PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda skulle genomföras med anledning av alla nya medlemmar i Öresundskomiteen sedan det danska valet. 1. Godkendelse af dagsorden Christine Axelsson anmälde en informationpunkt under eventuellt och i övrigt blev dagordningen godkänd. 2. Godkendelse af protokollat fra mødet den 5. oktober 2009 Protokollet godkändes av Öresundskomiteen. 3. Årsregnskab 2009 Årsräkenskapen föredrogs av Mikael Stamming. Ole Nybjerg tog upp att det borde anges att siffrorna är i danska kronor. Öresundskomiteen beslutade i övrigt att godkänna budgeten. 4. Årsmagasin 2009 Mikael Stamming berättade att sekretariatet avser ta fram en liknande skrift som förra året. Abbas Razvi ansåg att publikationen ska göras läsvärd med trevliga bilder och illustrationer så att den blir enklare att läsa. Bent Larsen tyckte att årsmagasinet ska sändas till pressen i Sverige och Danmark. Öresundskomiteen beslutade i övrigt att godkänna årsmagasinet Fejring af Øresundsregionens 10-års jubilæum, status for program Mikael Stamming föredrog ärendet om 10-årsfirandet av Öresundsbron och den nya Öresundsregionen. Det informerades vidare att Region Själland förmodligen också kommer bidra till jubileumsfirandet. Beslut är vid dagens möte dock ej fattat ännu. Henning Fougt lyfte frågan att fler arrangemang också bör ske i Själland. Christine Axelsson poängterade att vi bör tydliggöra att det är Öresundsbron som firar 10-årsjubileum i vår externa kommunikation eftersom regionen funnits längre än så. Öresundskomiteen beslutade att sekretariatets direktör kan besluta att använda upp till 1 miljon danska kronor ytterligare från egenkapitalet till 10-årsjubileet, efter ordförandeskapets godkännande. 6. Återutnämning av medlemmarna till utskottet för kultur Öresundskomiteen beslutade att återutnämna de danska medlemmarna till utskott/arbetsgruppen för kultur som regional utvecklingsfaktor. Til orientering 7. ØRUS Öresundsregional udviklingsstrategi til 2020 v/mikael Stamming, Öresundskomiteen Mikael Stamming föredrog ärendet om den Öresundsregionala utvecklingsstrategin med dess bakgrund och process samt hur arbetet med att ta fram strategin har genomförts. 1

2 Henrik Holmer framförde kritik över att det skickats ut en färdigtryckt version av ÖRUS och att det inte framgår att det är en remissversion. Vibeke Storm Rasmussen instämde i att detta inte var bra. Mikael Stamming beklagade att produkten uppfattats som en slutprodukt eftersom det inte är en sådan. Vid brevet som bifogats ÖRUS-skriften så har det tydligt framgått att det är en remissutgåva som ska revideras efter remissperioden. Christine Axelsson förde fram beröm gällande dokumentet som kommer kunna gå att använda i offentliga debatten. Hon framförde vidare att det saknas skrivningar om att det inte bara är spetsutbildningar som ska främjas i regionen utan även den bredare utbildningen. Jerker Swanstein förklarade dock att det råder en oenighet i Region Skåne gällande detta och att majoriteten i Region Skåne inte anser att dessa skrivningar ska skrivas in. Pia Kinhult ansåg att dokumentet var bra och täckte viktiga strategiska områden för Öresundsregionen och framförde att ÖRUS är unikt i ett europeiskt perspektiv. Bo Adamsson förde fram att miljöfrågan inte bara handlar om klimatet utan även om den biologiska mångfalden i flera avseenden. Han lyfte vidare vikten av att höghastighetståg även möjliggör att minska flygets negativa klimatpåverkan samt frigör kapacitet på järnvägarna till förmån för godstransporter. Mikael Stamming föredrog vidare den kommande processen för att arbeta in remissynpunkterna inför nästa möte med FU/VU den 17 maj. I övrigt lades rapporten till handlingarna. 8. Näringsliv i Öresundsregionen hinder och möjligheter Claes Håkansson föredrog ärendet och beskrev arbetet som genomförts bland annat tillsammans med Gränshindersforum. Pia Kinhult berättade att Öresundskomiteens gränshindersarbete på ett förtjänstfullt sätt backar upp processen i Gränshindersforum. Rapporten lades för övrigt till handlingarna. 9. Interregansökan, Creative Bridges Mikael Stamming beskrev ärendet och poängterade att Interregprojektet ska koordineras med det politiska samarbetet inom STRING. Thor Buch Grönlykke menade att projektet har en utmaning i att det finns ett antal liknande projekt redan. Bent Larsen menade att projektet är viktigt för att främja samarbetet mellan Hamburgregionen och Öresundsregionen inför etableringen av den fasta förbindelsen över Fermarn Bält. Jerker Swanstein poängterade att den del som avser bildandet av en EGTC-region ska utgå ur projektet, vilket även framgår av handlingen. I övrigt lades rapporten till handlingarna. 10. Øresundstinget 2010 Mikael Stamming beskrev programmets utkast och att vissa justeringar kan komma att göras. En uppdaterad inbjudan med det färdiga programmet kommer skickas ut inom kort tillsammans med intervjuskriften 20 om Pia Kinhult berättade att hon bjudit in Gränshindersforum och sin danska kollega till Öreundstinget. Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 11. MIPIM

3 v/bent Larsen, Region Hovedstaden Bent Larsen rapporterade om mässan i Cannes och Öresundsregionens utställning som arrangerades av Copenhagen Capacity och Malmö stad. Öresundsregionens utställning invigdes av Öresundskomiteens VU-ledamöter Ilmar Reepalu och Frank Jensen. Bent Larsen rapporterade vidare om ett seminarium som Köpenhamn/Malmö arrangerade där bl.a. Ilmar Reepalu, Steen Donner och Christer Larsson föreläste. Bent Larsen föreslog att Öresundskomiteen kanske kunde söka sponsorer för att arrangera internationella seminarier på mässan för att locka utländska besökare. Bent beskrev vidare att Stockholm marknadsför sig som The capital of Scandinavia och arrangerade stora seminarier för den engelsktalande publiken. Bent menade att Öresundsregionen bör göra något liknande. Vidare berättade Bent om vårt samarbete inom Den Skandinaviska Arenan som har ett stort projekt som heter Coinco North, med en vision om höghastighetståg mellan Oslo, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Coinco North arrangerade ett seminarium i Cannes där Bent deltog som dansk representant från Den Skandinaviska Arenan. Visionen om höghastighetståg mellan Oslo, Göteborg och Malmö/Köpenhamn är något som vi bör beakta i ÖRUS och öka samarbetet med Oslo/Göteborgsregionen. Pia Kinhult uttryckte behovet av att regeringarna involverar sig i frågan om höghastighetståg. Inte minst den norska staten som har stora resurser bör involveras. Bent Larsen instämde i att det är på regeringsnivå detta avgörs. Kent Andersson beskrev Malmös och Köpenhamns anledning till engagemanget på MIPIM i Cannes och att detta utvärderas årligen. Vikten av att företagen medverkar granskas särskilt. Mats Helmfrid lyfte också vikten av de informella kontakterna både, internt och externt, som tas på mässan. Vibeke Storm Rasmussen tog upp betydelsen av att skapa flera starka allianser för att driva frågan om höghastighetståg i Skandinavien och i det europeiska perspektivet. Peter Kay Mortensen beskrev problemet i den danska debatten som mest rör ytterkantsområdena i Danmark. Han tyckte att det var viktigt att det blir en dansk uppbackning av den svenska regeringens beslut att låta utreda frågan om ytterligare en fast förbindelse över Öresund. I övrigt godkändes rapporten av Öresundskomiteen. 12. Ändring av reglerna för rätt till tjänstledighet och ersättning för politiskt arbete i Öresundsregionen 13. Lägesrapport Almedalsveckan 2010 v/daniel Persson, Öresundskomiteen Daniel Persson föredrog planerna på en Öresundsvecka i Almedalen den 4-10 juli Bakgrunden är att Almedalsveckan är en mycket viktig politisk mötesplats i Sverige och vi ska använda arenan för att lansera ÖRUS och fira Öresundsbrons 10-årsjubileum. ÖRUS ska vidare lanseras strategiskt i såväl Danmark som Sverige och arrangemanget i Almedalen är en av flera aktiviteter i sammanhanget. 14. Nedsættelse af eventuelt supplerende udvalg Christine Axelsson uttryckte att hon såg positivt på att skapa utskott som följer ÖRUS insatsområden. Särskilt infrastrukturfrågor borde det finnas ett utskott för. Henrik Holmer ansåg också att det bör finnas utskott som följer ÖRUS. Men att även föreningslivet bör beaktas. Henrik 3

4 Holmer ansåg vidare att det är viktigt att de vi utser till utskotten är eldsjälar och har möjlighet att driva frågorna också i sina egna organisationer. Frågan om nya utskott som återkommer för beslut senare. Rapporten godkändes i övrigt av Öresundskomiteen. 15. Aktuellt fra formandskapet og sekretariatet Mikael Stamming rapporterade att kommer flytta från Gammel Kongevej i höst. Ny adress är Nørregade 7 i Köpenhamn. Hela Öresundshuset och dess organisationer följer med i flytten. Mikael Stamming rapporterade vidare att sekretariatet för Interreg IV A fått en ny sekretariatsledare som heter Louise Kjær. 16. Eventuelt Christine Axelsson informerade om en gemensam deklaration mellan Mecklenburg-Vorpommern, Region Själland och Region Skåne gällande en gemensam transportkorridor. For protokoll Jerker Swanstein Öresundskomiteens ordförande Vibeke Storm Rasmussen Öresundskomiteens vice ordförande 4

5 BILAG 1 Deltagare på Öresundskomiteens möte den 20 april 2010 i Malmö Öresundskomiteens medlemmar og suppleanter 1. Jerker Swanstein Region Skåne 2. Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden 3. Bent Larsen Region Hovedstaden 4. Abbas Razvi Region Hovedstaden 5. Peter Kay Mortensen Region Hovedstaden 6. Finn Rudaizky Region Hovedstaden 7. Thor Buch Grønlykke Region Hovedstaden 8. Sten Bach Nielsen Region Sjælland 9. Henning Fougt Region Sjælland 10. Ole Nybjerg Region Sjælland 11. Henrik Holmer KKR Sjælland 12. Evan Lynnerup KKR Sjælland 13. Erland Nilsson Region Skåne 14. Christer Akej Region Skåne 15. Katarina Erlingson Region Skåne 16. Pia Kinhult Region Skåne 17. Christine Axelsson Region Skåne 18. Lars Wallsten Region Skåne 19. Bodil Nilsson Region Skåne 20. Gertrud Ekman Region Skåne 21. Bo Adamsson Region Skåne 22. Jesper Christensen Københavns Kommune 23. Kent Andersson Malmö stad 24. Anja Sonesson Malmö stad 25. Anders Ydstedt Malmö stad 26. Mats Helmfrid Lunds kommun 27. Cecilia Brorsson Landskrona stad Övriga närvarande Eskil Mårtensson Kristina Ohlsson Agneta Hammer Mikael Stamming Daniel Persson Anette Vedel Carlsen Mia von Eggers Gitte Nielsen Elsebet Fristed Eva Holmestig Claes Håkansson Birgitte Steenstrup Region Skåne Malmö stad Helsingborgs stad 5

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Innehållsförteckning 3 Förord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Sammanfattning 1.1 Vision 1.2 Öresundsregionens generella styrkor 1.3 Framgångskriterier 1.4 Fokusområden

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår Innehåll

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

Infrastruktur som samhällsbyggnad

Infrastruktur som samhällsbyggnad Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 455 Offentligt Helsingborgs stad välkomnar dig till konferens om Infrastruktur som samhällsbyggnad 18-19 november Välkommen till en konferens som går över gränsen

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I VISBY FREDAG DEN 23. MAJ 2008 KL. 13.00-18.00 29 maj 2008 Sted: Hotell Strand, Visby Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik Häggman N-Norden:

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer