CHECKLISTA - 1. Samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA - 1. Samverkan"

Transkript

1 Sida 1 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla som medverkar i projektet ska, under hela den tid projektet pågår, samverka för att nå upp till projektets målsättningar. Det ska finnas en tydlig beskrivning av slutprodukten (huset, anläggningen eller motsvarande) och övriga målsättningar med projektet. Projektet ska präglas av att de som deltar i projektet visar förståelse och respekt för varandras roller. Det ska finnas rutiner för informationsutbytet i projektet. Fråga 1.1 Har de medverkande i projektet samverkat för att nå upp till projektets målsättningar? 4. Ja, fullt ut 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej, inte alls Fråga 1.2 Har det funnits en tydlig beskrivning av slutprodukten och övriga målsättningar med projektet? 4. Ja 3. Inte riktigt 2. Knappast alls 1. Nej, inte alls

2 Sida 2 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Fråga 1.3 Till vilka och hur är dessa målsättningar kommunicerade? 4. Muntligt eller skriftligt till alla 3. Muntligt eller skriftligt till de flesta 2. Muntligt eller skriftligt till några 1. Inte kommunicerade alls Fråga 1.4 Har man vid formuleringen av de gemensamma målen för projektet tagit hänsyn till nyttjarens eller den tänkta brukarens berättigade krav? 4. Ja, fullt ut 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej, inte alls Fråga 1. 5 Har man vid formuleringen av de gemensamma målen för projektet tagit hänsyn till produktionens krav? 4. Ja, fullt ut 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej, inte alls Fråga 1.6 Har kommunikationen mellan parterna i projektet präglats av förståelse och respekt för varandras olika roller och behov? 4. Ja, fullt ut 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej, inte alls

3 Sida 3 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Fråga 1.7 Har det funnits rutiner för informationsutbytet i projektet? 4. Ja 3. Inte riktigt 2. Knappast alls 1. Nej, inte alls Fråga 1.8 Har rutinerna för informationsutbyte i projektet följts? 4. Ja 3. Inte riktigt 2. Knappast alls 1. Nej, inte alls

4 Sida 1 (4) Utgåva 3 CHECKLISTA - 2. Planering och projektering före byggande Datum Projektansvarig: Anteckningar: För att skapa en smidig och effektiv byggprocess ska projektering (beskrivningar, konstruktioner och ritningar) och planering vara klart redan innan produktionsstart så att ett genomarbetat underlag kan presenteras för aktörerna på byggplatsen. Personer med kompetens inom områdena produktion och förvaltning ska engageras även i arbetet med projektering, planering och kalkylering. Produktionsteknik och byggtid ska samordnas. Kvalitetssäkrade bygghandlingar ska finnas färdiga innan produktionen av respektive byggdel sätts igång. Startmöte(n) ska hållas med arbetsplatsorganisationen, konsulter, underentreprenörer, leverantörer och kund/beställare/nyttjare. Arbetsberedning ska göras dels innan produktionsstart, dels fortlöpande under den tid produktionen pågår. Fråga 2.1 Har projektering och planering varit genomförd innan produktionsstart? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej, inte alls

5 Sida 2 (4) Utgåva 3 CHECKLISTA - 2. Planering och projektering före byggande Fråga 2.2 Har förvaltningskompetens engagerats i respektive projekterings-, planerings- och kalkylarbetet? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej, inte alls Fråga 2.3 Har produktionskompetens engagerats i respektive planerings-, projekterings- och kalkylarbetet? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej Fråga 2.4 Har planering gjorts för att minska störningar mellan olika yrkesgruppers verksamhet? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej Fråga 2.5 Har produktionsteknik och byggtid samordnats (d v s har tillräcklig tid funnits för valda produktionsmetoder, så att t ex uttorkning av fukt har kunnat ske på tillfredsställande sätt? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej

6 Sida 3 (4) Utgåva 3 CHECKLISTA - 2. Planering och projektering före byggande Fråga 2.6 Har det funnits kvalitetssäkrade bygghandlingar före produktion av respektive byggdel? 4. Ja 3. För nästan alla 2. För ett fåtal 1. Nej Fråga 2.7 Har alla aktörer i projektet kvalitetssäkrat sitt uppdrag? 4. Ja 3. De flesta 2. Några 1. Inga Fråga 2.8 Har det hållits startmöten med arbetsplatsorganisationen (inkl yrkesarbetare), konsulter, underentreprenörer, leverantörer och kund/nyttjare som deltagare? 4. Ja 3. Med de flesta 2. Med några 1. Nej Fråga 2.9 Har arbetsberedning före start gjorts beträffande tillräckligt antal arbetsmoment och yrkeskategorier?

7 Sida 4 (4) Utgåva 3 CHECKLISTA - 2. Planering och projektering före byggande Fråga 2.10 Har aktörerna i projektet tagit del av varandras arbetsberedningar? 4. Ja 3. I hög grad 2. I mindre grad 1. Nej

8 Sida 1 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 3. Projekt- och platsledning Datum Projektansvarig: Anteckningar: Platsledningen har en nyckelroll vid genomförandet av ett byggprojekt, men är starkt beroende av att övriga medverkande sköter sina åtaganden. Därför ska övriga medverkande i projektet stödja platsledningen i dess strävan att åstadkomma ett gott slutresultat. Projektet ska under hela projekttiden ledas av ett sammanhållet projektteam med tillräckliga resurser. Tillräckliga resurser ska avsättas för platsledning och installationssamordning. Det ska finnas rutiner som dokumenterar avvikelser från planering och eventuella konsekvenser av avvikelserna. Det ska finnas rutiner för moderna medarbetarrelationer. Fråga 3.1 Har platsledningen fått tydliga mandat när det gäller ansvar och befogenheter? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Delvis 1. Inte alls Fråga 3.2 Har platsledningen fått stöd från övriga medverkande i projektet under hela genomförandet från planering till överlämnandet? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Delvis 1. Inte alls

9 Sida 2 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 3. Projekt- och platsledning Fråga 3.3 Har projektörerna gått igenom sina bygghandlingar med platsledningen? 4. Ja 3. Inte alla 2. Några få 1. Nej Fråga 3.4 Har arbetshandlingarna varit kompletta, tydliga och lättlästa? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Mindre bra 1. Nej Fråga 3.5 Har projektteamet varit sammanhållet under hela projekttiden? 4. Ja Nej Fråga 3.6 Har arbetsplatsens organisation och bemanning varit väl anpassad till rådande förhållanden?

10 Sida 3 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 3. Projekt- och platsledning Fråga 3.7 Har tillräckliga resurser avsatts till installationssamordning? Fråga 3.8 Har det funnits fastlagda tider för byggmöten och samordningsmöten? Fråga 3.9 Finns bygg- och samordningsmötena dokumenterade? Fråga 3.10 Hur har rutinerna för information och distribution av mötesprotokoll fungerat? 4. Utmärkt 3. Bra 2. Mindre bra 1. Inte alls

11 Sida 4 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 3. Projekt- och platsledning Fråga 3.11 Har det funnits rutiner för avvikelser och korrigerande åtgärder? Fråga 3.12 Hur har rutinerna för avvikelser och korrigerande åtgärder fungerat? 4. Utmärkt 3. Bra 2. Mindre bra 1. Inte alls Fråga 3.13 Hur har planeringen för att minska störningarna mellan olika yrkeskategorier fungerat? 4. Utmärkt 3. Bra 2. Mindre bra 1. Inte alls Fråga 3.14 Har arbetsberedning gjorts beträffande tillräckligt antal arbetsmoment och yrkeskategorier?

12 Sida 5 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 3. Projekt- och platsledning Fråga 3.15 Hur har rutinerna för revideringar fungerat? 4. Utmärkt 3. Bra 2. Mindre bra 1. Inte alls Fråga 3.16 Har det funnits rutiner för medarbetarsamtal med yrkesarbetarna på arbetsplatsen? Fråga 3.17 Hur har introduktionen av nya medarbetare på arbetsplatsen fungerat? 4. Utmärkt 3. Bra 2. Mindre bra 1. Inte alls Fråga 3.18 Finns särskilda rutiner för informationsutbyte med yrkesarbetarna?

13 Sida 1 (2) Utgåva 3 CHECKLISTA - 4. Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring Datum Projektansvarig: Anteckningar: De parter som medverkar i byggprojektet ska stödja kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring. Det ska finnas rutiner och aktiviteter som stödjer kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring i hela byggprocessen. Fråga 4.1 Finns det rutiner/system som fångar upp och dokumenterar goda och dåliga erfarenheter för att underlätta det löpande arbetet? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej Fråga 4.2 Har något möte för erfarenhetsåterföring planerats in före avslutande av projektet? 4. Ja 1. Nej

14 Sida 2 (2) Utgåva 3 CHECKLISTA - 4. Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring Fråga 4.3 Har erfarenhetsåterföringen dokumenterats? 4. Ja 1. Nej Fråga 4.4 Har det funnits tillgång till aktuell facklitteratur och regelverk som rör projektet (på papper eller annat medium) på arbetsplatsen? Fråga 4.5 Har personalen i projektet fortlöpande haft tillgång till lämplig utbildning som underlättat arbetet i projektet?

15 Sida 1 (2) Utgåva 3 CHECKLISTA - 5. Omtänksamhet Datum Projektansvarig: Anteckningar: De som medverkar i projektet ska visa hänsyn till varandra och till utomstående, så att projektet kan genomföras i ett positivt klimat. Alla personer som kommer i kontakt med projektet ska behandlas likvärdigt. Fråga 5.1 Har projektet genomförts i ett positivt samarbetsklimat? Fråga 5.2 Har folk som kommit i kontakt med projektet behandlats på ett vänligt och korrekt sätt?

16 Sida 2 (2) Utgåva 3 CHECKLISTA - 5. Omtänksamhet Fråga 5.3 Har det förekommit mobbning eller diskriminering på arbetsplatsen? 4. Nej 1. Ja Fråga 5.4 Har någon annan form av olämpligt uppträdande förekommit? 4. Nej 1. Ja

17 Sida 1 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 6. Miljömässiga hänsyn Datum Projektansvarig: Anteckningar: Vid projekteringen ska material och konstruktioner väljas som ger minsta negativa miljöpåverkan under byggnadens/anläggningens livslängd. Medverkande i projektet ska under genomförandet (produktionen) visa hänsyn till omgivande miljö. Fråga 6.1 Har man vid val av material och konstruktioner tagit hänsyn till långsiktig påverkan på omgivande miljö? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. I viss mån 1. Nej Fråga 6.2 Har reglerna för åtgärder mot buller, nedsmutsning och damm varit rimliga? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. I viss mån 1. Nej

18 Sida 2 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 6. Miljömässiga hänsyn Fråga 6.3 Har regler för begränsning av ljudvolymen från radioapparater, CD-spelare och liknande efterlevts? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. I viss mån 1. Nej Fråga 6.4 Har skadliga utsläpp till luft, mark eller vatten förekommit? 4. Nej 1. Ja Fråga 6.5 Har känsliga plantor, träd etc skyddats? Fråga 6.6 Har byggarbetsplatsens gränser varit klart och tydligt utmärkta samt stängsel och plank varit rätt anpassade till omgivningen och rena, snygga och väl underhållna?

19 Sida 3 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 6. Miljömässiga hänsyn Fråga 6.7 Har man vid utformning av den färdiga byggnaden/anläggningen tagit hänsyn till hur miljön påverkas långsiktig? 4. Ja 3. I hög grad 2. I mindre grad 1. Nej Fråga 6.8 Finns någon plan för energibesparande åtgärder? Fråga 6.9 Har Kretsloppsrådets riktlinjer för avfallshantering följts? Fråga 6.10 Har planerade miljöronder genomförts och dokumenterats?

20 Sida 1 (6) Utgåva 3 CHECKLISTA - 7. God arbetsmiljö Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla deltagare ska medverka till att projektet genomförs i en god arbetsmiljö. Vid projekteringen ska arbetsmiljöfrågorna beaktas både när det gäller genomförandet (produktionen) och den färdiga byggnadens/anläggningens drift. Alla i projektet är skyldiga att anmäla genomförande eller utformning/utförande som ger olämplig arbetsmiljö till ansvarig person. Byggarbetsplatsen ska hållas ren. Fråga 7.1 Har deltagarna medverkat till att projektet genomförts i en god arbetsmiljö? 4. Ja 3. I hög grad 2. I mindre grad 1. Nej Fråga 7.2 Har arbetsmiljöfrågorna beaktats vid projekteringen när det gäller projektets genomförande?

21 Sida 2 (6) Utgåva 3 CHECKLISTA - 7. God arbetsmiljö Fråga 7.3 Har arbetsmiljöfrågorna beaktats vid projekteringen när det gäller driften av den färdiga byggnaden/anläggningen? Fråga 7.4 Har det funnits en arbetsmiljöpolicy för projektet? 4. Ja 1. Nej Fråga 7.5 Har det funnits en projektanpassad arbetsmiljöplan? 4. Ja 1. Nej Fråga 7.6 Har det funnits en aktuell riskanalys?

22 Sida 3 (6) Utgåva 3 CHECKLISTA - 7. God arbetsmiljö Fråga 7.7 Har planerade skyddsronder genomförts och dokumenterats? Fråga 7.8 Har aktiv medverkan av anställda främjats när det gäller arbetsmiljöfrågor? Fråga 7.9 Har det funnits någon plan/rutiner för krishantering? 4. Ja 1. Nej Fråga 7.10 Har arbetsplatsen präglats av ordning och reda? 4. Ja 3. Inte fullt ut 2. Till viss del 1. Nej

23 Sida 4 (6) Utgåva 3 CHECKLISTA - 7. God arbetsmiljö Fråga 7.11 Har tillfartsvägarna till byggarbetsplatsen varit rena, fria från lera och säkra? Fråga 7.12 Har inte bara tillfartsvägar utan också angränsande vägar städats när det varit nödvändigt (d v s de angränsande vägar som använts av entreprenadmaskiner etc)? Fråga 7.13 Har det varit lätt att hitta platskontoret? 4. Ja 1. Nej Fråga 7.14 Har byggmaskiner och material förvarats inom byggarbetsplatsens gränser?

24 Sida 5 (6) Utgåva 3 CHECKLISTA - 7. God arbetsmiljö Fråga 7.15 Har byggmaterial och utrustning förvarats i god ordning och, där så varit lämpligt, övertäckt och skyddat? Fråga 7.16 Har personalutrymmena varit tillfredsställande? 4. Ja 1. Nej Fråga 7.17 Har transport- och utrymningsvägar inom arbetsområdet och i anslutning till detta varit tydligt markerade? Fråga 7.18 Har det funnits en dispositionsplan för arbetsområdet (APD-plan)? 4. Ja 1. Nej

25 Sida 6 (6) Utgåva 3 CHECKLISTA - 7. God arbetsmiljö Fråga 7.19 Har APD-planen följts? Fråga 7.20 Finns det någon plan för erfarenhetsåterföring beträffande arbetsmiljöfrågor? 4. Ja 1. Nej

26 Sida 1 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 8. God granne Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla i projektet ska verka för ett gott förhållande till grannar och omgivning under hela byggprocessen från planering fram till färdig byggnad/anläggning. Ansvariga i projektet ska fortlöpande informera om, och vara tillgängliga för, synpunkter från grannar och andra intressenter om verksamheten på arbetsplatsen, med början före produktionsstart och fram till dess att projektet är avslutat. Fråga 8.1 Hur har förhållandet till grannarna varit? 4. Utmärkt 3. Bra 2. Inte så bra 1. Dåligt Fråga 8.2 Har grannarna och andra berörda fortlöpande och i god tid informerats om verksamheten på arbetsplatsen?

27 Sida 2 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 8. God granne Fråga 8.3 Har några särskilda åtgärder vidtagits för att åstadkomma ett gott förhållande till grannarna? 4. Ja 1. Nej Fråga 8.4 Har eventuella klagomål som inkommit till byggarbetsplatsen dokumenterats och åtgärdats inom rimlig tid och på lämpligt sätt? Fråga 8.5 Har vikten av vänligt bemötande mot allmänheten betonats i arbetsplatsinstruktionen? 4. Ja 1. Nej Fråga 8.6 Har det funnits varningsskyltar till hjälp för fotgängare och vägtrafikanter?

28 Sida 3 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 8. God granne Fråga 8.7 Har vägen till platskontoret varit säker för besökare? Fråga 8.8 Har platskontoret varit tydligt utmärkt med skyltar? Fråga 8.9 Har hänsyn tagits till fotgängares behov, särskilt sådana som är handikappade eller rullstolsbundna? Fråga 8.10 Har fotgängare som passerat byggarbetsplatsen kunnat göra detta på ett säkert och skyddat sätt?

29 Sida 4 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 8. God granne Fråga 8.11 Har gatuskyltar och andra befintliga skyltar varit väl synliga? Fråga 8.12 Har tillfartsvägarna varit tydligt utmärkta? Fråga 8.13 Om vägar stängts av eller omdirigerats, har detta framgått tydligt för fordonsförare, cyklister och fotgängare? Fråga 8.14 Har det av skyltningen på arbetsplatsen tydligt framgått vilken person man ska vända sig till om man vill ha information om, eller har synpunkter på verksamheten på arbetsplatsen?

30 Sida 5 (5) Utgåva 3 CHECKLISTA - 8. God granne Fråga 8.15 Bär alla som deltar i projektet synliga ID-brickor på arbetsplatsen?

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra.

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra. UTMÄRKT BYGGE Utgåva 2 April 2007 Ämnesområden m e n 1. SAMVERKAN A........................ 4 Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Att respektera varandras roller. 2. PLANERING N OCH PROJEKTERING

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Säkerhet vid fasad- och takarbete

Säkerhet vid fasad- och takarbete Säkerhet vid fasad- och takarbete Detta dokument samt medföljande checklista är framtagna för att underlätta att hålla en hög säkerhet under byggprocessen vid fasadrenovering. Informationsmaterialet är

Läs mer

14.0 Tekniska checklistor

14.0 Tekniska checklistor 14.0 Tekniska checklistor 14.1 Teknisk checklista A2 Man 2 kollad Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar 1 Säkert och funktionsdugligt tillträde Syftet är att visa att entreprenören administrerar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kommunen har ett underlag för uppföljning och kvalitetssäkring av utförare oavsett om det sker av den egna kommunala verksamheten eller av privata

Läs mer

Planering av upphandling 12.1

Planering av upphandling 12.1 12.1 Mål: Att bestämma vad som skal upphandlas och när Indata: Tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar Utdata: Inköps- och leveransplaner 1. Tillskottskostnader Inköp av material och underentreprenader

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

KOLL &KONTROLL ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE

KOLL &KONTROLL ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE KOLL &KONTROLL ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE NY LAG NYA MÖJLIGHETER! Från och med 1 januari 2016 är det lag på att varje byggarbetsplats ska vara utrustad med elektronisk personalliggare. Det låter kanske

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning:

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning: Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder Innehållsförteckning: 1. Ordnings- och skyddsregler på arbetsområdet 2. Transporter 3. Miljö 4. Arbete med särskild risk 5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

Veckomeddelande v 07+08

Veckomeddelande v 07+08 Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. Veckomeddelande v 07+08 2016-02- 11 MÖTEN/KONFERENSER Ti 16/2 10.00-11.30 Skyddsrond Dansstudion To 18/2 10.00 Skyddsrond

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Generella regler för verksamheten på byggarbetsplatsen Konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen De generella reglerna för Specialistmålarna

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 Planen omfattar följande verksamhetsformer:

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Snickeriverkstad på byggarbetsplatsen

Allmänt arbetsplatsen Snickeriverkstad på byggarbetsplatsen 92 AFH.25 Allmänt arbetsplatsen Snickeriverkstad på byggarbetsplatsen Rätt planerad och placerad station sparar arbetstimmar och ger färre olyckor. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 15-16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Riktlinjer för klagomålshantering inom gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 1.

Riktlinjer för klagomålshantering inom gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 1. Titel: Klagomålshantering gymnasium, vuxenutbildning och SFI 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Uppdateras: Riktlinjer för klagomålshantering inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB 1 (10) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB Garda, januari 2014 Anna Larsson, verksamhetschef / föreståndare Conny Hörnsten, vårdhemschef Agneta Hörnsten Svanberg,

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Disposition Ansvarsformer Ersättningsformer Funktionsentreprenader Vilken upphandlingsform? Faktorer som styr valet av upphandlingsform

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret CHECKLISTA Nedan anges under respektive rubrik de krav som måste uppfyllas av exploatör som skall bygga inom området. Under varje rubrik finns dessutom

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas regeringsuppdrag Utveckla säkert elektroniskt informationsutbyte Leda och samordna

Läs mer

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00 Arbetsmiljöplan ByggDialog Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Mariebergs Förskola 2015-09-10-2016-08-31 Besöksadress till byggplatsen Drottning Kristinas Väg 4 Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-03-31 Planen gäller till 2015-01-31 Årets plan ska utvärderas senast 2015-01-10

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

MED DÅTIDEN IN I FRAMTIDEN. Hur vi arbetar på Sh bygg

MED DÅTIDEN IN I FRAMTIDEN. Hur vi arbetar på Sh bygg MED DÅTIDEN IN I FRAMTIDEN Hur vi arbetar på Sh bygg 1 Resultatet av vårt arbete finns i människors vardag under en lång tid. Därför gäller det för oss att satsa på bestående värden, utveckling och långsiktiga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

Kvalitet i alla led. - Varför Botrygg skiljer sig från resten

Kvalitet i alla led. - Varför Botrygg skiljer sig från resten Kvalitet i alla led - Varför Botrygg skiljer sig från resten Vår filosofi Mer än bara hus. När du flyttar in ett Botrygg-hus så kan du vara trygg i att du gjort ett bra val. Vi har förvaltat hus i nästan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Jan Kling IVsk. Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser

Jan Kling IVsk. Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser Jan Kling IVsk Bättre arbetsmiljö Säkrare arbetsplatser Ordnings- och skyddsregler Nödutgång Återsamlingsplats 2 2013-03-14 FiA dagen 12 mars 2013 Branschgemensamt samarbete för god arbetsmiljö och säkrare

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

Yttrande över revisorernas årsrapport 2009

Yttrande över revisorernas årsrapport 2009 Anita Granlund Administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-05-18 Yttrande över revisorernas årsrapport 2009 Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

skyddsrond: Digital arbetsmiljö

skyddsrond: Digital arbetsmiljö skyddsrond: Digital arbetsmiljö förvaltning eller motsvarande: datum: ansvarig chef: övriga deltagare: arbetsplats: skyddsombud: En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs som en vanlig skyddsrond,

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter

Läs mer

Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan 41, 831 30 ÖSTERSUND Tel 063-103332 Fax 063-100332 joakim@nymanadvokat.

Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan 41, 831 30 ÖSTERSUND Tel 063-103332 Fax 063-100332 joakim@nymanadvokat. 1 Östersunds Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 708 831 28 ÖSTERSUND Sökande Jämtkraft AB, 556001-6064 Box 394, 831 25 ÖSTERSUND Ombud Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan

Läs mer

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte TÄTSKIKT VÅTRUM Ämnet tätskikt våtrum behandlar olika tätskiktssystem i våtrum och underliggande konstruktioner. Det behandlar hur arbetet utförs vid såväl ombyggnader och tillbyggnader som vid nyproduktioner.

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling 2015-09-30 Sid 1 DETALJPLAN ÖSTRANDS MASSAFABRIK Östrand 3:4 m.fl, Västernorrlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2015-09-30 GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Berörda Detaljplanens

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar BLANKETT 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Lindström Lars ILmi TRV2014/ 5554 Dokumenttitel Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande

Läs mer

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy.

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01 3, 2006 Beslut Lönepolicy Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Ärendebeskrivning Bifogad lönepolicy skall utgöra grunden för en fungerande lönebildning. Målsättningen

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer