Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Birgitta Karlsson (kd) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Tf kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunplanerare Shula Gladnikoff Samhällsbyggnadschef Olle Wallin Stadsarkitekt Kristina Berglund Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningschef Roland Beijer Fritidsförvaltningschef Jan-Åke Bredberg Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Hans Strandin BEVIS Justeringen har tillkännagivits i kommunstyrelsens anmälningspärm Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 25 oktober 2001 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (45)

2 Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning...2 Motion. Gör Vallentuna till GMO-fri zon (genetisk modifierade organismer)...3 Väg 276 Rosenkälla Åkersberga förstudie...5 Godkännande av exploateringsavtal Gröndal...6 Antagande av detaljplan Gröndal...7 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter...9 Socialnämndens behov av sociala lägenheter...12 Motion. Anskaffande av sociala lägenheter...14 Programbeskrivning för utbyggnad av Vallentuna bibliotek...15 Projekt Ett tryggare Vallentuna...17 Ansökan om verksamhetsbidrag till Lugna gatans juniorverksamhet i Vallentuna...20 Schola Futura AB Fristående förskola och grundskola, ansökan...22 Utdelning av Vallentunas förtjänsttecken Företagsförturer till bostad - avslut...28 Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan...29 Gallring av verifikationer i kommunens centralarkiv...30 Former för Distansarbete och Mobilt arbete...31 Antagande av ny policy och nya riktlinjer för lönebildningen...34 Tidplan för planeringsprocessen under 2002 för PLU och VP Budgetförutsättningar 2002 internpriser m m Avskrivning av hyresfordran...38 Förslag till justering av förekommande ordningsregler...39 McDonalds etablering...41 Köpeavtal för Vallentuna Prästgård 3: Antagande av VA-taxa (45)

3 Motion. Gör Vallentuna till GMO-fri zon (genetisk modifierade organismer) AU 149 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gör Vallentuna till GMO-fri zon. Miljöpartiet föreslår i motion att kommunen fattar ett principbeslut att inte köpa in livsmedel från genetiskt modifi ade organismer, för in detta i sina riktlinjer för miljöanpassad upphandling, antar ett principuttalande att man inte vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer inom kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har skickat ärendet på remiss till grundskolenämnden, socialnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö. Nämndernas yttranden Grundskolenämnden beslutade, att med hänsyn tagen till att kravet att köpa livsmedel från genetiskt modifierade organismer (GMO) strider mot Lagen om offentlig upphandling (LOU), föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Socialnämnden har ingen uppfattning i ärendet då motionen berör en fråga som ligger utanför nämndens kompetensområde. Myndighetsnämnden för teknik- och miljö beslutade: Särskilt beslut om förbud mot inköp av genmodifierade livsmedel för kommunens verksamheter kan mot redovisad bakgrund ej anses förenlig med gällande upphandlingslag. De yrkanden i motionen som avser inköp och upphandling föreslås därför avslås. I frågan om ett principuttalande om GMO-fri odling inom kommunen avstår nämnden från att yttra sig med hänvisning till redovisningen från samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstabens synpunkter Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelsen , framgår att ett förbud mot inköp av genmodifierade livsmedel för kommunens verksamheter inte är förenligt med gällande upphandlingslag. Staben instämmer därför med förslagen från grundskolenämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö, att de yrkanden som avser förbud mot inköp av genmodifierade livsmedel avslås. 3 (45)

4 Forts 149 Kommunen har idag ingen vetorätt och är heller inte remissinstans vid ansökan om tillstånd till Jordbruksverket eller EU om odling av genmodifierade grödor. Yrkandet om ett principuttalande om att man inte vill se några GMO-odlingar inom kommunen kan därför i formell mening vara verkningslöst. Staben föreslår därför att motionen i sin helhet avslås. Kommunstaben kan emellertid, liksom samhällsbyggnadsförvaltningen, inte bedöma vilka effekter ett kommunalt principuttalande kan ge för att påverka eventuella framtida odling eller konsumenternas val av produkter. Ett sådant principuttalande är därför snarare ett politiskt ställningstagande. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion till kommunfullmäktige gör Vallentuna till GMO-fri zon 4 (45)

5 Väg 276 Rosenkälla Åkersberga förstudie AU 150 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen översänder kommunstabens förslag till yttrande som sitt eget till Vägverket. Syftet med förstudien är att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra de trafiksäkerhets-, framkomlighets-, tillgänglighets- och miljöproblem som finns utmed vägsträckan. I förstudien redovisas alternativa förslag när det gäller vägsträckan fyrfältsväg eller motorväg, korsningstyper bl.a. cirkulationsplats eller planskild korsning (helt eller partiellt), passager för korsande gångoch cykeltrafik (i första hand planskildhet) och lokalisering av busshållplatser. Kommunstabens förslag till yttrande UNO-kommunerna är överens om att gemensamt verka för en utveckling av en regionkärna i Arninge m.m. Denna utveckling kommer även att beröra Rosenkälla/ Gillingeområdet. En diskussion har påbörjats mellan berörda kommuner att gemensamt och i samverkan med regionala/länsorgan ta fram en fördjupad översiktsplan för det föreslagna kärnområdet. Vallentuna vill framhålla den möjlighet detta gemensamma planeringsarbete erbjuder att finna goda lösningar i det blivande kärnområdet som helhet för tillfarter från huvudvägnätet, lokalvägnätets utformning och gång- och cykelvägnätet över kommungränserna. Detta kommande översiktsplanearbete kan bli ett ytterligare underlag för bedömning av vilka större åtgärder som bör genomföras på den vägsträcka som förstudien avser. Bl.a. gäller detta samordning av tillfarter i korsningar och optimala lägen för planskilda passager för det överordnade gång- och cykelvägsnätet. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen översänder kommunstabens förslag till yttrande som sitt eget till Vägverket. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. 5 (45)

6 Godkännande av exploateringsavtal Gröndal Au 151 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal för planområdet Gröndal. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för planområdet Gröndal med Gröndals samfällighetsförening. Enligt avtalsförslaget sammanfaller exploateringsområdet med planområdet. Detaljplanen skall gälla som grund för exploateringen. Nyttjanderätt till mark som skall utnyttjas till väg eller allmän plats skall säkerställas av föreningen. Gemensamhetsanläggningen för dels VA-ledningar dels vägar inom området har inrättats och i samband med denna förrättning bildades samfällighetsföreningen. Föreningen skall utföra gemensamma anläggningar inom området. Föreningen har rätt att ta ut skälig avgift av fastighet, som ansluts till det gemensamma systemet. Genom ett tidigare träffat avtal med kommunen regleras föreningens skyldighet att erlägga anslutningsavgifter till kommunens VA-nät. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 oktober 2001 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtal för planområdet Gröndal. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga erinringar mot samhällsbyggnadsnämndens förslag Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsavtal 6 (45)

7 Antagande av detaljplan Gröndal AU 152 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gröndal. avser detaljplan för området GRÖNDAL omfattande del av Lingsberg 1:16 och 1:62, Lingsberg 1:6, 1:63-1:84, 1:86-91, 1:93-1:113 och 1:115 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län. I översiktsplan 90 anges att Gröndalsområdet avses omvandlas från fritidshus till permanenthus. I program för omvandlingsområden som godkändes av kommunfullmäktige föreslås att planläggning för permanentboende sker för Gröndalsområdet. I förslag till översiktsplan 2001 (utställningshandling) redovisas Gröndalsområdet som bostadsområde. För Gröndal gäller byggnadsplan för fritidshus fastställd Nuvarande planbestämmelser innebär att huvudbyggnad om högst 45 m 2 och uthus om högst 30 m 2 får uppföras. Minsta tomtstorlek är m 2. Fastigheterna Lingsberg 1:6 och 1:16 är inte tidigare detaljplanelagda. Tidigare beslut, planuppdrag Byggnadsnämnden gav dåvarande stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samarbete med övriga tekniska kontor utföra planutredning för Gröndal för att belysa kostnader för planläggning och genomförande. År 1993 gjordes en enkät som visade att 65 % bodde permanent eller önskade bo permanent i området. Byggnadsnämnden beslutade att detaljplan för Gröndal skulle tas fram. Programsamråd Programsamråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten m.fl. har skett i samband med planprocessen för översiktsplan 90. Planprocessen för Gröndalsområdet inleddes med att de tekniska kontoren träffade de boende i Gröndal och angränsande fastigheter. Vid mötena visades alternativa skisser på hur tomter kan delas och hur tilläggsbebyggelse kan förläggas och utformas. Vid mötena framkom att de flesta bor/vill bo permanent i området samtidigt som de är mycket måna om att bevara områdets karaktär. Några ville ha möjlighet att dela tomten, medan andra inte ville att området skulle kunna förtätas. De flesta var positiva till 7 (45)

8 Forts. 152 tilläggsbebyggelse väster om området, men man ville inte att den skulle utgöras av radhus. Beträffande va-lösningen var många positiva till kommunalt vatten och avlopp. Några ville att området ska ingå i kommunalt verksamhetsområde, men många var positiva till en samfällighet för det lokala nätet i området. Man ville dock ha de ekonomiska förutsättningarna bättre belysta. Några hade problem med att klara kostnaderna för va-anslutning. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 oktober 2001 godkänt detaljplanen upprättad samt överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga erinringar mot samhällsbyggnadsnämndens förslag att kommunfullmäktige skall anta detaljplanen för Gröndal Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. 8 (45)

9 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter AU 153 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att kommunstyrelsen ska få en precisering av relationen försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter till sociala lägenheter Samhällsbyggnadsnämnden bör också precisera vilken typ av lägenheter som skall säljas ut. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att redogöra för hur man behandlar av socialnämnden beviljade förturer. Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att första halvåret 2001 föreslå kommunfullmäktige en strategi för en successiv försäljning av kommunens bostadsrättsinnehav. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna ett av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till successiv avveckling av kommunens bostadsrättsinnehav. I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ges en beskrivning av situationen, bl a vad gäller kommunens bostadsrättsinnehav, kommunens särskilda ansvar för bostadsförsörjningen, behovet av lägenheter för förturer och socialnämndens behov av sociala lägenheter. Sammanfattningsvis konstateras att ett visst bostadsrättsinnehav är den enda realistiska möjligheten att klara de sistnämnda specifika bostadsbehoven. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en minskning av antalet bostadsrättslägenheter bedöms kunna ske utan oacceptabla effekter avseende tillgång på lägenheter för det sociala bostadsbehovet. Någon direkt strategi för en sådan avveckling anges dock inte, vare sig vad avser volym, tidsaspekt eller tillvägagångssätt. Dock avses avvecklingen gälla lägenheter som genom sin storlek eller hyra normalt inte efterfrågas för de sociala bostadsbehoven. Det innebär - enligt kommunstabens uppfattning att det avser de bostadsrätter som i praktiken kommer att inbringa relativt måttliga intäkter vid en försäljning. Vidare förutsätter avvecklingen en ökad styrning av ledigblivna lägenheter till förturer och sociala lägenheter. Hur de berörda 9 (45)

10 Forts. 153 bostadsrättsföreningarna ser på en sådan åtgärd berörs inte i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Enligt kommunstabens uppfattning är det troligt att i varje fall föreningarna där kommunen har en större andel av bostadsrätterna ställer sig negativa till en sådan utveckling. Sammanfattningsvis anser kommunstaben att samhällsbyggnadsnämndens förslag inte innehåller någon egentlig strategi för hur en avveckling av kommunens bostadsrättsinnehav ska gå till. Kommunfullmäktige kan naturligtvis acceptera resonemanget om behovet av förturer och sociala bostäder. Eftersom en avveckling troligen ändå måste ske under en längre tidsperiod borde det under denna tid finnas möjligheter att söka lösning på de aktuella bostadsbehoven, t ex genom sådana överenskommelser med övriga hyresvärdar i kommunen som samhällsbyggnadsförvaltningen anger. Mot denna bakgrund borde en målsättning om takten i avvecklingen anges och möjligen även en nivå på försäljningspris i förhållande till en genomförd värdering då nuvarande hyresgäster erbjuds att förvärva bostadsrätten. För att de boende skall kunna finansiera ett köp av sin bostadsrätt borde kanske också en finansieringslösning med en eller flera lokala banker förhandlas fram. Ett samråd med de berörda bostadsrättsföreningarna förutsätts ske i samband med försäljningen av bostäderna. Kommunstabens förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en successiv avveckling av kommunens bostadsrättsinnehav varvid skälig hänsyn skall tas till behovet av förturer och sociala bostäder. 2. Målsättningen skall vara en minskning av kommunens bostadsrättsinnehav med minst tio procent årligen under kommande treårsperiod. 3. Vakantblivna lägenheter skall säljas till marknadsmässigt pris medan boende i de lägenheter, som avses avvecklas, får erbjudas förvärv till rabatterat pris. 4. Vid avvecklingen skall erforderligt samråd ske med de berörda bostadsrättsföreningarna. Yrkanden Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att kommunstyrelsen ska få en precisering av relationen försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter till sociala lägenheter Samhällsbyggnadsnämnden bör också precisera vilken typ av lägenheter som skall säljas ut. 10 (45)

11 Forts. 153 Hans Strandin (s) yrkar att kommunstyrelsen i samband med återremissen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att redogöra för hur man behandlar av socialnämnden beviljade förturer. Ordförande Birgitta Almlöf ställer proposition på Lars-Bertil Ohlssons och Hans Strandins yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med de två yrkandena. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 11 (45)

12 Socialnämndens behov av sociala lägenheter AU 154 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. Socialnämnden beslöt den 26 mars , mot bakgrund att kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen att erbjuda invånarna acceptabla bostäder tydliggjorts i en aktuell dom i regeringsrätten, att hemställa att kommunens ledning ger socialnämnden förutsättningar att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Socialnämnden beslöt vidare att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Bostadsförmedlingen har under år 2000 handlagt 65 ansökningar om förtur till bostad. Av dessa beviljades 40 varav 14 hittills erhållit bostad. Under senare år har antalet förtursansökningar markant ökat var antalet 6 och 1999 var det 40 ansökningar. Under 2001 har hittills inkommit 30 ansökningar. I dagsläget finns 10 beviljade förturer från åren 1999 och 2000 som ännu ej erbjudits lägenhet. Ingen av de dessa förturer bedöms kunna teckna eget hyreskontrakt. Övriga förturer har endast förutsättningar att erhålla sociala kontrakt enligt en modell som tillämpas sedan Modellen innebär att socialförvaltningen tecknar förstahandskontrakt och därefter korttidsupplåter i andra hand till personer som fått förtur men initialt inte kan få eget kontrakt. Det gäller i första hand personer med betalningsanmärkningar. Samtliga hyresvärdar i Vallentuna förutom kommunen och AB Össebyhus är mycket restriktiva vid sina bedömningar av hyresgäster och skriver inga kontrakt med socialförvaltningen. Det är endast kommunen samt AB Össebyhus som godkänt sociala kontrakt. Össebyhus har tidigare erbjudit upp till 15 sociala hyreskontrakt/år men har under senare tid aviserat att detta inte längre är möjligt med hänsyn till minskad omflyttning. I dagsläget disponerar socialnämnden ca 30 lägenheter som upplåtes med socialt kontrakt. Av de under år 2000 beviljade förturer som erhållit bostad (14 st) har 6 upplåtits med sociala kontrakt. Kommunstabens synpunkter Vid en eventuell försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter måste konsekvenserna beaktas på kort och lång sikt för tillgången på hyreslägenheter i kommunen. Med hänsyn till kommunens särskilda ansvar för invånarnas bostadsbehov enligt socialtjänstlagen är det 12 (45)

13 Forts. 154 speciellt viktigt att säkerställa det aktuella och det långsiktiga behovet av lägenheter för förturer och sociala kontrakt. I Vallentuna har detta behov hittills tillgodosetts till stor del genom kommunens bostadsrättsinnehav. Det sociala bostadsbehovet kan givetvis på sikt lösas på andra sätt, t ex genom byggande av särskilda kategorihus för utsatta grupper. För överskådlig tid är dock ett visst bostadsrätts innehav den enda realistiska möjligheten för att klara detta specifika bostadsbehov. Om kommunfullmäktige beslutar att minska antalet bostadsrättslägenheter, förutsätter detta en ökad styrning från socialnämnden av ledigblivna lägenheter till förturer och sociala lägenheter. Det blir ännu viktigare att se till att omflyttningen ökar bland de lägenheter som socialnämnden disponerar. Vidare är det viktigt att en eventuell försäljning av lägenheter sker selektivt, d v s avser lägenheter som genom sin storlek eller hyra inte normalt efterfrågas för de sociala bostadsbehoven. För att öka tillgången av lägenheter för förturer bör också särskilda överenskommelser om detta träffas med övriga hyresvärdar i kommunen. En uppföljning av eventuella negativa konsekvenser för tillgången på lägenheter för den sociala bostadsförsörjningen bör ske löpande vid en eventuell försäljningsprocess. Kommunstabens förslag Kommunstaben föreslår kommunstyrelsen besluta att Socialnämndens hemställan är besvarad i och med denna skrivelse. Yrkanden Ordförande Birgitta Almlöf yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet i avvaktan på beslut om försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter. Ordförande Birgitta Almlöf ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes yrkande. 13 (45)

14 Motion. Anskaffande av sociala lägenheter AU 155 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. En motion inkom till kommunfullmäktige den 5 mars 2001 från Socialdemokraterna, Mauritz Lindroth: Anskaffande av sociala lägenheter. Det finns inga utbud av sociala lägenheter kvar i Vallentuna. Det som finns är dyra hotellrum, som ej är lämplig boendeform för de som behöver. Särskilt barnfamiljer. Kantakter har skett med samhällsbyggnadskontoret vid flera tillfällen. Socialnämnden är skyldig att enligt lag tillhandahålla bostäder som fyller kraven på skälig levnadsnivå. Detta är inte bostäder, för behov, i allmänhet. Detta är skyldigheter att Vallentuna kommun snarast anskaffar och tillhandahåller sociala lägenheter i tillräcklig omfattning. Motionen behandlar samma frågeställning som i ärendena, försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter samt socialnämndens behov av sociala lägenheter. Kommunstabens förslag Kommunstaben föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet efter att beslut har fattats i de två ärendena av samma karaktär. Yrkanden Ordförande Birgitta Almlöf yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet i avvaktan på beslut om försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter. Ordförande Birgitta Almlöf ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes yrkande. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas motion 14 (45)

15 Programbeskrivning för utbyggnad av Vallentuna bibliotek AU 156 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Den av kulturnämnden föreslagna programbeskrivningen läggs till grund för en utbyggnad av Vallentuna bibliotek. 2. Lokalisering av utbyggnaden skall ske i anslutning till bibliotekets nuvarande belägenhet. 3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att redovisa ett utbyggnadsförslag inklusive kostnadsberäkning i nära samarbete med den politiska ledningsgrupp som ansvarat för programbeskrivningen. 4. Ledningsgruppen förstärks med ordförandena för samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt en ledamot från socialdemokraterna. 5. Ledningsgruppen skall löpande rapportera hur projektet framskrider till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen har för att fånga upp olika gruppers önskemål och synpunkter på bibliotekets nuvarande verksamhet och synpunkter inför en utbyggnad tillsatt en arbetsgrupp för att genomföra en enkät som underlag för en programbeskrivning. Kulturnämnden beslutade den 20 juni att föreslå kommunstyrelsen att godkänna programmet samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med kulturnämnden ta fram förslag till lokaler enligt programmet (se bilaga). Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till arbetsutskottet den 30 oktober Kommunfullmäktige har i PLU för antagen den 18 juni 2001 avsatt medel för en utbyggnad av biblioteket, Kommunstabens synpunkter. För att ärendet skall komma vidare behövs ett ställningstagande till frågan om det föreslagna lokalprogrammet kan ligga till grund för vidare projektering och genomförande samt i så fall ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstaben anser att det föreslagna lokalprogrammet kan ligga som huvudsaklig grund för en utbyggnad av biblioteket samt att lokalisering därmed naturligt måste fastläggas till området i anslutning till nuvarande lokaler. Samhällsbyggnadsnämnden bör få i uppdrag 15 (45)

16 Forts. 156 att redovisa ett utbyggnadsförslag i nära samarbete med den tidigare ledningsgruppen. Denna grupp bestående av tre politiker från kulturnämnden bör förstärkas med ordförandena frän samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ledningsgruppen bör löpande avrapportera hur projektet framskrider till kommunstyrelsen. Målsättningen bör vara att senast i samband med PLU ha den definitiva lösningen och kostnaden klarlagd. Yrkanden Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) yrkar att en ytterligare en ledamot från socialdemokraterna bör ingå i ledningsgruppen. Ordförande Birgitta Almlöf ställer proposition på Hans Strandins tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag och Hans Strandins tilläggsyrkande. Handlingar i ärendet 1. Programbeskrivning från kulturförvaltningen 16 (45)

17 Projekt Ett tryggare Vallentuna AU 157 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ställer sig som huvudman för projektet ett tryggare Vallentuna Jan-Åke Bredberg, chef för fritidsförvaltningen; informerade i ärendet vid sammanträdet. Fritidsnämnden har den 11 september 87 framfört önskemål om att kommunstyrelsen ska bli huvudman för projektet Ett tryggare Vallentuna Den ökande brottsligheten och drogmissbruket bland ungdomar är ett problem i de allra flesta av landets kommuner och så även i Vallentuna. För att komma tillrätta med dessa problem krävs en aktiv samverkan mellan samhällets olika verksamheter i det brottsförebyggande arbetet. För att åstadkomma en mer sammanhållen och kraftfull organisation i Vallentuna föreslår fritidsnämnden och LBU- gruppen (Ledningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor) att projektet Ett tryggare Vallentuna genomförs enligt detta förslag. Mål Målsättningen med projektet är att Det ska kännas tryggt och säkert att vistas på kommunens gator, torg och andra offentliga platser där ungdomar vistas. Drogmissbruk, bråk och skadegörelse bland kommunens ungdomar ska minimeras. Annan ungdomsbrottslighet ska minska Nyrekryteringen till de kriminella ungdomsgängen ska stoppas Syfte Syftet med projektet är att bättre leva upp till ett av målen i kommunens Barn och Ungdomspolitiska Handlingsprogram nämligen att de miljöer som barn och ungdomar vistas i ska upplevas som säkra och trygga. Detta ska åstadkommas genom ett väl fungerande operativt nätverk av främst polis, fältarbetare, och frivilligorganisationer samt en fungerande organisation för kommunens förebyggande barn och ungdomsarbete. 17 (45)

18 Forts. 157 Tidplan Projektet ska pågå i ett år och kan påbörjas när ungdomsfältarna är på plats och kommunstyrelsen godkänt projektförslaget. Tänkbar start bör vara den 3 december. En utvärdering och beslut om eventuell förlängning bör vara klar i god tid före projekttidens utgång. Finansiering Enligt nuvarande planer ska projektet klara sig på de anslagna medlen för ungdomsfältarna d.v.s. 800 tkr. Lokalfrågan för ungdomsfältarna är dock inte löst. En eventuell lokalhyra kan tillkomma. Organisation Politisk huvudman Det politiska huvudmannaskapet föreslås ligga hos kommunstyrelsen och inte hos någon av projektet berörd facknämnd. Kommunstyrelsens ska ge direktiv för projektet, följa upp detsamma och utifrån en utvärdering ta ställning till en eventuell fortsättning. Styrgrupp Styrgruppen och tillika kommunens Närpolisråd föreslås bestå av cheferna för fritids-, förskole-, grundskole-, social-, utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningarna, Närpolischefen, NÖSO och en representant för näringslivet. Ordförande bör vara kommunstyrelsens ordförande. Styrgruppen ska utifrån kommunstyrelsens anvisningar följa projektet, rapportera till kommunstyrelsen, ta ställning till- och fatta beslut i de frågor som väcks av Samordningsgruppen. Dessutom ska styrgruppen fungera som kommunens Närpolisråd. Samordningsgrupp Samordningsgruppen föreslås vara den operativa ledningsgruppen för fältverksamheten och bestå av nuvarande onsdagsgrupp som består av verksamhetspersonal från de mjuka förvaltningarna och polisen. Vid behov förstärks gruppen med enhetscheferna för dessa verksamheter. Syftet härmed är att öka beslutsmässigheten i Samordningsgruppen och därmed göra den mer självständig i sitt arbete. Enhetschefen för fritidskontorets verksamhetsenhet leder samordningsgruppens arbete. Samordningsgruppen kommer att ha den bästa samlade kunskapen om ungdomssituationen i kommunen och ska fortlöpande rapportera till styrgruppen om sin verksamhet och föreslå olika insatser i det förebyggande barn- och ungdomsarbetet riktat mot aktuella målgrupper (föräldrar, föreningsliv, barn- och ungdomar m.fl.). 18 (45)

19 Forts. 157 Ungdomsfältgrupp Ungdomsfältarna ska vara ute på kommunens gator, torg och andra ställen där ungdomar vistas för att förhindra och avvärja bråk och kriminella handlingar. Gruppen ska följa upp och vidta lämpliga åtgärder för de ungdomar som bedöms befinna sig i riskzonen för ett destruktivt eller kriminellt beteende. Ungdomsfältarna ska planera sin verksamhet tillsammans med Samrådsgruppen och också fortlöpande rapportera till denna om sina iakttagelser och åtgärder. Gruppen ska arbeta nära polis, socialtjänst och fritidsgårdar samt samverka med de frivilligorganisationer som finns ute (till exempel Nattvandrarna och Lugna Gatan). Arbetsutskottet beslutar att förslå kommunstyrelsen ställa sig bakom projektet och bli huvudman för det. Handlingar i ärendet 1. Projekt Ett Tryggare Vallentuna 2. LBU gruppens kommentarer och förslag till justeringar 3. Organisationsskiss 19 (45)

20 Ansökan om verksamhetsbidrag till Lugna gatans juniorverksamhet i Vallentuna AU 158 Dnr Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till socialnämnden och fritidsnämnden för yttrande över Lugna gatans ansökan om verksamhetsbidrag. Fryshuset KFUM har inkommit med en ansökan om bidrag från Vallentuna kommun på kronor till Lugna gatans juniorprojekt. Projektet sträcker sig från augusti 2000 till juli Lugna gatans juniorprojekt är en integrationsfrämjande och brottspreventiv ungdomssatsning i samverkan med det lokala näringslivet, polisen, berörda förvaltningar i ungdomsrådet och Vallentuna kommun Projektets syfte är att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzonen och utanför samhället, men även engagerade vanliga ungdomar Ungdomarna får en utbildning i lag & rätt, konflikthantering, samarbetsövningar och första hjälpen. Efter att ha deltagit i utbildningen får de vid en jackcermoni sina Lugna Gatan jackor vilket också innebär att de får gå ut och patrullera med juniorledarna. Patrullering sker under helgtid. På initiativ av Föreningssparbanken startade Lugna Gatan i augusti 2000 ett juniorprojekt i Vallentuna. Våren 2001 emottog 39 junior sina jackor där representanter från Vallentuna kommun, polis och sociala aktörer deltog. Fryshuset har från starten fram till nu finansierat verksamheten med kr. Fryshuset hoppas att de kan fortsätta driva projektet i fortsättningen i samverkan med näringslivet men anser att utan Vallentuna kommuns medverkan ekonomiskt är projektet inte möjligt. 20 (45)

21 Forts. 158 Kommunstabens synpunkter Kommunstyrelsen har idag inga medel för att ge bidrag i den utsträckning som begärs i Fryshusets ansökan. Innan kommunstyrelsen behandlar ansökan föreslår dock kommunstaben att arbetsutskottet skickar Fryshusets ansökan på remiss till socialnämnden och fritidsnämnden. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. 21 (45)

22 Schola Futura AB Fristående förskola och grundskola, ansökan AU 159 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar: 1. Schola Futura AB:s ansökan om att få bedriva skolverksamhet i Bällstabergsskolan avslås. 2. Grundskolenämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att omgående undersöka andra möjligheter till lokallösningar för friskoleetablering i Vallentuna. 3. Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag till regelverk för olika typer av friskoleetableringar för grundskola och gymnasieskola samt policy för start eller övertagande av kommunal verksamhet i alternativ form. En ansökan från Schola Futura har inkommit till kommunstyrelsen om att hyra och bedriva fristående förskola, förskoleklass och grundskola i Bällstabergsskolan från och med läsåret 2002/03 Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 augusti 155 begärt in yttrande från grundskolenämnden, förskolenämnden, fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Grundskolenämndens yttrande Grundskolenämnden anför i sitt yttrande 72 att en etableringen av friskolor i Vallentuna försvåras av att det inte finns ett fastställt regelverk för hur olika frågor i samband med etableringen skall hanteras. Detta skapar en osäkerhet i hanteringen i enskilda fall och hur beslut tagna utan ett sådant regelverk påverkar hanteringen av framtida ärenden. Utifrån detta resonemang har de föreslagit kommunfullmäktige att säga nej till Schola Futuras anhållan att få hyra Bällstabergsskolan att undersöka andra alternativ i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande att utarbeta ett regelverk för olika typer av friskoleetableringar för grundskola och gymnasieskola att skapa tillgång till tomtmark för skoletablering i centrala Vallentuna att justera internhyressystemet så att skolhyror kan betalas inom ett skolpengsystem. 22 (45)

23 Forts. 159 Grundskolenämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att fatta ett policybeslut angående start eller övertagande av kommunal verksamhet i alternativ form. Förskolenämndens yttrande Förskolenämnden skriver i sitt yttrande till kommunfullmäktige att de har svårt att bilda sig en uppfattning om vilken förskoleverksamhet som Schola Futura har tänkt att bedriva och att de i avvaktan på kompletterande uppgifter avstår från att ett beslut om tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet. Fritidsnämndens yttrande Fritidsnämnden uttalar i sitt beslut den 2 oktober 94 att om det blir aktuellt med ett ändrat huvudmannaskap för Bällstabergsskolan måste formerna för den öppna fritidsverksamheten i området klaras ut både vad gäller huvudmannaskap, lokalnyttjande och personalansvar. Dessutom måste samnyttjandet av sporthall och konstgräsplan regleras liksom underhållsansvar för vissa samnyttjade fasta inventarier. Fritidsnämnden pekar också på vikten av att planerna på ett Ungdomens Hus förverkligas. Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet anges i sammanfattningen att med hänsyn till bland annat planeringsläget för Bällstabergsskolan föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att andra alternativ till lokalisering av friskola i första hand studeras. Upplåtelsemodell för lokaler, påverkan för lokalförsörjningen samt ekonomiska effekter bör också närmare utredas före ett ställningstagande. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 oktober enligt underhandsuppgifter till kommunstaben beslutat avge yttrande enligt ett förslag från ordföranden i nämnden med följande lydelse: Ur samhällsbyggnadsnämndens synpunkt är det inget hinder för att lokalerna i Bällstabergsskolan hyrs av en privat hyresgäst i stället för en kommunal. I den mån vissa ytor ska samnyttjas av flera externa och/eller interna hyresgäster krävs avtal som reglerar ansvar, hyror m m. Det bör dock övervägas vilken inverkan friskola i Bällstaberg har på kommunens lokalresursplanering. Samhällsbyggnadsnämnden utgår från att lokalhyran är densamma oavsett hyresgäst men hur anslag för skoldriften inkl lokalkostnader sker är en fråga för kommunstyrelse respektive grundskolenämnd. 23 (45)

24 Forts. 159 Ett alternativ till Bällstabergsskolan som friskola kan vara annan skola som frigörs till samma tidpunkt som ansökan avser och att Schola Futura i stället erbjuds den. Mot beslutet i samhällsbyggnadsnämnden föreligger reservation från Maj Birgersson (kd). Kommunstabens synpunkter Remissyttrande från de tillfrågade nämnderna är allmänt tveksamma till att upplåta Bällstabergsskolan till friskoleverksamhet. Tydligast uttalar sig grundskolenämnden som föreslår att andra alternativ till lokalisering av friskola i stället studeras. Samhällsbyggnadsnämnden anger att det för dess del inte har någon betydelse till vem uthyrning sker förutsatt att nämnden får in samma lokalhyra. Förskolenämnden och fritidsnämnden tar inte tydlig ställning men fritidsnämnden påtalar ett antal frågeställningar som måste lösas vid en eventuell friskoleetablering i Bällstaberg. Mot bakgrund av remissyttrandena bedömer kommunstaben att det är olämpligt att upplåta Bällstabergsskolan till Schola Futura AB och att dess ansökan därför bör avslås. Däremot är det angeläget att på olika sätt skapa goda förutsättningar för friskoleetablering i Vallentuna. Detta kan t ex ske genom ett uppdrag till grundskolenämnden och samhällsbyggnadsnämnden att omgående undersöka andra möjliga alternativ till lokallösningar för Schola Futura AB eller andra intressenter. Dessutom bör regelverk för friskoleetableringar, samt policy för övertagande av kommunal verksamhet i alternativ form, utarbetas i enlighet med grundskolenämndens förslag. Kommunstaben konstaterar slutligen att samtliga nämnder som avses utnyttja Bällstabergsskolan har fått tillskott av medel i sina budgetramar fr o m 2002 för att klara den ökade hyreskostnaden. Därmed finns ingen anledning att tillskjuta ytterligare medel oavsett om Bällstabergsskolan skall upplåtas till friskoleverksamhet eller ej. 24 (45)

25 Forts. 159 Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar avslag till punkt två och tre i kommunstabens förslag: 2. Grundskolenämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att omgående undersöka andra möjligheter till lokallösningar för friskoleetablering i Vallentuna. 3. Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag till regelverk för olika typer av friskoleetableringar för grundskola och gymnasieskola samt policy för start eller övertagande av kommunal verksamhet i alternativ form. Ordförande Birgitta Almlöf yrkar med stöd av Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till kommunstabens förslag. Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 25 (45)

26 Utdelning av Vallentunas förtjänsttecken 2001 AU 160 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar utdela Vallentuna kommuns förtjänsttecken i enlighet med kommunstabens förslag Hans Strandin (s) deltog inte i beslutet på grund av jäv. Kommunstaben föreslår att Vallentuna kommuns förtjänsttecken till anställda inom kommunen tilldelas följande personer: Öhrström Bo Lärare UAF Johansson Åke Lärare UAF Sundin Ann Catrine Kanslist KuF Andersson Ingvor Verks.ch SoF Lindahl Britt-Marie Pers.ass. SoF Karlsson Elsie Omv.ass. SoF Pettersson Rangnvi Omv.ass. SoF Nilsson Siv Hab.ass SoF Himanka Britt Maj Omv.ass. SoF Westman Gunilla Verks.ch SoF Söderlund Sirkka-Lisa Hab.ass SoF Jansson Helena Hab.ass SoF Heilmann Regina Omv.ass. SoF Jansson Britt Städare SbF Blom Sonia Inf.sekr KLK Bornholm Marie Louise Assistent FtF Arnström Lillemor Syo-funkt. GrF Johnsson Margaretha Lärare GrF Stenlund-Werlinder Asta Lärare GrF Carlstein Ia Lärare GrF Jemseby Irene Rektorsass GrF Rivero Donoso Edmondo Lärare GrF Gunnarsson Christel Lärare GrF Jidebom Kristina Lärare GrF Dahlberg-Hansson Astrid Lärare GrF Bjällsäter Birgitta Lärare GrF Nilsson Anders Frit.ledare GrF Engström Anita Barnsköt. FsF Rimbe Birgitta Barnsköt. FsF Klingspor Solweig Försk.lärare FsF Hedlund Birgitta Barnsköt. FsF Thingberg Katarina Barnsköt. FsF Lindström Hillevi Barnsköt. FsF 26 (45)

27 Forts. 160 Utdelningen av förtjänsttecknet för de anställda kommer att ske den 6 december kl i Vallentunagymnasium. Utdelning av förtjänsttecken till politiker kommer att ske i samband med kommunfullmäktige den 17 december Kommunstaben föreslår att Vallentuna kommuns förtjänsttecken till politiker inom kommunen tilldelas Lars Rundgren och(m) och Hans Strandin (s). Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) deltog inte i beslutet på grund av jäv. 27 (45)

28 Företagsförturer till bostad - avslut AU 161 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen upphäver riktlinjerna om företagsförturer till bostad som antogs av kommunstyrelsen och reviderades Kommunstyrelsen antog den 12 september riktlinjer om företagsförturer till bostad. Riktlinjerna reviderades och kommunstyrelsen beslutade att följande beslutsordning för förturer till bostad i Vallentuna kommun skulle gälla: 1. Beslut omförtur till bostad vid evakuering fattas av kommunstyrelsen 2. Beslut om förtur till bostad i nyproduktion fattas av kommunstyrelsen vid a) nyetablering av företag i kommunen b) väsentlig utökning av företag i kommunen där behovet av bostäder överstiger 2. c) nyetablering av företag i andra kommuner i nordostsektorn. 3. Beslut till förtur i övriga ärenden fattas av fastighetsnämnden. Riktlinjerna har setts över av näringslivsutvecklaren i kommunen och han menar att de inte längre tillämpas. Under de senaste åren har ingen nyproduktion av bostäder i kommunens regi skett och riktlinjerna blir därför verkningslösa. Kommunstabens förslag Kommunstaben föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att upphäva riktlinjerna om företagsförturer till bostad som antogs av kommunstyrelsen , reviderade Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. 28 (45)

29 Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan AU 162 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner revideringen i dokumenthanteringsplanen i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen reviderar sin dokumenthanteringsplanen med följande tillägg: Kommunledningskontoret: Cookiefiler (uppgifter om datorns användare som lämnats till webbplatser som den har besökt) Kan gallras omedelbart. Globalfiler (förteckning över besökta webbplatser) Kan gallras omedelbart. E-postlista (inkomna och utgående allmänna handlingar skrivs ut, registreras och bevaras på vanligt sätt) Kan gallras omedelbart. Kommunstaben Rekvisitionskopior Gallras efter två år. Konsult och service Lönelistor, papper Gallras efter två år Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. 29 (45)

30 Gallring av verifikationer i kommunens centralarkiv AU 163 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att verifikationer mellan i centralarkivet får gallras. Det råder platsbrist i kommunens centralarkiv. Enligt Svenska kommunförbundets rekommendationer kan kommunerna gallra verifikationer mellan En gallring av verifikationer skulle innebära att utrymmet i centralarkivet skulle öka. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att verifikationer mellan i kommunens centralarkiv får gallras. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. 30 (45)

31 Former för Distansarbete och Mobilt arbete AU 164 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för Distansarbete och mobiltarbete. Kommunen står inför en helt ny rekryteringssituation nu och i synnerhet under de närmaste åren. Många medarbetare kommer att gå i pension. Den yngre arbetskraften är mer rörlig på arbetsmarknaden. Bristen på utbildad personal i vissa yrken är högst påtaglig. Kommunens förmåga att skapa attraktiva arbetsplatser med moderna arbetsformer, där de anställda ges möjligheter att påverka arbete och arbetstider, kommer att vara mycket avgörande för möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal. En genomtänkt, skriftlig och väl förankrad policy för bl.a. distans- och mobilt arbete ger en formell grund för det praktiska arbetet med nya arbetsformer och större påverkansmöjligheter för de anställda. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett en arbetsgrupp uppdraget att ta fram ett förslag till policydokument för distansarbete och mobilt arbete. Arbetsgruppen - som också arbetat med lönebildningsfrågor - har bestått av fyra förvaltningschefer med personalchefen som sammankallande. Förslaget till policy har också diskuterats i hela förvaltningschefsgruppen. Vid samverkan i oktober med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, var parterna eniga om innehållet i policyn. Senaste utvecklingen Utveckling mot ett mobilt arbetssätt Arbetsgivarens definition på distansarbete är: Distansarbete är arbete som regelmässigt utförs i bostaden av en anställd en eller flera dagar per vecka/eller annan tidsperiod vid en ur arbetsmiljösynpunkt godtagbar hemarbetsplats utrustad med nödvändig telekommunikations- och PC-utrustning. Jämfört med intresset för två-tre år sedan, verkar inte intresset hos den enskilde nu vara så stort för att arbeta på distans i bostaden enligt den givna definitionen. 31 (45)

32 Forts. 164 Däremot innebär nya tekniska kommunikationslösningar, nya organisationsformer och ett ökat införande av projektet som arbetsform att fler arbetstagare kan ha och behöver ha ett rörligare arbetssätt. I stället för att tala om distansarbete enligt den givna definitionen talar man alltmer om mobilt arbete. Mobilt arbete är arbete, som utförs från en rörlig arbetsplats utanför den ordinarie. Arbetet är alltså inte bundet till en fast arbetsplats vid sidan om den ordinarie utan utförs - med ett välfungerande teknikstöd - på plats och tid, som är gynnsammast för, såväl kommuninvånare och övriga kunder/brukare, som för den inre organisationen. Inom vissa yrkesgrupper i kommunen förekommer redan arbetsformen sedan tidigare t.ex. bland lärare, inspektörer och biståndsbedömare. Tidigare projekt Inom Kommunledningskontoret IT-enheten har ett projekt genomförts under fyra månader våren I Projekt DistanZ - Mobilt arbete utomlands har IT-utvecklaren Robert Blom inom IT-enheten arbetat mobilt underhela sin arbetstid - under projekttiden reducerad till halvtid. Utom att Robert skött sina vanliga arbetsuppgifter har Robert under projekttiden särskilt arbetat med att ta fram och utvärdera säkra tekniska lösningar, som är lämpliga att användas generellt av politiker och anställda som behöver kommunicera med kommunens IT-system från bostaden eller annan plats utanför förvaltningsbyggnaderna. Kommunstyrelsen har tidigare genomfört ett ettårigt försök med distansarbete. Projektet, som avslutades hösten 1999, genomfördes tillsammans med socialnämnden inom enheten för äldre och funktionshindrade vid socialförvaltningen. Avsikten var att projektet skulle ge underlag för att ta fram en gemensam policy för distansarbete i kommunen. Eftersom projektet p.g.a. personalbyten inte kom igång på allvar var de viktigaste erfarenheterna de som erhölls inom arbetsmiljö- och teknikområdena och då inte minst kravet på lösningar för att uppnå en tillfredställande sekretessäkerhet. 32 (45)

33 Forts. 164 Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Lars-Bertil Ohlsson (kd) att under rubriken beslut i förslaget till policy ändras meningen till: Överenskommelse med arbetstagaren om utformningen av vilkoren får delegeras till närmaste chef. Ändringen förs in som en revidering i förslaget till policy som skickas till kommunstyrelsen. Ordförande Birgitta Almlöf ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag och Hans Strandins tilläggsyrkande. Handlingar i ärendet 1. Policy för distansarbete och mobiltarbete 33 (45)

34 Antagande av ny policy och nya riktlinjer för lönebildningen AU 165 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta; 1. Lön - Policy i det Personalpolitiska programmet PPP (reviderad) 2. Policy för lönebildningen i Vallentuna kommun 3. Riktlinjer för arbetet med lönebildningen i Vallentuna kommun antas av kommunfullmäktige. Med anledning av delvis ny inriktning och ändrade praktiska förutsättningar för lönebildningen har en arbetsgrupp från arbetsgivarsidan tagit fram ett förslag till nytt innehåll i de dokument som styr lönebildningen inom kommunen. De nya dokumenten, som förutsätts ersätta nuvarande, innebär en anpassning till bl.a. de centrala lönekollektivavtalens nya inriktning av lönebildningsprocessen. I arbetsgruppen har förvaltningscheferna Marianne Afzelius, Bo Weiåker, Olle Wallin och Roland Beijer ingått. Personalchef Ulf Berglund har varit sammankallande. Gruppens förslag har också diskuterats av samtliga förvaltningschefer. Vid mötena i maj och augusti med den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS har arbetsgivaren informerat personalorganisationerna om det pågående arbetet. Vid samverkan med de fackliga organisationerna i ÖS i oktober blev parterna- efter några smärre ändringar/förtydliganden - eniga om innehållet i arbetsgivarens slutliga förslag. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Lön - Policy i det Personalpolitiska programmet - PPP. 2. Policy för lönebildningen i Vallentuna kommun 3. Riktlinjer för arbetet med lönebildningen i Vallentuna kommun 34 (45)

35 Tidplan för planeringsprocessen under 2002 för PLU och VP AU 166 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer förslag till tidplan för planeringsprocessen under 2002, daterat Kommunstaben har utarbetat ett förslag till tidplan för planeringsprocessen under Tidplanen avser utarbetande och fastsällande av planeringsunderlaget, PLU, för och kommunplan, KP, för Tidplan Planeringsprocessen år 2002 ska bedrivas i enlighet med nedanstående tidplan, se bilaga. PLU KSAU, och , utarbetar förslag till Mål&Budget (PLU) för Förslaget innehåller revidering av nuvarande PLU och bygger på den fastställda visionen i PLU Förslaget skickas på remiss till samtliga nämnder. 2. Partigrupperna har under perioden möjlighet att överlägga om förslag till revidering av PLU Förslag till bostadsbyggnads- och befolkningsprognos utarbetas under februari. 4. Avstämning i förvaltningschefsgruppen Nämnderna behandlar remissförslaget från kommunstyrelsens AU. Remissvaren ska belysa möjligheterna att uppnå föreslagna mål, bl a inom föreslagna ekonomiska ramar. Eventuella förslag till reviderad investeringsplan samt ändrade taxor förs fram. 6. Nämnderna redovisar vilka åtgärder som genomförts av de i PLU angivna uppdragen. 7. Nämndernas remissvar och redovisning av uppdrag, inklusive protokollsutdrag, skall vara inlämnade till kommunstaben senast för att kunna beaktas vid den centrala genomgången. 8. Avstämning i förvaltningschefsgruppen KSAU går igenom remissvaren och eventuella taxeförslag mm (heldag). 10. Genomgång av remissvaren i partigrupperna. 11. KSAU bereder förslaget (heldag med ordinarie KSAU) 12. Avstämning i förvaltningschefsgruppen Behandling i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer PLU (45)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer