Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr"

Transkript

1 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Ärendeförteckning Sid nr 123 Justering Anmälan om arbetsutskottets protokoll Ansökan om internlån för inköp av "Teamboardutrustning" i lektionssalar, vuxenutbildningen Yttrande om "Motion angående att begära extra resurser från Migrationsverket" Val av medlem till styrgruppen för Back to Basics, Granloholm Delrapport - Back to Basics, Granloholm Information om Mål - och resursplan Uppföljning av särskilda uppdrag i anslutning till Mål- och resursplan för 2008 med plan för , NAVI Uppföljning av särskilda uppdrag i anslutning till Mål- och resursplanen , NAVI Förslag till politiska mål för NAVI för tiden Heldagssammanträde 17 december Redovisning av delegationer Rapport - Instegsjobb Rune Nilsson informerar Valärenden Övriga frågor...18

2 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 350 Beslutande João Pinheiro (s) ordförande Christiane Rüdiger (v) vice ordförande Ulla-Britt Lagergren (s) Håkan Byberg (s) Erik Olov Sundkvist (v) Bengt Nilsson (mp) Stefan Alm (m) Bertil Swenson (m) Tj.ers för Christian Quist (m) Ewa-Britt Zetterlund (fp) Tj.ers för Andreas Åslin (fp) Anette Cuarte Martins (c ) Habib Effati ( ) Ersättare Christina Nordenö (s) Lena Wikström (s) Karin Hasselgren (v) Vanusia Da Silva (mp) Berit Andersson (kd) Övriga Rune Nilsson direktör Ewa Hurtigh sekreterare Protokollet omfattar Justeras João Pinheiro Ordförande Ewa Hurtigh Sekreterare Erik-Olov Sundkvist Justerare

3 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla betygar Ewa Hurtigh.

4 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Dagen inleddes med information om de olika verksamheterna inom Arbetsmarknad Unga av personal på Ungdomscentrum, Motivator och Kultivator. 123 Justering Att jämte ordföranden João Pinheiro justera dagens protokoll utses Erik-Olov Sundkvist med Bengt Nilsson som ersättare.

5 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Anmälan om arbetsutskottets protokoll Beslut Nämnden beslutar att lägga arbetsutskottets protokoll till handlingarna Beslutsunderlag Arbetsutskottet

6 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Dnr 079/ Ansökan om internlån för inköp av "Teamboardutrustning" i lektionssalar, vuxenutbildningen. Rune Nilsson informerar om ansökan från vuxenutbildningen om tre teamboardutrustning i lektionssalar. Beslut Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om internlån på kronor för inköp av tre Teamboardutrustning i lektionssalar, vuxenutbildningen. Bakgrund Vuxenutbildningens verksamhet präglas av flexibilitet när det gäller olika sätt att lära. Utveckling av metoder och arbetssätt för att tillgodose de studerandes olika behov i lärandet är därför viktigt. Teamboardutrustning är ett sätt att utveckla verksamhetens flexibilitet. Med en avskrivningstid på 3 år till 5 % ränta blir den totalt kostnaden kronor, enligt bifogad kalkyl. Beslutsunderlag Förvaltningsskrivelse Kalkyl Ansökan

7 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Dnr 011/ Yttrande om "Motion angående att begära extra resurser från Migrationsverket" Beslut Nämnden beslutar att avslå motionen att begära extra resurser från Migrationsverket. Bakgrund I en motion till kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna (sd) yrkat att Sundsvalls kommun ska begära extra resurser från Migrationsverket. I motionen föreslås att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning (NAVI) ges i uppdrag att se till att kommunen upprättar en förhandling med Migrationsverket om att i högre grad ersätta kommunen för de extra kostnader asylmottagningen orsakar. Skälen härtill är att Sundsvalls kommun har en lägre sysselsättning för utrikesfödda än riksgenomsnittet. Detta innebär, förutom ett större socialt lidande, också stora extra utgifter för kommunen. Förvaltningens överväganden Kommunen har en överenskommelse med staten om mottagning och introduktion för flyktringar med uppehållstillstånd. I och med denna får kommunen statlig ersättning och kan även ansöka om medel för särskilda kostnader. Den statliga ersättningen täcker kommunens kostnader för nyanlända flyktingars introduktionsverksamhet. Förvaltningens samlade bedömning är därför att motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Sverigedemokraterna (sd) Förvaltningsskrivelse

8 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Dnr 029/ Val av medlem till styrgruppen för Back to Basics, Granloholm Beslut Nämnden beslutar att som medlem till styrgruppen för Back to Basics, Granloholm utse Jan-Olov Lampinen, Lysekilsvägen 18, Sundsvall. Bakgrund Sundsvalls Dragons har beviljats medel för att bedriva projektet Back to Basics, Granloholm. I projektet skall det bildas en styrgrupp som bl a består av en politiskt vald representant som skall utses av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning (NAVI). Beslutsunderlag Förvaltningsskrivelse

9 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Dnr 029/ Delrapport - Back to Basics, Granloholm Rune Nilsson informerar om Sundsvall Dragons lägesrapport gällande projektet Back to Basics, Granloholm. Ordförande tackar för rapporten. Beslut Nämnden beslutar att godkänna lägesrapporten. Bakgrund Sundsvall Dragons bedriver sedan september 2008 projektet Back to Basics i Granloholm. Beslutat belopp utbetalades den 10 september Av beslutet framgår att projektägaren ska löpande lämna lägesrapport till nämnden. Beslutsunderlag Ansökan från Sundsvall Dragons Förvaltningsskrivelse Protokollsutdrag av Delrapport från Sundsvall Dragons Förvaltningsskrivelse (lägesrapport)

10 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Information om Mål - och resursplan 2009 Rune Nilsson informerar om Mål och resursplan år 2009 för NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och information). Mål- och resursplanen kommer att behandlas på nämndens sammanträde den 17 december Ordförande tackar för informationen.

11 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Uppföljning av särskilda uppdrag i anslutning till Mål- och resursplan för 2008 med plan för , NAVI 1 Rune Nilsson informerar om uppföljning av särskilda uppdrag i anslutning till Mål- och resursplan för 2008 med plan för , NAVI 1. Nämndens ledamöter har tagit del av förvaltningsskrivelsen. Ordförande tackar för informationen. Bakgrund I Mål- och resursplanen för beslutade fullmäktige om ett antal särskilda uppdrag som tilldelades nämnderna och som avser verksamhetsåret NAVI och socialnämnden fick i uppdrag att stärka samarbetet även för vuxna. Förvaltningarna har i en skrivelse till kommunstyrelsekontoret redovisat uppdraget NAVI 1.

12 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Uppföljning av särskilda uppdrag i anslutning till Mål- och resursplanen , NAVI 2. Rune Nilsson informerar om uppföljning av särskilda uppdrag i anslutning till Mål- och resursplan för 2008 med plan för , NAVI 1. Nämndens ledamöter har tagit del av förvaltningsskrivelsen. Ordförande tackar för informationen. Bakgrund I Mål- och resursplan för beslutade fullmäktige om ett antal särskilda uppdrag som tilldelades nämnderna och som avser verksamhetsåret Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och socialnämnden fick i uppdrag att utveckla samarbetet mellan utbildning och näringsliv genom kompetensrådet. Förvaltningarna har i en skrivelse till kommunstyrelsekontoret redovisat uppdraget NAVI 2.

13 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Förslag till politiska mål för NAVI för tiden João Pinheiro informerar om revidering av de politiska målen från 2003 som ska ersättas med nya för tiden Beslut Nämnden beslutar att förslag och förändringar tas upp på arbetsutskottet den 3 december att målen kommer att behandlas på nämndens sammanträden den 17 december Bakgrund De politiska målen från 2003 skall revideras och ersättas med nya för tiden João Pinheiro presenterade på arbetsutskottet den 4 november 2008, majoritetens arbetsmaterial gällande förslag till nya reviderade mål.

14 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Heldagssammanträde 17 december 2008 Årets sista sammanträde den 17 december är på Samhall i Birsta där nämnden får information om dess verksamhet.

15 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Redovisning av delegationer Beslut Nämnden beslutar att lägga delegationerna till handlingarna Beslutsunderlag Upprättad delegationspärm

16 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Rapport - Instegsjobb Rune Nilsson informerar om instegsjobb, där 37 personer för närvarande har jobb inom olika yrkeskategorier. Integrationsenheten arbetar med dessa frågor och mer information kommer på nämndens sammanträde den 17 december 2008.

17 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Rune Nilsson informerar Nämnden beslutade , att uppdra till förvaltningen att se över möjligheten till intensivkurs i svenska i första hand för personer med akademisk bakgrund. Rune Nilsson informerar om att en intensivkurs i svenska för invandrare med målgrupp akademiker har startat. Gruppen består av 14 elever med god utbildningsbakgrund och hög studiekapacitet. Rune Nilsson och João Pinheiro har deltagit i ett seminarium i Sundsvall om roll/ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän där Axel Danielsson var föreläsare. Sundsvalls kommuns ansökan hos Länsstyrelsen om 26-pengar, strukturella medel för betydande extraordinära kostnader för 2008 gällande reformeringen av flyktingmottagande, har beviljats med 560 Tkr för Sundsvalls del och 230 Tkr för Härnösands del. På en fråga från Stefan Alm (m) om Turistbyrån och Företagslotsen kommer att inrymmas i NAVI:s verksamheter, svarar Rune Nilsson att diskussioner pågår. Arbetsgivarpolitiska programmet Seminariedag har genomförts för FAVI:s samtliga chefer.

18 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Valärenden Beslut Nämnden beslutar att att att nominera Ewa-Britt Zetterlund (fp) som ordinarie ledamot i Arbetsmarknadsrådet HTS. nominera Stefan Alm (m) som ledamot i Arbetsmarknadsrådet ungdomutskottet. på nämndens sammanträde 17 december 2008 utse representant till integrationsutskottet. Bakgrund Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning har att besluta att utse ledamöter till Arbetsmarknadsnämnden i Härnösand, Timrå och Sundsvall för perioden tom

19 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Övriga frågor Ulla-Britt Lagergren (s) informerar om samarbetet mellan särvux och omsorgsverksamheten som har pågått under tre år. Information om Arena Cyberia:s verksamhet presenteras på nämndens sammanträde den 17 december 2008.

20 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 107 Justering...3 108 Arbetsutskottets protokoll...4 109 Information om projektet Kvalitetslab...5 110 Förändringar i Mål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-01-28 Ärendeförteckning Sid nr 1 Justering...3 2 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 3 Ansökan om bidrag till Föreningen Norra Berget...5 4 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 97 Justering...3 98 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 99 Sundsvalls Lär- och vägledningscentrum, SLOV...5 100 Revisionsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-03-26 Ärendeförteckning Sid nr 26 Justering...3 27 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 28 Uppföljning av introduktionsprogram/svenska för invandrare.5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-08-29 Ärendeförteckning Sid nr 67 Justering...3 68 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 69 Internlån - Möbler till Motivator...5 70 Eget kapital - Ansökan från Norra Berget om stöd för handledarkostnader...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-11-28 Ärendeförteckning Sid nr 91 Justering...3 92 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 93 Information om integrationsenhetens verksamhet...5 94 Internlån för utrustning till förvaltningskontoret...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-12-17 Ärendeförteckning Sid nr 139 Justering...3 140 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 141 Information om Samhalls verksamhet...5 142 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-09-24 Ärendeförteckning Sid nr 96 Justering...3 97 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 98 Kvalitetsredovisning vuxenutbildningen Sundsvall/Timrå...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-08-27 Ärendeförteckning Sid nr 85 Justering...3 86 Egenansvar med professionellt stöd - utredning om nyanländas arbetsmarknadsetablering...4 87 Ledsagarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-09-27 Ärendeförteckning Sid nr 84 Justering...3 85 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 86 Kvalitetsutveckling, muntlig information...5 87 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med helårsprognos...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-08-25 Ärendeförteckning Sid nr 74 Justering...3 75 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 76 Kvalitetsredovisning, muntlig redovisning...5 77 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-03-29 Ärendeförteckning Sid nr 23 Justering...3 24 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 25 Förfrågan från Integrationsverket om utökat flyktingmottagande för 2006 i Sundsvalls kommun...5 26 Budget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-04-22 Ärendeförteckning Sid nr 39 Justering...3 40 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 41 Ansökan om medel från det egna kapitalet - Arena Blåberget,

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid 2010-08-25 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Sid Justering...3 57 Workshop - FAVI:s verksamhetsplan...4 58 Extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun...5 59 Extraordinära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-12-20 Ärendeförteckning Sid nr 108 Justering...3 109 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 110 Utvärdering av projektet "Valinformation"...5 111 Avstämningsrapport Mångfaldsprojektet MOA...6 112

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-04-25 Ärendeförteckning Sid nr 27 Justering...3 28 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 29 Internlån - inredning av ombyggda skollokaler...5 30 Internlån Cyberia...6 31 Valärenden...8 32 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-10-31 Ärendeförteckning Sid nr 78 Justering...4 79 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...5 80 Delårsrapport per den 31 augusti 2007...6 81 Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen i Sundsvalls

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 mars 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 mars 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 25 mars 2010 Sid Justering...3 17 Arbetsutskottets protokoll...4 18 Revisionsrapport...5 19 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan...6 20 Förslag

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 december 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 december 2010 vuxenutbildning och integration) 22 december 2010 Sid Justering...3 93 Information av omställningsarbetet gällande flyktingmottagningen, Per Östberg...4 94 Slutrapport Affärsintegration...5 95 Beslut om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-05-21 Ärendeförteckning Sid nr 52 Justering...3 53 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 54A Delårsrapport per den 30 april 2008...5 54B Ansökan om medel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-02-28 Ärendeförteckning Sid nr 13 Justering...3 14 Utvärdering av Utvecklingscentrum i Sundsvall, del 1...4 15 Arbetsutskottets protokoll...5 16 Förfrågan från Integrationsverket om Sundsvalls kommuns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-09-03 Ärendeförteckning Sid nr 85 Justering...2 86 Övertagande av Svenskundervisning för invandrare (Sfi) i egen regi...2 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-04-22 Ärendeförteckning Sid nr 37 Justering...4 38 Information om Arbetsmarknadsenheterna...5 39 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...7 40 Motion (Sd)

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 oktober 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 oktober 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 oktober 2010 Sid Justering...3 75 Information om Framtidsentreprenörer, Ulla Gredemyr Collin.5 76 Information om vuxenutbildningen, Åsa Berglin Johansson...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-06-18 Ärendeförteckning Sid nr 67 Justering...3 68 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 69 Förslag till ny organisation...5 70 Villa Vägen ut! - Ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-12-18 Ärendeförteckning Sid nr 102 Justering...3 103 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 104 Förslag till MRP (Mål och resursplan) år 2008...5 105 Ansöka från Njurunda församling om medel för

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 25 januari 2012 Sid Justering...3 1 Justering av dagordning...4 2 Allmänhetens frågor...5 3 Information...6 4 Arbetsutskottets protokoll...7 5 Internkontrollplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 23 mars 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 23 mars 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 23 mars 2011 Sid Justering...3 23 Allmänhetens frågor...4 24 Information, Arbete och integration...5 25 Intern kontroll, muntlig information Maud Wiklander...6

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 april 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 april 2011 2011-04-20 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 20 april 2011 Sid Justering...3 35 Allmänhetens frågor...4 36 Information om svenska för invandrare (sfi), Stig Eriksson...5 37 Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-11-23 Ärendeförteckning Sid nr 93 Justering...3 94 Arbetsutskottets protokoll...4 95 Redovisning av NAVI:s utvärderingsträff den 30 augusti 2006...5 96 Nya lokaler för Motivators verksamhet...6 97

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 oktober 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 oktober 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 oktober 2011 Sid Justering...3 90 Allmänhetens frågor...4 91 Information...5 92 Arbetsutskottets protokoll...6 93 Förstudie Företagartrainee - ansökan

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 maj 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 maj 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 maj 2010 Sid Justering...3 36 Revidering av förvaltningens verksamhetsplan...4 37 Ansökan om ekonomiskt stöd till lönekostnader...6 38 Ansökan om lokal-och

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-03-28 Ärendeförteckning Sid nr 14 Justering...3 15 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 16 Konsekvenser av regeringens beslut om borttagande av merkostnadsersättningen för Plusjobb...5 17 Verksamhetsplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Sid Justering...3 48 Allmänhetens frågor...4 49 Uppföljning av internkontrollplan...5 50 Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-05-30 Ärendeförteckning Sid nr 38 Justering...3 39 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 40 Bidrag till invandrarföreningar 2007...5 41 Instiftande av stipendium för mångfald i arbetslivet...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-02-22 Ärendeförteckning Sid nr 14 Justering...3 15 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 16 Ungdomarna och försörjningsstödet - en måluppföljning...5 17 Årsredovisning 2005...7 18 Yttrande angående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-04-26 Ärendeförteckning Sid nr 34 Justering...3 35 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 36 Mål och Resursplan 2007 med plan för 2008-2009...5 37 Kompletteringsbudget år 2006...6 38 Revisionsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-01-25 Ärendeförteckning Sid nr 1 Justering...3 2 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 3 Ansökan om bidrag för produktion av bok om ungdomar i Nacksta...5 4 Komplettering av ansökan om finansiering

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 februari 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 februari 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 24 februari 2010 Sid Justering...3 1 Årsredovisning 2009...4 2 Internkontrollplan 2009...5 3 Internkontrollplan 2010...7 4 Sundsvalls kommuns syn på stöd

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012 2012-04-27 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 april 2012 Sid Justering...3 25 Allmänhetens frågor...4 26 Arbetsutskottets protokoll...5 27 Information...6 28 Upphävande av skolplan...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2008-02-27 Ärendeförteckning Sid nr 12 Justering...3 13 Utvärdering av "Konstruktiv fritid för nyanlända barn och ungdomar" av Ingalill Eriksson...4 14 Utvärdering av Ungdomscentrum i Sundsvall del 2...6

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 december 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 december 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 december 2011 Sid Justering...3 109 Allmänhetens frågor...4 110 Information...5 111 Arbetsutskottets protokoll...6 112 Internkontrollplan 2011 män

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2007-06-20 Ärendeförteckning Sid nr 53 Justering...3 54 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 55 Ansökan från Ledsagarservice i Sundsvall AB om medel för verksamheten 2008-2009...5 56 Eget kapital

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2008-01-30 Ärendeförteckning Sid nr 1 Justering...4 2 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...5 3 Kompletterande uppgifter gällande "Back to basics"...6 4 Kompletterade information angående användning

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 4 september 2013 Sid Justering... 3 56 Information... 4 57 Anmälnings- och delegeringsärenden NAVI 2013-09-04... 5 58 Månadsrapport juli 2013... 6 59

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 september 2012 Sid Justering...3 64 Allmänhetens frågor...4 65 Arbetsutskottets protokoll...5 66 Delårsrapport 2012...6 67 Arbetslivsanknytning inom

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 16 december 2009

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 16 december 2009 2009-12-16 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 16 december 2009 Sid Justering...3 1 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 2 Mål- och resursplan år 2010...5 3 Förlängt bidrag för ledsagarservice...10

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 november 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 november 2010 2010-11-24 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 24 november 2010 Sid Justering...3 85 Mänskliga rättigheter...4 86 Förtydligande av internkontroll...7 87 Närnatur för invandrare, inmformation

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 januari 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 januari 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Information... 4 2 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-01-29... 6 3 Årsredovisning 2013 för Navi... 7

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 juni 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 juni 2011 2011-06-22 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 22 juni 2011 Sid Justering...3 62 Allmänhetens frågor...4 63 Information...5 64 Arbetsutskottets protokoll...6 65 Upphörande av introduktionsersättning...7

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-08-30 Ärendeförteckning Sid nr 72 Justering...3 73 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 74 Projektansökan - 100 ungdomar i jobb hösten 2006 - ett samverkansprojekt mellan AGera och Ungdomscentrum...5

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 32 Justering av dagordning... 4 33 Månadsrapport mars 2013... 5 36 Namnändring - Särvux blir Lärvux... 6 37 Anmälnings-

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 september 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 september 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 september 2011 Sid Justering...3 73 Allmänhetens frågor...4 74 Justering av dagordning...5 75 Information...6 76 Arbetsutskottets protokoll...7 77

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 2 oktober 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 2 oktober 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 65 Information... 4 66 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2013-10-02... 5 67 Delårsrapport januari - augusti

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 vuxenutbildning och integration) vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Sid Justering...3 51 Yttrande angående bildandet av kommunalt näringslivsbolag...4 52 Integrations- och mångfaldsstipendium...6

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 1 mars 2013 Sid Justering...3 13 Intern kontrollplan 2013 för NAVI...4 14 Digitala nämndshandlingar NAVI...5 15 Månadsrappport januari 2013...6 16 Ansökan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 november 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 november 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 november 2013 Sid Justering... 3 78 Information... 4 79 Förvaltningsområde finska språket - statusrapportering... 5 80 Anmälnings-och delegeringsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Årsredovisning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Årsredovisning Kommunstyrelsen 2006-03-21 Ärendeförteckning Sid nr Justering...3 68 Årsredovisning 2005...4 Kommunstyrelsen 2006-03-21 1 Tid Plats Kl. 14.00 14.20 Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande s Ewa Back ordförande

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 mars 2013 Sid Justering...3 21 Information...4 22 AGera - administrativ tillhörighet...5 23 SFI - återrapportering av MRP -uppdrag nr 12, 2012...7

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 16 juni 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 16 juni 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 16 juni 2010 Sid Justering...3 46 Revisionsrapport gällande internkontroll...4 47 Förslag till revidering av introduktionsersättning för flyktinginvandrare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-04-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 33 Rapportering av samarbetet i Sundsvallsregionen angående traineeprogrammet...3 34 Livsmiljöbokslut 2010

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr. 68 Justering Årsredovisning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr. 68 Justering Årsredovisning Kommunstyrelsens finansutskott 2005-03-22 Ärendeförteckning Sid nr 68 Justering...2 69 Årsredovisning 2004...3 Kommunstyrelsens finansutskott 2005-03-22 1 Tid Kl. 11.00-11.15 Plats Kommunhuset, rum 538

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 18 december 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 18 december 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 18 december 2013 Sid Justering... 3 88 Information... 4 89 Månadsrapport november 2013... 5 90 Samlokalisering Sfi - Komvux... 6 91 Verksamhetsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-12-14 Ärendelista Sid nr Justering...3 848 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010...4 Kommunstyrelsen 2009-12-14 1 Tid Ajournering Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2007-03-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 135 Årsredovisning 2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelsekontoret...4 136 Årsredovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-05-23 Ärendeförteckning Sid nr 47 Justering...3 48 Arbetsutskottets protokoll...4 49 Bidrag till invandrarföreningar 2006...5 50 Extra integrations- och mångfaldsstipendium 2006...8 51 Integrations-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2008-06-16 Ärendelista Sid nr Justering...3 479 Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011...4 480 Korrigering av tidigare beslut: Ansvar för elit- och evenemangsarenor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-09-30 Ärendelista Sid nr Justering... 2 43 Back 2 Basics uppföljning av verksamheten... 3 44 Utredning av införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 1 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-27 Ärendeförteckning Sid nr 86 Justering...2 87 Uppföljning av arbete enligt barnkonventionen...3 88 Turordningsregler vid kö till förskolan...4 89 Ärenden att lägga

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 januari 2016

Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Sid Justering... 3 25 Integrationsberedningens slutrapport... 4 Sammanträdessdatum Kommunstyrelsen 2016-01-25 1 Tid 11.00 11.05 Plats Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2004-04-13 Ärendeförteckning Sid nr 80 Justering...3 81 Årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-12-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 59 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finansoch näringslivsutskott...4 60 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Överförmyndarnämnden Mitt Sid nr. Allmänna ärenden

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Överförmyndarnämnden Mitt Sid nr. Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden Mitt 2011-01-11 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Nämndsmöten för året 3 3. Delegation 4 4. Attestförteckning 5 5. Karlstadsprojektet 6 6. Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2010-11-08 Ärendeförteckning Sammanträdets öppnande...2 Justering...3 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 1 november 2010-31 oktober 2014...4 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-13 1(6) Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 januari 2011 1 Val av ledamöter till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt ersättare 2 Informationer 3 Övriga

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 3 september 2014 Sid Justering... 3 47 Information... 4 48 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning inför 2015... 6 49 Anmälnings- och delegeringsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott. Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott Ärendelista Sid nr Justering...2 103 Hamnarena för idrott och kultur tillägg till direktiv för programarbete...3 104 Lidenbostäder förvärv av fastigheter...5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-01-19 Ärendelista Sid nr Justering...2 1 Information om Upphandling: överklagande samt hur säkerställa LoU i organisationen...3 2 Lägesrapport från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2008-09-16 Ärendelista Sid nr Justering...2 443 Information om arenor för idrott och kultur...3 444 Kvissleby centrum utemiljöåtgärder kommunstyrelsens investeringsmedel...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr Socialnämnden 2007-11-21 Ärendeförteckning Sid nr 180 Visning av TES-systemet...3 181 Ekonomisk månadsrapport oktober 2007...4 182 Svar på kommunrevisionens granskning av samverkan i vårdkedjor...5 183

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019 Sid Justering... 2 17 Ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna

Läs mer

Kommunstyrelsen 18 december 2017

Kommunstyrelsen 18 december 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 18 december 2017 Sid Justering... 3 279 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet och företagande... 4 Kommunstyrelsen 2017-12-18 1 Tid Kl. 08.00 08.05 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr Socialnämnden 2008-08-27 Ärendeförteckning Sid nr 132 Information jämställdhet/likabehandling...2 133 Ekonomisk månadsrapport samt verksamhetsstatistik...3 134 Svar på betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017 Sid Justering... 2 69 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 70 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2008-10-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 468 Information om arenor för idrott och kultur...3 469 Ekonomiska ramar för MRP 2009 (årsbudget 2009)...4 470 Information om

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 maj 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 maj 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 22 maj 2013 Sid Justering... 3 41 Ungdomsrådgivningen - övergång till ordinarie verksamhet... 4 42 Delårsrapport januari - april 2013... 5 43 Samlokalisering

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 6 februari 2013 Sid Justering...3 2 Upphandling av Sfi på distans...4 3 Internkontroll 2012 - verksamheten för män över 25 år...5 4 Intern kontrollplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1 2012-05-15 3/2012 1 Ärendeförteckning 53 Stämmans öppnande... 2 54 Val av ordförande för stämman... 2 55 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 56 Val av protokollsjusterare... 2 57 Godkännande

Läs mer