PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Väg) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande vice ordförande tjg för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Annette Persson (M) Olle Engström (M) Hamid Fard (FP) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) Övriga Hans Alkmark Christer Johansson Åke Thor Eva Andreasson Stig Wallerman Jonas Borglund Ingegerd Eriksson Therése Hultén Göran Björklund kommunchef ekonomichef finanssekreterare kvalitetsutvecklingssamordnare bitr informationschef samhällsplaneringschef tf verksamhetssamordningschef vik blocksekreterare sekreterare

2 PROTOKOLL 2 (12) Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 165 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Lars Dahlén (M) som ersättare. 166 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 mars 2009 (ärendenummer 2/2009) /KS Delegationsbeslut; tillstånd att bruka övervakningskameror Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 mars 2009 (ärendenummer 3/2009), den 10 mars 2009 (ärendenummer 4 5/2009) och den 12 mars 2009 (ärendenummer 6/2009) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Sjuhärads kommunalförbund, protokoll från sammanträde 26 februari (2009/KS )

3 PROTOKOLL 3 (12) b) Dom från Länsrätten i Vänersborg rörande folkbokföring. (Avser fråga om flyttning till Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481), FOL. Skatteverket beslutade att avslå N.L. ansökan om flyttning till Sverige. Skatteverket ansåg att N.L. har sin egentliga hemvist i Iran. N.L. överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten. Länsrätten har, i dom den 27 februari 2009, avslagit överklagandet) (2009/KS ) c) Dom från Länsrätten i Vänersborg rörande folkbokföring (Avser fråga om flyttning till Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481), FOL. Skatteverket beslutade att avslå Y.Y. ansökan om flyttning till Sverige Y.Y. överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten. Länsrätten har, i dom den 27 februari 2009, avslagit överklagandet)(2009/ks ) d) Dom från Länsrätten i Vänersborg rörande folkbokföring (Avser fråga om flyttning till Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481), FOL. Skatteverket beslutade att avslå S.A.G. ansökan om flyttning till Sverige. S.A.G. överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten. Länsrätten har, i dom den 27 februari 2009, avslagit överklagandet)(2009/ks ) e) Tillstånd att bruka övervakningskameror. (Borås Energi och Miljö AB har ansökt om att få använda övervakningskameror för övervakning av Sobackens avfallsanläggning i Rydboholm. Ansökan har tillstyrkts i delegationsbeslut. Länsstyrelsen har i beslut den 28 januari 2009 medgett Borås Energi och Miljö AB tillstånd att bedriva kameraövervakning. (Ärende 12/2008) (Västtrafik AB har ansökt om att få använda övervakningskameror för övervakning av vänthallen vid Borås Resecentrum. Ansökan har tillstyrkts i delegationsbeslut. Länsstyrelsen har i beslut den 24 februari 2009 medgett Västtrafik AB tillstånd att bedriva kameraövervakning. (Ärende 1/2009) (Borås Lokaltrafik AB har ansökt om att få använda övervakningskameror för övervakning inne i var och en av bolagets bussar. Ansökan har tillstyrkts i delegationsbeslut. Länsstyrelsen har i beslut den 9 mars 2009 medgett Borås Lokaltrafik AB tillstånd att bedriva kameraövervakning. (Ärende 2/2009) (2008/KS ) (2009/KS )

4 PROTOKOLL 4 (12) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6 mars 2009 (ärendenummer 59/2009), den 10 mars 2009 (ärendenummer 58/2009), den 11 mars 2009 (ärendenummer 60 61/2009), den 12 mars 2009 (ärendenummer 44/2009) och den 18 mars 2009 (ärendenummer 62/2009) /KS Remiss av betänkandena En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) och Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkanden. I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtas från utvecklingsenheten och utbildningsförvaltningen. Samråd har även skett med verksamhetscheferna för barnomsorg och skola. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker betänkanden som helhet, men lämnar även några synpunkter. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Remissvar avges i enlighet med upprättat förslag /KS Matdistribution för äldre och personer med funktionsnedsättning Öhrlings PricewaterhouseCoopers gjorde 2006 en översyn av kostverksamheten gällande matdistribution till äldre. Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2007 att uppmana Kommundelsnämnden Norrby att genomföra en fördjupad undersökning angående kommunens måltidsproduktion och distribution av matdistribution. En fördjupad undersökning angående kommunens måltidsproduktion och distribution till äldre i Borås Stad är genomförd. Under 2007 har tre temperaturmätningar genomförts av den varma maten inom matdistributionen. Resultatet visar på svårigheter att klara kvaliteten på maten i den distributionsformen.

5 PROTOKOLL 5 (12) Under våren 2008 skickades rapporten ut på remiss till berörda nämnder och intresseorganisationer. För närvarande har ca 1100 personer insatsen matdistribution. Kommunstyrelsen förordar en extern upphandling av färsk kyld mat i helhet med pris på delarna mat och transport. Kommunstyrelsen förordar en extern upphandling av färsk kyld mat, i enlighet med de behov som anmäls ifrån kommundelsnämnderna, för perioden t.o.m. den 30 juni Beslut om hur produktion av färsk kyld mat skall ske efter den perioden får fattas när behovet har kartlagts. Kommunstyrelsen föreslår följande regler för matdistribution. Huvudregeln är att den som fått biståndsbeslut om matdistribution har rätt att välja antingen leverans av färsk kyld mat eller leverans av varm mat. Möjligheten att välja varm mat begränsas dock av att leveransen skall uppfylla de kvalitetskrav som sätts av lagstiftning och tillsynsmyndigheter. Här ingår som en viktig del att maten skall hålla tillräcklig temperatur. Respektive kommundelsnämnd fastställer de geografiska områden där möjlighet finns att välja varm mat som uppfyller kvalitetskraven med avseende på varmhållning. Inom övriga delar av kommunen distribueras endast färsk kyld mat. Dessa områden fastställs i samband med upphandling av färsk kyld mat. Distribution av färsk kyld mat skall ske i egen regi. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta reglerna för matdistribution och dessa börjar tillämpas när upphandling är genomförd. Kommunstyrelsen ansvarar för att upphandla färsk kyld mat för hela Borås Stad. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ta fram ett förslag där Borås Stad själva producerar färsk kyld mat. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att matdistributionen skall ske i egen regi. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att säkerställa att alla som vill ha varm mat serverad ska få det, se bilaga.

6 PROTOKOLL 6 (12) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Väg), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Anta reglerna för matdistribution och dessa börjar tillämpas när upphandling är genomförd. Kommunstyrelsen ansvarar för att upphandla färsk kyld mat för hela Borås Stad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ulf Olsson (V), Lennart Andreasson (V), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S) och Rose-Marie Liljenby Andersson (S) till förmån för Lena Palméns yrkande. Särskilt yttrande Tom Andersson (MP) avger särskilt yttrande, se bilaga /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträde den 3 februari (2009/KS )

7 PROTOKOLL 7 (12) b) Synpunkter på regler för barnomsorg. (Ansvarigt kommunalråd Karl-Gustav Drotz (KD) har besvarat skrivelsen och ärendet har översänts till Norrby kommundelsnämnd för vidare handläggning) (2009/KS ) c) Om behov av att få särskilt boende. (Ansvarigt kommunalråd Karl- Gustav Drotz (KD) har besvarat brevet) (2009/KS ) /KS Taxa för mat inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Kommunens taxa för mat inom äldre- och handikappomsorgen grundar sig i flera fall på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. För att kunna fastställa det så kallade förbehållsbeloppet för personliga utgifter måste kommunen bestämma ett livsmedelsbelopp för beräkningarna för matavgifterna för äldre- och handikappomsorgen. Sedan år 2006 beräknar Konsumentverket skäliga kostnader för mat för två äldre åldersgrupper, år och 75 år och äldre, i stället för som tidigare enbart för personer 61 år och äldre. Kommunen utgår i sina beräkningar från åldersgruppen 75 år och äldre, eftersom flertalet av dem som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt boende tillhör den äldre gruppen. Detta beräkningssätt är det mest gynnsamma för brukarna, och livsmedelskostnaden blir då kr per månad. En höjning av livsmedelskostnaderna till kr per månad jämfört med kr per månad för 2008 innebär en höjning med 7,0 %. Då personalkostnaderna och övriga kostnader beräknas öka med 2,8 %, blir den totala avgiftsökningen när kommunen tillhandahåller alla måltider 4,6 %. Avgifterna för mat inom äldreomsorgen skall i princip motsvara självkostnaden för personal, livsmedel m.m. Matavgifterna inom LSS-verksamheten däremot skall i princip motsvara livsmedelskostnaderna enligt beslut i Komunstyrelsen i februari Konsumentverkets beräkningar för personer år används som grund. Den livsmedelskostnad de har kommit fram till för denna åldersgrupp är kronor per månad. Jämfört med kronor för 2008, blir det en höjning med 7,4 %. Livsmedelskostnaderna har betydelse i ytterligare ett fall (punkt 5 i taxan). Skillnaden mellan matavgiften och livsmedelskostnaden är grund för förhöjning av det förbehållsbelopp som vårdtagaren skall ha kvar när vårdavgiften har betalats. Även dessa belopp har korrigerats med Konsumentverkets beräkningar som grund.

8 PROTOKOLL 8 (12) Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) Taxa för mat inom äldre- och handikappomsorgen fastställs att gälla fr.o.m. den 1 april /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2009/KS ) b) Skrivelse från Socialdepartementet om uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att förbereda sociala insatser inför en ny vårdform. (Skrivelsen är översänd till Socialnämnden för handläggning) (2007/KS ) c) Sjuhärads kommunalförbund, samverkansavtal om gymnasieutbildning. (2004/KS ) d) Sjuhärads kommunalförbund, undertecknat avtal om gymnasiesamverkan i Sjuhärad. (2007/KS ) /KS Remissvar avseende utkast till handbok för tillämpning av bestämmelser om markavvattning i 11 kap miljöbalken Naturvårdsverket har tagit fram förslag till handbok för markavvattning. Handboken ska vara till hjälp vid myndigheters tillämpning av bestämmelserna i 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet. Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Utkastet till handbok har sänts ut till Gatukontoret, Miljökontoret och Lokalförsörjningskontoret för att inhämta deras synpunkter. Svar har erhållits från alla utom Gatukontoret.

9 PROTOKOLL 9 (12) Kommunstyrelsen är positiv till förslaget till handbok. Den är lättläst, välstrukturerad och informativ. Förslaget till handbok klargör på ett bra sätt vad lagstiftningen uttrycker. Den kommer att fylla sin funktion vid tillämpningen av bestämmelserna om markavvattning, som tidigare varit svår och diffus att ta till sig. Kommunstyrelsen har dessutom endast ett fåtal synpunkter. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Avge remissvar enligt upprättat förslag /KS Promemoria om miljöbalkens försäkringar Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets promemoria om miljöbalkens försäkringar. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över promemorian. Borås Stad avstyrker förslaget att avskaffa miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen. Istället förordas det förslag till myndighetslösning som Miljöansvarsutredningen lämnade i sitt slutbetänkande angående GMOskador i naturen och Miljöbalkens försäkringar (SOU 2007:21). Kommunstyrelsen översänder Miljönämndens yttrande som sitt eget. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Avge remissvar enligt upprättat förslag /KS Obligatorisk elektronisk leverantörsfaktura Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att införa elektronisk handel, dvs. elektroniska beställningar, elektroniska fakturor m.m. Sedan några år skannas de pappersfakturor som kommer in vid sidan av den elektroniska handeln, vilket medför en extra kostnad och en onödig omväg. Det är därför dags att nu ta nästa steg genom att uppmana alla leverantörer att sända sina fakturor till kommunen i elektronisk form.

10 PROTOKOLL 10 (12) Från och med den 1 juli 2008 är alla statliga myndigheter skyldiga att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Den standard för elektronisk faktura som staten har valt är en e-fakturastandard som kallas Svefaktura. Detta är samma format som Borås Stad redan använder. Nätverket för elektroniska affärer, Nea, mäter företagens e-handel med varandra. Under 2008 ökade internethandeln mellan företagen med 13 procent. Man konstaterar att många företag nu går vidare med att ställa krav på sina leverantörer att leverera elektroniska fakturor. För en leverantör är det vare sig tekniskt svårt eller dyrt att skicka e-faktura. De flesta affärssystem har redan sådana möjligheter som en del av standardapplikationen. För att inte utesluta någon leverantör finns idag ett alternativ till att i eget system sända e-faktura/svefaktura. Genom att gå in på Borås Stads hemsida kan en leverantör helt gratis registrera fakturan så den kommer in elektroniskt. Denna möjlighet har varit tillgänglig från september Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Samtliga styrelser och nämnder skall i samband med beställning av varor och tjänster uppmana leverantören att skicka kommunen fakturor i elektronisk form. Borås Stads målsättning är att eliminera pappersfakturor och vill därför att fr.o.m. den 1 januari 2010 inkommande leverantörsfakturor levereras elektroniskt /KS Riksarkivet, råd och bevarande om gallring av handlingar tillhörande vissa administrativa rutiner hos kommuner och landsting Borås har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat Råd. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Förslaget är en omarbetning och komplettering av tidigare utfärdade råd och anvisningar, där vikt lagts vid olika processer. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

11 PROTOKOLL 11 (12) /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser löneinplaceringsbeslut (ingångslöner) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 januari 9 mars 2009 (ärendenummer 1 346/2009) /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 april 2008 (ärendenummer 20/2008), den 19 december 2008 (ärendenummer 84/2008), den 15 januari 2009 (ärendenummer 92/2008), den 27 januari 2009 (ärendenummer 74/2008), den 2 februari 2009 (ärendenummer 98/2008), den 12 februari 2009 (ärendenummer 2/2009) och den 2 mars 2009 (ärendenummer 9/2009) /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 januari 2009 (ärendenummer 94/2009), den 27 januari 2009 (ärendenummer 96/2009) den 28 januari 2009 (ärendenummer 99/2008), den 23 februari 2009 (ärendenummer 7/2009), den 25 februari 2009 (ärendenummer 100/2008) och den 27 februari 2009 (ärendenummer 10/2009) /KS Delegationsbeslut; förhandling och överenskommelse om för mycket utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald lön Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 januari 2009 (ärendenummer 90/2008).

12 PROTOKOLL 12 (12) /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt-förhandling och därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 januari 2009 (ärendenummer 97/2008), den 27 januari 2009 (ärendenummer 91/2008) och den 28 januari 2009 (ärendenummer 93/2008). Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulrik Nilsson (M) Kerstin Hermansson (C) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 april 2009 Göran Björklund

13 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 172 V 2 Alternativt förslag Matdistribution för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialdemokraterna avstyrker förslaget att upphandla färsk kyld mat. Det finns flera motiv till detta både i den rådgivningsrapport som Öhrlings på uppdrag genomfört och i den utredningsrapport som Borås Stads kostsamordnare har tagit fram. I båda dessa rapporter framgår fler fördelar med producerad kyld mat i egen regi. Det ger en flexibel organisation på plats i Borås, det tillför en ökad kompetens inom vår kostorganisation. Produktion i egen regi ger dessutom bättre kontroll och flexibilitet gällande hela matkedjan och specialkoster, det ger större möjligheter att påverka matsedel och ha dialog inför beställningar av specialkoster och dieter. För den som får matdistribution är det säkert en kvalitetskänsla att maten produceras i kommunen, man vet var maten kommer ifrån och det finns möjlighet att påverka både matsedel och kvalitet på maten. Planer finns för att bygga om Bodaskolan, här skulle med fördel kunna investeras i ny utrustning och ökad kylkapacitet för att på sikt producera färsk kyld mat i egen regi. Vi anser också att det är viktigt att långa transporter undviks, vi måste i alla avseenden tänka på miljön. Vi vill också att Borås Stad själva tar ansvar för alla leveranser av matdistribution. I själva leveransen ligger så mycket mer än att leverera matportionerna. Det bör uppmärksammas om föregående veckas matportioner står orörda, likväl som en social kontakt att allt står väl till.. Man ska också kunna ta med synpunkter gällande beställningar och matkvalitet. Det finns också en naturlig koppling till hemtjänstgruppen om personen även har andra insatser. Det finns många plusvärden att producera kyld färsk mat i egen regi och med egen distribution.

14 Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ta fram ett förslag där Borås Stad själva producerar färsk kyld mat Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att matdistributionen skall ske i egen regi Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att säkerställa att alla som vill ha varm mat serverad ska få det. För den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

15 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 172 Särskilt yttrande Miljöpartiet i Borås är positiva till att det ska vara möjligt att välja mellan varm och kyld mat. Vi anser däremot att ALLA skall ha samma möjlighet att välja. Att leverera varm mat som klarar livsmedelsverkets krav anser vi vara ett logistiktekniskt problem som går att lösa. Att vi ger möjligheten till kyld mat kommer även att frigöra resurser. Dessa resurser bör gå att omfördela till att säkra leverans av varm mat till de som önskar det. När det gäller den kylda maten vi erbjuder, anser Miljöpartiet att vi själva borde både producera och leverera den själva. Utredningen och remissinstanserna visar även på att det är det önskemål som finns inom kommunen. Att producera den kylda maten själva skulle även ge den bästa ekonomin, bästa kontrollen av kvalitén och en stor möjlighet att snabbt göra förändringar och förbättringar om så önskas. Att behöva göra en upphandling av kyld mat i detta läge känns väldigt underligt eftersom utredningen länge vetat om upphandlingsperioden och inget nytt har tillkommit utredningen under ett helt år. Detta innebär att vi nu faktiskt behöver upphandla kyld mat som ger en del negativa konsekvenser. Att den kylda maten kan transporteras så långt som 50 mil eller längre ger en onödig miljöbelastning vilket vi anser vara oacceptabelt. Den kylda maten vi köper via upphandlingen blir även dyrare än om vi hade producerat den själva. Vi kan inte heller själva styra över kvalitén på maten på samma sätt eller tillämpa 25% ekologiska råvaror i den uppköpta maten. Vi förutsätter att ett intensifierat arbete nu inleds för att vidare utreda hur vi på egen hand kan bygga upp en anläggning för kyld mat inom kommunen och att detta görs så att underlag finns i god tid innan den nu föreslagna upphandlingen tar slut. Med andra ord vill vi inte tvingas in i en ny upphandling utan att ha haft möjligheten att fatta ett beslut om egen produktion. För miljöpartiet de gröna Tom Andersson (MP)

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 13.37 15.00 Omfattning 151 176 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 13.30 16.15 Omfattning 177 206 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

kvalitet- och utvecklingssamordnare

kvalitet- och utvecklingssamordnare PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 15.56 Omfattning 106 144 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S)

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 november 2010.

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 november 2010. 2 november 2010 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 november 2010. 225 Information och föredragningar. 226 Information om kokbok om god skolmat. 227 Information om införande

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2005-04-13 1(38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl 14.00 17.50 Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer