PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Krister Maconi (SD) Erika Storme Martinger (S) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Per Carlsson (S) Ersättare Kerstin Koivisto (Vägv) Lennart Andreasson (V) Ellie Blickfors (MP) Lars-Åke Johansson (S) Ingegerd Nyborg (M) Johan Medelius (M) Ismail Bublic (M) Hamid Fard (FP) Ingela Hallgren (KD) Pontuz Fritzson (SD) Övriga Svante Stomberg Marie Ingvarsson Bengt Himmelman Ingegerd Eriksson kommunchef tf. marknadsförings- och informationschef samhällsplaneringschef verksamhetssamordningschef

2 PROTOKOLL 2 (17) Martin Jakobsson Jonny Ekunger Jessica Tengeland Bertil Ekwall Göran Björklund finanschef ekonom blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som hanhon begår. 76 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Morgan Hjalmarsson (FP) som ersättare. 77 Föredragning och ajournering!"" # "" $ %&%'&() ( (( & * * +,!-%.. Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om personalfunktionerna i Borås kommun 0 123!"" """ + " )4" &5" 6!"" # 6 (( 3 37"74 ( 6"$ " &!"" ") + # " 4 * 3")+ #3 6 +& 1 ") )) 334" $4 3-6 "" "2 $ # 2 4 & 9 # ) "3( ( "!"" # 3 43( &9 " "( "" ") ( "33 &

3 PROTOKOLL 3 (17) 54") " #3 "$ &!"" # ) (63"" 6:; -6!"" ") < )3& = = ++,!-.+*+ Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset 1 ) "4 < * ++ "",++& * * +,!-."&& Kommunchefen, anmälningsärenden 1 "4 < (( 6-& +,!-. ) -3 7! ")# ((+$%& 4 +,!-+ >3 """ 6-4 #7? " # ) ( 63 #(&5 ) - " A +,!- * * +,!-++. Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) 1 ) "4 < +* 3") + "".,+7 += 3")+ "".*,+7 4")+ "".,+ *4")+ "".%,+7 =4")+ "".4..,+7 $=4")+ "".%$.,+7. 4")+ "".=$.7.+4., "".4.+$.+,+7 % ++ "".*4.+, "".=,+&

4 PROTOKOLL 4 (17) *+ *+ +,!-.+. Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall 1 ) "4 < $.4") + "".$%,+& *. *. ++,!-++. Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) 1 ) "4 <.$ ++ ""$*,++7 +$. ++ ""+$%, ""=4,++& *% *% ++,!-.+. Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall 1 ) "4 < % ++ "",++& * * +,!-*. Yttrande över betänkandet: Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen (Ds 2011:36) 6-6"#3 )) & 5"6-4# ) " $4 36( " 7"(" # ( &-4# 6) " &"" " ) "()6"6 46-4$ # (6 3 " 363"$4 36( & "63" 3 "& ;"-4# ) )"363$4 36$ ( 633 &;") "6 ) 6 76) 33 ( 6 " " & 9 3 # 6 "4 ""636 #3) )& 8 ) +.&

5 PROTOKOLL 5 (17)!"" # ) (63"" 68 2"B -<?#) "43 - # -4(" & * * ++,!-+. Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för 90 år eller äldre 1 )6 ) ( =6 +=& 9 ) (4"6 (( ( =6 44" 46 &:6 3 6 $ 3) 3)" 6 7"$ " "98$ 36$& 9 3 )33 3 )6 )" ) &2 36"""6)6 ) &9 " 36) ") " )336 ) & 14#!"" 68 2"B -!"" # 6!"" ") <A6- ) ( "6 #) ((3!"" ") = "=64" 6 33" 3#) &!"" 6 #!"" # 6!"" ") <Beslut om att ompröva förenklad handläggning till särskilt boende för 90 år och äldre tas först när Trygghetsbostäder finns i Borås, )& 2( ; (( (6)8 2"B 4 # 4 " (( "33 )3&C )& 1 3 (( 64 <D9 ")8 2"B 7 3 E3!"" $ # ) # D&

6 PROTOKOLL 6 (17) ;" C" 3-" -758 "C7! -78 2"B -7F3 2-7?" 24: ; -" 314GH (!971B 7!4-97 I" 127! I" 4 & Beslut!"" # ) ""(63"" 68 2"B -6!"" ") < A6- ) ( "6#) ((3!"" ") = "=6 4" 6 33" 3# ) & 3 ) 3 7! I" 7 I" 1271B 714GH (!9"6 # & * * +,!-*%."&& Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden 1 "4 < ) " 6 #6(3" "" " 76 4" )" ++'+.+&J 3 )3 " +,!-*%. 5 33& (3( 3!"" # :; -463"" " )3 6 ( ((3 &3 ( "" &:; - 3(6)3&3 3- " 4 :) " ++,!-== 4 16"3 " (6(6! ) & (3( 3"" 68 2"B -" 6"3 " (6(6! ) &8 2"B -3-C"" " (6! ) 4)3(66 & -3 - " C ++,!-=

7 PROTOKOLL 7 (17) K: """ +&6- ( ""(6 " 3 7"6" " 34"" "()&I " 3 3: "# 4")+ )3 "& " 3 " "" ++,!-%% ** ** +,!-+.+. Försäljning av fastigheten Sibelius 2 och Sibelius 3 Kommunstyrelsen beslut att sälja fastigheterna Sibelius 2 och Sibelius 3 till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Köpeavtalet ska nu förnyas och behöver därför godkännas av kommunstyrelsen. Köpeskillingen om kronor är redan erlagd. Tillträde sker då avtalet godkänts av Kommunstyrelsen. Byggnationen ska ha påbörjats senast den 1 juni 2012.!"" # ) (63"" 6?" 2< Kommunen godkänner avtalet för fastigheterna Sibelius 2 och Sibelius 3 till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. *= *= +,!-.%+. Försäljning av cirka 1300 m 2 av fastigheten Längjum 1:74 i Fristad Fristad Fasad och Bläster AB önskar köpa ca m² av fastigheten Längjum 1:74. Området är detaljplanelagt för industri och försäljningen överensstämmer med planen. Köpeavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Priset är satt till 150 krm². Tillträde och betalning sker den 31 mars 2012.!"" # ) (63"" 6?" 2< Kommunen säljer m² av fastigheten Längjum 1:74 till Fristad Fasad och Bläster för kronor.

8 PROTOKOLL 8 (17) = = +,!-.%+. Försäljning av delar av fastigheten Transås 2:5 Ägaren till Transås 2:17 har begärt att få köpa delar av kommunens fastighet Transås 2:5 som gränsar till Transås 2:17. Köparen har idag bland annat ett uthus i området. Preliminärt avtal har upprättats som innebär att kommunen säljer två områden om tillsammans 1370 m² av Transås 2:5 för kronor. Köpeskillingen är beräknad efter 150krm². Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska ske den 1 mars 2012.!"" # ) (63"" 6?" 2< Kommunen säljer delar av Transås 2:5 till Anna Sigge för kronor. = = +,!-.+. Delegationsbeslut; rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse 1 ) "4 < +*4")+ ' ++ "",+& =+ =+ +,!-* Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD): Vem betalar bananerna till aporna i Borås Djurpark?!$G 39L!93!"" """ +) + " )4" & 5" 669 (334&9 369 ( 3 3 "74" 9 ($ " 4 9 (3 & " " )66 ( )3 "3M4 34&!"" ") "39 ( )"4 3 " 4 ) 4 6- & C6!"" " 7) 73 3(6 )&9 ("3)) 74 "3 (6) ( &

9 PROTOKOLL 9 (17) 8 7) )7 4 ))" " "4 &3 4 )63#3 " )33 4 $ )&!"" # 3 3 #3(6$ ) "73"9 ( 3 " 3 4 ) (&;3 ")63(6" 6 NC")) ( 69 (N') & 14#!"" 6:; -!"" # 6!"$ " ") < (4 33" 3 "36& 1B #):; # & Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: (433" 3 "36& =. =. ++,!-%% Förslag till preliminära koncernbidrag år 2011 inom koncernen Borås Stadshus AB Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt Borås Djurpark AB och BoråsBorås TME AB har strukturella underskott så måste ca 28,1 mnkr styras till dessa från andra bolag inom koncernen. Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Bolagsrevisorerna har påpekat att slutliga bolagsresultat ibland blivit bättre än de preliminära resultat som legat till grund för kommunfullmäktiges bedömning av koncernbidrag. Detta har medfört en beskattning av oavsiktliga resultat.

10 PROTOKOLL 10 (17) Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar preliminära resultat efter finansiella och extraordinära poster enligt följande: Borås Stadshus AB Borås Elnät AB Borås Energi och Miljö AB Borås Djurpark AB Borås kommuns Parkerings AB Industribyggnader i Borås AB BoråsBorås TME AB tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 28,1 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 6,1 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka räntekostnader till Borås Stad och återstående 22,0 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB och BoråsBorås TME AB. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 6- <(" 4 ) &!"" # 6 6- ) " 4 )& =% =% +,!-*+% Donation av Carl Fredrik Reuterswärds skulptur VAR RÄDD OM JORDEN! " 3!"" "4"" 63 ( CJ99;O;9A6 ( (4(62I?& 5 3) " & Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:?4""63 ( CJ99;O;9A6

11 PROTOKOLL 11 (17) = = ++,!-++ Framställan om förvärv av fastigheten, Borås Uranus 3, Bryggaregatan 14, Borås 8 " ++4")+!"" $ """ 33 :.# % ( " &5 #")&&: " I 3 # $ " & 33 1$4$ " " "6" ")# 3 : " I & 9 3 " "6" 3 "6&!"" # )" " """ 3 3 )3" 3" N: " N&G 6 "" )34 &C" " 3 $ )3 "") ( 3 ")$ & Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 8 " 33 6:. & = = ++,!-=+* Anslagsframställan för ombyggnad av kvarteret Uranus 3 (Ungdomens Hus) 8 " 4")+) :.333""!"" ") ")# 3( : " 3 (6.= 4 #3 4")# 3 3 $ (6. &5 3 ) ++ 3 ")# & 5( ("6!"" # 8$ " 633 6:. ( " &

12 PROTOKOLL 12 (17) 5#8 "." 2 61$4$ " : " I &5 # 3.36 ( # &1$4 " " 3 3( 36 +" " &54"" # 34 (6 & ;")# 3( ") ( +&6 4( + )# "")3 4M( ((6&9 ) 3 ((6.= 4 )"" " (3 6# (6 =* &1$4 " 4) + "" )(6.. 3 " &!"" # )")43 " ## 36 " ""&&"&+.&A" "6 +3" &96) ) " ( 4( "3" " 6 36" & Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Lokalförsörjningsnämnden beviljas under förutsättning att fastigheten Borås Uranus 3 förvärvas -ett investeringsanslag på kronor för ombyggnad av plan 1 i fastigheten Uranus 3 för Ungdomens hus $ 3 (6. ")# 33 4& = = ++,!-%%% Delegationsbeslut; upptagande av lån m.m. Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16 januari 2012 (ärendenummer 12012) och den 20 januari 2012 (ärendenummer 22012). =* =* +,!-%%= Delegationsbeslut; handkassa Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 december 2011 (ärendenummer ).

13 PROTOKOLL 13 (17) == == +,!-**"&& Ekonomistyrning, anmälningsärenden 1 "4 < "" + J 3 1$4 " +,!-** ) 2? ' "&33- +,!-*%% +,!-+%+% Yttrande över detaljplan för Brotorp, del av Hulta 4:2 (Kadriljgatan) upprättad den 28 november 2011, P0610 -")# " *4")+3 )4 ( & 2 # ( 4(""" "4"8--$) & 2 "6)( # " G6 3 4"" "( '! & ((64+"P& # )&?" ("#43"643 3 " )3&9463" # 4 (! $ " 3"6&93" " " 38--) " 6"(6) & 5"6 7 ((." $) & 334"))#""" 8--)# ))#) (( (6 "6&9 "()"3" 8-- ) 6 ()) )36 6 (($ " 46 3&2 6" ) "")&!"" # 3(6"6 3!- 6 "( " )3" &)63"&!"" # " "( &

14 PROTOKOLL 14 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag. +,!-%%++ Önskemål från Lygnerns vattenråd om information om dagvatten i Viared > "66 8# 3 6" " "3 C ""!"" # &6 4)3 6 & Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen beslutar att svara Lygnerns vattenråd enligt Borås Energi och Miljös skrivelse ,!-+=++ Förvärv av fastigheten Råssered 1:11 mellan Tosseryd och Brämhult J 6<) "" ( & 1 ) "" 4!#($4F" "6&6<))#4 "4" 2 & 1 (6"""" & #!#($4F" )#" "64"" 6""" " "(&(" (3" )"" 33 6< ( ". &!( 3 "" "!"" 3 &?4) +=) ++& Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunen köper fastigheten Råssered 1:11 av Bertil Sävbrinks dödsbo för kronor.

15 PROTOKOLL 15 (17).. +,!-*... Yttrande över prövning enligt miljöbalken för sökande Borås Energi och Miljö AB om vindkraft (Rångedala-Gravryd 1:10 m.fl) 8 # )4 (6"6-7!"" # # &8 # ""$=+*=$+&!"" # # "( ") () &)3 3 ""3"$ "# 4!"" # &6 4 3 # " (( )363 (& Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):? # 3#!"" # # 6 6 4"6 ((3 3(66 $ G3#<"&& ") (%& % % +,!-+ Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovärenden utom plan) Gingri 1:2, Fristad, BN ")# 3 3 " ) #)# 3 ) (6 G -"" ++7.=1 - # & 5>3( " 3!"" "+7>27 ( ) 3 &;"6 "N 3N757 N"#4 3N75573 "6"(63 "6 3&-"( 3 3 " ") #"& 9 ) " #5" 36& 14#!"" 6?" 2!"" # ) <!"" # 3# )&!"" 6 I" 12#!"" # ) <!"" # # )7)&

16 PROTOKOLL 16 (17) 2( ; (( (6)?" 4 I" # 4 " (( "3$ 3 )3&C )& 1 3 (( 64 <D9 ")?" 7 3 E3!"" $ # ) I" # D& ;" C" 3-" -758 "C7! -78 2"B -7F3 2-7?" 24: ; -" 314GH (!971B 7!4-97 I" 127! I" 4 & Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):!"" # 3# )& 3 ) 3 7! I" 7 I" 1271B 714GH (!9"6 I" # & +,!-+ Delegationsbeslut; yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning utanför detaljplanelagt område 1 ) "4 < $+4") + ""="+$+.,+& C( G

17 PROTOKOLL 17 (17) O :; - 1B O 3 (6"" 3 ) ++ G

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.34 Omfattning 1 14 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 3. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 Styrelsen föreslås besluta: Förslag till preliminära koncernbidrag fastställs. 20140120 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (14) Tid och plats Kl 14.00 15.44 Omfattning 276-300 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

2013-05-08. Göran Björklund

2013-05-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2013-05-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 maj 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 16.10 Omfattning 52 83 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 18.00 Omfattning 150 183 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19 PROTOKOLL 1 (30) Tid och plats Kl 14.00 17.29 Omfattning 536-579 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdag 2012-12-17

PROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdag 2012-12-17 PROTOKOLL 1 (27) Tid och plats Kl 14.05 16.00 Omfattning 605 641 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2016-01-15 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016, kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19 PROTOKOLL 1 (22) Tid och plats Kl 14.00 16.07 Omfattning 410 439 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE (8) 0-0-7 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 0. Ulf Olsson Göran Björklund OBS! Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (15) Tid och plats Kl 14.00 15.43 Omfattning 515 535 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdag 2011-06-20

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdag 2011-06-20 PROTOKOLL 1 (19) Tid och plats Kl 14.00 16.30 Omfattning 323 353 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats Kl 13.30 13.37 Omfattning 491 508 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-03-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 mars 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag 2012-03-26

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag 2012-03-26 PROTOKOLL 1 (14) Tid och plats Kl 14.05 16.07 Omfattning 175 195 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-02-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 februari 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.30 15.20 Omfattning 40 78 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2011-12-02 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 12 december 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Omfattning Närvarande! " #" $% &#' () *% "% (+ ',* -" -$, -./0'1 2 3(% '% *'4 5% #26(78% *'9"% Ersättare #) 3:(" &'';

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (14) Tid och plats Kl 14.00 15.21 Omfattning 472 495 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

23 Oktober 2014 protokoll

23 Oktober 2014 protokoll 23 Oktober 2014 protokoll Tid och plats Omfattning 127 135 18.00 20.27 Fullmäktigehuset Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31 PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Kl 14.00 16.48 Omfattning 342 364 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-09-07. Göran Björklund

2012-09-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-09-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 17 september 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 Kc 5 Anmälningsärenden: i) Förbundsavgift år 2012 till Sveriges Kommuner och Landsting (Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att fastställa en nominellt oförändrad

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 80-93 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 82-93, kl. 16.08-18.10

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Den 4 oktober den rödgröna gruppen kl , Sverigedemokraterna kl ,

Den 4 oktober den rödgröna gruppen kl , Sverigedemokraterna kl , PROTOKOLL 1 (18) -05 Tid och plats Kl 09.30 10.45 Den 4 oktober den rödgröna gruppen kl 08.00 11.30, 12.30 16.30 Alliansen kl 08.30 11.45, 13.00 19.00 Sverigedemokraterna kl 08.30 12.00, 13.00 16.00 Den

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-23 Sida 0 (9) Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-23 Innehåll Godkännande av dagordning... 3 Årsredovisning 2015, Eksjö Stadshus AB... 4 Direktiv för ombud att redovisas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.57 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 44 55 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Ellie Blickfors

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 13.37 15.00 Omfattning 151 176 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 juni 2013: 58 Upprop och val av justeringsmän och justering 59 Godkännande av föredragningslista 60 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Tid och plats 16.00 18.52 Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Omfattning 11 25 PROTOKOLL 1 (5) Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Benny Sjöhem (S) Ida Legnemark (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Kl 14.00 17.35 Omfattning 253 275 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

18 mars 2010. protokoll. 18.00 20.20 Fullmäktigehuset

18 mars 2010. protokoll. 18.00 20.20 Fullmäktigehuset 18 mars 2010 protokoll Tid och plats 18.00 20.20 Fullmäktigehuset Omfattning 34 49 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Maj Steen (M), Per-Olof Höög (S), Hans Gustavsson (KD), Karl-Gustav Drotz

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

3 19 mars 2009. Yvonne Persson (S) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför behandlingen av 31.

3 19 mars 2009. Yvonne Persson (S) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför behandlingen av 31. 3 19 mars 2009 Tid och plats 18.00 00.40 Fullmäktigehuset Omfattning 27 39 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Maj Steen (M), Per-Olof Höög (S), Hans Gustavsson (KD), Karl-Gustav Drotz (KD),

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

20 Februari 2014 protokoll

20 Februari 2014 protokoll 20 Februari 2014 protokoll Tid och plats Omfattning 16 28 17.00 20.00 Fullmäktigehuset Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (39) Sammanträdesdag 2016-04-18

PROTOKOLL 1 (39) Sammanträdesdag 2016-04-18 PROTOKOLL 1 (39) Tid och plats Kl 14.00 17.06 Omfattning 171 219 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (20) Tid och plats Kl 14.00 16.53 Omfattning 249 284 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 14.00 16.24 Omfattning 182 210 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.00 15.32 Omfattning 82 109 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 13.30 16.15 Omfattning 177 206 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110 PROTOKOLL 1 (24) Tid och plats Kl 13.37 17.30 Omfattning 79 110 Närvarande Ulrik Nilsson (M) ordförande 79 92, 94 110 Ulf Olsson (S) vice ordförande 79 92, 94 110 Morgan Hjalmarsson (fp) 79 92, 94 110

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 18.55 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 1-12 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde(L) Birgitta Bergman

Läs mer

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE 1 (6) 2014-10-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer