Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, Mats Norberg, NSVA,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef, , 162, 163 Susan Elmlund, sekreterare Övriga Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, Mats Norberg, NSVA, Justering Justerare Tid och plats Ninnie Lindell (M) Omedelbar justering Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Justerande Ninnie Lindell (M)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 157 Ks Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan för Bjuvs kommun... 5 Ksau 158 Ks Inkoppling spillvatten för Bullstofta Gård... 7 Ksau 159 Ks Ändring av anläggningsavgifter för VA Ksau 160 Ks Ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7:18 för utbyggnad av kommunal spillvatenledning inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken... 9 Ksau 161 Ks Medfinansiering av Energikontoret i Skåne Ksau 162 Ks Billesholms GIF:s klubblokal Ksau 163 Ks Bekämpningsmedelspolicy Ksau 164 Ks IT-samordning inom 6K Ksau 165 Ks Information angående upphandling av tf personalchef Ksau 165 Ks Information angående förslag till svar till fackliga organisationer med anledning av brev... 18

4 4 Ksau 156 Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad Ordförande föreslår som nytt ärende 11 Information angående upphandling av tf personalchef nytt ärende 12 Information angående förslag till svar till fackliga organisationer med anledning av brev. Arbetsutskottets beslut beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes förslag på tillägg.

5 5 Ksau 157 Ks Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan för Bjuvs kommun NSR har tillsammans med Bjuvs kommun tagit fram förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan för kommunen enligt miljöbalken 15 kap. 11. Dokumenten har varit på remiss och utställning under perioden 8/9 5/10. Renhållningsordning och avfallsplan är bifogade som och utgör det underlag som ligger till grund för beslut. Inkomna remiss-svar är redovisade i Bilaga 1, samt kommentar till respektive yttrande och huruvida dessa yttrande påverkat slutligt dokument. I bilaga 2 finns kopia på de handlingar som inkom under remisstiden. et är sålunda korrigerade i slutlig version av renhållningsordning och avfallsplan för Bjuvs kommun. Renhållningsordningen avses träda i kraft och ersätter befintlig renhållningsordning, samtidigt kommer också en ny avfallsplan att träda i kraft. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Bilagor: Renhållningsordning för Bjuvs Kommun Avfallsplan för Bjuv Sammanställning av remissyttrande Inkomna remissyttrande Tjänsteskrivelse med bilagor, Staffan Persson och Cecilia Holmblad, Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna Renhållningsordning inkl föreslagen Avfallsplan att gälla från Yrkande Sven Yngve Persson (M) yrkar att förslaget till renhållningsordning återremitteras. Syftet med återremissen är att den ska utmynna i en ny renhållningsordning där förbränning och energiåtervinning är den huvudsakliga behandlingsåtgärden.

6 6 Proposition Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Reservation Sven Yngve Persson (M) och Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande, och anmäler att de inte deltar i det fortsatta beslutet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att anta föreslagna Renhållningsordning inkl föreslagen Avfallsplan att gälla från

7 7 Ksau 158 Ks Inkoppling spillvatten för Bullstofta Gård Bullstofta Gård har bytt ägare och den nuvarande ägaren har för avsikt att etablera ett museum på gården, Teknik på farfars tid. Verksamheten flyttar ut från sina befintliga lokaler i Helsingborg. Etableringen är helt i linje med våra ambitioner att stödja Besöksnäringen i regionen. Ambitionen är hög och verksamheten kommer bli ett attraktivt tillskott även för Bjuvs kommun. Fastigheten är belägen Svalövs kommun och Bjuvs kommun kan inte ta emot spillvatten från detta område med anledning av begränsning i ledningssystemets - och reningsverkets kapacitet. Dock anser vår näringslivssamordnare, Bengt Felbe, att denna etablering gagnar Bjuvs kommun och näringslivet i regionen. Godkännande av denna anslutning får därför ses som ett undantag och medför inte att ytterligare fastigheter utanför verksamhetsområdet anslutas med nuvarande förutsättningar. Detta får därmed ses som ett avsteg från kommunens policy om anslutning av abonnenter utanför kommunens verksamhetsområde för va. Ansökan, Peter och Susan Rehnström, Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att ärendet överlämnas till NSVA för handläggning. Arbetsutskottets beslut beslutar att ärendet överlämnas till NSVA för handläggning.

8 8 Ksau 159 Ks Ändring av anläggningsavgifter för VA 2015 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 5, att antaga Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ges huvudmannen rätt att höja anläggningsavgiften enligt Entreprenadindex. Då detta har förändrats föreslås en höjning motsvarande 1,5 %. Detta gäller ej brukningsavgiften, vilken styrs av konsumentindex, som förblir oförändrad då detta index inte ökat. 10, 1:a st har följande lydelse: Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2012 (104,3) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. Indextalet är nu 105,8 vilket innebär en höjning av avgifterna med i snitt 1,5 %. Tjänsteskrivelse med bilagor, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, anläggningstaxan, enligt förändringarna i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100), och gällande bestämmelser. Brukningsavgifterna är oförändrade. Ändringen gäller från Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta besluta att reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, anläggningstaxan, enligt förändringarna i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100), och gällande bestämmelser. Brukningsavgifterna är oförändrade. Ändringen gäller från

9 9 Ksau 160 Ks Ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7:18 för utbyggnad av kommunal spillvatenledning inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken NSVA kommer att bygga ut kommunal spillvattenledning till fastigheter längs Enegårdsvägen och Lilla Mörshögsvägen. Ledningen kommer att korsa Boserupsbäcken och därmed Boserupsbäckens strandskyddsområde. Då intrånget är ringa föreslås dispens från strandskyddet. Skrivelse, NSVA, Skrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Ärendet NSVA kommer att bygga ut kommunal spillvattenledning till fastigheter längs Enegårdsvägen och Mörshögsvägen, varvid Boserupsbäckens strandskyddsområde berörs. Kommunen har tidigare beviljat dispens från strandskyddet. Två nya dispenser krävs efter en viss omstuvning av projektet. Fyra fastigheter i Stora Mörshög är idag anslutna till kommunalt spillvatten som går till en trekammarbrunn. NSVA planerar att istället anlägga en ny pumpstation på fastigheten Stora Mörshög 2:9 dit den befintliga spillvattenledningen ansluts. I detta fall krävs dispens över Stora Mörshög 2:9 och 3:4. NSVA har problem med sträckningen för servis till Enegården 1:3, varför en ny sträckning föreslås över Stora Mörshög 3:4. I detta fall krävs dispens över Stora Mörshög 1:3 och 3:4. Trycksatta ledningar läggs på 1,4 meters djup, förutom under bäcken där ledningen trycks djupare. Självfallsledning läggs på ca två meters djup. Arbetsområdet är upp till tio meter brett beroende på förutsättningarna. Detta projekt är det mest prioriterade enligt Landsbygdsstrategi för Bjuvs kommun. Dispens bör lämnas från strandskyddet. Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att medge Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7:18 gällande anläggande av VA-ledning för spillvatten inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken i två fall berörande dels Stora Mörshög 2:9 och 3:4 dels Stora Mörshög 1:3 och 3:4.

10 10 Arbetsutskottets beslut beslutar att medge Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7:18 gällande anläggande av VA-ledning för spillvatten inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken i två fall berörande dels Stora Mörshög 2:9 och 3:4 dels Stora Mörshög 1:3 och 3:4.

11 11 Ksau 161 Ks Medfinansiering av Energikontoret i Skåne Kommunförbundet Skåne rekommenderar att medlemskommunerna hjälper till att finansiera Energikontoret Skånes verksamhet. I anledning härav har ett avtal om medfinansiering upprättats. Protokoll, Kommunförbundet Skåne Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Ärendet De lokala energikontoren arbetar med information på energiområdet och att främja energieffektivisering i kommuner, hushåll och företag. Energimyndigheten avsätter medel för Energikontorens verksamhet. För uppdraget krävs medfinansiering från kommunerna för de delar som rör regional energiaktör, medan den del som rör samordning av energi-och klimatrådgivare är finansierat till 100 %. Ett förslag till överenskommelse om medfinansiering är upprättat, se bilaga. Förslaget innebär att Bjuvs kommun betalar dels en grundavgift om kr samt dels 15 öre per invånare per år Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna överenskommelsen om medfinansiering av Energikontoret Skåne. Arbetsutskottets beslut beslutar att godkänna överenskommelsen om medfinansiering av Energikontoret Skåne.

12 12 Ksau 162 Ks Billesholms GIF:s klubblokal Kultur- och fritidsnämnden har sagt upp alla avtal gällande lokaler och nyttjanderätter med föreningarna i kommunen. Billesholms GIF accepterar inte att betala hyra för sin lokal från med hänvisning till en överenskommelse från 1981 mellan föreningen och Bjuvs kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 42, att överlämna frågan till kommunstyrelsen då lokalfrågor hanteras av drift- och fastighetsavdelningen. Drift- och fastighetsavdelningen har ingen information i ärendet utöver det som kultur- och fritidsnämnden tar upp. Kultur- och fritidsnämnden svara för alla bidrag till föreningarna i kommunen medan drift- och fastighetsavdelningen svarar för drift och underhåll av lokaler enligt vad som överenskommes i varje enskilt fall. Enligt nyttjanderättsavtal för svarar kommunen för fastighetens drift och underhåll. I detta fall kan det tas upp till förhandling vad drift- och fastighetsavdelningen ska svara för och därefter reglera den hyra som kultur- och fritidsnämnden ska betala. Det ekonomiska mellanhavandet mellan föreningen och kommunen svarar kultur- och fritidsföreningen för. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Ingmar Tykesson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår arbetsutskottet konstatera att det är kultur- och fritidsnämndens ansvar att besluta i frågor om föreningsstöd och tar därför inte ställning i frågan. Arbetsutskottets beslut konstaterar att det är kultur- och fritidsnämndens ansvar att besluta i frågor om föreningsstöd och tar därför inte ställning i frågan.

13 13 Ksau 163 Ks Bekämpningsmedelspolicy Söderåsens miljöförbund har tagit fram förslag på bekämpningsmedelspolicy för sina medlemskommuner. Hänsyn har tagits till en ny förordning om växtskyddsmedel som kom under våren Söderåsens miljöförbund, protokoll, , 100 Förslag till bekämpningsmedelspolicy Tjänsteskrivelse, Stefan Sjölin, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutagodkänna förslag till Bekämpningmedelspolicy. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutagodkänna förslag till Bekämpningmedelspolicy.

14 14 Ksau 164 Ks IT-samordning inom 6K Styrelsen för samarbetsorganisationen 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga) har beslutat genomföra en utredning med den uttalade avsikten att samordna IT drift och support i de sex kommunerna. Styrelsen för 6K beslutade den 25 september i år föreslå "att respektive kommun tar ställning till en gemensam IT- driftorganisation, enligt förslaget i förstudiens slutrapport" samt att varje kommun lämnar besked om sitt ställningstagande till 6K styrelse senast den 25 november. 6K styrelse behandlar frågan igen på sitt styrelsemöte den 27 november. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Slutrapport förstudie IT-samordning 6K, Ärendet Styrelsen för samarbetsorganisationen 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga) har beslutat genomföra en utredning med den uttalade avsikten att samordna IT drift och support i de sex kommunerna. Utredningen som har genomförts av IT konsultföretaget rawit AB, påbörjades i mars 2014 och avslutades några månader senare, strax före sommaren. Slutrapporten som lämnades i augusti månad och har behandlats på 6K styrelsemöte den 25 september, redovisar översiktligt hur en gemensam IT drift- och support organisation kan utformas samt de förutsättningar som krävs för att ett sådant samarbete skall kunna fungera. Utredaren konstaterar i rapporten att utmaningen inte ligger i det som görs idag inom området, utan det som krävs i framtiden. Alla kommunerna inom 6K har små IT-avdelningar som fått allt svårare att hantera det kontinuerligt ökande behovet av ny IT-relaterad utrustning som verksamheterna kräver. Med en gemensam IT drift- och supportorganisation etableras ett kraftfullare IT-stöd som kan skapa utrymme för att arbeta mer proaktivt med verksamhetsutveckling i allmänhet och IT-frågor i synnerhet. Styrelsen för 6K beslutade den 25 september i år föreslå "att respektive kommun tar ställning till en gemensam IT- driftorganisation, enligt förslaget i förstudiens slutrapport" samt att varje kommun lämnar besked om sitt ställningstagande till 6K styrelse senast den 25 november. 6K styrelse behandlar frågan igen på sitt styrelsemöte den 27 november. Bjuvs kommun IT verksamhet genomgår f n ett omfattande utvecklingsarbete. Bl a byggs nätverket för förskolan och skolan om, det s k utbildningsnätverket. Skolorna har ett föråldrat och till vissa delar instabilt nätverk. Antalet enheter

15 15 (datorer, plattor, accesspunkter m m) som ansluter till utbildningsnätverket har ökat kraftigt under de senaste åren. Emellertid har nätverket inte moderniserats i samma takt. Ett väl fungerande utbildningsnätverk är en förutsättning för såväl dagens som morgondagens digitala satsningar i skolan och förskolan ska bli framgångsrika. Vidare, under hösten pågår planeringen för byte av plattform, från Novell till Microsoft. Novell Netware plattform och katalogtjänsten e-directory är föråldrade och innebär en risk att använda. Bl a saknas stöd för moderna funktioner och bra support. Bytet av plattform är således ett omfattande, men nödvändigt, arbete för att möta verksamheternas krav på fungerande IT stöd. Samhällsutvecklingen är kontinuerlig och går allt snabbare. Digital förnyelse är en förutsättning för att hålla jämna steg med en omvärld som förändras när informationstekniken blir allt mer tillgänglig och finner användning inom allt fler områden i samhället. Resurserna som är avsedda för IT drift, support och utveckling behöver därför organiseras så att verksamheten ges de bästa förutsättningarna för att möta kraven. En gemensam drift- och supportorganisation som 6K utredningen föreslår framstår som nödvändig att åstadkomma i det perspektivet. Bjuvs kommun föreslås följaktligen medverka i uppbyggnaden av, och senare i, den gemensamma IT drift- och supportorganisation som föreslås bildas i 6K förstudiens slutrapport. Riktlinjerna för den fortsatta arbetet med att etablera en gemensam drift- och support organisation är bl a att; - fördelning av kostnaderna i den nya organisationen är volymer, som innebär att organisationen tar betalt för den volym tjänster som levereras till respektive kommun, - respektive kommun som mest bidrager med resurser som idag finns i den egna kommunen, - civilrättsliga avtal med en av de medverkande kommunerna (värdkommunen) ska utgöra den juridiska samverkansformen Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att Bjuvs kommun i samverkan med övriga 6K kommuner medverkar i uppbyggnaden av, och senare i, en gemensam IT drift- och supportorganisation enligt förslag i 6K förstudiens slutrapport.

16 16 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut et föreslå kommunstyrelsen besluta att Bjuvs kommun i samverkan med övriga 6K kommuner medverkar i uppbyggnaden av, och senare i, en gemensam IT drift- och supportorganisation enligt förslag i 6K förstudiens slutrapport.

17 17 Ksau 165 Ks Information angående upphandling av tf personalchef Eftersom kommunens personalchef slutat så finns behov av en tillförordnad personalchef under tiden som rekrytering av ny personalchef genomförs. Kommunchefen informerade arbetsutskottet om den direktupphandling som gjorts för att tillsätta en tillförordnad personalchef. Upphandlingsunderlag Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att tacka för informationen. Arbetsutskottets beslut beslutar att tacka för informationen.

18 18 Ksau 165 Ks Information angående förslag till svar till fackliga organisationer med anledning av brev Fackförbunden Vision, SSR, DIK och Sveriges Ingenjörer har till Bjuvs kommun inkommit med en skrivelse med begäran om arbetsmiljöåtgärder i enlighet med arbetsmiljölagen 6 6a. Vid sammanträdet diskuterades ett förslag till svar på fackförbundens skrivelse. Skrivelse, Vision/SSR/DIK/Sveriges Ingenjörer, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att skicka skrivelse efter revidering. Arbetsutskottets beslut beslutar skicka skrivelse efter revidering.

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-02-05 kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer