Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styr mot målet! Flik 7 Tidsstyrning. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare."

Transkript

1 6.5 Styr mot målet! Flik 7 Mål: Att hantera de störningar som uppstår. Indata: Tidsmål, tid- och resursplaner, lägesrapporter. Utdata: Uppdaterade planer, korrigerande åtgärder, kunskap. 1. Avstämningar Få projekt går enligt planerna. För att få en uppfattning om läget och kunna bedöma vilka korrigerande åtgärder som krävs måste planerna regelbundet stämmas av. Det innebär att de jämförs med det verkliga läget, avvikelserna analyseras och korrigerande åtgärder sker så att målen nås. AT-kurvan, den ackumulerad timkurvan, är ett viktigt verktyg vid analysen av läget och vid bedömningen sluttiden. Den avser de planerade arbetstimmarna som jämförs med de verkligt nedlagda. Beträffande AT-kurvan se flik 8 punkt 5 hur denna beräknas innan Du går vidare. Med regelbundna avstämningar får vi en möjlighet att löpande informera medarbetare och andra intressenter om den aktuella arbetssituationen så att även de kan anpassa sig efter situationen. Avstämningar bör göras med regelbundna tidsintervall. Lämpligt tidsintervall är varannan vecka. Den som är ansvarig för produktion som planen avser bör göra avstämningarna. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 1

2 2. Ändringsarbeten Ändringar, dvs tillkommande eller avgående arbeten, bör mängdberäknas, tidsättas och läggas in i planeringsunderlaget dvs behandlas som det ursprungliga underlaget. I tid- och resursplanerna slår vi samman dem med de befintliga aktiviteterna genom att korrigera deras varaktigheter och resurser. Vissa större ändringsarbeten kan vara motiverade att redovisa särskilt i tidplanen. Ändringsarbeten regleras ekonomiskt med beställaren i en särskild rutin. De kräver mer arbete och kostar mer än vad många är medvetna om. 3. Hur stämmer vi av en tidplan? Den lodräta linjen genom tidsskalan och planen kallar vi lämpligen för datumlinje. Sicksacklinjen som går genom de pågående aktiviteterna skall visa andelen av arbetet som är utfört och vad som återstår att göra. Vi kallar den avstämningslinje eller arbetsfront. Om vi anser att 25% av arbetet av en aktivitet är utfört visar vi detta genom att dra avstämningslinjen genom aktiviteten 25% från aktivitetens början. Figuren ovan visar att vi borde utfört 50% av aktiviteten. Dock ligger vi en ruta (t ex vecka) efter. Varför? Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 2

3 Om vi kom igång en vecka för sent innebär det att vi med samma personal kommer att hålla på en vecka längre än aktiviteten visar. Ligger aktiviteten på den kritiska linjen får vi se upp. Vad kan vi göra för att ej bli försenade med aktiviteten? Avvikelser i tidplanen får vi visa på lämpligt sätt med färger, dubbla aktivitetsrader o dyl. Här finns ingen standard utan det gäller att vara tydlig så att läsarna förstår. 4. Avstämning av arbetstimmar Avstämningslinjen säger ingenting om hur vi totalt sett ligger till förrän vi räknat igenom de planerade timmarna. Sick-sack-linjen kan se bra ut men läget vara dåligt ändå. En aktivitet kan ha mycket personal och en annan någon enstaka. I tidplanen ovan kan vi läsa av på AT-kurvan att vi planerat förbruka 400 timmar vid avstämningstillfället. Aktiviteten är försenad en vecka av fyra. Varje vecka är planerad till 100 timmer. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 3

4 Alltså drar vi bort 100 timmar och konstaterar att de planerade timmarna är 300. De verkligt nedlagda timmarna är i detta fallet 500 timmar. 5. Övning avstämning 1 och 2 Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 4

5 Du ser resultatet av avstämning nr 1 på ett projekt. På AT-kurvan har vi läst av ca 680 timmar. Vi korrigerar för avvikelserna med 1/3 av 376 timmar = -125 timmar. Budget timmar efter justering = 555. Nedlagda timmar = 660 timmar. Vi har förbrukat 105 timmar mera än budgeterat. 6. Övning: Utför motsvarande avstämning nr 2 där Du fått uppgiften att det är nedlagt totalt 1400 timmar. Rita in värdena Du får i kurvan. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 5

6 7. Lösning avstämning nr 2 Hoppas Du fick samma resultat som visas nedan. Uppgift: Om du analyserar detta vad vill Du göra för åtgärder? Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 6

7 8. Analys På projekt där ett underskott uppstår så här tidigt kommer de vanliga frågorna: Har vi glömt att lägga till inkörningstimmar som vi skall dra av i slutet på tidplanen? Har vi lagt ner tid på etableringsarbeten som vi ej tagit hänsyn till i tidplanen? Har vi utfört extraarbeten som vi ej har kontroll på? Hur många personer har vi haft på de olika aktiviteterna? Följer vi upp detta? Presterar de som vi planerat? Bör vi mäta tidsåtgången - kapaciteterna? Har vi rent av räknat fel? Vid dessa frågor och analyser skänker man varma tankar till de dokumenterade aktivitetsberäkningarna! Observera den horisontella avvikelsen som visar prissatt avvikelse i tiden. Här = två veckor och kurvorna går isär! Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 7

8 9. Åtgärder Ligger de försenade aktiviteterna på den kritisk linjen? Vad kan vi i så fall göra för att ta igen förseningen? Forceringar? Dubblera vissa aktiviteter? Flera arbetsfronter? Ändra metod Ändra i strukturplanen. Mera resurser? Annan utrustning Markera personalstyrkan! För att kunna göra rätt analyser skall antalet personer markeras på aktiviteterna. Lämpligen över aktiviteterna minst varje vecka. Då kan vi beräkna om vi räknat rätt, saknar folk etc. Följ upp tidsåtgången! Samlar Du in tidsåtgången för intressanta aktiviteter så glöm inte att ta med alla moment som hör till jobbet. 10. Rullande planering Med rullande planer styr vi aktiviteterna inom tidsramarna som finns i planerna på högre nivå. Med rullande planering kan vi få alla medarbetare på arbetsplatsen att samverka och irritationer kan undvikas Rullande tidplaner avser den mest detaljerade planeringsnivån och alla pågående arbeten med sina resurser. Planerna avser att ge information om vilka personer som arbetar med en viss aktivitet, vilka svårigheter som är aktuella och hur de skall lösas mm. Begreppet "rullande planering" innebär att planer upprättas för tre till fyra veckor. Efter två veckor upprättas nya planer med en veckas överlapp. På så sätt rullar planeringen... Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 8

9 Med den metod som beskrivs nedan kan vi samordna våra arbeten med sido- och/eller underentreprenörernas arbeten. Rullande tre- eller fyraveckorsplaner Treveckorsplaner som upprättas varannan vecka och överlappar varandra med en vecka är det vanligaste exemplet på rullande planering. Aktivitetsindelningen skall vara så detaljerad på de rullande planerna att enskilda personer kan namnges. På så sätt uppnås bästa informationseffekten där alla medverkande vet vad de skall göra, vad de övriga arbetar med, vilka material som är på gång etc. Genom att planerna förnyas så ofta, sker inga avstämningar utan planerna utnyttjas huvudsakligen som ett samordningsverktyg. Rullande tremånadersplaner Rullande planering kan också genomföras med längre tidsintervall. Rullande tremånadersplaner är ett bra hjälpmedel för arbeten som varar en längre tid. Principen är densamma som för treveckorsplaner. Större vikt läggs dock vid kontinuerlig avstämning och styrning mot planens intentioner. Tremånadersplaner upprättas med en månads överlapp, dvs varannan månad. Rullande tremånadersplaner bör kombineras med rullande treveckorsplaner. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 9

10 11. Rullande planering - samordningsmöte För att få bästa styreffekt av planeringen skall de rullande planerna upprättas tillsammans med dem som producerar, det vill säga: Laget, lagbas, montörer hos UE eller installatörer, maskinförare etc. Mötena bör hållas regelbundet var/varannan vecka under minuter. Den produktionsansvarige bör ansvara för den rullande planeringen. Varje arbetsledare och yrkesarbetare ansvarar för den rullande planeringen för sitt arbetsområde. Förbered A1-blankett (för att rita den rullande planen på) på väggen så att alla kan se. Produktionstidplan på väggen. Aktuella ritningar, sektioner, etc. på bordet. Genomför Gå en sväng på bygget. Stäm inte av den rullande planen gemensamt (om det blir "förhör" undviker folk att komma till mötena). Planera pågående arbeten i detalj på den uppsatta blanketten. Planera de aktiviteter som startar inom 2-3 veckor. Markera nästa möte. Förminska till A3 och distribuera. Planen är en "färskvara". OBS: Lös inte problem på mötet! Det stoppar upp. Skriv ned och lös senare. Tala inte ekonomi på dessa möten Planering av bygg- och anläggningsprojekt

11 Nedan ett förslag på dagordningspunkter för ett byggdriftmöte. Välj ut de punkter som passar er arbetsplats. Alla punkterna hinns inte alltid med. Rekommenderad tid: Maximalt 1 timme. 12. Checklista för dagordning vid bygg-/samordningsmöte 1 Mötets innehåll Ansvarig Tid - Syfte... - Deltagare... - Tid till förfogande... 2 Genomgång: Dagsläge + allmänt - Avstämning av produktionstidplan... - Är beslut från förra mötet klara?... 3 Uppföljning - Finns aktiviteter som gått/går dåligt?... - Praktiskt: Störningar, leveranser, väder mm... - Kvalitet: Anmärkningar, bestämmelser etc... - Åtgärder?... 4 Planering - Genomgång av veckoprogram/rullande planer... - Organisation, ansvarsfördelning, ordning... 5 Leveranser - Vilka leveranser väntas? (Leveransplan)... - Organisation, mottagningskontroll... 6 Resurser, behov av fördelning - Personal, egen... - Personal, UE... - Maskiner... - Övriga resurser... 7 Placeringsplan - Väsentliga förändringar av disposition... av utrymmen, ändrade vägar, upplag etc... 8 Ordningsfrågor - Gemensamma ordningsfrågor... 9 Skyddsfrågor, kort sammanfattning - Åtgärder... Planering av bygg- och anläggningsprojekt

12 10 Arbetsberedningar - Hur skall kommande arbeten genomföras?... - Beredningsgrupper: Handlingar - Frågor angående ritningsdistribution... - Arkitektritningar... - Konstruktions VVS El Övriga Hinder och störningar Övriga frågor - Nästa möte Resultat från avsnittet När detta avsnitt är klart har vi: Bestämt en rutin för samordningsmöten med rullande planering. Stämt av tidplanen Stämt av arbetstimmarna och beräknat avvikelsen. Analyserat avvikelserna och bedömt lämpliga åtgärder. Upprättat rullande planer med representanter för alla lag och UE på arbetsplatsen så att alla är samordnade och samarbetar. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

Planering av projektets organisation 9.1

Planering av projektets organisation 9.1 Planering av projektets organisation 9.1 Mål: Att identifiera arbetsuppgifter, roller och ansvar. Indata: Tid- och resursplaner, målbeskrivning och kodplan. Utdata: Organisationsplan med roller och ansvarsfördelning.

Läs mer

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser Resursplanering 7.1 Mål: Att bestämma erforderliga resurser för projektets genomförande. Indata: Tidplan och arbetskraftsdiagram Utdata: Resursplaner Innehåll 1. Allmänt 2. Arbetskraft 3. Beräkning av

Läs mer

När skall det göras? Flik 6 Upprätta tidplan

När skall det göras? Flik 6 Upprätta tidplan 6.4 När skall det göras? Flik 6 Mål: Att upprätta tidplan. Indata: Tidsmål, strukturplan, aktivitetsförteckning med resurser och varaktighet. Utdata: Tidplan och arbetskraftsdiagram. Innehåll: 1. Planeringsnivåer

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering Produktionsplanering Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation Tidplanering

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen Genomförandeprocessen Produktionsledningens arbetsuppgifter Genomförande och uppföljning av planer Tidplaner Produktionskalkyler Kvalitet, miljö och arbetsmiljö Samordning Teknisk ledning Arbetsmiljö Beställarkontakter

Läs mer

Produktionsprogram Produktionsprogram budget kalkyl, resursplaner mm

Produktionsprogram Produktionsprogram budget kalkyl, resursplaner mm Allmänna förutsättningar Agenda Produktionsprogram Produktionsprogram budget kalkyl, resursplaner mm Likviditets och betalningsplan Driftstyrning och Uppföljning Internt startmöte Överför information från

Läs mer

Utöver projektdirektivet ska en teknisk dokumentation för projektet arbetas fram.

Utöver projektdirektivet ska en teknisk dokumentation för projektet arbetas fram. Automationsingenjör mekatronik 400 yh-poäng Projektdirektiv Tillämpa med fördel rubriker under Förslag på projektdirektiv Du kan även ha andra rubriker än de som föreslås. Inhämta all data och information

Läs mer

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Tidplaner Upprätta alltid en strukturplan - och ställ alternativ - innan Du börjar att rita tidplanen. När Du har börjat att rita minskar viljan att ändra.

Läs mer

Examensarbete Verklighetsbaserat utvecklings- och projektarbete - Automationsteknik med mekatronik

Examensarbete Verklighetsbaserat utvecklings- och projektarbete - Automationsteknik med mekatronik Examensarbete 2018 Mål och innehåll Kursen skall ge färdighet i och erfarenhet av utvecklings- och projektarbete. Kursen skall ge praktisk erfarenhet genom ett tekniskt utvecklingsprojekt som skall genomföras

Läs mer

Hur skall vi hantera risker? Flik 13 Riskplanering. Genom att analysera möjliga risker kan vi undvika de värsta.

Hur skall vi hantera risker? Flik 13 Riskplanering. Genom att analysera möjliga risker kan vi undvika de värsta. 11.1 Mål: Hur skall vi hantera risker? Flik 13 Att identifiera och planera riskhanteringsaktiviteterna Indata: Uppsatta mål och policys Utdata: Plan för riskhantering. Genom att analysera möjliga risker

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Uppdrag: X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Beställare: Akademiska hus i Uppsala AB Gävle Ramböll Sverige AB Region: Mitt El-teknik. Kenneth Hedlöf Uppdragsledare Uppdragsnr: 613Q1253212 Rev nr

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering Produktionsplanering Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation Några planeringsbegrepp...

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Planering av upphandling 12.1

Planering av upphandling 12.1 12.1 Mål: Att bestämma vad som skal upphandlas och när Indata: Tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar Utdata: Inköps- och leveransplaner 1. Tillskottskostnader Inköp av material och underentreprenader

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Aktivitetsbestämning 6.1

Aktivitetsbestämning 6.1 Aktivitetsbestämning 6.1 Hur skall vi göra? Flik 3 Mål: Att bestämma och förteckna de aktiviteter som krävs för bygga avsett resultat. Indata: Bygghandlingar och målbeskrivning. Utdata: Aktivitetsförteckning

Läs mer

Resursplanering av byggproduktion. Planering av byggprojekt

Resursplanering av byggproduktion. Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion Resursanalys Resurser allokeras till respektive aktivitet Resursbehovet visas i resurshistogram Resource Analysis Resource Analysis - Time Critical Resource Analysis -

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Placeringsritning 7.12

Placeringsritning 7.12 Placeringsritning 7.12 A rbetsområdet som ställs till entreprenörens disposition visas under AFC.12 i de Administrativa Bestämmelserna för projektet. Arbetsområde är det område som står till entreprenörens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun

Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2001-04-26 40 (Dnr 2000-257) Senast reviderad Kommunfullmäktige 2018-04-26, 28 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN SyncroSite effektiviserar produktionen och minskar störningarna på byggplatsen 1 INLEDNING Byggbranschen befinner sig i en snabb

Läs mer

Kalkylprocessen i praktiken

Kalkylprocessen i praktiken Kalkylprocessen i praktiken Roller i kalkylprocessen Installationsledare/samordnare Anbudsingenjör Marknad Projekteringsledare Inköpare Miljö Entreprenadingenjör 3D-projektör Partneringledare Projektchef

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet byggproduktionsledning inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet byggproduktionsledning inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet byggproduktionsledning inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap.

Läs mer

Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning

Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning IDAG: ~ Utifrån kapitel 2, 3 och 7, Byggstyrning ~ Planeringsteknik en genomgång av nätplanering med CPMmetoden Systematisk planering en sammanfattning

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

BYGGPRODUKTIONSLEDNING

BYGGPRODUKTIONSLEDNING BYGGPRODUKTIONSLEDNING Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet.

Läs mer

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Ledande montör Arbetsuppgifter Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Innehåll Sida Å Förord 3 Å Arbetsuppgifter 4 Å Fördelningstid 5 Å Arbetsledning 7 Å Ritningar och beskrivningar vid starkströmsinstallationer

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Regionala skogsstrategier

Regionala skogsstrategier Regionala skogsstrategier Genomgång av redovisningsblankett 13 november, 14 november, 19 november 2018 1 Presentation av Skogsstyrelsens medarbetare Thomas Mårtensson, projektledare Vanja Strand, regional

Läs mer

BYGGPRODUKTIONSLEDNING

BYGGPRODUKTIONSLEDNING BYGGPRODUKTIONSLEDNING Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet.

Läs mer

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet!

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Kvalitet i alla led Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Copyright Kvalitet i alla led Kvalitetsmodellen Vision och gemensamma mål Verktyg

Läs mer

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra.

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra. UTMÄRKT BYGGE Utgåva 2 April 2007 Ämnesområden m e n 1. SAMVERKAN A........................ 4 Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Att respektera varandras roller. 2. PLANERING N OCH PROJEKTERING

Läs mer

Fuktcentrumdagen, Stockholm ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell. Fuktsäkerhet i byggprocessen

Fuktcentrumdagen, Stockholm ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell. Fuktsäkerhet i byggprocessen ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen ByggaF, 1 Bakgrund 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Projektmetodik. Johan Nilsson. Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds Universitet

Projektmetodik. Johan Nilsson. Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds Universitet Projektmetodik Johan Nilsson Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektorganisationen Projekt? Vad är egentligen ett projekt? Varför jobba i projektform?

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Uppföljning. Tieto PPS AH017, , Sida 1

Uppföljning. Tieto PPS AH017, , Sida 1 Sida 1 Om uppföljning är den regelbundna kontrollen att vi har möjlighet att nå projektets mål. I PPS är det planen, dvs bilden av åtagandet, som gäller och inte verkligheten. Det ska tolkas så att vi

Läs mer

Resursplanering av byggproduktion. Planering av byggprojekt

Resursplanering av byggproduktion. Planering av byggprojekt Resursplanering av byggproduktion 7.9 Rullande planering - samordningsmöte Resursanalys Resurser allokeras till respektive aktivitet Resursbehovet visas i resurshistogram Resource Analysis Resource Analysis

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1 Handledare Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice Utgåva 2 1 Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en YAanställd på din arbetsplats en uppgift som

Läs mer

Byggprocessen VBEA10. Lycka till! Sid 1. Tentamenstid: 5 timmar. Tentamen omfattar 54 poäng.

Byggprocessen VBEA10. Lycka till! Sid 1. Tentamenstid: 5 timmar. Tentamen omfattar 54 poäng. 160315 Sid 1 Byggprocessen VBEA10 Tentamenstid: 5 timmar Tentamen omfattar 54 poäng. Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling bifogas tentan) Teorifrågor är av beskrivande karaktär och ger

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

Arbetsplatsträffar. en väg till inflytande

Arbetsplatsträffar. en väg till inflytande Arbetsplatsträffar en väg till inflytande ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, december 2013. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Bestämning av projektets omfattning - 5.3

Bestämning av projektets omfattning - 5.3 Bestämning av projektets omfattning - 5.3 Mål: Att säkerställa att allt kommer med som krävs för att färdigställa projektet. Indata: Förfrågningsunderlag, avtal och bygghandlingar. Utdata: Målbeskrivning,

Läs mer

CHECKLISTA - 1. Samverkan

CHECKLISTA - 1. Samverkan Sida 1 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla som medverkar i projektet ska, under hela den tid projektet pågår, samverka för att nå upp till projektets målsättningar.

Läs mer

Förtroendefull samverkan. en förutsättning för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö

Förtroendefull samverkan. en förutsättning för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö Förtroendefull samverkan en förutsättning för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö Konsten att Samverka Att skapa praktiska förutsättningar genom att minska eller avlägsna störningar som försvårar

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Har du uppnått dina mål? Diskutera faktorer som kan ha påverkat måluppfyllelsen.

UTVECKLINGSSAMTAL. Har du uppnått dina mål? Diskutera faktorer som kan ha påverkat måluppfyllelsen. UTVECKLINGSSAMTAL Namn (medarbetare): Namn (chef): Nuvarande anställning: Avser år : 1. Uppföljning av föregående års samtal Syftet är att följa upp vad som har hänt sedan förra utvecklingssamtalet, diskutera

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Projektplanering. Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Projektplanering. Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Sidan

Läs mer

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap TIPS & TRIX Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap 1 mod subst. ~et ORDLED: mod-et 1 förmåga att handla utan fruktan för följder vanl. för ett gott syfte och med insikt

Läs mer

16 veckor med Part Construction AB

16 veckor med Part Construction AB 16 veckor med Part Construction AB Från beställning till leverans Processbeskrivning för prefabricerade badrum. Part Construction AB Produktion i Sverige. Leverans över hela Europa. Allt fler upptäcker

Läs mer

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Exempel

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Aktiviteternas ordningsföljd Strukturplan 6.2

Aktiviteternas ordningsföljd Strukturplan 6.2 Aktiviteternas ordningsföljd Strukturplan 6.2 Mål: Att upprätta en strukturplan för projektet Indata: Aktivitetsförteckning med mängder Utdata: Strukturplan 1. Strukturplan Efter att handlingarna är inlästa

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Kvalitetsplan för: Uppdrag

Kvalitetsplan för: Uppdrag 203-08-4. Uppdrag. Uppdragsbeskrivning.2 dokument Tillhandahållna av beställaren Förfrågningsunderlaget består av: Administrativa föreskrifter, handling 08. Ej prissatt á-prislista, handling 09. Miljöanvisningar

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Beräkning av aktiviteters varaktighet 6.3

Beräkning av aktiviteters varaktighet 6.3 Beräkning av aktiviteters varaktighet 6.3 Mål: Att beräkna aktiviternas varaktighet och personalstyrkor Indata: Kodplan och aktivitetsberäkningar. Utdata: Aktivitetsberäkningar m. resurser och varaktigheter

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Vägledning till personal Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Innehåll Inledning... 3 Vad är SIP?... 3 Vem kan få SIP?... 3 Varför SIP?... 4 När behövs SIP?... 4 Samtycke...

Läs mer

Räkneuppgifter som också ger maximalt 5 poäng ska vara fullständigt lösta med alla beräkningssteg och svar tydligt redovisade.

Räkneuppgifter som också ger maximalt 5 poäng ska vara fullständigt lösta med alla beräkningssteg och svar tydligt redovisade. 150605 Sid 1 Byggprocessen VBEF05 Tentamenstid: 5 timmar Tentamen omfattar 50 poäng. Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa Teorifrågor är av beskrivande karaktär och ger maximalt 5 poäng. En fylligt och

Läs mer

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag KVALITETSPLAN Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- Generai- Under- Utförande- Entreprenad 1 entreprenad j entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud Beställarens Platschef Projektorganisation

Läs mer

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1 Riskhantering Sida 1 Om riskhantering Risker i projekt är händelser som äventyrar vår möjlighet att nå projektets mål. Riskhantering innefattar att göra analyser där risker och åtgärder identifieras, men

Läs mer

Utifrån förra periodens uppdrag och plan; vad har uppnåtts och vad har inte uppnåtts?

Utifrån förra periodens uppdrag och plan; vad har uppnåtts och vad har inte uppnåtts? SIDA 1/8 UTVECKLINGSSAMTAL Datum: STRUKTUR OCH INNEHÅLL 1) TILLBAKABLICK Reflektera över det föregående årets medarbetaruppdrag och dialoger. Blicka tillbaka på arbetsprestation och resultat i förhållande

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN.

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN. EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN 5S www.gigant.se EXPERTEN PÅ 5S EXPERTEN PÅ 5S KUNSKAPEN SOM GER EN BÄTTRE ARBETSPLATS Med 20 års erfarenhet vet vi på Gigant vad som gör en bra arbetsplats ännu bättre.

Läs mer

Sidor i boken f(x) = a x 2 +b x+c

Sidor i boken f(x) = a x 2 +b x+c Sidor i boken 18-151 Andragradsfunktioner Här ska vi studera andragradsfunktionen som skrivs f(x) = ax +bx+c där a, b, c är konstanter (reella tal) och där a 0. Grafen (kurvan) till f(x), y = ax + bx +

Läs mer

En onboarding i världsklass så lyckas du!

En onboarding i världsklass så lyckas du! EN GUIDE AV En onboarding i världsklass så lyckas du! EN GUIDE AV Inledning Det är ingen hemlighet att det är kandidatens marknad och många chefer kämpar med samma sak att attrahera, utveckla och behålla

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Arbetsbeskrivning BIRSTA 3P H4B ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Datum: 2013-10-25 Rev: 0 Birstaver ken AB - Birstavägen 10 - S-863 22 Sunds bruk - T el: +46 (0)60 52 72 00 - F ax: +46 (0)60 52

Läs mer

Med arbetsinstruktion

Med arbetsinstruktion Mats Persson mats@byggai.se 2010-12-01 1 Arbetsberedning 1.1 Varför ska vi göra arbetsberedningar? Arbetsberedningar är något som många företag talar allt mer om efter millennieskiftet. Det är i och för

Läs mer

Till dig som leder gruppövningar

Till dig som leder gruppövningar INSTRUKTIONER 1 Till dig som leder gruppövningar Heltidsresan är ett partsgemensamt projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Målet är

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer