Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl , ajournering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl , ajournering Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer Landin (S), jäv 92 Niklas Svalö (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Stig Lundblad (C) Lars Karlsson (S), 92 Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Krister Bergsten (FP) Malin Olsson (C) Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef, 96, 98 Susan Elmlund, sekreterare Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Alf Nilsson (S) Ninnie Lindell (M) Margit Johansson (M) Bea Lundh (M) Göran Claesson (SD) Maria Berglund (KD) Sven-Ingvar Blixt (FP) Göran Claesson (SD) Tid och plats Justerade paragrafer Kommunalkontoret, kl Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Justerare Ulrika Thulin (S)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ks Fastställande av dagordning... 4 Ks 91 Ks Förslag till reviderad driftbudget för 2015 med anledning av fördelning av reserverade medel för 2015 års löneöversyn... 5 Ks 92 Ks Årsredovisning 2014 för Bjuvs Samordningförbund... 6 Ks 93 Ks Förslag till reglemente för kommunstyrelsen... 7 Ks 94 Ks Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen... 9 Ks 95 Ks Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun Ks 96 Ks Förslag att försälja del av Bjuvstorp 9:13 (Rudolfska) Ks 97 Ks Förvärv av Skromberga 1:36 och 1:102 Ekeby Ks 98 Ks Begäran om tilläggsanslag för flyttning av jordmassor vid Utsiktsvägen och intilliggande tomter Ks Delegationsärenden... 18

4 4 Ks 90 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad Ordförande föreslår att ärende 12 Anmälningar utgår. beslut beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes förslag till ändring.

5 5 Ks 91 Ks Förslag till reviderad driftbudget för 2015 med anledning av fördelning av reserverade medel för 2015 års löneöversyn Sammanfattning Ekonomiavdelningen har i samråd med personalavdelningen upprättat förslag till fördelning av i 2015 års budget reserverade medel för löneöversynen De driftbudgetramar för 2015 som kommunfullmäktige fastställde den 30 oktober 2014 grundade sig på lönenivån för Denna nivå gällde t o m den 31 mars På finansförvaltningen har medel reserverats för höjning av lönerna från den 1 april Denna löneöversyn är nu avslutad och ett förslag till fördelning av medlen har upprättats av ekonomiavdelningen i samråd med personalavdelningen. Beslutsunderlag Tjänstskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Kenneth Jönsson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen fördelning av medel för 2015 års löneöversyn i 2014 års budget samt att fastställa nya driftbudgetramar i enlighet med beslutsunderlaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen fördelning av medel för 2015 års löneöversyn i 2014 års budget samt att fastställa nya driftbudgetramar i enlighet med beslutsunderlaget. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 102 s förslag till fullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen fördelning av medel för 2015 års löneöversyn i 2014 års budget samt att fastställa nya driftbudgetramar i enlighet med beslutsunderlaget.

6 6 Ks 92 Ks Årsredovisning 2014 för Bjuvs Samordningförbund Sammanfattning Årsredovisning för Bjuvs Samordningsförbund inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport avseende verksamhetsåret 2014 har inkommit till Bjuvs kommun. Det kan noteras att slogs förbundet samman med Åstorps Samordningförbund och ingår nu i Söderåsens Samordningsförbund. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Kenneth Jönsson, Skrivelse, Trafikverket, Jäv Christer Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Bjuvs Samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Bjuvs Samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 112 Jäv Christer Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. s förslag till fullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Bjuvs Samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2014.

7 7 Ks 93 Ks Förslag till reglemente för kommunstyrelsen Sammanfattning Fullmäktige beslutade , 39, att anta Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer. och nämnderna kommer sedan att ha, förutom detta övergripande reglemente, styrelse/nämndsspecifika reglementen. reglemente reviderades senast I förslag till nytt reglemente är kursiv text från kommunstyrelsens nuvarande reglemente med vissa omformuleringar. Resten av texten kommer från SKL:s dokument Reglemente för styrelsen och övriga nämnder del A som berör kommunstyrelsens uppdrag. Beslutsunderlag s reglemente, 2006 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Revidering Ordförande föreslår att följande revideringar görs: 16: har hand om ändras till har ansvar för 17: ska ha hand om ändras till har ansvar för Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen (reviderat ) att gälla från Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen (reviderat ) att gälla från Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 103 Yrkande Bert Roos (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

8 8./. s förslag till fullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen (reviderat ) att gälla från beslutar även att Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer ska biläggas protokollet.

9 9 Ks 94 Ks Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen Sammanfattning Fullmäktige beslutade , 39, att anta Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser i Bjuvs kommun. och nämnderna kommer sedan att ha, förutom dessa övergripande principer, styrelse/nämndsspecifika delegationsordningar. s delegationsordning är från 2006 men vissa revideringar har gjorts sedan dess, till exempel har delen som avser kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt reviderats senast Delegat är i princip genomgående kommunchef (förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning) med rätt till vidaredelegation. Kommunchefens vidaredelegation kommer att dokumenteras och sedan biläggas delegationsordningen. Beslutsunderlag s delegationsförteckning, 2006 Revideringar av 2006 års delegationsordning Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från , under förutsättning att fullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att punkt 67 kompletteras med och förvaltningschefer. Ninnie Lindell (M) yrkar att punkterna 44, 45, 46, 54, 57 och 68 kompletteras med s 2:e vice ordförande i samråd med kommunchef. Ajournering Niklas Svalö (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. Sammanträdet ajourneras Arbetsutskottet beslutar att ajournera sammanträdet kl Sammanträdet återupptas Arbetsutskottet beslutar att återuppta sammanträdet kl

10 10 Proposition Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande rörande punkt 67 och finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet. Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande rörande punkterna 44, 45, 46, 54, 57 och 68, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen delegationsordning (reviderad ) för kommunstyrelsen att gälla från , under förutsättning att fullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen. Reservation Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 104 Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att punkterna 44, 45, 46, 54, 57 och 68 kompletteras med s 2:e vice ordförande i samråd med kommunchef. Proposition Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande rörande punkterna 44, 45, 46, 54, 57 och 68, och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. s beslut beslutar att anta föreslagen delegationsordning (reviderad ) för kommunstyrelsen att gälla från , under förutsättning att fullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen. Reservation Ninnie Lindell (M), Margit Johansson (M) och Bea Lundh (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

11 11 Ks 95 Ks Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun Sammanfattning Under 2015 (med tyngdpunkt under hösten) kommer Bjuvs kommuns fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gå över från möteshandlingar i papper till digitala möteshandlingar. Detta innebär att de förtroendevalda kommer att få låna en läsplatta från Bjuvs kommun och det har därför tagits fram Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun. I reglerna framgår det ansvar som den förtroendevalda har när det gäller lånet av läsplattan och vad den får användas till. Här finns också information om bakgrunden till PuL:s (personuppgiftslagen) rättsregler avseende behandling av personuppgifter i elektronisk form. Beslutsunderlag Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun, Tjänsteskrivelse, Göran Skoog och Susan Elmlund, Ordförandes till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta anta Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun Dokumentet gäller omedelbart efter kommunstyrelsens beslut justerats. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun. Dokumentet gäller omedelbart efter kommunstyrelsens beslut justerats. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 113 s beslut beslutar anta Regler för förtroendevaldas lån av läsplattor i Bjuvs kommun. Dokumentet gäller omedelbart efter kommunstyrelsens beslut justerats.

12 12 Ks 96 Ks Förslag att försälja del av Bjuvstorp 9:13 (Rudolfska) Sammanfattning Kommunen äger fastigheten Bjuvstorp 9:13. Fastigheten är på ca 2,5 ha. Bostadsbyggnaden är i 1½ plan med byggår ca Total byggnadsarea är ca 130 kvm. På fastigheten finns förrådsbyggnader på totalt ca kvm fördelat på 4 byggnader. Byggnaderna som finns på fastigheten är i stort behov av renovering. Det finns ingen förvaltning som har signalerat att man har behov av denna typ av fastighet (byggnader inkl. mark). Fastighetsavdelningens bedömning är att det inte finns någon verksamhet inom kommunen som är intresserad av att förhyra byggnaderna samt ta ansvar för marken. Fastighetsavdelningen vill med anledning av detta få i uppdrag att sälja fastigheten. Öppna verksamheten lånar idag delar av byggnaderna. Fastighetsavdelningen kommer att föra en dialog med dem för att hitta en långsiktig lösning. Det bokförda värdet är kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Mikale Bruselius, Ordförandes förslag till tekniska utskottets beslut Ordföranden föreslår tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att försälja del av fastigheten, Bjuvstorp 9:13. Tekniska utskottets beslut Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att försälja del av fastigheten, Bjuvstorp 9:13. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s tekniska utskott, , 25 Ajournering Niklas Svalö (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. Sammanträdet ajourneras beslutar att ajournera sammanträdet kl

13 13 Sammanträdet återupptas beslutar att återuppta sammanträdet kl Ordförandes förslag Ordförande föreslår att del av stryks i förslaget till beslut. Yrkande Alf Nilsson (S) och Stig Lundblad (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att försälja fastigheten, Bjuvstorp 9:13.

14 14 Ks 97 Ks Förvärv av Skromberga 1:36 och 1:102 Ekeby Sammanfattning Behov finns av mark för bostäder i Ekeby. Kommunen har därför förhandlat med Skromberga Arbetares Byggnadsförenings UPA i Ekeby om förvärv av Folkts Hus-fastigheten med tillhörande mark. Fastigheterna Skromberga 1:36 och 1:102 har en total areal om m². Fastigheterna är belägna relativt centralt i Ekeby med bra läge nära skola och kommunikationer. Kommunen har förhandlat med fastighetsägaren och kommit överens om att förvärva fastigheterna för en summa om kr, med ett avdrag på kr utgörande full ersättning för eventuella brister och fel i fastigheten och dess byggnader. Kommunen kommer därigenom att betala kr kontant. Beslutsunderlag Tjänstskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Förslag till köpekontrakt Skromberga 1:36 och 1:102 Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ett köpevtal med Skromberga Arbetares Byggnadsförenings UPA varigenom Bjuvs kommun förvärvar Skromberga 1:36 och 1:102 för kr, samt att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras respektive ersättare att underteckna köpeavtalet för kommmunens räkning. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar avslag till ordförandes förslag. Stig Lundblad (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Ninnie Lindells (M) yrkande, och finner att arbetsutkottet beslutar enligt ordförandes förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

15 15 att tillstyrka ett köpevtal med Skromberga Arbetares Byggnadsförenings UPA varigenom Bjuvs kommun förvärvar Skromberga 1:36 och 1:102 för kr, samt att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras respektive ersättare att underteckna köpeavtalet för kommmunens räkning../. Reserveration Ninnie Lindell (M) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 108 Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förlag. s förslag till fullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ett köpevtal med Skromberga Arbetares Byggnadsförenings UPA varigenom Bjuvs kommun förvärvar Skromberga 1:36 och 1:102 för kr, samt att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras respektive ersättare att underteckna köpeavtalet för kommmunens räkning. Reservation Ninnie Lindell (M), Margit Johansson (M), Bea Lundh (M) och Göran Claesson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

16 16 Ks 98 Ks Begäran om tilläggsanslag för flyttning av jordmassor vid Utsiktsvägen och intilliggande tomter Sammanfattning I samband med exploatering av Brogårdaområdet lades det upp vallar med en jord, en blandning av lera och matjord dels längs med Utsiktsvägen men också på tomter. Dessa vallar bör tas bort dels för att boende ska få den utsikt som lovats men också för att öka intresset för de tomter som finns kvar till försäljning. Totalt rör det sig om ca m3 jordmassa. Gata/parkavdelningen har undersökt olika alternativ för att ta bort jordmassorna. 1. Att köra flytta massorna till förlängningen av Ågatan och börja skapa ett rekreationsområde ner mot Vegeå. Kostnaden beräknad till kr 2. Att lägga ut massorna på fältet utanför Utsiktsvägen. Marken ägs inte av kommunen utan av Bjuvs bostäder. Kommunen har fört dialog med Bjuvs bostäder och de har gett sitt medgivande om att kommunen kan få använda marken. Kostnaden beräknad till kr Både alternativen kräver dispens från strandskyddet. Gata/parkavdelningen har undersökt frågan och kan inte se att detta ska vara något hinder att få denna dispens. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Stefan Sjölin, Ordförandes förslag till tekniska utskottets beslut Ordföranden föreslår tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anslå kronor i tilläggsanslag för att flytta jordmassorna som ligger på inom exploateringsområdet Brogårda av Kommunfullmäktige. Tekniska utskottets beslut Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anslå kronor i tilläggsanslag för att flytta jordmassorna som ligger på inom exploateringsområdet Brogårda av Kommunfullmäktige.

17 17 Beslutsunderlag kommunstyrelsen s tekniska utskott, , 28 Ordförandes förslag Ordförande föreslår att förslaget till beslut ändras till : föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå kronor i tilläggsanslag för att flytta jordmassorna som ligger inom exploateringsområdet Brogårda (Utsiktsvägen och Slutstycket), projekt 172 Brogårda 8:4/Slutstycket s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå kronor i tilläggsanslag för att flytta jordmassorna som ligger inom exploateringsområdet Brogårda (Utsiktsvägen och Slutstycket), projekt 172 Brogårda 8:4/Slutstycket.

18 18 Ks 99 Delegationsärenden 1) Ordförandebeslut enligt kommunstyrelsens delegering , 13: omsättning av lån hos Kommuninvest i Sverige AB Meddelas och lägges till handlingarna

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00 Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl 13.00-13.55, 14.00-15.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer