PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Kjell Classon (S) ordförande vice ordförande tjg för Petter Löberg (S) tjg för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Annette Persson Carlson (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Övriga Hans Alkmark Svante Stomberg Christer Johansson Annica Magnusson Eva Andreasson Nelly Hayek Johannes Olsson kommunchef, sekreterare bitr kommunchef ekonomichef marknadsförings- och informationschef kvalitetsutvecklingssamordnare näringslivsutvecklare exploateringsingenjör

2 PROTOKOLL 2 (17) Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 151 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Karl-Gustav Drotz (KD) med Yvonne Persson (S) som ersättare. 152 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Likabehandlingsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar 2010 Förvaltningarnas personalsekreterare har i samarbete med fackliga företrädare sammanställt förslag till likabehandlingsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar. Planen är framtagen enligt Borås Stads riktlinjer. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Likabehandlingsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar 2010 fastställs enligt förslag /KS Mötesplats Sociala Media 2010 En ny arena för politiken Administrativa kontoret, ADK-Kompetens, och Kommunledningskansliet har tillsammans med Högskolan i Borås tagit fram en utbildningsdag/konferens om sociala medier och politiken. Datum för utbildningsdagen är den 10 maj Utbildningsdagen består av ett antal kvalificerade föreläsningar som både tar sin utgångspunkt i ett akademisk förhållningssätt och från branschens syn. Vidare kommer också de deltagare som önskar att kunna få praktisk hjälp med att välja, registrera och inbördes samordna de olika typer av sociala media som man önskar använda. Kommunstyrelsen tror, i likhet med många bedömare, att de sociala medierna kommer att få betydelse för och i politiken framöver. Detta kan komma att manifesteras redan i det kommande valet. Det är därför viktigt att de förtroendevalda tidigt skaffar och lär sig hantera de nya redskap som finns att tillgå. I

3 PROTOKOLL 3 (17) förlängningen kommer möjligheten att kunna ha öppna dialoger mellan förtroendevalda och medborgarna att vara en avgörande demokratifråga. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Samtliga förtroendevalda i Borås Stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala Media 2010 den 10 maj De förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet /KS Ombud till West Swedens föreningsstämma 2010 Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Marie Fridén (M) och Kjell Classon (S) utses till ombud vid West Swedens föreningsstämma i Uddevalla den 29 april Som ersättare utses Morgan Hjalmarsson (FP) och Lennart Andreasson (V) /KS Kvittering av checkar och postväxlar m.m. Kommunstyrelsen har , 638 beslutat om kvittering av kommunens på bank- och plusgiro innestående medel för Detta beslut ska kompletteras med ny befattningshavare. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och postanvisningar tills vidare och till dess annorlunda beslutats, dock längst till 2010 års utgång ska även kvitteras av finanschef Martin Jacobsson /KS Undertecknande av handlingar för delegationen för upptagande av lån m.m. Kommunstyrelsen har , 639 beslutat om undertecknande av handlingar för upptagande av lån m.m. för Detta beslut föreslås förändras enligt nedan.

4 PROTOKOLL 4 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Bemyndiga förvaltningschef Börje Hedström, finanschef Martin Jacobsson, redovisningschef Ronny Gabrielsson och ekonom Paul Green, att två i förening besluta om medelsplacering och finansiering i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för kommunens penninghantering för tiden intill 2010 års utgång /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Uppföljning av den kommunala krisberedskapen 2009, Borås Stad. (2009/KS ) b) Kommunrevisionen: Hantering av privata medel inom särskilda äldreboenden. (2010/KS ) c) Risker för höga flöden vid snabb snösmältning. (Skrivelse har inkommit från Länsstyrelsen Västra Götalands län med varning om risken att en snabb snösmältning kan leda till höga flöden och översvämningar. Länsstyrelsen informerar om möjliga framtida konsekvenser, behov av förberedelser och åtgärder inför snösmältningen) (2010/KS ) d) Redovisning av utbildningsbidrag 2009 (Folkpartiet Liberalerna i Borås)(2010/KS ) e) Underrättelse enligt 2 kap. 13 lagen om företagsrekonstruktion. (Malmö tingsrätt beslutade den 16 november 2009 att inleda företagsrekonstruktion avseende Bygg Mark & Kabel i Malmö AB (bolaget). Den av tingsrätten förordnade rekonstruktören underrättade bolagets kända borgenärer (däribland Borås Stad) om förfarandet. Bolaget har därefter (den 29 januari 2010) försatts i konkurs varför företagsrekonstruktionsförfarandet avslutats) (2009/KS ) f) Godkännande avseende överlåtelse av avtal inom koncernen Eco- Boråstapeter. (Eco-Boråstapeter AB (org.nr ) avser att omorganisera sin verksamhet såtillvida att den del av verksamheten som omfattar tillverkning och försäljning av tapeter kommer att flyttas över till Boråstapeter Förvaltning AB (org.nr ), som är ett helägt dotterbolag till Eco-Boråstapeter AB. Eco- Boråstapeter AB kommer efter omorganisationen att inriktas på att

5 PROTOKOLL 5 (17) bedriva affärsverksamhet indirekt via dotterbolag. Med anledning härav har Borås Stads godkännande begärts av att de avtalsförhållanden kommunen har med Eco-Boråstapeter AB överlåts på Boråstapeter Förvaltning AB) (2010/KS ) /KS Representanter till ny politikergrupp för översyn av kommunens nämndorganisation Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Björn Bergquist (M), Roland Andersson (S), Patric Cerny (FP), Kerstin Hermansson (C ), Ellie Blickfors (MP), Olle Hermansson (Vägv), Falco Güldenpfennig (KD) och Lennart Andreasson (V) utses till representanter för översyn av kommunens nämndorganisation /KS Grafiska regler för Borås Stad Kommunfullmäktige föreslås anta nya grafiska regler med regler för logotyp. Kommunens nuvarande grafiska regler, som framför allt bestämmer utseende och användning av logotyper, fastställdes Redan den tid som gått sedan dess kan vara skäl nog för en översyn av reglerna. De nya grafiska reglerna är till för att skapa harmoni i kommunens grafiska ansikte, och pekar bl.a. ut teckensnitt som ska användas i rubriker och brödtext i vår kommunikation. Reglerna bestämmer också ett antal profilfärger, och hur bilder ska användas. Grafiska regler i denna bemärkelse har inte tidigare funnits i Borås Stad. I de grafiska reglerna finns också nya regler för kommunens logotyp. De reglerna innebär en avsevärd minskning av antalet logotyper. I kommunens kontakter med medborgarna ska det tydligt framgå att kommunen är avsändare. Detta sker enklast om man använder sig av en och samma, samlande logotyp. Förslaget till nya regler har varit på remiss till alla nämnder i den del som avser användning av logotyper.

6 PROTOKOLL 6 (17) Avsikten är att dessa regler ska börja användas för allt nyproducerat material från den dag Kommunfullmäktige fattar beslut om reglerna. För befintliga trycksaker och annat material gäller att de får fasas ut under en rimlig tidsperiod. Kontorsmaterial som brevpapper, visitkort etc ska anpassas till den nya grafiska profilen inom sex månader. Samma tid gäller för hushålls- och personaltidningar samt för bildekaler. Broschyrer och affischer ska anpassas vid nytryck gammalt material får användas högst två år. Mindre skyltar ska anpassas inom ett år, medan större fasadskyltar anpassas vid nyproduktion. Även för arbetskläder gäller anpassning vid nyproduktion. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer grafiska regler för Borås Stad, med regler för logotyp, att ersätta tidigare grafiska regler och gälla från dagens datum. Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i reglerna /KS Kvalitetsredovisning läsåret för Borås Stad Varje kommun, varje skola i det offentliga skolväsendet, varje kommunal förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen göra en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i att dokumentera kvalitetsarbetet i verksamheten. Arbetet med kvalitetsredovisning ska främja kommunernas kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna ska även ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen beskriver måluppfyllelsen för läsåret i relation till statliga styrdokument. Borås Stads kvalitetsredovisning skall kopplas till den åtgärdsplan för förskola/skola för Borås Stad, som antogs av fullmäktige hösten I kvalitetsredovisningen summeras de styrkor och förbättringsområden som identifierats och nödvändiga åtgärder för förbättring skrivs, efter samråd med verksamheterna, in i åtgärdsplanen vid den årliga revideringen. Nästa revidering sker hösten Till grund för årets redovisning ligger verksamheternas och utbildningsnämndens egna kvalitetsredovisningar, centralt insamlade uppföljningar i form av nyckeltal, årsredovisningar, betygsstatistik och andra data från 2008/2009 såsom klimatundersökning och rektorers självskattningar samt Skolverkets statistik.

7 PROTOKOLL 7 (17) Borås Stad har erbjudit de enskilda förskolorna och de fristående grund- och gymnasieskolorna att delta i kvalitetsarbetet. Alla enskilda förskolor och fristående grundskolor samt flertalet av de fristående gymnasieskolorna har lämnat sina kvalitetsredovisningar till kommunen Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Ärendet läggs till handlingarna /KS Verksamhetssamordning, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Socialstyrelsen, insamling av uppgifter till Äldreguiden 2010 (Kommunledningskansliet har besvarat kommunenkäten. Enkäter avseende särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst och dagverksamhet har besvarats av kommundelarna) (2009/KS ) /KS Framställan från Lokalförsörjningsnämnden om förbättringsåtgärder på Viskaforsskolans skolgård I enlighet med begäran från kommundelsnämnden i Viskafors den 23 augusti 2007, har Lokalförsörjningskontoret genomfört en förstudie i samarbete med verksamheten. Projektet finns med i Borås Stads budget för Arbetet med skolgården och dess omgivning har inte genomförts i samband med ombyggnaden av skolan som färdigställdes 2008 p.g.a. att en närvärmeanläggning med pelletsbränsle har planerats för att fasa ut oljeuppvärmningen av skolan och badet. Dessa arbeten är lämpliga att utföra för upprustningen av skolgården, då schakter för värmekulvertar ska utföras på skolgården. Avsikten är att planera och projektera skolgårdsupprustningen parallellt med dessa arbeten så att skolgården också kan färdigställas under samma tidsperiod. Skolgården består i dagsläget av en stor asfalterad yta med två basketkorgar och ett par bänkbord. Delar av skolgården används idag till parkeringsplatser.

8 PROTOKOLL 8 (17) Lokalförsörjningskontoret har den 16 februari 2010 föreslagit att projekteringsuppdrag ges för förbättringsåtgärder avseende Viskaforsskolans skolgård, till en kostnad av kronor enligt 2010 års budget. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera ombyggnad av Viskaforsskolans skolgård för 4,0 miljoner kronor i enlighet med nämndens förslag den 16 februari /KS Utveckling av Borås Arena samt behov av borgen Fritids- och folkhälsonämnden har tillskrivit Kommunstyrelsen för att beskriva den utveckling som skett på Borås Arena sedan den stod klar 2005 samt de åtgärder som behövs framgent för att förvalta och förädla den på bästa sätt. Målet är att behålla anläggningen modern för att slå vakt om platsen som en av de mest attraktiva arenorna i landet. I sin skrivelse redovisar Fritids- och folkhälsonämnden de anläggningskompletteringar på sammanlagt 19,3 miljoner kronor som Borås Arena AB, som arenaägare, genomfört efter 2005 utifrån avtal med nämnden. Fritid- och folkhälsonämnden beskriver en modernisering av arenan genom storbildsskärmar, 100 st. lcd-skärmar samt reklamskyltar av Led- typ. Utvecklingsinsatserna beräknas till en investering på 9 miljoner kronor, och som medför en årlig hyreskostnad för nämnden på netto 1,1 miljoner kronor. För Borås Arena AB, som anläggningsägare och byggare, innebär moderniseringen behov av ökade lån. De lån som ursprungligen täcktes av den av Kommunfullmäktige beslutade borgen på 80 miljoner kronor är nu nedamorterade till 69,8 miljoner kronor. Moderniseringen på 9 miljoner kronor gör att den totala låneskulden behöver återgå till ursprungliga ca 80 miljoner kronor, vilket då fortfarande ligger inom av Kommunfullmäktige ursprunglig given borgensnivå. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen delar Fritids- och folkhälsonämndens bedömning av modernisering av Borås Arena. Nämndens behov av en kompensation för ökade kostnader får bedömas senare. Borås Arena AB:s behov av lån ryms inom av Kommunfullmäktige given borgensnivå på 80 miljoner kronor.

9 PROTOKOLL 9 (17) /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2010/KS ) b) Länsstyrelsen Västra Götalands län, inbjudan att ansöka om medel för att förebygga våld och förtryck i hederns namn, (Ärendet är översänt till Socialnämnden för handläggning)(2010/ks ) c) Remiss avseende dimensioneringen av riksidrottsgymnasieverksamheten (Riksidrottsförbundet har skickat remisser till berörda kommuner för kännedom) (2010/KS ) d) Lärande i Östergötland AB, meddelande att start av skola planeras (2009/KS ) /KS Ändring av tidigare beslut av Skolinspektionen om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås Skolinspektionen avslog i beslut den 22 januari 2010, dnr :1415, ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökningar av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan, Realgymnasiet i Borås, i Borås kommun. Den 15 februari 2010 inkom Lärande i Östergötland AB med ett överklagande av Skolinspektionens beslut avseende två av de sökta utbildningarna: Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. Med ändring av Skolinspektionens beslut den 22 januari 2010, har Skolinspektionen den 5 mars 2010 beslutat att den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås i Borås kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. Ovanstående utbildningar ställs därmed under Skolinspektionens tillsyn. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet läggs till handlingarna.

10 PROTOKOLL 10 (17) Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Lärande i Östergötland AB har rätt till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Ärendet läggs till handlingarna /KS Skolinspektionens beslut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad Skolinspektionen har den 9 mars 2010 förklarat att den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram från och med bidragsåret Utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram ställs därmed under Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen har den 9 mars 2010 avslagit ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande Livsmedelsprogrammet. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet läggs till handlingarna. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar att överklagar Skolinspektionens beslut att Baggium Utbildning AB har rätt till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram, se bilaga.

11 PROTOKOLL 11 (17) Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Ärendet läggs till handlingarna /KS Omräkning av ersättning till fristående skolor 2010 Kommunfullmäktige fattade den 21 januari 2010 beslut om principer för beräkning av bidrag till fristående skolor och enskild barnomsorg. Kommunstyrelsen fick samtidigt ett bemyndigande att fatta beslut om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. När Kommunstyrelsen den 8 mars 2010 fastställde nämndbudgetarna, visar det sig att Kommundelsnämnderna har fördelat mer resurser till grundskolan och förskoleklasserna än vad Kommunfullmäktige gjorde i november Därför måste nu ersättningarna till dessa respektive verksamheter räknas om. När det gäller barnomsorgen har Kommundelsnämnderna däremot fördelat mindre resurser till verksamheten än Kommunfullmäktige gjorde, varför bidragen ligger fast. Jäv På grund av jäv deltar inte Kerstin Koivisto (Vägv) i handläggning och beslut i detta ärende. För Kerstin Koivisto (Vägv) tjänstgör Mats Brandt (C). Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Följande grundbidrag per elev i fristående skola gäller för 2010: Grundskola år kr/mån kr/mån Förskoleklass kr/mån

12 PROTOKOLL 12 (17) Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar i första hand: Kommunfullmäktige skall fastställa ersättningen för fristående skolor och i andra hand: Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbidrag att gälla för grundskola 2010: År kr/månad År kr/månad Förskoleklass se bilaga kr/månad, Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på Lena Palméns yrkande i första hand och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Lena Palméns yrkande i första hand röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen bifallit Lena Palméns yrkande i första hand". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Kjell Classon (S), Rose- Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6: Lena Palméns yrkande i första hand avslås. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz (KD) förslag och dels till Lena Palméns yrkande i andra hand och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz (KD) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande i andra hand ".

13 PROTOKOLL 13 (17) Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Kjell Classon (S), Rose- Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Följande grundbidrag per elev i fristående skola gäller för 2010: Grundskola år kr/mån kr/mån Förskoleklass kr/mån Protokollsanteckning I beslutet deltar inte Kjell Classon (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S) och Ulf Olsson (S) /KS Omräkning av timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2010 samt delegation av beslut om tillfälligt ändrad grund för utbetalning av timersättning Ersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet skall, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009, utgå för utförda timmar hos brukaren. Redovisning av den utförda tiden skall göras med hjälp av Borås Stads tidredovisningssystem, Mobipen, som även tillhandahålls externa utförare. Enligt beslutet skall endast utförda timmar, som registrerats i Mobipen, utgöra grund för ersättning. Under den tid som hemtjänstvalet har varit igång har det förekommit problem med de tekniska lösningar som finns för att de externa utförarna skall kunna redovisa sina utförda timmar till kommunen. Kommunstyrelsen menar att under sådana omständigheter är det rimligt att tillfälligt ändra grunden för utbetalning. I stället för utförda timmar hos vårdtagaren bör beställda timmar av utföraren ligga till grund för utbetalningen när det är problem med tidredovisningen. Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att svara för beslut om tillämpning och verkställighet. I sådana fall, som beskrivits ovan, kan det handla om beslut som måste fattas skyndsamt och i nära kontakt med berörda parter. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att delegera besluten till en tjänsteman istället för att Kommunstyrelsen fattar beslut vid ett vanligt beslutssammanträde.

14 PROTOKOLL 14 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommunstyrelsen delegerar till chefen för Verksamhetssamordning vid Kommunledningskansliet att besluta om tillfälligt ändrad grund för utbetalning av timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet. I de fall en extern utförare åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma 285 kronor i tätort och 296 kronor i glesbygd. I de fall en extern utförare åtar sig att utföra både omvårdnads- och serviceinsatser blir ersättningen per timma 331 kr i tätort och 341 kronor i glesbygd från den 1 januari I beslutet deltar inte Kjell Classon (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Protokollsanteckning Kjell Classon (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S), se bilaga /KS Show Up Fashion Award 2010 Konceptet är framtagit för en långsiktig varaktighet. Tävlingen kommer att vara återkommande årligen, och ha egen logga och informationsmaterial. Juryn skall väljas med omsorg en mix som drar upp status på hela arrangemanget. Tävlingsreglerna skall uppmuntra kreativitet samt affärs strävan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Finansiell garanti för en finansieringsbas som motsvarar kronor för att utveckla Show up Fashion Award /KS Yttrande över detaljplan för del av Norra Centrum, Simonsland 10 m.fl. Byggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan/utställning.

15 PROTOKOLL 15 (17) Syftet är att generationer av byggnader ska ge förutsättningar för en mångsidig miljö där olika typer av verksamheter kan flätas samman till levande stadskvarter med fler entréer, platser och stråk som en naturlig del av stadskärnan. Simonsland ligger precis intill stadskärnan och Högskolan i Borås och är tydligt avgränsat av trafikleder och järnvägar samt genomkorsas av Viskan. Planområdet omfattar ca 5 ha och innehåller strax över kvm lokalyta i industri- och kontorsbyggnader från olika tidsepoker, där AB Svenskt Konstsilke har gjort tydliga avtryck med sina stora byggnadsvolymer. Kommunstyrelsen har den 17 augusti 2009 lämnat ett samrådsyttrande. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Enligt konceptet till översvämningskarteringen så ligger gräns för framtida 100-årsflöde på ca 132,7 m. Bestämmelse i detaljplanen är reglerad till +133,0 m vid nybyggnationer i området, vilket Kommunstyrelsen bedömer är en lämplig nivå att hålla sig till. Efter samrådet lyftes förslaget om en ny bro över Viskan och anslutning av Viskastrandsgatan till Bäckeskogvägen ur detaljplanen. Kommunledningskansliet har emellertid tagit fram en samhällsekonomisk bedömning av förslaget och funnit det vara fördelaktigt ur den aspekten men även trafikmässigt och tillgänglighetsmässigt. Kommunstyrelsen önskar därför att Byggnadsnämnden i ett särskilt detaljplaneuppdrag prövar möjligheten att genomföra förslaget om en ny bro över Viskan norr om Norrbro samt att ansluta Viskastrandsgatan till Bäckeskogsvägen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande av slutrapport för projekt Hasselmus, lokalt naturvårdsprojekt 2006 Syftet med projektet Hasselmus har varit att få en bild av artens status i sjuhäradskommunerna Borås, Mark, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Projektet har bestått av följande åtgärder: 1. Inventering hasselmus i de fem kommunerna och resultaten redovisade i en varsin rapport och på hemsidor 2. Gemensam rapport om hasselmusens status i Sjuhärad 3. Gemensam broschyr om hasselmusen i Sjuhärad

16 PROTOKOLL 16 (17) 4. Restaurering av en hasselmuslokal i Istorp, Marks kommun Projektet beviljades genom Länsstyrelsens beslut kronor i statsbidrag. Projektet är nu genomfört och slutrapporten översänds till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) Godkänna slutrapport för projekt Hasselmus och översända den till Länsstyrelsen i Västra Götaland /KS m.fl. Samhällsplaneringsavdelningen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Västtrafik AB, ekonomisk rapport (Västtrafik har översänt ekonomisk rapport för perioden jan. dec till ägarna. Rapporten visar på ett resultat före ägarersättning på mnkr på helåret, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 77 mnkr. Den positiva avvikelsen är i första hand hänförbar till indexutvecklingen. När det gäller affärsområde Sjuhärad så visar rapporten på ett resultat före ägarersättning på mnkr på helåret, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 14 mnkr. När det gäller Borås Stad visar rapporten på ett aktieägartillskott på 80,8 mnkr för helåret, vilket är ca 14 mnkr lägre än budget) (2009/KS ) b) Västtrafik AB, ekonomisk rapport prognos 1, (Västtrafik har översänt prognos 1 för 2010 till ägarna. Denna första prognos visar på ett resultat före ägarersättning på mnkr på helåret, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 13 mnkr. Prognos 1 återspeglar i stort summeringen av När det gäller affärsområde Sjuhärad så visar denna första prognos på en negativ avvikelse mot budget med 4 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på minskat resande på kontoladdning samt lägre prishöjning än budgeterat. När det gäller Borås Stad visar prognosen på ett aktieägartillskott på 96,7 mnkr för helåret, vilket är ca 2,3 mnkr högre än budget) (2010/KS )

17 PROTOKOLL 17 (17) /KS Delegationsbeslut; rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3 mars 2010 (ärendenummer 1/2010) /KS Delegationsbeslut; handkassor Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den februari 2010 (ärendenummer 1 2/2010) /KS Administrativa kontoret, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Likviditetsrapport; Borås Stad, extern upplåning. (per den 28 februari 2010) (2010/KS ) Vid protokollet Hans Alkmark Justeras Ulrik Nilsson (M) Karl-Gustav Drotz (KD) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 april 2010 Göran Björklund

18 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 166 E 3 b Alternativt förslag Ändring av tidigare beslut av Skolinspektionens om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås. Skolinspektionen ändrar sitt beslut från den 22 januari 2010 och förklarar att den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Vi Socialdemokrater anser att rätten till bidrag för Realgymnasiet i Borås innebär stora problem för den kommunala gymnasieskolan när det gäller de godkända utbildningarna enligt ovan. Socialdemokrater föreslår Kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Lärande i Östergötland AB har rätt till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 167 E 3 f Alternativt förslag Skolinspektionens beslut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad Skolinspektionen förklarar att den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram. Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Skolinspektionen avslår ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande Livsmedelprogrammet. Enligt Skolinspektionens helhetsbedömning skulle en etablering av utbildningen innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i Borås Stad. Vi Socialdemokrater anser att rätten till bidrag för Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad innebär stora problem för den kommunala gymnasieskolan även när det gäller de godkända utbildningarna enligt ovan. Socialdemokrater föreslår Kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Baggium Utbildning AB har rätt till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

20 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 168 E 4 Omräkning av ersättning till fristående skolor 2010 Vi socialdemokrater anser att regelverket för ersättning till privata skolor i sig innebär att den kommunala verksamheten utarmas samtidigt som det bidrar till ökad segregation och social orättvisa i Borås. I praktiken innebär friskolor en fördyring av verksamheten totalt sett när enstaka elever lämnar kommunens verksamhet och går över till den privata. Kommunen får betala med utgångspunkt från en genomsnittskostnad, men får inte motsvarande kostnadsminskning i sin egen verksamhet. När principerna för beräkning av ersättningar fastställdes i januari 2010 hade vi ett alternativt förslag som byggde på att den s.k. tilläggsresursen, inte fullt ut skall ingå i beräkningen av ersättningarna. I stället skall beräkningen utgå ifrån att tilldelningen för sociala faktorer skall motsvara den som tillfaller den kommundel som får minst. I förslaget ingick också att ett avdrag på ytterligare 5 % skall göras i tilldelningen till de privata skolorna. Detta motsvarar de kostnader som kommunen har som skolmyndighet, t ex för överkapacitet av lokaler. Vi socialdemokrater menar att en omräkning av bidragen, som enligt lag måste göras om skolan tilldelas mer resurser, skall göras i enlighet med vårt tidigare förslag. Detta ger ett lägre bidrag till de privata skolorna än vad majoriteten föreslår. Vi har ytterligare en invändning mot majoritetens förslag. Vi anser att Kommunfullmäktige skall fatta beslut om ersättningens storlek. Frågor om kommunens relationer till enskild verksamhet är av sådan principiell betydelse att Kommunfullmäktige skall behandla dem. Vårt beslutsförslag: I första hand: Kommunfullmäktige skall fastställa ersättningen för fristående skolor. I andra hand: Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbidrag att gälla för grundskola 2010:

21 År kr/månad År kr/månad Förskoleklass kr/månad. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

22 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 168 E 4 Protokollsanteckning Ersättning till fristående skolor 2009 Vi Socialdemokrater anser att den nya lagen som innebär att ett tillägg med 6 % för att kompensera de privata fristående skolornas och barnomsorgens för att de inte kan lyfta moms på samma sätt som kommunen överkompenserar dem jämfört med kommunal skola och barnomsorg. I kommuner där man tidigare har använt sig av systemet med momskompensation för faktiska kostnader har det visat sig att det snarare handlar om 2-3 %. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

23 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 169 Protokollsanteckningen E 5 Omräkning av timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2010 samt delegation av beslut om tillfälligt ändrad grund för utbetalning av timersättning Socialdemokraterna deltar inte beslutet. Vi sa nej till införandet av hemtjänstvalet och har i enlighet med vårt ställningstagande inte för avsikt att föra fram ett eget förslag på timersättningar. Vad man kan konstatera, vilket vi framfört vid införandet av hemtjänstvalet, är att administrationen ökat och att efterfrågan på privata utförare är mycket lågt. Vi kan dessutom genom förslaget som den borgerliga majoriteten tvingas ta idag även konstatera att det tekniska system som skulle registrera den utförda tiden av de privata utförarna inte fungerar. Vilket med stor sannolikhet kommer att öka kostnaderna för hemtjänsten. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.30 15.20 Omfattning 40 78 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

PROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande PROTOKOLL 1 (38) Tid och plats Kl 13.30 16.56 Omfattning 398 441 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV E11 BESLUTSFÖRSLAG Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV Kommunstyrelsen föreslås besluta: Upprättat förslag till ersättningar till externa utförare av hemtjänst inom LOV fastställs

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.34 Omfattning 1 14 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center

Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center 2014-03-25 1(10) Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center Omfattning 34-53 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) ordförande Birgitta Bergman (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-27, 193 E 4 Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110 PROTOKOLL 1 (24) Tid och plats Kl 13.37 17.30 Omfattning 79 110 Närvarande Ulrik Nilsson (M) ordförande 79 92, 94 110 Ulf Olsson (S) vice ordförande 79 92, 94 110 Morgan Hjalmarsson (fp) 79 92, 94 110

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 juni 2014: 84 Upprop och val av justeringsmän och justering 85 Godkännande av föredragningslista 86 Tekniska förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 17.30 18.25 Omfattning 114 127 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Heléne Vistbacka Roth (FP) Gunbritt Johansson (V) Ernad Suntic (S) Rauno

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer