PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Krister Maconi (-) Erika Storme Martinger (S) Lennart Andreasson (V) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Yvonne Persson (S) tjg för Per Carlsson (S) Ersättare Olle Hermansson (Vägv) Ellie Blickfors (MP) Ingegerd Nyborg (M) Johan Medelius (M) Ismail Bublic (M) kl Anna Christensen (M) Hamid Fard (FP) Ingela Hallgren (KD) Övriga Svante Stomberg Per Olsson Christer Johansson Marie Ingvarsson Bengt Himmelman Roger Cardell Ingegerd Eriksson Elisabet Palmér Staffan Vikström Martin Jakobsson kommunchef personalchef ekonomichef tf marknadsförings- och informationschef samhällsplaneringschef budgetchef verksamhetssamordningschef hälsoutvecklare organisationschef finanschef

2 PROTOKOLL 2 (18) Åke Thor Lena Frygne Jessica Tengeland Charlotte Beijer Bertil Ekwall Kennet Öhlund Göran Björklund finanssekreterare controller blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 145 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Morgan Hjalmarsson (FP) som ersättare. 146 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Kommunchefen, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Kommunkompassen, analys av Borås Stad. (Kommunkompassen är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Under 2010 genomfördes en utvärdering av Borås Stad. Utifrån det resultatet har ett antal förbättringar genomförts. Ny utvärdering sker under maj 2013) (2011/KS ) /KS Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 februari 2013 (ärendenummer 1-3/2012), den 21 februari 2013 (ärendenummer 5-7/2012), den 28 februari (ärendenummer 8, 10, 12, 17 och 19/2012), den 22 februari 2013 (ärendenummer 11 och 13/2012), den 25 februari 2013 (ärendenummer 15-16/2012) och den 26 februari 2013 (ärendenummer 18/2012).

3 PROTOKOLL 3 (18) /KS Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 mars 2013 (ärendenummer 1-7/2013) /KS Mötesplats Sociala medier 2013 Tema framtiden Stadskansliet arrangerar för fjärde året i rad tillsammans med Högskolan i Borås en nationell konferens. Konferensens huvudtema 2013 är en diskussion om vilken riktning utvecklingen inom sociala medier tar i framtiden. Konferensen försöker fånga de aktuella tendenserna. Kommunstyrelsen anser att en konferens som denna är viktig då den dokumenterar och speglar utvecklingen på en av de arenor som de förtroendevalda befinner sig på. De förtroendevalda bör därför på alla sätt uppmuntras att delta och ta en aktiv roll inom området. Kommunstyrelsen anser det vara motiverat att med centrala medel skapa möjligheter för så många som möjligt att ta del av föreläsningarna. Kommunstyrelsen vill därför göra det möjligt för alla de som har ett politiskt uppdrag i Borås Stad (finns upptagna i skriften Kommunala Uppdrag ) att kunna delta i utbildningsdagen den 14 maj genom att stå för anmälningsavgiften. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Samtliga förtroendevalda i Borås Stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala medier 2013 den 14 maj. De förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet /KS Gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost Kerstin Koivisto (Vägv) har begärt sitt entledigande från uppdraget som gruppledare i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kerstin Koivisto (Vägv) entledigas från uppdraget som gruppledare för Vägvalet i Kommunstyrelsen.

4 PROTOKOLL 4 (18) Till ny gruppledare för Vägvalet i Kommunstyrelsen väljs Olle Hermansson (Vägv) /KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen: Överklagat beslut: Kommunfullmäktiges beslut den 21 januari : Budget 2013 för de kommunala bolagen. Olle Lindeblad har i laglighetsprövningsmål begärt att Kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2013, 4, om fastställande av avkastningskrav för Borås Elnät AB skall upphävas. Förslag till yttrande med bestridande av yrkandet har upprättats av stadsjuristen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Stadsjuristens yttrande med bestridande av överklagandet godkänns och sänds till Förvaltningsrätten i Jönköping /KS Överklagande och yrkande om inhibition av Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2013 om förslag till koncernbidrag år 2012 inom koncernen Borås Stadshus AB Olle Lindeblad har i laglighetsprövningsmål begärt att Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2013, 98, om godkännande av koncernbidrag från Borås Elnät AB om kronor ska inhibieras och, vid den slutliga prövningen, upphävas. Förslag till yttrande med bestridande av yrkandena har upprättats av stadsjuristen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Stadsjuristens yttrande med bestridande av överklagandet godkänns och sänds till Förvaltningsrätten i Jönköping.

5 PROTOKOLL 5 (18) /KS Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars om koncernbidrag år 2012 inom koncernen Borås Stadshus AB Olle Lindeblad har i laglighetsprövningsmål begärt att Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars, 31, om godkännande av koncernbidrag från Borås Elnät AB om kronor ska inhiberas och, vid den slutliga prövningen, upphävas. Förvaltningsrätten har i beslut den 2 april 2013 inhiberat fullmäktiges beslut att godkänna Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag. Förslag till yttrande med bestridande har upprättats av stadsjuristen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Stadsjuristens yttrande med bestridande av överklagandet godkänns och sänds till Förvaltningsrätten i Jönköping /KS Personal- och förhandling, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Utvärdering år 2012 av Plan för likabehandling för Stadskansliet. (En utvärdering av plan för likabehandling har gjorts för 2012) (2012/KS ) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6 februari 2013 (ärendenummer 2 och 21-23/2013), den februari 2013 (ärendenummer 24-29/2013), den 15 februari 2013 (ärendenummer 32/2013), den 18 februari 2013 (ärendenummer 30-31/2013), den februari 2013 (ärendenummer 33-36/2013), den 28 februari 2013 (ärendenummer 37 och 40-41/2013), den 1 mars 2013 (ärendenummer 38-39, och 43/2013), den 4-5 mars 2013 (ärendenummer 44-47/2013), den 6 mars 2013 (ärendenummer 49/2013), den 7 mars 2013 (ärendenummer 48/2013), den 8-11 mars 2013 (ärendenummer 50-52/2013), den 12 mars 2013 (ärendenummer 55/2013), den 13 mars 2013 (ärendenummer 53-54/2013), den 18 mars 2013 (ärendenummer 57/2013 och den 19 mars 2013 (ärendenummer 56 /2013).

6 PROTOKOLL 6 (18) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 februari-1mars 2013 (ärendenummer 1-2/2013) /KS Personalekonomisk redovisning för 2012 Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den fjortonde i ordningen. Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som döljer sig bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen benämns personalkostnader. Föregående års redovisning låg till grund för de verksamhetsmål inom personalområdet som uppsatts för 2012 och som nu följs upp i årets redovisning. I årets personalekonomiska redovisning ligger fokus på jämställdhet, mångfald och hälsa. Den personalekonomiska årsredovisningen är nu jämställdhetsintegrerad, dvs. det finns könsuppdelad statistik och könsuppdelade analyser. Den personalekonomiska redovisningen skall också vara till hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet exempelvis gällande frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald m.m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen skall utgöra en god grund för analys och uppföljning och därmed ligga till grund för framtida strategiska bedömningar inom personalområdet. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det personalpolitiska området. Redovisningen läggs till handlingarna /KS Information, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Marknadsföringssamarbeten 2013 förfrågan från Kinnarumma IF. (2013/KS )

7 PROTOKOLL 7 (18) /KS Svar på motion av Peter Lund (V) och Fredrich Legnemark (V) om interaktiva informationsskyltar Peter Lund och Fredrich Legnemark (båda V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att möjligheten till internaktiva informationsskyltar utreds. Motionären syftar på s k QR-koder. QR-kodernas fördelar och nackdelar är en utredning i sig. Ett enkelt konstaterande är att QR-koder är bra om de ger mervärde för den som använder den genom att ge en unik förmån eller att underlätta för användaren. Det ska vara värt besväret. För skyltning i parker och naturreservat skulle de kunna användas för att ge en interaktiv guidning, en karta över promenadstråken, eller kanske hjälp att identifiera vilka fåglar som kvittrar i trädtopparna. Men det är en fråga som är mycket mer avancerad än att bara sätta en QR-kod på en skylt. Det är viktigt att Borås Stad ligger i framkant med ny teknologi som kan ge mervärde och ökad tillgänglighet till den kommunala servicen för kommuninvånarna. Användningen av QR-koderna ökar, och självklart ska Borås Stad vara med i den utvecklingen. Adresseringen till sidor kan ändras eller sidor kan behöva flyttas i en webbstruktur. Därför är det viktigt att arbetet med koderna hålls lika levande som arbetet med att uppdatera webbstrukturer. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles /KS Marknadsföringssamarbete 2013 med IF Elfsborg Stadskansliet har i samtal med IF Elfsborg utformat avtal om marknadsföringssamarbete Avtalet är på samma nivå som Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 2013 till ett värde av kronor enligt upprättat kontrakt.

8 PROTOKOLL 8 (18) /KS Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Avtal gällande samverkan mellan Borås Stad och Högskolan i Borås avseende den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom vårdutbildningar. (Avtal har slutits mellan Högskolan i Borås och respektive kommun gällande verksamhetsförlagd utbildning, för sjuksköterskor. Avtalet har kommit tillstånd genom ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Sjuhärads kommunalförbund) (2013/KS ) /KS Rekommendationer om nya riktlinjer Västbus Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2013 att godkänna riktlinjerna samt att rekommendera medlemskommunerna att besluta om nya riktlinjer för Västbussamarbetet. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Anta reviderade riktlinjer för Västbus. Anta Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga /KS De Nordiska Ungdomsdagarna Borås Stad har tre vänorter i Norden, Molde i Norge, Vejle i Danmark och Mikkeli i Finland. Sedan många år tillbaka har vänorterna årligen arrangerat ungdomsutbyten med roterande värdskap. Borås har senast varit värd för De Nordiska Ungdomsdagarna. I år är det Mikkeli i Finland som arrangerar De Nordiska Ungdomsdagarna och bjuder därmed in Borås Stad att delta med deltagare. Utbytet syftar till att utveckla de goda kontakterna med vänorterna genom gemensamma aktiviteter och social samvaro för grupperna som deltar. Genom att delta i arbetet främjas erfarenhetsutbyte, kunskapsförmedling och samhörigheten vänorterna emellan. Borås Stad har för avsikt att delta i utbytet, arbetet samordnas av Stadskansliet och sker i samarbete med berörda förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Borås Stad deltar i vänortssamarbetet De Nordiska Ungdomsdagarna.

9 PROTOKOLL 9 (18) /KS Initiativärende; Gör mer för dem som tigger Annette Carlson (M), Johan Medelius (M) och Marie Fridén (M) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga. I initiativärendet föreslås att Borås Stad tillsammans med berörda organisationer och myndigheter tar fram en handlingsplan för hur vi motverkar den nöd som de som tigger lever i. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning /KS Initiativärende; Språkträning för barn med funktionsnedsättning Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga. I initiativärendet föreslås att Stadskansliet får i uppdrag att utreda om våra särskoleelever får det stöd de har rätt till, och återkomma. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning /KS Initiativärende; Tryggare uppväxt för barnen Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga.

10 PROTOKOLL 10 (18) I initiativärendet föreslås att Borås Stad anmäler intresse till Socialstyrelsen för att delta som försökskommun för separationsteam. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Skolverket, statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan (Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning) (2013/KS ) b) Möjlighet för kommuner att söka utvecklingsmedel för nyanländas etablering. (Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att främja regional samverkan. Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för handläggning). (2013/KS ) c) Intern kontrollplan 2012 samt redovisning av intern kontroll (2012/KS ) d) Motion av Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M); Ett rikare kulturliv för alla. (Enligt Kommunfullmäktiges beslut , 171, fick Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning) (2012/KS ) e) Skrivelse om Framtidscenter. (Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2010/KS )

11 PROTOKOLL 11 (18) f) Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län (Inbjudan till kommunstyrelserna i Västra Götalands län att delta i det gemensamma arbetet mot langning av alkohol till ungdomar. Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning). (2013/KS ) g) Fritids- och folkhälsonämnden; Sveriges föreningsvänligaste kommun. (2013/KS ) /KS Anmälningsärende som behandlas i förslag till Bokslut 2012 Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Kulturnämnden, äskande av överskott från 2012 för byggnation av en temporär repetitionssal i Borås Stadsteaters stora magasin (2013/KS ) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor upptagande av lån Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 februari 2013 (ärendenummer 6/2013) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor beslut om kontantkassor för högst kronor Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 mars 2013 (ärendenummer 1/2013) /KS Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 mars 2013 (ärendenummer 1/2013).

12 PROTOKOLL 12 (18) /KS /KS0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, Årsredovisning 2012 Årets resultat blev +230 miljoner kronor, vilket är 132 miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på +98 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det höga resultatet är återbetalning från AFA-försäkring på 94 miljoner kronor avseende inbetalda premier för åren Skälet till återbetalningen är att antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar minskat kraftigt. Inom resultatet har avsättning gjorts till medfinansiering av Götalandsbanans utredning 5 miljoner kronor. Totalt finns då 10 miljoner kronor tillgängligt. Nämndernas kostnadsutveckling har legat på låga 1,5 (4,1)% vilket inneburit ett underskott på -14 (-104) miljoner kronor jämfört med kommunbidraget. Orsakerna till det i sammanhanget begränsade underskottet kan relateras till godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott och kostnadsöverskridanden inom äldreomsorgen. Skatteoch bidragsintäkterna har gett ett marginellt överskott på 4 miljoner kronor. Extraordinära poster i form av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto till resultatet med 29 miljoner kronor. Nettokostnaderna blev 77 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket är betydligt bättre än förra året. Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit kontrollerad under året och i stort sett hållit sig inom givet Kommunbidrag. Under 2011 redovisades ett nämndutfall som var 104 miljoner kronor sämre än tilldelade kommunbidrag vilket främst berodde på att det fanns obalanser i verksamheten redan innan den nya organisationen gick igång 1 januari Detta gällde främst de nykomponerade Stadsdelsnämnderna som gick in i sitt första verksamhetsår med ett sammantaget underskott på -42 miljoner kronor. Nya uppföljningsrutiner och genomförda anpassningsåtgärder har gett resultat under 2012 och bedömningen är att det inte finns några större ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret Avskrivningarna budgeterades till 170 miljoner kronor och blev 162 miljoner kronor. Differensen beror främst på att den totala investeringsnivån under 2011 blev något lägre än beräknat. Avskrivningarna ökade med måttliga 4 miljoner kronor motsvarande 2,6% jämfört med förra året. Finansnettot budgeterades till +30 miljoner kronor och blev +44 miljoner kronor. Här ingår en finansiell kostnad på 6 miljoner kronor avseende pensionsåtagandet. Det finansiella utfallet blev totalt sett bättre än förväntat tack vare marknadsmässig prissättning från internbanken. De långfristiga skulderna är i likhet med föregående år 0 miljoner kronor. Nettot av extraordinära poster, dessa budgeteras inte, blev genom realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter +29 miljoner kronor.

13 PROTOKOLL 13 (18) Skatte- och bidragsintäkterna blev 4 miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget. Av avvikelsen kan +28 miljoner kronor förklaras med en bättre skatte- och bidragsutveckling under 2012, medan +1 miljoner kronor beror på att slutavräkningen för 2011 års skatter blev något bättre än förväntat. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 163 miljoner kronor för 2012 vilket är lika med budget. Planerat uttag ur stabiliseringsfonden gjordes ej vilket gav ett budgetmässigt underskott på 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Ur resultatet på kronor öronmärks medel till ny IT-plattform, kronor och till Sociala investeringar, kronor. Kostnader för dessa projekt kommer då att avräknas i kommande balanskravsutredningar. Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt kronor överförs från tidigare år till 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING I övrigt godkänns Årsredovisning 2012 för Borås Stad. Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn AB läggs till handlingarna Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson: Kulturnämnden får godkänt att använda kronor av sitt ackumulerade resultat till byggnation av temporär repetitionssal i Borås Stadsteaters stora magasin. Överförmyndarnämnden får använda kronor av sitt ackumulerade resultat för tillfällig arbetskraftsförstärkning /KS Årsredovisning 2012 för Sjuhärads samordningsförbund Sjuhärads samordningsförbund är en sammanslagning av tre tidigare förbund och omfattar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda.

14 PROTOKOLL 14 (18) Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar som parter. Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Exempel på verksamheter är Projekt Krut, Aktiv Hälsa, Gröna Vägen och Lotsen i Borås. För verksamhetsåret 2012 visar Sjuhärads samordningsförbund ett resultat på ,07 kronor. Utgående eget kapital är ,67 kronor. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret /KS Tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar Kulturnämnden föreslår ett tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar fastställt av Kommunfullmäktige den 25 november Nämnden menar att det är otydligt avseende hur många gånger en person kan tilldelas kulturstipendium/kulturbelöning. Detta bör förtydligas. Kulturnämnden föreslår därför att ett tillägg görs i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med texten Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämndens förslag till Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med tillägget Stipendium kan endast tilldelas en gång per person fastställs.

15 PROTOKOLL 15 (18) /KS Uppdrag att inrätta ett Integrationsråd Med hänvisning till Invandrarrådet i Borås Stads protokoll från 2012 bör Invandrarrådets tillhörighet och funktion ses över. Av Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad framgår att Invandrarrådet är knutet till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads integrationsfrågor vilket gör att Invandrarrådet naturligt faller inom nämndens område. Invandrarrådet är Borås Stads referens- och samrådsorgan med invandrarföreningarna. Andra former för samverkan har etablerats under åren, t.ex. är Borås Stad numera finskt förvaltningsområde och ett särskilt arbete pågår för nationella minoriteter. Det är dock svårare att nå grupper av nyanlända. Förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd som kopplas till Arbetslivsnämnden ska utredas. Invandrarrådets erfarenheter ska tas till vara i arbetet. Ett av syftena med ett Integrationsråd är att nå fler invandrarföreningar och då speciellt nyanlända grupper. Ett Integrationsråd ligger väl i linje med Borås Stads arbete med medborgardialog. Det nuvarande Invandrarrådet kan komma att ersättas av ett Integrationsråd. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd och lämna ett förslag till Kommunstyrelsen. I beslutet deltar inte Krister Maconi (-) /KS Anslagsframställan avseende nybyggnation av boende på Teknikgatan I enlighet med Socialnämndens beslut den 24 augusti 2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation avseende boende för personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2012 att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnation av 6 lägenheter för personer med komplexa behov på Teknikgatan.

16 PROTOKOLL 16 (18) Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 mars 2013 att Kommunfullmäktige godkänner anslagsframställan. Investeringsutgiften beräknas till kronor. I Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2013 finns en investeringsutgift på kronor för boende för personer med komplexa behov. Sociala omsorgsnämnden har den 25 mars 2013 tillstyrkt framställan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor avseende nybyggnation av boende för personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde med 6 lägenheter på Teknikgatan i enlighet med nämndens förslag den 19 mars /KS Anslagsframställan för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan (Dammkullevägen, Svinåsa 1:3) I enlighet med Socialnämndens skrivelse den 21 april 2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan (vid Dammkullevägen, Svinåsa 1:3, Brämhult). Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2012 att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan. Nybyggnationen avser ett gruppboende med 5 lägenheter inklusive gemensamhetsutrymmen, för yngre personer med funktionsnedsättning. Projekteringen har genomförts i samråd med representanter från Funktionshinderverksamhetens boendesektion, Borås Stads tillgänglighetskonsulent och Säkerhetssamordnare från Sociala omsorgsförvaltningen. Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 mars 2013 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan. Investeringsutgiften beräknas till kronor. Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år Sociala omsorgsnämnden har den 25 mars 2013 tillstyrkt framställan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor avseende nybyggnation av LSS-boende med 5 lägenheter på Älggatan i enlighet med nämndens förslag den 19 mars 2013.

17 PROTOKOLL 17 (18) /KS Näringsliv, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Återtagande av projektansökan ur EU:s strukturfonder, Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning , till Tillväxtverket; Cluster 7, Det västsvenska styrkeområdet Textil och Mode. (Enligt överenskommelse på mötet mellan Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket, måndagen den 18 februari 2013 har Borås Stad dragit tillbaka ansökan Cluster 7 Det Västsvenska styrkeområdet Textil och Mode. Tillväxtverkets rekommendation är att återkomma med en ny ansökan i ett senare skede. Detta beror framför allt på att Tillväxtverket vill att vi, tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer något steg längre i utvecklingen av Textile Fashion Center. Detta beror på att Tillväxtverket bara kan finansiera mycket konkreta projekt som är väl avgränsade gentemot andra projekt. Tillväxtverket är mycket positiva och ser många möjligheter till att hitta en bra form för att projekt med koppling till Textile Fashion Center i framtiden. De kommer att aktivt stödja den processen. Vi kommer att ha löpande kontakt med Tillväxtverket) (2013/KS ) /KS Medel för lokal utveckling 2013 (ansökningar nr 5, 15 och 32) Kommunstyrelsens delegation för medel för lokal utveckling har den 18 mars 2013 fattat beslut om 17 bifall till ansökningar och 14 avslag, samt gav beslutsförslag till Kommunstyrelsen för beslut om ansökningar som är på kronor eller mer vilket gäller ansökningarna nr 5, 15 och 32. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ansökan från Gingri Röda Korskrets (ansökan nr 15) bifalles beträffande punkt 4 i ansökans kostnadslista som handlar om utomhuskonsert med allsång för kronor, ansökningarna avslås från Seniorer i Tiden Rångedala (ansökan nr 5) och från Kyrkan i Ribbingsgården (ansökan nr 32) /KS Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för 2013 Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument för att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft.

18 PROTOKOLL 18 (18) Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar på detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste. Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete. För att utöka produktionen ytterligare anser styrelsen att det är intressant att överväga hjälp av konsulter både på plan- och markavdelning. Behovet av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året. Så har det alltid varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa. I Samhällsbyggnadsnämndens remiss ges 11 planer högsta prioritet, 31 planer prioritet två och 21 planer inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan fortsätta. Dessutom har 18 planer hamnat under gruppen detaljplaner som kan avslutas om inget annat framkommer. Kommunstyrelsen har i huvudsak inget att erinra mot nämndens prioritering men vill ge följande kommentarer: Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag. Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulf Olsson (S) Marie Fridén (M) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 april 2013 Göran Björklund

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 165 INITIATIVÄRENDE - till Kommunstyrelsens sammanträde 8 april 2013 Gör mer för dem som tigger Vi har nya utmaningar i vår stad. I city, längs Allégatan och vid Resecentrum möts vi av människor som tigger. Vi är många som känner en stor olust inför deras situation. Det är lätt att uppfatta situationen som överväldigande eller utan lösning. Men lika lite som vi kan värja oss för närvaron av de människor som tigger, och valet att ge eller gå förbi, lika lite vi kan vi blunda för situationen. Någon kartläggning av dem som tigger i Borås har inte gjorts, men mycket tyder på att det liksom i flera andra svenska städer rör sig om människor från andra EU-länder med rätt att vistas i Sverige. Tiggeriet i sig är inte olagligt. Formellt omfattas dessa EU-medborgare inte av någon lagstiftning som gör att Borås Stad måste ge dem bistånd. Men människor far illa. Vi i Moderaterna Borås vill att Borås Stad tar fram en plan för hur vi kan motverka den nöd vi ser när vi rör oss i centrum. Våra frivilligorganisationer har lång erfarenhet av arbete med hemlöshet och stöd till människor i akuta situationer, och vi ser därför att de med fördel kan knytas till kommunens arbete. Vi vill se ett långsiktigt arbete, men som inte blundar för den akuta situationen. En kartläggning av hemlösheten bland våra EU-medborgare behöver genomföras. Vi vill också utreda om hemlösa EU-medborgare kan ingå i Borås Stads plan mot hemlöshet. För oss är det självklart att ingen i vår stad ska behöva sova utomhus, på Centralstationen eller en offentlig toalett. Barn ska ha tillgång till barnomsorg och skola. På kort sikt behöver vi sovplatser inomhus, på lång sikt skapa fler arbetstillfällen så fler invånare kan försörja sig själva. Staden kan också utbilda berörda tjänstemän i EU-frågor som rör lagstiftning och handläggning, för att underlätta den individuella prövningen. För att få en gemensam bild av situationen krävs att olika myndigheter, politiken och organisationer samarbetar. Samverkan och tät dialog gör att vi arbetar effektivt och med samma målsättning.

20 Med hänvisning till ovanstående är vårt förslag att: Borås Stad tillsammans med berörda organisationer och myndigheter tar fram en handlingsplan för hur vi motverkar den nöd som de som tigger lever i. För Moderata samlingspartiet Annette Carlson (M) Johan Medelius (M) Marie Fridén (M)

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.34 Omfattning 1 14 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-03-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 mars 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 18.00 Omfattning 150 183 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-02-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 februari 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 17.30 18.25 Omfattning 114 127 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Heléne Vistbacka Roth (FP) Gunbritt Johansson (V) Ernad Suntic (S) Rauno

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25 Omfattning 1-17 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 Heléne Vistbacka Roth (FP) 1:e vice ordförande, 5

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 3. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 Styrelsen föreslås besluta: Förslag till preliminära koncernbidrag fastställs. 20140120 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE 1 (6) 2014-10-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2011-12-02 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 12 december 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdag 2012-12-17

PROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdag 2012-12-17 PROTOKOLL 1 (27) Tid och plats Kl 14.05 16.00 Omfattning 605 641 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2013-05-08. Göran Björklund

2013-05-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2013-05-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 maj 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Tid och plats 16.00 18.52 Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Omfattning 11 25 PROTOKOLL 1 (5) Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Benny Sjöhem (S) Ida Legnemark (V)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.00 15.32 Omfattning 82 109 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.57 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 44 55 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Ellie Blickfors

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Plats och tid Mullsjö, kl. 10.20 11.10 Omfattning 62-72 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Lars Holmin (M) Crister Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31 PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Kl 14.00 16.48 Omfattning 342 364 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19 PROTOKOLL 1 (30) Tid och plats Kl 14.00 17.29 Omfattning 536-579 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 juni 2013: 58 Upprop och val av justeringsmän och justering 59 Godkännande av föredragningslista 60 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.06 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 28-39 Närvarande Lotta Preijde (L) Marie Samuelsson (S) Tobias Edin (V) Birgitta Bergman

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19 PROTOKOLL 1 (22) Tid och plats Kl 14.00 16.07 Omfattning 410 439 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (14) Tid och plats Kl 14.00 15.44 Omfattning 276-300 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen E9 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer