PROTOKOLL Blosset, Almliden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30"

Transkript

1 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Marona Bohman, sekreterare Carina Järold-Mattsson, avdelningschef Mikael Bogarve, enhetschef Sara Holmberg Lars-Erik Larsson Åke Svärd Ulrika Thulin, Omedelbar justering, Blosset /MB, 25 26/MB Sekretess Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marona Bohman Christer Landin Ulrika Thulin

2 2(10) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Utskottet för arbete och tillväxt Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Avdelningen för Arbete och tillväxt, Almgatan 2, Bjuv Underskrift

3 3(10) Kuat 19 Fastställande av dagordning beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar att godkänna dagordningen.

4 4(10) Kuat 20 Månadsuppföljning - försörjningsstöd Dnr KS Sammanfattning Enhetschefen Mikael Bogarve informerar om månadsuppföljningen. Utskottet för arbete och tillväxt förslag till beslut är att tacka för informationen samt lägga informationen till handlingarna. beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar att tacka för informationen samt lägga informationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Diariet

5 5(10) Kuat 21 Information om KAA, Kommunens aktivitetsansvar Dnr KS Sammanfattning Enhetschef Sara Holmberg informerar om kommunens aktivitetsansvar. Utskottet för arbete och tillväxt förslag till beslut är att tacka för informationen samt lägga informationen till handlingarna. beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar att tacka för informationen samt lägga informationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Diariet

6 6(10) Kuat 22 Finansiering, Kraftsamling för ungdomar , Ungdomsjobb Dnr KS Sammanfattning Tidigare beslutad insats, kraftsamling för ungdomar, för att motverka långtidsarbetslöshet bland ungdomar tog fasta på att uppkomna kostnader i samband med anställningarna skulle belasta respektive verksamhet. Nytt förslag föreligger i syfte att genomföra ungdomssatsningen inom Bjuvs kommun som arbetsgivare. Det nya förslaget tar fasta på att kostnaderna för anställningen efter särskilt anställningsstöd (SAS) från arbetsförmedlingen som uppgår till 5000 kr/individ och månad och skall bekostas genom anslag från kommunstyrelsen. Ungdomsplatserna skall hanteras administrativt av avdelningen för arbete och tillväxt där rekryteringen föregås av att kontakt tas med respektive arbetsplats och följer i övrigt sedvanlig rekryteringsgång. Tillsättningen av ungdomsplatserna kommer tidigast igång 1 juni 2015 varefter 1 års anställning med särskilt anställningsstöd (SAS) påbörjas. Kostnaden för 2015 beräknas till 500 tkr och för tkr förutsatt att samtliga 20 platser tillsätts under Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Överenskommelse Arbetsförmedlingen Förvaltningen föreslår Utskottet för arbete och tillväxt besluta föreslå tillskjuta medel till respektive förvaltning i enlighet med kostnaderna för anställning av ungdomar med särskilt anställningsstöd inom ramen för Kraftsamling för ungdomar beslutar Förvaltningen föreslår Utskottet för arbete och tillväxt besluta föreslå tillskjuta medel till respektive förvaltning i enlighet med kostnaderna för anställning av ungdomar med särskilt anställningsstöd inom ramen för Kraftsamling för ungdomar Beslutet expedieras till: - - Diariet

7 7(10) Kuat 23 Information om verksamhetsöversyn för ökad samverkan, genomlysning. Dnr KS /MB Sammanfattning Rektor Lars-Erik Larsson från Futurum informerar om kommunens aktivitetsansvar. Utskottet för arbete och tillväxt förslag till beslut är att tacka för informationen och tar utredningen som grund i det fortsatta arbetet med mål och utveckling. beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar att tacka för informationen och tar utredningen som grund i det fortsatta arbetet med mål och utveckling. Beslutet expedieras till: Diariet

8 8(10) Kuat 24 Avdelningschefen för arbete och tillväxt informerar Sammanfattning Avdelningschefen Carina Järold Mattsson informerar. Utskottet för arbete och tillväxt förslag till beslut är att tacka för informationen samt lägga informationen till handlingarna. beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar att tacka för informationen samt lägga informationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Diariet

9 9(10) Kuat 25 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag Delegeringsbeslut , Utskottet för arbete och tillväxt förslag till beslut är att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna. beslutar Utskottet för arbete och tillväxt beslutar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna.

10 10(10) Kuat 26 Anmälan domar SEKRETESS