Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014"

Transkript

1 Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg

2 Introduktion och kort presentation 25 september Pension 2014och försäk 2

3 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: Mail: Jur kand, Uppsala Universitet Arbetat med pensionsfrågor sedan 2001 Försäkringsbolag Konsultbolag inom pensions- och stiftelseadministration På sedan

4 Vad jobbar vi med? Vi utgör stöd till våra kunder avseende bl a: - pensionsstiftelser - kollektivavtal/frivilliga pensionsavtal - direktpensionslösningar - Skattefrågor (t ex avdragsrätt, SLP, utlandsanställda) - Redovisning av pensioner - pensionsskuldsberäkningar Stöd/second opinion vid införande av ny pensionspolicy/pensionsplan Effektiviseringsprojekt och granskning av pensionsadministrativ hantering Analys av finansieringsformer Överlåtelse av pensionsutfästelser 25 september Pension 2014och försäk 4

5 Agenda vad ska vi prata om? Allmän pension Vad är tjänstepension? Hur kan en pensionsplan se ut? Att tänka på för egenföretagare Avslutande kommentar 5

6 Utgångspunkt? Pensionsångest? 6

7 Allmän pension 7

8 Pensionspyramiden Extra pension som komplement. Den anställde finansierar själv. Pensioner för anställda genom kollektivavtal eller på frivillig basis. Arbetsgivaren betalar premien. Privat sparande Tjänstepension Pensioner för alla enligt lag. Avgiften betalas av både arbetsgivaren och den anställde. Allmän pension Inkomstpension Premiepension 8

9 Det orangea kuvertet 9

10 Allmän pension inkomst- och premiepension Inkomstpension 16 % går till denna del. Förvaltas av staten Pensionsavgiften är 18,5 % av inkomsten (max 7,5 ibb) Premiepension (PPM) 2,5 % går till denna del. Du väljer själv förvaltare. Pensionen beror på: din livslön allmän inkomstutveckling när du går i pension Pensionen beror på: din livslön avkastningen när du går i pension Pension 10

11 Hur stor blir den allmänna pensionen? Omöjligt att säga, eftersom den är beroende av en mängd olika faktorer, t ex livsinkomst, inkomstutveckling och uttagstidpunkt. Prognosen idag pekar mot ca % av lön (maximal pensionsgrundande inkomst är begränsad till ca kr/mån ) Räcker det? 11

12 om inte, hur kan jag komplettera? Viktigt om tjänstepension Privat anställd ingenjör utan tjänstepension får klara sig med en pension som motsvarar ca 32 % av lönen. Privat anställd ingenjör med tjänstepension får en pension som motsvarar ca 66 % av lönen. 12

13 Vad är tjänstepension? 13

14 Definition av tjänstepension Tjänstepension har samband med tjänst och finansieras i sin helhet av arbetsgivaren (IL 58 kap). Pension kan definieras som uppskjuten lön för utfört arbete. I en tjänstepensionsplan ingår normalt följande ekonomiska skydd/trygghet: När du blir pensionär: - Ålderspension Om du avlider före 65 års ålder: - Efterlevandeskydd (kan variera beroende på plan) - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Om du blir sjuk: - Sjukpension (efter 90 dagars sjukskrivning) - Premiebefrielse Förmåner Lön Pension 14

15 Skattelagarna styr kvalitativa och kvantitativa krav Kvalitativa villkor definition av pensionsförsäkring (58 kap IL) Försäkringen ska avse ett eller flera av momenten - Ålderspension - Sjukpension - Efterlevandepension Tidigast utbetalning fr.o.m. 55 år Kortaste utbetalningstid 5 år Skattemässig konsekvens av pensionsförsäkringsdefinitionen - Avdragsrätt för insatta premier - Beskattning som lön av utfallande försäkringsbelopp 15

16 Skattelagarna styr (forts) kvalitativa och kvantitativa krav Kvantitativa villkor för pensionsförsäkring Privat pensionsförsäkring kronor per år (på väg att fasas ut) kronor med tillägg för 35 % av inkomsten, dock max 10 pbb (enskilda näringsidkare, handelsbolagsdelägare, aktiv näringsverksamhet) Tjänstepensionsförsäkring (IL 28 kap) - Huvudregel 35 % av lönen, dock maximalt 10 pbb - Kompletteringsregel ( köpa ikapp ) vid engångsrelaterade avsättningar 16

17 Direktpension Ej tryggat (d v s inte skattemässigt avdragsgillt) löfte om pension Varför? Löfte om pension till ägare (eller anställd) utan att låsa in kapitalet Hur funkar det? Arbetsgivare betalar ut pensionen vid avtalad pensioneringstidpunkt Pensionen säkerställs (oftast) genom företagsägd kapitalförsäkring eller annan kapitalplacering samt pantförskrivning Avdragsrätt och särskild löneskatt (SLP) när pensionen betalas ut Om/när pensioneringssyfte upphör utfästelsen rivs och kapitalet återförs till verksamheten för alternativt ändamål 17

18 Avgifts- respektive förmånsbestämd pension Ur den anställdes och arbetsgivarens perspektiv Avgiftsbestämd pension Förmånsbestämd pension Pensionskostnaden är känd för arbetsgivaren eftersom premienivåerna är kända, ofta som en procentandel av lönen Enkelt att budgetera eftersom kostnaden är känd Den slutliga pensionen är okänd för den anställde eftersom den är beroende av bl a premie-inbetalningar samt avkastning på pensionskapitalet Enkel att förstå för den anställde Den anställde bär all risk Pensionskostnaden är okänd för arbetsgivaren eftersom pensionsförmånen fastställs vid pensioneringstidpunkten och intjänas löpande under anställningstiden Svårt att budgetera eftersom kostnaden är okänd Pensionsförmånen är känd för den anställde, oftast som en procentandel av slutlönen Arbetsgivaren bär all risk 25 september Pension 2014och försäk 18

19 Avgifts- respektive förmånsbestämd pension, forts Avgiftsbestämd Avgiften (premien) är bestämd Pensionen blir vad den blir Pensioneringstidpunkt Förmånsbestämd Kostnaden blir vad den blir Pensionsförmånens storlek är bestämd i avtal Pensioneringstidpunkt 19

20 Tjänstepensionssystemet Pensionsförmåner 90 % av anställda i Sverige omfattas av pensionsförmåner som regleras i kollektivavtal Ålderspension Sjukpension ITP Collectum Alecta TFA Efterlevandeskydd SAF-LO Fora Eget val TGL Pensionsförmåner 25 september Pension 2014och försäk 20

21 Tjänstepensionssystemet Pensionsförmåner 70 % av egenföretagare i Sverige har inget pensions- och försäkringsskydd alls! Eget ansvar men stor flexibilitet i utformandet! 25 september Pension 2014och försäk 21

22 Hur kan en pensionsplan se ut? 22

23 Kollektivavtalad pension - ITP 1 Pensionsmedförande lön 7,5 ibb (2014: kr) 30 % 4,5 % Född 1979 och senare Avgiftsbestämd pension Från 25 års ålder 50 % av premien måste investeras i traditionell försäkring Resten kan placeras i fondförsäkring Obligatoriskt familjeskydd finns Förstärkt familjeskydd och återbetalningsskydd kan väljas Inget övre tak på lön för pensionsintjäning 23

24 Kollektivavtalad pension ITP 2 Lön(ibb) Pensionsförmån Födda 1978 eller tidigare Förmånsbestämd ITPK (avgiftsbestämd) % 65 % ITPK 2 % Från 28 års ålder Full pension förutsätter maximal tjänstetid (360 månader) Högsta pensionsmedförande lön 30 ibb % 24

25 Kollektivavtalad pension Sjukpension Sjuklön 80 % Kollektivavtalad Kollektivavtalad sjuklön sjuklön % ITP sjukpension (65 %/32,5 %) Lön K A R E N S D A G Lagstadgad sjuklön 80 % Sjuklön 10 % ITP 10 % Sjukpenning 77,6 %* ITP 15 % Sjuk- eller aktivitetsersättning Dag 1 Dag 2-14 Dag Dag Dag

26 Icke kollektivavtalade pensionsplaner Kan egentligen se ut hur som helst! Förutsätter löneuttag Avgiftsbestämt p g a förutsebarhet Snegla åt kollektivavtalets nivåer (minimi-avtal) Riskförsäkringar (sjukförsäkring och premiebefrielse) Hantering av anställda (om relevant) Men börja i tid! 26

27 Att tänka på för egenföretagare 27

28 Pension för ägare av fåmansföretag Att tänka på Varje fall är unikt plånboksfrågorna Löneuttag kan variera. Styr pensionsavsättningar mot önskat läge vid pensioneringstidpunkt Bör ha ett grundskydd i form av pensionsspar och sjukförsäkring Avsättningens storlek beroende av bl.a. ekonomin (privata och företagets), skatteregler, familjesituation och bolagskonstruktion. Alternativa sparanden? Övrigt pensionsskydd, t.ex. komplettera med pensionsutfästelse som säkerställs genom kapitalförsäkring för att kunna avstå från framtida pension och därmed möjliggöra att växla ned skattebelastningen genom utdelning (s k 3:12-reglerna) alternativt karensbolag 28

29 Alternativa pensionsupplägg Månatligt löpande pensionsavtal En naturlig del av ersättningspaketet (som lön och andra förmåner) Försäkrar ersättning vid sjukdom (sjukersättning/premiebefrielse) Skattemässigt avdragsgillt Pengarna är inlåsta! Kompletteringsavsättningar Resultatberoende Möjliggöra tidigare pensionsavgång eller köpa ikapp Skattemässigt avdragsgillt inom vissa ramar Inlåsningseffekt! Direktpension Utfästelse från arbetsgivare om framtida pension Andra framtida skatteeffektiva alternativ möjliggörs 29

30 Sök kompetent hjälp Använd rätt kompetens Försäkringsförmedlare eller direkt från försäkringsbolag Tänk på oberoendefrågan Tydliga avtal vilka tjänster/ansvar ingår i samarbetsavtalet? Ställ krav på uppföljning! Skilj på rådgivning och rådgivning! Se över ersättningsstrukturer Vad kostar det? Om försäkringsförmedlare, hur får denne betalt? Gör ett medvetet val: provisionsbaserad rådgivning eller annan lösning Slide 30

31 Avslutande kommentar 31

32 Hur ska jag kunna välja? Behovet måste styra utgå från en behovsanalys Pension, sjukersättning och efterlevandeskydd Vad har jag råd till? Beroende av rådgivare skilj på rådgivning och rådgivning! Lägg inte alla ägg i en korg Utdelning är inte pensionsgrundande planera plånboksfrågorna! 32

33 Tack för visat intresse! 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers i Sverige AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö Introduktion och kort presentation 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78 Mail: john.bergengren@se.pwc.com Jur

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2007-09-24 139 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 2 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Uppdatering... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION FÖR ANSTÄLLDA...

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter och mycket mer Miljonärskalkylatorn Första steget? Avkastning/ Risk Tid, intresse

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer