PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Kjell Classon (S) ordförande vice ordförande tjg för Petter Löberg (S) tjg för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Annette Persson Carlson (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Övriga Hans Alkmark Svante Stomberg Christer Johansson Annica Magnusson Eva Andreasson Nelly Hayek Johannes Olsson kommunchef, sekreterare bitr kommunchef ekonomichef marknadsförings- och informationschef kvalitetsutvecklingssamordnare näringslivsutvecklare exploateringsingenjör

2 PROTOKOLL 2 (17) Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 151 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Karl-Gustav Drotz (KD) med Yvonne Persson (S) som ersättare. 152 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Likabehandlingsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar 2010 Förvaltningarnas personalsekreterare har i samarbete med fackliga företrädare sammanställt förslag till likabehandlingsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar. Planen är framtagen enligt Borås Stads riktlinjer. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Likabehandlingsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar 2010 fastställs enligt förslag /KS Mötesplats Sociala Media 2010 En ny arena för politiken Administrativa kontoret, ADK-Kompetens, och Kommunledningskansliet har tillsammans med Högskolan i Borås tagit fram en utbildningsdag/konferens om sociala medier och politiken. Datum för utbildningsdagen är den 10 maj Utbildningsdagen består av ett antal kvalificerade föreläsningar som både tar sin utgångspunkt i ett akademisk förhållningssätt och från branschens syn. Vidare kommer också de deltagare som önskar att kunna få praktisk hjälp med att välja, registrera och inbördes samordna de olika typer av sociala media som man önskar använda. Kommunstyrelsen tror, i likhet med många bedömare, att de sociala medierna kommer att få betydelse för och i politiken framöver. Detta kan komma att manifesteras redan i det kommande valet. Det är därför viktigt att de förtroendevalda tidigt skaffar och lär sig hantera de nya redskap som finns att tillgå. I

3 PROTOKOLL 3 (17) förlängningen kommer möjligheten att kunna ha öppna dialoger mellan förtroendevalda och medborgarna att vara en avgörande demokratifråga. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Samtliga förtroendevalda i Borås Stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala Media 2010 den 10 maj De förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet /KS Ombud till West Swedens föreningsstämma 2010 Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Marie Fridén (M) och Kjell Classon (S) utses till ombud vid West Swedens föreningsstämma i Uddevalla den 29 april Som ersättare utses Morgan Hjalmarsson (FP) och Lennart Andreasson (V) /KS Kvittering av checkar och postväxlar m.m. Kommunstyrelsen har , 638 beslutat om kvittering av kommunens på bank- och plusgiro innestående medel för Detta beslut ska kompletteras med ny befattningshavare. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och postanvisningar tills vidare och till dess annorlunda beslutats, dock längst till 2010 års utgång ska även kvitteras av finanschef Martin Jacobsson /KS Undertecknande av handlingar för delegationen för upptagande av lån m.m. Kommunstyrelsen har , 639 beslutat om undertecknande av handlingar för upptagande av lån m.m. för Detta beslut föreslås förändras enligt nedan.

4 PROTOKOLL 4 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Bemyndiga förvaltningschef Börje Hedström, finanschef Martin Jacobsson, redovisningschef Ronny Gabrielsson och ekonom Paul Green, att två i förening besluta om medelsplacering och finansiering i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för kommunens penninghantering för tiden intill 2010 års utgång /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Uppföljning av den kommunala krisberedskapen 2009, Borås Stad. (2009/KS ) b) Kommunrevisionen: Hantering av privata medel inom särskilda äldreboenden. (2010/KS ) c) Risker för höga flöden vid snabb snösmältning. (Skrivelse har inkommit från Länsstyrelsen Västra Götalands län med varning om risken att en snabb snösmältning kan leda till höga flöden och översvämningar. Länsstyrelsen informerar om möjliga framtida konsekvenser, behov av förberedelser och åtgärder inför snösmältningen) (2010/KS ) d) Redovisning av utbildningsbidrag 2009 (Folkpartiet Liberalerna i Borås)(2010/KS ) e) Underrättelse enligt 2 kap. 13 lagen om företagsrekonstruktion. (Malmö tingsrätt beslutade den 16 november 2009 att inleda företagsrekonstruktion avseende Bygg Mark & Kabel i Malmö AB (bolaget). Den av tingsrätten förordnade rekonstruktören underrättade bolagets kända borgenärer (däribland Borås Stad) om förfarandet. Bolaget har därefter (den 29 januari 2010) försatts i konkurs varför företagsrekonstruktionsförfarandet avslutats) (2009/KS ) f) Godkännande avseende överlåtelse av avtal inom koncernen Eco- Boråstapeter. (Eco-Boråstapeter AB (org.nr ) avser att omorganisera sin verksamhet såtillvida att den del av verksamheten som omfattar tillverkning och försäljning av tapeter kommer att flyttas över till Boråstapeter Förvaltning AB (org.nr ), som är ett helägt dotterbolag till Eco-Boråstapeter AB. Eco- Boråstapeter AB kommer efter omorganisationen att inriktas på att

5 PROTOKOLL 5 (17) bedriva affärsverksamhet indirekt via dotterbolag. Med anledning härav har Borås Stads godkännande begärts av att de avtalsförhållanden kommunen har med Eco-Boråstapeter AB överlåts på Boråstapeter Förvaltning AB) (2010/KS ) /KS Representanter till ny politikergrupp för översyn av kommunens nämndorganisation Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Björn Bergquist (M), Roland Andersson (S), Patric Cerny (FP), Kerstin Hermansson (C ), Ellie Blickfors (MP), Olle Hermansson (Vägv), Falco Güldenpfennig (KD) och Lennart Andreasson (V) utses till representanter för översyn av kommunens nämndorganisation /KS Grafiska regler för Borås Stad Kommunfullmäktige föreslås anta nya grafiska regler med regler för logotyp. Kommunens nuvarande grafiska regler, som framför allt bestämmer utseende och användning av logotyper, fastställdes Redan den tid som gått sedan dess kan vara skäl nog för en översyn av reglerna. De nya grafiska reglerna är till för att skapa harmoni i kommunens grafiska ansikte, och pekar bl.a. ut teckensnitt som ska användas i rubriker och brödtext i vår kommunikation. Reglerna bestämmer också ett antal profilfärger, och hur bilder ska användas. Grafiska regler i denna bemärkelse har inte tidigare funnits i Borås Stad. I de grafiska reglerna finns också nya regler för kommunens logotyp. De reglerna innebär en avsevärd minskning av antalet logotyper. I kommunens kontakter med medborgarna ska det tydligt framgå att kommunen är avsändare. Detta sker enklast om man använder sig av en och samma, samlande logotyp. Förslaget till nya regler har varit på remiss till alla nämnder i den del som avser användning av logotyper.

6 PROTOKOLL 6 (17) Avsikten är att dessa regler ska börja användas för allt nyproducerat material från den dag Kommunfullmäktige fattar beslut om reglerna. För befintliga trycksaker och annat material gäller att de får fasas ut under en rimlig tidsperiod. Kontorsmaterial som brevpapper, visitkort etc ska anpassas till den nya grafiska profilen inom sex månader. Samma tid gäller för hushålls- och personaltidningar samt för bildekaler. Broschyrer och affischer ska anpassas vid nytryck gammalt material får användas högst två år. Mindre skyltar ska anpassas inom ett år, medan större fasadskyltar anpassas vid nyproduktion. Även för arbetskläder gäller anpassning vid nyproduktion. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer grafiska regler för Borås Stad, med regler för logotyp, att ersätta tidigare grafiska regler och gälla från dagens datum. Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i reglerna /KS Kvalitetsredovisning läsåret för Borås Stad Varje kommun, varje skola i det offentliga skolväsendet, varje kommunal förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen göra en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i att dokumentera kvalitetsarbetet i verksamheten. Arbetet med kvalitetsredovisning ska främja kommunernas kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna ska även ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen beskriver måluppfyllelsen för läsåret i relation till statliga styrdokument. Borås Stads kvalitetsredovisning skall kopplas till den åtgärdsplan för förskola/skola för Borås Stad, som antogs av fullmäktige hösten I kvalitetsredovisningen summeras de styrkor och förbättringsområden som identifierats och nödvändiga åtgärder för förbättring skrivs, efter samråd med verksamheterna, in i åtgärdsplanen vid den årliga revideringen. Nästa revidering sker hösten Till grund för årets redovisning ligger verksamheternas och utbildningsnämndens egna kvalitetsredovisningar, centralt insamlade uppföljningar i form av nyckeltal, årsredovisningar, betygsstatistik och andra data från 2008/2009 såsom klimatundersökning och rektorers självskattningar samt Skolverkets statistik.

7 PROTOKOLL 7 (17) Borås Stad har erbjudit de enskilda förskolorna och de fristående grund- och gymnasieskolorna att delta i kvalitetsarbetet. Alla enskilda förskolor och fristående grundskolor samt flertalet av de fristående gymnasieskolorna har lämnat sina kvalitetsredovisningar till kommunen Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Ärendet läggs till handlingarna /KS Verksamhetssamordning, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Socialstyrelsen, insamling av uppgifter till Äldreguiden 2010 (Kommunledningskansliet har besvarat kommunenkäten. Enkäter avseende särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst och dagverksamhet har besvarats av kommundelarna) (2009/KS ) /KS Framställan från Lokalförsörjningsnämnden om förbättringsåtgärder på Viskaforsskolans skolgård I enlighet med begäran från kommundelsnämnden i Viskafors den 23 augusti 2007, har Lokalförsörjningskontoret genomfört en förstudie i samarbete med verksamheten. Projektet finns med i Borås Stads budget för Arbetet med skolgården och dess omgivning har inte genomförts i samband med ombyggnaden av skolan som färdigställdes 2008 p.g.a. att en närvärmeanläggning med pelletsbränsle har planerats för att fasa ut oljeuppvärmningen av skolan och badet. Dessa arbeten är lämpliga att utföra för upprustningen av skolgården, då schakter för värmekulvertar ska utföras på skolgården. Avsikten är att planera och projektera skolgårdsupprustningen parallellt med dessa arbeten så att skolgården också kan färdigställas under samma tidsperiod. Skolgården består i dagsläget av en stor asfalterad yta med två basketkorgar och ett par bänkbord. Delar av skolgården används idag till parkeringsplatser.

8 PROTOKOLL 8 (17) Lokalförsörjningskontoret har den 16 februari 2010 föreslagit att projekteringsuppdrag ges för förbättringsåtgärder avseende Viskaforsskolans skolgård, till en kostnad av kronor enligt 2010 års budget. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera ombyggnad av Viskaforsskolans skolgård för 4,0 miljoner kronor i enlighet med nämndens förslag den 16 februari /KS Utveckling av Borås Arena samt behov av borgen Fritids- och folkhälsonämnden har tillskrivit Kommunstyrelsen för att beskriva den utveckling som skett på Borås Arena sedan den stod klar 2005 samt de åtgärder som behövs framgent för att förvalta och förädla den på bästa sätt. Målet är att behålla anläggningen modern för att slå vakt om platsen som en av de mest attraktiva arenorna i landet. I sin skrivelse redovisar Fritids- och folkhälsonämnden de anläggningskompletteringar på sammanlagt 19,3 miljoner kronor som Borås Arena AB, som arenaägare, genomfört efter 2005 utifrån avtal med nämnden. Fritid- och folkhälsonämnden beskriver en modernisering av arenan genom storbildsskärmar, 100 st. lcd-skärmar samt reklamskyltar av Led- typ. Utvecklingsinsatserna beräknas till en investering på 9 miljoner kronor, och som medför en årlig hyreskostnad för nämnden på netto 1,1 miljoner kronor. För Borås Arena AB, som anläggningsägare och byggare, innebär moderniseringen behov av ökade lån. De lån som ursprungligen täcktes av den av Kommunfullmäktige beslutade borgen på 80 miljoner kronor är nu nedamorterade till 69,8 miljoner kronor. Moderniseringen på 9 miljoner kronor gör att den totala låneskulden behöver återgå till ursprungliga ca 80 miljoner kronor, vilket då fortfarande ligger inom av Kommunfullmäktige ursprunglig given borgensnivå. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen delar Fritids- och folkhälsonämndens bedömning av modernisering av Borås Arena. Nämndens behov av en kompensation för ökade kostnader får bedömas senare. Borås Arena AB:s behov av lån ryms inom av Kommunfullmäktige given borgensnivå på 80 miljoner kronor.

9 PROTOKOLL 9 (17) /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2010/KS ) b) Länsstyrelsen Västra Götalands län, inbjudan att ansöka om medel för att förebygga våld och förtryck i hederns namn, (Ärendet är översänt till Socialnämnden för handläggning)(2010/ks ) c) Remiss avseende dimensioneringen av riksidrottsgymnasieverksamheten (Riksidrottsförbundet har skickat remisser till berörda kommuner för kännedom) (2010/KS ) d) Lärande i Östergötland AB, meddelande att start av skola planeras (2009/KS ) /KS Ändring av tidigare beslut av Skolinspektionen om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås Skolinspektionen avslog i beslut den 22 januari 2010, dnr :1415, ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökningar av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan, Realgymnasiet i Borås, i Borås kommun. Den 15 februari 2010 inkom Lärande i Östergötland AB med ett överklagande av Skolinspektionens beslut avseende två av de sökta utbildningarna: Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. Med ändring av Skolinspektionens beslut den 22 januari 2010, har Skolinspektionen den 5 mars 2010 beslutat att den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås i Borås kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. Ovanstående utbildningar ställs därmed under Skolinspektionens tillsyn. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet läggs till handlingarna.

10 PROTOKOLL 10 (17) Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Lärande i Östergötland AB har rätt till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Ärendet läggs till handlingarna /KS Skolinspektionens beslut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad Skolinspektionen har den 9 mars 2010 förklarat att den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram från och med bidragsåret Utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram ställs därmed under Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen har den 9 mars 2010 avslagit ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande Livsmedelsprogrammet. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet läggs till handlingarna. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar att överklagar Skolinspektionens beslut att Baggium Utbildning AB har rätt till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram, se bilaga.

11 PROTOKOLL 11 (17) Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Ärendet läggs till handlingarna /KS Omräkning av ersättning till fristående skolor 2010 Kommunfullmäktige fattade den 21 januari 2010 beslut om principer för beräkning av bidrag till fristående skolor och enskild barnomsorg. Kommunstyrelsen fick samtidigt ett bemyndigande att fatta beslut om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. När Kommunstyrelsen den 8 mars 2010 fastställde nämndbudgetarna, visar det sig att Kommundelsnämnderna har fördelat mer resurser till grundskolan och förskoleklasserna än vad Kommunfullmäktige gjorde i november Därför måste nu ersättningarna till dessa respektive verksamheter räknas om. När det gäller barnomsorgen har Kommundelsnämnderna däremot fördelat mindre resurser till verksamheten än Kommunfullmäktige gjorde, varför bidragen ligger fast. Jäv På grund av jäv deltar inte Kerstin Koivisto (Vägv) i handläggning och beslut i detta ärende. För Kerstin Koivisto (Vägv) tjänstgör Mats Brandt (C). Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Följande grundbidrag per elev i fristående skola gäller för 2010: Grundskola år kr/mån kr/mån Förskoleklass kr/mån

12 PROTOKOLL 12 (17) Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar i första hand: Kommunfullmäktige skall fastställa ersättningen för fristående skolor och i andra hand: Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbidrag att gälla för grundskola 2010: År kr/månad År kr/månad Förskoleklass se bilaga kr/månad, Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på Lena Palméns yrkande i första hand och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Lena Palméns yrkande i första hand röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen bifallit Lena Palméns yrkande i första hand". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Kjell Classon (S), Rose- Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6: Lena Palméns yrkande i första hand avslås. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz (KD) förslag och dels till Lena Palméns yrkande i andra hand och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz (KD) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande i andra hand ".

13 PROTOKOLL 13 (17) Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Kjell Classon (S), Rose- Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Följande grundbidrag per elev i fristående skola gäller för 2010: Grundskola år kr/mån kr/mån Förskoleklass kr/mån Protokollsanteckning I beslutet deltar inte Kjell Classon (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S) och Ulf Olsson (S) /KS Omräkning av timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2010 samt delegation av beslut om tillfälligt ändrad grund för utbetalning av timersättning Ersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet skall, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009, utgå för utförda timmar hos brukaren. Redovisning av den utförda tiden skall göras med hjälp av Borås Stads tidredovisningssystem, Mobipen, som även tillhandahålls externa utförare. Enligt beslutet skall endast utförda timmar, som registrerats i Mobipen, utgöra grund för ersättning. Under den tid som hemtjänstvalet har varit igång har det förekommit problem med de tekniska lösningar som finns för att de externa utförarna skall kunna redovisa sina utförda timmar till kommunen. Kommunstyrelsen menar att under sådana omständigheter är det rimligt att tillfälligt ändra grunden för utbetalning. I stället för utförda timmar hos vårdtagaren bör beställda timmar av utföraren ligga till grund för utbetalningen när det är problem med tidredovisningen. Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att svara för beslut om tillämpning och verkställighet. I sådana fall, som beskrivits ovan, kan det handla om beslut som måste fattas skyndsamt och i nära kontakt med berörda parter. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att delegera besluten till en tjänsteman istället för att Kommunstyrelsen fattar beslut vid ett vanligt beslutssammanträde.

14 PROTOKOLL 14 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommunstyrelsen delegerar till chefen för Verksamhetssamordning vid Kommunledningskansliet att besluta om tillfälligt ändrad grund för utbetalning av timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet. I de fall en extern utförare åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma 285 kronor i tätort och 296 kronor i glesbygd. I de fall en extern utförare åtar sig att utföra både omvårdnads- och serviceinsatser blir ersättningen per timma 331 kr i tätort och 341 kronor i glesbygd från den 1 januari I beslutet deltar inte Kjell Classon (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Protokollsanteckning Kjell Classon (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S), se bilaga /KS Show Up Fashion Award 2010 Konceptet är framtagit för en långsiktig varaktighet. Tävlingen kommer att vara återkommande årligen, och ha egen logga och informationsmaterial. Juryn skall väljas med omsorg en mix som drar upp status på hela arrangemanget. Tävlingsreglerna skall uppmuntra kreativitet samt affärs strävan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Finansiell garanti för en finansieringsbas som motsvarar kronor för att utveckla Show up Fashion Award /KS Yttrande över detaljplan för del av Norra Centrum, Simonsland 10 m.fl. Byggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan/utställning.

15 PROTOKOLL 15 (17) Syftet är att generationer av byggnader ska ge förutsättningar för en mångsidig miljö där olika typer av verksamheter kan flätas samman till levande stadskvarter med fler entréer, platser och stråk som en naturlig del av stadskärnan. Simonsland ligger precis intill stadskärnan och Högskolan i Borås och är tydligt avgränsat av trafikleder och järnvägar samt genomkorsas av Viskan. Planområdet omfattar ca 5 ha och innehåller strax över kvm lokalyta i industri- och kontorsbyggnader från olika tidsepoker, där AB Svenskt Konstsilke har gjort tydliga avtryck med sina stora byggnadsvolymer. Kommunstyrelsen har den 17 augusti 2009 lämnat ett samrådsyttrande. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Enligt konceptet till översvämningskarteringen så ligger gräns för framtida 100-årsflöde på ca 132,7 m. Bestämmelse i detaljplanen är reglerad till +133,0 m vid nybyggnationer i området, vilket Kommunstyrelsen bedömer är en lämplig nivå att hålla sig till. Efter samrådet lyftes förslaget om en ny bro över Viskan och anslutning av Viskastrandsgatan till Bäckeskogvägen ur detaljplanen. Kommunledningskansliet har emellertid tagit fram en samhällsekonomisk bedömning av förslaget och funnit det vara fördelaktigt ur den aspekten men även trafikmässigt och tillgänglighetsmässigt. Kommunstyrelsen önskar därför att Byggnadsnämnden i ett särskilt detaljplaneuppdrag prövar möjligheten att genomföra förslaget om en ny bro över Viskan norr om Norrbro samt att ansluta Viskastrandsgatan till Bäckeskogsvägen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande av slutrapport för projekt Hasselmus, lokalt naturvårdsprojekt 2006 Syftet med projektet Hasselmus har varit att få en bild av artens status i sjuhäradskommunerna Borås, Mark, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Projektet har bestått av följande åtgärder: 1. Inventering hasselmus i de fem kommunerna och resultaten redovisade i en varsin rapport och på hemsidor 2. Gemensam rapport om hasselmusens status i Sjuhärad 3. Gemensam broschyr om hasselmusen i Sjuhärad

16 PROTOKOLL 16 (17) 4. Restaurering av en hasselmuslokal i Istorp, Marks kommun Projektet beviljades genom Länsstyrelsens beslut kronor i statsbidrag. Projektet är nu genomfört och slutrapporten översänds till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) Godkänna slutrapport för projekt Hasselmus och översända den till Länsstyrelsen i Västra Götaland /KS m.fl. Samhällsplaneringsavdelningen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Västtrafik AB, ekonomisk rapport (Västtrafik har översänt ekonomisk rapport för perioden jan. dec till ägarna. Rapporten visar på ett resultat före ägarersättning på mnkr på helåret, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 77 mnkr. Den positiva avvikelsen är i första hand hänförbar till indexutvecklingen. När det gäller affärsområde Sjuhärad så visar rapporten på ett resultat före ägarersättning på mnkr på helåret, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 14 mnkr. När det gäller Borås Stad visar rapporten på ett aktieägartillskott på 80,8 mnkr för helåret, vilket är ca 14 mnkr lägre än budget) (2009/KS ) b) Västtrafik AB, ekonomisk rapport prognos 1, (Västtrafik har översänt prognos 1 för 2010 till ägarna. Denna första prognos visar på ett resultat före ägarersättning på mnkr på helåret, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 13 mnkr. Prognos 1 återspeglar i stort summeringen av När det gäller affärsområde Sjuhärad så visar denna första prognos på en negativ avvikelse mot budget med 4 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på minskat resande på kontoladdning samt lägre prishöjning än budgeterat. När det gäller Borås Stad visar prognosen på ett aktieägartillskott på 96,7 mnkr för helåret, vilket är ca 2,3 mnkr högre än budget) (2010/KS )

17 PROTOKOLL 17 (17) /KS Delegationsbeslut; rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3 mars 2010 (ärendenummer 1/2010) /KS Delegationsbeslut; handkassor Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den februari 2010 (ärendenummer 1 2/2010) /KS Administrativa kontoret, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Likviditetsrapport; Borås Stad, extern upplåning. (per den 28 februari 2010) (2010/KS ) Vid protokollet Hans Alkmark Justeras Ulrik Nilsson (M) Karl-Gustav Drotz (KD) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 april 2010 Göran Björklund

18 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 166 E 3 b Alternativt förslag Ändring av tidigare beslut av Skolinspektionens om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås. Skolinspektionen ändrar sitt beslut från den 22 januari 2010 och förklarar att den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Vi Socialdemokrater anser att rätten till bidrag för Realgymnasiet i Borås innebär stora problem för den kommunala gymnasieskolan när det gäller de godkända utbildningarna enligt ovan. Socialdemokrater föreslår Kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Lärande i Östergötland AB har rätt till bidrag för utbildningarna Naturbruksprogrammet inriktning Hund och Hantverksprogrammet inriktning Stylist. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 167 E 3 f Alternativt förslag Skolinspektionens beslut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad Skolinspektionen förklarar att den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram. Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Skolinspektionen avslår ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande Livsmedelprogrammet. Enligt Skolinspektionens helhetsbedömning skulle en etablering av utbildningen innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i Borås Stad. Vi Socialdemokrater anser att rätten till bidrag för Borås Praktiska Gymnasium i Borås Stad innebär stora problem för den kommunala gymnasieskolan även när det gäller de godkända utbildningarna enligt ovan. Socialdemokrater föreslår Kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Baggium Utbildning AB har rätt till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet samt Specialutformat Säkerhetsprogram. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

20 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 168 E 4 Omräkning av ersättning till fristående skolor 2010 Vi socialdemokrater anser att regelverket för ersättning till privata skolor i sig innebär att den kommunala verksamheten utarmas samtidigt som det bidrar till ökad segregation och social orättvisa i Borås. I praktiken innebär friskolor en fördyring av verksamheten totalt sett när enstaka elever lämnar kommunens verksamhet och går över till den privata. Kommunen får betala med utgångspunkt från en genomsnittskostnad, men får inte motsvarande kostnadsminskning i sin egen verksamhet. När principerna för beräkning av ersättningar fastställdes i januari 2010 hade vi ett alternativt förslag som byggde på att den s.k. tilläggsresursen, inte fullt ut skall ingå i beräkningen av ersättningarna. I stället skall beräkningen utgå ifrån att tilldelningen för sociala faktorer skall motsvara den som tillfaller den kommundel som får minst. I förslaget ingick också att ett avdrag på ytterligare 5 % skall göras i tilldelningen till de privata skolorna. Detta motsvarar de kostnader som kommunen har som skolmyndighet, t ex för överkapacitet av lokaler. Vi socialdemokrater menar att en omräkning av bidragen, som enligt lag måste göras om skolan tilldelas mer resurser, skall göras i enlighet med vårt tidigare förslag. Detta ger ett lägre bidrag till de privata skolorna än vad majoriteten föreslår. Vi har ytterligare en invändning mot majoritetens förslag. Vi anser att Kommunfullmäktige skall fatta beslut om ersättningens storlek. Frågor om kommunens relationer till enskild verksamhet är av sådan principiell betydelse att Kommunfullmäktige skall behandla dem. Vårt beslutsförslag: I första hand: Kommunfullmäktige skall fastställa ersättningen för fristående skolor. I andra hand: Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande grundbidrag att gälla för grundskola 2010:

21 År kr/månad År kr/månad Förskoleklass kr/månad. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

22 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 168 E 4 Protokollsanteckning Ersättning till fristående skolor 2009 Vi Socialdemokrater anser att den nya lagen som innebär att ett tillägg med 6 % för att kompensera de privata fristående skolornas och barnomsorgens för att de inte kan lyfta moms på samma sätt som kommunen överkompenserar dem jämfört med kommunal skola och barnomsorg. I kommuner där man tidigare har använt sig av systemet med momskompensation för faktiska kostnader har det visat sig att det snarare handlar om 2-3 %. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

23 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 169 Protokollsanteckningen E 5 Omräkning av timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2010 samt delegation av beslut om tillfälligt ändrad grund för utbetalning av timersättning Socialdemokraterna deltar inte beslutet. Vi sa nej till införandet av hemtjänstvalet och har i enlighet med vårt ställningstagande inte för avsikt att föra fram ett eget förslag på timersättningar. Vad man kan konstatera, vilket vi framfört vid införandet av hemtjänstvalet, är att administrationen ökat och att efterfrågan på privata utförare är mycket lågt. Vi kan dessutom genom förslaget som den borgerliga majoriteten tvingas ta idag även konstatera att det tekniska system som skulle registrera den utförda tiden av de privata utförarna inte fungerar. Vilket med stor sannolikhet kommer att öka kostnaderna för hemtjänsten. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110 PROTOKOLL 1 (24) Tid och plats Kl 13.37 17.30 Omfattning 79 110 Närvarande Ulrik Nilsson (M) ordförande 79 92, 94 110 Ulf Olsson (S) vice ordförande 79 92, 94 110 Morgan Hjalmarsson (fp) 79 92, 94 110

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 13.30 16.15 Omfattning 177 206 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Plats och tid Lärande och arbetsmarknad, Eriksdalgatan 12, Skene, klockan 14.30-20.50. Paus klockan 16.05-16.35. Ajournering klockan 19.00-19.15, 19.35-19.45. Beslutande s

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma. 1(5) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se Gruppmöten: Borgerliga gruppen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Förslag till framtida organisation för Utbildning Från Utbildningsenheten föreligger förslag till en förändrad organisation för verksamhetsområde Utbildning från

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer