Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58 Kjell-Åke Johnsson (S), jäv del av 58 Bo-Göran Börjesson (S), 58 Martin Fridehjelm (S), del av 58 Ninnie Lindell (M), jäv del av 58 Sven-Ingvar Blixt (FP), ordf 58 Marie Hammar (C) Urban Berglund (KD), jäv del av 58 Allan Jönsson (-) Gert Fridh (SD) Lisbeth Madsen (M), jäv del av 58 Nils Nilsson (C), del av 58 Roger Strömpers (-), del av 58 Övriga närvarande Ersättare Bo-Göran Börjesson (S) Martin Fridehjelm (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (M) Nils Nilsson (C) Roger Strömpers (-) Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog, kommunarkitekt, 51 Susan Elmlund, sekreterare Justering Justerare Tid och plats Ninnie Lindell (M) 50-57, 59-60, Nils Nilsson (C) 58 Kommunkansliet kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP) Justerande Ninnie Lindell (M) Nils Nilsson (C)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ks Fastställande av dagordning... 4 Ks 51 Ks Information om Vision 2020 för Bjuvs kommun... 5 Ks 52 Ks Förslag till budgetskrivelse för för kommunstyrelsens verksamheter... 6 Ks 53 Ks Åresredovisning, verksamhetsuppföljning och revisionsberättelse 2013 för Söderåsens miljöförbund... 7 Ks 54 Ks Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen med Region Skåne... 8 Ks 55 Ks Revidering av delegationsordning för utskottet för arbete och tillväxt Ks 56 Ks Räddningstjänst, uppräkning av timtaxa för tillsyn och tillståndsgivning Ks 57 Ks Räddningstjänst, uppräkning av Skåne-Blekinge brandbefälsförenings prislista Ks 58 Ks Styrdokument för förtroendevalda i Bjuvs kommun Ks 59 Ks Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten Ks Anmälningar... 19

4 4 Ks 50 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på kompletterad dagordning daterad beslut beslutar enligt föreslagen dagordning.

5 5 Ks 51 Ks Information om Vision 2020 för Bjuvs kommun Sammanfattning Kommunchef Christer Pålsson och kommunarkitekt Göran Skoog informerade om arbetet med Vision 2020 för Bjuvs kommun. s beslut beslutar att tack för informationen och lägger den för dagen till handlingarna.

6 6 Ks 52 Ks Förslag till budgetskrivelse för för kommunstyrelsens verksamheter Föreligger förslag till budgetskrivelse med verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser för perioden avseende alla delar av kommunstyrelsens verksamheter.. Förvaltningen har tagit fram underlag för budgetberedningen avseende kommunstyrelsernas verksamhet exklusive Arbete och tillväxt. I skrivelsen tas upp de verksamhetsförändringar som väntas under perioden samt deras ekonomiska konsekvenser. Utskottet för arbete och tillväxt har tagit fram underlag för sin verksamhet och beslutade vid sammanträdet , 32, att överlämna det till kommunstyrelsens budgetberedning. Beslutsunderlag Skrivelsen Budgetskrivelse Verksamhetsförändringar och deras ekonomiska konsekvenser underlag och analys inför budgetberedning, Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Tjänsteskrivelse med bilaga, Carina Järold Mattsson, s utskott för arbete och tillväxt, , 32 s arbetsutskott, , 83 Utskottet för arbete och tillväxts beslut Utskottet för arbete och tillväxt beslutar godkänna budgetsrkivelsen för samt överlämna skrivelsen till kommunstyrelsens budgetberedning. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsens budgetberedning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsens budgetberedning. s beslut beslutar att överlämna skrivelserna till kommunstyrelsens budgetberedning.

7 7 Ks 53 Ks Åresredovisning, verksamhetsuppföljning och revisionsberättelse 2013 för Söderåsens miljöförbund Sammanfattning Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin ekonomi för året Beslutsunderlag Årsredovisning, Söderåsens miljöförbund 2013, samt revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2013 Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2013 avseende Söderåsens miljöförbund samt tillstyrka att direktionen i sin helhet beviljas ansvarsfrihet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2013 avseende Söderåsens miljöförbund samt tillstyrka att direktionen i sin helhet beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 85 s förslag till kommunfullmäktiges beslut s föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2013 avseende Söderåsens miljöförbund samt tillstyrka att direktionen i sin helhet beviljas ansvarsfrihet.

8 8 Ks 54 Ks Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen med Region Skåne Sammanfattning Förslag till överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av de överlåtna uppgifterna gällande färdtjänst från den 1 januari 2015 föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Skrivelse från Region Skåne, genom Skånetrafiken, med erbjudande om överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen inklusive förslag till överenskommelse Kommunförbundet Skånes beredning av förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna färdtjänstuppgifter Ärendet Enligt lag (1997:736) om färdtjänst (färdtjänstlagen) och lag (1997:735) om riksfärdtjänst (riksfärdtjänstlagen), ansvarar kommunen för att kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Kommunen får, efter särskild överenskommelse, överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Efter ett överlåtande ansvarar den regionala kollektivtrafikmyndigheten för tillståndsprövning, och anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen. Målsättningen är att en stor del av de resor, som idag sker med färdtjänst och sjukresor, skall göras i den allmänna kollektivtrafiken. I syfte att sammanföra all kollektivtrafik till en gemensam huvudman, överlät de nordväst-skånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken från och med juli månad år Perstorps kommun gjorde detsamma från och med den 1 oktober Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och har sedan den 1 juli 2007 haft ansvaret att utforma färdtjänsten i Bjuvs kommun. Enligt den överenskommelsen förbinder sig Bjuvs kommun, att utge ett årligt bidrag för att täcka det underskott som uppstår med anledning av verksamheten. Region Skåne ansvarar för färdtjänst i 23 av Region Skånes 33 kommuner, ca resor totalt per dag.

9 9 Målet med tidigare överenskommelser, var att samtliga kommuner i Skåne, skulle ha överlåtit sina uppgifter senast den 31 december 2013, och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet. Om förutsättningar för Region Skåne att besluta om finansiering av verksamheten via eget skatteunderlag, inte förelåg per den 31 december 2013, ska parterna uppta förhandlingar för att säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten, från och med den 1 januari 2015, fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. Om parterna inte kommer överens, återgår samtliga överlåtna uppgifter till kommunen per den 1 januari Region Skåne är huvudman för buss- och tågtrafik i Skåne. Sedan flera år pågår ett medvetet arbete, med att göra kollektivtrafiken användbar även för personer som har funktionsnedsättning, och som i huvudsak är beroende av färdtjänst. Syftet är att minska behovet av särskilt anordnade transporter till vilka färdtjänst och sjukresor hör. Samhällets kostnader för färdtjänsten kan begränsas, genom att fler kan resa med buss och tåg eller vid längre resor, en kombination av färdtjänst och buss respektive tåg. Om kostnaderna för såväl kollektivtrafik som färdtjänst och sjukresor åvilar samma huvudman, ökar drivkraften att erbjuda resenären det färdsätt, som tillmötesgår dennes behov, och som samtidigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för samhället. Fram till år 2030 beräknas färdtjänstresorna öka med 27 procent eller cirka resor i Region Skåne. I genomsnitt motsvarar det nya resor per år. Genom åtgärder som varaktigt ökar användbarheten till buss- och tågtrafiken även för kunder med funktionsnedsättning, är ett rimligt mål att antalet färdtjänstresor har en ökningstakt som endast är 25 procent av vad som annars skulle bli fallet. Sammanlagt har 23 av Skånes 33 kommuner, har överlåtit verksamheten till Region Skåne, och denna verksamhet finansieras genom årliga bidrag från kommunerna. Avtalen har förlängts och gäller t o m december månad år Inför eventuell ytterligare förlängning, har en översyn gjorts av de tidigare avtalen. Dessa var tänkta att vara av tillfällig karaktär, till dess att en skatteväxling var möjlig, så att Region Skåne kunde finansiera verksamheten med egna medel. Överenskommelsen utgår från att kommunerna sedan tidigare överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, och att parterna nu behöver teckna avtal om fortsatt finansiering. Syftet är att säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten från och med de 1 januari 2015, fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. Överenskommelsen föreslås gälla tills vidare med 24 månaders uppsägning.

10 10 Till överenskommelsen har lagts till förtydligande av överlåtelsens art och omfattning, samt bestämmelser om samråd på olika nivåer. Politiskt samråd, tjänstemannasamråd samt verksamhetsdialog föreslås. Det bidrag kommunen betalar till regionen, utgår från den kostnad kommunen hade vid tidpunkten för överlåtelsen. I avtalet regleras att parterna är överens om, att såväl modell som nivåer bör ses över, för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Parterna förbinder sig att aktivt medverka i översynen. Målsättningen är att översynen ska vara klar inom 36 månader från avtalsstart. Kollektivtrafiknämnden har den 3 mars 2014 förslagit regionstyrelsen, föreslå regionfullmäktige att införa fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne, för färdtjänstlegitimerade kunder, i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. Målsättningen är att detta ska vara infört senast den 1 januari Ett eventuellt återtagande av ansvaret, för färdtjänsten från Region Skåne för att utforma färdtjänsten i egen regi, kommer sannolikt att öka kostnadsnivån med minst 30 procent fram till år Kostnaden för att upphandla färdtjänsten i egen regi kan beräknas till ca kronor, om inte kompetensen för en sådan upphandling finns inom kommunen. I övrigt måste också kommunen upphandla beställningscentral, och skaffa kompetens gällande handläggning för frågor om tillstånd till färdtjänst. En enda huvudman för såväl färdtjänst som sjukresor kan, trots potentiell ökad efterfrågan på färdtjänst, säkerställa fortsatt hög servicenivå till resenären, genom att användningen av samhällets skattefinansierade transportresurser kan effektiviseras. Detta kommer troligtvis att leda till en lagändring, där Region Skåne kommer att ta hela trafikhuvudmannaskapet. Region Skåne har underhand meddelat att vissa resor som gått under beteckningen färdtjänstresor, men som inte är färdtjänstresor enligt Regionens tolkning, kommer ej att ske i regionens regi längre. Ett klarläggande har begärts från Regionen om vad detta gäller från de samarbetande kommunerna i nordväst. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

11 11 Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar att beslutstexten ändras till: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fortsatt finansiering av till Region Skåne överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Proposition Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Sven Yngve Perssons (M) yrkande och finner att arbetsutskottet besluta enligt ordförandes förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Reservation Sven Yngve Persson (M) och Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 85 Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att beslutstexten ändras till: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fortsatt finansiering av till Region Skåne överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Allan Jönsson (-) och Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till Ninnie Lindells (M) förslag. Urban Berglund (KD), Christer Landin (S), Bert Roos (S), Kjell-Åke Johnsson (S), Alf Nilsson (S) och Marie Hammar (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ninnie Lindells (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens besluta enligt arbetsutskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

12 12 Reservation Ninnie Lindell (M) och Lisbeth Madsen (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

13 13 Ks 55 Ks Revidering av delegationsordning för utskottet för arbete och tillväxt Sammanfattning Översyn och förändringar har gjorts för att överensstämma med den nya organisationen sedan Efter samråd med länsstyrelsen i Skåne har även förändringar gjorts i delegationen beträffande alkohollagen. Föreligger delegationsordning för Avdelningen för arbete och tillväxt (F)med förändringar i kursiv stil. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Carina Järold Mattsson, Delegationsordning, Arbete och tillväxt (F) Utskottet för Arbete och tillväxt beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar godkänna delegationsordningen för avdelningen för arbete och tillväxt (F) innehållande socialtjänst för vuxna, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning samt överlämna delegationsordningen till kommunstyrelsen. s beslut beslutar godkänna delegationsordningen för avdelningen för arbete och tillväxt (F), reviderad , innehållande socialtjänst för vuxna, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning.

14 14 Ks 56 Ks Räddningstjänst, uppräkning av timtaxa för tillsyn och tillståndsgivning Sammanfattning Förslaget innebär en uppräkning av timtaxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt timtaxa och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Arbetskostnadsindex för tjänstemän som rekommenderas av SCH för kommunal verksamhet är 2,86%. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att man beräknar uppräkningen efter arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånaden september 2013 vilket innebär en förändring av timtaxorna från 841 kr/ år 2013 till 865 kr/tim. Taxorna föreslås börja gälla Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Christer Nilsson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta ny timtaxa för tillsyn samt tillståndsgivning med en timkostnad på 865 kr/tim, samt att den nya taxan träder i kraft Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta ny timtaxa för tillsyn samt tillståndsgivning med en timkostnad på 865 kr/tim, samt att den nya taxan träder i kraft Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 88 s förslag till kommunfullmäktiges beslut förslår kommunfullmäktige besluta att anta ny timtaxa för tillsyn samt tillståndsgivning med en timkostnad på 865 kr/tim, samt att den nya taxan träder i kraft

15 15 Ks 57 Ks Räddningstjänst, uppräkning av Skåne-Blekinge brandbefälsförenings prislista 2014 Sammanfattning Varje år utger Skåne-Blekinge brandbefälsförening en uppräknad prislista för varor och tjänster. Tanken är att man ska samordna räddningstjänsternas debitering. För antagande ligger Skåne-Blekinge brandbefälsförenings prislista för I specifika avtal kan andra överenskommelser ha träffats för debitering av varor och tjänster. Skåne-Blekinges prislista kan gälla där avtal med samverkanspartner saknas. Beslutsunderlag Prislista Skåne-Blekinge brandbefälsförening 2014 Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Christer Nilsson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta Skåne-Blekinges brandförsvarsförenings prislista, samt att den nya taxan träder i kraft Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta Skåne-Blekinges brandförsvarsförenings prislista, samt att den nya taxan träder i kraft Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 89 s förslag till kommunfullmäktiges beslut förslår kommunfullmäktige besluta att anta Skåne-Blekinges brandförsvarsförenings prislista, samt att den nya taxan träder i kraft

16 16 Ks 58 Ks Styrdokument för förtroendevalda i Bjuvs kommun Vid fullmäktiges sammanträde , 112, tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att se över den politiska organisationen. Gruppen har bestått av representanter för de partier som är representerade i fullmäktige; sammankallande Stefan Svalö (S), Anders Svensson (V), Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Krister Bergsten (FP), Sven Yngve Persson (M), Anette Roos (MP) och Allan Jönsson (-), tidigare (SD). Arbetsgruppen har träffats vid sex tillfällen och arbetet har resulterat i fyra styrdokument för de förtroendevalda i Bjuvs kommun: Regler för partistöd i Bjuvs kommun Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun Regler för politiska partiers användande av kommunens sammanträdesrum och samlingslokaler Regler för teknisk utrustning till presidier Dokumenten har sammanställt av kommunsekreteraren och föreslås gälla från Beslutsunderlag Kommunfullmäktige, , 112 Regler för partistöd i Bjuvs kommun Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun Regler för politiska partiers användande av kommunens sammanträdesrum och samlingslokaler Regler för teknisk utrustning till presidier Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, Ordförandes förslag till arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta anta följande styrdokument för förtroendevalda att gälla från : Regler för partistöd i Bjuvs kommun Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun Regler för politiska partiers användande av kommunens sammanträdesrum och samlingslokaler Regler för teknisk utrustning till presidier Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.

17 17 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta anta följande styrdokument för förtroendevalda att gälla från : Regler för partistöd i Bjuvs kommun Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun Regler för politiska partiers användande av kommunens sammanträdesrum och samlingslokaler Regler för teknisk utrustning till presidier Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 90 Jäv 12 i Regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun omfattar månadsarvoden vilket gör att följande personer anmäler jäv och inte deltar i beslutet rörande 12: Kjell-Åke Johnsson (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Bert Roos (S), Lars Karlsson (S), Niklas Svalö (S), Ninnie Lindell (M), Lisbeth Madsen (M), Stig Lundblad (M) samt Urban Berglund (KD). s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår fullmäktige besluta anta följande styrdokument för förtroendevalda att gälla från : Regler för partistöd i Bjuvs kommun Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun Regler för politiska partiers användande av kommunens sammanträdesrum och samlingslokaler Regler för teknisk utrustning till presidier

18 18 Ks 59 Ks Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten Sammanfattning Föreligger förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten med en rekommendation från direktionen för kommunalförbundet till kommunerna att anta den reviderade förbundsordningen att gälla fr.o.m Kommunalförbundets direktion har gjort bedömningen att förbundsordningen och reglementet behöver revideras på flera punkter. Dels handlar det om redaktionella ändringar och dels om kompletterande nytillkommen text. Beslutsunderlag Skrivelse, Förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten Utdrag, protokoll direktionens sammanträde Rekommendation om att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 91 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten.

19 19 Ks 60 Anmälningar 1) Ks Synpunktshantering ) Ks Uppräkning av taxa för brandskyddskontroll och sotning i Bjuvs kommun fr o m ) Ks Kultur- och fritidsnämnden 25: ekonomisk uppföljning ) Ks Byggnadsnämnden 60: Förslag till budget 2015, plan ) Ungdomsfullmäktige, protokoll, ) Ungdomsfullmäktige, protokoll, ) Ks Vård- och omsorgsnämnden 32: införande av LOV (lagen om valfrihet) inom vård och omsorg i Bjuvs kommun 8) Ks Söderåsens miljöförbund, samrådsmöte medlemskommunerna, ) Ks Svalövs kommun, kommunfullmäktige 50: Söderåsens miljöförbund årsredovisning ) Ks Svalövs kommun, kommunfullmäktige 51: Medelpunkten årsredovisning ) Ks Uppsägning av ramavtal om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne Nordväst

20 20 12) Ks Skåne Nordväst: årsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut ) s arbetsutskott, protokoll, ) s utskott för arbete och tillväxt, protokoll, ) Ks Söderåsens miljöförbund, protokoll, ) Ks Skåne Nordväst kollektivtrafikgrupp, protokoll, ) Ks NSR, protokoll, ) Ks NSR, protokoll, ) Ks NSR Produktion AB, protokoll, ) Ks NSR Produktion AB, protokoll, Meddelas och lägges till handlingarna

Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild bilaga

Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild bilaga 1(20) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sida 1(23) PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl

Sida 1(23) PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 1(23) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 13.30-17.20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S) Christer Landin (S), 79-91, del av 92 Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunkansliet 2014-02-17 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-02-17 kl 15.00 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-9.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, 14-17 Anders Månsson (S), ordf 11-13 Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning

Administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 1(18) Plats och tid Varagårdsskolans aula Bjuv, torsdagen den 31 mars 2016 kl 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(9) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.00 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kommunalkontoret, kl 15.00

Kommunalkontoret, kl 15.00 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (7) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 21 september 2016 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (8) Plats och tid Blosset, onsdagen den 23 mars 2016 kl 13:30 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S), jäv 102 Christer Landin (S) Sven-Ingvar Blixt (FP) Bertil Olsson (M), 92-97, 101, 103, går 11.

Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S), jäv 102 Christer Landin (S) Sven-Ingvar Blixt (FP) Bertil Olsson (M), 92-97, 101, 103, går 11. 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S), jäv 102 Christer Landin (S)

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(19) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.30 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Carina Järold-Mattsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(36) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 28 april 2016 kl 19:00-21:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (L), för Alf Nilsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Jenny Hjälte (V)

Sven-Ingvar Blixt (L), för Alf Nilsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Jenny Hjälte (V) 1 (26) Plats och tid Gruesalen Bjuv, onsdagen den 12 oktober 2016 kl 09:00-11:00 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande 1 (21) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande, jäv 61, 65 Christer Landin (S), vice ordförande, jäv 63, ordförande 61,

Läs mer

Kommunalkontoret kl 15.00

Kommunalkontoret kl 15.00 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5 2015-01-21 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-01-21 kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin

Läs mer

PROTOKOLL Mejerigatan 1, Gruesalen Christer Landin (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Mejerigatan 1, Gruesalen Christer Landin (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(15) Plats och tid Mejerigatan 1, Gruesalen 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christer Landin (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Kjell Åker Johnsson (S) Lars Karlsson (S)

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S)

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstegörande ersättare AME 13.30 15.00 Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Göran Skoog, tf kommunchef Jarl Gustavsson, planeringschef, 108-111 Susan Elmlund, sekreterare

Göran Skoog, tf kommunchef Jarl Gustavsson, planeringschef, 108-111 Susan Elmlund, sekreterare 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.15 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), jäv 112 Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Bladet, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Susanne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30 15.45 Christer Landin (S), ordförande Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Alf Nilsson

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sida 1(21) PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl

Sida 1(21) PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 1(21) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande, jäv 96, 98 Christer Landin (S), ordförande 96, 98 Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

Helena Holmgren, miljöchef, 2. Kommunkansliet kl 15.00

Helena Holmgren, miljöchef, 2. Kommunkansliet kl 15.00 1(36) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.45 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Rune Ahlberg,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40 1(12) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Blosset, Almliden

PROTOKOLL Blosset, Almliden 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.15 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 14.04-16.04 1 (20) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Marianne

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Kommunkansliet, 2015-04-13 kl 10.00

Kommunkansliet, 2015-04-13 kl 10.00 1(30) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Niklas

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.30 14.45 Beslutande Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Anna Berg von Linde (M) Ingrid Ekström (SD)

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 172 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-20.15 Beslutande Nils Göran Nilsson, ordförande (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Birgitta Brodin (s) Ronny Sandberg (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer