PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Krister Maconi (-) ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande Ersättare Olle Hermansson (Vägv) Lennart Andreasson (V) Ellie Blickfors (MP) kl Erika Storme Martinger (S) Lars-Åke Johansson (S) Ingegerd Nyborg (M) Johan Medelius (M) Ismail Bublic (M) Urban Svenkvist (M) Hamid Fard (FP) Cecilia Andersson (C) Ingela Hallgren (KD) Pontuz Fritzson (-) Övriga Svante Stomberg Christer Johansson Marie Ingvarsson kommunchef ekonomichef tf marknadsförings- och informationschef

2 PROTOKOLL 2 (18) Bengt Himmelman Ingegerd Eriksson Ewa Luvö Anna Granlund Lars-Olof Danielsson Louise Mattus Streiby Jessica Tengeland Charlotte Beijer Bertil Ekwall Kennet Öhlund Göran Björklund samhällsplaneringschef verksamhetssamordningschef kvalitetsstrateg säkerhetssamordnare stadsjurist stadsjurist blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 367 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Lena Palmén (S) som ersättare. 368 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS m.fl. Kommunchefen anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. (2013/KS ) b) Hantering av riskerna för en förskingring inom Borås Stad. (2013/KS ) c) Ständiga Förbättringar Förslag till projektplan. 2013/KS )

3 PROTOKOLL 3 (18) d) Kommunkompassen, analys av Borås kommun (2013/KS ) /KS Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2013 Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser. Det framgår av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Varje mandatperiod ska kommunen göra en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 ). En inventering och analys av risker och sårbarheter är av vikt för att utveckla förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser togs en ny övergripande risk- och sårbarhetsanalys fram för Borås Stad. Kommunen ska regelbundet, under de år då en redovisning av hela analysen inte behöver lämnas, följa upp analysen och rapportera uppföljningen till länsstyrelsen (8, MSBFS 2010:6). Rapporteringen ska omfatta följande punkter 1. Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller Genomförda och planerade åtgärder som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser. Enligt beslut från Fullmäktige ( ) svarar Kommunstyrelsen för den årliga uppföljningen och rapporterar resultatet till länsstyrelsen. I år har kommunens krisberedskapsförmåga analyserats med utgångspunkt i ett specifikt scenario. Bedömningen redovisas övergripande i rapporten. Uppföljningen och förmågebedömningen har tagits fram i samverkan med Borås Stads riskhanteringsgrupp. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Godkänna upprättat förslag till Borås Stads uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen Upprättad uppföljning rapporteras (avges) till Länsstyrelsen i Västra Götaland i enlighet med 8, MSBFS 2010:6.

4 PROTOKOLL 4 (18) /KS Revidering av Riktlinjer för styrdokument Förslaget till reviderade riktlinjer för styrdokument innehåller en ganska stor mängd av små redaktionella ändringar. Gemensamt för dessa är att de är förtydliganden. De säger samma sak som den tidigare skrivningen, men har efter erfarenheter omformulerats för ett klarare uttryck. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Nytt förslag till Riktlinjer för styrdokument för Borås Stad antas, att gälla till /KS Initiativärende; Genomgång av delegationsordning Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga. I initiativärendet föreslås att Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och delegation för förskola, grundskola och fritidshem. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M) med fleras förslag. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (S) med flera: Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och delegation för förskola, grundskola och fritidshem /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 17 maj 2013 (ärendenummer 122, 126, 131 och 133/2013), den 20 maj 2013 (ärendenummer och 132/2013), den maj 2013 (ärendenummer /2013), den 24 maj 2013 (ärendenummer 111 och 137/2013), den 28 maj 2013 (ärendenummer 101, , och 148/2013), den 29 maj 2013 (ärendenummer 138, och 149/2013), den 30 maj 2013 (ärendenummer 150/2013), den 3 juni 2013 (ärendenummer 95, 119, , 147 och /2013), den 5 juni 2013 (ärendenummer 155/2013), den 10 juni 2013 (ärendenummer 130, 154, , 160 och

5 PROTOKOLL 5 (18) 162/2013), den 11 juni 2013 (ärendenummer 59, 78, 105 och 161/2013), den 13 juni 2013 (ärendenummer 159 och /2013), den 14 juni 2013 (ärendenummer 164 och 168/2013), den 17 juni 2013 (ärendenummer 163 och /2013), 19 juni 2013 (ärendenummer och 180/2013), 20 juni 2013 (ärendenummer 169, 179 och /2013), 24 juni 2013 (ärendenummer och /2013), den 1 juli 2013 (ärendenummer 134, 181 och /2013), den 2 juli 2013 (ärendenummer 151, och 193/2013), den 3 juli 2013 (ärendenummer 194 och 196/2013), 4 juli 2013 (ärendenummer 195 och /2013), den 7 augusti 2013 (ärendenummer 209/2013), den 12 augusti 2013 (ärendenummer , och /2013), den 13 augusti 2013 (ärendenummer 217 och 221/2013) och den 14 augusti 2013 (ärendenummer /2013) och den 15 augusti 2013 (ärendenummer 218/2013) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 maj-1 juli 2013 (ärendenummer 5-6/2013) /KS m.fl. Information, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Avtal med Elfsborg om playoff till Europa Leauge (2013/KS ) b) Marknadsföringskanal Borås Stads bilpool. (2013/KS ) /KS Borås Stads Principer för medborgardialog Under hösten 2011 kartlades förvaltningars och bolags erfarenheter av medborgardialog under åren Av kartläggningen framgår att det sker en hel del aktiviteter där boråsarna ges möjlighet till dialog och att framföra synpunkter. Slutsatser av kartläggningen är att det är stora skillnader i vilken utsträckning man har dialog med medborgarna. De mjuka nämnderna har dialog med medborgarna i högre utsträckning och använder också flera olika metoder i sina dialoger. Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk grupp bestående av en representant från varje parti skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta fram en handbok för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän.

6 PROTOKOLL 6 (18) Förslaget till principer för medborgardialog har skickats på en bred remiss. Redigering av de föreslagna principerna utifrån inkomna kommentarer har skett inom områdena; - skillnaden mellan medborgardialog och brukardialog har utvecklats - information om handboken framgår i principerna - ansvaret för medborgardialogen har förtydligats - de olika nivåerna för dialog har definierats Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt ge medborgarna mera insikt i kommunens ansvar och behov av att prioritera, och bidra till ökat förtroende för kommunen och de förtroendevalda. Det är viktigt att besluta om medborgardialog tidigt i processen så frågan är påverkbar. Vid medborgardialog ska boråsaren som lägsta nivå ha rätten att bli hörda, vilket innebär att vi efterfrågar boråsarnas synpunkter. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Anta Riktlinjer för medborgardialog /KS Beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk grupp bestående av en representant från varje parti skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta fram en handbok för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän. Under arbetets gång har det vid flera tillfällen konstaterats att kommunen inte har någon funktion som direkt har ett uttalat ansvar för demokratifrågor. I samband med att arbetet med en systematisk medborgardialog införs föreslås en funktion som har det övergripandet ansvaret. En funktion som kan vara samordnande när flera nämnder och/eller styrelser är inblandade eller när medborgardialogen är övergripande för hela kommunen.

7 PROTOKOLL 7 (18) Beredningen ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen redovisa detta. På sikt kan andra demokratifrågor kopplas till beredningen. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och direkt folkvalda församlingen. Därför bör också Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med medborgarna. I beredningen ska Kommunfullmäktiges presidium finnas representerat och leda arbetet. Därutöver bör en representant från varje parti i Kommunfullmäktige finnas med. För att stärka den kommunala demokratin har Sveriges Kommuner och landsting fått uppdraget att utbilda kommuner kring demokratifrågor. Borås medverkar i Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Inrätta en beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige. Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt 9 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige /KS Välfärdsbokslut 2012 Välfärdsbokslutet är ett instrument som gör det möjligt att jämföra faktorer och levnadsförhållanden som påverkar hälsan utifrån geografiska, socioekonomiska samt ålders- och genusperspektiv. Dessa beskrivs med indikatorer som utgår från de elva nationella målområdena för folkhälsa. Arbetet med välfärdsbokslutet har som övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kommunens invånare, vilket också motsvarar det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet. Välfärdsbokslutet är en del av Borås Stads boksluts- och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för val av förbättringsområden. Det ska bidra till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd. Till 2012 års bokslut har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på genus-, stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelsperspektivet finns med, barn och unga, unga vuxna, förvärvsaktiva och äldre. Samtliga stadsdelsnämnder har 2010 analyserat följande indikatorer:

8 PROTOKOLL 8 (18) andel elever i årskurs 8 som uppger att de har en vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroget med, andel elever i årskurs 8 som uppger att de är trygga i skolan, andel elever i årskurs 8 som uppger att de är trygga i skolan, andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte rökt, andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte druckit alkohol de senaste tre månaderna, andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte provat narkotika. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige /KS Införande av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har som en del av Statens och Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) överenskommelse om utvecklingen av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, fattat beslut om att införa ett gemensamt ledningssystem för kvalitet. Det gemensamma ledningssystemet ska motsvara kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen, en representant från områdescheferna i stadsdelarnas äldreomsorg och de kommungemensamma funktionerna Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig för socialtjänst (TÖS) har tillsammans med verksamhetsutvecklare från utvecklingsenheten tagit fram en plan för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetsgruppens syfte har varit att ta fram en plan som kan användas av alla medarbetare i nämndernas verksamheter. Planen är inriktad på brukaren och ska hjälpa medarbetarna att fokusera på kvalitet i arbetet. Samtliga nämnder tillstyrker Plan för systematiskt kvalitetsarbete.

9 PROTOKOLL 9 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads plan för systematiskt kvalitetsarbete att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden till och med /KS Försäljning av del av Viared 5:1, del av tomt i Sjömarken I början av 1990-talet gjordes en detaljplan för del av Sjömarken som bland annat omfattade ett bostadsområde. En av bostadstomterna är placerad dels på Viared 8:35 och dels på kommunens fastighet Viared 5:1. En förfrågan har nu kommit från en privatperson att förvärva del av Viared 5:1 för att kunna stycka av enligt detaljplan och bygga ett bostadshus. Ett köpeavtal har upprättats och villkorats med att köparen även får köpa den del av Viared 8:35 som behövs för att kunna stycka av tomten. Köpeskillingen har satts till kronor och har beräknats på liknande försäljningar i området. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Att sälja del av Viared 5:1 för kronor /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor upptagande av lån Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 augusti 2013 (ärendenummer 14/2013) /KS Inrättande av ett Integrationsråd Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads integrationsfrågor och ett Integrationsråd kommer att vara knutet till Arbetslivsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2013 att ge Arbetslivsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd och lämna ett förslag till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har utarbetat ett förslag och nämnden beslutade den 10 juni 2013 att lämna förslaget till Kommunstyrelsen.

10 PROTOKOLL 10 (18) Arbetslivsnämnden ska också ge förutsättningar för forum där nya och gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas. Det finns ett värde att ta tillvara de redan etablerade föreningarnas erfarenheter. Integrationsrådet kommer att ersätta nuvarande Invandrarrådet i Borås Stad från den 1 januari Samtidigt som Integrationsrådet etableras upphör det av Kommunfullmäktige fastställda Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Arbetslivsnämnden inrättar ett Integrationsråd fr o m den 1 januari 2014 i enlighet med nämndens förslag den 10 juni 2013 med den kompletteringen att nämnden också ska ge förutsättningar för forum där nya och gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas. Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad upphör att gälla fr o m den 1 januari I beslutet deltar inte Krister Maconi (-) /KS Svar på motion av William Petzäll (SD) om hjärtstartare William Petzäll (SD) har lämnat en motion där han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade i den egna verksamheten samt bedöma om ytterligare hjärtstartare behöver sättas upp. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad /KS Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Hjärtsäkra Borås Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen.

11 PROTOKOLL 11 (18) Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade i den egna verksamheten samt bedöma om ytterligare hjärtstartare behöver sättas upp. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad /KS Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Satsning på rörelse och integration för barn och unga! Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en satsning enligt motionens intention och att det i kommande budgetarbete reserveras ett utrymme om 2,0 miljoner kronor för satsning på rörelse och integration för barn och unga. Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder och Ungdomsrådet. Kommunstyrelsen håller med motionären att det är viktigt med friskvård och rörelse redan i tidiga år. Detta främjar hälsa och välbefinnande och ger goda vanor att ta med sig in i vuxenlivet. Borås satsar bl.a. därför stora resurser på sitt föreningsliv framför allt genom ett generöst föreningsbidragssystem i storleksordningen 40 miljoner kronor per år. Som ett kvitto på kommunens långsiktiga arbete utsågs Borås Stad till Sveriges mest föreningsvänliga kommun Kommunstyrelsen menar att folkhälsa och friskvård för barn- och unga bör komma in i barnens vardag på ett tidigt och naturligt sätt och omfatta alla barn. I förskolan och skolan bedrivs, som Stadsdelsnämnden Väster beskriver det, redan ett arbete med rörelse och integration för barn och unga. Ett utvecklat samarbete mellan Fritids- och folkhälsonämnden som besitter en bred kompetens inom friskvård och folkhälsa och Stadsdelsnämnderna kan vara ett sätt att höja kvaliteten inom det långsiktiga arbete som redan bedrivs. Detta kräver nödvändigtvis inte mer resurser. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

12 PROTOKOLL 12 (18) Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till Kerstin Hermanssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson, se bilaga /KS Samhällsplanering, anmälningsärende Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: a) Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för år 2014, 2015 och (2013/KS ) /KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 juni -1 juli /KS Yttrande över planbesked för detaljplan för Viared 8:104 En begäran om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Detaljplanen för området har nyligen vunnit laga kraft. I den är avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark noga övervägt utifrån en god boendemiljö. De parkeringsplatser som exploatören vill anlägga på naturmark kan med fördel anläggas på kvartsmark på motsatt sida gatan alternativt att byggnaderna minskas i det kvarter som behovet uppstått.

13 PROTOKOLL 13 (18) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Avstyrka begäran om planbesked /KS Granskningsyttrande över detaljplan för Sandared 1:613 och 1:614, Borås Stad Stadsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag för yttrande. Detaljplanens syfte är att ta bort möjligheten till bostadsändamål för stationshuset. Planområdet ligger mellan Göteborgsvägen i norr och järnvägen i söder. Planområdet omfattar ca 580 m 2. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen har inget att erinra /KS Yttrande över Granskning av detaljplan för del av Göta, Bockasjö 1 Stadsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag för yttrande. Planområdet är beläget söder om riksväg 40, inom stadsdelen Göta i sydvästra Borås och omfattar fastigheten Bockasjö 1. Planområdet gränsar i öster till järnvägen Kusttill-kust banan, i nordväst till järnvägen Viskadalsbanan och industrifastigheten Myrten 2. I söder gränsar planområdet till Bockasjögatan och Surbrunnsgatan. Planområdets areal är ca 3,6 ha. Syftet med detaljplanen är att förändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till industri, lager, parkering, kontor (ej hotell) samt bilservice. Handel (ej livsmedel) tillåts där NetOnNet finns idag. Planen innebär att användningsbestämmelserna preciseras för att bättre svara mot befintlig verksamhet och även ge flexibilitet i användningssätt om verksamheterna förändras. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen har inget att erinra.

14 PROTOKOLL 14 (18) /KS Yttrande över remiss Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Tekniska nämnden kommer att behandla tjänsteskrivelsen den 29 augusti, dvs innan KS sammanträde. Skriften Fria eller Fälla är en mycket omfattande redogörelse där man beskriver olika dilemman som kan uppstå när avvägningar mellan olika intressegrupper uppstår. Miljöförvaltningen ser positivt på utredningen och tycker att den är en bra kunskapssammanställning för hur man ska hantera värdefulla träd i offentliga miljöer. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker utredningen. Tekniska nämnden tillstyrker remissen. Det är viktigt att det finns handlingar som påvisar värdet av den gröna strukturen, som annars lätt får stå tillbaka. Fria eller Fälla behandlar ett flertal olika scenarion och ger viss hänvisning till vad man kan göra både praktiskt och teoretiskt för att stärka trädens eller naturens värde. Det är värdefullt som stöd vid olika scenarion som alltid uppstår i ett samhälle. Skriften lyfter värden som i många sammanhang tas för givna. Borås Stad tycker att skriften absolut kan vara ett gott stöd i ett ambitiöst arbete för hantering av träd i offentliga miljöer. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Yttrande sänds till Riksantikvarieämbetet enligt upprättat förslag /KS Avslag om strandskyddsdispens för utvidgning av fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:17 En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utvidgning av ovanstående fastighet. Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig och Miljöoch konsumentnämnden avstyrker dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för dispens. Den del av marken som är ianspråkstagen har ingen dispens, vilken innebär att den är olovligen ianspråktagen. Därför kan detta skäl inte åberopas.

15 PROTOKOLL 15 (18) Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras om dispens medges. Kornmunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för tomtutvidgning av Kinnarumma-Sjöbo 2:17 då det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c Miljöbalken /KS Strandskyddsdispens för utvidgning av fastigheten Tämta-Hestra 1:17, Borås Stad En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra utvidgning av fastigheten på ovanstående fastighet. Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig och Miljöoch konsumentnämnden tillstyrker dispens. Ett av skälen är en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskiljer från området närmast strandlinjen. Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens eftersom riksväg 42 skiljer fastigheten från vattnet. Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte kommer försämras för att dispens för medges. Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen tillstyrker begäran om strandskyddsdispens för tomtutvidgning av fastigheten Tämta-Hestra 1:17 vid Malsjön enligt 7 kap 18 c Miljöbalken.

16 PROTOKOLL 16 (18) /KS Yttrande över remiss av promemorian Vissa plan- och byggfrågor Socialdepartementet har översänt rubricerat betänkande för yttrande. Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket har haft till uppdrag att följa upp den nya lagen och dess tillämpning och vid behov peka på brister och oklarheter. Som ett led i detta arbete har Boverket i maj 2012 kommit in med en skrivelse där ett antal förslag till ändringar i plan- och bygglagen redovisas. De flesta av ändringsförslagen har karaktären av justeringar av bestämmelser som antingen blivit otydliga eller på annat sätt svåra att tillämpa. Huvudorsaken till detta är komplexiteten i den äldre lagens utformning och tillämpning. Ändringarna berör bland annat bestämmelserna om hänsyn till kulturhistoriska värden i bygglovhantering och i detaljplan samt bestämmelserna kring slutbesked. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Promemorian har remitterats till Kulturnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Remissen tillstyrks i sin helhet av båda nämnderna. Dock har Samhällsbyggnadsnämnden ett tillägg om andra oklarheter i lagstiftningen och som inte är med i promemorian och som Borås Stad vill ska förtydligas i Plan och bygglagen. Friggebolagen med ändringar medför större frihet utanför än inom planlagt område. Omfattningen av dessa friheter och begränsningarna med hänsyn till bebyggelseomfattning så som de utformats i den nya PBL bör klargöras. Dessutom borde dessa friheter omfatta även andra fastigheter/byggnader än en- och tvåbostadshus. Så som systemet nu är, kan ett överklagandeärende pågå utan nämndens vetskap. Lagsystemet bör ändras så att nämnden alltid underrättas om inkomna och avgjorda överklaganden. Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens tillägg och har i övrigt inget att erinra mot remissen. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Yttrandet sänds till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

17 PROTOKOLL 17 (18) /KS Yttrande över remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning m.m. Boverket har översänt rubricerat förslag till yttrande. Syftet med dessa allmänna råd är att förtydliga det nya regelverk som gäller för hantering av rivningsavfall och att undanröja den eventuella osäkerhet om rättsläget som regeländringarna kan ha fört med sig hos dem som har att tilllämpa reglerna. Borås Stad har översänt förslaget på intern remiss till Borås Energi och Miljö AB, Miljöförvaltningen och Lokalförsörjningsnämnden. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Yttrande sänds till Boverket enligt upprättat förslag /KS Remissvar över anmälan om vattenverksamhet: Avseende utbyte av bro över bäck vid Hällered på väg 180 Länsstyrelsen har översänt rubricerat ärende för yttrande. Ett förslag till yttrande har upprättats. Borås Stad har inget att erinra mot utbyte av bro på väg 180 vid Hällered. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag. Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulf Olsson (S) Per Carlsson (S)

18 PROTOKOLL 18 (18) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september 2013 Göran Björklund

19 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 372 INITIATIVÄRENDE - till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2013 Genomgång av delegationsordning Det har vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang framkommit (senast i Skolinspektionens rapporter) att det råder en viss otydlighet kring hur ansvarskedjan ser ut inom förskola, grundskola och fritidshem. Vem som har huvudmannaskap och hur delegationsordningen ser ut för dessa verksamheter är inte bara otydlig för oss politiker, utan även för berörda tjänstemän. Därför föreslår vi att det, i samband med ett kommunstyrelsemöte, hålls en genomgång av huvudmannaskap samt delegationer inom ovan nämnda verksamheter. Genom en sådan redovisning kommer vi att bli tryggare med att politiska beslut tas på rätt nivå och av rätt nämnd. Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta att: Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och delegation för förskola, grundskola och fritidshem. För Moderata Samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna Annette Carlson Morgan Hjalmarsson För Centerpartiet För Kristdemokraterna Kerstin Hermansson Falco Güldenpfennig

20 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 385 Jag reserverar mig till förmån för bifall till motionen. Centerpartiet vidhåller att det är viktigt att uppmuntra till nya idéer och exempel i föreningslivet, även bland de föreningar som inte är berättigade till föreningsstöd. Kerstin Hermansson (C)

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.00 15.32 Omfattning 82 109 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S)

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 56-65 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-09 0 Innehållsförteckning Ärende 141 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB... 167 142 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB... 168 143 Redovisning av inkomna budgetförslag...

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18.

Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18. PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18.00 smöte Omfning 10-23 ande ledamöter Kent Hedberg (S) Robin

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer