Kommunkansliet, kl 15.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Kjell-Åke Johnsson (S) Christer Pålsson, kommunchef Jonny Wedin, personalchef, 48 Maria Carrick, PA konsult, 48 Gulistan Batak, planarkitekt, Anders Kronfelt, ekonomichef, 49, 50, 55 Susan Elmlund, sekreterare Övriga Justering Justerare Tid och plats Sven Yngve Persson (M) Kommunkansliet, kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Justerande Sven Yngve Persson (M)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 38 omedelbar justering /Sed Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 48 Ks Information om lönerevision lönestatistik)... 5 Ksau 49 Ks Förslag till ingångsättningsbeslut av relining i Bjuvs kommun... 6 Ksau 50 Ks Förslag till remissvar på ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting... 7 Ksau 51 Ks /Sed... 8 Ändringa av detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79 Storgatan (västra delen) i Billesholm Bjuvs kommun... 8 Ksau 52 Ks Ändring av detaljplan 519, stadsplan för del av Billesholms gård 15:1 m fl... 9 Ksau 53 Ks Planprogram för Valleberga 3:247 m fl, Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län Ksau 54 Ks Försäljning av Billesholms stationshus, Billesholms gård 1: Ksau 55 Ks Förslag till igångsättningbeslut av biobäddar på Ekebro avloppsreningsverk... 12

4 4 Ksau 47 Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad Ordförande föreslår som nytt ärende 10 Förslag till igångsättningsbeslut av biobäddar på Ekebro avloppsreningsverk. beslutar enligt ordförandes förslag.

5 5 Ksau 48 Ks Information om lönerevision (lönestatistik) Vid arbetsutskottets sammanträde , 117, beslutade arbetsutskottet ge personalenheten i uppdrag att ta fram uppgifter om löneläget för personal inom Kommunal i Bjuvs kommun jämfört med kringliggande kommuner. Vid dagens sammanträde informerade Personalchef Jonny Wedin och PA konsult Maria Carrick om lönerevision 2012 och utfallet i jämförelse med kringliggande kommuner avseende utfallet för lärare, förskollärare samt fritidspedagoger. tackar för informationen och ger personalenheten i uppdrag att kartlägga förmåner (tex friskvård, fria pedagogiska måltider) för den redovisade gruppen i kringliggande kommuner samt att återkomma till arbetsutskottet med information om löneläget för personal inom Kommunal. Ärendet åter arbetsutskottet i april.

6 6 Ksau 49 Ks Förslag till ingångsättningsbeslut av relining i Bjuvs kommun NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) har inkommit med ett underlag med förslag till beslut om igångsättning av relining i Bjuvs kommun. I huvudsak handlar det om förstärkning av befintliga avloppsledningar. Den samlade investeringsutgiften uppgår till kr och finansieras ur det investeringsanslag som kommunfullmäktige fastställt i budget Kapitalkostande för 2014 är beräknad till kr. NSVA AB, förslag till igångsättningsbeslut, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om igångssättning av projektet relining i Bjuvs kommun. beslutar om igångssättning av projektet relining i Bjuvs kommun.

7 7 Ksau 50 Ks Förslag till remissvar på ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Föreligger förslag till svar på remiss från regeringen angående dess förslag till förändringar i i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Regeringen har lämnat förslag (Finansdepartementets promemoria Fi2012/4726) till ändringar i systemet för kommunekonomisk utjämning. I förhållande till Utjämningskommitténs förslag avser ändringarna från regeringen i huvudsak inkomstutjämningen. Regeringen föreslår att de kommuner som har egen skattekraft mellan 115 och 125 % av medelskattekraften får behålla mer av de egna skatteintäkterna. Regeringen bedömer också att förändringar i kostnadsutjämningen bör göras i linje med vad Utjämningskommitté.08 föreslagit. Förslaget har skickats ut på remiss och remisstiden går ut den 22 mars. Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 jan Bjuvs kommuns remissvar går, i linje med Kommunförbundet Skånes svar, ut på att välkomna regeringens bedömning att kostnadsutjämningen bör förändras enligt utjämningskommitténs förslag samt att ifrågasätta grunderna för ändringarna i inkomstutjämningen. Regeringskansliet, skrivelsen Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen förelår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna förslaget till remissvar samt att översända svaret till regeringen. beslutar att godkänna förslaget till remissvar samt att översända svaret till regeringen.

8 8 2013/ Sed Ksau 51 Ks Ändringa av detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79 Storgatan (västra delen) i Billesholm Bjuvs kommun Syftet med planändringen är att ändra användningen för en del av Glasgatan i Billesholm från allmän platsmark för park, med gång- och cykelväg till allmän platsmark för gata. Planändringen syftar till att legitimera befintliga förhållanden som existerar idag. Bakgrunden är att fastighetsägarna till Billesholmsgård 1:79 i detaljplanen för Storgatan (västra delen) i Billesholm inte längre har en in- och utfart i juridisk mening, utan har ersatts av park, med gång- och cykelväg. Planändringen bedöms kunna genomföras med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900 5 kap 7. Tjänsteskrivelse, Gulistan Batak, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Fastighetsförteckning, Enhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att planförslag för detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79, Bjuvs kommun skickas ut på samråd. beslutar att planförslag för detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79, Bjuvs kommun skickas ut på samråd.

9 9 Ksau 52 Ks Ändring av detaljplan 519, stadsplan för del av Billesholms gård 15:1 m fl Syftet med planändringe är att ändra användningen för Dungatan i Billesholm från allmän platsmark för gata till kvartersmark för småindustri. Planändringen föregås av att ägarna till Billesholms gård 15:25 vill förvärva gatumarken till sin fastghet, detta för att bl a underlätta transporter till och från sin verksamhet. Planändringen fenomförs med ett enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900 5 kap 7. Fastighetsregleringsavtal och plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren, som bekostar planändringen. Tjänsteskrivelse, Gulistan Batak, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Fastighetsförteckning, Enhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att planförslag för detaljplan 519, del av Billesholms gård 15:1 m fl, i Billesholm, Bjuvs kommun skickas ut på samråd. beslutar att planförslag för detaljplan 519, del av Billesholms gård 15:1 m fl, i Billesholm, Bjuvs kommun skickas ut på samråd.

10 10 Ksau 53 Ks Planprogram för Valleberga 3:247 m fl, Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten till småhusbostäder i Ekeby, genom att förtäta outnyttjad yta inom tätorten. Huvudsakliga perspektiv för planprogrammet är trygghet för de boende, barn och skola, med en grön profilering. beslutade att dåvarande Miljöoch byggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för Valleberga 3:247 m.fl. för småhustomter, samt att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utreda lämpligt läge för ny gata mellan Södergatan och Allégatan tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott. Tjänsteskrivelse, Gulstan Batak, (denna handling) /Sed Planprogram, Fastighetsförteckning, NSVA, VA-utredning PM, Enhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att förslag till program för Valleberga 3:247 m.fl. i Ekeby, Bjuvs kommun skickas ut på samråd. Revidering Namnet Stengatan saknas i handlingarna i anslutningen till Köpmansgatan, vilket ska revideras. beslutar att reviderat förslag till program för Valleberga 3:247 m.fl. i Ekeby, Bjuvs kommun skickas ut på samråd.

11 11 Ksau 54 Ks Försäljning av Billesholms stationshus, Billesholms gård 1:5 Trafikverket har fått i updrag av regeringen att skyndsamt avveckla byggnader som inte längre behövs för den moderna järnvägen. Trafikverket ser idag inte behov av Billesholms stationshus under överskådlig tid och ställer därför frågan till Bjuvs kommun om kommunen vll köpa byggnaden för samhällsutvecklingsändamål eller för annan orsak. Samhällsutvecklingsenheten bedömer att kommunen i dagsläget inte har behov av stationshuset, men ser positivt på att byggnaden säljs och kommer till användning. Kommunen utgår i sin långsiktigta planering från att Söderåsbanan öppnar upp för passagerartrafik. I detta ingår att stationsområdet med perrong och omgivningar ska vara tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter. På karta med förslag på avstyckningsplan markeras ett område utanför stationshuset. Området strax söder om stationshuset som ingår i avstyckningsplanen är i strid med allmänhetens tillträde till gång- och cykelvägarna och bör justeras om. Vidare innebär försäljningen av stationshuset i Billesholm att en planändring kommer att krävas för att få planenlighet. Trafikverket, skrivelse samt karta Inför försäljningen av Billesholms stationshus, Billesholms gård 1:5, Tjänsteskrivelse, Gulistan Batak, Enhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att meddela Trafikverket att kommunen inte har för avsikt att köpa aktuell fastighet. Vidare vill kommunen uppmärksamma Trafikverket på att förslag till avstyckning står i konflikt med kommunikationsytor och att försäljningen kan komma att kräva en planändring. beslutar uppdraga åt planeringschefen att ta fram information om framtida planer för järnvägstrafik och passage över spårområde för gående samt undersöka hur detta påverkar kommunens eventuella intressen i området.

12 12 Ksau 55 Ks Förslag till igångsättningbeslut av biobäddar på Ekebro avloppsreningsverk Föreligger förslag till igångsättningsbeslut avseende biobäddar på Ekebro avloppsreningsverk. NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) har inkommit med ett udnerlag med förslag till beslut om igångsättning av biobäddar på Ekebro avloppsreningsverk. I huvudsak handlar det om att ersätta befintligt bärarmaterial i biobäddarna som fungerar mycket dåligt idag. Den samlade investeringsutgiften uppgår till kr och den finansieras ur det investeringsanslag som kommunfullmäktige fastställt i budget Avskrivningstiden är 15 år. Kapitalkostnaden för år 1 är beräknad till kr. NSVA AB, förslag till igångsättningsbeslut, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om igångsättning av projektet Ekebro biobäddar. beslutar om ingångsättning av projektet Ekebro biobäddar.

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-02-05 kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) 1(19) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl 08.30-10.30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer