PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter"

Transkript

1 1 Tid och Plats Kl Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Gunnel Romild (FP), t o m kl Anja Liikaluoma (S) Kjell Hjalmarsson (MP) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Alexander Eliasson (M), tjg för Lena Bergqvist (M), kl , Lotta Löfgren-Hjelm (M), tjg för Gunnel Romild (FP), kl Thomas Elg (KD) Raimon Tahvonen (S), tjg för Ulf Samuelsson (S), kl , Maria Hanafi (S) Mattias Blomberg (VÄGV) Övriga Alf Iwarson avdelningschef Gatuavdelningen Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen Iqbal Musaji avdelningschef Upphandlingsavdelningen Margareta Nilsson enhetschef Ekonomi- och IT-enheten Bukurie Haxhimehmedi mångfaldsutvecklare, Arbetslivsförvaltningen, Dzenan Ganic verksamhetsutvecklare, Arbetslivsförvaltningen, Kjell Johansson naturvårdskonsulent, Skogsavdelningen, Lisbeth Rehnlund sekreterare

2 2 74 Upprop och val av justeringsmän och justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Wickberg (M) med Anja Liikaluoma (S) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 5 september 2013, kl på Tekniska förvaltningen. 75 Godkännande av föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns med följande tillägg: Maria Hanafi (S) frågar om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? 76 Information om integrationsarbetet inom Borås Stad Mångfaldsutvecklare Bukurie Haxhimehmedi och verksamhetsutvecklare Dzenan Ganic på Arbetslivsförvaltningen informerar om integrationsarbetet och mångfaldsarbete inom Borås Stad. Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna. 77 Tekniska förvaltningen informerar Avdelningschef Alf Iwarson lämnar svar på Lotta Löfgren Hjelms (M) fråga angående om det finns toaletter för personer som åker permobil. Avdelningschef Iqbal Musaji informerar om sociala krav i upphandling. Avdelningschef Christer Norberg informerar om hur färdtjänsten fungerat i sommar och om reklam på bilpoolsbilarna. Enhetschef Margareta Nilsson informerar om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen samt informerar om Skördefesten den 7 september 2013, invigningen av lekplatsen i Stadsparken den 12 september 2013 och en Inspiration medborgardialog den 24 oktober 2013 för förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad. Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna / Utredning om möjligheterna att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm I Kommunfullmäktiges budget för 2013 fick Tekniska nämnden i uppdrag att utreda Möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm. Tekniska nämnden beslutar att översända bilagd utredning för ställningstagande till Kommunfullmäktige i enlighet med uppdraget.

3 / Svar på motion angående Vem äger rätten till naturen? Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Det är möjligt att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga men kostnaden för det ryms inte i ordinarie budget. Beräknad kostnad är kronor. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från Kommunstyrelsen. Remissen är en motion vem äger rätten till naturen? Motionen belyser att Naturreservatet Rya åsar inte är tillgänglighetsanpassat och föreslår att Tekniska nämnden skall få i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar. Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Spåret runt Pickesjön med fiskebryggor och ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och en spång på Vänga mosse är de senaste insatserna på det här området. När det gäller Naturreservatet Rya åsar är det inte bara vårt kanske vackraste område utan också det mest kuperade. Det gör det svårt att hitta sträckor som är lämpliga för en tillgänglighetsanpassad slinga. Vi får heller inte påverka natur- och kulturvärden negativt. De skogsbilvägar som finns är bommade för att vi inte skall få in oönskad biltrafik i reservatet. Vi har noga övervägt olika alternativ och slutligen fastnat för ett förslag (se skiss på karta). Slingan skulle kunna starta nedanför Björbobacken, följa elljusspåret en bit och få en fin utsikt över Ramshulan, förbi Ödehemmanet för att avsluta mitt i centrum av reservatet vid hagmarker med utsikt ända bort till Öresjö. För att kunna bygga denna tillgänglighetsanpassade slinga som blir nästan 1,4 km lång behöver standarden förbättras på befintliga stigar eller helt nya sträckor anläggas. Dessutom krävs att vi bygger ungefär 350 meter spång. Kostnaderna uppskattas bli kronor. Denna kostnad ryms inte inom ordinarie verksamhet. Nämnden äskar därför dessa medel för att kunna genomföra projektet. Kostnader för kommande drift och underhåll bör kunna rymmas inom ordinarie verksamhetsram. Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget /3 061 Ekonomiuppföljning juli 2013 Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 augusti 2013 för det ekonomiska resultat juli Med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt överlämna resultat juli 2013 till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom.

4 /3 061 Ekonomirapport augusti 2013 jämte prognos I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall resultat för augusti 2013 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 20 september Tekniska nämnden uppdrar åt Presidiet att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna det slutliga förslaget till prognos samt ekonomirapport augusti /3 061 Intern kontrollplan 2013 Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll att gälla fr o m Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: * Säkerställa lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs * Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut * Minimera risker, säkra system och rutiner * Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster * Säkra en rättvisande redovisning * Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Tekniska nämnden har enligt KL (6:7) det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. Dessa regler och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. I samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen (samt kopia till Kommunrevisionen). Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process och revidering av planen kommer att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas för nämnden. Tekniska nämnden beslutar att antaga planen för intern kontroll.

5 / Svar på motion angående Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Ett samarbete har skett mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, och Sveriges Lantbruksuniversitet, angående träd på begravningsplatser, i alléer, parker och offentliga trädgårdar. Ett resultat av samarbetet är ett förslag till skriften fria eller fälla. Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Skriften ska även bidra till en utveckling där hantering av träd grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen. Skriften fokuserar på hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses. Det har visat sig vara svårt att alltid kunna förena naturvårds, kulturvårds, och sociala intressen i samma område. Att konstnärligt gestalta och smycka den offentliga miljön är en viktig angelägenhet i samband med stadsbyggnadsfrågor och stadsplanering. Skriften Fria eller Fälla är en mycket omfattande redogörelse där man beskriver olika dilemman som kan uppstå när avvägningar mellan olika intressegrupper uppstår. Naturen har sitt värde, där träd som är runt 100 år ej går att ersätta under vår livstid. Vi kommer således inte få uppleva trädet som majestätiskt breder ut sig ovanför våra huvuden, om vi tar bort detta träd. Träden eller naturen ska ofta värderas ihop med bostadsutveckling, eller nya vägsträckningar. Det är då viktigt att det finns handlingar som påvisar värdet av den gröna strukturen, som annars lätt får stå tillbaka. Skriften omfattar inte enbart klassiska dilemman utan även exempelvis vem som ansvarar eller äger ett träd på en begravningsplats där gravrättsinnehavaren arrenderar marken. Eller hur träd som finns intill ett trafikområde kan medföra en trafiksäkerhetsrisk om det är i dåligt skick. Man behandlar i denna skrift också hur skötselmomenten ska utföras på bästa sätt. Exempelvis att man bör tänka på att minimera snittytornas storlek vid beskärning, så trädet ej behöver utsättas för svampangrepp. Fria eller Fälla behandlar ett flertal olika scenarion och ger också viss hänvisning till vad man bör göra både praktiskt och teoretiskt för att stärka trädens eller naturens värde. Det är värdefullt som stöd vid olika scenarion som alltid uppstår i ett samhälle. Skriften lyfter värdet på något som i många sammanhang tas för givet. Våra träd och vår natur är en viktig medspelare som ska tas på största allvar. Tekniska nämnden tillstyrker remissen Fria eller Fälla en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer / Svar på motion angående Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan

6 6 Tekniska nämnden avstår från att yttra sig / Svar på motion angående Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn- och ungas konst I rubricerade motion föreslås att väggarna på gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen vid Fjärdingsskolan och Hässletorg bekläds med teckningar/konst utförda av skolelever/ungdomar inom stadsdelen. Tekniska förvaltningen har lagt stora resurser på de tre gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen genom åren. Såväl vad avser lagning av vandaliserade belysningsarmaturer, klottersanering samt borttagning av buskvegetation för att göra tunnlarna mer ljusa och attraktiva. Detta målmedvetna arbete har gett resultat så att belysningen idag finns på plats och är i funktion i tunnlarna och klottret har minskat betydligt. Utsmyckning av tunnlarna så som motionärerna föreslår förutsätter ett godkännande från Tekniska förvaltningen. Ett godkännande beror av vad som avses göras och hur detta påverkar tunnlarnas konstruktion. Tekniska nämnden har tidigare gällande graffitiväggar i offentlig miljö uttryckt att denna typ av utsmyckning snarare kan bidra till ökat klotter i offentliga miljöer. Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för anläggningarna. Tekniska nämnden beslutar att om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för anläggningarna / Svar på motion angående Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig I rubricerade motion föreslås bl.a att ett par parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade anlägges utanför byggnaden där turistbyrån är belägen. Tekniska förvaltningen har redan vid planeringen för flytten av turistbyrån klargjort att den möjliga angöringsplats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är den parkeringsplats som är anlagd vid gamla restaurang Trädgår n. Övergångsstället som leder mot turistbyrån är förhöjt så att personer med rullstol ska kunna ta sig över på ett bra sätt. Enligt Tekniska nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta angöringsplatser inom området för kollektivtrafikterminalen vid Sven Ericsonsplatsen då detta skulle innebära en oacceptabel störning för kollektivtrafiken. Det skulle också innebära en uppenbar risk att fler än de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade skulle söka dessa angöringsplatser.

7 7 Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som beskrivits ovan. Tekniska nämnden beslutar att avstyrka förslaget att anlägga platser för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån / Svar på motion angående Inför traineeprogram för Borås Stad Tekniska nämnden är positiv till förslaget om införande av ett traineeprogram i Borås Stad. Ett traineeprogram kan vara ett av flera sätt att göra arbetsgivaren Borås Stad attraktiv och underlätta kompetensförsörjningen i staden. Tekniska nämnden anser dock att ett traineeprogram med kommunal inriktning, skulle tjäna på ett samarbete mellan flera kommuner, ex vis genom Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. En större bredd när det gäller verksamhet, kommunstorlek och geografisk placering, skulle göra traineeprogrammet mer attraktivt och gynna en personalrörlighet mellan de deltagande kommunerna över tid. Deltagarna i ett sådant traineeprogram får dessutom ett brett nätverk som kan ge förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Förutom ledarförsörjning, har Borås Stad ett behov av att säkerställa försörjningen av kompetenta medarbetare på specialistfunktioner. Därför anser Tekniska nämnden att ett traineeprogram som införs skall ha den bredare tolkningen, dvs. vara inriktat mot såväl chefs- som specialisttjänster. Rekryteringen till ett traineeprogram ger möjlighet att styra mot en ökad mångfald bland medarbetarna inom Borås Stad. En ökad mångfald är viktig, inte minst med tanke på det internationella arbete Borås Stad vill driva. Därför anser Tekniska nämnden att rekryteringen till ett traineeprogram, skall vara inriktad mot studenter i Sverige och i andra länder. Ett nära samarbete med svenska högskolor och universitet och deras internationella samarbetspartners, skulle underlätta en sådan rekrytering. Tiden i traineeprogram skall vara utvecklande både för den som fått tjänst som trainee och för den förvaltning som tar emot en trainee. Därför är det viktigt att båda parter är väl förberedda. Ett nära samarbete med de aktuella högskolorna, ett förberedande program för mottagande förvaltning och att ge traineerna möjlighet till praktiskt arbete inom de aktuella yrkesområdena är delar som är viktiga för bästa resultat. För att ett traineeprogram skall fungera väl och motsvara förväntningarna från såväl trainee som mottagande förvaltning, anser Tekniska nämnden att programmet måste vara väl genomtänkt och kommunicerat med de berörda och att ekonomiska och personella resurser måste finnas avsatta. Tekniska nämnden tillstyrker motionens förslag om införande av ett traineeprogram i Borås Stad.

8 / Elektronisk handel Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur elektronisk handel hanteras inom Borås Stad, och i samband med detta lagt fram utvecklingsområden som presenterats i skrivelse samt i rapportsammandrag. Nedan följer yttrande gällande dessa utvecklingsområden. Sökfunktionen i vårt e-handelsystem fungerar väl men är beroende av vad leverantörerna sänder för information i sina "pricat". Ett krav att leverantörer ska erbjuda bildlänkar i sina pricat kan skrämma bort dessa från att lämna anbud. Detta då alla leverantörer inte har den tekniska lösningen samt att insteget till att leverera e-handel kan uppfattas som högt. Självklart görs en ny bedömning vid varje upphandling på hur mogen den aktuella marknaden för e-handel. Målsättning för e-handelsansvariga är att utöka antalet avtal som går att e-handla samt att utveckla och säkerställa så hög användarfunktionalitet som möjligt. I övrigt gällande nya tekniska lösningar har man möjlighet att använda surfplattor för att attestera order, faktura och hantera aviseringar. Hantering av expressorder finns inte enligt SFTI-standard. Expressordern flyttar arbetet med attestering från order till fakturan. Detta förfarande bör andvändas restriktivt, då SFTI-standard för e-handel är att ordern attesteras vid beställningstillfället då den attestansvarige kan avgöra om köpet är regelrätt eller inte. Vid expressorder kommer fakturan när köpet är genomfört och varan är med största sannolikhet konsumerad varför det kan bli svårt att få köpet hävt eller korrigerat. Verifikationer som kommer från e-handelssystemet håller god kvalité. När en order läggs konteras den direkt och när fakturan kommer matchas den mot lagd order och går direkt till betalning. Endast om en avvikelse inträffar i matchningen går fakturan ut för attest. Den verifikation som är bilagd i rapporten är från ett köp som gjorts i butik eller har ringts in då den saknar ordernummer. Ofullständiga fakturor är köp gjorda utanför e- handelssystemet. Dessa är svåra att styra bort då inkomna fakturor räknas som inkommen handling. Borås Stads e-handelsansvariga arbetar kontinuerligt med att avtalsleverantörer ska skicka in fullständiga fakturor enligt momslagen. Utbildningar i e-handel hålls regelbundet. Under 2012 hölls 12 utbildningar och under 2013 har 5 utbildningar hållits hitintills. För att få till så produktiva utbildningar som möjligt har en e-handelsutbildning anordnats så fort 12 anmälningar varit inkomna. Vem och när man får gå på e-handelsutbildning bestäms av förvaltningarna. Utvärdering av e- handelsutbildningen kommer att genomföras regelbundet efter avslutad utbildning. Projektet e-handel upphörde i samband med att Borås Stad upphandlade nytt affärssystem med option på e-handel. Eftersom det existerar en oklarhet att e- handelsprojektet är avslutats kommer detta kommuniceras ut via Borås Stads intranät. Frågan om en utvärdering av e-handelssystemet har gjorts efter köp av e-handelsystemet är oklart då detta är före de nuvarande e-handelsansvarigas tid. E-handelssystemet ingår i vårt köp av affärssystem och idag finns inga planer på att upphandla ett nytt. Det som kommer att upphandlas är support men Borås Stad äger det aktuella affärssystemet. Under 2014 kommer e-handelsansvariga att utföra en utvärdering av e-handelsystemet. Tekniska nämnden beslutar att översända svaret till Stadsrevisionen samt för kännedom till Kommunstyrelsen.

9 / Initiativärende införa en distributionscentral Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster. Inte minst därför är det av stor vikt att vi agerar på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart vis. I detta tankesätt spelar närhetsaspekten en viktig roll och alliansmajoriteten i Tekniska nämnden förordar därför att kommunen ska köpa och upphandla mer lokalproducerade livsmedel. Det gäller att tänka och agera långsiktigt både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra ängsmarker med en enorm biologisk mångfald blir bara färre och färre, något vi aktivt behöver motverka. Vid inköp av mer lokalproducerade livsmedel ges möjligheter till ett fortsatt brukande av våra marker samtidigt som fler jobb skapas i många led, vilket är en viktig resurs för bygdens fortsatta utveckling. Majoriteten i nämnden vill inte att maten skall bli åksjuk av att transporteras längre än nödvändigt. Vi vill därför inrätta en distributionsanläggning där livsmedel tas emot för att senare transporteras ut till varje enhet. Detta har flera kommuner prövat med framgång, vilket både gagnar miljön samtidigt som det underlättar för mindre producenter att vara med i kommunens upphandling. Tekniska nämnden beslutar att ge Upphandlingsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en distributionscentral /2 002 Redovisning av delegationer Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. Delegationsredovisningen läggs till handlingarna /01 m fl Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag 3 från Arvodesdelegationen angående Arvode till förtroendevalda för mottagande av sammanträdeshandlingar i elektronisk form. 2. Protokollsutdrag 74 från Kommunfullmäktige angående Rapport om Borås Stads åtgärder för buller Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som lagförman 100%, OSA-enheten, Skogsavdelningen Tekniska nämnden. 4. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som lagförman 100%, OSA-enheten, Skogsavdelningen Tekniska nämnden. 5. Vikariatsförordnande för Kjell Johansson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden

10 10 6. Vikariatsförordnande för Per Johansson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf stadsträdgårdsmästare, Parkavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf avdelningschef, Gatuavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef, Gatuavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Angela Andersson som tf avdelningschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Maria Klug som tf avdelningschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Morgan Hellman som tf sektionschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Lennart Karlsson som tf stadsträdgårdsmästare, Parkavdelningen under tiden Informationen läggs till handlingarna. 92 Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 24 juni Protokollet läggs till handlingarna. 93 Fråga från Maria Hanafi (S) om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? Fråga från Maria Hanafi (S) om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? Borås Arena 2 har tagit över grusplanen. Tekniska nämnden beslutar att översända frågan till Lokalförsörjningsförvaltningen samt att avdelningschef Alf Iwarson tar kontakt med fastighetsförvaltaren.

11 11 Vid protokollet Lisbeth Rehnlund Justeras Alexis Mouschopanis (M) Mikael Wickberg (M) Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 september Lisbeth Rehnlund

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerande ledamöter 3 Allmänhetens frågestund 4 Anmälningsärenden

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer