TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL"

Transkript

1 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2014: 117 Upprop och val av justeringsmän och justering 118 Godkännande av föredragningslista 119 Information om utredning av Samdistributionscentral av konsult Olof Moen 120 Tekniska förvaltningen informerar 121 Information om enkätundersökning för boendeparkering 122 Ekonomi augusti 2014, Tertial Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på skogsavdelningen 124 Remiss: Regionala miljömål för Västra Götaland 125 Miljörapport Tertial 2, Borås Stads Personalpolitiska program 127 NKI-undersökning 128 Svar på initiativärende från Mikael Wickberg (M) För en kostnadseffektiv fiberdragning 129 Svar på fråga från Anders Bourghardt (FP) angående Sandwalls plats slitna ytor 130 Tilldelning av Livsmedelsupphandling 131 Redovisning av delegationer 132 Anmälningsärenden 133 Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämnden

2 Tid och Plats Kl kl Omfattning PROTOKOLL Tekniska nämndens Sessionssal 2 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M)fr o m kl 14.05, ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S), tjg fr o m kl , , ordförande/1:e vice ordförande Jan Idehed (C) 2:e vice ordförande Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist (M)) Ulf Samuelsson (S) Kjell Hjalmarsson (MP) Ersättare Alexander Eliasson (M), tjg för Alexis Mouschopanis (M), kl , Lotta Löfgren-Hjelm (M) Anders Bourghardt (FP)tjg för Gunnel Romild (FP), kl , Raimon Tahvonen (S), tjg för Anja Liikaluoma (S), kl , Maria Hanafi (S), fr o m kl , Janne Elfstrand (V) Mattias Blomberg (Vägv) Övriga Gunnar Isackson Alf Iwarson Christer Norberg Olof Svensson Iqbal Musaji Olof Moen konsult, 119 Anton Eriksson utredare, 121 Virpi Classon upphandlare, 130 teknisk chef avdelningschef Gatuavdelningen avdelningschef Persontransportavdelningen avdelningschef Park- och Skogsavdelningen avdelningschef Upphandlingsavdelningen Anette Fleischer verksamhetsutvecklare, 130 Lisbeth Rehnlund sekreterare

3 3 117 Upprop och val av justeringsmän och justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lena Bergqvist (M) och som ersättare Ulf Samuelsson (S). Justeringen äger rum torsdagen den 2 oktober 2014, kl på Tekniska förvaltningen. 118 Godkännande av föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns. 119 Information om utredning av Samdistributionscentral Konsult Olof Moen informerar om utredningen av Samdistributionscentral. Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 120 Tekniska förvaltningen informerar Rose-Marie Liljenby Andersson (S) frågar vem äger marken vid Brämhults kyrkas parkeringsplats? Ulf Samuelsson (S) frågar varför beläggningen på Mariedalsgatan är så dålig? Alexis Mouschopanis (M) frågar när Alingsåsvägen är klar? Avdelningschef Alf Iwarson meddelar svaret under hand till Rose-Marie Liljenby Andersson. Avdelningschef Alf Iwarson undersöker statusen i beläggningsstatusprogrammet. Avdelningschef Alf Iwarson svarar att vägen öppnas under vecka Information om enkätanalys för boendeparkering Utredare Anton Eriksson informerar om enkätanalys för boendeparkering: Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 122 Dnr 2014/3 061 Ekonomi augusti 2014, Tertial 2 Tekniska förvaltningen har i skrivelse september 2014 redogjort för det ekonomiska resultat augusti Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt överlämna resultat augusti 2014 till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

4 4 123 Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 124 Dnr 2014/ Remiss: Regionala miljömål för Västra Götaland Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från Kommunstyrelsen. De regionala miljömålen är viktiga. De bryter ner de av riksdagen beslutade miljömålen i ett regionalt perspektiv och är en god hjälp när kommunen skall ta fram sina miljömål. Tekniska nämnden önskar att man genomgående redovisar det nuläge som finns i de olika regionala målen. Då blir det lättare att bilda en uppfattning om de satta målen. Giftfri miljö: Det regionala miljömålet efterbehandling av förorenade områden säger att åtgärder ska ha genomförts under vid en så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet skall vara löst senast år Sanering av förorenade områden kan vara en dyr och tidsödande process men Tekniska nämnden anser att tidsramen ändå måste minskas. Dessa tickande miljöbomber är ett problem som hindrar utvecklingen i samhället. Det är önskvärt att öka saneringstakten. Ett mål skulle kunna vara att sanera ett visst antal prioriterade områden senast under denna eller nästa period. Det regionala miljömålet ökad ekologisk konsumtion i den offentliga sektorn vill att andelen ekologiska livsmedel skall utgöra minst 50 %. Borås Stad klarar ännu inte nuvarande mål på 25 %. Levande sjöar och vattendrag: Under miljömålet bara naturlig försurning färre försurade vatten finns målet att sjöar och vattendrag oberoende av kalkning skall uppnå god status med avseende på försurning. Det regionala målet är att år 2020 ska högst 30 % av sjöarna och 15 % av vattendragen i länet vara försurade. Västra Götalands län är ett av Sveriges mest försurningspåverkade och en omfattande kalkningsverksamhet kommer att få bedrivas under lång tid framöver för att motverka försurningen. Tekniska nämnden tycker att man också bör ha med ett mål för kalkningsverksamhetens positiva inverkan. Man kan t ex ange hur stor andel av sjöarna och vattendragen i länet som uppnår god status tack vare kalkningen. Levande skogar: Det regionala miljömålet förstärkt biologisk mångfald säger att arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog, arealen ädellövskog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker. Tekniska nämnden år positiv till att dessa arealer ökar men vill påpeka att om man bildar naturreservat och nationalparker så undantas de arealerna från den här beräkningen och att en korrigering bör ske eller att man jämför utifrån all areal. Det regionala miljömålet anger att senast år 2020 ska minst 95 % av de kända kulturmiljöerna vara oskadade. Tekniska nämnden anser att mål skall spegla en ambition och vara möjliga att förbättra. Enda möjligheten att förbättra det här målet är att finna nya oskadade kulturmiljöer. Nämnden anser att det här målet skall tas bort. Ett tänkbart mål

5 5 skulle kunna vara att skydda ett antal av de områden med kulturmiljövärden som inte är skyddade som naturreservat eller liknande eller enligt lag. God bebyggd miljö: Det regionala miljömålet närhet till naturen specificerar att avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde inte ska vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Tekniska nämnden önskar att det i en kommentar definieras vad grön- och vattenområde är. Ett rikt växt- och djurliv: Det regionala miljömålet ökning av arter i vardagslandskapet vill att antalet arter (som en gång funnits naturligt i länet) i vardagslandskapet skall öka från 2014 till Tekniska nämnden anser att ett sätt att få detta mål hanterbart är att välja ut ett antal nyckelarter. Regeringen beslutar kontinuerligt nya etappmål. Dessa mål förs sedan in i länets regionala måldokument och antas som en del av länets regionala miljömål. Tekniska nämnden anser att det ibland är lämpligt att bryta ner dessa mål till regionala mål eller upprätta egna etappmål. Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen i enlighet med nämndens yttrande / Miljörapport Tertial 2, 2014 Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Tekniska nämnden beslutar att översända Miljörapport Tertial 2 till Miljö- och konsumentnämnden för sammanställning av en redovisning till Kommunstyrelsen.

6 6 126 Dnr 2014/ Borås Stads Personalpolitiska program Tekniska nämnden är positiv till förslaget till nytt Personalpolitiskt program. Förslaget till nytt Personalpolitiskt program är kortare och till största delen formulerat på en enhetlig nivå, vilket gör innehållet mer lättillgängligt. Tekniska nämnden vill dock lämna några förslag till ändringar för att få ett ännu tydligare innehåll i det nya Personalpolitiska programmet. Förslagen redovisas utifrån ordningen i programmet. Under rubriken Hållbart arbetsliv ; Tekniska nämnden anser att formuleringen i det näst sista stycket kan skapa otydlighet. Vad innebär det att vara ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund? Skall arbetssökanden med annan etnisk bakgrund ges företräde vid rekrytering? Även formuleringen om att flerspråkighet och interkulturell kunskap är en merit vid rekrytering lämnar frågetecken. I de rekryteringar där dessa kompetenser är relevanta för den aktuella befattningen, skall de förstås ingå i de kompetenskrav som ställs. Men hur skall dessa meriter värderas i förhållande till kompetenskrav i andra typer av befattningar? Tekniska nämnden anser att allt rekryteringsarbete i Borås Stad skall vara strukturerat och utgå från det behov av kompetens som verksamheten har. För att undvika diskriminering är det av största vikt att de kompetenskrav som ställs för en befattning är relevanta för det arbete som skall utföras och att de är tydligt formulerade så att de inte kan misstolkas. Under rubriken Chefskap och medarbetarskap ; För att underlätta läsandet, anser Tekniska nämnden att textindelningen bör följa rubriken, dvs. avsnittet om chefskap bör behandlas först (alt. ändrad ordning i rubriken). Tekniska nämnden anser vidare att ansvar, förväntningar och krav på såväl chef som medarbetare, behöver en utförligare beskrivning för att bli tydliggjorda. Eventuellt kan detta göras i ett kompletterande dokument. Under rubriken Personal- och kompetensförsörjning, behandlas områden som av nödvändighet måste fungera för att organisationen skall kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för de uppdrag som skall utföras inom Borås Stads verksamheter. Inom Tekniska förvaltningen finns flera svårrekryterade yrkesgrupper representerade. Därför anser Tekniska nämnden att områdena lön, konkurrenskraftiga anställningsvillkor och kompetensutveckling, var för sig, är så viktiga att de förtjänar att lyftas fram på ett tydligare sätt. Med de nuvarande formuleringarna i förslaget, kvarstår frågetecken kring hur Borås Stad vill arbeta inom dessa områden. De två sista styckena under rubriken Idéer, ständiga förbättringar och innovationer innehåller en processbeskrivning som upplevs ligga på en annan nivå än övriga förslaget. Därför anser Tekniska nämnden att dessa stycken helt bör lyftas bort ur förslaget. Samma sak gäller tabellen på sista sidan. Tekniska nämnden anser att även den bör tas bort helt. Slutligen anser Tekniska nämnden att ett nytt Personalpolitiskt program skulle tjäna på en tydligare koppling till Borås Stads Kvalitetspolicy och till det ständigt pågående miljöarbete som alla Borås Stads medarbetare skall vara delaktiga i. Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Personalpolitiskt program i enlighet nämndens yttrande.

7 7 127 Dnr 2014/ NKI-undersökning Avdelningschef Christer Norberg redovisar NKI-undersökningen för Särskoleskjutsar Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 128 Dnr 2014/ Svar på initiativärende från Mikael Wickberg (M) För en kostnadseffektiv fiberdragning Tekniska förvaltningen har haft och kommer att ha kontakter md Borås Elnät när fiberutbyggnaden kommer att intensifieras. Ett bra samarbete mellan Borås Elnät och Tekniska förvaltningen är en förutsättning för en kostnadseffektivt arbetssätt dels för att tillgodose ett stadsnät till rimlig kostnad dels för att kostnaderna för återställningsarbetena i gatorna ska bli så låg som möjligt såväl på kort som på lång sikt. Val av metod för fiberdragning kommer att ske efter samråd mellan parterna där nya schaktmetoder kommer att diskuteras med utgångspunkt från kostnadseffektivitet för båda parter. Tekniska nämnden beslutar att de upparbetade samarbetsformer mellan Borås Elnät och Tekniska förvaltningen som idag finns fortsätter vid framtida fiberutbyggnad. Att hitta kostnadseffektiva och hållbara lösningar ligger i bådas intresse. 129 Anders Bourghardt (FP) frågar om Sandwalls plats slitna ytor Anders Bourghardt (FP) ställde frågan om Sandwalls plats slitna ytor på Tekniska nämndens sammanträde den 22 maj Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågan. 130 Tilldelning av Livsmedelsupphandling Upphandlare Virpi Claesson redogör för tilldelning av företag gällande Livsmedelsupphandling. Tekniska nämnden beslutar tilldela till leverantör för perioden med möjlighet till förlängning om 24 månader utses: - Delområde Lilla Fisk: Grimsis AB, Delområde Fäskt kött: Allmans Aktiebolag, Delområde Stora Mejeri: Arla Foods AB, Delområde Färska grönsaker, frukt, rotfrukter, potatis, potatisprodukter: Menigo Foodservice AB,

8 - Delområde Kolonial, Djupfryst, Färsk o Kylvaror samt Lilla Mejeri: Menigo Foodservice AB, Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 131 Dnr 2014/2 002 Redovisning av delegationer Redovisas upprättad rapport över delegationer fatade beslut, inklusive trafikärenden. Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 132 Dnr 2014/01 m fl Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag 360 från Kommunstyrelsen angående Samhällsplanering, anmälningsärenden 2. Protokollsutdrag 346 från Kommunstyrelsen angående Reglemente för Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag 113 från Kommunfullmäktige angående Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till Borås 4. Protokollsutdrag 107 från Kommunfullmäktige angående Bildande av Naturreservatet Storsjön 5. Vikariatsförordnande för Gunvor Strömberg som tf enhetschef under tiden Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef för Park- och Skogsavdelningen under tiden Informationen läggs till handlingarna. 133 Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott den 19 augusti Protokollet läggs till handlingarna. 134 Protokoll från Tekniska nämnden Protokoll från Tekniska nämnden den 28 augusti Protokollet läggs till handlingarna.

9 9 Vid protokollet Lisbeth Rehnlund Justeras Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Alexis Mouschopanis (M, ordförande ordförande Lena Bergqvist (M) Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 oktober Lisbeth Rehnlund

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 juni 2014: 84 Upprop och val av justeringsmän och justering 85 Godkännande av föredragningslista 86 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 16 december 2014: 172 Upprop och val av justeringsmän och justering 173 Godkännande av föredragningslista 174 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 juni 2013: 58 Upprop och val av justeringsmän och justering 59 Godkännande av föredragningslista 60 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 28-41 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist

Läs mer

Övriga Gunnar Isackson teknisk chef avdelningschef Skogsavdelningen

Övriga Gunnar Isackson teknisk chef avdelningschef Skogsavdelningen 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 17.35 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 107-126 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2014: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 november 2014: 154 Upprop och val av justeringsmän och justering 155 Godkännande av föredragningslista 156 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN Sammanträdesdag 2011-09-29

PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN Sammanträdesdag 2011-09-29 1 Tid och Plats Kl 12.00 kl 18.00 Borås Djurpark Omfattning 110-125 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 januari 2015: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Övergripande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 22 maj 2014: 68 Upprop och val av justeringsmän och justering 69 Godkännande av föredragningslista 70 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 oktober 2015: 152 Upprop och val av justeringsmän och justering 153 Godkännande av föredragningslista 154 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 21 maj 2015: 77 Upprop och val av justeringsmän och justering 78 Studieresa 79 Godkännande av föredragningslista 80

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 18.20 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 126-144 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 28 augusti 2014: 97 Upprop och val av justeringsmän och justering 98 Godkännande av föredragningslista 99 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag

PROTOKOLL Sammanträdesdag 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.00 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 158-176 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 september 2015: 132 Upprop och val av justeringsmän och justering 133 Godkännande av föredragningslista 134 Tekniska

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 maj 2016: 45 Upprop och val av justeringsmän och justering 46 Godkännande av föredragningslista 47 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 september 2016: 93 Upprop och val av justeringsmän och justering 94 Godkännande av föredragningslista 95 Tekniska

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 94-107 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.06 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 28-39 Närvarande Lotta Preijde (L) Marie Samuelsson (S) Tobias Edin (V) Birgitta Bergman

Läs mer

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning Närvarande:

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning Närvarande: 1 Tid och Plats Kl 13.00 16.35 Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning 15-28 Närvarande: Ordinarie ledamöter Johan Medelius (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Lena Bergqvist

Läs mer

Tekniska förvaltningens Sessionssal. Ajournering mellan kl kl Omfattning Närvarande:

Tekniska förvaltningens Sessionssal. Ajournering mellan kl kl Omfattning Närvarande: 1 Tid och Plats Kl 08.30 13.00 Kl 14.00 18.30 Studieresa i Borås Tekniska förvaltningens Sessionssal Ajournering mellan kl 08.30 kl 13.00 Omfattning 64-79 Närvarande: Ordinarie ledamöter Rose-Marie Liljenby

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 74-93 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 16.35 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 16.00 16-25 Omfattning 108-119 Närvarande Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssal

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssal 1 Tid och Plats Kl 13.00 16.50 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 49-64 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13)

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13) 2014-09-24 1 (13) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, kl. 17.00 19.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 138-155 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Johan

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 17.00 19.16 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 24 42 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Annika Andersson (MP) Tobias Edin

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande.

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande. 1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 17.00-18.15 Omfattning 40-49 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Marie Samuelsson

Läs mer

att utse Richard Karlsson att jämte ordföranden justera detta protokoll den 7 september 2010.

att utse Richard Karlsson att jämte ordföranden justera detta protokoll den 7 september 2010. Nämndssammanträde 2010-08-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.00 Protokoll 2010:7 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare Sara Fagnani Nilsson (ordförande) Peter Lindqvist (vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott PROTOKOLL Personalutskott Sammanträdesdatum 2016-09-08 Sida 1 (13) Paragrafer 12-21 Plats och tid Vita huset, kl. 13.30-15.30 Beslutande Johan Petersson (S), ordförande Christer Johansson (C), 1:e vice

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.45 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 13-27 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde(L) Birgitta Bergman

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 17:00 Utses att justera Kerstin Möller (M) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 20 oktober 2016 Paragrafer 30-40 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås 2016-11-10 1(5) Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00-17.15, Scandic Plaza Borås Omfattning 1-9 Beslutande ledamöter Leif Johansson (S) Marie Fridén (M) Linda Ikatti (S) Robert Sandberg

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (5) 2015-04-14 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande Förvaltningen Ingrid Widebäck tf. stadsdelsdirektör Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg Gunnar Ohlsén avdelningschef

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Josefine Nyman verksamhetsutvecklare Linda Rudenwall studieförbundet vuxenskolan Eva Möller enhetschef

Josefine Nyman verksamhetsutvecklare Linda Rudenwall studieförbundet vuxenskolan Eva Möller enhetschef PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 19.20 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 110 123 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde (FP) Birgitta

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 87-100 Tid: Onsdagen den 17 december 2008, kl 13:00-16:15 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl.10.00-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-01-25 Paragrafer

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 30 oktober 2014: 135 Upprop och val av justeringsmän och justering 136 Godkännande av föredragningslista 137 Tekniska

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Jonny Köhler personligt ombud Veronica Krondal personligt ombud Sandra Hanson personligt ombud 86-88

Jonny Köhler personligt ombud Veronica Krondal personligt ombud Sandra Hanson personligt ombud 86-88 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 15.00 16.50 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 86 98 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.55 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 17.00 18.50 Omfattning 85-96 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25 Omfattning 1-17 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 Heléne Vistbacka Roth (FP) 1:e vice ordförande, 5

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2011-03-23 Nämnd e. dyl. Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunstyrelsens arbetsutskott Birgittasalen, kommunalhuset, Jakobsberg, måndagen den 23 mars 2011, kl. 08.30

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer