PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande vice ordförande tjg för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Olle Engström (M) Hamid Fard (FP) Sara Degerman-Carlsson (KD) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) Kent Hedberg (S) Ida Legnemark (V) Övriga Hans Alkmark Svante Stomberg Christer Johansson Annica Magnusson Per Olsson Bengt Himmelman Ingegerd Eriksson kommunchef bitr kommunchef ekonomichef marknadsförings- och informationschef personalchef tf. samhällsplaneringschef tf verksamhetssamordningschef

2 PROTOKOLL 2 (18) Hans Nyhlén Roger Cardell Åke Thor Maria Blom Margreth Brodell Staffan Vikström Eva Luvö Eva Andreaasson Elin Hjalmarsson Bertil Ekwall Göran Björklund näringslivsutvecklare finanssekreterare finanssekreterare finanssekreterare assistent organisationschef kvalitetssamordnare kvalitets- och utvecklinggsamordnare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 177 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Lennart Andreasson (V) som ersättare. 178 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Redovisning av inneliggande initiativärenden 2010 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande initiativärenden t o m 25 mars Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Redovisningen läggs till handlingarna.

3 PROTOKOLL 3 (18) /KS Yttrande över slutbetänkandet av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre offentlig service (SOU 2009:92) Finansdepartementet har gett Borås Stad möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning. Målet för utredningen är enligt regeringens direktiv att förbättra tillgängligheten till offentlig service i hela landet. I uppdraget ingår att föreslå former för samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner. Förvaltningens arbete med att göra service tillgänglig med IT och annan teknik ska drivas på. Utredningen ska resultera i förslag till ändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Den ideella sektorn ska involveras som aktörer i arbetet med att finna samverkanslösningar för lokal service. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad är i huvudsak positiv till utredningens förslag och anser att det är viktigt med samverkan mellan kommunerna och de statliga verksamheterna för att ge en god service till kommuninvånarna. Den offentliga servicen måste vara styrd av medborgarnas behov. Tillgängligheten till myndigheter förenklas och för medborgarna är det positivt att service och information förmedlas på samma ställe. Borås Stad välkomnar förslaget om en försöksverksamhet för att få erfarenheter av en samorganisering av Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt kommunernas ekonomiska bistånd, arbetsmarknads- och flyktingverksamhet. Kommunen är positiv till att delta i försöksverksamheten. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Remissvar avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande avseende överlåtelse av avtal inom koncernen Eco- Boråstapeter Eco-Boråstapeter AB (org. nr ) avser att omorganisera sin verksamhet såtillvida att den del av verksamheten som omfattar tillverkning och försäljning av tapeter kommer att flyttas över till Boråstapeter Förvaltning AB (org. nr ), som är ett helägt dotterbolag till Eco-Borås-tapeter AB. Eco-Boråstapeter AB kommer efter omorganisationen att inriktas på att bedriva affärsverksamhet indirekt via dotterbolag. Med anledning härav har Borås Stads godkännande begärts av att de avtalsförhållanden kommunen har med Eco-Boråstapeter AB överlåts på Boråstapeter Förvaltning AB.

4 PROTOKOLL 4 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Borås Stad accepterar att de avtalsförhållanden som kommunen har med Eco- Boråstapeter AB (org. nr ) överlåts på Boråstapeter Förvaltning AB (org. nr ) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Sjuhärads kommunalförbund, protokoll från sammanträde 19 februari 2010.(2010/KS ) b) Klagomål på Gatukontorets handläggning av enskilt skadeståndsanspråk. (Bengt Leander har tillskrivit bl a kommunalråden och framfört klagomål på att han inte fått fullt gehör för sina skadeståndsanspråk efter en läcka på renvattenledningen i Vedensgatan. Klagoskriften har överlämnats till Gatunämnden för kännedom och eventuell handläggning)(2010/ks ) /KS Personalekonomisk redovisning för 2009 Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den elfte i ordningen. I årets personalekonomiska redovisning finns jämförelser med andra kommuner av Borås storlek. På Borås initiativ har ett nätverk bildats tillsammans med åtta kommuner i Borås storleksordning för att ta fram gemensam personalstatistik i syfte att kunna jämföra den egna kommunen med andra kommuner. I årets redovisning finns jämförelser av utfall för aktuella verksamhets- och kvalitetsmål liksom jämförelser av jämställdhets- och arbetsvillkorsindex. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det personalpolitiska området. Redovisningen läggs till handlingarna.

5 PROTOKOLL 5 (18) /KS Delegationsbeslut;medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den februari 2010 (ärendenummer 33 36/2010), den 2 mars 2010 (ärendenummer 38/2010), den 8 mars 2010 (ärendenummer 8 och 39/2010), den 9 mars 2010 (ärendenummer 37 och 40/2010), den mars 2010 (41 44/2010), den 17 mars 2010 (ärendenummer och 48/2010), den 18 mars 2010 (ärendenummer 47/2010) och den mars 2010 (ärendenummer 49 50/ /KS Projektledare Simonsland och tillförordnad kommunchef Nuvarande kommunchef Hans Alkmark föreslås bli kommunens projektledare för området Simonsland. Under Hans tjänstledighet fram t.o.m. den 30 juni 2010 föreslås biträdande kommunchef Svante Stomberg gå in som tillförordnad kommunchef. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Hans Alkmark tillsätts som kommunens projektledare för Simonsland och Svante Stomberg tillsätts som tillförordnad kommunchef t.o.m. den 30 juni /KS Personalförmåner (initiativärende) Lena Palmén (S) lämnar ett initiativärende, se bilaga. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en gemensam policy för personalförmåner. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar att ärendet remitteras till Kommunledningskansliet för beredning. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar avslag på Lena Palméns yrkande.

6 PROTOKOLL 6 (18) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande, dels till Karl-Gustav Drotz avslagsyrkande och dels till sitt eget yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Ordförandens yrkande är huvudförslag i huvudomröstningen. För att utse motförslag i huvudomröstning ställer ordföranden proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande och dels till Karl-Gustav Drotz avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: Lena Palméns yrkande skall vara motförslag i huvudomröstningen. Huvudomröstning Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmersson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Ärendet remitteras till Kommunledningskansliet för beredning /KS Avtal om samordnad habilitering/rehabilitering Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram förslag till gemensamma rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Västra Götaland. Rutinerna är gemensamma för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland. Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget. Samverkansorganet ReKo Sjuhärad kommer att ta fram en plan för implementering av rutinen i vardagsarbetet.

7 PROTOKOLL 7 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Anta de framtagna rutinerna för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Rutinen gäller omgående /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäla och läggs till handlingarna: a) Stöd till förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. (Borås Stad har slutredovisat användandet av projektmedel från Ungdomsstyrelsen för KUPP, Kompetens- och kvalitetsutvecklingsprojekt för fritidsgårdarna i Borås Stad. Målet med projektet var att generellt lyfta kunskapsnivån i fritidsgårdsverksamheten. Ungdomsstyrelsen har beviljat medel med 2 290,3 tkr. Borås Stad har avsatt 1 172,9 tkr för projektet) (2006/KS ) b) VästKom, upphandling av hjälpmedelsförsörjning. (Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har träffat ett gemensamt avtal för hjälpmedelsförsörjning som träder i kraft )(2008/KS ) c) Projekt Skapande Skola.(Borås Stad har redovisat användandet av 2008 års medel från Statens Kulturråd för insatser inom ramen för Skapande Skola)(2008/KS ) d) Inbjudan till att ansöka om folkhälsomedel (Kommunledningskansliet har sökt medel för Vad bryr jag mig... - ett pilotprojekt om drogförebyggande arbete i Borås Stad. Slutredovisning av projektet har sänts till Fritids- och folkhälsonämnden) (2008/KS ) e) Projektmedel för utvecklingsinsatser i matematik. (Skolverket har beviljat Borås Stad projektmedel för utvecklingsinsatser i matematik på Gula skolan och Borgstenaskolan. Skolorna har fått sammanlagt kr. Medlen har använts till kompetensutveckling, samverkan med Navet samt utveckling av skolgårdsmiljön med syfte att använda miljöerna i matematikundervisningen. Miljöerna installeras under vårterminen Redovisning av hur projektmedlen använts har skett till Skolverket) (2009/KS )

8 PROTOKOLL 8 (18) f) Hemställan om att hemtjänstpersonal tilldelas varsin ryggsäck att bära saker i som ska användas till vårdtagare. (Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har besvarat skrivelsen)(2009/ks ) g) Var finns trygghetstanken i Tummarps barnomsorg? (Ett par föräldrar har skrivit till Borås Stad med synpunkter på barnomsorgen. Skrivelsen har översänts till Dalsjöfors kommundel för handläggning) 2010/KS ) h) Granskning av Hem för vård eller boende med särskild undervisning. (Ärendet har översänts till Socialnämnden för handläggning. Samråd i ärendet har skett mellan Individ och familjeomsorgen och Verksamhetssamordning)(2010/KS ) i) Invandrarrådets protokoll från sammanträde den 4 mars (2010/KS ) /KS /KS , 0234, 0245, 0248, 0252, 0255, 0256, 0257, 0258, 0270, 0278, Årsredovisning 2009 Verksamhetens resultat efter skatteintäkter och finansiella poster redovisas till +10,4 miljoner kronor, 89,6 miljoner kronor under ursprunglig budget. Inom detta resultat har således 20 miljoner kronor avsatts för framtida pensioner samt 94 miljoner kronor för Riksväg 27, 50 miljoner kronor till en stabiliseringsfond samt övriga avsättningar motsvarande 18 miljoner kronor. Efter tillägg för extraordinära poster på 22,5 miljoner kronor blev redovisat resultat till eget kapital då +32,9 miljoner kronor. Sammanlagt har avsättningar gjorts i bokslutet på 182 miljoner kronor, vilket förklarar det något låga redovisade resultatet. Sammanlagt finns nu avsättningar för framtiden på över 800 miljoner kronor. Årets redovisade skatteintäkter och statsbidrag blev 77 miljoner kronor lägre än ursprungligt budgeterat. Statsbidragen blev 7 miljoner kronor lägre än budgeterat medan skatteintäkterna minskade med 70 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: att godkänna årsredovisningen för kommunen för år 2009

9 PROTOKOLL 9 (18) att överföra budgetavvikelser i driftredovisningen på sammanlagt kronor från tidigare år varav kronor är tillgängliga under 2010 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING att lägga årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB till handlingarna. Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: Presidiet bemyndigas att göra redaktionella ändringar i texten /KS Digitalisering av Röda Kvarn Kulturnämnden ansöker om extra medel på 1,2 miljoner kronor för investering i digital utrustning till biografen Röda Kvarn. Projektet finns inte tidigare upptaget i Kommunfullmäktiges flerårsplan för perioden Kulturnämnden skriver att allt fler biografer blir digitaliserade. Idag finns 40 digitala biografer i Sverige. I Sjuhäradsbygden har Ulricehamn och Tranemo skaffat sig digital utrustning. Ytterligare 27 biografer i Sverige är på gång att digitalisera via ett projekt från Svenska Filminstitutet. Skurup och Arboga är exempel på två kommuner som tagit kostnaderna själva. Ett avgörande genombrott för digital bio är att det nu finns en internationell standard för digital bio (2 K projektor) vilket innebär att teknikinvesteringarna blir mer långsiktiga och stabila. Därmed har starten gått för en omfattande digitalisering av biografer världen över. Så gott som all produktion, distribution och visning av film kommer sannolikt att vara digital inom en femårsperiod. I riskzonen befinner sig många biografer på medelstora och små orter runt om i landet som inte genomför nödvändiga investeringar i ny teknik och som sannolikt kommer att slås ut när distributörerna går över till att enbart leverera digitala kopior. Kommunstyrelsen ser positivt på att föra vår Kulturbiograf Röda Kvarn in i din digitala framtiden. Betydande mervärden tillförs biografen bl.a. högre kvalitet och möjligheten att kunna se stora operaföreställningar live. Kommunstyrelsen bedömer att om Röda Kvarn även fortsättningsvis skall vara en viktig del av kommunens kulturutbud är denna teknikomvandling nödvändig att följa. Kostnadsmässigt innebär den nya tekniken att driftkostnaderna kan sänkas. Filmerna levereras i en mindre lätthanterlig hårddisk och är billigare att kopiera ut till landets biografer. Även transportkostnaderna kan sänkas. Tillkommer för

10 PROTOKOLL 10 (18) Kulturnämnden är kapitalkostnaden för investeringen. Med en avskrivningstid på 10 år blir den årliga tillkommande kostnaden ca kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor för digital utrustning till biografen Röda Kvarn /KS Årsredovisning avseende 2009 års verksamhet för Borås Samordningsförbund Styrelsen för Borås Samordningsförbund har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall respektive förbundsmedlem pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret De har i sin granskning inte funnit något som tyder på att verksamheten inte bedrivs ändamålsenligt och med god ekonomisk hushållning. Jäv På grund av jäv deltar inte Ingegerd Nyborg (M) i handläggning och beslut i detta ärende. För Ingegerd Nyborg tjänstgör Marie Fridén (M). Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Borås Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kulturnämnden, Barnbokslut 2009 samt uppföljning. (2010/KS )

11 PROTOKOLL 11 (18) b) Svenskt Vatten, utökad remiss av förslag till flerårsplan för Svenskt Vatten. (Skrivelsen är översänd till Gatunämnden för handläggning) (2010/KS ) c) Kommundelsnämnden Centrum, Östermalmsgården. (2010/KS ) d) Second opinion på utredningen om ett energikombinat från Borås Energi och Miljö AB. (Konsulten SWECO AB har erhållit uppdraget att för Borås Stads räkning redovisa en sk. second opinion. Avsikten är att genomlysa Borås Energi och Miljö AB:s utredning om ett energikombinat Bolaget har redovisat olika lokaliseringsalternativ där utgifterna för projektet beräknas mellan 1,2 mnkr och 1,6 mnkr. Beräknad konsultkostnad på ca kronor tas dels ur ekonomistyrnings anslag för controllerinsatser och dels från övrigt utrymme under Kommunstyrelsen. Utförande Syftet med denna second opinion är att granska den genomförda utredningen med särskilt fokus på följande frågeställningar från Borås Stad: 1. Är bevekelsegrunden för en förnyelse rätt beskrivna, är det så kallade nollalternativet redovisat rätt och nyanserat? 2. Är bedömningen att förlust av elcertifikaten trots genomförda ombyggnader av KVV (Generatorombyggnad) korrekt? 3. Är ingående bedömningar om investeringsbehov / belopp relevanta? 4. Beskriva fördelar / nackdelar med en flytt till Sobacken relevant och nyanserat? 5. Är det realistiska beskrivningar av möjligheterna vid Sobacken, med pelletstillverkning / etanoltillverkning? 6. Är tillräckliga riksanalyser avseende miljö, säkerhet, ekonomi m m gjorda med hänsyn till investeringens storlek? 7. Vilka frågeställningar tycker ni vi bör fokusera i ett principbeslut? Resultatet från denna second opinion redovisas i en rapport som belyser ovanstående frågeställningar samt övriga frågor och synpunkter som framkommit i studien med relevans i detta sammanhang) (2010/KS ) /KS Bidrag till Stiftelsen Nyföretagarcentrum Sjuhärads verksamhet för år 2010 Stiftelsen Nyföretagarcentrum Sjuhärad ansöker om anslag för verksamhetsåret Som stöd för ansökan bifogas verksamhetsberättelse för 2009 och verksamhetsplan för 2010.

12 PROTOKOLL 12 (18) Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag samt att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning för såväl dessa entreprenörer som deras förhoppningsvis blivande anställda. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning både i etableringsskedet och de närmaste åren därefter, om så önskas. Stiftelsen fungerar som bollplank och vägledande för att lotsa entreprenören fram till rätt beslut. Jäv På grund av jäv deltar inte Hamid Fard (FP) i handläggningen av detta ärende. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) Bidrag beviljas för Stiftelsen Nyföretagarcentrums verksamhet för 2010 med högst kronor. Medel tas ur Kommunledningskansliets enhet Näringsliv och Utrednings budget /KS Ansökan om markanvisning för etablering av handel på idrottsplatsen vid Hedvigsborg Wikowia AB har anhållit om markanvisning för etablering av handel på nuvarande idrottsplatsen vid Hedvigsborg. Wikowia AB vill tillhandahålla ändamålsenliga kommersiella lokaler för små och medelstora företag. Wikowia AB bedriver fastighetsförvaltning och byggnadsverksamhet huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner. Markanvisningsavtal har träffats med Wikowia AB som innebär att Bolaget under en tid av ett år från Kommunstyrelsens beslut har ensamrätt om att få exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1:2. Avtalet anger grundläggande villkor såsom att en förutsättning för Wikowia AB:s etablering är att befintlig idrottsverksamhet flyttas och ersätts med en ny anläggning. Avtalet är giltigt till Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunen godkänner markanvisningsavtal med Wikowia AB som under ett år ger bolaget ensamrätt att exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1:2. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Ulf Olssons yrkande.

13 PROTOKOLL 13 (18) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Morgan Hjalmarssons förslag och dels till Ulf Olssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Morgan Hjalmarssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Ulf Olssons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen godkänner markanvisningsavtal med Wikowia AB som under ett år ger bolaget ensamrätt att exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1: /KS Detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön Borås Stad har under senare år sett behov av mer detaljerade översvämningskartor för vissa områden inom kommunen som underlag till den fysiska planeringen, samt till kommunens riskanalys. De aktuella områdena gäller Viskan från Öresjöns utlopp till Rydboholm, Lillån från Gånghester till sammanflödet med Viskan, samt Viaredssjön. För att ta fram underlaget har DHI fått i uppdrag av Borås Stad att genomföra en detaljerad översvämningskartering i aktuella delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön. Utredningen bygger vidare på den översiktliga kartering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tidigare Räddningsverket, lät utföra längs hela Viskan under 2002 (Räddningsverket, 2002). I jämförelse med den översiktliga karteringen bygger den detaljerade karteringen på mer noggranna höjddata. Ett mer omfattande arbete än tidigare har också lagts ner på att samla in data och beskriva vattendragets bottenprofil, broar och dammar. Resultaten från karteringen redovisas som översvämningskartor i denna rapport, samt som kartskikt i digital form för kommande GIS-analyser. I levererade resultat

14 PROTOKOLL 14 (18) ingår även framtaget hydrologiskt underlag, data från inmätningen av bottenprofiler samt den hydrauliska modellen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Detaljerad översvämningskartering kommer utgöra underlag för framtida planering och fördjupad riskanalys för naturolyckor /KS Yttrande över ansökan om ändring av nätkoncession för linje för 130 kv ledningen BSL3 mellan Hägnen och Getängen i Borås Stad Borås Stad har fått Borås Elnäts ansökan avseende nätkoncession för kraftledning mellan Hägnen och Getängen för yttrande av Energimarknadsinspektionen. Den befintliga ledningen BSL3 ska kapas och två parallella 130 kv kabelförband ska byggas till en ny planerad transformatorstation intill industriområdet vid Nordskogen. Kraftledningen är en förutsättning för att planerad transformatorstation ska kunna tas i drift och möjliggöra elförsörjningen av den planerade expansionen av industriområdet. Utbyggnaden kommer medföra en ökning av driftsäkerheten för hela det primära elnätet. Borås Stad är fastighetsägare. Borås Stad har yttrat sig över samråd på 130 kv kraftledning och planerad transformatorstation. Av yttrandet framgår följande. I översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, är planerat område för ledningen och transformatorstationen beläget i ett alternativt läge för det planerade bostadsområdet Sjöbovallen. Området omfattas av en detaljplan från 1967, där området är markerat som parkmark och området för industri. Planerad ledning och transformatorstation bedöms ej stå i strid med detta. Ett förslag till yttrande har utarbetats. En ny detaljplan för området Nordskogen har tagits fram. Planen är antagen, men har ej vunnit laga kraft eftersom den är överklagad. Planerad ledning och transformatorstation ligger strax utanför området för den nya detaljplanen. I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår att en ny mottagningsstation, d v s föreslagen transformatorstation, behöver uppföras i den södra änden av fastigheten Hevea 6 för att klara elförsörjningen i området. Kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillföra. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inget att erinra. Skrivelse lämnas enligt förslag.

15 PROTOKOLL 15 (18) /KS Ansökan om bidrag för Lokala Naturvårdprojekt (LONA) 2010 Kommunen har möjlighet att söka bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) Ett förslag till ansökan har upprättats. Kommunen ansöker om bidrag för tre projekt: grönområdesplan, fladdermus och Borås friluftsguide. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Godkänna ansökan om bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt enligt upprättat förslag /KS Intern Miljöredovisning Borås Stad 2009 Borås Stads miljömål anger att alla nämnder och bolag ska fastställa en miljöplan (som bygger på både miljömålen som är fastställda för Borås Stad och målen för alla boråsare) som ska följas upp i samband med årsredovisningen. Nämnder och bolag ska redovisa sitt miljöarbete till Kommunstyrelsen. Nedanstående är en sammanställning över 2009 års miljöarbete i Borås Stads förvaltningar och bolag. För att underlätta för en helhetsbild av kommunkoncernen sändes en mall ut till samtliga förvaltningar och bolag med uppgifter som ska ingå i sammanställningen över årets verksamheter. I år har 24 av 32 nämnder/bolag (inkl delägda) lämnat in miljöredovisning. Inlämnat material önskades enligt särskilt utformad mall, vilken inte till fullo följts, varför helhetsbild med sammanställning utifrån mallen blir omöjlig utan kompletteringar från vissa förvaltningar med kommunövergripande verksamhetsansvar. Svar som givits riskerar också att dubbelredovisas eller missas eftersom verksamheter köper och säljer arbetsuppgifter mellan varandra och ansvaret för helheten blir svårfångad. Utmaningen blir att fånga trenderna över tid (främst i förhållande till miljömålen), samt bedöma om siffror ska betraktas som höga eller låga i en växande kommun. Sammanfattningsvis kan konstateras att det genomförts en hel del miljöåtgärder under året. Arbetet leder åt rätt håll men går för långsamt för att hinna uppfylla alla miljömål som gäller för Våra tjänsteresor, kommunens upphandling av bl a ekologiska livsmedel och arbetet med miljöledning är tre fokusområden där vi behöver arbeta mer.

16 PROTOKOLL 16 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till handlingarna /KS Miljörapport 2009 boråsarnas arbete för en hållbar utveckling 2008 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås. Miljönämnden gavs i uppdrag att årligen sammanställa miljötillståndet på Borås Stads hemsida samt redovisa till Kommunstyrelsen. I Miljörapport 2009 Boråsarnas arbete för en hållbar utveckling redovisas miljötillståndet i Borås och hur arbetet går med miljömålen. Miljönämnden har den 16 februari 2010 beslutat att översända Miljörapport 2009 Boråsarnas arbete för en hållbar utveckling till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna /KS Delegationsbeslut; delegation för att i egenskap av markägare avge yttrande till Byggnadsnämnden eller fastighetsbildningsmyndigheten över byggnadslov, tomtindelningar, lantmäteriförrättningar m.m. Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 mars 2010 (ärendenummer 5/2010) /KS Delegationsbeslut; delegation för yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 februari 2010 (ärendenummer 1/2010) och den 3 8 mars 2010 (ärendenummer 2 3/2010).

17 PROTOKOLL 17 (18) /KS Samhällsplaneringsavdelningen, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Ansökan om avstyckning inom strandskyddsområde avseende fastigheten Ullestrop 5:1 i Borås Stad. (Kommunstyrelsen har fått en avstyckning avseende fastigheten Gullestorp 5:1 på begäran om samrådsyttrande av Lantmäterimyndigheten med anledningen av att delar av området är beläget inom strandskydd. Området ingår i vattenskyddsområdet för Öresjö, vilket innebär att det är länsstyrelsen som ska handlägga denna begäran om samrådsyttrande. Ärendet har därför vidarebefordrats till länsstyrelsen) (2010/KS ) /KS Delegationsbeslut; anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2009 (ärendenummer 80 81/2010) /KS Delegationsbeslut; anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2010 (ärendenummer 1 33/2010) /KS Delegationsbeslut; upphandlingsärenden Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 mars 2010 (ärendenummer 4/2010) /KS Administrativa kontoret, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Ansökan om att bli upptagen på Borås Stads officiella lista över borgerliga begravningsofficianter. (Kommunstyrelsens ordförande har i skriftligt svar på ansökan meddelat att det för närvarande inte är aktuellt att utse fler officianter) (2010/KS )

18 PROTOKOLL 18 (18) Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulrik Nilsson (M) Kerstin Hermansson (C) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 april 2010 Göran Björklund

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 186 Initiativärende Personalförmåner Personalförmånerna vad det gäller friskvårdsaktiviteter i Borås Stad är idag orättvist fördelade mellan personalen. Denna budgetpost används som ett dragspel när det ska sparas. Redovisningen av hur förmånen fördelas visar även på att det oftast är de mer kvinnodominerade arbetsplasterna som har sämst möjlighet att ta del av den. En gemensam policy för friskvårdsaktiviteter är en viktig åtgärd för Borås Stad att vara en attraktiv arbetsgivare. Socialdemokraterna har under många år, senast i november 2009 när budgeten beslutades föreslagit en att en gemensam policy för personalförmåner tas fram. Lika många gånger så har majoriteten röstat ned förslaget. Socialdemokraterna föreslår Kommunstyrelsen besluta: att ta fram en gemensam policy för personalförmåner. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

20 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 194 Alternativt förslag SP 1 Ansökan om markanvisning för etablering av handel Wikowia AB har anhållit om markanvisning för etablering av handel på nuvarande idrottsplatsen vid Hedvigsborg. Wikowia AB vill tillhandahålla ändamålsenliga kommersiella lokaler för små och medelstora företag. Wikowia AB bedriver fastighetsförvaltning och byggnadsverksamhet huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner. Markanvisningsavtal har träffats med Wikowia AB som innebär att Bolaget under en tid av ett år från Kommunstyrelsens beslut har ensamrätt om att få exploatera och förvärva del av fastigheten Hedvigsborg 1:2. Avtalet anger grundläggande villkor såsom att en förutsättning för Wikowia AB:s etablering är att befintlig idrottsverksamhet flyttas och ersätts med en ny anläggning. I markanvisningsavtalet ska framgå att Wikowia AB:s köp av fastigheten täcker samtliga kostnader för etablering av ny idrottsplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder till Kristineberg och Dammsvedjan. Avtalet är giltigt till Kommunstyrelsen föreslås besluta: Återremittera markanvisningsavtal med Wikowia AB för omförhandling. Av avtalet skall framgå att som förutsättning för köp av fastigheten skall samtliga kostnader för etablering av ny idrottsplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder till Kristineberg och Dammsvedjan täckas. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Ulf Olsson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

kvalitet- och utvecklingssamordnare

kvalitet- och utvecklingssamordnare PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 15.56 Omfattning 106 144 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S)

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

2012-05-25. Göran Björklund

2012-05-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

25 September 2014 protokoll

25 September 2014 protokoll 25 September 2014 protokoll Tid och plats Omfattning 115 126 17.00 17.58 Fullmäktigehuset Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-08-09. Göran Björklund

2013-08-09. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2013-08-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer