PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Krister Maconi (-) Erika Storme Martinger (S) Lennart Andreasson (V) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Yvonne Persson (S) tjg för Per Carlsson (S) Ersättare Olle Hermansson (Vägv) Ellie Blickfors (MP) Ingegerd Nyborg (M) Johan Medelius (M) Ismail Bublic (M) kl Anna Christensen (M) Hamid Fard (FP) Ingela Hallgren (KD) Övriga Svante Stomberg Per Olsson Christer Johansson Marie Ingvarsson Bengt Himmelman Roger Cardell Ingegerd Eriksson Elisabet Palmér Staffan Vikström Martin Jakobsson kommunchef personalchef ekonomichef tf marknadsförings- och informationschef samhällsplaneringschef budgetchef verksamhetssamordningschef hälsoutvecklare organisationschef finanschef

2 PROTOKOLL 2 (18) Åke Thor Lena Frygne Jessica Tengeland Charlotte Beijer Bertil Ekwall Kennet Öhlund Göran Björklund finanssekreterare controller blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 145 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Morgan Hjalmarsson (FP) som ersättare. 146 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Kommunchefen, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Kommunkompassen, analys av Borås Stad. (Kommunkompassen är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Under 2010 genomfördes en utvärdering av Borås Stad. Utifrån det resultatet har ett antal förbättringar genomförts. Ny utvärdering sker under maj 2013) (2011/KS ) /KS Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 februari 2013 (ärendenummer 1-3/2012), den 21 februari 2013 (ärendenummer 5-7/2012), den 28 februari (ärendenummer 8, 10, 12, 17 och 19/2012), den 22 februari 2013 (ärendenummer 11 och 13/2012), den 25 februari 2013 (ärendenummer 15-16/2012) och den 26 februari 2013 (ärendenummer 18/2012).

3 PROTOKOLL 3 (18) /KS Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 mars 2013 (ärendenummer 1-7/2013) /KS Mötesplats Sociala medier 2013 Tema framtiden Stadskansliet arrangerar för fjärde året i rad tillsammans med Högskolan i Borås en nationell konferens. Konferensens huvudtema 2013 är en diskussion om vilken riktning utvecklingen inom sociala medier tar i framtiden. Konferensen försöker fånga de aktuella tendenserna. Kommunstyrelsen anser att en konferens som denna är viktig då den dokumenterar och speglar utvecklingen på en av de arenor som de förtroendevalda befinner sig på. De förtroendevalda bör därför på alla sätt uppmuntras att delta och ta en aktiv roll inom området. Kommunstyrelsen anser det vara motiverat att med centrala medel skapa möjligheter för så många som möjligt att ta del av föreläsningarna. Kommunstyrelsen vill därför göra det möjligt för alla de som har ett politiskt uppdrag i Borås Stad (finns upptagna i skriften Kommunala Uppdrag ) att kunna delta i utbildningsdagen den 14 maj genom att stå för anmälningsavgiften. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Samtliga förtroendevalda i Borås Stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala medier 2013 den 14 maj. De förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet /KS Gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost Kerstin Koivisto (Vägv) har begärt sitt entledigande från uppdraget som gruppledare i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kerstin Koivisto (Vägv) entledigas från uppdraget som gruppledare för Vägvalet i Kommunstyrelsen.

4 PROTOKOLL 4 (18) Till ny gruppledare för Vägvalet i Kommunstyrelsen väljs Olle Hermansson (Vägv) /KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen: Överklagat beslut: Kommunfullmäktiges beslut den 21 januari : Budget 2013 för de kommunala bolagen. Olle Lindeblad har i laglighetsprövningsmål begärt att Kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2013, 4, om fastställande av avkastningskrav för Borås Elnät AB skall upphävas. Förslag till yttrande med bestridande av yrkandet har upprättats av stadsjuristen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Stadsjuristens yttrande med bestridande av överklagandet godkänns och sänds till Förvaltningsrätten i Jönköping /KS Överklagande och yrkande om inhibition av Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2013 om förslag till koncernbidrag år 2012 inom koncernen Borås Stadshus AB Olle Lindeblad har i laglighetsprövningsmål begärt att Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2013, 98, om godkännande av koncernbidrag från Borås Elnät AB om kronor ska inhibieras och, vid den slutliga prövningen, upphävas. Förslag till yttrande med bestridande av yrkandena har upprättats av stadsjuristen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Stadsjuristens yttrande med bestridande av överklagandet godkänns och sänds till Förvaltningsrätten i Jönköping.

5 PROTOKOLL 5 (18) /KS Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars om koncernbidrag år 2012 inom koncernen Borås Stadshus AB Olle Lindeblad har i laglighetsprövningsmål begärt att Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars, 31, om godkännande av koncernbidrag från Borås Elnät AB om kronor ska inhiberas och, vid den slutliga prövningen, upphävas. Förvaltningsrätten har i beslut den 2 april 2013 inhiberat fullmäktiges beslut att godkänna Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag. Förslag till yttrande med bestridande har upprättats av stadsjuristen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Stadsjuristens yttrande med bestridande av överklagandet godkänns och sänds till Förvaltningsrätten i Jönköping /KS Personal- och förhandling, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Utvärdering år 2012 av Plan för likabehandling för Stadskansliet. (En utvärdering av plan för likabehandling har gjorts för 2012) (2012/KS ) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6 februari 2013 (ärendenummer 2 och 21-23/2013), den februari 2013 (ärendenummer 24-29/2013), den 15 februari 2013 (ärendenummer 32/2013), den 18 februari 2013 (ärendenummer 30-31/2013), den februari 2013 (ärendenummer 33-36/2013), den 28 februari 2013 (ärendenummer 37 och 40-41/2013), den 1 mars 2013 (ärendenummer 38-39, och 43/2013), den 4-5 mars 2013 (ärendenummer 44-47/2013), den 6 mars 2013 (ärendenummer 49/2013), den 7 mars 2013 (ärendenummer 48/2013), den 8-11 mars 2013 (ärendenummer 50-52/2013), den 12 mars 2013 (ärendenummer 55/2013), den 13 mars 2013 (ärendenummer 53-54/2013), den 18 mars 2013 (ärendenummer 57/2013 och den 19 mars 2013 (ärendenummer 56 /2013).

6 PROTOKOLL 6 (18) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 februari-1mars 2013 (ärendenummer 1-2/2013) /KS Personalekonomisk redovisning för 2012 Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den fjortonde i ordningen. Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som döljer sig bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen benämns personalkostnader. Föregående års redovisning låg till grund för de verksamhetsmål inom personalområdet som uppsatts för 2012 och som nu följs upp i årets redovisning. I årets personalekonomiska redovisning ligger fokus på jämställdhet, mångfald och hälsa. Den personalekonomiska årsredovisningen är nu jämställdhetsintegrerad, dvs. det finns könsuppdelad statistik och könsuppdelade analyser. Den personalekonomiska redovisningen skall också vara till hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet exempelvis gällande frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald m.m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen skall utgöra en god grund för analys och uppföljning och därmed ligga till grund för framtida strategiska bedömningar inom personalområdet. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det personalpolitiska området. Redovisningen läggs till handlingarna /KS Information, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Marknadsföringssamarbeten 2013 förfrågan från Kinnarumma IF. (2013/KS )

7 PROTOKOLL 7 (18) /KS Svar på motion av Peter Lund (V) och Fredrich Legnemark (V) om interaktiva informationsskyltar Peter Lund och Fredrich Legnemark (båda V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att möjligheten till internaktiva informationsskyltar utreds. Motionären syftar på s k QR-koder. QR-kodernas fördelar och nackdelar är en utredning i sig. Ett enkelt konstaterande är att QR-koder är bra om de ger mervärde för den som använder den genom att ge en unik förmån eller att underlätta för användaren. Det ska vara värt besväret. För skyltning i parker och naturreservat skulle de kunna användas för att ge en interaktiv guidning, en karta över promenadstråken, eller kanske hjälp att identifiera vilka fåglar som kvittrar i trädtopparna. Men det är en fråga som är mycket mer avancerad än att bara sätta en QR-kod på en skylt. Det är viktigt att Borås Stad ligger i framkant med ny teknologi som kan ge mervärde och ökad tillgänglighet till den kommunala servicen för kommuninvånarna. Användningen av QR-koderna ökar, och självklart ska Borås Stad vara med i den utvecklingen. Adresseringen till sidor kan ändras eller sidor kan behöva flyttas i en webbstruktur. Därför är det viktigt att arbetet med koderna hålls lika levande som arbetet med att uppdatera webbstrukturer. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles /KS Marknadsföringssamarbete 2013 med IF Elfsborg Stadskansliet har i samtal med IF Elfsborg utformat avtal om marknadsföringssamarbete Avtalet är på samma nivå som Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 2013 till ett värde av kronor enligt upprättat kontrakt.

8 PROTOKOLL 8 (18) /KS Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Avtal gällande samverkan mellan Borås Stad och Högskolan i Borås avseende den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom vårdutbildningar. (Avtal har slutits mellan Högskolan i Borås och respektive kommun gällande verksamhetsförlagd utbildning, för sjuksköterskor. Avtalet har kommit tillstånd genom ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Sjuhärads kommunalförbund) (2013/KS ) /KS Rekommendationer om nya riktlinjer Västbus Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2013 att godkänna riktlinjerna samt att rekommendera medlemskommunerna att besluta om nya riktlinjer för Västbussamarbetet. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Anta reviderade riktlinjer för Västbus. Anta Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga /KS De Nordiska Ungdomsdagarna Borås Stad har tre vänorter i Norden, Molde i Norge, Vejle i Danmark och Mikkeli i Finland. Sedan många år tillbaka har vänorterna årligen arrangerat ungdomsutbyten med roterande värdskap. Borås har senast varit värd för De Nordiska Ungdomsdagarna. I år är det Mikkeli i Finland som arrangerar De Nordiska Ungdomsdagarna och bjuder därmed in Borås Stad att delta med deltagare. Utbytet syftar till att utveckla de goda kontakterna med vänorterna genom gemensamma aktiviteter och social samvaro för grupperna som deltar. Genom att delta i arbetet främjas erfarenhetsutbyte, kunskapsförmedling och samhörigheten vänorterna emellan. Borås Stad har för avsikt att delta i utbytet, arbetet samordnas av Stadskansliet och sker i samarbete med berörda förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Borås Stad deltar i vänortssamarbetet De Nordiska Ungdomsdagarna.

9 PROTOKOLL 9 (18) /KS Initiativärende; Gör mer för dem som tigger Annette Carlson (M), Johan Medelius (M) och Marie Fridén (M) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga. I initiativärendet föreslås att Borås Stad tillsammans med berörda organisationer och myndigheter tar fram en handlingsplan för hur vi motverkar den nöd som de som tigger lever i. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning /KS Initiativärende; Språkträning för barn med funktionsnedsättning Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga. I initiativärendet föreslås att Stadskansliet får i uppdrag att utreda om våra särskoleelever får det stöd de har rätt till, och återkomma. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning /KS Initiativärende; Tryggare uppväxt för barnen Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga.

10 PROTOKOLL 10 (18) I initiativärendet föreslås att Borås Stad anmäler intresse till Socialstyrelsen för att delta som försökskommun för separationsteam. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Skolverket, statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan (Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning) (2013/KS ) b) Möjlighet för kommuner att söka utvecklingsmedel för nyanländas etablering. (Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att främja regional samverkan. Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för handläggning). (2013/KS ) c) Intern kontrollplan 2012 samt redovisning av intern kontroll (2012/KS ) d) Motion av Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M); Ett rikare kulturliv för alla. (Enligt Kommunfullmäktiges beslut , 171, fick Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning) (2012/KS ) e) Skrivelse om Framtidscenter. (Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2010/KS )

11 PROTOKOLL 11 (18) f) Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län (Inbjudan till kommunstyrelserna i Västra Götalands län att delta i det gemensamma arbetet mot langning av alkohol till ungdomar. Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning). (2013/KS ) g) Fritids- och folkhälsonämnden; Sveriges föreningsvänligaste kommun. (2013/KS ) /KS Anmälningsärende som behandlas i förslag till Bokslut 2012 Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Kulturnämnden, äskande av överskott från 2012 för byggnation av en temporär repetitionssal i Borås Stadsteaters stora magasin (2013/KS ) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor upptagande av lån Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 februari 2013 (ärendenummer 6/2013) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor beslut om kontantkassor för högst kronor Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 mars 2013 (ärendenummer 1/2013) /KS Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 mars 2013 (ärendenummer 1/2013).

12 PROTOKOLL 12 (18) /KS /KS0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, Årsredovisning 2012 Årets resultat blev +230 miljoner kronor, vilket är 132 miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på +98 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det höga resultatet är återbetalning från AFA-försäkring på 94 miljoner kronor avseende inbetalda premier för åren Skälet till återbetalningen är att antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar minskat kraftigt. Inom resultatet har avsättning gjorts till medfinansiering av Götalandsbanans utredning 5 miljoner kronor. Totalt finns då 10 miljoner kronor tillgängligt. Nämndernas kostnadsutveckling har legat på låga 1,5 (4,1)% vilket inneburit ett underskott på -14 (-104) miljoner kronor jämfört med kommunbidraget. Orsakerna till det i sammanhanget begränsade underskottet kan relateras till godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott och kostnadsöverskridanden inom äldreomsorgen. Skatteoch bidragsintäkterna har gett ett marginellt överskott på 4 miljoner kronor. Extraordinära poster i form av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto till resultatet med 29 miljoner kronor. Nettokostnaderna blev 77 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket är betydligt bättre än förra året. Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit kontrollerad under året och i stort sett hållit sig inom givet Kommunbidrag. Under 2011 redovisades ett nämndutfall som var 104 miljoner kronor sämre än tilldelade kommunbidrag vilket främst berodde på att det fanns obalanser i verksamheten redan innan den nya organisationen gick igång 1 januari Detta gällde främst de nykomponerade Stadsdelsnämnderna som gick in i sitt första verksamhetsår med ett sammantaget underskott på -42 miljoner kronor. Nya uppföljningsrutiner och genomförda anpassningsåtgärder har gett resultat under 2012 och bedömningen är att det inte finns några större ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret Avskrivningarna budgeterades till 170 miljoner kronor och blev 162 miljoner kronor. Differensen beror främst på att den totala investeringsnivån under 2011 blev något lägre än beräknat. Avskrivningarna ökade med måttliga 4 miljoner kronor motsvarande 2,6% jämfört med förra året. Finansnettot budgeterades till +30 miljoner kronor och blev +44 miljoner kronor. Här ingår en finansiell kostnad på 6 miljoner kronor avseende pensionsåtagandet. Det finansiella utfallet blev totalt sett bättre än förväntat tack vare marknadsmässig prissättning från internbanken. De långfristiga skulderna är i likhet med föregående år 0 miljoner kronor. Nettot av extraordinära poster, dessa budgeteras inte, blev genom realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter +29 miljoner kronor.

13 PROTOKOLL 13 (18) Skatte- och bidragsintäkterna blev 4 miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget. Av avvikelsen kan +28 miljoner kronor förklaras med en bättre skatte- och bidragsutveckling under 2012, medan +1 miljoner kronor beror på att slutavräkningen för 2011 års skatter blev något bättre än förväntat. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 163 miljoner kronor för 2012 vilket är lika med budget. Planerat uttag ur stabiliseringsfonden gjordes ej vilket gav ett budgetmässigt underskott på 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Ur resultatet på kronor öronmärks medel till ny IT-plattform, kronor och till Sociala investeringar, kronor. Kostnader för dessa projekt kommer då att avräknas i kommande balanskravsutredningar. Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt kronor överförs från tidigare år till 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING I övrigt godkänns Årsredovisning 2012 för Borås Stad. Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn AB läggs till handlingarna Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson: Kulturnämnden får godkänt att använda kronor av sitt ackumulerade resultat till byggnation av temporär repetitionssal i Borås Stadsteaters stora magasin. Överförmyndarnämnden får använda kronor av sitt ackumulerade resultat för tillfällig arbetskraftsförstärkning /KS Årsredovisning 2012 för Sjuhärads samordningsförbund Sjuhärads samordningsförbund är en sammanslagning av tre tidigare förbund och omfattar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda.

14 PROTOKOLL 14 (18) Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar som parter. Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Exempel på verksamheter är Projekt Krut, Aktiv Hälsa, Gröna Vägen och Lotsen i Borås. För verksamhetsåret 2012 visar Sjuhärads samordningsförbund ett resultat på ,07 kronor. Utgående eget kapital är ,67 kronor. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret /KS Tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar Kulturnämnden föreslår ett tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar fastställt av Kommunfullmäktige den 25 november Nämnden menar att det är otydligt avseende hur många gånger en person kan tilldelas kulturstipendium/kulturbelöning. Detta bör förtydligas. Kulturnämnden föreslår därför att ett tillägg görs i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med texten Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämndens förslag till Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med tillägget Stipendium kan endast tilldelas en gång per person fastställs.

15 PROTOKOLL 15 (18) /KS Uppdrag att inrätta ett Integrationsråd Med hänvisning till Invandrarrådet i Borås Stads protokoll från 2012 bör Invandrarrådets tillhörighet och funktion ses över. Av Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad framgår att Invandrarrådet är knutet till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads integrationsfrågor vilket gör att Invandrarrådet naturligt faller inom nämndens område. Invandrarrådet är Borås Stads referens- och samrådsorgan med invandrarföreningarna. Andra former för samverkan har etablerats under åren, t.ex. är Borås Stad numera finskt förvaltningsområde och ett särskilt arbete pågår för nationella minoriteter. Det är dock svårare att nå grupper av nyanlända. Förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd som kopplas till Arbetslivsnämnden ska utredas. Invandrarrådets erfarenheter ska tas till vara i arbetet. Ett av syftena med ett Integrationsråd är att nå fler invandrarföreningar och då speciellt nyanlända grupper. Ett Integrationsråd ligger väl i linje med Borås Stads arbete med medborgardialog. Det nuvarande Invandrarrådet kan komma att ersättas av ett Integrationsråd. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd och lämna ett förslag till Kommunstyrelsen. I beslutet deltar inte Krister Maconi (-) /KS Anslagsframställan avseende nybyggnation av boende på Teknikgatan I enlighet med Socialnämndens beslut den 24 augusti 2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation avseende boende för personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2012 att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnation av 6 lägenheter för personer med komplexa behov på Teknikgatan.

16 PROTOKOLL 16 (18) Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 mars 2013 att Kommunfullmäktige godkänner anslagsframställan. Investeringsutgiften beräknas till kronor. I Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2013 finns en investeringsutgift på kronor för boende för personer med komplexa behov. Sociala omsorgsnämnden har den 25 mars 2013 tillstyrkt framställan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor avseende nybyggnation av boende för personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde med 6 lägenheter på Teknikgatan i enlighet med nämndens förslag den 19 mars /KS Anslagsframställan för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan (Dammkullevägen, Svinåsa 1:3) I enlighet med Socialnämndens skrivelse den 21 april 2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan (vid Dammkullevägen, Svinåsa 1:3, Brämhult). Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2012 att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan. Nybyggnationen avser ett gruppboende med 5 lägenheter inklusive gemensamhetsutrymmen, för yngre personer med funktionsnedsättning. Projekteringen har genomförts i samråd med representanter från Funktionshinderverksamhetens boendesektion, Borås Stads tillgänglighetskonsulent och Säkerhetssamordnare från Sociala omsorgsförvaltningen. Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 mars 2013 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan. Investeringsutgiften beräknas till kronor. Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år Sociala omsorgsnämnden har den 25 mars 2013 tillstyrkt framställan. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på kronor avseende nybyggnation av LSS-boende med 5 lägenheter på Älggatan i enlighet med nämndens förslag den 19 mars 2013.

17 PROTOKOLL 17 (18) /KS Näringsliv, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Återtagande av projektansökan ur EU:s strukturfonder, Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning , till Tillväxtverket; Cluster 7, Det västsvenska styrkeområdet Textil och Mode. (Enligt överenskommelse på mötet mellan Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket, måndagen den 18 februari 2013 har Borås Stad dragit tillbaka ansökan Cluster 7 Det Västsvenska styrkeområdet Textil och Mode. Tillväxtverkets rekommendation är att återkomma med en ny ansökan i ett senare skede. Detta beror framför allt på att Tillväxtverket vill att vi, tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer något steg längre i utvecklingen av Textile Fashion Center. Detta beror på att Tillväxtverket bara kan finansiera mycket konkreta projekt som är väl avgränsade gentemot andra projekt. Tillväxtverket är mycket positiva och ser många möjligheter till att hitta en bra form för att projekt med koppling till Textile Fashion Center i framtiden. De kommer att aktivt stödja den processen. Vi kommer att ha löpande kontakt med Tillväxtverket) (2013/KS ) /KS Medel för lokal utveckling 2013 (ansökningar nr 5, 15 och 32) Kommunstyrelsens delegation för medel för lokal utveckling har den 18 mars 2013 fattat beslut om 17 bifall till ansökningar och 14 avslag, samt gav beslutsförslag till Kommunstyrelsen för beslut om ansökningar som är på kronor eller mer vilket gäller ansökningarna nr 5, 15 och 32. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Ansökan från Gingri Röda Korskrets (ansökan nr 15) bifalles beträffande punkt 4 i ansökans kostnadslista som handlar om utomhuskonsert med allsång för kronor, ansökningarna avslås från Seniorer i Tiden Rångedala (ansökan nr 5) och från Kyrkan i Ribbingsgården (ansökan nr 32) /KS Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för 2013 Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument för att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft.

18 PROTOKOLL 18 (18) Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar på detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste. Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete. För att utöka produktionen ytterligare anser styrelsen att det är intressant att överväga hjälp av konsulter både på plan- och markavdelning. Behovet av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året. Så har det alltid varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa. I Samhällsbyggnadsnämndens remiss ges 11 planer högsta prioritet, 31 planer prioritet två och 21 planer inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan fortsätta. Dessutom har 18 planer hamnat under gruppen detaljplaner som kan avslutas om inget annat framkommer. Kommunstyrelsen har i huvudsak inget att erinra mot nämndens prioritering men vill ge följande kommentarer: Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag. Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulf Olsson (S) Marie Fridén (M) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 april 2013 Göran Björklund

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 165 INITIATIVÄRENDE - till Kommunstyrelsens sammanträde 8 april 2013 Gör mer för dem som tigger Vi har nya utmaningar i vår stad. I city, längs Allégatan och vid Resecentrum möts vi av människor som tigger. Vi är många som känner en stor olust inför deras situation. Det är lätt att uppfatta situationen som överväldigande eller utan lösning. Men lika lite som vi kan värja oss för närvaron av de människor som tigger, och valet att ge eller gå förbi, lika lite vi kan vi blunda för situationen. Någon kartläggning av dem som tigger i Borås har inte gjorts, men mycket tyder på att det liksom i flera andra svenska städer rör sig om människor från andra EU-länder med rätt att vistas i Sverige. Tiggeriet i sig är inte olagligt. Formellt omfattas dessa EU-medborgare inte av någon lagstiftning som gör att Borås Stad måste ge dem bistånd. Men människor far illa. Vi i Moderaterna Borås vill att Borås Stad tar fram en plan för hur vi kan motverka den nöd vi ser när vi rör oss i centrum. Våra frivilligorganisationer har lång erfarenhet av arbete med hemlöshet och stöd till människor i akuta situationer, och vi ser därför att de med fördel kan knytas till kommunens arbete. Vi vill se ett långsiktigt arbete, men som inte blundar för den akuta situationen. En kartläggning av hemlösheten bland våra EU-medborgare behöver genomföras. Vi vill också utreda om hemlösa EU-medborgare kan ingå i Borås Stads plan mot hemlöshet. För oss är det självklart att ingen i vår stad ska behöva sova utomhus, på Centralstationen eller en offentlig toalett. Barn ska ha tillgång till barnomsorg och skola. På kort sikt behöver vi sovplatser inomhus, på lång sikt skapa fler arbetstillfällen så fler invånare kan försörja sig själva. Staden kan också utbilda berörda tjänstemän i EU-frågor som rör lagstiftning och handläggning, för att underlätta den individuella prövningen. För att få en gemensam bild av situationen krävs att olika myndigheter, politiken och organisationer samarbetar. Samverkan och tät dialog gör att vi arbetar effektivt och med samma målsättning.

20 Med hänvisning till ovanstående är vårt förslag att: Borås Stad tillsammans med berörda organisationer och myndigheter tar fram en handlingsplan för hur vi motverkar den nöd som de som tigger lever i. För Moderata samlingspartiet Annette Carlson (M) Johan Medelius (M) Marie Fridén (M)

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerande ledamöter 3 Allmänhetens frågestund 4 Anmälningsärenden

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer