PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter"

Transkript

1 1 Tid och Plats Kl kl Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist (M) Gunnel Romild (FP), t o m kl Anja Liikaluoma (S) Kjell Hjalmarsson (MP) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Alexander Eliasson (M) Lotta Löfgren-Hjelm (M) Anders Bourghardt (FP), tjg för Gunnel Romild (FP) fr o m kl Thomas Elg (KD) Raimon Tahvonen (S) Maria Hanafi (S) Janne Elfstrand (V) Mattias Blomberg (VÄGV) Övriga Gunnar Isackson teknisk chef Alf Iwarson avdelningschef Gatuavdelningen StenAnders Jöne stadsträdgårdsmästare Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen Olof Svensson avdelningschef Skogsavdelningen Iqbal Musaji avdelningschef Upphandlingsavdelningen Kristina Nyström Svensson enhetschef Personal- och Informationsenhet Margareta Nilsson enhetschef Ekonomi- och IT-enheten Lisbeth Rehnlund sekreterare

2 2 140 Upprop och val av justeringsmän och justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Wickberg (M) med Lena Bergqvist (M) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 6 december 2012, kl på Tekniska förvaltningen. 141 Godkännande av föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns med följande tillägg: Fråga angående artikeln i Borås Tidning om inventering av cykelleder, Kjell Hjalmarsson, (MP). Fråga angående direktiv från Kommunfullmäktige angående upphandling av ekologisk mat, Kjell Hjalmarsson (MP) samt fråga från Anders Bourghardt (FP) angående skyltning av cykelleder i Borås Stad. Initiativärende angående lekplats i Ramnaparken, Rose-Marie Liljenby Andersson (S). 142 Tekniska förvaltningen informerar Enhetschef Kristina Nyström Svensson informerar om pågående rekryteringar på Tekniska förvaltningen. Stadsträdgårdsmästare StenAnders Jöne informerar om Lekplatsvalet. Avdelningschef Christer Norberg informerar om statistik på färdtjänstresor och månadskort, om skolskjutsar med Taxi Kurir. Teknisk chef Gunnar Isackson informerar om läsplattor /3 061 Ekonomiuppföljning oktober 2012 Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 november 2012 redovisat det ekonomiska resultat oktober Med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt överlämna resultat oktober 2012 till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom / Motion om Ladda för framtiden elbilar i Borås! Tekniska förvaltningens bilpool har sedan ett år tillbaks en elbil i bilpoolen. Den har tagits in på prov för att kunna utvärderas om det fungerar med denna typ av fordon. Det har varit positivt med denna elbil och den används dagligen för kortare tjänsteresor och för de flesta tjänsteresor fungerar det utmärkt. Det finns idag ett begränsat antal elbilar på marknaden men det kommer fler och fler modeller varje år, vilket är en positiv utveckling ur miljöhänseende. Idag finns inga elbilar bland de fordon som är inom avtalen för upphandlade fordon. Det måste finnas tillgängliga elbilar att välja bland de fordon som Servicekontoret låter upphandla så att förvaltningarna har ett bra urval på miljöbilar. Tekniska nämnden beslutar att ställa sig positiv till att använda elbilar där det passar i verksamheten.

3 / Motion om Minska genomfartstrafiken i Borås centrum! Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen från Centerpartiet föreslås att en ny vägförbindelse utreds för att förbinda de östliga stadsdelarna: Brämhult, Hässleholmen och Hulta med stadsdelarna norr om centrum med målpunkter som Knalleland och Borås Arena. Förbindelsen skulle enligt motionärerna avlasta centrala staden med Kungsgatan från trafik och bidra till en bättre trafik- och vistelsemiljö i centrala delar av staden. Borås Stads Stadskansli, tillsammans med berörda förvaltningar, har precis inlett ett arbete med framtagande av en trafikstrategi för staden. Tekniska nämnden förutsätter att en central fråga i detta arbete kommer vara genomfartstrafiken i Borås och hur denna ska hanteras i ett framtida trafiknät för staden. Tekniska nämnden vill hänföra frågan om en nord/östlig trafikförbindelse i Borås till det pågående arbetet med den strategiska trafikplanen för Borås / Detaljplan för Centrum, Vitsippan 1 m fl Borås Stad Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av ett våningar högt hus för bostäder med centrumfunktioner i marknära delar inom kvarteret Vitsippan. Bostäder tillåts från och med våning 4. I hela byggrätten tillåts centrumfunktioner så som kontor, hotell, handel och annan service. Planen innefattar även ett parkeringshus i 7 våningar inom kvarteret Vulkanus samt att parkering för bostäderna planeras en eller två våningar under byggnaden. Byggrätten i kvarteret Vitsippan är utformad så att de tre understa våningarna kan bli en utbredd huskropp som bas för det höga huset. Planområdet ligger direkt norr om Annelundsmotet, vid Europaplatsen i korsningen av Österlånggatan och Fabriksgatan. Byggnaden placeras bredvid Pinocchio och kommer att vara väl synlig från andra delar av staden. Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen / ar för Tekniska nämnden 2013 Redovisas förslag till sammanträdesdagar för Tekniska nämnden under Tekniska nämndens sammanträden hålls följande dagar under 2013: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november, 18 december. Sammanträdena börjar kl förutom den 27 juni 2013 då börjar sammanträdet kl

4 /2 002 Redovisning av delegationer Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. Delegationsredovisningen läggs till handlingarna /01 m fl Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag 465 från Kommunstyrelsen angående Besöksnäringen i Boråsregionen 2. Protokollsutdrag 470 från Kommunstyrelsen angående Uppföljning av kommunens Kvalitet i Korthet 3. Protokollsutdrag 136 från Kommunfullmäktige angående Borås 2025 vision och strategi 4. Vikariatsförordnande för Per Johansson som t f avdelningschef vid Skogsavdelningen under tiden Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som chef för Projekteringssektionen 100%, Gatuavdelningen, Tekniska nämnden 6. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som entreprenadingenjör 100%, Gatuavdelningen, Tekniska nämnden 7. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som Gatuprojektör 100%, Gatuavdelningen, Tekniska nämnden 8. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som entreprenadupphandlare 100%, Tekniska nämnden 9. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som kvalificerad upphandlare, Tekniska nämnden Informationen läggs till handlingarna. 150 Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 16 oktober Protokollet läggs till handlingarna.

5 5 151 Frågor angående artikeln i Borås Tidning om inventering av cykelleder, Kjell Hjalmarsson, (MP), samt fråga från Anders Bourghardt (FP) angående skyltning av cykelleder i Borås Stad Kjell Hjalmarsson (MP) frågar om artikeln i Borås Tidning om inventering av cykelleder? Kjell Hjalmarsson (MP) föreslår att Tekniska förvaltningen gör en checklista och att Tekniska nämnden får information i frågan. Anders Bourghardt (FP) frågar om skyltning av cykellederna i Borås Stad? Tekniska nämnden ger uppdrag till Tekniska förvaltningen att återkomma med information. Avdelningschef Alf Iwarson besvarar Anders Bourghardts fråga angående skyltning av cykelleder i Borås Stad. 152 Fråga angående direktiven från Kommunfullmäktige angående ekologisk upphandling från Kjell Hjalmarsson (MP) Kjell Hjalmarsson (MP) frågar om direktiven från Kommunfullmäktige angående ekologisk upphandling? Tekniska nämnden beslutar att frågan tas upp på nästa sammanträde. 153 Initiativärende angående lekplats i Ramnaparken från Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ställer ett initiativärende angående lekplats i Ramnaparken. Tekniska nämnden beslutar att Initiativärendet bereds på Arbetsutskottet den 11 december 2012 och därefter tas ärendet upp på Tekniska nämnden den 21 december 2012.

6 6 Vid protokollet Lisbeth Rehnlund Justeras Alexis Mouschopanis (M) Mikael Wickberg (M) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 december Lisbeth Rehnlund

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 juni 2013: 58 Upprop och val av justeringsmän och justering 59 Godkännande av föredragningslista 60 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 juni 2014: 84 Upprop och val av justeringsmän och justering 85 Godkännande av föredragningslista 86 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2014: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 28-41 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist

Läs mer

Övriga Gunnar Isackson teknisk chef avdelningschef Skogsavdelningen

Övriga Gunnar Isackson teknisk chef avdelningschef Skogsavdelningen 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 17.35 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 107-126 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 16 december 2014: 172 Upprop och val av justeringsmän och justering 173 Godkännande av föredragningslista 174 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN Sammanträdesdag 2011-09-29

PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN Sammanträdesdag 2011-09-29 1 Tid och Plats Kl 12.00 kl 18.00 Borås Djurpark Omfattning 110-125 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 november 2014: 154 Upprop och val av justeringsmän och justering 155 Godkännande av föredragningslista 156 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2016: 77 Upprop och val av justeringsmän och justering 78 Godkännande av föredragningslista 79 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 januari 2015: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Övergripande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 23 mars 2016: 29 Upprop och val av justeringsmän och justering 30 Godkännande av föredragningslista 31 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 28 januari 2016: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Preliminärt

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2014: 117 Upprop och val av justeringsmän och justering 118 Godkännande av föredragningslista 119 Information

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 oktober 2015: 152 Upprop och val av justeringsmän och justering 153 Godkännande av föredragningslista 154 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 18.20 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 126-144 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 oktober 2016: 112 Upprop och val av justeringsmän och justering 113 Godkännande av föredragningslista 114 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 28 augusti 2014: 97 Upprop och val av justeringsmän och justering 98 Godkännande av föredragningslista 99 Tekniska

Läs mer

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssal

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssal 1 Tid och Plats Kl 13.00 16.50 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 49-64 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag

PROTOKOLL Sammanträdesdag 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.00 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 158-176 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 22 maj 2014: 68 Upprop och val av justeringsmän och justering 69 Godkännande av föredragningslista 70 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tekniska förvaltningens Sessionssal. Ajournering mellan kl kl Omfattning Närvarande:

Tekniska förvaltningens Sessionssal. Ajournering mellan kl kl Omfattning Närvarande: 1 Tid och Plats Kl 08.30 13.00 Kl 14.00 18.30 Studieresa i Borås Tekniska förvaltningens Sessionssal Ajournering mellan kl 08.30 kl 13.00 Omfattning 64-79 Närvarande: Ordinarie ledamöter Rose-Marie Liljenby

Läs mer

Sammanträdesdag Tekniska nämnden

Sammanträdesdag Tekniska nämnden BORÅS STAD Protokollsutdrag Sammanträdesdag Tekniska nämnden 2018-01-25 6 Dnr 2017/634 313 14 Granskning av detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m fl, Vinkelvägen, Borås Stad Vid förra granskningsremissen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 maj 2016: 45 Upprop och val av justeringsmän och justering 46 Godkännande av föredragningslista 47 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning Närvarande:

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning Närvarande: 1 Tid och Plats Kl 13.00 16.35 Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning 15-28 Närvarande: Ordinarie ledamöter Johan Medelius (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Lena Bergqvist

Läs mer

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 28 mars 2019 kl 13:00-17:00

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 28 mars 2019 kl 13:00-17:00 Instans 1(16) Plats och tid s sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 28 mars 2019 kl 13:00-17:00 Beslutande Ledamöter Jan Idehed (C), Ordförande Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande Sead Omerovic

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 74-93 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M)

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 september 2015: 132 Upprop och val av justeringsmän och justering 133 Godkännande av föredragningslista 134 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 21 maj 2015: 77 Upprop och val av justeringsmän och justering 78 Studieresa 79 Godkännande av föredragningslista 80

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 30 oktober 2014: 135 Upprop och val av justeringsmän och justering 136 Godkännande av föredragningslista 137 Tekniska

Läs mer

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 24 april 2019 kl 13:00-18:15 Beslutande

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 24 april 2019 kl 13:00-18:15 Beslutande 1(19) Plats och tid s sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 24 april 2019 kl 13:00-18:15 Beslutande Ledamöter Jan Idehed (C), Ordförande Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande Sead Omerovic (S), 2:e

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 maj 2017: 73 Upprop och val av justeringsmän och justering 74 Godkännande av föredragningslista 75 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 16.35 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 16.00 16-25 Omfattning 108-119 Närvarande Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 27 juni 2019 kl 13:00-16:30

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 27 juni 2019 kl 13:00-16:30 Instans 1(19) Plats och tid s sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 27 juni 2019 kl 13:00-16:30 Beslutande Ledamöter Jan Idehed (C), Ordförande Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande Sead Omerovic

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 april 2017: 57 Upprop och val av justeringsmän och justering 58 Godkännande av föredragningslista 59 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Ärende 1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

Ärende 1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 25 februari 2016 kl. 16.00. Mellan klockan 16.00 och 17.15 behandlas bordlagda

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 januari 2017: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 september 2016: 93 Upprop och val av justeringsmän och justering 94 Godkännande av föredragningslista 95 Tekniska

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.06 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 28-39 Närvarande Lotta Preijde (L) Marie Samuelsson (S) Tobias Edin (V) Birgitta Bergman

Läs mer

5. Dnr Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om stadsdelsnämndernas användning av extra resurser Beslut Besvarad.

5. Dnr Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om stadsdelsnämndernas användning av extra resurser Beslut Besvarad. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Staffan Levinsson (SD) och Mats Karlsson (S) tisdagen den 8 mars 2016 kl. 08.00. Bordlagda interpellationer

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 10.00 11.45 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Ajournering 10.52-11.40 Omfattning 1-10 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Lotta Samuelsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25 Omfattning 1-17 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 Heléne Vistbacka Roth (FP) 1:e vice ordförande, 5

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Miljönämnden 14 januari 2015

Miljönämnden 14 januari 2015 Miljönämnden Miljönämnden 14 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Yttrande - ansökan om att Sundsvalls kommun blir förvaltningsområde för samiska språket... 4 2 Val av miljönämndens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 17.00-18.15 Omfattning 40-49 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Marie Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C)

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) Kommunfullmäktige 2014-11-03 1 (6) Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30 ajournering kl. 20.20-20.25. Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande 161-162 Margareta Meissner (KOSA) ordförande

Läs mer

Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott o Österåker Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl 10.50- I 1.30 Plats Närvarande Utses att justera, 10:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S ej 14 Tomas Söreling, S

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S ej 14 Tomas Söreling, S Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 23 januari 2018 kl. 08:30-12.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S ej 14 Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, torsdag 20 december, klockan 11:00. Ulla Segerlund. Britt-Marie Wiklund. Margareta Pohjanen

Förvaltningsbyggnaden, torsdag 20 december, klockan 11:00. Ulla Segerlund. Britt-Marie Wiklund. Margareta Pohjanen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 6, Tisdag 18 december 2018 kl. 08:15-11:25 Utses att justera Margareta Pohjanen Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I l) ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2013-06-03 49-50 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2013-06-03, kl 10.00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16.30 18.25 Ordförande: Wallström Christer (FP) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter: Hansson Börje

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott stadshuset, lokal Kasen, kl

Socialnämndens arbetsutskott stadshuset, lokal Kasen, kl Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.30 Ledamöter Ersättare Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson (M) Carina Arrtonsson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-02-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 7 mars 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Plats och tid Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, tisdagen den 18 december 2018 kl 13:00 16:00 Beslutande

Plats och tid Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, tisdagen den 18 december 2018 kl 13:00 16:00 Beslutande Instans 1(21) Plats och tid Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, tisdagen den 18 december 2018 kl 13:00 16:00 Beslutande Ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande Oliver Öberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

KALLELSE Kulturnämnden

KALLELSE Kulturnämnden KALLELSE Kulturnämnden Tid 16:00 Plats Malmö Stad kulturförvaltning, Bergsgatan 20, lokal Karl Hovbergssalen. Gruppmöten För (S), (MP) och (V) Kl. 15:00. För (M), (L) och (KD) Kl. 15:00. Ledamöter Mariya

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Plats och tid Kronängskolan, torsdagen den 8 november 2018 kl 18:

Plats och tid Kronängskolan, torsdagen den 8 november 2018 kl 18: Instans 1(7) Plats och tid Kronängskolan, torsdagen den 8 november 2018 kl 18:00-19.00 Beslutande Närvarande Övriga Ledamöter Per Carlsson (S), Ordförande Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande Lennart Andreasson

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 87-100 Tid: Onsdagen den 17 december 2008, kl 13:00-16:15 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-05-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00. Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordförande Esbjörn Jonsson (S) Malin Westman

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54 Tid: Tisdagen den 17 april 2007, kl 09:00-12:40 Plats: Sjukhuset i Varberg, konferensrummet, arbetsterapin Ledamöter Christer

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen 8 maj 2019, kl. 15.50-16.30 Ajournering 16.05-16.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 2 juni 2016 kl Upprop äger rum kl

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 2 juni 2016 kl Upprop äger rum kl Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 2 juni 2016 kl. 16.00. Upprop äger rum kl. 16.00. Ärenden 1. Val av två ledamöter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 13:00 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 226-229 Datum 2018-10-22 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-10-22, 12.55 13.10 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson, ordförande Annette

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Solängen, Skedebro kl. 16:00-17:05 Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tony Bjökberg (S) Kerstin Thompson (S) Leo Steffensen (S) Åke Nises (V) Kent Klarenius (KD)

Läs mer

Therese Weckström. Malin Eriksson. Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Therese Weckström. Malin Eriksson. Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 15.30 15.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Sture Pettersson (S) Ledamot Therése Weckström (S) Ledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Karin Hedwall Aldskogius. Ordförande. Susanne Norberg. Justerande.. Mikael Rosén

Underskrifter Sekreterare. Karin Hedwall Aldskogius. Ordförande. Susanne Norberg. Justerande.. Mikael Rosén 1 (11) Sammanträdesprotokoll Falu kommun Plats och tid Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 17:15 ande S Susanne Norberg, ordförande C Camilla Andersson Sparring M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande S Jonny

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Omsorgsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Omsorgsnämnden TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(14) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 24 september 2009, klockan 13:00-17:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer