individen bär med sig på längre sikt.

5 Övningsuppgift 2: Anna frisk och sjuk Det här är Anna. Hon är 21 år, har svår astma, ledbesvär och ADHD. Hon är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har varit ute på olika arbetsplatser. Kommunens ungdomssamordnare ringer till rehab koordinator och vill boka in avstämningsmöte med Annas läkare. Försöken på arbetsplatser har inte fungerat, trots stöd. Kommunen och Arbetsförmedlingen bedömer därför att Anna inte står till arbetsmarknadens förfogande, utan uppmanar henne att söka aktivitetsersättning. Vid avstämningsmötet framgår det att Arbetsförmedlingens handläggare har saknat tillräcklig information om Annas psykiska och somatiska hinder när de har tagit fram arbetsträningsplatser till Anna, vilket har resulterat att platserna inte har varit lämpliga för henne utifrån hennes förutsättningar. Vid avstämningsmötet framkommer det också att Anna har fått ändrad medicinering för två månader sedan som har gjort att hon är mer stabil. Den informationen har inte nått fram till kommunens samordnare och till Arbetsförmedlingens handläggare. Läkaren är irriterad över att det inte har tagits hänsyn till Annas funktionsnedsättning i val av arbetsplatsträning och står fast vid att Anna kan jobba om rätt förutsättningar ges. Han tycker inte att det är Arbetsförmedlingens och kommunens sak att bedöma om Anna är frisk nog till att kunna arbeta. Arbetsförmedlingens handläggare och kommunens ungdomssamordnare är irriterade över att de inte har fått tillräcklig information från vården och att det förväntas att de ska vara experter på fysiska och somatiska hinder när de ska leta upp lämplig arbetsplatsträning. Anna upplever mötet som mycket jobbigt. Hon vill arbetsträna och komma ut på arbetsmarknaden. Fråga 3: Hur försäkrar vi oss om att alla involverade har korrekt och uppdaterad information? Någon borde inleda med en presentation, t.ex initiativtagaren Slarv Bättre kommunikation Avstämningsmöten Kalla till SIP Vem gör vad? Kommunikation och samverkan Gemensamma möten Information innan åtgärder Gemensamma möten med alla parter Gemensam dokumentation av något slag, handlingsplan Samordnarens kommentar: Det finns en hel uppsjö av verktyg, system och blanketter vars syfte är att säkerställa att rätt information finns på rätt plats vid rätt tid. Ändå fallerar detta många gånger. Det finns egentligen bara en person som alltid är aktuell och tillgänglig, oavsett var i processen man befinner sig, och det är individen (Anna). Kanske det skulle vara så att det är hon som äger den gemensamma informationen och kan göra den tillgänglig för alla inblandade?

6 Fråga 4: Hur försäkrar vi oss om att Anna får rätt stöd och insatser för att ta sig närmare arbetsmarknaden och att det blir en tydlig kontinuitet i rehabiliteringskedjan? Mycket samverkan Avstämningsmöten Samverka bättre Kartläggning Avstämningsmöte med aktuella frågeställningar Arbetsterapeut ska vara med Osäkert exakt vem som sätter ADHD-diagnosen Boendestödjare Måste ta hänsyn till både somatiska och psykiska besvär Samordningsförbundsprojekt (ex. Nils trädgård) för att utvärdera arbetsförmåga Avstämningsmöten bör innehålla alla parter flera diagnoser somatik/psykiatri svårt, ingen medicinsk överblick samverkan inom vården borde också bli bättre samverkan före start av program/åtgärder någon som samordnar möte så att alla viktiga parter är med, alternativt fasta mötestider organisera om så att samverkan blir mer prioriterat i organisationerna gemensam handlingsplan från början fråga personen, våga fråga! skapa en nystart med alla inblandade Samordnarens kommentar: I diskussionen lyftes många av de insatser, metoder och aktörer som finns i och kring rehabkedjan. Det råder ingen brist på kompetenser och resurser. Anna passar, som det verkar, dock inte riktigt in i dessa systemresurser. Kommunikationen mellan dessa resurser brister också. För en 21-åring är det säkert inte lätt att ratta detta själv, kanske skulle hon ha en kunnig men obunden person som kunde hjälpa henne navigera och samtidigt säkerställa att rätt information kommer rätt personer till del? Typ en koordinator..

7 Övningsuppgift 3: Maria blir plötsligt frisk Det här är Maria. Hon är 45 år och har en anställning inom hemtjänsten, men hon har varit sjukskriven i nio år och har genomgått medicinsk utredning och arbetsförmågebedömningar via Försäkringskassan. Dessa visar att hon har arbetsförmåga om rätt förutsättningar ges. Eftersom Maria är på väg att bli utförsäkrad tar Försäkringskassan initiativ till avstämningsmöte. Arbetsförmedlingen, rehab koordinator, arbetsterapeut och handledare från kommunens arbetsträningsverksamhet deltar tillsammans med Försäkringskassan. Arbetsterapeuten och handledare på kommunen gör bedömningen att Maria har arbetsförmåga, vilket Maria håller med om. Hon är uppe på heltid på arbetsträningen och vill väldigt gärna ta nästa steg mot arbetsmarknaden. Det bestäms att Maria skrivs in i ALI för att inte bli utförsäkrad. När ALI tar slut får Maria sjukpenning igen. Hon mår dåligt och upplever att hon glider längre från arbetsmarknaden och inte får den hjälp hon behöver. Försäkringskassan köper in en ny utredning, som igen visar att hon har arbetsförmåga. Nästan ett år har nu passerat sedan avstämningsmötet hölls. När Maria träffar en ny läkare anser han att hon kan arbeta och påtalar att detta har framkommit under ett år. Samtidigt har Marias tidigare läkare fortsatt med att utfärda intyg. Den nya läkaren meddelar en månad innan intygets slutdatum att han tänker sluta sjukskriva Maria. Då hon fortfarande är anställd uppmanas hon att ta kontakt med den arbetsgivare hon inte har haft kontakt med på nio år. Arbetsgivaren ringer upp rehab koordinatorn vid flera tillfällen och säger att läkaren inte kan göra så. Hur ska de kunna ta emot en person efter 10 år? De uppmanar läkare att sjukskriva under deras utredning, vilket läkaren vägrar. Försäkringskassan ringer också koordinatorn för att höra om det inte är möjligt att sjukskriva ytterligare tid för att alla skall kunna hinna göra det som de är ålagda. Fråga 5: Bör läkaren i det här läget sjukskriva Maria ytterligare tid? Varför?/Varför inte? Nej, det är inte läkarens uppgift Nej Nej Principiellt så ska man inte göra det men ibland kanske man måste göra det för att inte personens ekonomi ska påverkas under handläggningstiden Problem att någon blir sjukskriven för att systemet inte fungerar Ja, med hänsyn till Maria, vad är bäst för henne?...men Nej då det inte finns medicinska skäl Nej, vi bedömer att man inte ska sjukskriva, men Maria får inte drabbas Samordnarens kommentar: Det klassiska dilemmat. Vad jag än, som läkare, gör så blir det fel på något sätt. I grunden är denna fråga starkt förknippad med fråga 2 och reflektionen blir densamma. När en individs behov inte går i takt med de upprättade systemen måste någon ändra sig, och det är troligtvis inte individen. Det torde finnas möjligheter att, liknande tanken med rehabersättning, upprätta ersättningsformer som går att anpassa efter olika individers behov och situation. Allt i akt och mening att göra det möjligt för individen att ta steg mot egen försörjning.

8 Fråga 6: Hur försäkrar vi oss om att Maria får bättre kontinuitet i rehabiliteringskedjan och inte blir utförsäkrad, utan kan ta nästa steg mot arbetsmarknaden utan fördröjning när hon har visat att hon klarar arbetsträning på heltid? Konstigt att man inte blandat in arbetsgivaren tidigare. För lång arbetsträning externt. Fk borde ha kopplat in arbetsgivaren mycket tidigare, i god tid före utförsäkring. Klart och tydligt göra klart ansvarsfördelningen vid t.ex avstämningsmöten Gör om, gör rätt Omtag arbetsgivaren Var är AF? Erbjuda klienten att söka jobb på lönebidrag I övrigt anser vi att samverkan bör ske i alla lägen! För lång arbetsträning, borde ha lett till en ny handlingsplan med arbetsprövning i reell miljö Fk kallar Af, sjukvården och arbetsgivaren till gemensam kartläggning i god tid innan utförsäkring AF och arbetsgivare borde ha samordnat mycket tidigare konstigt att det inte varit kontakt med arbetsgivare på 9 år Vem tar ansvar för att upprätta kontakt med arbetsgivare om inte denne gör det? Patient i fokus! Arbetsgivaren ska vara mer involverad hela tiden Säkerställa att rehabkedjan är följd Samordnarens kommentar: Vid dagens workshop fanns ingen arbetsgivarrepresentant med, men som många grupper var inne på så kan man undra vilken arbetsgivare har en anställd som man inte har kontakt med på 9 år? Samtidigt kan man fundera på varför ingen av de aktuella myndigheterna tagit tag i arbetsgivaren på 9 år. Dessvärre är detta ingen särskilt unik historia och det finns definitivt anledning att fördjupa sig ytterligare i detta.

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Slutrapport 070901-101231 Datum: 2010-12-01 Rapportförfattare: Karin Helander, Camilla Johansson, Mats Pettersson Kontaktinformation:

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur Det ligger i den psykiska sjukdomens natur samhällssystemens oförmåga att hantera effekterna av psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78

Läs mer

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Rapport Uppdraget Konsultinsatser inom ramen för ADHD-kompetenscenter Marie Eklund December 2011 Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27 FIA 1(12) Utvärdering av FIA-projektet Rosevo AB 2007-11-27 FIA 2(12) Utvärdering av FIA-projektet Innehåll: 1. Inledning 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 3. Syfte med utvärderingen 4.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Arbetsrehabilitering samverkan i samverkan

Arbetsrehabilitering samverkan i samverkan Arbetsrehabilitering i Arbetsrehabilitering samverkan i samverkan En utvärdering av Remiss - och kartläggningsteamet Samverkansteamet och Samverkansteamet i Huddinge i Huddinge En utvärdering av Remiss-

Läs mer

Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare

Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare 1 (11) 5 november 2013 www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare Rapport Intygstjänster 2013 2 (11) Innehåll Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare... 1 Innehåll... 2 1 Intygstjänst

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion Metodhandbok AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion September 2013 1 Metodhandbok AMiA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inledning Förord Broschyr om projektet AMiA-processen Processkarta Processbeskrivning

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer