PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (24) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) ordförande 79 92, Ulf Olsson (S) vice ordförande 79 92, Morgan Hjalmarsson (fp) 79 92, Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Kerstin Hermansson (C) kl , Kerstin Koivisto (Väg) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) kl , 79 Petter Löberg (S) Micael Svensson (S) Lennart Andreasson (V) ordförande 93 Annette Persson (M) tjg för Lars Dahlén (M) Mats Brandt (C) tjg för Kerstin Hermansson (C), Rose-Marie Liljenby Andersson (S) tjg för Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) 93 Kjell Classon (S) 93 Kent Hedberg (S) 93 Ersättare Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) 79 92, Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 79 Kjell Classon (S) 79 92, Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) 79 92, Sara Andersson (S) Ida Legnemark (V) kl Övriga Hans Alkmark kommunchef Svante Stomberg bitr kommunchef Christer Johansson ekonomichef Annica Magnusson marknadsförings- och informationschef Per Olsson personalchef Jonas Borglund samhällsplaneringschef Roger Cardell finanssekreterare Åke Thor finanssekreterare

2 PROTOKOLL 2 (24) Ulrica Fagerson Carin Liesen Lindqvist Arina Erfani Khaneh Ghahi Therése Hultén Bertil Ekwall Göran Björklund finanssekreterare utredare praktikant vik blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 79 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Petter Löberg (S) med Micael Svensson (S) som ersättare. 80 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl och för politisk beredning i partigrupperna /KS /KS Delegationsbeslut; tillstånd att bruka övervakningskameror Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 januari 2009 (ärendenummer 12/2008) och den 30 januari 2009 (ärendenummer 1 2/2009) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls läggs till handlingarna: a) Uppdrag av Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen i budget (2009/KS ) b) Måldokument för Kommundelsnämnd Fristad (2008/KS )

3 PROTOKOLL 3 (24) c) Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat beslut: Kommunstyrelsens i Borås Stad beslut den 4 februari 2008, 86 om bidrag till Svenska Kyrkans förskoleverksamhet i Dammsvedjans församlingshem från och med den 1 augusti Nu fråga om prövningstillstånd till Kammarrätten. (Klaganden, Bengt Bohlin (S) och Lena Palmén (S), ansökte den 29 april 2008 om prövningstillstånd. Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. Kommunstyrelsens beslut om bidrag till Svenska Kyrkans förskoleverksamhet strider därför inte mot öppenhetskravet i 2 a kap. 17 skollagen. Vid angivet förhållande och då klaganden inte heller på annan grund visat att beslutet strider mot någon i 10 kap. 8 kommunallagen angivna prövningsgrunder ska det överklagade beslutet inte upphävas. Länsrättens avgörande står därför fast) (2008/KS ) d) Underrättelse enligt 23 kap 1 aktiebolagslagen. (Förbandsmaterial Aktiebolag, ( fmab ) skall fusioneras med Simonsen Material AB, ( Simonsen ). Båda bolagen är helägda dotterbolag till OneMed AB. Simonsen kommer att byta namn till OneMed Sverige AB. I syfte att erhålla en mer ändamålsenlig struktur inom koncernen har styrelsen i fmab och Simonsen beslutat att genomföra en fusion varigenom fmab ingår i , blivande OneMed Sverige AB. Simonsen kommer att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen ) (2009/KS ) e) Lednings- och informationsplan på kommundelsnivå för Dalsjöfors Kommundelsnämnd. (2009/KS ) f) Årsuppföljning av den kommunala krisberedskapen 2008, Borås Stad. (2008/KS ) /KS Anställning av tillförordnad förvaltningschef i Kommundelsnämnd Centrum Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Sven-Åke Johansson anställs som tillförordnad förvaltningschef, 50%, i Kommundelsnämnd Centrum för perioden den 17 februari december 2010.

4 PROTOKOLL 4 (24) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 januari 2009 (ärendenummer 16 18/2009), den 23 januari 2009 (ärendenummer 23 24/2009), den 26 januari 2009 (ärendenummer 14 och 25/2009), den 27 januari 2009 (ärendenummer 15, och 26 27/2009), den 29 januari 2009 (ärendenummer 9, och 28 29/2009) och den 2 februari 2009 (ärendenummer 8, och 36/2009) /KS Svar på motion från Per Carlsson (S) om hemtjänst, mat, många mil och eget kommunalt storkök Per Carlsson (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad upphör med att beställa färdiglagad mat som färdats genom hela Sverige. Att Borås Stad upprättar ett eget kommunalt storkök för att tillgodose kommunens verksamheter med egen producerad mat. Ärendet Översyn av kostverksamheten i Borås Stad (dnr 2006/KS ) är inne i slutskedet. Förslag till framtida kostverksamhet inom hemtjänsten (matdistribution) kommer inom kort. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad /KS Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 december 2008 Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.

5 PROTOKOLL 5 (24) Genom ett tillägg i LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Länsstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september Socialnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till Länsstyrelsen och revisorerna. Till Kommunfullmäktige ska socialnämnden/kommundelsnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Rapporterna läggs till handlingarna /KS Rapport från Jämförelsenätverk Västkust; En jämförelse av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen hösten 2008 Borås är en av tio kommuner som medverkar i kvalitetsnätverk Västkust som drivs av Sveriges kommuner och Landsting. En jämförande studie av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen har under hösten 2008 genomförts i de medverkande kommunerna. Jämförelser görs av både kostnader och kvalitet. Brukartidsmätningen har ej genomförts i Borås på grund av tidsbrist och ytterligare några uppgifter saknas på grund av att de ej gått att få fram ut datasystemen. Borås Stads kostnad för ekonomiskt bistånd ligger under en av SCB/SKL beräknad standardkostnad men är samtidigt en av de fyra kommuner som har högst kostnad räknat i kronor per invånare. Borås har ett högt antal bidragsmånader per 1000 invånare men har den näst lägsta kostnaden per bidragsmånad bland de kommuner som ingår i undersökningen. Bland de hushåll som har ekonomiskt bistånd har 40% haft bistånd i mer än 24 månader.

6 PROTOKOLL 6 (24) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Översända rapporten till Socialnämnden. Socialnämnden följer upp resultatet för 2006 och 2007 med motsvarande uppgifter för 2008 och återrapporterar till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppmanar Socialnämnden att genomföra brukartidsmätningen för att få en jämförelse av hur andra kommuner använder arbetstiden /KS Hemtjänstvalet Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet i uppdrag att utreda möjligheterna att införa förenklad biståndshandläggning och kundval inom äldre- och handikappomsorgen. Kommunens inriktningsutredning var klar under våren 2007 och remissrunda hölls samma år. Samtidigt tillsatte regeringen en nationell utredning som utmynnade i en helt ny lagstiftning - Lagen om valfrihetssystem, LOV. Ny utredning utgår från LOV och innehåller efterfrågad detaljnivå. Den nya utredningens förslag har varit på remiss under hösten LOV innebär en formaliserad upphandling med löpande annonsering i nationell databas. Kommunen utformar förfrågningsunderlaget inklusive kvalitetskrav och fast ersättningsnivå. De utförare som uppfyller kraven erhåller kontrakt. Utförare som ej erhåller kontrakt har möjlighet att överpröva hos Länsrätten. Genom den nya Lagen om valfrihetssystem garanterar kommunen via upphandling och uppföljningar att extern utförare håller en fastställd godkänd kvalitetsnivå. Kraven motsvarar de som ställs på kommunens egenregi. Förslaget skulle kunna gälla många olika insatser och för brukare i alla åldrar. Utredningen har funnit det lämpligare att starta med en hanterlig del av verksamheten. Avgränsning har gjorts till att gälla hemtjänstens service- och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/ ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser och för brukare från och med 65 års ålder. Arbetet ska utföras under dag- och kvällstid mellan klockan Övriga insatser och tider svarar kommunens utförare för. Timersättningen ska baseras på faktiska kostnader inom äldreomsorgen i Borås Stad. Timersättning utbetalas till utföraren för faktisk utförd tid hos respektive brukare men får ej vara större än maximal uppdragstid per månad. Timersättningen hanteras i ett separat ärende.

7 PROTOKOLL 7 (24) Hemtjänstvalet föreslås starta den 1 september Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Införa hemtjänstval inom kommunens äldreomsorg för hemtjänstens service och omvårdnad inklusive delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser. et baseras på Lagen om valfrihetssystem, LOV, och träder i kraft den 1 september Uppdra åt kommundelsnämnderna och Socialnämnden att ge möjlighet till utökad tjänstledighet för personal som önskar bedriva näringsverksamhet eller följa med som anställd till nystartad verksamhet. Tjänstledigheten gäller nio månader och inom hemtjänstvalet. Uppdra åt Kommunstyrelsen att svara för beslut om tillämpning och verkställighet. Uppdra åt Kommunstyrelsen att ansvara för beslut om godkännande av externa utförare. Timersättningen fastställs av Kommunstyrelsen. Uppdra åt Kommunstyrelsen att göra en uppföljning ett år efter start och presentera denna för Kommunfullmäktige. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Karl-Gustav Drotz förslag. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Majoritetens förslag att föreslå Kommunfullmäktige att införa hemtjänstval avslås och utredningen om hemtjänstval läggs till handlingarna, se bilaga. Micael Svensson (S) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Annette Persson (M), Kerstin Koivisto (Väg), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S).

8 PROTOKOLL 8 (24) Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Införa hemtjänstval inom kommunens äldreomsorg för hemtjänstens service och omvårdnad inklusive delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser. et baseras på Lagen om valfrihetssystem, LOV, och träder i kraft den 1 september Uppdra åt kommundelsnämnderna och Socialnämnden att ge möjlighet till utökad tjänstledighet för personal som önskar bedriva näringsverksamhet eller följa med som anställd till nystartad verksamhet. Tjänstledigheten gäller nio månader och inom hemtjänstvalet. Uppdra åt Kommunstyrelsen att svara för beslut om tillämpning och verkställighet. Uppdra åt Kommunstyrelsen att ansvara för beslut om godkännande av externa utförare. Timersättningen fastställs av Kommunstyrelsen. Uppdra åt Kommunstyrelsen att göra en uppföljning ett år efter start och presentera denna för Kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S) till förmån för Lena Palméns yrkande /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 9 december (2008/KS ) b) Statistiska centralbyrån, uppgiftsinsamling om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mängduppgifter (Kommunledningskansliet har besvarat enkäten för Borås Stad)(2008/KS )

9 PROTOKOLL 9 (24) c) Statistiska centralbyrån, insamling av uppgifter om inskrivna barn/elever samt personal i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass (Kommunledningskansliet har besvarat enkäten för Borås Stad) (2008/KS ) d) Förslag om att ta bort läxorna. (Ansvarigt kommunalråd Karl-Gustav Drotz (KD) har besvarat skrivelsen) (2009/KS ) /KS Svar på motion av Anders Österberg (S) om handlingsplan för energieffektivisering Anders Österberg har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2007 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: att uppdra åt Kommunstyrelsen att, i samråd med andra berörda kommunala organ, inventera möjligheterna till att energieffektivisera av kommunen ägda och långtidsförhyrda lokaler och verksamheter i enlighet med motionens intentioner, att uppdra åt Kommunstyrelsen att, utifrån denna inventering, ta fram en handlingsplan för energieffektivisering i enlighet med motionens intentioner, att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta med kostnaderna i denna handlingsplan i kommande budgetarbete, samt att uppdra åt Kommunstyrelsen att återrapportera detta arbete till kommunfullmäktige inom ett års tid. Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden som i sak understryker vikten av att arbeta med energieffektivisering. Nämnden pekar också på de mål och handlingsplaner som finns i detta arbete liksom på den specialistfunktion som tillkommit för energifrågor. Efter ett beslut om återremiss av motionssvaret i Kommunfullmäktige den 21 februari 2008 har denna också remitterats till Fritid- och Turistnämnden samt Servicenämnden. Kommunstyrelsen anser att energieffektivisering har en tydlig prioritering i Kommunfullmäktiges budget och att detta återspeglas i nämndernas arbete. Att detta arbete sedan följs upp, utvärderas är naturligt. Kommunstyrelsen anser emellertid att det är nämnderna som har att planera, budgetera, utföra och rapportera energieffektiviserande åtgärder. Årsredovisningen, som når Kommunfullmäktige, kan sedan fokusera dessa frågor. Kommunstyrelsen vill inte påstå att rutinerna kring energieffektivisering är fulländade utan istället att de kan och bör utvecklas. Denna uppgift har lokalansvariga nämnder.

10 PROTOKOLL 10 (24) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad /KS Svar på motion av Anders Österberg (S) om att utveckla Borås Djurpark och turismen Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2007 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Genomföra en ny turistutredning för Borås med utredningsstart under Bygga 16 stugor på Borås Camping. Motionen har varit remitterad till Fritids- och turistnämnden. Kommunstyrelsen är positivt inställd till aktiviteter som syftar till att stärka turismen i Borås Stad. Värdet av en väletablerad turism råder det ingen tvekan om. Fritids- och turistnämnden har att löpande följa upp turismens utveckling i Borås. I detta ansvar ingår att initiera nödvändiga utredningar som bidrar till en positiv utveckling inom turismområdet. Detta görs också löpande med olika mindre insatser. Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av att kommunen genom olika aktörer prioriterar turistfrågorna högt att förslaget om en fördjupad turistutredning kan ligga rätt i tiden. En sådan utredning skulle enligt Kommunstyrelsen kunna ge en gemensam bas om det ekonomiska värdet av turistsatsningar för dels Fritids- och turistnämnden men även för Kommunstyrelsens marknadsföringsinsatser och BoråsBorås prioriteringar. Det är Fritids- och turistnämnden som är huvudansvarig för turistfrågorna och får då föra fram argumenten och upplägg för en sådan utredning. Vad gäller byggandet av nya stugor på Saltemads camping beslutade Kommunfullmäktige den 16 juni 2008 att bygga 24 st. campingstugor på Saltemads camping.

11 PROTOKOLL 11 (24) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles /KS Svar på motion av Anders Österberg (S) Alla talar om vädret, men ingen gör något åt det Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september 2008 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: I våra kommunala hyreslägenheter bör man få tillgång till en individuell mätare så att man alltid kan se hur mycket vatten och energi man gör av med. Motionen har varit remitterad till AB Bostäder för bedömning. Kostnaden för installation av individuell mätning av värme och vatten uppgår till ca 70 Mkr exkl. framtida drift- och underhållskostnader. Bolaget avser att genomföra ett pilotprojekt där de installerar individuella mätare för vattenförbrukning och debiterar hyresgästerna för sin användning. Varmvattnet svarar för ca 40 % av energiåtgången för uppvärmningen av våra byggnader. Om pilotprojektet faller väl ut kommer denna process att fortsätta. Vatten- och elanvändningen är den enskilt största energiposten hyresgästerna kan påverka fullt ut. I de nyproducerad hyresrätterna på Sjöbo och Olovsholm har varje hyresgäst sitt eget fjärrvärmeabonnemang. Kommunstyrelsen biträder AB Bostäders bedömning. Incitament för hyresgästerna att hålla nere sin energiförbrukningen är en bra väg att gå. Att kunna påverka sin boendekostnad genom en lägre förbrukning är bra för både den egna plånboken och miljön. Bedömningen om installationer för individuell mätning är ekonomiskt rimliga att göra bör dock avgöras i varje enskilt fall och inte som ett generellt direktiv. Den rätta vägen menar Kommunstyrelsen är att bl.a. genom våra miljömål peka ut riktningen för energianvändningen. Våra bostadsbolag har sedan att avgöra vilken metod som är den bästa. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (fp) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.

12 PROTOKOLL 12 (24) Kommunalrådet Ulf Olsson yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles, se bilaga. Lennart Andreasson (v) yrkar bifall till Ulf Olssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Morgan Hjalmarssons förslag och dels till Ulf Olssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Morgan Hjalmarssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Ulf Olssons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Annette Persson (M), Kerstin Koivisto (Väg), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S) till förmån för Ulf Olssons yrkande /KS Årsredovisning 2007 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat på kronor jämfört med kronor Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 11,8 miljoner kronor. Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna förslår att ansvarsfrihet beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas förslag.

13 PROTOKOLL 13 (24) Jäv På grund av jäv deltar inte Ulrik Nilsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulf Olsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende. För Ulrik Nilsson (M) tjänstgör Tom Andersson (MP). För Morgan Hjalmarsson (FP) Kent Hedberg (S). För Ulf Olsson (S) tjänstgör Kjell Classon (S). Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret /KS Borås Stadshus ABs förslag till koncernbidrag år 2008 inom koncernen Borås Stadshus AB Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt Borås Djurpark AB har strukturella underskott så måste drygt 21 miljoner kronor styras till dessa från andra bolag inom koncernen. Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 21,1 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 9,1 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka räntekostnader till Borås Stad och återstående 12,0 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Borås Stadshus AB:s förslag till koncernbidrag godkänns /KS Ideella föreningen Gärdhems anhållan om befrielse av avgifter för lämnande av återvinningsmaterial till återvinningscentralerna Den ideella föreningen Gärdhem har tillskrivit kommunen och överklagat Borås Energi och MiljöAB s beslut att inte bevilja er befrielse från avgift för lämnande av återvinningsmaterial till återvinningscentralerna. Skälet för Borås Energi och Miljös ställningstagande är att det inte är deras uppgift att

14 PROTOKOLL 14 (24) subventionera organisationer då det därigenom uppstår en gränsdragningsproblematik. Ett förslag till svar har utarbetats. Rent formellt har Borås Energi och Miljö sannolikt tagit ett riktigt beslut enligt gällande Renhållningsordning. Frågan är om syftet med hanteringen av återvunnet material har uppnåtts. Uppdraget enligt Kommunstyrelsens uppfattning är att återvinningscentralerna, som är finansierade med hushållens renhållningsavgifter, kostnadsfritt skall ta emot avfall som kommer från hushållen. Om avfallet tar en omväg via en ideell förening för att sedan hamna på återvinningscentralen bör villkoret för kostnadsfri avlämning vara uppfyllt. Kommunstyrelsen avser att uppta en diskussion med Borås Energi och Miljö AB för att undersöka möjligheten till en praktisk lösning av frågan. I sammanhanget vill Kommunstyrelsen också redovisa en viss förståelse för Borås Energi och Miljös ställningstagande. I dagsläget är det inte enbart privatpersoner som kostnadsfritt avlämnar sitt hushållsavfall på återvinningscentralerna. I ett öppet och obegränsat system som Borås har finns risk att även andra bl.a. näringsidkare i strid mot reglerna lämnar sitt verksamhetsavfall utan att erlägga någon ersättning. Denna hantering drabbar då i förlängningen hushållen genom en högre renhållningsavgift. Bolagets strikta tolkning av Renhållningsordningen för er del skall ses i ljuset av detta. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Upprättat brev till den ideella föreningen Gärdhem godkänns. Kommunalrådet Ulf Olsson (s) yrkar att ärendet återremitteras. Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om ärendet skall återremitteras och dels avslag på Ulf Olssons yrkande om återremiss och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: Ulf Olssons yrkande om återremiss avslås. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Upprättat brev till den ideella föreningen Gärdhem godkänns.

15 PROTOKOLL 15 (24) Röstförklaring Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S) och Ulf Olsson (S) lämnar en röstförklaring, se bilaga /KS Utredning om verksamheten vid Byttorpsklint Kommunstyrelsen beslöt den 14 april 2008 att tillsätta en utredning för att jämföra verksamheten vid Byttorpsklint med två andra liknande äldreboenden. En konsult har med anledning av detta redovisat rådgivningsrapporten Kvalitetsjämförelse äldreboende, Borås Stad Denna utvärdering har initierats i ett samarbete mellan kommundelsnämnden Norrby och kommunstyrelsen i Borås Stad. Utvärderingen omfattar dels en utvärdering av avtalet mellan Norrby kommundel och Aleris som avser Byttorpsklint. Samtidigt är utvärderingen en jämförelse med två boendeenheter i kommunal regi. Dessa är Agamemnon inom kommundel Centrum och Kapplandsgatan 8 inom kommundel Brämhult. Utvärdering avser en jämförelse av upplevd kvalitet hos boende, anhöriga och personal på tre äldreboenden. Den upplevda kvaliteten består av områdena delaktighet, trygghet, bemötande, integritet, gemensamma aktiviteter och mat. I rapporten finns en sammanfattning för vart och ett av de sex kvalitetsområdena för respektive äldreboende och jämförande kommentarer. I bilagan finns en mer utförlig och allsidig redogörelse av resultaten för respektive boendeenhet. Utvärderingen visar att Aleris uppfyller villkoren i avtalen. På samma gång visar utvärderingen att det finns flera möjliga förbättringsområden hos entreprenören och inom de kommunala boendeenheterna. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar att rapporten sänds till samtliga kommundelsnämnder. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen beslutar att rapporten skall behandlas i samband med årsredovisningen. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar avslag på Lena Palméns tilläggsyrkande.

16 PROTOKOLL 16 (24) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Rapporten sänds till samtliga kommundelsnämnder. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Lena Palméns tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Lena Palméns tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Annette Persson (M), Kerstin Koivisto (Väg), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6: Lena Palméns tilläggsyrkande avslås /KS Lena Palmén (S) och Lennart Andreasson (V) initiativärende: drift av Byttorpsklint Lena Palmén S) och Lennart Andreasson (V) yrkade den 14 april 2008 i ett initiativärende att Norrby kommundel skulle få möjlighet att återföra utförandet vid Byttorpsklint i kommunal regi. Kommunstyrelsen beslöt att remitera ärendet till Kommunledningskansliet för beredning. Nu finns konsultrapporten Kvalitetsjämförelse äldreboende, Borås Stad". Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Förslaget att Norrby kommundel skulle få möjlighet att återföra utförandet vid Byttorpsklint i kommunal regi avslås.

17 PROTOKOLL 17 (24) Kommunalrådet Lena Palmén (S) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till initiativärendets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palmén och Lennart Andreassons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Förslaget att Norrby kommundel skulle få möjlighet att återföra utförandet vid Byttorpsklint i kommunal regi avslås. Reservation Mot beslutet reserverar sig Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S) till förmån för Lena Palmén och Lennart Andreassons yrkande /KS Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om en badplats vid Hultasjön Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den17 april 2008 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att en badplats vid Hultasjön anläggs om förhållandena så medger. Motionen har varit remitterad till Miljönämnden, Fritids- och turistnämnden och Gatunämnden. Kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än Miljönämnden och fritidsoch turistnämnden. Det är inte lämpligt att anlägga en badplats vid Hultasjön av vare sig miljömässiga eller ekonomiska skäl. Kommunens 21 befintliga badplatser räcker väl till för boråsarnas behov. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (fp) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås. Lennart Andreasson (v) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

18 PROTOKOLL 18 (24) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Morgan Hjalmarssons förslag och dels till Lennart Andreassons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Morgan Hjalmarssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lennart Andreassons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Annette Persson (M), Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Kerstin Koivisto (Väg), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Ulf Olsson (S), Ulrik Nilsson (M) samt nej av Lennart Andreasson (V). Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås /KS Kartläggning över fördelning av föreningsbidrag och träningstider till anläggningar (genusutredning) Fritids- och turistnämnden har efter uppdrag från Kommunfullmäktige gjort en kartläggning över fördelningen av föreningsbidrag och träningstider mellan könen. Målsättningen har varit att se om det finns några skillnader mellan könen i fråga om representation, föreningsbidrag och samt hall- och anläggningsutnyttjande. Fritids- och turistnämnden har den 16 december 2008 beslutat att överlämna utredningen till Kommunfullmäktige för vidare ställningstagande. Kartläggningen visar på olika samband mellan föreningar och storleken på det ekonomiska bidrag som föreningarna får och tillgången på hall- och anläggningstider. Fritids- och turistnämnden menar att det inte finns någon entydig bild, sett ut ett genusperspektiv, på det föreningsstöd som Borås Stad erbjuder. Nämnden föreslår därför inga särskilda åtgärder i dagsläget utan pekar på att det föreligger ett antal frågeställningar som kan vara intressanta att tränga djupare in i.

19 PROTOKOLL 19 (24) Om kartläggningen leder till några konkreta åtgärder får Fritids- och turistnämnden själva ta ställning till och/eller föreslå förändringar i reglerna för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen förutsätter rent allmänt att nämnden verkar för en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor när det gäller kommunens stöd till föreningslivet. Kommunstyrelsen föreslår därför att Genusutredningen överlämnas till Fritids- och turistnämnden för vidare beredning. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Genusutredningen överlämnas till Fritids- och turistnämnden för vidare beredning /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2009/KS ) b) Ansökan från Vittra AB om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Borås kommun. (Vittra har återkallat sin ansökan) (2008/KS ) /KS Möte med EU-kommitté i Borås Borås Stad har genom Näringslivsenheten fått en förfrågan från Utrikesdepartementet om huruvida Staden kan ta emot en delegation från STISkommittén (Stål-, textil- och industrisektorer) för ett informellt arbetsmöte i Borås. STIS-kommittén är en sammanslagning av EU-kommittéer för textil och stål som fram till 2009 endast arbetade med textil- respektive stålfrågor ur ett handelspolitiskt perspektiv. Kommittén består av tjänstemän från EU:s medlemsländer och representanter från Europeiska kommissionen och Rådet. Eventuellt kommer några övriga europeiska gäster att bjudas in. Utrikesdepartementet räknar med ca 50 deltagare på detta möte. Mötet ska ske under september månad och pågå i tre dagar från lunch dag 1 till och med lunch dag 3.

20 PROTOKOLL 20 (24) Mötet är inte ett formellt ordförandeskapmöte utan ett arbetsmöte, som hålls parallellt med det officiella EU-ordförandeskapsprogrammet. För Borås del innebär detta en möjlighet att visa hur staden arbetar tillsammans med textilbranschen för att marknadsföra vår ledande roll inom textilindustrin. Mötet ger Borås en möjlighet att marknadsföra staden som centrum för textil och fashion i Norden och norra Europa. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (fp) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad accepterar UD:s förfrågan om att vara värd för STISkommitténs möte i Borås. Lennart Andreasson (v) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar att de luncher och middagar kommunen bjuder på hämtas från äldreomsorgens förråd av kyld mat. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Borås Stad accepterar UD:s förfrågan om att vara värd för STIS-kommitténs möte i Borås. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lennart Andreassons tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Lennart Andreassons tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Mats Brandt (C), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Annette Persson (M), Micael Svensson (S), Kerstin Koivisto (Väg), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Ulf Olsson (S) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Petter Löberg (S) och Lennart Andreasson (V).

21 PROTOKOLL 21 (24) Kommunstyrelsen beslutar: Lennart Andreassons yrkande avslås /KS Slutrapport för Lindåsabäcken, lokalt naturvårdsprojekt 2004 Syftet med projektet är att bevara ett livskraftigt bestånd och säkerställa föryngringen av flodpärlmusslan i Lindåsabäcken. Borås Stad bedömde att inrättandet av ett kommunalt naturreservat skulle ge det bästa resultatet. Projektet beviljades kronor i statsbidrag genom Länsstyrelsens beslut den 16 december Projektet är nu genomfört och slutrapporten översänds till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Godkänna slutrapport för naturvårdsprojektet Lindåsabäcken och översända den till Länsstyrelsen i Västra Götaland /KS Verksamhetsrapport per den 31 december 2008 för lokala naturvårdsprojekt 2006 i Borås Stad Verksamhetsrapporter för de lokala naturvårdsprojekt: Naturvården vid Borås golfbana, Hasselmus och Naturreservatet Vänga mosse har utarbetats. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Verksamhetsrapporter per den 31 december 2008 översänds till Länsstyrelsen i Västra Götaland /KS Klimatinvesteringsbidrag En verksamhetsrapporter för år 2009 för Borås Stads klimatinvesteringsprogram: Etablering av Närvärme i Viskafors, Biogassatsning i Borås och Sol och klimatinformation på Borås Djurpark har utarbetats.

22 PROTOKOLL 22 (24) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Verksamhetsrapport 2008 för Borås Stads klimatinvesteringsprogram översänds till Länsstyrelsen i Västra Götaland /KS Uppdatering av avfallsplan till kretsloppsplan Borås Energi och Miljö AB har genom en skrivelse påpekat att den gällande avfallsplanen sträcker sig till år 2010 och att det är viktigt att planarbetet med en ny avfallsplan påbörjas omgående. Borås Energi och Miljö AB har också angett i skrivelsen att de har goda förutsättningar för samordning och genomdrivande av en ny avfallsplan och att de anser att en samverkan över kommungränserna i Sjuhärad behövs för en slagkraftig avfallsplan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag att uppdatera Borås Stads nuvarande avfallsplan med en kretsloppsplan med fokus på avfall som en resurs. Kommunstyrelsen ser gärna att samarbete sker med såväl kommunens egna berörda förvaltningar som med övriga kommuner i Sjuhärad /KS Enkät om användning av församlingsindelningen Borås Stad har svarat på kryssfrågorna i enkäten till Regeringskansliets utredningsenhet. Sammanfattningsvis innebär vårt svar att vi visserligen använder indelningen men att den kan slopas. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Godkänna vidtagen åtgärd /KS Delegationsbeslut; yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning utanför detaljplanelagt område Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3 februari 2009 (ärendenummer 1/2009).

23 PROTOKOLL 23 (24) /KS Lansering av kontoresor Ett förslag till skrivelse till Västtrafik AB har utarbetats. Borås Stad vill inledningsvis kraftigt protestera mot det sätt på vilket lanseringen av kontoresor har skett i Borås. Det hade varit på sin plats att Borås Stad redan i höstas skulle ha fått en formell remiss som innehöll alternativa förslag och ekonomiska konsekvenser. I stället valde Västtrafik att ta upp ärendet på ett styrgruppsmöte för Borås kollektivtrafik och samtidigt avkräva besked. Det var först vid detta möte som de ekonomiska konsekvenserna beskrevs. I en tidigare mailkorrespondens som föregick detta möte hade endast alternativen presenterats utan ekonomiska konsekvenser för staden. När staden nu formellt har att ta ställning till de presenterade alternativen förordas alternativ 2 dvs. en lägre nivå för enkelresor och kontoladdning eller med andra ord 25 kronor resp. 16,50 kronor. När det gäller tätortsladdning förordar Borås alternativ 1 dvs. en högre nivå eller med andra ord 400 kronor. Sammantaget skulle detta innebära en ökad ägarersättning på ca 0,6 miljoner kronor om inte det sker för stora överströmningar mellan färdbevisen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser bibehållen lön vid fackliga ledigheter (Kommundelskontoret Brämhult) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3 oktober 6 november 2007 (ärendenummer 6 7/2007) (LR utbildning) /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser bibehållen lön vid fackliga ledigheter (Kommundelskontoret Brämhult) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 22 februari 3 juni 2008 (ärendenummer (Lärarförbundet utbildning), den 10 mars 1 oktober 2008 (ärendenummer 1 14/2008) (Kommunal utbildning), den 14 april 6 november 2008 (ärendenummer 1 14/2008) (LR utbildning) och den 6 mars 2008 (ärendenummer 1/2008)(SKTF utbildning).

24 PROTOKOLL 24 (24) Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulrik Nilsson (M) Lennart Andreasson (V) ordförande 79 92, ordförande 93 Petter Löberg (S) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 mars 2009 Göran Björklund

25 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 88 V 4 Alternativt förslag Hemtjänstvalet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstyrker förslaget om hemtjänstval. Vi gör det av många olika skäl och redogör för en del av våra synpunkter och invändningar i denna reservation. Verklig valfrihet är inte rätten att välja bland ett antal hemtjänstföretag. Verklig valfrihet är rätten att ha inflytande över vilken hjälp man får och hur och när den utförs. Kommunens ansvar är att använda skattemedel på ett effektivt och klokt sätt för att få ut mesta möjliga välfärd per satsad krona. Systemet med hemtjänstval har en annan utgångspunkt att använda skattepengar till att göra det möjligt för privata företag och stora vårdkoncerner att tjäna pengar på de äldres behov av vård och omsorg. De pengar kommunen satsar på äldreomsorg ska gå till äldreomsorg och inte till aktieutdelningar eller annan form av privat ekonomisk vinning. Systemet med hemtjänstval kräver en omfattande administrativ apparat med upphandlingar och certifieringar, vilka även ska följas upp regelbundet. Hemtjänstval kommer, i likhet med friskolor, att medföra ökade totala kostnader för verksamheten och försvåra planeringen. Den kommunala verksamheten kan vi följa upp och snabbt förändra om så krävs. Den flexibiliteten finns inte i ett system med hemtjänstval. Vi har inte heller samma kontroll över personalens utbildningsnivå, och än svårare blir det när underentreprenörer anlitas. Enligt en artikel i Dagens Samhälle visade det sig att hälften av de 60 företag som anlitades inom hemtjänsten i Nacka saknade årsredovisningar, även många av de övriga företagen visade upp stora brister i sin redovisning. Vi tror inte att Nacka kommun medvetet lät bli att följa upp företagen, det visar snarare på att en mängd mindre seriösa företag tog chansen att tjäna snabba pengar i samband med att tillfälle erbjöds. Även om Borås Stad har ambitionen att kontrollera såväl vårdkvalité som ekonomisk redovisning innebär ett hemtjänstvalsystem att den totala kontrollen över verksamheten försämras.

26 Ett annat motiv för hemtjänstval är att ge möjlighet till avknoppning för egen personal. Med tanke på det omfattande administrativa arbete och ansvar som följer vid en avknoppning har vi svårt att tro att intresset bland personalen är omfattande, även om kommunen frångår de arbetsrättsliga spelreglerna och tillåter tjänstledig personal syssla med konkurrerande verksamhet upp till 9 månader. I inledningen kan vi läsa att Borås Stad generellt sett har en hög kvalitet i äldreomsorgen, enligt olika undersökningar. Varken vårdtagare eller personalen har efterfrågat ett hemtjänstvalsystem, ändå ska det piskas igenom av ideologiska skäl. När det gäller vård och omsorg finns det andra måttstockar än avkastning på insatt kapital som är avgörande för kvalitén. Marknadskrafterna löser inte alla problem i samhället, vilket det senaste kapitalistiska sammanbrottet är ett talande bevis för. Vi förstår inte varför majoriteten har så dåligt samvete för äldreomsorgen att de till varje pris vill bjuda ut den till privata aktörer. Beror det möjligen på dåligt självförtroende i rollen som arbetsgivare? Ge istället personalen ett större förtroende att utveckla den dagliga verksamheten tillsammans med vårdtagarna. De privata alternativ vi har prövat inom äldreomsorgen har inte varit lyckosamma ur kvalitetssynpunkt. Vård och omsorg låter sig inte beskrivas i fyrkantiga termer och lämpar sig sällsynt illa för upphandlingar och privatiseringar. Riksrevisionsverkets har gett ut rapporten RiR 2008:21 Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg vilken är mycket kritisk. I sammanfattningen står det att läsa: Andelen privata utförare inom äldreomsorgen har ökat och regeringen vill stimulera fler aktörer att starta företag. Det ställer stora krav på den att denna marknad byggs upp, regleras och följs upp på ett sådant sätt att socialtjänstlagens krav på god kvalitet uppnås. Riksrevisionen har granskat om regeringen, Socialstyrelsen och länsstyrelsen skapat förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat bedriven äldreomsorg. Kommunerna har huvudansvaret för planering, finansiering och drift av äldreomsorgen. Staten har ett övergripande ansvar för det offentliga åtagandet och ansvarar därmed för att förutsättningarna för god kvalitet är tillfredställande. Riksrevisionens granskning visar att varken regeringen, Socialstyrelsen eller länsstyrelserna fullt ut tagit sitt ansvar att inom sina respektive ansvarsområden skapat förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat bedriven äldreomsorg. För de äldre

27 innebär detta en risk för att detta kan påverka kvaliteten i den privat bedrivna äldreomsorgen. Man har även dragit slutsatserna att lagstiftningen skiljer sig åt mellan privata och offentliga utförare, utförarna omfattas inte alltid av Socialstyrelsens föreskrifter. Vidare gäller inte meddelarfrihetens skydd mot efterforskning och repressalier från arbetsgivaren inom privat verksamhet. Det är även oklart om personalen omfattas av samma skydd för sin yttrandefrihet som offentliganställda har gentemot sin arbetsgivare. Sammantaget innebär detta en risk för att missförhållanden inom privat äldreomsorg inte upptäcks. Vi kan inte ställa oss bakom förslaget om hemtjänstval då det finns för många osäkerhetsfaktorer i kvalitet både för brukare och personal. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att alla med trygghet ska kunna se fram mot ålderdomen. Alla som behöver stöd ska få det. Omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar. Rätt till inflytande och valmöjligheter över den egna omsorgen är en självklarhet. Genom vidareutbildning, kompetensutveckling, inflytande och ansvar vill vi göra personalen delaktig i en utvecklingsprocess där ledordet är kvalitet med nöjda brukare, anhöriga och personal. Vi vill stärka kvaliteten genom att i stället för skenbara s.k valfrihetsreformer utveckla den kommunala äldreomsorgen utifrån de äldres behov samtidigt som vi vill öka de äldres och anhörigas inflytande. Socialdemokraterna är övertygade om att denna utveckling av verksamheten är möjlig och bäst kan göras inom nuvarande organisation om viljan finns. sförslag: Majoritetens förslag att föreslå Kommunfullmäktige att införa hemtjänstval avslås och utredningen om hemtjänstval läggs till handlingarna För den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen För vänsterpartiet Lena Palmén (S) Lennart Andreasson (V)

28 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 92 E 3 Alt. Förslag Kommunfullmäktige Motion: Alla talar om vädret, men ingen gör något åt det Anders Österberg (s) har i motion föreslagit att I våra kommunala hyreslägenheter bör man få tillgång till en individuell mätare så att man alltid kan se hur mycket vatten och energi man gör av med. Motionären menar att det behövs fler redskap för att kunna delta i miljöarbetet för att mildra klimatkrisen. Vi anser att motionens inriktning och ambition är helt riktig. Erfarenheten visar att energianvändningen minskar mycket kraftigt om individuell förbrukning mäts och debiteras. Kommunfullmäktige som äger och styr våra bostadsbolag bör tydligt markera sin vilja på detta område. Bolagen skall i sin verksamhet planera för att införa individuell mätning i takt med att det är ekonomiskt försvarbart. I nybyggen likt Sjöbo och Olovsholm är detta redan en självklarhet. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Motionen bifalles För den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Ulf Olsson (S)

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV E11 BESLUTSFÖRSLAG Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV Kommunstyrelsen föreslås besluta: Upprättat förslag till ersättningar till externa utförare av hemtjänst inom LOV fastställs

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.30 15.20 Omfattning 40 78 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

PROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande PROTOKOLL 1 (38) Tid och plats Kl 13.30 16.56 Omfattning 398 441 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer