INFORMATIONSMÖTE december 2014 kl 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00"

Transkript

1 INFORMATIONSMÖTE december 2014 kl 19.00

2 AGENDA Välkomna! þ Frivilligt kapital6llsko9 þ Ekonomigenomgång þ Avgi>shöjning þ Vad har gjorts? þ Vad planeras a9 göras þ Styrelsens arbete

3 NYCKELTALSANALYS 2012 Hamnkaptenen 2012 kr/m2 Jämförelsegrupp kr/m2 Lägsta kvarsl Median Högsta kvarsl Hamn- vakten Inverkan avgiper årsbasis 2012 Finansiella poster kr kr 50 m2 100 m2 130 m2 Räntekostnader* Belåningsgrad Tomträ9savgäld Elkostnader (ej lgh) Sophämtningskostn Avskrivningar Uppvärmning Va9en *Hamnkaptenen har mycket höga räntekostnader beroende på i första hand den höga belåningsgraden (sni9räntan låg på 2,97%)

4 FRIVILLIGT KAPITALTILLSKOTT þ 20 min introduk6on med Michael Enström, HSB ekonomi þ Finns intresse? þ Om ja, bildas en Kapital6llsko9sgrupp för a9 ta fram förslag 6ll årsstämman

5 EKONOMIGENOMGÅNG STÖRRE KOSTNADER þ Tomträ9savgäld Stockholms Stads hyra för marken 2014: kr 2013: kr 2012: kr 2011: kr 2007: kr þ Våra lån omförhandling pågår (se nästa sida)

6 VÅRA LÅN OMFÖRHANDLING PÅGÅR BEFINTLIGA LÅN - SWEDBANK OFFERT - SEB

7 BUDGETEN þ Intäkter är enligt avisering under innevarande år þ Styrelsearvoden och arvode för internrevisorn likhet med föregående års budget þ Avtalsbundna kostnader samt el, aärrvärme och va9en har generellt höjts med 3 % för kommande period þ Snörenhållning är uppska9ad på samma sä9 som senaste budget þ Planerat underhåll är uppska9at 6ll SEK þ Fas6ghetsska9 för lokaler är 1 % av 2013 års taxeringsvärden för lokaler. För bostäder är den kommunala fas6ghetsavgi>en 1243 kr/lgh för þ Från 2014 gäller nya regler för avskrivningar. HSB har tagit fram en beräkningsmodell som vi kommer a9 använda oss av.

8 AVGIFTSHÖJNING þ Vi har nu arbetat igenom underhållsplanen för de närmaste 5 åren och har nu en bä9re bild av vad som behöver göras þ Vi håller på a9 omförhandla e9 av våra 4 lån 6ll betydligt bä9re villkor þ Vi undersöker även andra sä9 a9 hålla ned kostnader, t ex frivilligt kapital6llsko9 þ SLUTSATS: AVGIFTSHÖJNING EJ NÖDVÄNDIG DE NÄRMASTE ÅREN

9 VAD HAR GJORTS þ Nyinvigning gemensamhetslokaler þ Bredband þ Energiåtgärder þ Injustering radiatorer och lu>buren värme þ Nya fläktar þ Miljörummet þ Uthyrning gamla snickarlokalen och vävstugan þ Byte av grindstängning och vajer i VTT10 portalen þ Översvämning källare þ Hemsidan uppdaterad

10 VAD HAR GJORTS

11 VAD HAR GJORTS Den här fastigheten är ansluten till Stockholms Stadsnät för bredband och bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni och IPTV) Kundtjänst & Teknisk Support Öppet helgfria vardagar kl Lördagar och söndagar kl Telefon E-post w w w. s t o c k h o l m s s t a d s n a t. s e

12 VAD PLANERAS ATT GÖRAS þ Fortsa9 byte av 6ll- och frånlu>sfläktar i våra ven6la6onssystem k þ Åtgärda brister och fel som framkom vid senaste OVK besiktningen. þ Ta fram beslutsunderlag för kommande Fönsterrenovering, þ Ta fram beslutsunderlag för ev spolning av avloppsstammar þ Statusbesiktning plå9ak, för ev kommande ommålning. þ Ta fram förslag på alterna6v 6ll gräsma9a på A gården och ev genomförande

13 DISKUSSIONSFORUM

14 STYRELSENS ARBETE þ Vision Här vill jag bo þ Varför styrelsemedlemmarna tycker arbetet är vik6gt þ Prioriteringar þ Roller och ansvar þ Årskalender

15 PRIORITERINGAR þ Trivsam miljö, gårdar, trapphus, entréer, gränder etc. þ Tydlig informa6on 6ll medlemmar þ God ekonomi þ God fas6ghetsförvaltning/underhållsplan þ Arbetsgrupper / kommi9éer, tex fri6dskommi9éer þ Synliggöra föreningens service, fri6dslokaler, gästlägenhet etc. þ Koppla roller 6ll prioriterade ak6viteter

16 ROLLER & ANSVARSOMRÅDEN (UTKAST) ORDFÖRANDE HANS Har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet. Planerar och leder styrelsemötena. Registrera styrelsen 6ll Bolagsstyrelsen Ansvara för a9 förvaltningsberä9else och a9 boksluten skrivs under. m.m. Vara föreningens kontaktperson gentemot HSB. GOD HÅLLBAR FASTIGHETSFÖRVALTNING MARIA & HANS Vara uppmärksam på och rapportera eventuella skador på byggnaderna Granskning av arbetsbeskrivningar inför upphandling av underhåll/ombyggnad Ansvara för a9 undershållsplanen är uppdaterad och e>erföljs Ak6vt arbeta för hållbarhetsfrågor Vid behov vara styrelsens representant på projekterings- eller byggmöten Vara bollplank 6ll vår förvaltare i frågor som rör underhåll/ombyggnad MARK- OCH TRÄDGÅRDSKÖTSELANSVAR ÅSA & KATARINA Upprä9a kontrakt med entreprenör (Elfströms) med HSB- förvaltare u6från styrelsebeslut Be HSB- förvaltare begära offerter vid planerade eller beslutade åtgärder utöver kontrakt Ansvar kring beva9ningsanläggning Tillse a9 anmärkningar enligt besiktningsprotokoll åtgärdas Tillse underhåll av gemensamma vindskydd runt y9re fasaden MEDIA & KOMMUNIKATIONSANSVAR KATARINA Sä9a samman och sammankalla gruppen. Tillse a9 det finns fungerande mall för layout och publicering av Kanalen Upprä9a tryck- och publiceringsplan Underlä9a kommunika6on mellan Styrelsen och Redak6onsgruppen avseende innehåll och textunderlag GOD HÅLLBAR EKONOMI PER & NICKLAS Löpande granskning och godkännande av fakturor Kontaktperson mot HSB ekonom Ansvarig för rekommenda6on av lånestrategi Ansvarig framtagning och granskning av årsbudget 6llsammans med HSB ekonom Ansvarig för a9 underhållsplanen hänger ihop med likviditeten och långsik6g ekonomi Likviditetsplanering och beslut om pengar skall placeras för a9 få bästa möjliga avkastning Ansvarig för a9 årsbokslut tas fram av ekonomisk förvaltare LOKALANSVAR KERSTIN Styrelsens representant och sammankallande i Fri6dskommi9én Ansvarar för a9 med hjälp av Fri6dskommi9én bereda beslutsunderlag som styrelsen behöver för a9 förvalta och utveckla våra gemensamma lokaler Ansvarar för a9 ta fram en årlig plan för gemensamhetsfrämjande ak6viteter för boende i föreningen Tillsammans med Fri6dskommi9én ansvar för a9 beslutade ak6viteter genomförs

17 ÅRSKALENDER - AKTIVITETER Mejlansvar: Kers6n Ak6viteter: Informa6onsmöte 9/12 Mejlansvar: Åsa Ak6viteter: Mejlansvar: Hans Ak6viteter: NOV nov DEC dec JAN 2015 FEB 2015 MAR 2015 Mejlansvar: Katarina Ak6viteter: Mejlansvar: Per Ak6viteter: Mejlansvar: Maria Ak6viteter: Budget OKT 1 okt / 2015 APR 2015 Mejlansvar: Nicklas Ak6viteter: Påbörja underhållsplan & budget Mejlansvar: Maria Ak6viteter: Höststädning SEP 3 sep aug AUG 1 jun JUN MAJ 2015 Mejlansvar: Nicklas Ak6viteter: Årsstämma Mejlansvar: Per Ak6viteter: 2014 JUL Mejlansvar: Hans Ak6viteter: Kons6tuerande styrelsemöte Mejlansvar: Katarina Ak6viteter:

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om föreningen 2 Överlåtelser 2 Föreningens förvaltning 2 Ordinarie styrelseledamöter samt ansvar 2 Suppleanter till styrelsen 2 Revisorer 2 Revisorsuppleant 2 Firmatecknare

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm 1 Å R S R E D O V I S N I N G HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhetsår 2008-01-01

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2005

Å R S R E D O V I S N I N G 2005 Å R S R E D O V I S N I N G 2005 OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Årsredovisning 2014 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer