Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, 2014-10-22 kl 09.00-11.00"

Transkript

1 1(17) Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Ingmar Tykesson, tf teknisk chef, Jarl Gustavsson, planeringschef, Anders Kronfelt, ekonomichef, 143 Susan Elmlund, sekreterare Justering Justerare Tid och plats Niklas Svalö (S) Kommunkansliet, kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Justerande Niklas Svalö (S)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 137 Ks Förslag till fordonspolicy för Bjuvs kommunkoncern... 5 Ksau 138 Ks Återställande av Brogårda 8:4/Slutstycket, Bjuv... 6 Ksau 139 Ks Förslag till avstyckning av Bjuvstorp 9:13, Rudolfska fastigheten... 8 Ksau 140 Ks Deltaljplan för del av Bjuvstorp 9: Ksau 141 Ks Överlåtelse av industrimark i Ekeby Ksau 142 Ks Ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7:18 för utbyggnad av jordvärmeslingor inom strandskyddsområde för Vegeå Ksau 143 Ks Kvartalsrapport för Bjuvs kommun per Ksau 144 Ks Fullmakt för ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd i Hässleholm 27 november Ksau 145 Ks Förslag till förvaltningschefer för byggnadsförvaltningen och drift- och fastighetsavdelningen samt kultur- och fritidsförvaltningen... 15

4 4 Ksau 136 Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad Arbetsutskottets beslut beslutar enligt föreslagen dagordning.

5 5 Ksau 137 Ks Förslag till fordonspolicy för Bjuvs kommunkoncern Drift- och fastighetsavdelningen har tagit fram förslag till fordonspolicy för Bjuvs kommunkoncern. Policyn har behandlats i kommunens ledningsgrupp. I samband med framtagande av fordonspolicyn har en elbilsutredning tagits fram av WSP på uppdrag av Bjuvs kommun. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts ammanträde , 124, beslutades om fortsatt beredning och att ärendet ska tillbaka till arbetsutskottet 22 oktober. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Ingmar Tykesson, Förslag till fordonspolicy för Bjuvs kommunkoncern, rev , , 124 Elbilutredning Bjuvs kommun, Revideringar n 3: Förvaltningschef/motsvarande har rätt att besluta ändras till Förvaltningschef/motsvarande har i undantagsfall rätt att besluta n 4: I valet av drivmedel skall i första hand el användas och i andra hand diesel. I undantagsfall kan bensin användas. Denna text stryks. n 5: Elbil eller hybridbil ska alltid vara förstahandsval vid nyinköp. Denna text stryks. Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta fordonspolicyför Bjuvs kommunkoncern (revidierad ) att gälla från och med Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta fordonspolicyför Bjuvs kommunkoncern (revidierad ) att gälla från och med

6 6 Ksau 138 Ks Återställande av Brogårda 8:4/Slutstycket, Bjuv Brogårda ligger i Bjuvs norra del och gränsar mot jordbrukslandskapet. Området är framtaget för friliggande villor, framförallt enplanshus. Utbyggnaden inleddes för 10 år sedan med utbyggnad av 35 tomter. Idag finns ett 23 tomter kvar för försäljning. I samband med exploateringen lades matjord upp i högar på tomterna. Denna jord är av så dålig kvalitet att den inte går att använda på tomterna. I norra gränsen till området lades upp överskottsmassor för senare borttransport. Dessa massor ligger kvar efter slutbesiktning och får därför transporteras bort genom kommunens försorg. En utredning med förslag till åtgärder gjordes i oktober 2013 med syfte att presentera enkla åtgärder för att underlätta skötseln men framförallt skapa en attraktiv och tilltalande boendemiljö vilket skall medverka till att kunna sälja resterande tomter. I rapporten finns en kalkyl över utgifterna för de föreslagna åtgärderna. Utgiften beräknas till ca 5,3 miljoner kronor. Drift- och fastighetsenheten har sett över förslaget och gjort vissa omprioriteringar. Efter denna översyn bedöms att ett acceptabelt resultat kan uppnås till en utgift om 2,6 miljoner. Då prioriteras borttransport av massorna i vallen, de upplagda massorna på tomterna samt plantering av träd, en viss hårdgörning, uppsättning av en mur och en del andra mindre åtgärder som föreslås i rapporen. Åtgärderna kan påbörjas under 2014 och slutföras under Finansiering Omdisponera medel, tkr, från projektet Billesholms gård 9:325 till Brogårda 8:4, samt att i samband med revideringen av 2015 års investeringsbudget i början av 2015 lägga ett förslag på exploateringsbudget för resterande utgifter. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Ingmar Tykesson,

7 7 Ordförandes förslag till arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att omdisponera tkr i 2014 års investeringsbudget från projekt nr 801 Exploatering Billesholms gård 9:325 till projekt nr 172 Brogårda 8:4/Slutstycket, samt att uppdra åt teknisk chef att senast i samband med revideringen av 2015 års investeringsbudget i början av 2015 lägga ett förslag på exploateringsbudget för resterande utgifter. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att omdisponera tkr i 2014 års investeringsbudget från projekt nr 801 Exploatering Billesholms gård 9:325 till projekt nr 172 Brogårda 8:4/Slutstycket, samt att uppdra åt teknisk chef att senast i samband med revideringen av 2015 års investeringsbudget i början av 2015 lägga ett förslag på exploateringsbudget för resterande utgifter.

8 8 Ksau 139 Ks Förslag till avstyckning av Bjuvstorp 9:13, Rudolfska fastigheten Fastigheten Bjuvstorp 9:13, som är den gamla stamfastigheten, ägs av Bjuvs kommun. På nordöstra delen av fastigheten finns boningshus och uthus som har upplåtits till tidigare ägare. Dessa har nu lämnat bostaden. Det finns ingen kommunal användning av byggnaderna och området där byggnaderna ligger är inte aktuellt för kommunal exploatering. En avstyckning av ett lämpligt stort markområde bör göras och denna mark inklusive befintliga byggnader säljas. Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Ingmar Tykesson, Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stycka av ett lämpligt stort markområde av Bjuvstorp 9:13 och sälja detta inklusive befintliga byggnader. Arbetsutskottets beslut beslutar att stycka av ett lämpligt stort markområde av Bjuvstorp 9:13 och sälja detta inklusive befintliga byggnader.

9 9 Ksau 140 Ks Detaljplan för del av Bjuvstorp 9:13 Exploateringsområdet Bjuvstorp 9:13 planeras för småindustri med lager och kontor. Området är utformat med fördröjning av dagvatten inom området innan det går vidare ut i recipient, vilket påverkat kostnaderna. Området kommer att kunna innehålla 20 tomter med en medelarea av knappt m². Tomtpriset har beräknats till 280 kr/m² exkl. va-anslutningsavgift. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Ärendet Exploateringsområdet framgår av tjänsteskrivelsens kartbilaga. Området har en bra belägenhet med väg 107 och 110 i nära anslutning och med ca tre kilometer till E4. Planområdet har m² försäljningsbar yta. Med 20 tomter får vi en snittstorlek på m². Området har utformats enligt den praxis som finns idag med fördröjningsmagasin för dagvatten inom området. Dagvatten ska avledas ytligt från kvartersmark. Genom att avleda dagvattnet i öppna system blir vattnet synligt och kan bidra till ett estetiskt värde i området. Även dagvatten från tak och hårdgjorda ytor leds till avrinningsstråk. För att området ska vara ett positivt miljötillskott för omgivningen kommer trädplantering att ske väster och öster om exploateringsområdet. En exploateringskalkyl har upprättats i ett första sked, varav framgår att exploateringskostnaderna utgör 25,8 mkr i prisnivå Tomtpriset utgör 280 kr/m², vilket är klart högre än tidigare exploateringar i kommunen. I kalkylen ingår matjordsavtagning och fyllning inom kvartersmark, vilket kostnadsberäknats till 5,5 mkr. Samtidigt är detta något som tomtköparna delvis kan dra nytta av då deras schakt blir mindre. Detaljplanen och de tekniska anläggningarna har utformats i samarbete mellan berörda vilket förhoppningsvis ska ge ett bra slutresultat. Nästa skede i arbetet är detaljprojekteringen och upphandling som kostnadsberäknats till kr. Därefter återstår ca 20,0 mkr för utbyggnaden av området. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att hos byggnadsnämnden tillstyrka redovisat planförslag.

10 10 Arbetsutskottets beslut beslutar att hos byggnadsnämnden tillstyrka redovisat planförslag.

11 11 Ksau 141 Ks Överlåtelse av industrimark i Ekeby Helsingborgs Stängsel AB har behov av ytterligare industrimark vid Spannmålsgatan i Ekeby. Förslag till avtal om fastighetsreglering har upprättats, varigenom kommunen överlåter m² till företaget. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Ärendet Helsingborgs Stängsel AB har förvärvat del av Elestorp 6:38 av kommunen. För att kunna utveckla rörelsen behöver företaget mer mark. Avtal har upprättats med Helsingborgs Stängsel AB. Avtalets viktigaste punkter är följande: 1 Objekt: Här redovisas att m² av Elestorp 6:38 överlåts av kommunen. 3 Ersättning: Företaget betalar kr för marken 4 Tilläggs Va-avgift utgår med kr inkl. moms. 7 Fastighetsbildning betalas av köparen. I övrigt innehåller avtalet enbart sedvanliga villkor. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna avtalet om fastighetsreglering med Helsingborgs Stängsel AB, varigenom företaget förvärvar m² av Elestorp 6:38 för kr och med villkor i övrigt enligt avtalet, samt att ge kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras resp ersättare i uppdrag att underteckna avtalet för kommunens räkning. Arbetsutskottets beslut beslutar att godkänna avtalet om fastighetsreglering med Helsingborgs Stängsel AB, varigenom företaget förvärvar m² av Elestorp 6:38 för kr och med villkor i övrigt enligt avtalet, samt att ge kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras resp ersättare i uppdrag att underteckna avtalet för kommunens räkning.

12 12 Ksau 142 Ks Ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7:18 för utbyggnad av jordvärmeslingor inom strandskyddsområde för Vegeå Fastighetsägaren på Fälleberga 1:1, Billesholm kommer att lägga jordvärmeslingor inom Vegeås strandskyddsområde. Då intrånget är ringa föreslås dispens från strandskyddet. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Skrivelser, fastighetsägaren, samt Ärendet Fastighetsägaren kommer att lägga jordvärmeslingor inom sin fastighet Fälleberga 1:1, Billesholm varvid Vegeås strandskyddsområde kommer att beröras. Av kartbilaga från fastighetsägaren framgår att mellan Vegeå och jordvärmeslingorna finns en kommunal avloppsledning, varför jordvärmeslingorna inte bedöms påverka ån. Mot denna bakgrund bör dispens lämnas från strandskyddet. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att medge fastighetsägaren till Fälleberga 1:1, Billesholm strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7:18 gällande anläggande av jordvärmeslingor inom strandskyddsområde för Vegeå. Arbetsutskottets beslut beslutar att medge fastighetsägaren till Fälleberga 1:1, Billesholm strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7:18 gällande anläggande av jordvärmeslingor inom strandskyddsområde för Vegeå.

13 13 Ksau 143 Ks Kvartalsrapport för Bjuvs kommun per Föreligger förslag till ekonomisk rapport per den 30 september 2014 med periodbokslut och helårsprognos. Ekonomiavdelningen har sammanställt dels utfall för samtliga kommunala verksamheter efter årets nio första månader och dels prognoser för hela I anslutning till dessa ges kommentarer och analyser. Rapporten omfattar både drift- och investeringsredovisningen. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Skrivelsen, Kvartalsrapport. Ekonomisk rapport per den 30 september med periodbokslut och helårsprognos, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

14 14 Ksau 144 Ks Fullmakt för ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd i Hässleholm 27 november 2014 Kommunassurans Syd Försäkrings AB håller ett ägarsamråd i Hässleholm 27 november 2014 och varken Bjuvs kommuns ombud Stefan Svalö eller hans ersättare Anders Månsson har möjlighet att delta. Förslag finns därför att skicka fastighetschef Mikael Bruselius som ombud för Bjuvs kommun. Genom fullmakt befullmäktigar Bjuvs kommun fastighetschef Mikael Bruselius att som ordinarie ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd i Hässleholm 27 november 2014 utöva kommunens rätt inklusive rätten att rösta. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att befullmäktiga fastighetschef Mikael Bruselius att som ombud för Bjuvs kommun vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd i Hässleholm 27 november 2014 utöva kommunens rätt inklusive rätten att rösta. Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar att Ninnie Lindell (M) ska representera Bjuvs kommun på ägarsamrådet. Proposition Ordförande ställer proposition på sitt förslag och Sven Yngve Perssons (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Sven Yngve Perssons (M) yrkande. Arbetsutskottets beslut beslutar att befullmäktiga Ninnie Lindell (M) att som ombud för Bjuvs kommun vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd i Hässleholm 27 november 2014 utöva kommunens rätt inklusive rätten att rösta.

15 15 Ksau 145 Ks Förslag till förvaltningschefer för byggnadsförvaltningen och drift- och fastighetsavdelningen samt kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningsorganisationen behöver rekrytera en chef för byggnadsförvaltningen, en chef för kultur- och fritidsförvaltningen samt en chef för drift- och fastighetsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Ärendet Rekryteringen av teknisk chef med ansvar för drift- och fastighetsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har pågått sedan i våras. Inledningsvis med stöd av rekryteringsföretag som bl a genomfört s k search som innebär att de aktivt sökt och kontaktat personer som bedömts kvalificerade och lämpliga för tjänsten, inom ett geografiskt område som bedömts rimligt. Under rekryteringsperioden har tjänsten upprätthållits av en konsult på deltid. Resultatet av sökandet har varit nedslående. Endast en person har varit intresserad av tjänsten som teknisk chef. Han har intervjuats men bedömts inte fylla kraven för tjänsten. Efter sommaren har rekryteringen efter teknisk chef främst innefattat ett intensifierat sökande i olika sociala arbetsrelaterade nätverk. Efter sommaren har även rekryteringen av chef för byggnadsförvaltningen och chef för kultur- och fritidsförvaltningen, som sedan ca ett år tillbaka upprätthållits av tillförordnade chefer, genomförts. Rekryteringen har genomförts genom annonsering i media. Resultatet är tre sökande till tjänsten som chef för byggnadsförvaltningen. En av de sökande är internt sökande. Rekryteringen efter chef för kultur- och fritidsförvaltningen resulterade i 33 sökande. Två av dem är internt sökande. Fem sökande, tre externt och båda internt sökande har intervjuats. De sökande förväntades kunna redogöra för hur de avser utveckla kultur- och fritidsverksamheten i Bjuv, om de får tjänsten. Under den period rekryteringsprocessen pågått har det, när det handlar om att rekrytera chef för byggnadsförvaltningen och chef för drift- och fastighetsavdelningen, blivit alltmer tydligt att organisationen är ett problem i sammanhanget. Särskilt byggnadsförvaltningen, men även drift- och fastighetsavdelning är för små enheter för att attrahera de bästa cheferna och ledarna till kommunen. Sökandet efter chef för byggnadsförvaltningen och

16 16 teknisk chef har därför efter sommaren även innefattat möjligheten att finna en kandidat som är lämplig att inneha båda tjänsterna. De nya premisserna innebär en möjlighet anställa Kerstin Wulff som förvaltningschef för byggnadsförvaltningen, med det uttalade ansvaret att även som teknisk chef leda verksamheten på drift- och fastighetsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Det ska i sammanhanget framhållas att det i första hand finns verksamhetsmässiga skäl som talar för att ha en gemensam chef för byggnadsförvaltningens och drift- och fastighetsavdelningens verksamheter. Erfarenheterna med nuvarande organisation, efter ett år, är att det är nödvändigt med en ökad samverkan i förvaltningen i frågor som fysisk planering, mark och exploatering, fastighetsfrågor samt drift och skötsel av såväl markytor som fastigheter. Kommunchefen kommer därför att lämna i uppdrag till en ny chef för byggnadsförvaltningen att i samverkan med de fackliga organisationerna utreda och lämna förslag på en organisation som stöder ökad samverkan mellan dessa verksamheter. En följd av förslaget är f ö att antalet chefer reduceras och resurser motsvarande 1,0 tjänst frigörs för byggnadsförvaltningens och drift- och fastighetsavdelningens verksamheter. Kommunchefens förslag till kommunstyrelsens personalutskott är att anställa Kerstin Wulff som förvaltningschef för byggnadsförvaltningen, med det uttalade ansvaret att även som teknisk chef leda verksamheten på drift- och fastighetsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Vidare föreslår kommunchefen Kent Andreasson som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. Kent har f n tjänst på barn- och utbildningsförvaltningen med ansvar för barn och ungas fritid. De fackliga organisationerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på utformningen och kravspecifikationen för tjänsterna. Information om rekryteringsprocessen har lämnats på Losam respektive Fösam av personalchefen samt har arbetsgivaren kallat till samverkan vid två tillfällen. Byggnadsnämndens ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande har informerats om förslagen samt har de föreslagna kandidaterna presenterat sig. Samtlig personal på byggnadsförvaltningen och samtliga chefer på drift- och fastighetsavdelningen har på ett gemensamt möte informerats om rekryteringsprocessen och förslagen samt givits möjlighet att ställa frågor.

17 17 Kerstin Wulff som föreslås få tjänsten har medverkat och presenterat sig på mötet. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anställa Kerstin Wulff som förvaltningschef för byggnadsförvaltningen, med det uttalade ansvaret att även som teknisk chef leda verksamheten på driftoch fastighetsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning att anställa Kent Andreasson som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen att ge kommunchefen i uppdrag att förhandla lön, tillträdesdatum och övriga anställningsvillkor för tjänsterna. Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar följande: Kommunstyrelsens arbetutskott beslutar att uppdra åt personalchefen att omedelbart påbörja en rekrytering av totalt tre förvaltningschefer för byggnadsförvaltningen, drift- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet skall ske i nära samråd med personalutskottet i kommunen samt kommunchefen och berörda fackförbund. Proposition Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Sven Yngve Perssons (M) yrkade, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. Arbetsutskottets beslut beslutar att anställa Kerstin Wulff som förvaltningschef för byggnadsförvaltningen, med det uttalade ansvaret att även som teknisk chef leda verksamheten på drift- och fastighetsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning att anställa Kent Andreasson som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen att ge kommunchefen i uppdrag att förhandla lön, tillträdesdatum och övriga anställningsvillkor för tjänsterna. Reservation Sven Yngve Persson (M) och Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-02-05 kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer