PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter"

Transkript

1 1 Tid och Plats Kl Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Gunnel Romild (FP), t o m kl Anja Liikaluoma (S) Kjell Hjalmarsson (MP) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Alexander Eliasson (M), tjg för Lena Bergqvist (M), kl , Lotta Löfgren-Hjelm (M), tjg för Gunnel Romild (FP), kl Thomas Elg (KD) Raimon Tahvonen (S), tjg för Ulf Samuelsson (S), kl , Maria Hanafi (S) Mattias Blomberg (VÄGV) Övriga Alf Iwarson avdelningschef Gatuavdelningen Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen Iqbal Musaji avdelningschef Upphandlingsavdelningen Margareta Nilsson enhetschef Ekonomi- och IT-enheten Bukurie Haxhimehmedi mångfaldsutvecklare, Arbetslivsförvaltningen, Dzenan Ganic verksamhetsutvecklare, Arbetslivsförvaltningen, Kjell Johansson naturvårdskonsulent, Skogsavdelningen, Lisbeth Rehnlund sekreterare

2 2 74 Upprop och val av justeringsmän och justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Wickberg (M) med Anja Liikaluoma (S) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 5 september 2013, kl på Tekniska förvaltningen. 75 Godkännande av föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns med följande tillägg: Maria Hanafi (S) frågar om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? 76 Information om integrationsarbetet inom Borås Stad Mångfaldsutvecklare Bukurie Haxhimehmedi och verksamhetsutvecklare Dzenan Ganic på Arbetslivsförvaltningen informerar om integrationsarbetet och mångfaldsarbete inom Borås Stad. Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna. 77 Tekniska förvaltningen informerar Avdelningschef Alf Iwarson lämnar svar på Lotta Löfgren Hjelms (M) fråga angående om det finns toaletter för personer som åker permobil. Avdelningschef Iqbal Musaji informerar om sociala krav i upphandling. Avdelningschef Christer Norberg informerar om hur färdtjänsten fungerat i sommar och om reklam på bilpoolsbilarna. Enhetschef Margareta Nilsson informerar om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen samt informerar om Skördefesten den 7 september 2013, invigningen av lekplatsen i Stadsparken den 12 september 2013 och en Inspiration medborgardialog den 24 oktober 2013 för förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad. Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna / Utredning om möjligheterna att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm I Kommunfullmäktiges budget för 2013 fick Tekniska nämnden i uppdrag att utreda Möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm. Tekniska nämnden beslutar att översända bilagd utredning för ställningstagande till Kommunfullmäktige i enlighet med uppdraget.

3 / Svar på motion angående Vem äger rätten till naturen? Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Det är möjligt att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga men kostnaden för det ryms inte i ordinarie budget. Beräknad kostnad är kronor. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från Kommunstyrelsen. Remissen är en motion vem äger rätten till naturen? Motionen belyser att Naturreservatet Rya åsar inte är tillgänglighetsanpassat och föreslår att Tekniska nämnden skall få i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar. Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Spåret runt Pickesjön med fiskebryggor och ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och en spång på Vänga mosse är de senaste insatserna på det här området. När det gäller Naturreservatet Rya åsar är det inte bara vårt kanske vackraste område utan också det mest kuperade. Det gör det svårt att hitta sträckor som är lämpliga för en tillgänglighetsanpassad slinga. Vi får heller inte påverka natur- och kulturvärden negativt. De skogsbilvägar som finns är bommade för att vi inte skall få in oönskad biltrafik i reservatet. Vi har noga övervägt olika alternativ och slutligen fastnat för ett förslag (se skiss på karta). Slingan skulle kunna starta nedanför Björbobacken, följa elljusspåret en bit och få en fin utsikt över Ramshulan, förbi Ödehemmanet för att avsluta mitt i centrum av reservatet vid hagmarker med utsikt ända bort till Öresjö. För att kunna bygga denna tillgänglighetsanpassade slinga som blir nästan 1,4 km lång behöver standarden förbättras på befintliga stigar eller helt nya sträckor anläggas. Dessutom krävs att vi bygger ungefär 350 meter spång. Kostnaderna uppskattas bli kronor. Denna kostnad ryms inte inom ordinarie verksamhet. Nämnden äskar därför dessa medel för att kunna genomföra projektet. Kostnader för kommande drift och underhåll bör kunna rymmas inom ordinarie verksamhetsram. Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget /3 061 Ekonomiuppföljning juli 2013 Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 augusti 2013 för det ekonomiska resultat juli Med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt överlämna resultat juli 2013 till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom.

4 /3 061 Ekonomirapport augusti 2013 jämte prognos I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall resultat för augusti 2013 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 20 september Tekniska nämnden uppdrar åt Presidiet att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna det slutliga förslaget till prognos samt ekonomirapport augusti /3 061 Intern kontrollplan 2013 Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll att gälla fr o m Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: * Säkerställa lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs * Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut * Minimera risker, säkra system och rutiner * Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster * Säkra en rättvisande redovisning * Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Tekniska nämnden har enligt KL (6:7) det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. Dessa regler och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. I samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen (samt kopia till Kommunrevisionen). Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process och revidering av planen kommer att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas för nämnden. Tekniska nämnden beslutar att antaga planen för intern kontroll.

5 / Svar på motion angående Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Ett samarbete har skett mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, och Sveriges Lantbruksuniversitet, angående träd på begravningsplatser, i alléer, parker och offentliga trädgårdar. Ett resultat av samarbetet är ett förslag till skriften fria eller fälla. Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Skriften ska även bidra till en utveckling där hantering av träd grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen. Skriften fokuserar på hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses. Det har visat sig vara svårt att alltid kunna förena naturvårds, kulturvårds, och sociala intressen i samma område. Att konstnärligt gestalta och smycka den offentliga miljön är en viktig angelägenhet i samband med stadsbyggnadsfrågor och stadsplanering. Skriften Fria eller Fälla är en mycket omfattande redogörelse där man beskriver olika dilemman som kan uppstå när avvägningar mellan olika intressegrupper uppstår. Naturen har sitt värde, där träd som är runt 100 år ej går att ersätta under vår livstid. Vi kommer således inte få uppleva trädet som majestätiskt breder ut sig ovanför våra huvuden, om vi tar bort detta träd. Träden eller naturen ska ofta värderas ihop med bostadsutveckling, eller nya vägsträckningar. Det är då viktigt att det finns handlingar som påvisar värdet av den gröna strukturen, som annars lätt får stå tillbaka. Skriften omfattar inte enbart klassiska dilemman utan även exempelvis vem som ansvarar eller äger ett träd på en begravningsplats där gravrättsinnehavaren arrenderar marken. Eller hur träd som finns intill ett trafikområde kan medföra en trafiksäkerhetsrisk om det är i dåligt skick. Man behandlar i denna skrift också hur skötselmomenten ska utföras på bästa sätt. Exempelvis att man bör tänka på att minimera snittytornas storlek vid beskärning, så trädet ej behöver utsättas för svampangrepp. Fria eller Fälla behandlar ett flertal olika scenarion och ger också viss hänvisning till vad man bör göra både praktiskt och teoretiskt för att stärka trädens eller naturens värde. Det är värdefullt som stöd vid olika scenarion som alltid uppstår i ett samhälle. Skriften lyfter värdet på något som i många sammanhang tas för givet. Våra träd och vår natur är en viktig medspelare som ska tas på största allvar. Tekniska nämnden tillstyrker remissen Fria eller Fälla en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer / Svar på motion angående Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan

6 6 Tekniska nämnden avstår från att yttra sig / Svar på motion angående Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn- och ungas konst I rubricerade motion föreslås att väggarna på gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen vid Fjärdingsskolan och Hässletorg bekläds med teckningar/konst utförda av skolelever/ungdomar inom stadsdelen. Tekniska förvaltningen har lagt stora resurser på de tre gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen genom åren. Såväl vad avser lagning av vandaliserade belysningsarmaturer, klottersanering samt borttagning av buskvegetation för att göra tunnlarna mer ljusa och attraktiva. Detta målmedvetna arbete har gett resultat så att belysningen idag finns på plats och är i funktion i tunnlarna och klottret har minskat betydligt. Utsmyckning av tunnlarna så som motionärerna föreslår förutsätter ett godkännande från Tekniska förvaltningen. Ett godkännande beror av vad som avses göras och hur detta påverkar tunnlarnas konstruktion. Tekniska nämnden har tidigare gällande graffitiväggar i offentlig miljö uttryckt att denna typ av utsmyckning snarare kan bidra till ökat klotter i offentliga miljöer. Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för anläggningarna. Tekniska nämnden beslutar att om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för anläggningarna / Svar på motion angående Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig I rubricerade motion föreslås bl.a att ett par parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade anlägges utanför byggnaden där turistbyrån är belägen. Tekniska förvaltningen har redan vid planeringen för flytten av turistbyrån klargjort att den möjliga angöringsplats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är den parkeringsplats som är anlagd vid gamla restaurang Trädgår n. Övergångsstället som leder mot turistbyrån är förhöjt så att personer med rullstol ska kunna ta sig över på ett bra sätt. Enligt Tekniska nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta angöringsplatser inom området för kollektivtrafikterminalen vid Sven Ericsonsplatsen då detta skulle innebära en oacceptabel störning för kollektivtrafiken. Det skulle också innebära en uppenbar risk att fler än de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade skulle söka dessa angöringsplatser.

7 7 Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som beskrivits ovan. Tekniska nämnden beslutar att avstyrka förslaget att anlägga platser för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån / Svar på motion angående Inför traineeprogram för Borås Stad Tekniska nämnden är positiv till förslaget om införande av ett traineeprogram i Borås Stad. Ett traineeprogram kan vara ett av flera sätt att göra arbetsgivaren Borås Stad attraktiv och underlätta kompetensförsörjningen i staden. Tekniska nämnden anser dock att ett traineeprogram med kommunal inriktning, skulle tjäna på ett samarbete mellan flera kommuner, ex vis genom Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. En större bredd när det gäller verksamhet, kommunstorlek och geografisk placering, skulle göra traineeprogrammet mer attraktivt och gynna en personalrörlighet mellan de deltagande kommunerna över tid. Deltagarna i ett sådant traineeprogram får dessutom ett brett nätverk som kan ge förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Förutom ledarförsörjning, har Borås Stad ett behov av att säkerställa försörjningen av kompetenta medarbetare på specialistfunktioner. Därför anser Tekniska nämnden att ett traineeprogram som införs skall ha den bredare tolkningen, dvs. vara inriktat mot såväl chefs- som specialisttjänster. Rekryteringen till ett traineeprogram ger möjlighet att styra mot en ökad mångfald bland medarbetarna inom Borås Stad. En ökad mångfald är viktig, inte minst med tanke på det internationella arbete Borås Stad vill driva. Därför anser Tekniska nämnden att rekryteringen till ett traineeprogram, skall vara inriktad mot studenter i Sverige och i andra länder. Ett nära samarbete med svenska högskolor och universitet och deras internationella samarbetspartners, skulle underlätta en sådan rekrytering. Tiden i traineeprogram skall vara utvecklande både för den som fått tjänst som trainee och för den förvaltning som tar emot en trainee. Därför är det viktigt att båda parter är väl förberedda. Ett nära samarbete med de aktuella högskolorna, ett förberedande program för mottagande förvaltning och att ge traineerna möjlighet till praktiskt arbete inom de aktuella yrkesområdena är delar som är viktiga för bästa resultat. För att ett traineeprogram skall fungera väl och motsvara förväntningarna från såväl trainee som mottagande förvaltning, anser Tekniska nämnden att programmet måste vara väl genomtänkt och kommunicerat med de berörda och att ekonomiska och personella resurser måste finnas avsatta. Tekniska nämnden tillstyrker motionens förslag om införande av ett traineeprogram i Borås Stad.

8 / Elektronisk handel Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur elektronisk handel hanteras inom Borås Stad, och i samband med detta lagt fram utvecklingsområden som presenterats i skrivelse samt i rapportsammandrag. Nedan följer yttrande gällande dessa utvecklingsområden. Sökfunktionen i vårt e-handelsystem fungerar väl men är beroende av vad leverantörerna sänder för information i sina "pricat". Ett krav att leverantörer ska erbjuda bildlänkar i sina pricat kan skrämma bort dessa från att lämna anbud. Detta då alla leverantörer inte har den tekniska lösningen samt att insteget till att leverera e-handel kan uppfattas som högt. Självklart görs en ny bedömning vid varje upphandling på hur mogen den aktuella marknaden för e-handel. Målsättning för e-handelsansvariga är att utöka antalet avtal som går att e-handla samt att utveckla och säkerställa så hög användarfunktionalitet som möjligt. I övrigt gällande nya tekniska lösningar har man möjlighet att använda surfplattor för att attestera order, faktura och hantera aviseringar. Hantering av expressorder finns inte enligt SFTI-standard. Expressordern flyttar arbetet med attestering från order till fakturan. Detta förfarande bör andvändas restriktivt, då SFTI-standard för e-handel är att ordern attesteras vid beställningstillfället då den attestansvarige kan avgöra om köpet är regelrätt eller inte. Vid expressorder kommer fakturan när köpet är genomfört och varan är med största sannolikhet konsumerad varför det kan bli svårt att få köpet hävt eller korrigerat. Verifikationer som kommer från e-handelssystemet håller god kvalité. När en order läggs konteras den direkt och när fakturan kommer matchas den mot lagd order och går direkt till betalning. Endast om en avvikelse inträffar i matchningen går fakturan ut för attest. Den verifikation som är bilagd i rapporten är från ett köp som gjorts i butik eller har ringts in då den saknar ordernummer. Ofullständiga fakturor är köp gjorda utanför e- handelssystemet. Dessa är svåra att styra bort då inkomna fakturor räknas som inkommen handling. Borås Stads e-handelsansvariga arbetar kontinuerligt med att avtalsleverantörer ska skicka in fullständiga fakturor enligt momslagen. Utbildningar i e-handel hålls regelbundet. Under 2012 hölls 12 utbildningar och under 2013 har 5 utbildningar hållits hitintills. För att få till så produktiva utbildningar som möjligt har en e-handelsutbildning anordnats så fort 12 anmälningar varit inkomna. Vem och när man får gå på e-handelsutbildning bestäms av förvaltningarna. Utvärdering av e- handelsutbildningen kommer att genomföras regelbundet efter avslutad utbildning. Projektet e-handel upphörde i samband med att Borås Stad upphandlade nytt affärssystem med option på e-handel. Eftersom det existerar en oklarhet att e- handelsprojektet är avslutats kommer detta kommuniceras ut via Borås Stads intranät. Frågan om en utvärdering av e-handelssystemet har gjorts efter köp av e-handelsystemet är oklart då detta är före de nuvarande e-handelsansvarigas tid. E-handelssystemet ingår i vårt köp av affärssystem och idag finns inga planer på att upphandla ett nytt. Det som kommer att upphandlas är support men Borås Stad äger det aktuella affärssystemet. Under 2014 kommer e-handelsansvariga att utföra en utvärdering av e-handelsystemet. Tekniska nämnden beslutar att översända svaret till Stadsrevisionen samt för kännedom till Kommunstyrelsen.

9 / Initiativärende införa en distributionscentral Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster. Inte minst därför är det av stor vikt att vi agerar på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart vis. I detta tankesätt spelar närhetsaspekten en viktig roll och alliansmajoriteten i Tekniska nämnden förordar därför att kommunen ska köpa och upphandla mer lokalproducerade livsmedel. Det gäller att tänka och agera långsiktigt både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra ängsmarker med en enorm biologisk mångfald blir bara färre och färre, något vi aktivt behöver motverka. Vid inköp av mer lokalproducerade livsmedel ges möjligheter till ett fortsatt brukande av våra marker samtidigt som fler jobb skapas i många led, vilket är en viktig resurs för bygdens fortsatta utveckling. Majoriteten i nämnden vill inte att maten skall bli åksjuk av att transporteras längre än nödvändigt. Vi vill därför inrätta en distributionsanläggning där livsmedel tas emot för att senare transporteras ut till varje enhet. Detta har flera kommuner prövat med framgång, vilket både gagnar miljön samtidigt som det underlättar för mindre producenter att vara med i kommunens upphandling. Tekniska nämnden beslutar att ge Upphandlingsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en distributionscentral /2 002 Redovisning av delegationer Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. Delegationsredovisningen läggs till handlingarna /01 m fl Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag 3 från Arvodesdelegationen angående Arvode till förtroendevalda för mottagande av sammanträdeshandlingar i elektronisk form. 2. Protokollsutdrag 74 från Kommunfullmäktige angående Rapport om Borås Stads åtgärder för buller Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som lagförman 100%, OSA-enheten, Skogsavdelningen Tekniska nämnden. 4. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som lagförman 100%, OSA-enheten, Skogsavdelningen Tekniska nämnden. 5. Vikariatsförordnande för Kjell Johansson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden

10 10 6. Vikariatsförordnande för Per Johansson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf stadsträdgårdsmästare, Parkavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf avdelningschef, Gatuavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef, Gatuavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Angela Andersson som tf avdelningschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Maria Klug som tf avdelningschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Morgan Hellman som tf sektionschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Lennart Karlsson som tf stadsträdgårdsmästare, Parkavdelningen under tiden Informationen läggs till handlingarna. 92 Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 24 juni Protokollet läggs till handlingarna. 93 Fråga från Maria Hanafi (S) om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? Fråga från Maria Hanafi (S) om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? Borås Arena 2 har tagit över grusplanen. Tekniska nämnden beslutar att översända frågan till Lokalförsörjningsförvaltningen samt att avdelningschef Alf Iwarson tar kontakt med fastighetsförvaltaren.

11 11 Vid protokollet Lisbeth Rehnlund Justeras Alexis Mouschopanis (M) Mikael Wickberg (M) Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 september Lisbeth Rehnlund

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2014: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 januari 2015: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Övergripande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2014: 117 Upprop och val av justeringsmän och justering 118 Godkännande av föredragningslista 119 Information

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 18.20 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 126-144 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 60/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2012-01-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg (FP) Jane Karlsson

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 56-65 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI)

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) 1(16) Tekniska förvaltningen Nämndsekreterare Eva Lundbladh Tfn 040-42 51 89 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer