Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006"

Transkript

1 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Antagen vid styrelsemöte 26 maj 2005 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande är ansvarig för att så sker och att den uppdaterade arbetsordningen distribueras till övriga styrelsemedlemmar. Arbetsordningen distribueras också till förvaltare och valnämnd och läggs ut på hemsidan. Styrelsens ansvar Styrelsen har ett gemensamt ansvar för föreningens verksamhet. Detta gäller också i de fall olika ledamöter har olika arbetsuppgifter i styrelsen. Ordinarie styrelseledamöter bör så snart som möjligt genomgå Fastighetsägarnas halvdagskurs Styrelsens ansvar eller på annat sätt skaffa sig motsvarande kunskaper. Styrelsen skall senast under september fastställa en underhållsplan för de närmaste åren. Styrelsens möten protokollförs. Protokollen är inte allmänt tillgängliga. En sammanfattning av protokollet ges ut i form av Safirenbladet som sätts upp i trapphusen senast en vecka efter sammanträdet.. Styrelsens ansvar regleras i flera lagar. De viktigaste är Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen bör känna till lagstiftningen. Styrelsens formella ansvar regleras också i föreningens stadgar. För styrelsen finns ett skadestånds- och straffansvar gentemot föreningen. Detta gäller ordinarie ledamöter samt suppleant som ersatt ordinarie ledamot vid beslutstillfället. När styrelsen beviljas ansvarsfrihet på årsstämman innebär det att medlemmarna avstår från att ställa skadeståndskrav. Styrelsen är kollektivt ansvarig för ekonomin i föreningen. Att föreningen uppdragit åt WST att sköta den ekonomiska förvaltningen fritar inte styrelsen från ansvar. Senast den 15 april skall styrelsen överlämna årsredovisningshandlingar bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse till föreningens revisor. Styrelsens långsiktiga målsättning är att månadsavgifterna skall sänkas. För att möjliggöra detta krävs en noggrann kostnadskontroll. Styrelsen skall arbeta för att kostnaderna kan hållas så låga som möjligt i förhållande till rimlig kvalitet. Styrelsen skall fastställa budget utifrån denna målsättning. Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete samt det arbete som utförs av fastighetsförvaltare inklusive ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel.

2 Styrelsens arbete Styrelsemöten hålls ungefär en gång per månad med uppehåll för sommaren, normalt måndag i jämn vecka. Kallelse med dagordning och underlag skall sändas ut per e-post senast fem dagar före mötesdagen. Inför beslutspunkter bör underlaget innefatta förslag till beslut. På konstituerande styrelsemöte väljer styrelsen ordförande samt fördelar ansvarsområden på övriga ledamöter. De fasta ansvarsområdena beskrivs nedan. Ansvar för ekonomi, teknik och medlemsfrågor fördelas mellan de ordinarie ledamöterna. För projekt kan tillfälliga arbetsgrupper bildas. Suppleanterna deltar i styrelsemötena. Suppleanter kan arbeta i permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper. I arbetsgrupper kan också medlemmar som inte tillhör styrelsen ingå. Föreningens firma tecknas av två av ledamöterna tillsammans, vanligtvis ordföranden och den ekonomiskt ansvarige. Ordförande kan besluta om åtgärder upp till kr. Åtgärder över detta belopp skall om de hastar behandlas av styrelsen via e-post och protokollföras i efterskott. Arbetsfördelning inom styrelsen Ordförande Lisbeth Rudemo Ordföranden är arbetsledare inom styrelsen och har det övergripande ansvaret för att styrelsens beslut verkställs samt att stadgar och lagar efterlevs. Är kontakt med mäklare, myndigheter och på annat sätt föreningens ansikte utåt. Aktualiserar avtalen om fastighetsförvaltning senast i september. Justerar styrelsens protokoll tillsammans med ledamot som utsetts därtill samt lämnar synpunkter på Safirenbladet. Upprättar dagordning till styrelsemöte och distribuerar kallelse med dagordning. Besvarar de brev som kommer till föreningen om inte annat beslutas. Ordföranden godkänner tillsammans med sekreteraren nya medlemmar. Ombesörjer med hjälp av sekreteraren att medlemsregister hålls aktuellt och att WST och SLB har tillgång till aktuella uppgifter. Attesterar fakturor tillsammans med ekonomiansvarig eller driftansvarig. Delegerar dessa uppgifter på lämpligt sätt under semesteruppehåll. Ordföranden förvarar de handlingar som inte sköts av den ekonomiskt ansvarige samt har hand om nycklarna till fastigheten. Behörig att beställa nyckel till centrallås till kyrkoplan från Corells. Beställer dörrskyltar hos Kjellgrens maskingravyr. Sekreterare Hjalmar von Rüdiger Sekreteraren för protokoll vid styrelsemöten och skickar ut det till justering senast 10 dagar efter mötet. Justerat protokoll från före-

3 gående möte skall bifogas kallelse till nästa möte om det inte redan tidigare skickats ut. Sekreteraren sammanfattar besluten i Safirenbladet som skall anslås i båda trappuppgångarna senast en vecka efter styrelsemötet. Ser till att det alltid finns uppgifter om styrelse och förvaltare på anslagstavlorna. Gör fortlöpande en förteckning över alla avtal föreningen ingått med förvaltare, underentreprenörer, leverantörer av el, tele mm. och hyresgäster samt över besiktningar som skall göras. Denna förteckning är en bilaga till arbetsordningen. Sekreteraren godkänner tillsammans med ordföranden nya medlemmar och för upp dem i medlemsregistret. Sänder överlåtelsehandlingarna till WST samt förvarar själv en kopia. Meddelar fastighetsskötaren för byte av namnskylt. Sänder in aktuella uppgifter om föreningen till Bolagsverket efter föreningsstämman. Bistår vid distribution av årsmöteshandlingar. Ekonomiskt ansvarig Dan Sintorn Den ekonomiskt ansvarige gör ett förslag till budget för året samt följer kontinuerligt föreningens ekonomi i förhållande till budget. Gör delårsredovisningar i styrelsen två gånger per år. Är kontaktperson med Handelsbanken, bevakar föreningens lån och föreslår vid behov omsättning eller återbetalning. Ansvarar för aktuell förteckning över föreningens lån. Bevakar att revision sker i vederbörlig tid, senast en månad före föreningsstämman. Attesterar fakturor tillsammans med ordföranden och är föreningens kontaktperson med WST i ekonomiska ärenden (WST vill endast ha kontakt med en person.) Kontrollerar att fakturor från fastighetsförvaltare, WST och SLB är i överensstämmelse med ingångna avtal. Granskar tillsammans med teknisk ansvarig fakturor som avser större reparationer. Kontrollerar att hyror och månadsavgifter betalas i tid. Ansvarar för föreningens handlingar rörande ekonomi. Tekniskt ansvarig Carl-Johan Callin Den tekniskt ansvarige skall ge styrelsen en så god bild som möjligt avseende fastighetens tekniska standard. Ansvarar för att det finns en underhållsplan och att denna uppdateras varje år. Föreslår att förvaltaren deltar i styrelsemöten när detta är påkallat med hänsyn till aktuella ärenden. Dokumenterar löpande vidtagna åtgärder såsom stambyten och andra större reparationer i historik som läggs på hemsidan. Deltar i eventuella besiktningar och är kontaktperson med förvaltare och firmor i samband med renoveringsarbeten. Gör offertförfrågningar vid större arbeten och lämnar förslag till styrelsen. Kontrollerar att arbetet utförts enligt avtal och attesterar fakturor. Ansvarig för användning av fastighetens allmänna utrymmen m.m. Lilian Bäckman Med allmänna utrymmen avses källar- och vindsförråd, cykelkällare, tvättstugor, piskbalkonger, takterrass och innergård samt hyrda lokaler. Den ansvarige

4 föreslår underhåll av dessa utrymmen samt föreslår åtgärder ifall gällande ordningsregler inte följs. Ansvarar för nycklar och kontrakt till takterrassen samt att depositaonsavgifterna sätts in på särskilt konto. Ombesörjer att cykelkällare regelbundet blir rensade på cyklar som ingen ansvarar för. Leder gårdsgrupp. Tar initiativ till städdagar. Larmar vid behov klottersanerare. Ansvarar för uthyrning av extra förråd. Håller kontakt med de firmor som hyr lokaler och förser dem med nödvändig information vid byte av styrelse mm. Bevakar förnyelse av kontrakt i styrelsen. Ansvarar för uppdatering och vidareutveckling av föreningens hemsida och för att inkommande e-post tas om hand. Tömmer Safirens brevlåda. Suppleanter Eva Aronowitsch är kontaktperson på Kaplansbacken och hälsar nya medlemmar välkomna. Ingår i arbetsgrupper. Richard Erhardt är kontaktperson på kyrkoplan och hälsar nya medlemmar välkomna. Ingår i arbetsgrupper. Svante Hagblom deltar i arbetet med avtalsfrågor m.m. ingår i arbetsgrupp för telefoni, tv, bredband. Arbetsgrupper Hemsida: Lilian Bäckman och Martin Agfors Telefoni, bredband, tv: Anders Furuhed ansvarar tillsammans med Svante Hagblom och Martin Agfors för frågor som rör telefoni, bredband och tv. Bevakar avtalet med Kabel-TV och föreslår ny upphandling. Gårdsgrupp: Lilian Bäckman, Martin Agfors, Agneta Gibson, Ulla Eldh, Allan Lundgren, Sara Malmberg, Lisbeth Rudemo, Ingrid von Rüdiger. Förvaltning Ronny Eghult, QL, är föreningens fastighetsförvaltare och arbetar på konsultbas. Fakturerar per timma. Deltar i styrelsemöten, när ärendena så fordrar. Ronny Eghult förvarar fastighetens ritningar och är också behörig att beställa nyckel till centrallås. Kontrakt utlöper 31 december SLB sköter fastighetsskötsel enligt avtal. Avtal löper ut 31 december WST sköter ekonomisk förvaltning enligt avtal. Avtal löper ut 31 december Föreningen är medlem i Fastighetsägarna, som har rådfrågning per telefon i juridiska och tekniska frågor. Föreningens bank är Handelsbanken vid Kungsholms torg. Övriga avtal förtecknas i bilaga till denna arbetsordning.

5 Valberedning Yvonne Wendel, sammankallande (Kaplansbacken) Ulla Eldh (Kyrkoplan) Allan Lundgren (Kyrkoplan) Anders Gibson (Kaplansbacken) Valberedningen lämnar förslag till styrelse. Förslaget bör bifogas kallelsen till årsstämman. Medlemmar som är intresserade av att delta i styrelsearbetet uppmanas att ta kontakt med valberedningen

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Arbetsordning. Brf Arkivet

Arbetsordning. Brf Arkivet Oktober 2AL4 xtra styrelsesammanfräde ""'11' Deltagande vid styrelsesammantr'äde """' 11 Suppleilnts deltagan'rle i sfyre'lsens arbete r"r"..*"""" """"""""" 11 ANSVARSFÖRDLNING INOM STYRI N ""'""""i""

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING VERSION 2015-05-12 ARBETSORDNING o RUTINER KOD 3.2.2 ARBETSORDNING OCH RUTINER FÖR STYRELSEN I HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SJÖGÅRDEN Jönköping ALLMÄNT Styrelsen för HSB bostadsrättsförening

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer