PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande vice ordförande tjg för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Olle Engström (M) Hamid Fard (FP) Sara Degerman-Carlsson (KD) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) Kent Hedberg (S) Ida Legnemark (V) Övriga Hans Alkmark Svante Stomberg Christer Johansson Annica Magnusson Per Olsson Bengt Himmelman Ingegerd Eriksson kommunchef bitr kommunchef ekonomichef marknadsförings- och informationschef personalchef tf. samhällsplaneringschef tf verksamhetssamordningschef

2 PROTOKOLL 2 (18) Hans Nyhlén Roger Cardell Åke Thor Maria Blom Margreth Brodell Staffan Vikström Eva Luvö Eva Andreaasson Elin Hjalmarsson Bertil Ekwall Göran Björklund näringslivsutvecklare finanssekreterare finanssekreterare finanssekreterare assistent organisationschef kvalitetssamordnare kvalitets- och utvecklinggsamordnare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 177 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Lennart Andreasson (V) som ersättare. 178 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Redovisning av inneliggande initiativärenden 2010 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande initiativärenden t o m 25 mars Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Redovisningen läggs till handlingarna.

3 PROTOKOLL 3 (18) /KS Yttrande över slutbetänkandet av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre offentlig service (SOU 2009:92) Finansdepartementet har gett Borås Stad möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning. Målet för utredningen är enligt regeringens direktiv att förbättra tillgängligheten till offentlig service i hela landet. I uppdraget ingår att föreslå former för samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner. Förvaltningens arbete med att göra service tillgänglig med IT och annan teknik ska drivas på. Utredningen ska resultera i förslag till ändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Den ideella sektorn ska involveras som aktörer i arbetet med att finna samverkanslösningar för lokal service. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad är i huvudsak positiv till utredningens förslag och anser att det är viktigt med samverkan mellan kommunerna och de statliga verksamheterna för att ge en god service till kommuninvånarna. Den offentliga servicen måste vara styrd av medborgarnas behov. Tillgängligheten till myndigheter förenklas och för medborgarna är det positivt att service och information förmedlas på samma ställe. Borås Stad välkomnar förslaget om en försöksverksamhet för att få erfarenheter av en samorganisering av Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt kommunernas ekonomiska bistånd, arbetsmarknads- och flyktingverksamhet. Kommunen är positiv till att delta i försöksverksamheten. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Remissvar avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande avseende överlåtelse av avtal inom koncernen Eco- Boråstapeter Eco-Boråstapeter AB (org. nr ) avser att omorganisera sin verksamhet såtillvida att den del av verksamheten som omfattar tillverkning och försäljning av tapeter kommer att flyttas över till Boråstapeter Förvaltning AB (org. nr ), som är ett helägt dotterbolag till Eco-Borås-tapeter AB. Eco-Boråstapeter AB kommer efter omorganisationen att inriktas på att bedriva affärsverksamhet indirekt via dotterbolag. Med anledning härav har Borås Stads godkännande begärts av att de avtalsförhållanden kommunen har med Eco-Boråstapeter AB överlåts på Boråstapeter Förvaltning AB.

4 PROTOKOLL 4 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Borås Stad accepterar att de avtalsförhållanden som kommunen har med Eco- Boråstapeter AB (org. nr ) överlåts på Boråstapeter Förvaltning AB (org. nr ) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Sjuhärads kommunalförbund, protokoll från sammanträde 19 februari 2010.(2010/KS ) b) Klagomål på Gatukontorets handläggning av enskilt skadeståndsanspråk. (Bengt Leander har tillskrivit bl a kommunalråden och framfört klagomål på att han inte fått fullt gehör för sina skadeståndsanspråk efter en läcka på renvattenledningen i Vedensgatan. Klagoskriften har överlämnats till Gatunämnden för kännedom och eventuell handläggning)(2010/ks ) /KS Personalekonomisk redovisning för 2009 Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den elfte i ordningen. I årets personalekonomiska redovisning finns jämförelser med andra kommuner av Borås storlek. På Borås initiativ har ett nätverk bildats tillsammans med åtta kommuner i Borås storleksordning för att ta fram gemensam personalstatistik i syfte att kunna jämföra den egna kommunen med andra kommuner. I årets redovisning finns jämförelser av utfall för aktuella verksamhets- och kvalitetsmål liksom jämförelser av jämställdhets- och arbetsvillkorsindex. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det personalpolitiska området. Redovisningen läggs till handlingarna.

5 PROTOKOLL 5 (18) /KS Delegationsbeslut;medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den februari 2010 (ärendenummer 33 36/2010), den 2 mars 2010 (ärendenummer 38/2010), den 8 mars 2010 (ärendenummer 8 och 39/2010), den 9 mars 2010 (ärendenummer 37 och 40/2010), den mars 2010 (41 44/2010), den 17 mars 2010 (ärendenummer och 48/2010), den 18 mars 2010 (ärendenummer 47/2010) och den mars 2010 (ärendenummer 49 50/ /KS Projektledare Simonsland och tillförordnad kommunchef Nuvarande kommunchef Hans Alkmark föreslås bli kommunens projektledare för området Simonsland. Under Hans tjänstledighet fram t.o.m. den 30 juni 2010 föreslås biträdande kommunchef Svante Stomberg gå in som tillförordnad kommunchef. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Hans Alkmark tillsätts som kommunens projektledare för Simonsland och Svante Stomberg tillsätts som tillförordnad kommunchef t.o.m. den 30 juni /KS Personalförmåner (initiativärende) Lena Palmén (S) lämnar ett initiativärende, se bilaga. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en gemensam policy för personalförmåner. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar att ärendet remitteras till Kommunledningskansliet för beredning. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar avslag på Lena Palméns yrkande.

6 PROTOKOLL 6 (18) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande, dels till Karl-Gustav Drotz avslagsyrkande och dels till sitt eget yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Ordförandens yrkande är huvudförslag i huvudomröstningen. För att utse motförslag i huvudomröstning ställer ordföranden proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande och dels till Karl-Gustav Drotz avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: Lena Palméns yrkande skall vara motförslag i huvudomröstningen. Huvudomröstning Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmersson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Ärendet remitteras till Kommunledningskansliet för beredning /KS Avtal om samordnad habilitering/rehabilitering Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram förslag till gemensamma rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Västra Götaland. Rutinerna är gemensamma för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland. Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget. Samverkansorganet ReKo Sjuhärad kommer att ta fram en plan för implementering av rutinen i vardagsarbetet.

7 PROTOKOLL 7 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Anta de framtagna rutinerna för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Rutinen gäller omgående /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäla och läggs till handlingarna: a) Stöd till förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. (Borås Stad har slutredovisat användandet av projektmedel från Ungdomsstyrelsen för KUPP, Kompetens- och kvalitetsutvecklingsprojekt för fritidsgårdarna i Borås Stad. Målet med projektet var att generellt lyfta kunskapsnivån i fritidsgårdsverksamheten. Ungdomsstyrelsen har beviljat medel med 2 290,3 tkr. Borås Stad har avsatt 1 172,9 tkr för projektet) (2006/KS ) b) VästKom, upphandling av hjälpmedelsförsörjning. (Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har träffat ett gemensamt avtal för hjälpmedelsförsörjning som träder i kraft )(2008/KS ) c) Projekt Skapande Skola.(Borås Stad har redovisat användandet av 2008 års medel från Statens Kulturråd för insatser inom ramen för Skapande Skola)(2008/KS ) d) Inbjudan till att ansöka om folkhälsomedel (Kommunledningskansliet har sökt medel för Vad bryr jag mig... - ett pilotprojekt om drogförebyggande arbete i Borås Stad. Slutredovisning av projektet har sänts till Fritids- och folkhälsonämnden) (2008/KS ) e) Projektmedel för utvecklingsinsatser i matematik. (Skolverket har beviljat Borås Stad projektmedel för utvecklingsinsatser i matematik på Gula skolan och Borgstenaskolan. Skolorna har fått sammanlagt kr. Medlen har använts till kompetensutveckling, samverkan med Navet samt utveckling av skolgårdsmiljön med syfte att använda miljöerna i matematikundervisningen. Miljöerna installeras under vårterminen Redovisning av hur projektmedlen använts har skett till Skolverket) (2009/KS )

8 PROTOKOLL 8 (18) f) Hemställan om att hemtjänstpersonal tilldelas varsin ryggsäck att bära saker i som ska användas till vårdtagare. (Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har besvarat skrivelsen)(2009/ks ) g) Var finns trygghetstanken i Tummarps barnomsorg? (Ett par föräldrar har skrivit till Borås Stad med synpunkter på barnomsorgen. Skrivelsen har översänts till Dalsjöfors kommundel för handläggning) 2010/KS ) h) Granskning av Hem för vård eller boende med särskild undervisning. (Ärendet har översänts till Socialnämnden för handläggning. Samråd i ärendet har skett mellan Individ och familjeomsorgen och Verksamhetssamordning)(2010/KS ) i) Invandrarrådets protokoll från sammanträde den 4 mars (2010/KS ) /KS /KS , 0234, 0245, 0248, 0252, 0255, 0256, 0257, 0258, 0270, 0278, Årsredovisning 2009 Verksamhetens resultat efter skatteintäkter och finansiella poster redovisas till +10,4 miljoner kronor, 89,6 miljoner kronor under ursprunglig budget. Inom detta resultat har således 20 miljoner kronor avsatts för framtida pensioner samt 94 miljoner kronor för Riksväg 27, 50 miljoner kronor till en stabiliseringsfond samt övriga avsättningar motsvarande 18 miljoner kronor. Efter tillägg för extraordinära poster på 22,5 miljoner kronor blev redovisat resultat till eget kapital då +32,9 miljoner kronor. Sammanlagt har avsättningar gjorts i bokslutet på 182 miljoner kronor, vilket förklarar det något låga redovisade resultatet. Sammanlagt finns nu avsättningar för framtiden på över 800 miljoner kronor. Årets redovisade skatteintäkter och statsbidrag blev 77 miljoner kronor lägre än ursprungligt budgeterat. Statsbidragen blev 7 miljoner kronor lägre än budgeterat medan skatteintäkterna minskade med 70 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: att godkänna årsredovisningen för kommunen för år 2009

9 PROTOKOLL 9 (18) att överföra budgetavvikelser i driftredovisningen på sammanlagt kronor från tidigare år varav kronor är tillgängliga under 2010 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING att lägga årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB till handlingarna. Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: Presidiet bemyndigas att göra redaktionella ändringar i texten /KS Digitalisering av Röda Kvarn Kulturnämnden ansöker om extra medel på 1,2 miljoner kronor för investering i digital utrustning till biografen Röda Kvarn. Projektet finns inte tidigare upptaget i Kommunfullmäktiges flerårsplan för perioden Kulturnämnden skriver att allt fler biografer blir digitaliserade. Idag finns 40 digitala biografer i Sverige. I Sjuhäradsbygden har Ulricehamn och Tranemo skaffat sig digital utrustning. Ytterligare 27 biografer i Sverige är på gång att digitalisera via ett projekt från Svenska Filminstitutet. Skurup och Arboga är exempel på två kommuner som tagit kostnaderna själva. Ett avgörande genombrott för digital bio är att det nu finns en internationell standard för digital bio (2 K projektor) vilket innebär att teknikinvesteringarna blir mer långsiktiga och stabila. Därmed har starten gått för en omfattande digitalisering av biografer världen över. Så gott som all produktion, distribution och visning av film kommer sannolikt att vara digital inom en femårsperiod. I riskzonen befinner sig många biografer på medelstora och små orter runt om i landet som inte genomför nödvändiga investeringar i ny teknik och som sannolikt kommer att slås ut när distributörerna går över till att enbart leverera digitala kopior. Kommunstyrelsen ser positivt på att föra vår Kulturbiograf Röda Kvarn in i din digitala framtiden. Betydande mervärden tillförs biografen bl.a. högre kvalitet och möjligheten att kunna se stora operaföreställningar live. Kommunstyrelsen bedömer att om Röda Kvarn även fortsättningsvis skall vara en viktig del av kommunens kulturutbud är denna teknikomvandling nödvändig att följa. Kostnadsmässigt innebär den nya tekniken att driftkostnaderna kan sänkas. Filmerna levereras i en mindre lätthanterlig hårddisk och är billigare att kopiera ut till landets biografer. Även transportkostnaderna kan sänkas. Tillkommer för

10 PROTOKOLL 10 (18) Kulturnämnden är kapitalkostnaden för investeringen. Med en avskrivningstid på 10 år blir den årliga tillkommande kostnaden ca kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor för digital utrustning till biografen Röda Kvarn /KS Årsredovisning avseende 2009 års verksamhet för Borås Samordningsförbund Styrelsen för Borås Samordningsförbund har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall respektive förbundsmedlem pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret De har i sin granskning inte funnit något som tyder på att verksamheten inte bedrivs ändamålsenligt och med god ekonomisk hushållning. Jäv På grund av jäv deltar inte Ingegerd Nyborg (M) i handläggning och beslut i detta ärende. För Ingegerd Nyborg tjänstgör Marie Fridén (M). Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Borås Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kulturnämnden, Barnbokslut 2009 samt uppföljning. (2010/KS )

11 PROTOKOLL 11 (18) b) Svenskt Vatten, utökad remiss av förslag till flerårsplan för Svenskt Vatten. (Skrivelsen är översänd till Gatunämnden för handläggning) (2010/KS ) c) Kommundelsnämnden Centrum, Östermalmsgården. (2010/KS ) d) Second opinion på utredningen om ett energikombinat från Borås Energi och Miljö AB. (Konsulten SWECO AB har erhållit uppdraget att för Borås Stads räkning redovisa en sk. second opinion. Avsikten är att genomlysa Borås Energi och Miljö AB:s utredning om ett energikombinat Bolaget har redovisat olika lokaliseringsalternativ där utgifterna för projektet beräknas mellan 1,2 mnkr och 1,6 mnkr. Beräknad konsultkostnad på ca kronor tas dels ur ekonomistyrnings anslag för controllerinsatser och dels från övrigt utrymme under Kommunstyrelsen. Utförande Syftet med denna second opinion är att granska den genomförda utredningen med särskilt fokus på följande frågeställningar från Borås Stad: 1. Är bevekelsegrunden för en förnyelse rätt beskrivna, är det så kallade nollalternativet redovisat rätt och nyanserat? 2. Är bedömningen att förlust av elcertifikaten trots genomförda ombyggnader av KVV (Generatorombyggnad) korrekt? 3. Är ingående bedömningar om investeringsbehov / belopp relevanta? 4. Beskriva fördelar / nackdelar med en flytt till Sobacken relevant och nyanserat? 5. Är det realistiska beskrivningar av möjligheterna vid Sobacken, med pelletstillverkning / etanoltillverkning? 6. Är tillräckliga riksanalyser avseende miljö, säkerhet, ekonomi m m gjorda med hänsyn till investeringens storlek? 7. Vilka frågeställningar tycker ni vi bör fokusera i ett principbeslut? Resultatet från denna second opinion redovisas i en rapport som belyser ovanstående frågeställningar samt övriga frågor och synpunkter som framkommit i studien med relevans i detta sammanhang) (2010/KS ) /KS Bidrag till Stiftelsen Nyföretagarcentrum Sjuhärads verksamhet för år 2010 Stiftelsen Nyföretagarcentrum Sjuhärad ansöker om anslag för verksamhetsåret Som stöd för ansökan bifogas verksamhetsberättelse för 2009 och verksamhetsplan för 2010.

12 PROTOKOLL 12 (18) Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag samt att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning för såväl dessa entreprenörer som deras förhoppningsvis blivande anställda. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning både i etableringsskedet och de närmaste åren därefter, om så önskas. Stiftelsen fungerar som bollplank och vägledande för att lotsa entreprenören fram till rätt beslut. Jäv På grund av jäv deltar inte Hamid Fard (FP) i handläggningen av detta ärende. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) Bidrag beviljas för Stiftelsen Nyföretagarcentrums verksamhet för 2010 med högst kronor. Medel tas ur Kommunledningskansliets enhet Näringsliv och Utrednings budget /KS Ansökan om markanvisning för etablering av handel på idrottsplatsen vid Hedvigsborg Wikowia AB har anhållit om markanvisning för etablering av handel på nuvarande idrottsplatsen vid Hedvigsborg. Wikowia AB vill tillhandahålla ändamålsenliga kommersiella lokaler för små och medelstora företag. Wikowia AB bedriver fastighetsförvaltning och byggnadsverksamhet huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner. Markanvisningsavtal har träffats med Wikowia AB som innebär att Bolaget under en tid av ett år från Kommunstyrelsens beslut har ensamrätt om att få exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1:2. Avtalet anger grundläggande villkor såsom att en förutsättning för Wikowia AB:s etablering är att befintlig idrottsverksamhet flyttas och ersätts med en ny anläggning. Avtalet är giltigt till Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunen godkänner markanvisningsavtal med Wikowia AB som under ett år ger bolaget ensamrätt att exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1:2. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Ulf Olssons yrkande.

13 PROTOKOLL 13 (18) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Morgan Hjalmarssons förslag och dels till Ulf Olssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Morgan Hjalmarssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Ulf Olssons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen godkänner markanvisningsavtal med Wikowia AB som under ett år ger bolaget ensamrätt att exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1: /KS Detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön Borås Stad har under senare år sett behov av mer detaljerade översvämningskartor för vissa områden inom kommunen som underlag till den fysiska planeringen, samt till kommunens riskanalys. De aktuella områdena gäller Viskan från Öresjöns utlopp till Rydboholm, Lillån från Gånghester till sammanflödet med Viskan, samt Viaredssjön. För att ta fram underlaget har DHI fått i uppdrag av Borås Stad att genomföra en detaljerad översvämningskartering i aktuella delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön. Utredningen bygger vidare på den översiktliga kartering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tidigare Räddningsverket, lät utföra längs hela Viskan under 2002 (Räddningsverket, 2002). I jämförelse med den översiktliga karteringen bygger den detaljerade karteringen på mer noggranna höjddata. Ett mer omfattande arbete än tidigare har också lagts ner på att samla in data och beskriva vattendragets bottenprofil, broar och dammar. Resultaten från karteringen redovisas som översvämningskartor i denna rapport, samt som kartskikt i digital form för kommande GIS-analyser. I levererade resultat

14 PROTOKOLL 14 (18) ingår även framtaget hydrologiskt underlag, data från inmätningen av bottenprofiler samt den hydrauliska modellen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Detaljerad översvämningskartering kommer utgöra underlag för framtida planering och fördjupad riskanalys för naturolyckor /KS Yttrande över ansökan om ändring av nätkoncession för linje för 130 kv ledningen BSL3 mellan Hägnen och Getängen i Borås Stad Borås Stad har fått Borås Elnäts ansökan avseende nätkoncession för kraftledning mellan Hägnen och Getängen för yttrande av Energimarknadsinspektionen. Den befintliga ledningen BSL3 ska kapas och två parallella 130 kv kabelförband ska byggas till en ny planerad transformatorstation intill industriområdet vid Nordskogen. Kraftledningen är en förutsättning för att planerad transformatorstation ska kunna tas i drift och möjliggöra elförsörjningen av den planerade expansionen av industriområdet. Utbyggnaden kommer medföra en ökning av driftsäkerheten för hela det primära elnätet. Borås Stad är fastighetsägare. Borås Stad har yttrat sig över samråd på 130 kv kraftledning och planerad transformatorstation. Av yttrandet framgår följande. I översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, är planerat område för ledningen och transformatorstationen beläget i ett alternativt läge för det planerade bostadsområdet Sjöbovallen. Området omfattas av en detaljplan från 1967, där området är markerat som parkmark och området för industri. Planerad ledning och transformatorstation bedöms ej stå i strid med detta. Ett förslag till yttrande har utarbetats. En ny detaljplan för området Nordskogen har tagits fram. Planen är antagen, men har ej vunnit laga kraft eftersom den är överklagad. Planerad ledning och transformatorstation ligger strax utanför området för den nya detaljplanen. I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår att en ny mottagningsstation, d v s föreslagen transformatorstation, behöver uppföras i den södra änden av fastigheten Hevea 6 för att klara elförsörjningen i området. Kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillföra. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inget att erinra. Skrivelse lämnas enligt förslag.

15 PROTOKOLL 15 (18) /KS Ansökan om bidrag för Lokala Naturvårdprojekt (LONA) 2010 Kommunen har möjlighet att söka bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) Ett förslag till ansökan har upprättats. Kommunen ansöker om bidrag för tre projekt: grönområdesplan, fladdermus och Borås friluftsguide. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Godkänna ansökan om bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt enligt upprättat förslag /KS Intern Miljöredovisning Borås Stad 2009 Borås Stads miljömål anger att alla nämnder och bolag ska fastställa en miljöplan (som bygger på både miljömålen som är fastställda för Borås Stad och målen för alla boråsare) som ska följas upp i samband med årsredovisningen. Nämnder och bolag ska redovisa sitt miljöarbete till Kommunstyrelsen. Nedanstående är en sammanställning över 2009 års miljöarbete i Borås Stads förvaltningar och bolag. För att underlätta för en helhetsbild av kommunkoncernen sändes en mall ut till samtliga förvaltningar och bolag med uppgifter som ska ingå i sammanställningen över årets verksamheter. I år har 24 av 32 nämnder/bolag (inkl delägda) lämnat in miljöredovisning. Inlämnat material önskades enligt särskilt utformad mall, vilken inte till fullo följts, varför helhetsbild med sammanställning utifrån mallen blir omöjlig utan kompletteringar från vissa förvaltningar med kommunövergripande verksamhetsansvar. Svar som givits riskerar också att dubbelredovisas eller missas eftersom verksamheter köper och säljer arbetsuppgifter mellan varandra och ansvaret för helheten blir svårfångad. Utmaningen blir att fånga trenderna över tid (främst i förhållande till miljömålen), samt bedöma om siffror ska betraktas som höga eller låga i en växande kommun. Sammanfattningsvis kan konstateras att det genomförts en hel del miljöåtgärder under året. Arbetet leder åt rätt håll men går för långsamt för att hinna uppfylla alla miljömål som gäller för Våra tjänsteresor, kommunens upphandling av bl a ekologiska livsmedel och arbetet med miljöledning är tre fokusområden där vi behöver arbeta mer.

16 PROTOKOLL 16 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till handlingarna /KS Miljörapport 2009 boråsarnas arbete för en hållbar utveckling 2008 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås. Miljönämnden gavs i uppdrag att årligen sammanställa miljötillståndet på Borås Stads hemsida samt redovisa till Kommunstyrelsen. I Miljörapport 2009 Boråsarnas arbete för en hållbar utveckling redovisas miljötillståndet i Borås och hur arbetet går med miljömålen. Miljönämnden har den 16 februari 2010 beslutat att översända Miljörapport 2009 Boråsarnas arbete för en hållbar utveckling till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna /KS Delegationsbeslut; delegation för att i egenskap av markägare avge yttrande till Byggnadsnämnden eller fastighetsbildningsmyndigheten över byggnadslov, tomtindelningar, lantmäteriförrättningar m.m. Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 mars 2010 (ärendenummer 5/2010) /KS Delegationsbeslut; delegation för yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 februari 2010 (ärendenummer 1/2010) och den 3 8 mars 2010 (ärendenummer 2 3/2010).

17 PROTOKOLL 17 (18) /KS Samhällsplaneringsavdelningen, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Ansökan om avstyckning inom strandskyddsområde avseende fastigheten Ullestrop 5:1 i Borås Stad. (Kommunstyrelsen har fått en avstyckning avseende fastigheten Gullestorp 5:1 på begäran om samrådsyttrande av Lantmäterimyndigheten med anledningen av att delar av området är beläget inom strandskydd. Området ingår i vattenskyddsområdet för Öresjö, vilket innebär att det är länsstyrelsen som ska handlägga denna begäran om samrådsyttrande. Ärendet har därför vidarebefordrats till länsstyrelsen) (2010/KS ) /KS Delegationsbeslut; anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2009 (ärendenummer 80 81/2010) /KS Delegationsbeslut; anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2010 (ärendenummer 1 33/2010) /KS Delegationsbeslut; upphandlingsärenden Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 mars 2010 (ärendenummer 4/2010) /KS Administrativa kontoret, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Ansökan om att bli upptagen på Borås Stads officiella lista över borgerliga begravningsofficianter. (Kommunstyrelsens ordförande har i skriftligt svar på ansökan meddelat att det för närvarande inte är aktuellt att utse fler officianter) (2010/KS )

18 PROTOKOLL 18 (18) Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulrik Nilsson (M) Kerstin Hermansson (C) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 april 2010 Göran Björklund

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 186 Initiativärende Personalförmåner Personalförmånerna vad det gäller friskvårdsaktiviteter i Borås Stad är idag orättvist fördelade mellan personalen. Denna budgetpost används som ett dragspel när det ska sparas. Redovisningen av hur förmånen fördelas visar även på att det oftast är de mer kvinnodominerade arbetsplasterna som har sämst möjlighet att ta del av den. En gemensam policy för friskvårdsaktiviteter är en viktig åtgärd för Borås Stad att vara en attraktiv arbetsgivare. Socialdemokraterna har under många år, senast i november 2009 när budgeten beslutades föreslagit en att en gemensam policy för personalförmåner tas fram. Lika många gånger så har majoriteten röstat ned förslaget. Socialdemokraterna föreslår Kommunstyrelsen besluta: att ta fram en gemensam policy för personalförmåner. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

20 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 194 Alternativt förslag SP 1 Ansökan om markanvisning för etablering av handel Wikowia AB har anhållit om markanvisning för etablering av handel på nuvarande idrottsplatsen vid Hedvigsborg. Wikowia AB vill tillhandahålla ändamålsenliga kommersiella lokaler för små och medelstora företag. Wikowia AB bedriver fastighetsförvaltning och byggnadsverksamhet huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner. Markanvisningsavtal har träffats med Wikowia AB som innebär att Bolaget under en tid av ett år från Kommunstyrelsens beslut har ensamrätt om att få exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1:2. Avtalet anger grundläggande villkor såsom att en förutsättning för Wikowia AB:s etablering är att befintlig idrottsverksamhet flyttas och ersätts med en ny anläggning. I markanvisningsavtalet ska framgå att Wikowia AB:s köp av fastigheten täcker samtliga kostnader för etablering av ny idrottsplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder till Kristineberg och Dammsvedjan. Avtalet är giltigt till Kommunstyrelsen föreslås besluta: Återremittera markanvisningsavtal med Wikowia AB för omförhandling. Av avtalet skall framgå att som förutsättning för köp av fastigheten skall samtliga kostnader för etablering av ny idrottsplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder till Kristineberg och Dammsvedjan täckas. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Ulf Olsson (S)

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.30 15.20 Omfattning 40 78 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 18.00 Omfattning 150 183 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats Kl 13.30 13.37 Omfattning 491 508 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-03-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 mars 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 13.37 15.00 Omfattning 151 176 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110 PROTOKOLL 1 (24) Tid och plats Kl 13.37 17.30 Omfattning 79 110 Närvarande Ulrik Nilsson (M) ordförande 79 92, 94 110 Ulf Olsson (S) vice ordförande 79 92, 94 110 Morgan Hjalmarsson (fp) 79 92, 94 110

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 juni 2014: 84 Upprop och val av justeringsmän och justering 85 Godkännande av föredragningslista 86 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.34 Omfattning 1 14 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/10

Protokoll Dnr: 0005/10 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/10 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen E9 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18.

Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18. PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18.00 smöte Omfning 10-23 ande ledamöter Kent Hedberg (S) Robin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer