PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter"

Transkript

1 1 Tid och Plats Kl Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Gunnel Romild (FP), t o m kl Anja Liikaluoma (S) Kjell Hjalmarsson (MP) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Alexander Eliasson (M), tjg för Lena Bergqvist (M), kl , Lotta Löfgren-Hjelm (M), tjg för Gunnel Romild (FP), kl Thomas Elg (KD) Raimon Tahvonen (S), tjg för Ulf Samuelsson (S), kl , Maria Hanafi (S) Mattias Blomberg (VÄGV) Övriga Alf Iwarson avdelningschef Gatuavdelningen Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen Iqbal Musaji avdelningschef Upphandlingsavdelningen Margareta Nilsson enhetschef Ekonomi- och IT-enheten Bukurie Haxhimehmedi mångfaldsutvecklare, Arbetslivsförvaltningen, Dzenan Ganic verksamhetsutvecklare, Arbetslivsförvaltningen, Kjell Johansson naturvårdskonsulent, Skogsavdelningen, Lisbeth Rehnlund sekreterare

2 2 74 Upprop och val av justeringsmän och justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Wickberg (M) med Anja Liikaluoma (S) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 5 september 2013, kl på Tekniska förvaltningen. 75 Godkännande av föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns med följande tillägg: Maria Hanafi (S) frågar om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? 76 Information om integrationsarbetet inom Borås Stad Mångfaldsutvecklare Bukurie Haxhimehmedi och verksamhetsutvecklare Dzenan Ganic på Arbetslivsförvaltningen informerar om integrationsarbetet och mångfaldsarbete inom Borås Stad. Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna. 77 Tekniska förvaltningen informerar Avdelningschef Alf Iwarson lämnar svar på Lotta Löfgren Hjelms (M) fråga angående om det finns toaletter för personer som åker permobil. Avdelningschef Iqbal Musaji informerar om sociala krav i upphandling. Avdelningschef Christer Norberg informerar om hur färdtjänsten fungerat i sommar och om reklam på bilpoolsbilarna. Enhetschef Margareta Nilsson informerar om antalet anvisad arbetskraft på Skogsavdelningen samt informerar om Skördefesten den 7 september 2013, invigningen av lekplatsen i Stadsparken den 12 september 2013 och en Inspiration medborgardialog den 24 oktober 2013 för förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad. Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna / Utredning om möjligheterna att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm I Kommunfullmäktiges budget för 2013 fick Tekniska nämnden i uppdrag att utreda Möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm. Tekniska nämnden beslutar att översända bilagd utredning för ställningstagande till Kommunfullmäktige i enlighet med uppdraget.

3 / Svar på motion angående Vem äger rätten till naturen? Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Det är möjligt att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga men kostnaden för det ryms inte i ordinarie budget. Beräknad kostnad är kronor. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från Kommunstyrelsen. Remissen är en motion vem äger rätten till naturen? Motionen belyser att Naturreservatet Rya åsar inte är tillgänglighetsanpassat och föreslår att Tekniska nämnden skall få i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar. Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Spåret runt Pickesjön med fiskebryggor och ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och en spång på Vänga mosse är de senaste insatserna på det här området. När det gäller Naturreservatet Rya åsar är det inte bara vårt kanske vackraste område utan också det mest kuperade. Det gör det svårt att hitta sträckor som är lämpliga för en tillgänglighetsanpassad slinga. Vi får heller inte påverka natur- och kulturvärden negativt. De skogsbilvägar som finns är bommade för att vi inte skall få in oönskad biltrafik i reservatet. Vi har noga övervägt olika alternativ och slutligen fastnat för ett förslag (se skiss på karta). Slingan skulle kunna starta nedanför Björbobacken, följa elljusspåret en bit och få en fin utsikt över Ramshulan, förbi Ödehemmanet för att avsluta mitt i centrum av reservatet vid hagmarker med utsikt ända bort till Öresjö. För att kunna bygga denna tillgänglighetsanpassade slinga som blir nästan 1,4 km lång behöver standarden förbättras på befintliga stigar eller helt nya sträckor anläggas. Dessutom krävs att vi bygger ungefär 350 meter spång. Kostnaderna uppskattas bli kronor. Denna kostnad ryms inte inom ordinarie verksamhet. Nämnden äskar därför dessa medel för att kunna genomföra projektet. Kostnader för kommande drift och underhåll bör kunna rymmas inom ordinarie verksamhetsram. Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget /3 061 Ekonomiuppföljning juli 2013 Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 augusti 2013 för det ekonomiska resultat juli Med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt överlämna resultat juli 2013 till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom.

4 /3 061 Ekonomirapport augusti 2013 jämte prognos I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall resultat för augusti 2013 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 20 september Tekniska nämnden uppdrar åt Presidiet att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna det slutliga förslaget till prognos samt ekonomirapport augusti /3 061 Intern kontrollplan 2013 Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll att gälla fr o m Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: * Säkerställa lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs * Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut * Minimera risker, säkra system och rutiner * Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster * Säkra en rättvisande redovisning * Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Tekniska nämnden har enligt KL (6:7) det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. Dessa regler och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. I samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen (samt kopia till Kommunrevisionen). Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process och revidering av planen kommer att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas för nämnden. Tekniska nämnden beslutar att antaga planen för intern kontroll.

5 / Svar på motion angående Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Ett samarbete har skett mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, och Sveriges Lantbruksuniversitet, angående träd på begravningsplatser, i alléer, parker och offentliga trädgårdar. Ett resultat av samarbetet är ett förslag till skriften fria eller fälla. Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Skriften ska även bidra till en utveckling där hantering av träd grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen. Skriften fokuserar på hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses. Det har visat sig vara svårt att alltid kunna förena naturvårds, kulturvårds, och sociala intressen i samma område. Att konstnärligt gestalta och smycka den offentliga miljön är en viktig angelägenhet i samband med stadsbyggnadsfrågor och stadsplanering. Skriften Fria eller Fälla är en mycket omfattande redogörelse där man beskriver olika dilemman som kan uppstå när avvägningar mellan olika intressegrupper uppstår. Naturen har sitt värde, där träd som är runt 100 år ej går att ersätta under vår livstid. Vi kommer således inte få uppleva trädet som majestätiskt breder ut sig ovanför våra huvuden, om vi tar bort detta träd. Träden eller naturen ska ofta värderas ihop med bostadsutveckling, eller nya vägsträckningar. Det är då viktigt att det finns handlingar som påvisar värdet av den gröna strukturen, som annars lätt får stå tillbaka. Skriften omfattar inte enbart klassiska dilemman utan även exempelvis vem som ansvarar eller äger ett träd på en begravningsplats där gravrättsinnehavaren arrenderar marken. Eller hur träd som finns intill ett trafikområde kan medföra en trafiksäkerhetsrisk om det är i dåligt skick. Man behandlar i denna skrift också hur skötselmomenten ska utföras på bästa sätt. Exempelvis att man bör tänka på att minimera snittytornas storlek vid beskärning, så trädet ej behöver utsättas för svampangrepp. Fria eller Fälla behandlar ett flertal olika scenarion och ger också viss hänvisning till vad man bör göra både praktiskt och teoretiskt för att stärka trädens eller naturens värde. Det är värdefullt som stöd vid olika scenarion som alltid uppstår i ett samhälle. Skriften lyfter värdet på något som i många sammanhang tas för givet. Våra träd och vår natur är en viktig medspelare som ska tas på största allvar. Tekniska nämnden tillstyrker remissen Fria eller Fälla en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer / Svar på motion angående Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan

6 6 Tekniska nämnden avstår från att yttra sig / Svar på motion angående Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn- och ungas konst I rubricerade motion föreslås att väggarna på gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen vid Fjärdingsskolan och Hässletorg bekläds med teckningar/konst utförda av skolelever/ungdomar inom stadsdelen. Tekniska förvaltningen har lagt stora resurser på de tre gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen genom åren. Såväl vad avser lagning av vandaliserade belysningsarmaturer, klottersanering samt borttagning av buskvegetation för att göra tunnlarna mer ljusa och attraktiva. Detta målmedvetna arbete har gett resultat så att belysningen idag finns på plats och är i funktion i tunnlarna och klottret har minskat betydligt. Utsmyckning av tunnlarna så som motionärerna föreslår förutsätter ett godkännande från Tekniska förvaltningen. Ett godkännande beror av vad som avses göras och hur detta påverkar tunnlarnas konstruktion. Tekniska nämnden har tidigare gällande graffitiväggar i offentlig miljö uttryckt att denna typ av utsmyckning snarare kan bidra till ökat klotter i offentliga miljöer. Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för anläggningarna. Tekniska nämnden beslutar att om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för anläggningarna / Svar på motion angående Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig I rubricerade motion föreslås bl.a att ett par parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade anlägges utanför byggnaden där turistbyrån är belägen. Tekniska förvaltningen har redan vid planeringen för flytten av turistbyrån klargjort att den möjliga angöringsplats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är den parkeringsplats som är anlagd vid gamla restaurang Trädgår n. Övergångsstället som leder mot turistbyrån är förhöjt så att personer med rullstol ska kunna ta sig över på ett bra sätt. Enligt Tekniska nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta angöringsplatser inom området för kollektivtrafikterminalen vid Sven Ericsonsplatsen då detta skulle innebära en oacceptabel störning för kollektivtrafiken. Det skulle också innebära en uppenbar risk att fler än de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade skulle söka dessa angöringsplatser.

7 7 Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som beskrivits ovan. Tekniska nämnden beslutar att avstyrka förslaget att anlägga platser för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån / Svar på motion angående Inför traineeprogram för Borås Stad Tekniska nämnden är positiv till förslaget om införande av ett traineeprogram i Borås Stad. Ett traineeprogram kan vara ett av flera sätt att göra arbetsgivaren Borås Stad attraktiv och underlätta kompetensförsörjningen i staden. Tekniska nämnden anser dock att ett traineeprogram med kommunal inriktning, skulle tjäna på ett samarbete mellan flera kommuner, ex vis genom Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. En större bredd när det gäller verksamhet, kommunstorlek och geografisk placering, skulle göra traineeprogrammet mer attraktivt och gynna en personalrörlighet mellan de deltagande kommunerna över tid. Deltagarna i ett sådant traineeprogram får dessutom ett brett nätverk som kan ge förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Förutom ledarförsörjning, har Borås Stad ett behov av att säkerställa försörjningen av kompetenta medarbetare på specialistfunktioner. Därför anser Tekniska nämnden att ett traineeprogram som införs skall ha den bredare tolkningen, dvs. vara inriktat mot såväl chefs- som specialisttjänster. Rekryteringen till ett traineeprogram ger möjlighet att styra mot en ökad mångfald bland medarbetarna inom Borås Stad. En ökad mångfald är viktig, inte minst med tanke på det internationella arbete Borås Stad vill driva. Därför anser Tekniska nämnden att rekryteringen till ett traineeprogram, skall vara inriktad mot studenter i Sverige och i andra länder. Ett nära samarbete med svenska högskolor och universitet och deras internationella samarbetspartners, skulle underlätta en sådan rekrytering. Tiden i traineeprogram skall vara utvecklande både för den som fått tjänst som trainee och för den förvaltning som tar emot en trainee. Därför är det viktigt att båda parter är väl förberedda. Ett nära samarbete med de aktuella högskolorna, ett förberedande program för mottagande förvaltning och att ge traineerna möjlighet till praktiskt arbete inom de aktuella yrkesområdena är delar som är viktiga för bästa resultat. För att ett traineeprogram skall fungera väl och motsvara förväntningarna från såväl trainee som mottagande förvaltning, anser Tekniska nämnden att programmet måste vara väl genomtänkt och kommunicerat med de berörda och att ekonomiska och personella resurser måste finnas avsatta. Tekniska nämnden tillstyrker motionens förslag om införande av ett traineeprogram i Borås Stad.

8 / Elektronisk handel Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur elektronisk handel hanteras inom Borås Stad, och i samband med detta lagt fram utvecklingsområden som presenterats i skrivelse samt i rapportsammandrag. Nedan följer yttrande gällande dessa utvecklingsområden. Sökfunktionen i vårt e-handelsystem fungerar väl men är beroende av vad leverantörerna sänder för information i sina "pricat". Ett krav att leverantörer ska erbjuda bildlänkar i sina pricat kan skrämma bort dessa från att lämna anbud. Detta då alla leverantörer inte har den tekniska lösningen samt att insteget till att leverera e-handel kan uppfattas som högt. Självklart görs en ny bedömning vid varje upphandling på hur mogen den aktuella marknaden för e-handel. Målsättning för e-handelsansvariga är att utöka antalet avtal som går att e-handla samt att utveckla och säkerställa så hög användarfunktionalitet som möjligt. I övrigt gällande nya tekniska lösningar har man möjlighet att använda surfplattor för att attestera order, faktura och hantera aviseringar. Hantering av expressorder finns inte enligt SFTI-standard. Expressordern flyttar arbetet med attestering från order till fakturan. Detta förfarande bör andvändas restriktivt, då SFTI-standard för e-handel är att ordern attesteras vid beställningstillfället då den attestansvarige kan avgöra om köpet är regelrätt eller inte. Vid expressorder kommer fakturan när köpet är genomfört och varan är med största sannolikhet konsumerad varför det kan bli svårt att få köpet hävt eller korrigerat. Verifikationer som kommer från e-handelssystemet håller god kvalité. När en order läggs konteras den direkt och när fakturan kommer matchas den mot lagd order och går direkt till betalning. Endast om en avvikelse inträffar i matchningen går fakturan ut för attest. Den verifikation som är bilagd i rapporten är från ett köp som gjorts i butik eller har ringts in då den saknar ordernummer. Ofullständiga fakturor är köp gjorda utanför e- handelssystemet. Dessa är svåra att styra bort då inkomna fakturor räknas som inkommen handling. Borås Stads e-handelsansvariga arbetar kontinuerligt med att avtalsleverantörer ska skicka in fullständiga fakturor enligt momslagen. Utbildningar i e-handel hålls regelbundet. Under 2012 hölls 12 utbildningar och under 2013 har 5 utbildningar hållits hitintills. För att få till så produktiva utbildningar som möjligt har en e-handelsutbildning anordnats så fort 12 anmälningar varit inkomna. Vem och när man får gå på e-handelsutbildning bestäms av förvaltningarna. Utvärdering av e- handelsutbildningen kommer att genomföras regelbundet efter avslutad utbildning. Projektet e-handel upphörde i samband med att Borås Stad upphandlade nytt affärssystem med option på e-handel. Eftersom det existerar en oklarhet att e- handelsprojektet är avslutats kommer detta kommuniceras ut via Borås Stads intranät. Frågan om en utvärdering av e-handelssystemet har gjorts efter köp av e-handelsystemet är oklart då detta är före de nuvarande e-handelsansvarigas tid. E-handelssystemet ingår i vårt köp av affärssystem och idag finns inga planer på att upphandla ett nytt. Det som kommer att upphandlas är support men Borås Stad äger det aktuella affärssystemet. Under 2014 kommer e-handelsansvariga att utföra en utvärdering av e-handelsystemet. Tekniska nämnden beslutar att översända svaret till Stadsrevisionen samt för kännedom till Kommunstyrelsen.

9 / Initiativärende införa en distributionscentral Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster. Inte minst därför är det av stor vikt att vi agerar på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart vis. I detta tankesätt spelar närhetsaspekten en viktig roll och alliansmajoriteten i Tekniska nämnden förordar därför att kommunen ska köpa och upphandla mer lokalproducerade livsmedel. Det gäller att tänka och agera långsiktigt både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra ängsmarker med en enorm biologisk mångfald blir bara färre och färre, något vi aktivt behöver motverka. Vid inköp av mer lokalproducerade livsmedel ges möjligheter till ett fortsatt brukande av våra marker samtidigt som fler jobb skapas i många led, vilket är en viktig resurs för bygdens fortsatta utveckling. Majoriteten i nämnden vill inte att maten skall bli åksjuk av att transporteras längre än nödvändigt. Vi vill därför inrätta en distributionsanläggning där livsmedel tas emot för att senare transporteras ut till varje enhet. Detta har flera kommuner prövat med framgång, vilket både gagnar miljön samtidigt som det underlättar för mindre producenter att vara med i kommunens upphandling. Tekniska nämnden beslutar att ge Upphandlingsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en distributionscentral /2 002 Redovisning av delegationer Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. Delegationsredovisningen läggs till handlingarna /01 m fl Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag 3 från Arvodesdelegationen angående Arvode till förtroendevalda för mottagande av sammanträdeshandlingar i elektronisk form. 2. Protokollsutdrag 74 från Kommunfullmäktige angående Rapport om Borås Stads åtgärder för buller Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som lagförman 100%, OSA-enheten, Skogsavdelningen Tekniska nämnden. 4. Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som lagförman 100%, OSA-enheten, Skogsavdelningen Tekniska nämnden. 5. Vikariatsförordnande för Kjell Johansson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden

10 10 6. Vikariatsförordnande för Per Johansson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef på Skogsavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf stadsträdgårdsmästare, Parkavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf avdelningschef, Gatuavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef, Gatuavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Angela Andersson som tf avdelningschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Maria Klug som tf avdelningschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Morgan Hellman som tf sektionschef, Persontransportavdelningen under tiden Vikariatsförordnande för Lennart Karlsson som tf stadsträdgårdsmästare, Parkavdelningen under tiden Informationen läggs till handlingarna. 92 Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 24 juni Protokollet läggs till handlingarna. 93 Fråga från Maria Hanafi (S) om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? Fråga från Maria Hanafi (S) om var barnen ska vara när de blivit av med grusplanen bakom Erikslundsskolan? Borås Arena 2 har tagit över grusplanen. Tekniska nämnden beslutar att översända frågan till Lokalförsörjningsförvaltningen samt att avdelningschef Alf Iwarson tar kontakt med fastighetsförvaltaren.

11 11 Vid protokollet Lisbeth Rehnlund Justeras Alexis Mouschopanis (M) Mikael Wickberg (M) Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 september Lisbeth Rehnlund

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 juni 2014: 84 Upprop och val av justeringsmän och justering 85 Godkännande av föredragningslista 86 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

Övriga Gunnar Isackson teknisk chef avdelningschef Skogsavdelningen

Övriga Gunnar Isackson teknisk chef avdelningschef Skogsavdelningen 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 17.35 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 107-126 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 juni 2013: 58 Upprop och val av justeringsmän och justering 59 Godkännande av föredragningslista 60 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2014: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 16 december 2014: 172 Upprop och val av justeringsmän och justering 173 Godkännande av föredragningslista 174 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid och Plats. Omfattning Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 28-41 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 november 2014: 154 Upprop och val av justeringsmän och justering 155 Godkännande av föredragningslista 156 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN Sammanträdesdag 2011-09-29

PROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN Sammanträdesdag 2011-09-29 1 Tid och Plats Kl 12.00 kl 18.00 Borås Djurpark Omfattning 110-125 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M) Lena Bergqvist

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 januari 2015: 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Övergripande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2014: 117 Upprop och val av justeringsmän och justering 118 Godkännande av föredragningslista 119 Information

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 29 oktober 2015: 152 Upprop och val av justeringsmän och justering 153 Godkännande av föredragningslista 154 Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-27 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 18.20 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 126-144 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 22 maj 2014: 68 Upprop och val av justeringsmän och justering 69 Godkännande av föredragningslista 70 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag

PROTOKOLL Sammanträdesdag 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.00 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 158-176 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssal

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssal 1 Tid och Plats Kl 13.00 16.50 Tekniska förvaltningens Sessionssal Omfattning 49-64 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 25 maj 2016: 45 Upprop och val av justeringsmän och justering 46 Godkännande av föredragningslista 47 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning Närvarande:

Tid och Plats Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning Närvarande: 1 Tid och Plats Kl 13.00 16.35 Tekniska förvaltningens Sessionssalen Omfattning 15-28 Närvarande: Ordinarie ledamöter Johan Medelius (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Lena Bergqvist

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 28 augusti 2014: 97 Upprop och val av justeringsmän och justering 98 Godkännande av föredragningslista 99 Tekniska

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.06 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 28-39 Närvarande Lotta Preijde (L) Marie Samuelsson (S) Tobias Edin (V) Birgitta Bergman

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 17.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 94-107 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.45 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 13-27 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde(L) Birgitta Bergman

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 21 maj 2015: 77 Upprop och val av justeringsmän och justering 78 Studieresa 79 Godkännande av föredragningslista 80

Läs mer

Tekniska förvaltningens Sessionssal. Ajournering mellan kl kl Omfattning Närvarande:

Tekniska förvaltningens Sessionssal. Ajournering mellan kl kl Omfattning Närvarande: 1 Tid och Plats Kl 08.30 13.00 Kl 14.00 18.30 Studieresa i Borås Tekniska förvaltningens Sessionssal Ajournering mellan kl 08.30 kl 13.00 Omfattning 64-79 Närvarande: Ordinarie ledamöter Rose-Marie Liljenby

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 17.00 19.16 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 24 42 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Annika Andersson (MP) Tobias Edin

Läs mer

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Tid och plats 16.00 18.52 Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Omfattning 11 25 PROTOKOLL 1 (5) Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Benny Sjöhem (S) Ida Legnemark (V)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 24 september 2015: 132 Upprop och val av justeringsmän och justering 133 Godkännande av föredragningslista 134 Tekniska

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 16.35 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 16.00 16-25 Omfattning 108-119 Närvarande Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Josefine Nyman verksamhetsutvecklare Linda Rudenwall studieförbundet vuxenskolan Eva Möller enhetschef

Josefine Nyman verksamhetsutvecklare Linda Rudenwall studieförbundet vuxenskolan Eva Möller enhetschef PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 19.20 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 110 123 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde (FP) Birgitta

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 18.00 19.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 1-10 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren Protokoll 1 (12) Plats och tid: Guldsmeden. hörnrummet 9.00-10:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Övriga

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Teknisk Produktionsstyrelse Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Yngve Wernersson Sammanträdesdatum 30 oktober 2013 Plats och tid Tunbytorpsgatan 33, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 17.00-18.15 Omfattning 40-49 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Marie Samuelsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Jonny Köhler personligt ombud Veronica Krondal personligt ombud Sandra Hanson personligt ombud 86-88

Jonny Köhler personligt ombud Veronica Krondal personligt ombud Sandra Hanson personligt ombud 86-88 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 15.00 16.50 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 86 98 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 87-100 Tid: Onsdagen den 17 december 2008, kl 13:00-16:15 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.55 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 17.00 18.50 Omfattning 85-96 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 17.30 18.25 Omfattning 114 127 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Heléne Vistbacka Roth (FP) Gunbritt Johansson (V) Ernad Suntic (S) Rauno

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg Protokoll Nr 16 Sammanträdesdatum 2010-06-01 Sammanträdestid 08.00 16.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Mari-Louise

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 80-93 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 82-93, kl. 16.08-18.10

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 1 (12) Tid: 18:00-19:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 97-111 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18.00-19.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson (C) Lena

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25 Omfattning 1-17 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 Heléne Vistbacka Roth (FP) 1:e vice ordförande, 5

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer