, 1, kl Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (9) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti , 1, kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (9) Stadskansliet: Kc PF I KU M E N SP Kommunchefen Personal och förhandling Information Kvalitet och utveckling Markavdelningen Ekonomistyrning Näringsliv Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (9) Val av protokolljusterare PF 1 Handlingsplan för genomförande av CEMR-deklarationen. (2011/KS ) PF 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer och /2011) (2011/KS ) b) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall. (Ärendenummer 1-2/2011) (2011/KS ) c) Delegation för förhandlingsärenden/allmänna anställningsvillkor avvikelsehandlingar enligt LAS, ATL, AB inklusive speciella bestämmelser och förhandling om arbetstidsschema. (2011/KS ) d) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman. (2011/KS ) e) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser centrala träffade kollektivavtal. (2011/KS ) f) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser andra förmåner/belöningar och lönesystem för arbetstagare. (2011/KS ) g) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutred-

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (9) (Förslag: a-g till handlingarna) ningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning. (2010/KS ) KU 1 Förslag till samverkansrutin för egenvård. (2011/KS ) KU 2 Anmälningsärenden: a) Projekt Den goda skolmaten. (Borås Naturskyddsförening inbjuder till möte vecka 40 för inköpsansvariga, kostansvariga, husmödrar i gymnasieskolor och högstadier. Ärendet har sänts till Stadsdelsnämnden Väster för handläggning) (2011/KS ) b) Se förskolans hela uppdrag! (Förbundsordföranden i Kommunal och Lärarförbundet har skrivit till Kommunstyrelsen om förskolans uppdrag. Skrivelsen har översänts till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning ) (2011/KS ) c) Följ upp alkohollagen! (Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland uppmanar i en skrivelse alla kommuner att följa upp den nya alkohollagen. Borås Stad ska enligt planen för revidering av styrdokumenten revidera det Drogpolitiska programmet under 2012) (2011/KS ) d) Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. (Kommunala funktionshinderrådet följer årligen upp nämndernas och bolagens arbete för ökad tillgänglighet och bättre bemötande av personer med funktionsnedsättning. Vid funktionshinderrådets sammanträde den 31 maj 2011 redovisades uppföljningen) (2011/KS )

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (9) e) Medel till projektet Teknik för äldre II. (Borås Stad har ansökt om utvecklingsstöd inom regeringsuppdraget Teknik för äldre. Vi har beviljats 250 tkr till Trygghetspaketet TryggVE. Projektet kommer att drivas inom äldreomsorgen, målgrupp multisjuka äldre. Projektet har startat och kommer vara slutfört Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för genomförandet) (2010/KS ) f) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa. (Borås Stad deltar i projekt inom området, dessa projekt samordnas av Sjuhärads Kommunalförbund) (2011/KS ) (Förslag: a f till handlingarna) M 1 Försäljning av cirka 1550 m 2 av Norrmalm 1:3. (2011/KS ) M 2 Försäljning av cirka 2500 m 2 av Norrmalm 1:3 (2011/KS ) M 3 Anmälan av delegationsbeslut: a) Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiella betydelser under tiden (nr 1-4/2011. (2011/KS ) Förslag: a till handlingarna M 4 Anmälningsärende: a) Frågor om handläggning av frågor om tillfälligt bygglov och om arrenderad kommunal mark. (En person har skrivit till Kommunstyrelsen

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (9) Förslag: a till handlingarna och framfört synpunkter på handläggningen av ett ärende om tillfälligt bygglov för ett kallförråd, som delvis är beläget på arrenderad kommunal mark. Svarsskrivelse, med upplysningar om att bygglovsärenden handläggs av Stadsbyggnadsnämnden och att arrendeförhållandet löper så länge det inte sägs upp av någon av parterna, har skickats av sommarnotarien) (2011/KS ) E 1 Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram. (2011/KS ) E 2 Utökning med tillagningskök av tidigare lämnat projekteringsuppdrag för ombyggnad av Bergdalskolan. (2009/KS ) E 3 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Svenska Blå Stjärnas Djursjukhus i Borås. (2011/KS ) E 4 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås. (2011/KS ) E 5 Anmälningsärenden: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2011/KS ) b) Likviditetsrapport för Borås Stad. (2011/KS ) c) Förnyad borgen till Borås Arena AB (I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för likviditetsfrågor har beslutats om förnyad kommunal borgen för Borås Arena AB. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om kommunal borgen för lån till bolaget. Då detta

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (9) lån nu omsatts har förnyad borgen tillstyrkts, i enlighet med bilagt PM) (2011/KS ) d) Förnyelse av borgen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid. (I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för likviditetsfrågor har beslutats om förnyad kommunal borgen för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om kommunal borgen för lån till föreningen. Då detta lån nu omsatts har förnyad borgen tillstyrkts, i enlighet med bilagt PM) (2011/KS ) e) Fritids- och folkhälsonämnden, inriktning av folkhälsoarbetet (2011/KS ) f) Ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad. (Ultra Education AB har dragit tillbaka ansökningen) (2011/KS ) g) Synpunkter på sparkrav Viskaforsskolan. (Skrivelsen är överlämnad till Stadsdelsnämnden Väster för handläggning) (2011/KS ) h) Granskning av Borås Stads årsredovisning (2011/KS ) i) Synpunkter på handläggning av ärende. (2011/KS ) j) Ansökan från Lernia College AB om fortsatt rätt till bidrag och statlig tillsyn vid byte av huvudman för en fristående skola i Borås kommun. (Skolinspektionen har givit Portalen fortsatt rätt

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (9) (Förslag: a j till handlingarna) till bidrag för gymnasieskola i Borås efter det att Lernia College AB förvärvat bolaget) (2011/KS ) SP 1 Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. (2011/KS ) SP 2 Anmälningsärenden: a) JO-anmälan av ett antal bedömda oegentligheter i samband med en planerad markaffär. (En privatperson lämnade en anmälan till JO avseende handläggningen av ett ärende om ett intentionsavtal avseende en fastighetsöverlåtelse. I anmälan angavs att kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson (M) var jävig, att han saknade behörighet att ingå avtalet, att avtalet stred mot kommunallagen samt att avtalet inte hade diarieförts på ett korrekt sätt. JO har i ett beslut den 9 maj 2011 konstaterat att anmälan inte föranledde någon åtgärd avseende påståendena om Ulrik Nilssons behörighetsöverträdelse eller att fastighetsöverlåtelsen skulle strida mot kommunallagen. JO har vidare konstaterat att Ulrik Nilsson (M) inte var jävig att handlägga ärendet. Däremot har han riktat kritik mot Kommunstyrelsen för att intentionsavtalet inte diariefördes när det undertecknades i början av maj 2010 utan först den 7 september samma år) (2010/KS ) b) Protokoll från årsmöte och årsberättelse 2010 för Leader Sjuhärad. (2011/KS ) c) Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden. (Överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning) (2011/KS ) d) Önskemål om busshållplats på Segloravägen 6.

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (9) (Överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning) (2011/KS ) e) Förbifart Sjöbo. (Överlämnas till Tekniska nämnden för handläggning) (2011/KS ) f) Remiss förslag till nytt recipientkontrollprogram. (Överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning) (2011/KS ) Förslag: a f till handlingarna SP 3 Yttrande över samråd av planprogram för del av Sandhult, del av Hällered 1:33 m fl, ASTA, upprättad den 27 augusti 2010 (2010/KS )

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-08-09. Göran Björklund

2013-08-09. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2013-08-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) KALLELSE 1 (5) 2015-04-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

2013-10-25. Göran Björklund

2013-10-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-10-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.

Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. s sammanträde Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 249 Fastställelse av ärendelista 250 Delegationsbeslut 251 s information (föranmäls till ordförande)

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer