Informa(onsmöte Stockholms östra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15-01-30 1. Informa(onsmöte Stockholms östra 2015-01- 29"

Transkript

1 Informa(onsmöte Stockholms östra

2 2 Program Roslagsbanan Havin Nyqvist Programledare Buller Projektledare Nya Tåg Projektledare Planering Projektledare Markus Björk Projektledare, genomförande för dubbelspår Tillgänglighet Projektledare Depå Projektledare Delprojektledare Antonio Berglund Delprojektledare Delprojektledare Anders Isberg Projekteringsledare Projekteringsorganisa(on

3 Varför Stockholm växer Fler invånare Ökad rörlighet (ll och från arbete Kapacitet Fler tåg Tätare trafik Fler resenärer Högre krav Pålitlighet Säkerhet Begränsade konsekvenser Störnings- känslighet Sam(digheter Flexibilitet Störningspropagering Tekniken går framåt AT styra anläggningen Informa(on Tillgänglighet Höjd standard Ny teknik Nya fordon Ny anläggning

4 Vad Kapacitet Fler tåg Tätare trafik Fler resenärer Trafik 4+4, insats Kortare res(d Störnings- känslighet Sam(digheter Flexibilitet Begr. störningar Ledning Fler tågvägar Utbyggt signalsystem Höjd standard Ny teknik Nya fordon Ny anläggning Fordon och anläggning Nya fordon köps in Fler spårväxlar Belysning, högtalare, IT- system

5 Nuläge Sta(onsuZormning vy öster

6 Nuläge Sta(onsuZormning vy väster

7 Nuläge Sta(onsuZormning vy söder

8 Bild till vänster: Befintlig trappa från spår 5 till spår 6-7 Bild ovan: Entré från Drottning Kristinas väg

9 9 Befintlig trappa från spår 5 till spår 6-7

10 Åtgärder Sta(onsuZormning vy öster Höjning av spår 6 och 7 Ny plattform mellan spår 6 och 7 Ny utformning av entrén - såsom ramp för rörelsehindrade, trappa, cykelställ och plantering

11 Åtgärder Sta(onsuZormning vy väster Ny plattform intill spår 1 UTGÅR Ny stödmur mot fastigheter UTGÅR

12 4. Påstigande Antal påstigande per dygn (tusental) Antal Påstigande 2014 Antal Påstigande ,5 42,8 41,4 41,8 37,6 33,3 36, ,1 38, , jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Period

13 13 Pås(gande/avs(gande vintervardag 2013/dygn Sta(on Typ Dygn Sthlm östra Pås(gande Sthlm östra Avs(gande

14 14 I maj år 2000 antogs regeringens proposition, Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79 i riksdagen. I propositionen slogs det fast att funktionshindrade ska ha tillträde till alla publika byggnader senast år Ca 4 % har en fysiskt handikapp Ca 20 % har dolda handikapp I Sverige: personer använder rullstol använder rollator

15 15 SL ska erbjuda alla i Stockholms län en väl utbyggd, atrak(v och läbllgänglig kollek(vtrafik på spår och väg. SL ska genom sin verksamhet bidra (ll en långsik(gt hållbar utveckling av regionen. SL:s tre kärnvärden är: enkelhet, pålitlighet och helhetssyn. Kärnvärdena ska genomsyra all SL- trafik. SL:s strategiska karta innehåller SL:s verksamhetsidé, vision, värderingar och mål. Tillsammans med planeringsförutsätningar och direk(v från SLL utgör den strategiska kartan grunden för SL:s strategiska planering, genomförande och uppföljning. Genom SL:s arbete med (llgänglighet bidrar SL (ll en hållbar utveckling. SL:s mål för (llgänglighet är at SL:s allmänna kollek(vtrafik ska upplevas som det mest atrak(va resealterna(vet för resenärer med funk(onsnedsätning.

16 16 Visualisering av ljusbild Byte (ll LED Vy (ll höger från DroTning Kris(nas väg Plahorm 1 Under plahormstak

17 17 Illustra(on - Gestaltning av sta(onsuzormning

18 18

19 T G PLATTFORMSTAK BELYSNINGSTOLPE T G OS KER BERGYTA OS KER BERGYTA BERG BERG BELYSNINGSTOLPE KTL-STOLPE R CKE KTL-STOLPE EL- SK P BALKONG F NSTER F NSTER F NSTER F NSTER F NSTER F NSTER F NSTER F NSTER VETILATION HUSFASAD HUSFASAD TERASS J RNV GSGRILLEN B NK INNAN OMBYGGNAD BEF SP R 7 RAMP Denna handling och informationen h ri r AB Storstockholms Lokaltrafik egendom och f r inte anv ndas, delges obeh riga eller ndras utan AB Storstockholms Lokaltrafik skriftliga medgivande. EFTER OMBYGGNAD NYTT SP R 7 Telefon: Tillgänglighetsanpassning, ramp från Drottning Kristinas väg Uppdrag nr Handl ggare Rit/Konst A J. Blom N. Larsson Granskad Godk nd G. B rjesson S. Abdelhamid Ort Datum G teborg $FILE$ il: m: $DATE$ $USER$ v: SL Handl ggare A. Isberg SL Granskad Ort SL Rit/Konstr --- SL Godk nd Datum

20 20 Illustrationsvy söderifrån

21 Byggskede 1. Etablering samt ej spårpåverkande arbeten maj- 22 juni

22 Byggskede 2. Juni- november

23 Projekt Buller Aktuellt på Östra station och övriga delar av Roslagsbanan Fönster och friskluftsventiler Inglasning av balkonger Nya kompressorer på tågen Hjuldämpare Ljudabsorbenter på plattformar Ljudabsorbenter under perrongtak Ljudabsorbenter på bergvägg Smörjning av spår Aktuellt på andra delar av Roslagsbanan Bullerskyddsskärmar vid spår

24 24 SL/Trafikförvaltningens miljöarbete SLL:s miljöpoli(ska program Miljöutmaning 2016 styr Utöver lags(jning har SL/TF krav, ru(ner och riktlinjer som projektet ejerlever Projektets miljöplan ska följas OmfaTande miljöarbete bedrivs genom projektets alla skeden, högt ställda krav

25 25 Miljöarbete i projekteringen Produkt- och materialval Föroreningar Vibra(oner Buller Gestaltning Påverkan på vegeta(on Miljöarbete i byggskedet Vik(gt med kravställningen på entreprenör hårda krav är ställda i upphandlingen Miljökontroll, arbetsberedningar, egenkontroll och uppföljning centralt SL:s miljösamordnare och byggledare kommer arbeta ak(vt med miljöfrågorna i entreprenaden Fungerande informa(onsarbete (ll berörda Avstämningar med Miljöförvaltningen

26 26 Frivillig prövning av trafikdrijen på Roslagsbanan Tillståndsprövning enl 9 kap MB pågår dvs drijen av Roslagsbanan miljöprövas MKB för hela Roslagsbanan har tagits fram Ansökan skickad (ll länsstyrelsen december 2013 Nästa steg är begäran från länsstyrelsen om kompletering av ansökan Samtliga sakägare har fåt utskick under (llståndsprocessen Sakägare och allmänhet har haj möjlighet at lämna synpunkter htp://www.sll.se/verksamhet/kollek(vtrafik/aktuella- projekt/roslagsbanan/miljo- och- buller/

27 27 Tidplan Från Förfrågningsunderlag och framåt

28 28 NyTa med projektet Kapacitetshöjning Roslagsbanan Upprustning av sta(onsmiljön Tillgänglighetsanpassning FörbäTrad ljusbild FörbäTrad ljudbild

29 29 Kommunika(on med närboende RB:s hemsida /Löpande Informa(onsmöten /Nov januari maj, inför byggstarten Nyhetsblad i brevlådorna Aktuellt - Stockholms östra /Maj, september, okt/nov Specifik bygginforma(on i brevlådorna/löpande Bygg- och hänvisningsskyltar i området Digitalt nyhetsbrev /Varje kvartal om hela Roslagsbanan

30 30 Vill du veta mer? w Följ vårt arbete på Här kan du även anmäla dig (ll vårt nyhetsbrev

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

2001-11-01 RT 200-84/46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. 2001 Annika Olsson Projektledare

2001-11-01 RT 200-84/46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. 2001 Annika Olsson Projektledare 2001-11-01 RT 200-84/46 HELA RESAN Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 2001 Annika Olsson Projektledare 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Förväntad nytta av projektet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1 2012 Årsredovisning Stockholms läns landsting verksamhet 1 Innehåll Finanslandstingsrådet har ordet...3 Stockholms läns landsting...4 Vi satsar för framtiden...6 Storsatsning på hälsa och vård...7 Trafiksystem

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

C Linköping, antagande av projektplan

C Linköping, antagande av projektplan 1 (4) Kommunledningskontoret 2013-10-14 Dnr Kommunstyrelsen C Linköping, antagande av projektplan KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Projektets namn föreslås vara C Linköping 2. Kommunledningskontorets

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet. Snabba resultat Projektplan

Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet. Snabba resultat Projektplan Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet Snabba resultat Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn Klient Författare Samverkanscentralen, Stadsledningskontoret,

Läs mer

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Projekt: Upprättad av: Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Thomas Hörberg, HS Kraft AB Malmö datum 2011-10-07 HS Kraft AB 1 Revisionshistorik Version

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Hål barhetsredovisning 2010

Hål barhetsredovisning 2010 Början på vår resa Hållbarhetsredovisning 21 Snabbfakta om MTRS och TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera en god tunnelbanetrafik

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Revidering 2013, remissversion antagen i kollektivtrafikutskottet den 30 maj 2013 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 1 (54) Inledning Du håller

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 2 VINDKRAFT I ÖRNSKÖLDSVIK Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks

Läs mer