Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser"

Transkript

1 Resursplanering 7.1 Mål: Att bestämma erforderliga resurser för projektets genomförande. Indata: Tidplan och arbetskraftsdiagram Utdata: Resursplaner Innehåll 1. Allmänt 2. Arbetskraft 3. Beräkning av arbetskraft 4. Hur planera frånvaro och störningar? 5. Ackumulerad timkurva 6. Maskinplan 7. Maskinbudget 8. Underentreprenörer 1. Allmänt Tidskritiska aktiviteter som måste undersökas för varje projekt är myndigheternas handläggning och leveranstiderna för vissa material. Många aktiviteterna i produktionen är resurskritiska. Det innebär att tillgången till rätt resurser i rätt tid är en förutsättning för tidplanen. Vi kan konstatera att de flesta störningar/förseningar uppstår på grund av att resurser kommer för sent, det kommer fel resurser eller att det saknas personal. Personer som är borta några dagar pga. sjukdom, lite ledigt, älgjakt etc. ersätts ej utan medför som regel en försening. Såvida men inte lagt in buffertar! Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 1

2 2. Arbetskraft Kostnaden för yrkesarbetarna kan variera från 10 % till % av produktionskostnaden beroende på typ av produktion. Husbyggen har lägre andel arbetskraft än anläggningsarbeten pga större andel prefab och underentreprenader. Det är viktigt att planera och följa upp åtgången av arbetstimmar. Jämför man efterhand budgeterad och nedlagd arbetstid för viktiga aktiviteter går det att styra = rätta till missförhållanden. Annars vet man bara när det är klart och då är det för sent. Det är därför viktigt att skaffa hjälpmedel för att på ett enkelt sätt fortlöpande kunna följa upp hur den arbetsinsats som läggs ned överensstämmer med den planerade/budgeterade för de viktigaste aktiviteterna. Planerade resursinsatser framgår av varje aktivitet. Dessa resurser summeras till ett arbetskraftsdiagram. Observera att antalet arbetstimmar är angivet i en kolumn till vänster i planen. Detta är en bra metod för att få kontroll på arbetstiden. Summering av resurser per aktivitet. Här har timmarna delats med 40 för att få arbetsveckor och snabbt kunna räkna fram planerad arbetskraft. 3. Beräkning av arbetskraft Upprätta en produktionstidplan med timmarna för yrkesarbetarna fördelade per aktivitet enligt ovan. Glöm inte Allmänna arbeten som etablering, vinterarbeten, avetablering etc. Ange planerad personal under aktivitetsstrecket t.ex. "2 T" (2 träarbetare) eller "2 rör" (2 rörläggare). När aktivitetens timmar delas med 8 för att få antalet dagsverken erhålls antingen en decimal på aktivitetens arbetsstyrka eller varaktighet. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 2

3 Om t ex en aktivitet har 77 timmar får vi antingen: - 1 person i 9,6 dagar eller - 1,1 person i 9,0 dagar. Vi tycker att det är bättre att rita hela dagar i planen och markera 1,1 personer. Övning: Varför? Fig 1: Arbetskraftstabell Vecka: Förrådare 1 Anläggningsarb. 2 3 Rör-montörer Summa Ovanstående redovisningssätt tar minst utrymme. Fig 2: Arbetskraftshistogram Detta är ett vanligt sätt att rita arbetskraftsdiagram. De kräver rätt mycket plats i höjd för att vara lättläst. Summa pers: Vecka: Hur planera frånvaro och störningar? Planeringen bygger på bedömt antal verkligt arbetade timmar = personal på plats, Dvs. exklusive frånvaro. I planerna bör hänsyn tas till beräknade korttidsfrånvaron vilken på stora projekt kan vara betydande. Vi måste ta hänsyn till detta i planeringsarbetet då det annars uppstår störningar. Enklast tar vi hänsyn till frånvaron genom att öka aktivitetens varaktighet i samma storleksordning som den bedömda frånvaron. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 3

4 Långtidsfrånvaron påverkar inte planeringen på samma sätt då den vanligen kan kompenseras med mer personal. Observera: Var noga med att få med alla helger. Se till att Du får med buffertar genom att helgdagar görs lite större. Halva dagar bör göras till hela och hela drygas ut lite. 5. Ackumulerad timkurva AT-kurva betyder Ackumulerad Timkurva. AT-kurvan är ett hjälpmedel för att med jämna mellanrum, på ett överskådligt och enkelt sätt, jämföra nedlagda arbetstimmar i förhållande till budgeterade/planerade. Arbetsgång a) Summera resurserna längst ned på tidplanen = arbetskraftsdiagrammet fig 1 och 2 ovan. Glöm inte att lägga till arbetstimmar för allmänna arbeten såsom etablering, maskinförare, bodstädning, etc. om de ej finns med i tidplanen. b) Räkna om antal personer till timmar per vecka. c) Ackumulera timmarna vecka för vecka och rita in värdena på AT-kurvan. Totalsumman skall överensstämma med produktions-kalkylens timmar. Tid för sjukdom eller annan frånvaro skall inte ingå i AT-kurvan. Avstämning och uppföljning av AT-kurvan, se kap. avstämning. Nedan visar vi hur aktiviteterna i en tidplan kan summeras till en grov nivå en siffra byggdel för att upprätta AT-kurva för ett projekt. Avsikten är att med enkla medel få kontroll på arbetstimmarna. Se vidare under tidstyrning! Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 4

5 Vecka Aktivitet Tim Etablering ,5 B Grundläggning T 2,5T = = 2T Rör i mark UE UE Platta på mark B = = Mont stomme T = Taklag Summa timmar 1190 Periodens timmar Ackumulerade timmar: Ackumulerade/sammanlagda timmar (röda) och periodens (blå). Efter hand ritar vi in de verkligt nedlagda timmarna Se kapitel Tidstyrning Flik Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 5

6 6. Maskinplan Kostnaderna för maskiner kan variera från tre till sex % av produktionskostnaden för husbyggen och till % för vägoch anläggningsarbeten. Med en maskinplan kan man ta in offert på hela maskinparken. Maskiner kan beställas i tid. Om en maskin ej används några veckor kan man slippa betala hyra utan att maskinen sänds t. o. r. till uthyraren. Maskinplanen ger överblick så ej nyttjade maskiner kan returneras. En maskinuthyrare har sagt att de bästa maskinerna är de som står oanvända hos byggaren som han ej sänt i retur Maskinplanen har tre syften, att: Vara budget och utgöra underlag för avstämningar. Man inte glömmer att beställa maskiner i tid. Man inte glömmer att returnera maskiner som ej behövs! Alltså: Upprätta en maskinplan! Maskinuthyraren bör kontaktas i ett tidigt skede, när förutsättningarna är klara och alternativen ska diskuteras. Uthyrarna följer den snabba utvecklingen på marknaden och kan föreslå Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 6

7 specialmaskiner som Du kanske ej känner till. De vet också vilka maskiner som är disponibla för ett aktuellt jobb. 7. Maskinbudget På samma sätt som AT-kurvan ovan upprättas en budget för maskinerna. Den bör upprättas i samband med maskinplanen. I maskinplanen nedan får vi underlaget genom den ackumulerade kostnaden på sista raden. Maskinplan och maskinkostnadskurva Maskindata finns hos Sveriges Byggindustrier på olika media. Alla tänkbara maskindata finns på en CD-skiva som kan rekvireras från Stockholmskontoret. Tel: På finns dessa data tillgängliga bl a orienterade kring olika tillverkningsaktiviteter. Underentreprenörer Underentreprenader/installationer blir allt mer komplexa och påverkar projekten allt mer. Det är därför nödvändigt att samordna dessa med de egna arbetena. Alla arbeten påverkar varandra! Allmänt Kostnaderna för underentreprenader och installationer utgör hälften av den totala kostnaden för en generalentreprenad och Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 7

8 tenderar att öka. De olika arbetena blir alltmer komplexa och tiden är pressad. Det blir därför allt viktigare att planera och samordna dessa arbeten. Strukturplan Ta med installationsarbetena redan i strukturplanen. Arbeten i vissa utrymmen styrs helt av installationerna. Installationssamordnare Erfarenheterna visar att projekt med en installationssamordnare slipper många störningar. De flesta projekt har en storlek som ej kan bära kostnaderna för en installationssamordnare varför denna uppgift läggs till de uppgifter som platschefen eller någon av arbetsledarna har. En installationssamordnare bör medverka vid: o Anbudsgivningen o Projekteringen o Upphandling av installationer o Planering av etablering - tillfälligt el och VA. o Granskning av handlingar o Produktionsplanering och kvalitetsplaner o Produktionsfrågor o Teknisk samordning o Rullande planering o Funktionsprovningar o Inkörning av anläggningar - överlämnandet Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 8

9 o o Besiktningar Sammanträden - administration - ekonomi Kräv tidsdata! För att kunna planera, samordna och styra installationer och underentreprenörer det nödvändigt att känna till arbetsvolymen totalt och för entreprenadernas större moment. Således: Identifiera de aktiviteter som är styrande för entreprenaderna och begär i tidigt uppgifter om antal arbetstimmar. Begär arbetstimmarna fördelade på t ex: Installationstäta utrymmen såsom fläktrum, undercentraler, pannrum etc. Horisontella och vertikala huvuddragningar i korridorer/undertak, källare, i schakt osv. Kräv arbetstimmarna uppdelade på ett antal moment så att arbetsstyrkan och framdriften kan stämmas av och kontrolleras. Exempel En UE har lämnat uppgift att han räknat med 400 timmar i en undercentral och ni har enats om att arbetena skall ta 4 veckor. Det innebär 400 tim delat med 40 timmar/vecka = 10 arbetsveckor. Skall arbetet ta 4 veckor innebär det att han behöver ha 10/4 = 2,5 personer på plats. Lämpligen 3 till att börja med tills arbetena flyter som önskat. Som regel sätter UE in för lite folk och blir försenade. Stäm därför av deras arbete varje vecka! Samordnad tidplan Lägg in följande aktiviteter i tidplanen för samordning av bygg- och installationsarbetena: Kvalitetsplaner, förslag och godkännande Datum för byggstartträff och etableringsträff. Förslag till + godkännande av förslag till drift- och underhållsinstruktioner samt dokumentation. Egenkontroll. Provdrift och/eller igångkörning av anläggning Injustering och provning Driftsättning av anläggning Samordnad slutprovning - funktionskontroll Korrigering av fel Information av driftpersonal Slutbesiktningar Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 9

10 Exempel - Strukturplan för installationer i fläktrum Installationsdelar för installationer Listan på aktiviteter nedan är tänkt att vara en checklista på vilka aktiviteter som beroende på mängden timmar kan vara lämpliga att ta med i tidplanen för underentreprenader/installationer. VS - Värme och Sanitet Utvändiga avlopp Utvändig vattenservis Avlopp under bottenplatta Avlopp i bjälklag Vatten- och värmeledningar Trycklyftsledningar Sprinkler Montering radiatorer Montering porslin Montering armaturer Montering apparater Provtryckning Isolering Fläktrum Apparatrum Kyla Provisorisk värme på Permanent värme på Märkning Övrigt, se samordnad tidplan Luftbehandling Kanaler primär Kanaler sekundär Isolering Inblåsningslådor Montering don Intransport av aggregat Fläktrum mont. aggregat Planering av bygg- och anläggningsprojekt

11 Fläktrum mont. trummor Fläktrum isolering Styr- och Regler Apparatskåp Undercentraler Montering komponenter Elinstallation Luftmängdsmätning Intrimning Märkning Övrigt, se samordnad tidplan ovan. El Kablar i mark Utvändig belysning Motorvärmaruttag Tomrör i betongvalv och väggar Tomrör i lättväggar Tomrör i undertak Montering kabelstegar Montering elschakt Mont fönsterbänkskanaler Tråddragning för kraft tele Tråddragning för belysning Kabeldragning kraft tele Kabeldragning belysning Montering ställverk Montering i fläktrum Montering centraler Montering apparatskåp Montering teleutrustning Montering armaturer Montering brandlarm Övrigt, se samordnad tidplan Anläggarintyg Materialstyrning Det är inte ovanligt att installatörer och underentreprenörer sänder sitt material till arbetsplatsen långt innan de själva finns på platsen. Detta vållar problem på flera sätt - lagringsutrymme, mottagningskontroll mm. Hur blir kvaliteten på ventilationstrummor som ligger ute i det fria i flera veckor? Det är viktigt, särskilt vid trånga arbetsplatser, att installatörer och underentreprenörer åläggs att styra sina materialleveranser så att de följer byggets takt. Detta skärper samtidigt kraven på deras planering vilket är positivt. 8. Resultat från avsnittet När detta avsnitt är klart: Vi har ett arbetskraftsdiagram Vi har en maskinplan Vi har aktiviteter i planerna som accepteras av UE/installatörer Planering av bygg- och anläggningsprojekt

Bestämning av projektets omfattning - 5.3

Bestämning av projektets omfattning - 5.3 Bestämning av projektets omfattning - 5.3 Mål: Att säkerställa att allt kommer med som krävs för att färdigställa projektet. Indata: Förfrågningsunderlag, avtal och bygghandlingar. Utdata: Målbeskrivning,

Läs mer

Roller och yrken i byggprojekt

Roller och yrken i byggprojekt www.byggledarskap.se Roller och yrken i byggprojekt 1(14) Roller och yrken i byggprojekt Yrkesroller och ansvarsområden inom bygg- och anläggningsprojekt omfattar flera olika kompetenser: Yrkesarbetarna

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

1. Förord. 2. Inledning. 3. Normtidsberäkning / Ingående arbeten. 4. Beräkningsgång. 5. Påverkande faktorer. 6. Installationsdelar. 7.

1. Förord. 2. Inledning. 3. Normtidsberäkning / Ingående arbeten. 4. Beräkningsgång. 5. Påverkande faktorer. 6. Installationsdelar. 7. 1. Förord 2. Inledning 3. Normtidsberäkning / Ingående arbeten 4. Beräkningsgång 5. Påverkande faktorer 6. Installationsdelar 7. Analyser 8. Ackordsbestämmelser 9. Information Förord Föreliggande kompendium

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE CTB ARBETSMATERIAL Dnr CTB 2003/3134 Hans Olsson 2004-02-02 Gilbert Önsten Vägledning om projekteringsansvar, som skall ersätta broschyr ADI 470. Detta är ännu ett arbetsmaterial, men sakinnehållet är

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS ERIKSSON JOHN EK Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

TOTALMETODIKEN. Beloks Totalmetodik Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

TOTALMETODIKEN. Beloks Totalmetodik Handbok för genomförande och kvalitetssäkring TOTALMETODIKEN Beloks Totalmetodik Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Version: jan 2014 Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer