Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)"

Transkript

1 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Kjell-Åke Johnsson (S) Jonny Wedin, personalchef, Maria Carrick, PA-konsult, Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare Övriga Justering Justerare Tid och plats Christer Landin (S) Omedelbar justering Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Stefan Svalö (S) Justerande Christer Landin (S)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 105 Ks Yttrande angående gemensam löne- och pensionsadministration i Skåne Nordväst... 5 Ksau 106 Ks Information om lönerevision (lönestatistik)... 7 Ksau 107 Ks Svar på motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): angående att bygga, bo och bedriva verksamhet i och utanför kommunens tätort... 8 Ksau 108 Ks Svar på motion från Ninnie Lindell, Bertil Olsson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): felanmälan Bjuvs kommun Ksau 109 Ks Svar på motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): angående redovisning av kommunens pensionsskuld Ksau 110 Ks Förslag till ingångsättningsbeslut av investeringprojektet Kägelresningsmaskiner, bowlinghallen Bjuv Ksau 111 Ks Årsredovisning,revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten Ksau 112 Ks Budgetskrivelse för delar av kommunstyrelsen budget 2014, plan Ksau 113 Ks Stämmoombud till Rååns Vattendragsförbund... 17

4 4 Ksau 104 Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad Ordförande föreslår som nytt ärende 11 Stämmoombud till Rååns Vattendragsförbund. Arbetsutskottets beslut beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes förslag till tillägg.

5 5 Ksau 105 Ks Yttrande angående gemensam löne- och pensionsadministration i Skåne Nordväst Styrelsen för Skåne Nordväst har i sin verksamhetsplan för åren beslutat att ställa sig bakom etablerandet av en kommungemensam löne- och pensionsadministration för kommunerna i Skåne Nordväst, med genomförande vid årsskiftet 2013/2014. Förslaget framgår enligt bilagt material. Syftet med samverkan kring löne-och pensionsadministration är att minska sårbarheten samt att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Beslutsunderlag Skrivelse, Skåne Nordväst, Tjänsteskrivelse, Jonny Wedin och Christer Pålsson, Ärendet Samverkansområdet innefattar personal-och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönearbetet, pensionshandläggning samt support och utbildning av processer och system. De samverkande kommunernas respektive ansvar och åtaganden framgår i de tjänstebeskrivningar som redogörs för i utredningen. Det finns möjligheter att avtala om ytterligare tilläggstjänster som tangerar PA-system. Samverkan ska bygga på samverkansavtal. Någon särskild fristående organisation för samverkan föreslås inte bildas. Verksamheten ska lokaliseras till Helsingborgs stad genom inrättandet av ett gemensamt löne- och pensioncenter. Ersättning för löne- och pensionscenter utförda tjänster och uppdrag ska utgå enligt självkostnadsprincipen. Samverkande kommuner har rätt att själv eller med hjälp av revisor ta del av allt underlag som krävs för en korrekt bedömning av Helsingborgs kostnader för verksamheten. Intjände kostnader för Helsingborg kommer de berörda kommunerna till godo iform av pris per lönespecifikation. Samverkan kommer att rent praktiskt ske genom att samverkande kommuns personella resurser inom samverkansområdet överförs till Helsingborg och att Helsingborg och därefter tillhanda håller tjänster inom samverkansområdet. Överlåtelsen innebär verksamhetsövergång enligt 6b LAS.

6 6 Ansvar och styrning av verksamheten ligger hos Helsingborg stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner i form av i utredningen beskrivna styrmodell. Ställningstagande Personalchefen med personal har följt denna del inom projektet den Gränslöst attraktive arbetsgivaren och deltagit med entusiasm men kan i nuläget konstatera att för Bjuvs kommuns del finns det inget som talar för att kommunen ska gå med vid planerad tid punkt. Bjuv kommuns löne och pensionverksamhet är för närvarande en väl fungerande verksamhet som kompetensmässigt och kostnadseffektivt fungerar mycket bra. Det vore förödande om man i nuläget försökte slå sönder en väl fungerande verksamhet ur kompetensmässig och kvalitetsmässig synvinkel. Personalenheten vill ange nedan angivna skäl som ligger till grund för föreslagna beslut att inte förnärvarande gå med i ovan redogjord samvekan att gå upp i Helsingborgs stads löne-och pensionsadministrationscenter: Om Bjuvs kommun skulle gå med i en gemensam lösning är personalenheten för en helt fristånde lösning. En helt fristående organisation där alla medarbetare gick till något nytt som de gemensamt skulle forma och utveckla. I denna lösning blir de anslutande kommunerna en del av något som de går till, dvs inte en ny juridisk organisation som alla går till och formar. Idag har Bjuvs kommun en bra fungerande enhet med god service i en närhet med lätt för anställda och politiker att få kontakt och att nå personalenheten i lönefrågor med placeringen i Bjuv.Vidare har personalenheten noterat att det inte funnits något politiskt tryck att slå ihop löneadministrationen i en ovan beskriven gemensam lösning. Vidare har Bjuvs kommun fått en förfrågan om att hjälpa Örkelljunga kommun med systemförvaltning av PA-systemet om Klippans kommun går med iden gemensamma lösningen Personalenheten är positiva till att kommunen får lite intäkter. Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens personalenhet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att Bjuvs kommun för närvarande inte går med i en gemensam lösning angående lön- och pensionscenter med Helsingborgs stad som huvudman. Arbetsutskottets beslut besluta att Bjuvs kommun för närvarande inte går med i en gemensam lösning angående lön- och pensionscenter med Helsingborgs stad som huvudman.

7 7 Ksau 106 Ks Information om lönerevision (lönestatistik) Personalchef Jonny Wedin och PA-konsult Maria Carrick informerade om årets lönerevision. Beslutsunderlag, , 48 Arbetsutskottets beslut beslutar om fortsatt beredning, ärendet åter arbetsutskottet 12 juni.

8 8 Ksau 107 Ks Svar på motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): angående att bygga, bo och bedriva verksamhet i och utanför kommunens tätort Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att Byggnadsnämnden genomför informationsträffar i de tre kommundelarna för att berätta om sitt arbete och på vilka grunder beslut fattas samt ge tid för allmänhetens frågor. Informationsmötena ska utvärderas och redovisas innan utgången av Bjuvs kommun verkar för att föra sig kända för att vara det goda exemplet för snabb och lösningsfokuserad hantering av byggärenden. Utvärdering bör göras i enkätundersökningar till kommuninvånarna. Byggnadsnämnden beslutade , 49, att föreslå att motionen får anses besvarade med följande svar: Byggnadsnämndens handläggare har en mycket hör grad av tillgänglighet för information, rådgivning och konsultation i ärenden avseende plan- och bygglagen. Den som står inför en frågeställning avseende PBL, invånare eller företagare, har behov av individanpassad information då behovet uppstår och söker då informationen via kontakt eller kommunens hemsida. Byggnadsnämndens handläggare finns regelmässigt med vid olika allmänna informationsmöten t ex vid företagarefrukostar och vid samråd i detaljplaneprocesser och bedömer inte att det finns någon efterfrågan generellt av allmänna möten. Ett enskilt ärende kan inte vara vägledande för hur byggnadsnämnden sköter sitt åtagande och vägledande för hur nämndens resurser skall disponeras. Ett arbete med att utvärdera via kundundersökningar pågår inom Byggnadsnämnden och från och med andra halvåret 2013 kommer såväl bygglovs- som övrig handläggningen inom nämnden verksamhet att kvalitetssäkras via enkäter. Skulle det då visa sig att det finns en efterfråga av mer allmänna informationstillfällen och mötet kommer självklart Byggnadsnämnden att beakta detta i sin kvalitetsutveckling. Bjuvs kommun är redan idag ett gott exempel på en effektiv och korrekt handläggning med korta handläggningstider av bygglovsansökningar handlades 170 ärenden till en genomsnittlig tid av 25 dagar ( mått enligt PBL max 70 dagar ).

9 9 Beslutsunderlag Motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): angående att bygga, bo och bedriva verksamhet i och utanför kommunens tätorter, Tjänsteskrivelse, Christel Sundberg, Byggnadsnämnden, , 49 Tjänsteskrivelse, Christel Sundberg, Enhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med byggnadsnämndens förslag enligt ovan och därmed anse motionen besvarad. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer proposition på enhetens förslag och Ninnie Lindells (M) bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt enhetens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med byggnadsnämndens förslag enligt ovan och därmed anse motionen besvarad. Reservation Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

10 10 Ksau 108 Ks Svar på motion från Ninnie Lindell, Bertil Olsson och Ann- Charlotte Hammar Johnsson (M): felanmälan Bjuvs kommun Ninnie Lindell, Bertil Olsson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar: att uppdra åt kommunchefen att arbeta med ständig uppföljning av felanmälan beträffande svarstider, åtgärdstider och kundnöjdhet samt redovisa detsamma på hemsidan, att uppdra åt kommunchefen att arbeta för att Bjuvs kommun ska vara kända för god service, snabba åtgärder och god kommunikation. Samtliga felanmälningar som kommer in till driftenheten, både externa och interna, förs över till systemet DeDu. Inom driftenheten finns en medvetenhet om att det emellanåt uppstår problem i återrapporteringen vid felanmälan och de arbetar med att kunna ge snabba och tydliga svar på inkomna felanmälningar. Driftenheten arbetar också med att, tillsammans med kommunens informatör, förbättra kommunikationen både intern och externt. I detta ingår också arbetet med att få ut saklig och adekvat information via kommunens hemsida. Arbete pågår även med att ta fram bättre rutiner för hanteringen av felanmälningar och därmed öka förtroendet för driftenhetens verksamhet. Avsikten är att ha bra rutiner för hanteringen av felanmälningar och därmed öka förtroendet för verksamheten. Beslutsunderlag Motion, Ninnie Lindell, Bertil Olsson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): felanmälan till Bjuvs kommun, Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer proposition på enhetens förslag och Ninnie Lindells (M) bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt enhetens förslag.

11 11 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Reservation Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

12 12 Ksau 109 Ks Svar på motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): angående redovisning av kommunens pensionsskuld Föreligger en motion, från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) rubricerad Att redovisa kommunens pensionsskuld, där motionären föreslår kommunfullmäktige besluta: att Bjuvs kommun redovisar den pensionsskuld som finns på ett tydligt sätt för kommuninvånarna. Nuvarande redovisning av pensionsskulden: Pensionsskulden redovisas två gånger per år, dels i delårsrapporten per den 30 juni och dels i årsredovisningen. Senast finns denna redovisning i årsredovisningen för år I denna skrift hittar man information relaterad till pensionsskulden på två ställen: dels avsnitt Pensionsåtaganden på s. 17, och dels avsnitt Balansräkning på s. 74 med tillhörande tilläggsupplysningar nr 17 på s. 78 och nr 21 på s. 79. Redovisningen av pensionsskulden i årsredovisning för 2012 har inte föranlett några synpunkter från kommunens revisorer. Långtidsprognos: Den 15 februari beställde kommunen en långtidsprognos av pensionsskulden från KPA Pension, vilken nu finns klar att presentera. Kommunfullmäktige kommer att få denna information inom kort. Beslutsunderlag Motion, Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): att redovisa kommunens pensionsskuld, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ovanstående upplysningar anse motionen besvarad. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer proposition på enhetens förslag och Ninnie Lindells (M) bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt enhetens förslag.

13 13 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ovanstående upplysningar anse motionen besvarad. Reservation Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

14 14 Ksau 110 Ks Förslag till ingångsättningsbeslut av investeringprojektet Kägelresningsmaskiner, bowlinghallen Bjuv Föreligger förslag till igångsättningsbeslut avseende investeringprojektet Kägelresningsmaskiner, bowlinghallen Bjuv. Investeringsutgiften uppgår till kr och är beslutad sedan tidigare av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat hemställa hos kommunstyrelsens arbetsutskott om startbesked för investering av kägel- och klotretursmaskiner. Den samlande investeringsutgiften uppgår till kr och den finansieras ur det investeringsanslag som kommunfullmäktige fastställt i budget Avskrivningstiden är 20 år. Kapitalkostnaden för år 1 är beräknad till kr. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämnden, , 34 Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om igångsättning av projektet Kägelresningsmaskiner, bowlinghallen Bjuv. Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar att ärendet bordlägges i avvaktan på nya hyresoch avgiftsregler för föreningar i Bjuvs kommun. Proposition Ordförande ställer proposition på Sven Ynge Perssons (M) yrkande om bordläggning och om ärendet ska avgöras idag. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. Reservation Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Arbetsutskottets beslut beslutar om igångsättning av projektet Kägelresningsmaskiner, bowlinghallen Bjuv.

15 15 Ksau 111 Ks Årsredovisning,revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten 2012 Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten med bilagd revisionsberättelse och granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2012 har inkommit till Bjuvs kommun Beslutsunderlag Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2012, kommunalförbundet Medelpunkten, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 2012 avseende kommunalförbundet Medelpunkten, samt besluta om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 2012 avseende kommunalförbundet Medelpunkten, samt besluta om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet.

16 16 Ksau 112 Ks Budgetskrivelse för delar av kommunstyrelsen budget 2014, plan Föreligger förslag till budgetskrivelser med verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser för perioden avseende delar av kommunstyrelsens verksamheter. Förvaltningen har tagit fram underlag för budgetberedningen avseende kommunstyrelsernas verksamhet exklusive Arbete och tillväxt. Skrivelserna går genom de verksamhetsförändringar som väntas under perioden samt deras ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag Skrivelser för räddningstjänsten, kommunledningskontoret, samhällsutvecklingsenheten och driftenheten: Budgetskrivelse Verksamhetsförändringar och deras ekonomiska konsekvenser underlag och analys inför budgetberedning, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetskrivelserna för , och överlämna skrivelserna till budgetberedningen. Ordförandes förslag Ordförande förslår att beslutstexten ändras till Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna budgetskrivelserna till kommunstyrelsen, samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetskrivelserna för Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut beslutar överlämna budgetskrivelserna till kommunstyrelsen, samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetskrivelserna för

17 17 Ksau 113 Ks Stämmoombud till Rååns Vattendragsförbund Kommunfullmäktige har utsett Stefan Svalö (S) som stämmoombud och Anders Månsson (S) som ersättare till Rååns Vattendragsförbund. Båda har anmält förhinder inför stämman Förslag finns att utse Ninnie Lindell (M) som stämmoombud vid stämman Arbetsutskottets beslut beslutar att utse Ninnie Lindell (M) till stämmoombud för Bjuvs kommun vid Rååns Vattendragsförbunds stämma

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-02-05 kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer