PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Väg) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Micael Svensson (S) Lennart Andreasson (V) ordförande vice ordförande Ersättare Marie Fridén (M) Annette Persson (M) Olle Engström (M) Hamid Fard (FP) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) Ida Legnemark (V) Övriga Hans Alkmark Svante Stomberg Christer Johansson Jonas Borglund Ingegerd Eriksson Stig Wallerman Roger Cardell kommunchef bitr kommunchef ekonomichef samhällsplaneringschef tf verksamhetssamordningschef bitr informationschef finanssekreterare

2 PROTOKOLL 2 (21) Therése Hultén Bertil Ekwall Göran Björklund vik blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta kommunstyrelsesammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 40 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Lennart Andreasson (V) med Kerstin Hermansson (C) som ersättare. 41 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Medborgarmotion om Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen. (2008/KS ) b) Sjuhärads kommunalförbund, protokoll från sammanträde 4 december (2008/KS ) /KS Borås Stads representant i Flygplatsföreningens styrelse Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Peter Skoglund utses till representant för Borås Stads Flygplatsförenings styrelse.

3 PROTOKOLL 3 (21) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3 december 2008 (ärendenummer 391 och /2008), den 4 5 december 2008 (ärenden /2008), den december 2008 (ärendenummer /2008), den 17 december 2008 (ärendenummer /2008), den 18 december 2008 (ärendenummer 411/2008), den 22 december 2008 (ärendenummer 385 och 409/2008), 7 januari 2009 (ärendenummer 414/2008), den 8 januari 2009 (ärendenummer 410/2008) och den 12 januari 2009 (ärendenummer 399 och 403/2008) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 december 2008 (ärendenummer 12/2008) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 januari 2009 (ärendenummer 1, 3 och 5 7/2009), den 12 januari 2009 (ärendenummer 10-11/2008), den 13 januari 2009 (ärendenummer 13/2009) och den 14 januari 2009 (ärendenummer 2/2009) /KS Svar på motion av William Petzäll (SD) om förbättrade relationer över generationsgränserna William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 april 2008 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om att en handlingsplan i syfte att förbättra relationerna över generationsgränserna skall upprättas i kommunen. Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden från kommundelsnämnderna och Socialnämnden. Nämndernas svar är väldigt likvärdiga. Nämnderna anser att arbetet med förbättrade relationer över generationsgränserna är angeläget och nödvändigt för nämndernas utveckling. Samtliga nämnder påpekar att detta arbete bör ligga inom ordinarie verksamheters arbete varför inrättande av ytterligare handlingsplan inte bedöms nödvändig.

4 PROTOKOLL 4 (21) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås /KS Svar på motion av William Petzäll (SD) om införande av volontärförmedling William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september 2008 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att en volontärförmedling inrättas i Borås Stad. Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden från kommundelsnämnderna och Socialnämnden. Nämndernas svar är liktydiga. Kommundelsnämnderna redogör i sina yttranden för den frivilligverksamhet som för närvarande bedrivs ute i kommundelarna. Samtliga kommundelsnämnder påtalar också vikten av frivilligverksamhet men framförallt vikten av lokal förankring när det gäller frivilligarbete och avstyrker med denna anledning motionen. Socialnämnden framhåller att det idag finns ett samarbete mellan brukarorganisationer och handikappomsorgen där bland annat studiecirklar och andra aktiviteter förekommer. Inom Lagen om särskilt stöd och service finns insatsen kontaktperson samt i insatsen boende ingår kultur- och fritidsaktiviteter varför motionen avstyrkes. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås /KS Utvärdering av fixartjänst i Borås Stad Kommunfullmäktige har den 24 april 2006 beslut om att införa fixartjänst i Borås Stad som ett projekt under 2 år. En utvärdering av projektet har skett under hösten 2008.

5 PROTOKOLL 5 (21) Sammanfattningsvis kan konstateras att berörda nämnder är positiva till fixartjänst och nämnderna anser att funktionen även framledes bör finnas. Omfattningen och antalet personer som erhåller fixartjänst varierar i stor utsträckning mellan kommundelarna, från några få personer och tillfällen till 100 personer och 150 insatser per månad. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Utvärderingen läggs till handlingarna /KS Initiativärende om fixartjänster Lena Palmén (S) har vid Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2008 väckt ett ärende om fixartjänster och föreslagit att Kommunstyrelsen tillsätter en utredning för att säkerställa och bibehålla kvalitet, samt tillse att de som idag är anställda bereds fortsatt anställning. Det är ej aktuellt med en utredning i frågan, kommundelsnämnderna ansvarar för tidigare anställningar. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Ärendet avskrivs från vidare handläggning /KS Begäran om upphörande av korttidsvård Kommundelsnämnden Sandhult begär att få upphöra med de fyra kommungemensamma korttidsplatserna som finns vid äldreboendet Sanderöd. I dessa lokaler ges då möjlighet att utöka den öppna dagverksamheten. Från 1 november 2008 är alla korttidsplatser inom äldreomsorgen kommungemensamma. Boendeplaneringssektionen ansvarar för all placering och anser det för närvarande finns en viss överkapacitet av korttidsplatser i Borås Stad. Korttidsplatserna på Sanderöd har inte den standard att dessa kan erbjudas som permanentboende, de tillhör de korttidsplatser som är lämpliga att avveckla.

6 PROTOKOLL 6 (21) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): De fyra korttidsplatserna inom Sandhults kommundel avvecklas /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Centrala pensionärsrådet, protokoll från sammanträdet den 2 december /KS ) b) Fixartjänst i Göta kommundel. (En utvärdering av fixartjänst är genomförd. I budget 2009 framgår att Socialnämnden ansvarar för en kommungemensam fixartjänst och kommer från 1 januari 2009 organisera och genomföra den) (2008/KS ) /KS Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Borås Stad har genom Socialdepartementets remiss den 25 september 2008 fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från Socialnämnden. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag förutom på vissa punkter som kommenteras i yttrandet. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Remissvar avges enligt upprättat förslag. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunstyrelsens yttrande även skall innefatta: Det är bra att LSS-kommittén föreslår ett samlat statligt ansvar för personlig assistans. Men det räcker inte. Staten måste ta över ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-insatser Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Ulrik Nilssons tilläggsyrkande.

7 PROTOKOLL 7 (21) Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Remissvar avges enligt upprättat förslag inklusive Ulrik Nilssons tilläggsyrkande /KS Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram (departementspromemoria) Borås Stad har fått möjlighet, genom Utbildningsdepartementets remiss den 27 november 2008 att yttra sig över rubricerad promemoria. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från Utbildningsnämnden. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen betonar dock grundskolans uppdrag att alla elever skall få godkänt i matematik, svenska och engelska. Kommunstyrelsen ser förslagets genomförande som kostnadsneutralt, ej som en besparing, vilket framgår enligt promemorian. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Remissvar avges enligt upprättat förslag. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar: Grundläggande högskolebehörighet skall ingå i gymnasieskolans yrkesprogram utan att utökat program behöver användas. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Remissvar avges enligt upprättat förslag. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Lena Palméns tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.

8 PROTOKOLL 8 (21) Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Lena Palméns tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet". Omröstning Vid omröstningen röstas ja Kerstin Koivisto (Väg), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6: Kommunstyrelsen avslår Lena Palméns tilläggsyrkande /KS Begäran från Kommundelsnämnden Fristad om att få disponera del av ackumulerat överskott Kommundelsnämnden Fristad har föreslagit att nämnden får utnyttja sitt ackumulerade överskott för att betala de kostnader som avser skolgård i det nyligen avslutade investeringsprojektet Asklandaskolan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommundelsnämnden Fristad får använda sitt ackumulerade resultat för en engångsbetalning på kronor för den del som avser skolgård i investeringsprojekt Asklandaskolan /KS Hall för Skateboard, Inline och BMX/Freeride Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2008 att uppmana Fritids- och turistnämnden att inkomma med en komplett anslagsbegäran för uppförande av en skateboardhall i anslutning till Lundbyhallen. Fritids- och turistnämnden har den 25 november 2008 beslutat att anta PEAB s anbud på kronor för anläggande av hall för Skateboard, Inline och BMX/Freeride under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut samt överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för beslut om utökade investeringsmedel. Fritids- och turistnämnden beräknar den totala investeringsutgiften för projektet till kronor. I kommunens investeringsbudget för 2009 finns kronor upptaget.

9 PROTOKOLL 9 (21) Den föreslagna hallen från Fritids- och turistnämnden som placeras i omedelbar närhet till den befintliga Lundbyhallen får en bruksyta på m 2 och en åkyta på 695 m 2. Lägsta höjden i hallen blir 7 meter. På nedre plan finns entre, omklädningsrum, förråd och reception med kök. På övre plan återfinns cafeteria med åskådarplatser och ett mindre konferensrum/kontor. Hallen avser utöver skateboard och inlinesåkare även omfatta BMX/freeride. Under processens gång har även representanter för dessa grupper deltagit. Beräknad investeringsutgift efter upphandling uppgår till kronor med en årlig driftkostnad på ca kronor. Den dagliga skötseln förutsätts Kulturföreningen Tåget stå för. I beloppet ingår inte kostnader för verksamhetsinredning såsom ramper, inventarier till omklädningsrum, servering m.fl. lokaler. Kommunstyrelsen kan konstatera att en fråga med osedvanligt lång handläggningstid och många turer nu äntligen verkar få en lösning. En enig Fritids- och turistnämnd har tagit fram ett hallförslag som tillgodoser flera ungdomsgruppers behov av verksamhetsytor. Placeringen intill Lundbyhallen får också anses vara väl genomtänkt då den ligger i anslutning till den skateboardramp som finns i närheten. Ekonomiskt innebär den nya hallen ett årlig åtagande i storleksordningen 1,0 miljoner kronor i ett ansträngt ekonomiskt läge. Fritids- och turistnämnden kan inte automatiskt räkna med ramuppräkning i 2010 års budget. Detta kommer att prövas under höstens budgetarbete. Vad gäller verksamhetsinredning som inte ingår i kalkylen får detta behov preciseras vid ett senare tillfälle. Nämnden får mer i detalj inventera behoven och återkomma med ett förslag. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och turistnämnden erhåller ett investeringsanslag på kronor för anläggande av en hall för Skateboard, Inline och BMX/Freeride vid Lundbyhallen /KS Anslag för ombyggnad av Torggatan Gatunämnden har den 7 januari 2009 begärt ett investeringsanslag på kronor för ombyggnad av Torggatan mellan Allégatan och Västerlånggatan och kronor för ombyggnad av gränderna genom kvarteret Midas. Åtgärderna avses att finansieras under anslaget Attraktiv stad som används till förnyelse av stadskärnan. I budget 2009 finns tillgängligt 3,0 miljoner kronor.

10 PROTOKOLL 10 (21) Åtgärder inom detta konto som ett år överstiger årsbudgeten avräknas på nästkommande års anslag. Ombygganden av Torggatan syftar till att göra om denna del till gågata med ny beläggning, belysning och möblering så att gatan blir en integrerad del av Stora torget. Liksom vid tidigare projekt kommer fastighetsägarna längs Torggatan att vara med och samfinansiera ombyggnaden. Samtliga fastighetsägare längs Torggatan har accepterat finansieringsförslaget. För hela Torgatans sträckning innebär det ett investeringsbidrag på ca kronor från fastighetsägarna eller motsvarande 30% av investeringsutgiften för Torggatan. Gatunämnden bedömer den totala investeringsutgiften för Torggatan till kronor. Avräknat fastighetsägarnas andel uppgår således anslagsbehovet till kronor. För gränderna genom kvarteret Midas uppgår anslagsbehovet till kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Gatunämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor för ombyggnad av Torggatan och kronor i investeringsanslag för ombyggnad av gränderna genom kvarteret Midas /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2008/KS ) b) Västtrafik AB, ekonomisk rapport januari-oktober (2008/KS ) c) Västra Götalandsregionen, avtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete. (2008/KS ) d) Skolverket, maxtaxa, fastställda bidragsramar för (2008/KS ) e) Uppföljning av utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskola Ljud & Bild, LBS i Borås kommun. (2007/KS )

11 PROTOKOLL 11 (21) f) Svenska Skidrådet, grundskolans elever behöver utflykter. (Skrivelsen överlämnad till samtliga kommundelsnämnder för kännedom) (2008/KS ) g) Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, verksamhetsplan, budget och taxor för (2008/KS ) h) Prissättning av biogas i Borås. (2008/KS ) /KS Ansökan från Aspero Friskolor om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium i Borås kommun Skolinspektionen förklarar att Aspero Friskolor AB i Borås från och med bidragsåret 2009 skall vara berättigad till bidrag för Idrottsgymnasium med profil samhällsvetenskap och ekonomi. Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet läggs till handlingarna. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Aspero Friskolor har rätt till bidrag för utbildningen Idrottsgymnasium med profil samhällsvetenskap och ekonomi i Borås Stad, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Ärendet läggs till handlingarna. Reservation Mot beslutet reserverar sig Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S).

12 PROTOKOLL 12 (21) /KS Ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Borås kommun Skolinspektionen har avslagit ansökan om rätt till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande Livsmedelsprogrammet samt "Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet" då en etablering av utbildningarna enligt Skolinspektionens helhetsbedömning, medför påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i Borås Stad och för regionen. Skolinspektionen förklarar att Baggium Utbildning AB från och med bidragsåret 2009 skall vara berättigad till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet samt Specialutformat program närliggande Hotell- och Restaurangprogrammet Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet läggs till handlingarna. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Baggium Utbildning AB har rätt till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet samt Specialutformat program närliggande Hotell- och Restaurangprogrammet, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Karl- Gustav Drotz (KD): Ärendet läggs till handlingarna. Reservation Mot beslutet reserverar sig Micael Svensson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S).

13 PROTOKOLL 13 (21) /KS Svar på motion av Anders Österberg (S); Andas grönt, lev skönt Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att om ett grön/natur/ miljöområde i grönområdesplanen tas i bruk för exempelvis bebyggelse skall det ersättas av ett motsvarande grönområde Gällande grönområdesplan antogs av Kommunfullmäktige den 20 april Kommunfullmäktige har i november 2008 beslutat att grönområdesplanen ska revideras I samband med denna revidering kommer motionärens förslag att studeras. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad /KS Ändring i och utvidgning av tillståndsplikt enligt 47 i Väglagen för uppförande av byggnader m.m vid allmän väg, Västra Götalands län Vägverket har föreslagit förändringar i det område som enligt 47 Väglagen kräver tillstånd för uppförande av byggnad m.m. Borås Stad har genom remiss den 11 december 2008 fått möjlighet att yttra sig. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Vägverkets förslag till ändring i och utvidgning av tillståndsplikt enligt 47 Väglagen för uppförande av byggnader m.m. vid allmän väg i Västra Götaland. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Meddela Länsstyrelsen att vi inte har något att erinra mot Vägverkets förslag /KS Staden och järnvägen. En studie av Götalandsbanan genom Borås Den 10 oktober 2007 fattade Kommunstyrelsen beslutet att starta en utredning för att belysa hur Götalandsbanan kan dras genom Borås på ett sätt som är bra för järnvägssystemet och samtidigt på bästa sätt möjliggör en positiv utveckling av staden. Resultatet av arbetet är nu sammanställt i en rapport. Avsikten är att

14 PROTOKOLL 14 (21) studien skall utgöra underlag för Banverkets fortsatta arbete med Götalandsbanan. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen ställer sig bakom rapporten Staden och järnvägen - En studie av Götalandsbanan genom Borås. Borås Stad vill att Götalandsbanan byggs ut snarast och att det sträckningsalternativ genom Borås med centralt stationsläge som förordas i rapporten genomförs. Rapporten översänds till Banverket och andra berörda myndigheter tillsammans med ett följebrev enligt upprättat förslag. Kerstin Koivisto (Väg) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen avvaktar att överlämna rapporten till Banverket tills en grundlig utredning visar på möjligheten att Götalandsbanans sträckning går i R 40-korridoren från Viaredsmotet genom centrala Borås till Kyllared och att motorvägen får en samlokalisering med R 27 som motorväg från Viaredsmotet i en förbifart söder om centralorten för att nå R40 vid eller bortom Kyllared. Ulf Olsson (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Lennart Andreasson (V), Lars Dahlén (M), Karl-Gustav Drotz (KD) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Ulrik Nilssons förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Kerstin Koivistos yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen ställer sig bakom rapporten Staden och järnvägen - En studie av Götalandsbanan genom Borås. Borås Stad vill att Götalandsbanan byggs ut snarast och att det sträckningsalternativ genom Borås med centralt stationsläge som förordas i rapporten genomförs. Rapporten översänds till Banverket och andra berörda myndigheter tillsammans med ett följebrev enligt upprättat förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kerstin Koivisto (Väg), se bilaga. Särskilt yttrande Tom Andersson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga /KS

15 PROTOKOLL 15 (21) Yttrande över preliminär Trafikförsörjningsplan 2009 Västtrafik AB har för synpunkter översänt preliminär (TFP) trafikförsörjningsplan för andra halvan av år 2009 avseende Västtrafik Affärsområde Sjuhärad. Som bilaga till planen för affärsområde Sjuhärad finns också en särskild plan för den regionala tågtrafiken, som planeringsmässigt hanteras av Västtrafiks affärsområde Region. TFP 2009 ska ses som en komplettering till redan fastställd TFP för år 2008/2009. Anledningen till detta är att Västtrafik i och med TFP för år 2010 kommer att gå över till en TFP som följer kalenderår. Nytt för denna gång är att även frågor som rör priser, zoner och färdbevis ingår i TFP. De förslag som redovisas i de olika planerna bygger i huvudsak på inkomna synpunkter från de olika kommunerna och Västra Götalandsregionen. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Det nu framlagda förslaget till trafikförsörjningsplan omfattar bara ett halvår varför det får ses som ett sätt att göra mindre justeringar. De större greppen får tas i trafikförsörjningsplan Kommunstyrelsen anser att vi fortfarande är inne i ett skede där kapacitetsbristen är det stora problemet samtidigt som fullmäktiges mål för landsbygdens kollektivtrafik ännu inte är uppnådda. Det krävs med andra ord en utbyggnad av kollektivtrafiken både på landsbygden och i staden. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Trafikförsörjningsplan 2010 Västtrafik AB har översänt rubricerat förslag till Trafikförsörjningsplan. Enligt gällande aktieägaravtal ska Västtrafik AB årligen arbeta fram en så kallad trafikförsörjningsplan (TFP). Tidsplanen för trafikförsörjningsplaneprocessen har tidigare varit sådan att förslag från ägarna skall inlämnas i augusti för nästkommande års trafikomläggning. Västtrafik har beslutat ändra TFP till kalenderår vilket gör att det blir helt nya tider som gäller för planprocessen. Ägarnas önskemål skall vara inne den 23 januari, vilket leder till att remiss till kommundelsnämnderna inte hinns med utan de önskemål som sändes in till förra TFP n får användas.

16 PROTOKOLL 16 (21) Kommunstyrelsen hade till förra planomgången infordrat synpunkter från samtliga kommundelsnämnder. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Yttrande över detaljplan för del av Nordskogen, kv Hevea m.m. förbifart Sjöbo och industriområdet Nordskogen Byggnadsnämnden har den 13 november 2008 översänt rubricerade utställda förslag till detaljplan för yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av en ny förbifart för trafik på riksväg 42 öster om Sjöbo, vilket leder till minskat buller och en förbättrad trafiksäkerhet och boendemiljö på Sjöbo. Vidare möjliggör planen en utvidgning av industriområdet vid Nordskogen. Planområdet ligger öster om Sjöbo. Arean är 100 hektar. Kommunstyrelsen har den 16 juni 2008 lämnat ett samrådsyttrande. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen vill inledningsvis påpeka att vägförslaget gör Nordskogen attraktivare som verksamhetsområde. Emellertid medför dock förslaget att Hevea 6 söder om Stena Metall får försämrad tillfart och därmed lägre attraktivitet. Den nya tillfart som måste byggas bakom Stena Metall och korsa industrispåret måste tas med i kostnaden för vägprojektet. Styrelsen vill att området väster om industrispåret inte tas med i detaljplaneförslaget. Kommunstyrelsen avser att förvärvar den privata mark öster om vägförslaget som planläggs för verksamhetsändamål innan detaljplanen antas. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

17 PROTOKOLL 17 (21) /KS Detaljplan för del av Bergsäter, del av kvarteret Hästhoven 1 m.fl. Byggnadsnämnden har den 19 augusti 2008 beslutat att översända en begäran om planändring gällande rubricerad detaljplan till Kommunstyrelsen för översiktliga synpunkter. Wäst-Bygg har för avsikt att förvärva grannfastigheten, Enedalsgatan 4, för att möjliggöra en tillbyggnad av sitt kontor. Ett förslag till skrivelse till Byggnadsnämnden har utarbetats. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Byggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen. Planarbetet skall genomföras med plankostnadsavtal. Prioriteringen av detaljplanen avgörs i verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Köp av fastigheten Biskopsmössan 5 på Sjöbo Utmed Fristadsvägen mellan Sjöbokyrkan och äldreboendet Sjöboklint ligger ett trähus från 1820-talet benämnt Nävergården, som tillhör Svenska kyrkan. Huset har tidigare hyrts ut till Borås Stads Lokalförsörjningskontor och fungerat som förskola. Nu är fastigheten ute till försäljning och huset skulle bli ett värdefullt tillskott för Sociala Blocket. Fastigheten är tänkt att fungera som motivationsoch akutenhet för utsatta kvinnor med missbruksproblem. Byggnaden kommer att förvaltas och uthyras av Lokalförsörjningskontoret. Priset är efter gängse budgivning satt till kronor. Betalning och tillträde sker den 15 februari Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen köper fastigheten Biskopsmössan 5 för kronor av Borås Kyrkliga Samfällighet.

18 PROTOKOLL 18 (21) /KS Delegationsbeslut; ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 januari 31 december 2008 (ärendenummer 1 14/2008) /KS Delegationsbeslut; träffande arrendeavtal för upplåtelse av kommunal mark Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 januari 31 december 2008 (ärendenummer 1 65/2008) /KS Delegationsbeslut; yttrande över bygglov, tomtindelningar, lantmäteriförrättningar m.m Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 december 2008 (ärendenummer 7/2008) /KS Delegationsbeslut; yttrande över bygglov, tomtindelningar, lantmäteriförrättningar m.m. Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 13 januari 2009 (ärendenummer 1/2009) /KS Samhällsplaneringsavdelningen, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Minnesanteckningar från Regionala ägarrådet (Enligt aktieägaravtalet om Västtrafik ska anteckningar från det regional ägarrådets möten delges länets kommuner. Den 16 december 2008 hade regionala ägarrådet möte varvid följande behandlades: 1 Rapport från delregionala ägarrådet 2 Studieresa till Skåne intryck/diskussion 3 Nytt aktieägaravtal, dialogrunda 1, slutsatser och sammanfattning 4 Nytt aktieägaravtal, dialogrunda 2, förberedelser 5 Bilaga 13, lägesrapport Det delregionala ägarrådet i Göteborg hade diskuterat K 2020, nytt prissystem och ägardialogen. Ägarrådet i Sjuhärad hade behandlat

19 PROTOKOLL 19 (21) ägardialogen genom att skicka in ett skriftligt svar. Dessutom beslöts att ta fram en målbild för Sjuhärad likt K Skaraborg hade också diskuterat sin målbild och ägardialogen. Dessutom betonades vikten av ett enhetligt taxesystem. Den november gjorde Regionala ägarrådet en studieresa till Skåne. På resan träffades representanter för Skånetrafiken och några kommuner i Skåne. Inflytandefrågorna och resursfördelningen mellan starka och svaga stråk dominerade debatten. Sammanfattningsvis ansågs resan vara både bra och lärorik. Ordförande sammanfattade dialogrunda 1 med att konstatera att frågan om inflytande måste fördjupas och beskrivas i fallet med en ägare. Diskussionen ang. dialogrunda 2 resulterade i ett uppdrag om fördjupad utredning ang. skatteväxling. Alternativet med en ägare skall också utvecklas vad gäller inflytande, dialog, ekonomi och roller. Arbetet med ny bilaga 13 löper enligt tidsplan. Preliminära beräkningar pekar på kraftiga omfördelning av ägartillskotten. Detta är ofrånkomligt när vi byter fördelningsnyckel från resor till linjer) (2009/KS ) /KS Delegationsbeslut; bidrag till litterära verk Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 17 december 2008 (ärendenummer 2/2008) /KS Delegationsbeslut; prövning jämlikt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen i frågor om utlämnande av handlingar Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 mars 17 december 2008 (ärendenummer 1 5/2008) /KS Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser löneinplaceringsbeslut (ingångslöner) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 oktober 30 december 2008 (ärendenummer /2008).

20 PROTOKOLL 20 (21) /KS Administrativa kontoret, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Likviditetsrapport; Borås Stad, extern upplåning. (per den 31 december 2008) (2008/KS ) /KS Riktlinjer för tilldelning av miljöbil som personalbil Kommunfullmäktige har den 16 oktober 2008 beslutat att Borås Stads tills vidare anställda samt visstidsförordnade på minst tre år skall erbjudas miljöbil med reducerat förmånsvärde som personalbil. Erbjudandet skall vara kostnadsneutralt för kommunen och Kommunstyrelsen skall skapa regler och rutiner för att kunna effektuera erbjudande till personalen. Ett förslag till kompletterande riktlinjer har tagits fram. En grundförutsättning är att man är anställd av Borås Stad med antingen tillsvidareanställning eller visstidsförordnande med minst 3 år kvar i tjänst. För att komma i fråga för personalbil förutsätts att den anställde har ordinarie månadslön, som täcker bruttolöneavdraget för bilen. Innan personalbil beviljas skall en enklare kreditupplysning göras för att säkerställa att den anställde kan förväntas ha tillräcklig betalningsförmåga/vilja. De bilar, som kan komma ifråga som personalbil, är sådana fabriksnya miljöbilar, som uppfyller kraven på nedsättning av förmånsvärdet enligt Skatteverktes regler, dvs. bilar som drivs helt eller delvis med el, etanol eller gas och är utrustade enligt fastställda regler. Borås Stad tecknar avtal med leverantör av s.k. operationell leasing, vilket innebär att leasingföretaget hanterar inköp av bilen och under hyresperioden står för ränta, värdeminskning, service, däck, försäkring och administration. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (m): Riktlinjer för tilldelning av miljöbil som personalbil fastställes. Stadsjuristen får uppdraget och befogenheten att upprätta normalavtal mellan Borås Stad och anställd om miljöbil som personalförmån i enlighet med fastställda riktlinjer.

21 PROTOKOLL 21 (21) Chefen för Lön och Förhandling på Administrativa kontoret får ansvaret för att administrera frågor kring miljöbil som personalbil. Utvecklingen och omfattningen av personalbilsverksamheten skall redovisas för Kommunstyrelsen halvårsvis. Till chefen för Lön och Förhandling på Administrativa kontoret delegeras rätten att träffa avtal med den anställde i enlighet med normalavtalet samt fatta beslut om beställning av aktuell bil hos leasingföretaget. I beslutet deltar inte Lennart Andreasson (V). Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulrik Nilsson (M) Lennart Andreasson (V) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 januari 2009 Göran Björklund

22 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 59 Ärende E Aspero Friskolor 2008/KS Alternativt förslag av Skolinspektionen om ansökan från Aspero Friskolor AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium i Borås Skolinspektionen förklarar att Aspero Friskolor AB i Borås från och med bidragsåret 2009 skall vara berättigad till bidrag för Idrottsgymnasium med profil samhällsvetenskap och ekonomi. Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Vi Socialdemokrater anser att rätten till bidrag för denna utbildning innebär stora problem för den kommunala gymnasieskolan. Vi delar inte majoritetens uppfattning om fristående gymnasieskolor som en resurs och tillgång, utan ser dem som ett hot mot en bra och kvalitetsutvecklande kommunal gymnasieskola. Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Aspero Friskolor har rätt till bidrag för utbildningen Idrottsgymnasium med profil samhällsvetenskap och ekonomi i Borås Stad. För den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

23 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 60 E 6 j Alternativt förslag av Skolinspektionen om ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid fristående gymnasieskola i Borås Skolinspektionen avslår ansökan om rätt till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande Livsmedelsprogrammet samt "Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet" då en etablering av utbildningarna enligt Skolinspektionens helhetsbedömning, medför påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i Borås Stad och för regionen. Skolinspektionen förklarar att Baggium Utbildning AB från och med bidragsåret 2009 skall vara berättigad till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet samt Specialutformat program närliggande Hotell- och Restaurangprogrammet Vi anser att Kommunstyrelsen skall överklaga detta beslut trots att Borås Stad inte tidigare haft något att invända. Vi Socialdemokrater anser att rätten till bidrag för Baggium Utbildning AB innebär stora problem för den kommunala gymnasieskolan även när det gäller de godkända utbildningarna enligt ovan. Vi delar inte majoritetens uppfattning om fristående gymnasieskolor som en resurs och tillgång, utan ser dem som ett hot mot en bra och kvalitetsutvecklande kommunal gymnasieskola. Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen överklagar Skolinspektionens beslut att Baggium Utbildning AB har rätt till bidrag för utbildningarna Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet samt Specialutformat program närliggande Hotelloch Restaurangprogrammet. För den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen Lena Palmén (S)

24 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 63 RESERVATION Staden och Järnvägen, en studie av Götalandsbanan genom Borås Vi delar vikten av att snarast bygga ut den sedan länge omtalade Götalandsbanan. Det lokala partiet VÄGVALET reserverar sig dock mot framlagda studie hur Götalandsbanans sträckning ska gå genom Borås. Vårt förslag är att Götalandsbanan ska gå på motorvägens (R40) norra halva från Viaredsmotet till öster om Kyllared. Södra halvan av motorvägen användes som lokalgata med dubbelriktad trafik. Nuvarande göteborgsbanan kan lätt lokaliseras i samma sträckning. Stationsläget byggs genom att bredda motorvägen mellan Galjbacken och Pulsen ca 600 m. Därmed får man ett attraktivt stationsläge i nära anslutning till Resecentrum och befintliga Borås Central. Genom ett stationsläge i två plan sparas värdefulla markytor i anslutning till spårområdet. Genom att hålla en hastighet på ca 150 km/t genom Borås klarar man befintliga kurvor på motorvägen. Kurvorna kan också marginellt rätas ut. Lägre hastighet förbättrar också säkerheten. Detta ska jämföras med studiens föreslagna hastighet på 160 km/t genom centrala Borås. Vårt förslag innebär att motorvägen samlokaliseras med R 27 i en sydlig förbifart söder om Borås från Viaredsmotet för att åter anslutas till R 40 vid eller bortom Kyllared. Denna lösning innebär stora fördelar ur säkerhets- miljö- och bullersynpunkt. Alla så kallade farliga transporter går då söder om Borås och emissionerna från den tunga trafiken mitt i Borås minskar drastiskt och därmed ges bättre förutsättning till miljömålet att Borås skall bli en fossilbränslefri stad. Kostnaden för Götabandsbanans sträckning enligt förslaget är hela 2,3 miljarder (2 300 miljoner). Sammanfattat är vårt förslag: dels dels dels bättre anpassat till befintlig och planerad infrastruktur. tar bättre hänsyn till befintlig stadsmiljö. är tekniskt lättare att genomföra.

25 dels är en mera kostnadseffektiv lösning genom att utnyttja befintliga strukturer. Slutligen! Vi är starkt oroade över att Banverket av kostnadsskäl i stället beslutar att lokalisera Götalandsbanan i en föreslagen alternativ sträckning söder om Borås. Då kommer stationsläget långt från centrum ett dåligt alternativ för Borås utveckling. Kerstin Koivisto Vägvalet

26 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 63 Särskilt yttrande Miljöpartiet i Borås ställer sig positiva till utredningen staden och järnvägen. Det sträckningsalternativ som styrgruppen var helt överens om, som undviker att skapa barriäreffekter och med ett centralt stationsläge är att föredra framför andra alternativ. Byggandet av Götalandbanan är ett av Sveriges viktigaste samhällsbyggnadsprojekt och en enormt viktig utvecklingsfråga för Borås stad. Tom Andersson Miljöpartiet de gröna

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 1 (12) Tid: 18:00-19:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 97-111 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-05-13 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda Beslutande Övriga närvarande Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Ulrika

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Annica Magnusson marknadsförings- och informationschef

Annica Magnusson marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (27) Tid och plats Kl 13.30 15.22 Omfattning 330 368 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19)

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19) 2015-09-22 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 17.00 20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 116-135 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

3 19 mars 2009. Yvonne Persson (S) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför behandlingen av 31.

3 19 mars 2009. Yvonne Persson (S) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför behandlingen av 31. 3 19 mars 2009 Tid och plats 18.00 00.40 Fullmäktigehuset Omfattning 27 39 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Maj Steen (M), Per-Olof Höög (S), Hans Gustavsson (KD), Karl-Gustav Drotz (KD),

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-12 156

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-12 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-12 156 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-29 Sidan 1 av 13

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-29 Sidan 1 av 13 Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-29 n 1 av 13 Plats och tid: Kungsgatan 25, kl. 09:00-16:00 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden: Tove

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 16 december 2014: 172 Upprop och val av justeringsmän och justering 173 Godkännande av föredragningslista 174 Tekniska

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138 Ledningsutskottet 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/14 Ärendeförteckning 129-138 129 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-11-30 130 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206 Protokoll Tekniska nämnden Nr 1 Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50 Plats: Fjäderholmarna, 206 Ledamöter: Christer Åkerhielm (M) ordförande Hans Grundell (LP) vice ordförande Daniel Källenfors (M) Marek Rajkowski

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer