TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL"

Transkript

1 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2014: 117 Upprop och val av justeringsmän och justering 118 Godkännande av föredragningslista 119 Information om utredning av Samdistributionscentral av konsult Olof Moen 120 Tekniska förvaltningen informerar 121 Information om enkätundersökning för boendeparkering 122 Ekonomi augusti 2014, Tertial Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på skogsavdelningen 124 Remiss: Regionala miljömål för Västra Götaland 125 Miljörapport Tertial 2, Borås Stads Personalpolitiska program 127 NKI-undersökning 128 Svar på initiativärende från Mikael Wickberg (M) För en kostnadseffektiv fiberdragning 129 Svar på fråga från Anders Bourghardt (FP) angående Sandwalls plats slitna ytor 130 Tilldelning av Livsmedelsupphandling 131 Redovisning av delegationer 132 Anmälningsärenden 133 Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämnden

2 Tid och Plats Kl kl Omfattning PROTOKOLL Tekniska nämndens Sessionssal 2 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M)fr o m kl 14.05, ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S), tjg fr o m kl , , ordförande/1:e vice ordförande Jan Idehed (C) 2:e vice ordförande Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist (M)) Ulf Samuelsson (S) Kjell Hjalmarsson (MP) Ersättare Alexander Eliasson (M), tjg för Alexis Mouschopanis (M), kl , Lotta Löfgren-Hjelm (M) Anders Bourghardt (FP)tjg för Gunnel Romild (FP), kl , Raimon Tahvonen (S), tjg för Anja Liikaluoma (S), kl , Maria Hanafi (S), fr o m kl , Janne Elfstrand (V) Mattias Blomberg (Vägv) Övriga Gunnar Isackson Alf Iwarson Christer Norberg Olof Svensson Iqbal Musaji Olof Moen konsult, 119 Anton Eriksson utredare, 121 Virpi Classon upphandlare, 130 teknisk chef avdelningschef Gatuavdelningen avdelningschef Persontransportavdelningen avdelningschef Park- och Skogsavdelningen avdelningschef Upphandlingsavdelningen Anette Fleischer verksamhetsutvecklare, 130 Lisbeth Rehnlund sekreterare

3 3 117 Upprop och val av justeringsmän och justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lena Bergqvist (M) och som ersättare Ulf Samuelsson (S). Justeringen äger rum torsdagen den 2 oktober 2014, kl på Tekniska förvaltningen. 118 Godkännande av föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns. 119 Information om utredning av Samdistributionscentral Konsult Olof Moen informerar om utredningen av Samdistributionscentral. Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 120 Tekniska förvaltningen informerar Rose-Marie Liljenby Andersson (S) frågar vem äger marken vid Brämhults kyrkas parkeringsplats? Ulf Samuelsson (S) frågar varför beläggningen på Mariedalsgatan är så dålig? Alexis Mouschopanis (M) frågar när Alingsåsvägen är klar? Avdelningschef Alf Iwarson meddelar svaret under hand till Rose-Marie Liljenby Andersson. Avdelningschef Alf Iwarson undersöker statusen i beläggningsstatusprogrammet. Avdelningschef Alf Iwarson svarar att vägen öppnas under vecka Information om enkätanalys för boendeparkering Utredare Anton Eriksson informerar om enkätanalys för boendeparkering: Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 122 Dnr 2014/3 061 Ekonomi augusti 2014, Tertial 2 Tekniska förvaltningen har i skrivelse september 2014 redogjort för det ekonomiska resultat augusti Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt överlämna resultat augusti 2014 till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

4 4 123 Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 124 Dnr 2014/ Remiss: Regionala miljömål för Västra Götaland Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från Kommunstyrelsen. De regionala miljömålen är viktiga. De bryter ner de av riksdagen beslutade miljömålen i ett regionalt perspektiv och är en god hjälp när kommunen skall ta fram sina miljömål. Tekniska nämnden önskar att man genomgående redovisar det nuläge som finns i de olika regionala målen. Då blir det lättare att bilda en uppfattning om de satta målen. Giftfri miljö: Det regionala miljömålet efterbehandling av förorenade områden säger att åtgärder ska ha genomförts under vid en så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet skall vara löst senast år Sanering av förorenade områden kan vara en dyr och tidsödande process men Tekniska nämnden anser att tidsramen ändå måste minskas. Dessa tickande miljöbomber är ett problem som hindrar utvecklingen i samhället. Det är önskvärt att öka saneringstakten. Ett mål skulle kunna vara att sanera ett visst antal prioriterade områden senast under denna eller nästa period. Det regionala miljömålet ökad ekologisk konsumtion i den offentliga sektorn vill att andelen ekologiska livsmedel skall utgöra minst 50 %. Borås Stad klarar ännu inte nuvarande mål på 25 %. Levande sjöar och vattendrag: Under miljömålet bara naturlig försurning färre försurade vatten finns målet att sjöar och vattendrag oberoende av kalkning skall uppnå god status med avseende på försurning. Det regionala målet är att år 2020 ska högst 30 % av sjöarna och 15 % av vattendragen i länet vara försurade. Västra Götalands län är ett av Sveriges mest försurningspåverkade och en omfattande kalkningsverksamhet kommer att få bedrivas under lång tid framöver för att motverka försurningen. Tekniska nämnden tycker att man också bör ha med ett mål för kalkningsverksamhetens positiva inverkan. Man kan t ex ange hur stor andel av sjöarna och vattendragen i länet som uppnår god status tack vare kalkningen. Levande skogar: Det regionala miljömålet förstärkt biologisk mångfald säger att arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog, arealen ädellövskog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker. Tekniska nämnden år positiv till att dessa arealer ökar men vill påpeka att om man bildar naturreservat och nationalparker så undantas de arealerna från den här beräkningen och att en korrigering bör ske eller att man jämför utifrån all areal. Det regionala miljömålet anger att senast år 2020 ska minst 95 % av de kända kulturmiljöerna vara oskadade. Tekniska nämnden anser att mål skall spegla en ambition och vara möjliga att förbättra. Enda möjligheten att förbättra det här målet är att finna nya oskadade kulturmiljöer. Nämnden anser att det här målet skall tas bort. Ett tänkbart mål

5 5 skulle kunna vara att skydda ett antal av de områden med kulturmiljövärden som inte är skyddade som naturreservat eller liknande eller enligt lag. God bebyggd miljö: Det regionala miljömålet närhet till naturen specificerar att avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde inte ska vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Tekniska nämnden önskar att det i en kommentar definieras vad grön- och vattenområde är. Ett rikt växt- och djurliv: Det regionala miljömålet ökning av arter i vardagslandskapet vill att antalet arter (som en gång funnits naturligt i länet) i vardagslandskapet skall öka från 2014 till Tekniska nämnden anser att ett sätt att få detta mål hanterbart är att välja ut ett antal nyckelarter. Regeringen beslutar kontinuerligt nya etappmål. Dessa mål förs sedan in i länets regionala måldokument och antas som en del av länets regionala miljömål. Tekniska nämnden anser att det ibland är lämpligt att bryta ner dessa mål till regionala mål eller upprätta egna etappmål. Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen i enlighet med nämndens yttrande / Miljörapport Tertial 2, 2014 Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Tekniska nämnden beslutar att översända Miljörapport Tertial 2 till Miljö- och konsumentnämnden för sammanställning av en redovisning till Kommunstyrelsen.

6 6 126 Dnr 2014/ Borås Stads Personalpolitiska program Tekniska nämnden är positiv till förslaget till nytt Personalpolitiskt program. Förslaget till nytt Personalpolitiskt program är kortare och till största delen formulerat på en enhetlig nivå, vilket gör innehållet mer lättillgängligt. Tekniska nämnden vill dock lämna några förslag till ändringar för att få ett ännu tydligare innehåll i det nya Personalpolitiska programmet. Förslagen redovisas utifrån ordningen i programmet. Under rubriken Hållbart arbetsliv ; Tekniska nämnden anser att formuleringen i det näst sista stycket kan skapa otydlighet. Vad innebär det att vara ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund? Skall arbetssökanden med annan etnisk bakgrund ges företräde vid rekrytering? Även formuleringen om att flerspråkighet och interkulturell kunskap är en merit vid rekrytering lämnar frågetecken. I de rekryteringar där dessa kompetenser är relevanta för den aktuella befattningen, skall de förstås ingå i de kompetenskrav som ställs. Men hur skall dessa meriter värderas i förhållande till kompetenskrav i andra typer av befattningar? Tekniska nämnden anser att allt rekryteringsarbete i Borås Stad skall vara strukturerat och utgå från det behov av kompetens som verksamheten har. För att undvika diskriminering är det av största vikt att de kompetenskrav som ställs för en befattning är relevanta för det arbete som skall utföras och att de är tydligt formulerade så att de inte kan misstolkas. Under rubriken Chefskap och medarbetarskap ; För att underlätta läsandet, anser Tekniska nämnden att textindelningen bör följa rubriken, dvs. avsnittet om chefskap bör behandlas först (alt. ändrad ordning i rubriken). Tekniska nämnden anser vidare att ansvar, förväntningar och krav på såväl chef som medarbetare, behöver en utförligare beskrivning för att bli tydliggjorda. Eventuellt kan detta göras i ett kompletterande dokument. Under rubriken Personal- och kompetensförsörjning, behandlas områden som av nödvändighet måste fungera för att organisationen skall kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för de uppdrag som skall utföras inom Borås Stads verksamheter. Inom Tekniska förvaltningen finns flera svårrekryterade yrkesgrupper representerade. Därför anser Tekniska nämnden att områdena lön, konkurrenskraftiga anställningsvillkor och kompetensutveckling, var för sig, är så viktiga att de förtjänar att lyftas fram på ett tydligare sätt. Med de nuvarande formuleringarna i förslaget, kvarstår frågetecken kring hur Borås Stad vill arbeta inom dessa områden. De två sista styckena under rubriken Idéer, ständiga förbättringar och innovationer innehåller en processbeskrivning som upplevs ligga på en annan nivå än övriga förslaget. Därför anser Tekniska nämnden att dessa stycken helt bör lyftas bort ur förslaget. Samma sak gäller tabellen på sista sidan. Tekniska nämnden anser att även den bör tas bort helt. Slutligen anser Tekniska nämnden att ett nytt Personalpolitiskt program skulle tjäna på en tydligare koppling till Borås Stads Kvalitetspolicy och till det ständigt pågående miljöarbete som alla Borås Stads medarbetare skall vara delaktiga i. Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Personalpolitiskt program i enlighet nämndens yttrande.

7 7 127 Dnr 2014/ NKI-undersökning Avdelningschef Christer Norberg redovisar NKI-undersökningen för Särskoleskjutsar Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 128 Dnr 2014/ Svar på initiativärende från Mikael Wickberg (M) För en kostnadseffektiv fiberdragning Tekniska förvaltningen har haft och kommer att ha kontakter md Borås Elnät när fiberutbyggnaden kommer att intensifieras. Ett bra samarbete mellan Borås Elnät och Tekniska förvaltningen är en förutsättning för en kostnadseffektivt arbetssätt dels för att tillgodose ett stadsnät till rimlig kostnad dels för att kostnaderna för återställningsarbetena i gatorna ska bli så låg som möjligt såväl på kort som på lång sikt. Val av metod för fiberdragning kommer att ske efter samråd mellan parterna där nya schaktmetoder kommer att diskuteras med utgångspunkt från kostnadseffektivitet för båda parter. Tekniska nämnden beslutar att de upparbetade samarbetsformer mellan Borås Elnät och Tekniska förvaltningen som idag finns fortsätter vid framtida fiberutbyggnad. Att hitta kostnadseffektiva och hållbara lösningar ligger i bådas intresse. 129 Anders Bourghardt (FP) frågar om Sandwalls plats slitna ytor Anders Bourghardt (FP) ställde frågan om Sandwalls plats slitna ytor på Tekniska nämndens sammanträde den 22 maj Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågan. 130 Tilldelning av Livsmedelsupphandling Upphandlare Virpi Claesson redogör för tilldelning av företag gällande Livsmedelsupphandling. Tekniska nämnden beslutar tilldela till leverantör för perioden med möjlighet till förlängning om 24 månader utses: - Delområde Lilla Fisk: Grimsis AB, Delområde Fäskt kött: Allmans Aktiebolag, Delområde Stora Mejeri: Arla Foods AB, Delområde Färska grönsaker, frukt, rotfrukter, potatis, potatisprodukter: Menigo Foodservice AB,

8 - Delområde Kolonial, Djupfryst, Färsk o Kylvaror samt Lilla Mejeri: Menigo Foodservice AB, Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 131 Dnr 2014/2 002 Redovisning av delegationer Redovisas upprättad rapport över delegationer fatade beslut, inklusive trafikärenden. Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 132 Dnr 2014/01 m fl Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag 360 från Kommunstyrelsen angående Samhällsplanering, anmälningsärenden 2. Protokollsutdrag 346 från Kommunstyrelsen angående Reglemente för Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag 113 från Kommunfullmäktige angående Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till Borås 4. Protokollsutdrag 107 från Kommunfullmäktige angående Bildande av Naturreservatet Storsjön 5. Vikariatsförordnande för Gunvor Strömberg som tf enhetschef under tiden Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef för Park- och Skogsavdelningen under tiden Informationen läggs till handlingarna. 133 Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott den 19 augusti Protokollet läggs till handlingarna. 134 Protokoll från Tekniska nämnden Protokoll från Tekniska nämnden den 28 augusti Protokollet läggs till handlingarna.

9 9 Vid protokollet Lisbeth Rehnlund Justeras Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Alexis Mouschopanis (M, ordförande ordförande Lena Bergqvist (M) Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 oktober Lisbeth Rehnlund

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 74-93 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M)

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2014. Borås Stad

Miljörapport Tertial 2 2014. Borås Stad Miljörapport Tertial 2 2014 Borås Stad Innehållsförteckning Inledning 3 Hållbara perspektiv 4 Hållbar samhällsplanering 16 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 20 Hållbar natur 29 2 Inledning I

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer