PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Krister Maconi (-) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande Ersättare Olle Hermansson (Vägv) Lennart Andreasson (V) Ellie Blickfors (MP) kl Erika Storme Martinger (S) Lars-Åke Johansson (S) Ingegerd Nyborg (M) Johan Medelius (M) Ismail Bublic (M) Urban Svenkvist (M) Hamid Fard (FP) Cecilia Andersson (C) Ingela Hallgren (KD) Pontuz Fritzson (-) Övriga Svante Stomberg Christer Johansson Marie Ingvarsson kommunchef ekonomichef tf marknadsförings- och informationschef

2 PROTOKOLL 2 (18) Bengt Himmelman Ingegerd Eriksson Ewa Luvö Anna Granlund Lars-Olof Danielsson Louise Mattus Streiby Jessica Tengeland Charlotte Beijer Bertil Ekwall Kennet Öhlund Göran Björklund samhällsplaneringschef verksamhetssamordningschef kvalitetsstrateg säkerhetssamordnare stadsjurist stadsjurist blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 367 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Lena Palmén (S) som ersättare. 368 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS m.fl. Kommunchefen anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. (2013/KS ) b) Hantering av riskerna för en förskingring inom Borås Stad. (2013/KS ) c) Ständiga Förbättringar Förslag till projektplan. 2013/KS )

3 PROTOKOLL 3 (18) d) Kommunkompassen, analys av Borås kommun (2013/KS ) /KS Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2013 Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser. Det framgår av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Varje mandatperiod ska kommunen göra en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 ). En inventering och analys av risker och sårbarheter är av vikt för att utveckla förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser togs en ny övergripande risk- och sårbarhetsanalys fram för Borås Stad. Kommunen ska regelbundet, under de år då en redovisning av hela analysen inte behöver lämnas, följa upp analysen och rapportera uppföljningen till länsstyrelsen (8, MSBFS 2010:6). Rapporteringen ska omfatta följande punkter 1. Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller Genomförda och planerade åtgärder som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser. Enligt beslut från Fullmäktige ( ) svarar Kommunstyrelsen för den årliga uppföljningen och rapporterar resultatet till länsstyrelsen. I år har kommunens krisberedskapsförmåga analyserats med utgångspunkt i ett specifikt scenario. Bedömningen redovisas övergripande i rapporten. Uppföljningen och förmågebedömningen har tagits fram i samverkan med Borås Stads riskhanteringsgrupp. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Godkänna upprättat förslag till Borås Stads uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen Upprättad uppföljning rapporteras (avges) till Länsstyrelsen i Västra Götaland i enlighet med 8, MSBFS 2010:6.

4 PROTOKOLL 4 (18) /KS Revidering av Riktlinjer för styrdokument Förslaget till reviderade riktlinjer för styrdokument innehåller en ganska stor mängd av små redaktionella ändringar. Gemensamt för dessa är att de är förtydliganden. De säger samma sak som den tidigare skrivningen, men har efter erfarenheter omformulerats för ett klarare uttryck. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Nytt förslag till Riktlinjer för styrdokument för Borås Stad antas, att gälla till /KS Initiativärende; Genomgång av delegationsordning Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga. I initiativärendet föreslås att Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och delegation för förskola, grundskola och fritidshem. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M) med fleras förslag. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (S) med flera: Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och delegation för förskola, grundskola och fritidshem /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 17 maj 2013 (ärendenummer 122, 126, 131 och 133/2013), den 20 maj 2013 (ärendenummer och 132/2013), den maj 2013 (ärendenummer /2013), den 24 maj 2013 (ärendenummer 111 och 137/2013), den 28 maj 2013 (ärendenummer 101, , och 148/2013), den 29 maj 2013 (ärendenummer 138, och 149/2013), den 30 maj 2013 (ärendenummer 150/2013), den 3 juni 2013 (ärendenummer 95, 119, , 147 och /2013), den 5 juni 2013 (ärendenummer 155/2013), den 10 juni 2013 (ärendenummer 130, 154, , 160 och

5 PROTOKOLL 5 (18) 162/2013), den 11 juni 2013 (ärendenummer 59, 78, 105 och 161/2013), den 13 juni 2013 (ärendenummer 159 och /2013), den 14 juni 2013 (ärendenummer 164 och 168/2013), den 17 juni 2013 (ärendenummer 163 och /2013), 19 juni 2013 (ärendenummer och 180/2013), 20 juni 2013 (ärendenummer 169, 179 och /2013), 24 juni 2013 (ärendenummer och /2013), den 1 juli 2013 (ärendenummer 134, 181 och /2013), den 2 juli 2013 (ärendenummer 151, och 193/2013), den 3 juli 2013 (ärendenummer 194 och 196/2013), 4 juli 2013 (ärendenummer 195 och /2013), den 7 augusti 2013 (ärendenummer 209/2013), den 12 augusti 2013 (ärendenummer , och /2013), den 13 augusti 2013 (ärendenummer 217 och 221/2013) och den 14 augusti 2013 (ärendenummer /2013) och den 15 augusti 2013 (ärendenummer 218/2013) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 maj-1 juli 2013 (ärendenummer 5-6/2013) /KS m.fl. Information, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Avtal med Elfsborg om playoff till Europa Leauge (2013/KS ) b) Marknadsföringskanal Borås Stads bilpool. (2013/KS ) /KS Borås Stads Principer för medborgardialog Under hösten 2011 kartlades förvaltningars och bolags erfarenheter av medborgardialog under åren Av kartläggningen framgår att det sker en hel del aktiviteter där boråsarna ges möjlighet till dialog och att framföra synpunkter. Slutsatser av kartläggningen är att det är stora skillnader i vilken utsträckning man har dialog med medborgarna. De mjuka nämnderna har dialog med medborgarna i högre utsträckning och använder också flera olika metoder i sina dialoger. Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk grupp bestående av en representant från varje parti skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta fram en handbok för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän.

6 PROTOKOLL 6 (18) Förslaget till principer för medborgardialog har skickats på en bred remiss. Redigering av de föreslagna principerna utifrån inkomna kommentarer har skett inom områdena; - skillnaden mellan medborgardialog och brukardialog har utvecklats - information om handboken framgår i principerna - ansvaret för medborgardialogen har förtydligats - de olika nivåerna för dialog har definierats Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt ge medborgarna mera insikt i kommunens ansvar och behov av att prioritera, och bidra till ökat förtroende för kommunen och de förtroendevalda. Det är viktigt att besluta om medborgardialog tidigt i processen så frågan är påverkbar. Vid medborgardialog ska boråsaren som lägsta nivå ha rätten att bli hörda, vilket innebär att vi efterfrågar boråsarnas synpunkter. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Anta Riktlinjer för medborgardialog /KS Beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk grupp bestående av en representant från varje parti skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta fram en handbok för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän. Under arbetets gång har det vid flera tillfällen konstaterats att kommunen inte har någon funktion som direkt har ett uttalat ansvar för demokratifrågor. I samband med att arbetet med en systematisk medborgardialog införs föreslås en funktion som har det övergripandet ansvaret. En funktion som kan vara samordnande när flera nämnder och/eller styrelser är inblandade eller när medborgardialogen är övergripande för hela kommunen.

7 PROTOKOLL 7 (18) Beredningen ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen redovisa detta. På sikt kan andra demokratifrågor kopplas till beredningen. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och direkt folkvalda församlingen. Därför bör också Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med medborgarna. I beredningen ska Kommunfullmäktiges presidium finnas representerat och leda arbetet. Därutöver bör en representant från varje parti i Kommunfullmäktige finnas med. För att stärka den kommunala demokratin har Sveriges Kommuner och landsting fått uppdraget att utbilda kommuner kring demokratifrågor. Borås medverkar i Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Inrätta en beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige. Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt 9 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige /KS Välfärdsbokslut 2012 Välfärdsbokslutet är ett instrument som gör det möjligt att jämföra faktorer och levnadsförhållanden som påverkar hälsan utifrån geografiska, socioekonomiska samt ålders- och genusperspektiv. Dessa beskrivs med indikatorer som utgår från de elva nationella målområdena för folkhälsa. Arbetet med välfärdsbokslutet har som övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kommunens invånare, vilket också motsvarar det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet. Välfärdsbokslutet är en del av Borås Stads boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för val av förbättringsområden. Det ska bidra till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd. Till 2012 års bokslut har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på genus-, stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelsperspektivet finns med, barn och unga, unga vuxna, förvärvsaktiva och äldre. Samtliga stadsdelsnämnder har 2010 analyserat följande indikatorer:

8 PROTOKOLL 8 (18) andel elever i årskurs 8 som uppger att de har en vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroget med, andel elever i årskurs 8 som uppger att de är trygga i skolan, andel elever i årskurs 8 som uppger att de är trygga i skolan, andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte rökt, andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte druckit alkohol de senaste tre månaderna, andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte provat narkotika. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige /KS Införande av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har som en del av Statens och Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) överenskommelse om utvecklingen av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, fattat beslut om att införa ett gemensamt ledningssystem för kvalitet. Det gemensamma ledningssystemet ska motsvara kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen, en representant från områdescheferna i stadsdelarnas äldreomsorg och de kommungemensamma funktionerna Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig för socialtjänst (TÖS) har tillsammans med verksamhetsutvecklare från utvecklingsenheten tagit fram en plan för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetsgruppens syfte har varit att ta fram en plan som kan användas av alla medarbetare i nämndernas verksamheter. Planen är inriktad på brukaren och ska hjälpa medarbetarna att fokusera på kvalitet i arbetet. Samtliga nämnder tillstyrker Plan för systematiskt kvalitetsarbete.

9 PROTOKOLL 9 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads plan för systematiskt kvalitetsarbete att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden till och med /KS Försäljning av del av Viared 5:1, del av tomt i Sjömarken I början av 1990-talet gjordes en detaljplan för del av Sjömarken som bland annat omfattade ett bostadsområde. En av bostadstomterna är placerad dels på Viared 8:35 och dels på kommunens fastighet Viared 5:1. En förfrågan har nu kommit från en privatperson att förvärva del av Viared 5:1 för att kunna stycka av enligt detaljplan och bygga ett bostadshus. Ett köpeavtal har upprättats och villkorats med att köparen även får köpa den del av Viared 8:35 som behövs för att kunna stycka av tomten. Köpeskillingen har satts till kronor och har beräknats på liknande försäljningar i området. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Att sälja del av Viared 5:1 för kronor /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor upptagande av lån Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 augusti 2013 (ärendenummer 14/2013) /KS Inrättande av ett Integrationsråd Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads integrationsfrågor och ett Integrationsråd kommer att vara knutet till Arbetslivsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2013 att ge Arbetslivsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd och lämna ett förslag till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har utarbetat ett förslag och nämnden beslutade den 10 juni 2013 att lämna förslaget till Kommunstyrelsen.

10 PROTOKOLL 10 (18) Arbetslivsnämnden ska också ge förutsättningar för forum där nya och gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas. Det finns ett värde att ta tillvara de redan etablerade föreningarnas erfarenheter. Integrationsrådet kommer att ersätta nuvarande Invandrarrådet i Borås Stad från den 1 januari Samtidigt som Integrationsrådet etableras upphör det av Kommunfullmäktige fastställda Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Arbetslivsnämnden inrättar ett Integrationsråd fr o m den 1 januari 2014 i enlighet med nämndens förslag den 10 juni 2013 med den kompletteringen att nämnden också ska ge förutsättningar för forum där nya och gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas. Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad upphör att gälla fr o m den 1 januari I beslutet deltar inte Krister Maconi (-) /KS Svar på motion av William Petzäll (SD) om hjärtstartare William Petzäll (SD) har lämnat en motion där han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade i den egna verksamheten samt bedöma om ytterligare hjärtstartare behöver sättas upp. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad /KS Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Hjärtsäkra Borås Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen.

11 PROTOKOLL 11 (18) Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade i den egna verksamheten samt bedöma om ytterligare hjärtstartare behöver sättas upp. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad /KS Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Satsning på rörelse och integration för barn och unga! Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en satsning enligt motionens intention och att det i kommande budgetarbete reserveras ett utrymme om 2,0 miljoner kronor för satsning på rörelse och integration för barn och unga. Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder och Ungdomsrådet. Kommunstyrelsen håller med motionären att det är viktigt med friskvård och rörelse redan i tidiga år. Detta främjar hälsa och välbefinnande och ger goda vanor att ta med sig in i vuxenlivet. Borås satsar bl.a. därför stora resurser på sitt föreningsliv framför allt genom ett generöst föreningsbidragssystem i storleksordningen 40 miljoner kronor per år. Som ett kvitto på kommunens långsiktiga arbete utsågs Borås Stad till Sveriges mest föreningsvänliga kommun Kommunstyrelsen menar att folkhälsa och friskvård för barn- och unga bör komma in i barnens vardag på ett tidigt och naturligt sätt och omfatta alla barn. I förskolan och skolan bedrivs, som Stadsdelsnämnden Väster beskriver det, redan ett arbete med rörelse och integration för barn och unga. Ett utvecklat samarbete mellan Fritids- och folkhälsonämnden som besitter en bred kompetens inom friskvård och folkhälsa och Stadsdelsnämnderna kan vara ett sätt att höja kvaliteten inom det långsiktiga arbete som redan bedrivs. Detta kräver nödvändigtvis inte mer resurser. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

12 PROTOKOLL 12 (18) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Kerstin Hermanssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson, se bilaga /KS Samhällsplanering, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för år 2014, 2015 och (2013/KS ) /KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 juni -1 juli /KS Yttrande över planbesked för detaljplan för Viared 8:104 En begäran om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Detaljplanen för området har nyligen vunnit laga kraft. I den är avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark noga övervägt utifrån en god boendemiljö. De parkeringsplatser som exploatören vill anlägga på naturmark kan med fördel anläggas på kvartsmark på motsatt sida gatan alternativt att byggnaderna minskas i det kvarter som behovet uppstått.

13 PROTOKOLL 13 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Avstyrka begäran om planbesked /KS Granskningsyttrande över detaljplan för Sandared 1:613 och 1:614, Borås Stad Stadsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag för yttrande. Detaljplanens syfte är att ta bort möjligheten till bostadsändamål för stationshuset. Planområdet ligger mellan Göteborgsvägen i norr och järnvägen i söder. Planområdet omfattar ca 580 m 2. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen har inget att erinra /KS Yttrande över Granskning av detaljplan för del av Göta, Bockasjö 1 Stadsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag för yttrande. Planområdet är beläget söder om riksväg 40, inom stadsdelen Göta i sydvästra Borås och omfattar fastigheten Bockasjö 1. Planområdet gränsar i öster till järnvägen Kusttill-kust banan, i nordväst till järnvägen Viskadalsbanan och industrifastigheten Myrten 2. I söder gränsar planområdet till Bockasjögatan och Surbrunnsgatan. Planområdets areal är ca 3,6 ha. Syftet med detaljplanen är att förändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till industri, lager, parkering, kontor (ej hotell) samt bilservice. Handel (ej livsmedel) tillåts där NetOnNet finns idag. Planen innebär att användningsbestämmelserna preciseras för att bättre svara mot befintlig verksamhet och även ge flexibilitet i användningssätt om verksamheterna förändras. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen har inget att erinra.

14 PROTOKOLL 14 (18) /KS Yttrande över remiss Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Tekniska nämnden kommer att behandla tjänsteskrivelsen den 29 augusti, dvs innan KS sammanträde. Skriften Fria eller Fälla är en mycket omfattande redogörelse där man beskriver olika dilemman som kan uppstå när avvägningar mellan olika intressegrupper uppstår. Miljöförvaltningen ser positivt på utredningen och tycker att den är en bra kunskapssammanställning för hur man ska hantera värdefulla träd i offentliga miljöer. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker utredningen. Tekniska nämnden tillstyrker remissen. Det är viktigt att det finns handlingar som påvisar värdet av den gröna strukturen, som annars lätt får stå tillbaka. Fria eller Fälla behandlar ett flertal olika scenarion och ger viss hänvisning till vad man kan göra både praktiskt och teoretiskt för att stärka trädens eller naturens värde. Det är värdefullt som stöd vid olika scenarion som alltid uppstår i ett samhälle. Skriften lyfter värden som i många sammanhang tas för givna. Borås Stad tycker att skriften absolut kan vara ett gott stöd i ett ambitiöst arbete för hantering av träd i offentliga miljöer. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Yttrande sänds till Riksantikvarieämbetet enligt upprättat förslag /KS Avslag om strandskyddsdispens för utvidgning av fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:17 En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utvidgning av ovanstående fastighet. Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig och Miljöoch konsumentnämnden avstyrker dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för dispens. Den del av marken som är ianspråkstagen har ingen dispens, vilken innebär att den är olovligen ianspråktagen. Därför kan detta skäl inte åberopas.

15 PROTOKOLL 15 (18) Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras om dispens medges. Kornmunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för tomtutvidgning av Kinnarumma-Sjöbo 2:17 då det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c Miljöbalken /KS Strandskyddsdispens för utvidgning av fastigheten Tämta-Hestra 1:17, Borås Stad En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra utvidgning av fastigheten på ovanstående fastighet. Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig och Miljöoch konsumentnämnden tillstyrker dispens. Ett av skälen är en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskiljer från området närmast strandlinjen. Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens eftersom riksväg 42 skiljer fastigheten från vattnet. Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte kommer försämras för att dispens för medges. Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen tillstyrker begäran om strandskyddsdispens för tomtutvidgning av fastigheten Tämta-Hestra 1:17 vid Malsjön enligt 7 kap 18 c Miljöbalken.

16 PROTOKOLL 16 (18) /KS Yttrande över remiss av promemorian Vissa plan- och byggfrågor Socialdepartementet har översänt rubricerat betänkande för yttrande. Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket har haft till uppdrag att följa upp den nya lagen och dess tillämpning och vid behov peka på brister och oklarheter. Som ett led i detta arbete har Boverket i maj 2012 kommit in med en skrivelse där ett antal förslag till ändringar i plan- och bygglagen redovisas. De flesta av ändringsförslagen har karaktären av justeringar av bestämmelser som antingen blivit otydliga eller på annat sätt svåra att tillämpa. Huvudorsaken till detta är komplexiteten i den äldre lagens utformning och tillämpning. Ändringarna berör bland annat bestämmelserna om hänsyn till kulturhistoriska värden i bygglovhantering och i detaljplan samt bestämmelserna kring slutbesked. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Promemorian har remitterats till Kulturnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Remissen tillstyrks i sin helhet av båda nämnderna. Dock har Samhällsbyggnadsnämnden ett tillägg om andra oklarheter i lagstiftningen och som inte är med i promemorian och som Borås Stad vill ska förtydligas i Plan och bygglagen. Friggebolagen med ändringar medför större frihet utanför än inom planlagt område. Omfattningen av dessa friheter och begränsningarna med hänsyn till bebyggelseomfattning så som de utformats i den nya PBL bör klargöras. Dessutom borde dessa friheter omfatta även andra fastigheter/byggnader än en- och tvåbostadshus. Så som systemet nu är, kan ett överklagandeärende pågå utan nämndens vetskap. Lagsystemet bör ändras så att nämnden alltid underrättas om inkomna och avgjorda överklaganden. Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens tillägg och har i övrigt inget att erinra mot remissen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Yttrandet sänds till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

17 PROTOKOLL 17 (18) /KS Yttrande över remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning m.m. Boverket har översänt rubricerat förslag till yttrande. Syftet med dessa allmänna råd är att förtydliga det nya regelverk som gäller för hantering av rivningsavfall och att undanröja den eventuella osäkerhet om rättsläget som regeländringarna kan ha fört med sig hos dem som har att tilllämpa reglerna. Borås Stad har översänt förslaget på intern remiss till Borås Energi och Miljö AB, Miljöförvaltningen och Lokalförsörjningsnämnden. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Yttrande sänds till Boverket enligt upprättat förslag /KS Remissvar över anmälan om vattenverksamhet: Avseende utbyte av bro över bäck vid Hällered på väg 180 Länsstyrelsen har översänt rubricerat ärende för yttrande. Ett förslag till yttrande har upprättats. Borås Stad har inget att erinra mot utbyte av bro på väg 180 vid Hällered. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag. Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulf Olsson (S) Per Carlsson (S)

18 PROTOKOLL 18 (18) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september 2013 Göran Björklund

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 372 INITIATIVÄRENDE - till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2013 Genomgång av delegationsordning Det har vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang framkommit (senast i Skolinspektionens rapporter) att det råder en viss otydlighet kring hur ansvarskedjan ser ut inom förskola, grundskola och fritidshem. Vem som har huvudmannaskap och hur delegationsordningen ser ut för dessa verksamheter är inte bara otydlig för oss politiker, utan även för berörda tjänstemän. Därför föreslår vi att det, i samband med ett kommunstyrelsemöte, hålls en genomgång av huvudmannaskap samt delegationer inom ovan nämnda verksamheter. Genom en sådan redovisning kommer vi att bli tryggare med att politiska beslut tas på rätt nivå och av rätt nämnd. Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta att: Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och delegation för förskola, grundskola och fritidshem. För Moderata Samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna Annette Carlson Morgan Hjalmarsson För Centerpartiet För Kristdemokraterna Kerstin Hermansson Falco Güldenpfennig

20 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 385 Jag reserverar mig till förmån för bifall till motionen. Centerpartiet vidhåller att det är viktigt att uppmuntra till nya idéer och exempel i föreningslivet, även bland de föreningar som inte är berättigade till föreningsstöd. Kerstin Hermansson (C)

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.34 Omfattning 1 14 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG SP5 BESLUTSFÖRSLAG Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 94-107 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats Kl 14.00 14.21 Omfattning 1 7 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Sik 1:6, Lilla Sik 1, Fristad

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Sik 1:6, Lilla Sik 1, Fristad SP4 BESLUTSFÖRSLAG Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Sik :6, Lilla Sik, Fristad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås 2016-11-10 1(5) Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00-17.15, Scandic Plaza Borås Omfattning 1-9 Beslutande ledamöter Leif Johansson (S) Marie Fridén (M) Linda Ikatti (S) Robert Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19

PROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdag 2011-09-19 PROTOKOLL 1 (22) Tid och plats Kl 14.00 16.07 Omfattning 410 439 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19

PROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdag 2012-11-19 PROTOKOLL 1 (30) Tid och plats Kl 14.00 17.29 Omfattning 536-579 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Omfattning Närvarande! " #" $% &#' () *% "% (+ ',* -" -$, -./0'1 2 3(% '% *'4 5% #26(78% *'9"% Ersättare #) 3:(" &'';

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Tid och plats 16.00 18.52 Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Omfattning 11 25 PROTOKOLL 1 (5) Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Benny Sjöhem (S) Ida Legnemark (V)

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 18.00 19.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 1-10 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-03-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 mars 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25 Omfattning 1-17 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 Heléne Vistbacka Roth (FP) 1:e vice ordförande, 5

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 18.00 Omfattning 150 183 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (14) Tid och plats Kl 14.00 15.44 Omfattning 276-300 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 2010:77 RI (Dnr 001-962/2010) Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdag 2015-08-31 PROTOKOLL 1 (16) Tid och plats Kl 14.00 16.48 Omfattning 342 364 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 16.35 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 16.00 16-25 Omfattning 108-119 Närvarande Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer