PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Krister Maconi (SD) Erika Martinger Storme (S) Lennart Andreasson (V) Ingegerd Nyborg (M) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Yvonne Persson (S) tjg för Ida Legnemark (V) tjg för Sara Degerman-Carlsson (KD) Ersättare Kerstin Koivisto (Vägv) Lars-Åke Johansson (S) Marie Fridén (M) Robin Nylén (M) Pontuz Fritzson (SD) Övriga Svante Stomberg Anders Glemfelt Per Olsson Christer Johansson Marie Ingvarsson Bengt Himmelman Roger Cardell Therese Hultén Bertil Ekwall Göran Björklund kommunchef näringslivschef personalchef ekonomichef tf. marknadsförings- och informationschef tf. samhällsplaneringschef finanssekreterare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare

2 PROTOKOLL 2 (37) Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 184 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Annette Carlson (M) som ersättare. 185 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Utbyggnad av ny cirkulationsplats vid Göteborgsvägen /Symfonigatan och antagande av entreprenör Detaljplanen för del av Västeråsen, Viared 6:1 m.fl. har vunnit laga kraft och utbyggnaden av gata och cirkulationsplats vid Göteborgsvägen-Fjällgatan har färdigställts. Detaljplanen ger också en möjlighet och utrymme till att bygga en cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen-Symfonigatan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) har redogjort att dom inte är nöjda med resultatet av den lagakraftvunna detaljplanen och är villiga att medfinansiera en ny cirkulationsplats vid Göteborgsvägen-Symfonigatan. Cirkulationsplatsen ger då SP en möjlighet att anlägga en exklusiv infartsväg på egen fastighet. En överenskommelse har undertecknats och godkänts i Kommunstyrelsen, , mellan Borås Stad och SP för att reglera utbyggnad och finansiering av dessa allmänna anläggningar. SP skall med en fast kostnad på kronor exklusive mervärdesskatt medfinansiera utbyggnaden av en ny cirkulationsplats vid Göteborgsvägen-Symfonigatan. Upphandlingen gav tre anbud varav Servicekontoret lämnade det fördelaktigaste anbudet och kommer få tilldelningsbeslut förutsatt att beslutet godkänns och föreslås i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Servicekontoret utses till entreprenör för utförande av ny cirkulationsplats vid Göteborgsvägen/Symfonigatan mot en ersättning av kronor exklusive moms. Anslag begärs med motsvarade medel.

3 PROTOKOLL 3 (37) /KS Tillsättning av tjänst som utbildningschef Efter annonsering sökte 18 personer tjänsten. Sex av dessa kallades till en första intervju och tre till en andra intervju. Efter en samlad bedömning föreslås att Anders Waldau erbjuds tjänsten. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Anders Waldau anställs som ny utbildningschef i Borås Stad /KS Information, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Anhållan om sponsring. (Ansökan om bidrag för lejonarbete i Sydafrika har inkommit. Borås Stad stödjer inte enskilda personer i volontärarbete utan beslut om avslag har skickats)(2011/ks ) /KS m.fl. Kvalitet och utveckling, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Enkät, ej biståndsbeslutade insatser till äldre personer (Ärendet har översänts till Stadsdelsnämnden Öster för handläggning) (2011/KS ) b) Enkät, ej biståndsbeslutade insatser till personer med funktionsnedsättning. (Ärendet har översänts till Sociala omsorgsnämnden för handläggning.) (2011/KS ) c) Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträde den 8 mars (2011/KS ) /KS Delegationsbeslut; yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning utanför detaljplanelagt område Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 30 november 2010 (ärendenummer 10/2010).

4 PROTOKOLL 4 (37) /KS Framställan om projekteringsuppdrag för nybyggnation av särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning på Solosången 5 (Sonatgatan) Lokalförsörjningsnämnden har den 22 februari 2011 föreslagit Kommunstyrelsen att nämnden ska få uppdrag att projektera för en nybyggnad av ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning med 12 lägenheter på fastigheten Solosången 5, Sonatgatan. Byggnaden ska, tillsammans med ytterligare en enhet, möjliggöra en nyetablering av den verksamhet som nu inryms i Badhusgatans lokaler. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker projektet. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämnden får ett projekteringsuppdrag för nybyggnad av särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning med 12 lägenheter på fastigheten Solosången 5, Sonatgatan i Borås /KS Överklagande av beslut att godkänna Jensen Education College AB som huvudman för förskoleklass och grundskola Kommunstyrelsen har den 22 december 2010 överklagat ett beslut från Skolinspektionen den 13 december 2010 att godkänna Jensen Education College AB som huvudman för förskoleklass och grundskola. Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över ett den 31 januari avgivet yttrande från Jensen Education College AB. Borås Stad står fast vid de yrkanden som framförts i överklagandet till Förvaltningsrätten den 22 december Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka vidtagen åtgärd. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.

5 PROTOKOLL 5 (37) Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena Palmens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Lennart Andreasson (V), Per Carlsson (S), Krister Maconi (SD), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M). Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Omräkning av ersättning till fristående skolor, förskolor och fritidshem 2011 Kommunstyrelsen fattade den 13 december 2010 beslut om ersättning till fristående skolor, förskolor och fritidshem för Dessa beräkningar grundades på den budget som Kommunfullmäktige fastställde i december 2010 och var en uppräkning av 2009 års ersättningar. Den 11 april godkände Kommunstyrelsen nämndbudgetarna, och nu visar det sig att med stadsdelsnämndernas budgetar som underlag blir beräkningarna av ersättningar något annorlunda. Förändringarna beror både på omfördelning av resurser mellan verksamheterna och på att barn-/elevunderlaget för beräkningarna skiljer sig något från den första beräkningen. De nya omräknade ersättningarna för grundskolan gäller retroaktivt från den 1 januari Reglering sker vid nästkommande faktureringstillfälle. De nya omräknade ersättningarna för förskoleklass, förskola och fritidshem, vilka innebär en sänkning av ersättningarna, gäller från och med den 1 maj 2011.

6 PROTOKOLL 6 (37) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Följande grundbidrag per elev i fristående skola gäller från och med den 1 januari 2011: Grundskola kr/mån kr/mån Följande grundbidrag per elev i fristående grundskola gäller från och med den 1 maj 2011: Förskoleklass kr/mån Följande grundbidrag per barn i fristående barnomsorg gäller från och med den 1 maj 2011: Förskola 1 2 år 78,25 kr/tim 3 5 år 55,89 kr/tim Fritidshem kr/mån /KS Internpriser 2011 för kommungemensam dagverksamhet för personer med demenssjukdomar Den 17 november 2010 beslutade Kommunstyrelsen att de olika dagverksamheterna för personer med demenssjukdomar skulle bli kommungemensamma. Förändringen skulle träda i kraft den 1 januari Verksamheten skulle organiseras på samma sätt som för den kommungemensamma korttidsvården och platserna i särskilda boenden, dvs. handläggare i de olika nämnderna fattar beslut om insatsen och Boendeplaneringen ansvarar för själva placeringen och bevakar eventuell kö. Därför är det lämpligt att även samma betalningsprinciper som gäller för dessa verksamheter även ska gälla för den kommungemensamma dagverksamheten. Dessa principer bygger på att samma pris gäller för betalaren oavsett i vilken dagverksamhet man köper plats, men ersättningar till produktionsenheten differentieras eftersom förutsättningarna ser olika ut. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Betalpris och produktionsersättningar för kommungemensam dagverksamhet för personer med demenssjukdomar för 2011 fastställs i enlighet med upprättat förslag i bilaga att gälla från och med 1 januari 2011.

7 PROTOKOLL 7 (37) /KS Ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Samma utbildningar kommer att finnas i Borås i GY11, både i kommunal och fristående regi. Dessutom ansöker ytterligare en fristående huvudman om godkännande för samma utbildningar med start läsåret 2012/13. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Portalens Gymnasium. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Portalens Gymnasium, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena Palmens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Lennart Andreasson (V), Per Carlsson (S), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).

8 PROTOKOLL 8 (37) Krister Maconi (SD) avstår från att rösta. Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Portalens Gymnasium. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.

9 PROTOKOLL 9 (37) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Samma utbildningar kommer att finnas i Borås i GY11, både i kommunal och fristående regi. Dessutom ansöker ytterligare en fristående huvudman om godkännande för samma utbildningar med start läsåret 2012/13. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås avstyrker ansökan från Ultra Education AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen: Borås Stad tillstyrker ansökan från Ultra Education AB, se bilaga.

10 PROTOKOLL 10 (37) Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Ultra Education AB. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Lernia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Lernia College AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Lernia College AB, se bilaga.

11 PROTOKOLL 11 (37) Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Lernia College AB. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Kitas gymnasium Borås Aktiebolag om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Samma utbildningar kommer att finnas i Borås i GY11, både i kommunal och fristående regi. Dessutom ansöker andra fristående huvudmän om godkännande för samma utbildningar med start läsåret 2012/13. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Kitas gymnasium Borås Aktiebolag.

12 PROTOKOLL 12 (37) Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Kitas gymnasium Borås Aktiebolag, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Kitas gymnasium Borås Aktiebolag. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Samma utbildningar kommer att finnas i Borås i GY11, både i kommunal och fristående regi. Dessutom ansöker andra fristående huvudmän om godkännande för samma utbildningar med start läsåret 2012/13. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd.

13 PROTOKOLL 13 (37) Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Samma utbildningar kommer att finnas i Borås i GY11 i kommunal regi. Dessutom ansöker en annan fristående huvudman om godkännande för samma utbildningar med start läsåret 2012/13. Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en

14 PROTOKOLL 14 (37) omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Östergötland AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Östergötland AB. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Östergötland AB I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. Samma utbildningar kommer att finnas i Borås i GY11, både i kommunal och fristående regi. Dessutom ansöker ytterligare en fristående huvudman om godkännande för samma utbildningar med start läsåret 2012/13.

15 PROTOKOLL 15 (37) Detta kan sammantaget innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från ThorenGruppen AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från ThorenGruppen AB. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från ThorenGruppen AB. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Marks kommun Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

16 PROTOKOLL 16 (37) Befolkningsprognosen visar ett minskat elevunderlag i Borås nästa år. Motsvarande minskning finns i övriga kommuner i Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads gymnasieskolor. Till kommunens gymnasieskolor, såväl som till de fristående gymnasieskolorna, söker elever även från näraliggande kommuner. Borås har samverkansavtal med samtliga Sjuhäradskommuner och från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Om samtliga ansökningar från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstår från att yttra sig, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena Palmens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Lennart Andreasson (V), Per Carlsson (S), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Ingegerd Nyborg (M), Krister Maconi (SD), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).

17 PROTOKOLL 17 (37) Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB. Reservation ervation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Krister Maconi (SD), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Flora Dekor Alingsås HB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vårgårda kommun Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig. Befolkningsprognosen visar ett minskat elevunderlag i Borås nästa år. Motsvarande minskning finns i övriga kommuner i Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads gymnasieskolor. Till kommunens gymnasieskolor, såväl som till de fristående gymnasieskolorna, söker elever även från näraliggande kommuner. Borås har samverkansavtal med samtliga Sjuhäradskommuner och från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Om samtliga ansökningar från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Flora Dekor Alingsås HB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstår från att yttra sig, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.

18 PROTOKOLL 18 (37) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Flora Dekor Alingsås HB. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Krister Maconi (SD), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Alingsås kommun Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig. Befolkningsprognosen visar ett minskat elevunderlag i Borås nästa år. Motsvarande minskning finns i övriga kommuner i Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads gymnasieskolor. Till kommunens gymnasieskolor, såväl som till de fristående gymnasieskolorna, söker elever även från näraliggande kommuner. Borås har samverkansavtal med samtliga Sjuhäradskommuner och från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Om samtliga ansökningar från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd.

19 PROTOKOLL 19 (37) Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Borås Stad avstyrker ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstår från att yttra sig, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Krister Maconi (SD), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Alingsås kommun Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig. Befolkningsprognosen visar ett minskat elevunderlag i Borås nästa år. Motsvarande minskning finns i övriga kommuner i Sjuhärads samverkansområde och kan komma

20 PROTOKOLL 20 (37) att påverka elevantalet i Borås Stads gymnasieskolor. Till kommunens gymnasieskolor, såväl som till de fristående gymnasieskolorna, söker elever även från näraliggande kommuner. Borås har samverkansavtal med samtliga Sjuhäradskommuner och från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Om samtliga ansökningar från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstår från att yttra sig, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Krister Maconi (SD), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande.

21 PROTOKOLL 21 (37) /KS Ansökan från Jonsson & Partner om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Alingsås kommun Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig. Befolkningsprognosen visar ett minskat elevunderlag i Borås nästa år. Motsvarande minskning finns i övriga kommuner i Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads gymnasieskolor. Till kommunens gymnasieskolor, såväl som till de fristående gymnasieskolorna, söker elever även från näraliggande kommuner. Borås har samverkansavtal med samtliga Sjuhäradskommuner och från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Om samtliga ansökningar från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det läsåret 2012/13 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan, i samband med färre 16-åringar enligt befolkningsprognosen, medföra att Borås Stad kommer att behöva göra en omfattande anpassning för att hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Detta innebär troligen kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet, med en klar kvalitetssänkning inom hela den kommunala gymnasieskolan som följd. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker ansökan från Jonsson & Partner. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstår från att yttra sig, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker ansökan från Jonsson & Partner.

22 PROTOKOLL 22 (37) Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Krister Maconi (SD), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. I mars 2011 går 1015 elever i fristående grundskola och förskoleklass i Borås Stad. Detta är en ökning med nära 250 elever jämfört med motsvarande tid Således en påtaglig ökning av antalet elever i fristående skolor. Fyra huvudmän har fått tillstånd att starta i sådan omfattning att ytterligare 1350 elever kan tillkomma. I ansökningsomgången för våren 2011 tillkommer ytterligare 1160 elever inklusive ansökan från Lärande i Östergötland. Alltså finns en möjlighet att antalet elever i de fristående alternativen på några år kan komma att öka med 2760 elever jämfört med Antalsuppgifterna ovan visar att förutsättningarna för kommunens egen skolverksamhet kan komma att förändras kraftigt på ganska kort sikt. För varje ny skola som etableras minskas verksamheten i kommunens egna skolor då det under de närmaste åren inte väntas några stora förändringar av det totala elevantalet. Om alla ansökningar som finns nu kommer att leda till nya skolor i den sökta omfattningen kan antalet elever i de fristående skolorna drygt fyrfaldigas i jämförelse med vårterminen Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker att Lärande i Östergötland AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Östergötland AB, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.

23 PROTOKOLL 23 (37) Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena Palmens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Lennart Andreasson (V), Per Carlsson (S), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M). Krister Maconi (SD) avstår från att rösta. Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker att Lärande i Östergötland AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Jensen Education College AB om godkännande som huvudman för fristående grundskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. I mars 2011 går 1015 elever i fristående grundskola och förskoleklass i Borås Stad. Detta är en ökning med nära 250 elever jämfört med motsvarande tid Således en påtaglig ökning av antalet elever i fristående skolor. Fyra huvudmän har fått tillstånd att starta i sådan omfattning att ytterligare 1350 elever kan tillkomma. I ansökningsomgången för våren 2011 tillkommer ytterligare 1160 elever inklusive ansökan från Jensen Education College AB. Alltså finns en möjlighet att antalet elever i de fristående alternativen på några år kan komma att öka med 2760 elever jämfört med Antalsuppgifterna ovan visar att förutsättningarna för kommunens egen skolverksamhet kan komma att förändras kraftigt på ganska kort sikt. För varje ny skola som etableras minskas verksamheten i kommunens egna skolor då det under de närmaste åren inte väntas några stora förändringar av det totala elevantalet. Om alla

24 PROTOKOLL 24 (37) ansökningar som finns nu kommer att leda till nya skolor i den sökta omfattningen kan antalet elever i de fristående skolorna drygt fyrfaldigas i jämförelse med vårterminen Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker att Jensen Education College AB godkänns som huvudman för fristående grundskola årskurs 6 9. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Jensen Education College AB, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker att Jensen Education College AB godkänns som huvudman för fristående grundskola årskurs 6 9. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande.

25 PROTOKOLL 25 (37) Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. I mars 2011 går 1015 elever i fristående grundskola och förskoleklass i Borås Stad. Detta är en ökning med nära 250 elever jämfört med motsvarande tid Således en påtaglig ökning av antalet elever i fristående skolor. Fyra huvudmän har fått tillstånd att starta i sådan omfattning att ytterligare 1350 elever kan tillkomma. I ansökningsomgången för våren 2011 tillkommer ytterligare 1160 elever inklusive ansökan från Centrina Utbildning AB. Alltså finns en möjlighet att antalet elever i de fristående alternativen på några år kan komma att öka med 2760 elever jämfört med Antalsuppgifterna ovan visar att förutsättningarna för kommunens egen skolverksamhet kan komma att förändras kraftigt på ganska kort sikt. För varje ny skola som etableras minskas verksamheten i kommunens egna skolor då det under de närmaste åren inte väntas några stora förändringar av det totala elevantalet. Om alla ansökningar som finns nu kommer att leda till nya skolor i den sökta omfattningen kan antalet elever i de fristående skolorna drygt fyrfaldigas i jämförelse med vårterminen Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker att Centrina Utbildning AB godkänns som huvudman för fristående grundskola årskurs 6 9. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Centrina Utbildning AB, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker att Centrina Utbildning AB godkänns som huvudman för fristående grundskola årskurs 6 9. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD).

26 PROTOKOLL 26 (37) Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående grundskola i Borås Stad Skolinspektionen har översänt rubricerad ansökan för yttrande. Utbildningsnämnden har yttrat sig över ansökningen. I mars 2011 går 1015 elever i fristående grundskola och förskoleklass i Borås Stad. Detta är en ökning med nära 250 elever jämfört med motsvarande tid Således en påtaglig ökning av antalet elever i fristående skolor. Fyra huvudmän har fått tillstånd att starta i sådan omfattning att ytterligare 1350 elever kan tillkomma. I ansökningsomgången för våren 2011 tillkommer ytterligare 1160 elever inklusive ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB. Alltså finns en möjlighet att antalet elever i de fristående alternativen på några år kan komma att öka med 2760 elever jämfört med Antalsuppgifterna ovan visar att förutsättningarna för kommunens egen skolverksamhet kan komma att förändras kraftigt på ganska kort sikt. För varje ny skola som etableras minskas verksamheten i kommunens egna skolor då det under de närmaste åren inte väntas några stora förändringar av det totala elevantalet. Om alla ansökningar som finns nu kommer att leda till nya skolor i den sökta omfattningen kan antalet elever i de fristående skolorna drygt fyrfaldigas i jämförelse med vårterminen Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker att Kunskapsskolan i Sverige AB godkänns som huvudman för fristående grundskola årskurs 4 5 i Borås Stad. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillstyrker ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB, se bilaga. Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

27 PROTOKOLL 27 (37) Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Borås Stad avstyrker att Kunskapsskolan i Sverige AB godkänns som huvudman för fristående grundskola årskurs 4 5 i Borås Stad. I beslutet deltar inte Krister Maconi (SD). Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingegerd Nyborg (M), Lars Dahlén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande /KS Anslagsframställan för nybyggnad av förskolan Östermalmsgården Lokalförsörjningsnämnden har den 29 mars 2011 föreslagit under förutsättning att Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker projektet att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende nybyggnad av Östermalmsgårdens förskola till en sammanlagd investeringskostnad av kronor exklusive moms. Mot bakgrunden av att verksamheten varit tvungen att lämna den nuvarande byggnaden och behovet finns kvar är det en logisk slutsats att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens förslag. Det finns dock ett formellt problem. Lokalförsörjningsnämndens framställning är villkorad av att Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker projektet. Förslaget från Lokalförsörjningsnämnden har dock kommit så sent till stadsdelsnämnden att nämnden ännu inte behandlat ärendet. Detta kommer dock att ske innan Kommunfullmäktige har sitt sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunstyrelsen tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag under förutsättning att även Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker.

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.34 Omfattning 1 14 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 18.00 Omfattning 150 183 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (15) Tid och plats Kl 14.00 15.43 Omfattning 515 535 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19 PROTOKOLL 1 (22) Tid och plats Kl 14.00 16.07 Omfattning 410 439 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31 PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Kl 14.00 16.48 Omfattning 342 364 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande

PROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdag Tid och plats Kl Omfattning Närvarande PROTOKOLL 1 (38) Tid och plats Kl 13.30 16.56 Omfattning 398 441 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19 PROTOKOLL 1 (30) Tid och plats Kl 14.00 17.29 Omfattning 536-579 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-02-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 februari 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-04-11 Kommunstyrelsen Tid: Tisdagen den 19 april 2011, klockan 09.00 Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdag 2012-12-17

PROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdag 2012-12-17 PROTOKOLL 1 (27) Tid och plats Kl 14.05 16.00 Omfattning 605 641 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 13.37 15.00 Omfattning 151 176 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Persson (S) och Johan Wahlund, (M), 40

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Persson (S) och Johan Wahlund, (M), 40 Blad 1(27) Plats och tid: Stadshuset 18.00 21.00 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars Linderot (M),

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center

Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center 2014-03-25 1(10) Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center Omfattning 34-53 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) ordförande Birgitta Bergman (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2014/15

Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2014/15 1 (6) Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 16.10 Omfattning 52 83 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (14) Tid och plats Kl 14.00 15.44 Omfattning 276-300 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga Nr 12 Reviderade kommunbidrag 2012 26 Januari 2012 handlingar separat bilaga 2012-01-09 2011/KS0875 Kommunfullmäktige 1 (3) Reviderade kommunbidrag 2012 Budgetförutsättningar 2012 Kommunfullmäktiges budget

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 14.00 16.24 Omfattning 182 210 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.30 15.20 Omfattning 40 78 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.00 15.32 Omfattning 82 109 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdag 2011-06-20

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdag 2011-06-20 PROTOKOLL 1 (19) Tid och plats Kl 14.00 16.30 Omfattning 323 353 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV E11 BESLUTSFÖRSLAG Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV Kommunstyrelsen föreslås besluta: Upprättat förslag till ersättningar till externa utförare av hemtjänst inom LOV fastställs

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-05-08. Göran Björklund

2013-05-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2013-05-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 maj 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer