Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård"

Transkript

1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

2 (21) Innehåll 1 Förord Inledning Process för läkemedelshantering Ordination av läkemedel Ordinationshandling Telefonordination Överkänslighet Ordination enligt generella direktiv Utbyte av läkemedel - Generika Läkemedel för akutbruk Läkemedel vid palliativ vård Naturläkemedel Iordningställande av läkemedel Dosett Dosdispenserade läkemedel Krossade läkemedel Läkemedel i sond Antikoagulantia Insulin Läkemedelsplåster - depåplåster Syrgasbehandling Överlämnande/administrering av läkemedel Administrering av läkemedel till patient Vid behovs läkemedel Signeringslista för överlämnande av läkemedel Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel Förvaring och kassering av läkemedel Allmänna råd vid förvaring av läkemedel Kassering av läkemedel Egenvård Ansvarsfördelning läkemedelshantering Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska Verksamhetschef (utförare) Omvårdnadspersonal... 19

3 (21) 9.5 Studerande Olika vårdformer Vid byte av vårdform Läkemedelshantering vid växelvård/korttidsboendet Läkemedelshantering vid särskilt boende Läkemedel på dag/dagligverksamhet Kvalitetssystem och lokala instruktioner Referenser... 21

4 (21) 1 Förord Rutinen för läkemedelshantering är framtagen i en arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor från Hälso- och sjukvårdsenheten samt Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Den är även granskad och godkänd av Pernilla Hedin och Gunilla Liljegren, enhetschefer för Hälso- och sjukvårdsenheten i Vellinge kommun. 2 Inledning Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Läkemedelshantering ska ske på ett säkert, rationellt och kostnadseffektivt sätt enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som myndigheterna ställer på god vård. Det är viktigt att tänka på att allt som görs ska vara spårbart. 3 Process för läkemedelshantering Processen för läkemedelshantering kan delas in i fyra steg 1. Ordination av läkemedel 1. Ordinationshandling 2. Telefonordination 3. Överkänslighet 4. Ordination enligt generella direktiv 5. Utbyte av läkemedel 6. Läkemedel för akut bruk 7. Läkemedel vid palliativ vård 8. Naturläkemedel

5 (21) 2. Iordningställande av läkemedel 1. Dosett 2. Dosdispenserade läkemedel 3. Krossade läkemedel 4. Läkemedel i sond 5. Antikoagulantia 6. Insulin 7. Läkemedelsplåster 8. Syrgasbehandling 3. Överlämnande/administrering av läkemedel 1. Administrering av läkemedel till patient 2. Vid behovs läkemedel 3. Signeringslista för överlämnande av läkemedel 4. Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel 4. Förvaring och kassering av läkemedel 1. Allmänna råd vid förvaring av läkemedel 2. Kassering av läkemedel 4 Ordination av läkemedel Patientens läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt ansvarar för ordination till enskild patient, samt för råd och information till den enskilde patienten. Huvudregeln är att läkemedel ska ordineras skriftligt. 4.1 Ordinationshandling Ordinationshandling är en handling som ska ge en samlad bild av patientens ordinerade läkemedelsordinationer. Det är en journalhandling som ska finnas i patientens bostad samt inskannad i patientens journal. Alla ordinationer ska göras av en läkare eller distriktssköterska med förskrivningsrätt och de ska vara tydligt inskrivna på ordinationshandlingen med signering. Ordinationshandlingen ska vara alltid vara aktuell och tydlig.

6 (21) Läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om: läkemedlets namn läkemedelsform styrka dosering administrationssätt tidpunkt för administrering Läkemedelsordinationen bör också innehålla uppgift om indikation. In- och utsättning eller annan ändring av läkemedel ska signeras och dateras på ordinationshandlingen av ordinatören. Om ett läkemedel sätts ut ska det inte strykas över utan det ska finnas ett utsättningsdatum och signum av läkaren Har patienten dosdispenserade läkemedel finns ordinationshandlingen i ordinationsverktyget Pascal. Patienter som inte har läkemedel ordinerade i Pascal ska ha en läkemedelslista signerad av ansvarig läkare som ordinationshandling. Sjuksköterskan ansvarar för att endast aktuell ordinationshandling förvaras tillsammans med patientens läkemedel. Ordinationshandlingen hos patienten ska alltid överensstämma med inskannad aktuell ordinationshandling. 4.2 Telefonordination När läkare ordinerar läkemedel per telefon gäller följande: Sjuksköterska som tar emot telefonordinationen ska motläsa ordinationen för att få den bekräftad. Sjuksköterskan dokumenterar i patientens journal samt i ordinationshandlingen under rubriken Tillfälliga anteckningar med datum, tidpunkt, läkarens för- och efternamn samt hela ordinationen. Det ska också framgå hur ordinationen har inkommit och sjuksköterskan skriver sitt namn samt signerar. Läkaren ska snarast bekräfta ordinationen skriftligen. Vid telefonordination från Region Skånes jourläkare ska journalhandling vara ordinarie behandlande läkare/vårdenhet tillhanda snarast, dock senast inom 18 timmar.

7 (21) 4.3 Överkänslighet Det är förskrivarens skyldighet att informera och dokumentera om patienten har en intolerans och/eller överkänslighet. Vid överföring till annan huvudman ska det tydligt framgå att patienten har en intolerans och/eller överkänslighet. 4.4 Ordination enligt generella direktiv Läkemedel enligt generella direktiv är en särskild förteckning över läkemedel som sjuksköterska har rätt att ge efter en behovsbedömning och utan att läkare först tillfrågas. Listan uppdateras årligen av Region Skånes läkemedelskommitté. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för överlämnande av aktuell lista till verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får endast ges till patient av sjuksköterska. Vid minsta tveksamhet eller osäkerhet ska läkare kontaktas. Rapport ska ske till patientansvarig läkare och given dos ska registreras i patientens journal. 4.5 Utbyte av läkemedel - Generika Utbyte av läkemedel sker enligt lagen om läkemedelsförmåner. Detta innebär inte att ordinationen ändrats. Sjuksköterskan svarar för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apotek. Ändringen är alltid angiven på originalförpackningens etikett. I Pascal ska utbyte av läkemedel finnas på ordinationshandlingen. 4.6 Läkemedel för akutbruk Vid akuta ordinationer kan läkemedel tas från läkemedelsförrådet för att undvika akuta beställningar från apotek. Antibiotika lämnas till patienten som hel kur och i hel förpackning. Används inte alla tabletter ska dessa kasseras. I läkemedelsförrådet ska det finnas signeringslista över vilka läkemedel som tagits, namn på patienten och uttaget ska signeras av ansvarig sjuksköterska. Beställningar till läkemedelsförrådet sker av utsedda sjuksköterskor. 4.7 Läkemedel vid palliativ vård Första dosen av ordinerade palliativa läkemedel kan tas ur läkemedelsförrådet innan det hämtas ut från apoteket.

8 (21) 4.8 Naturläkemedel En sjuksköterska ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Naturläkemedel faller inte inom denna ram. Om en sjuksköterska får vetskap om att patienten får naturläkemedel ska läkare informeras. Som sjuksköterska kan man vara behjälplig då naturläkemedlet är ordinerat av patientens läkare. Ordinerat naturläkemedel hanteras då som övriga läkemedel. I övriga fall får anhöriga hantera naturläkemedel. 5 Iordningställande av läkemedel Iordningsställande av läkemedel innebär uppdelning till en enskild patient av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska. Upplösning av torrsubstans. Tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra läkemedel i form av medicinsk gas till en patient. Läkemedel ska i första hand iordningställas av sjuksköterska utifrån en aktuell och signerad ordinationshandling. Signering av iordningställandet ska dokumenteras i patientjournalen och på signeringslistan. Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka, läkemedelsform, administrationssätt samt doseringstidpunkt mot ordinationshandling. Läkemedel ska primärt iordningställas i patientens bostad. Individuella bedömningar kan göras och detta ska då noteras i patientens journal. 5.1 Dosett Läkemedel dispenseras i dosett för två veckor. Den som iordningställer dosetten ansvarar för innehållet. Patientens namn och personnummer ska finnas angivet på dosetten. Dosetterna som används ska märkas med jämn respektive ojämn vecka. Iordningställande av läkemedel i dosett ska i första hand utföras av sjuksköterska enligt gällande ordinationshandling.

9 (21) 5.2 Dosdispenserade läkemedel Dosdispenserade läkemedel är läkemedel förpackade i dospåsar. Varje påse innehåller läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Alla dospåsar är märkta med patientens namn, personnummer, datum, klockslag och de läkemedel som påsen innehåller. Vissa läkemedel går inte att dosförpacka utan levereras då i originalförpackning. Den som tar emot leveransen ska se till att läkemedlen förvaras inlåsta så att obehöriga inte har åtkomst. Sjuksköterska ansvarar för leveranskontroll, genom att kontrollera att första dygnets dospåsar och originalförpackning överensstämmer med aktuellt dosrecept och följesedel. När sjuksköterskan levererar dosrulle/dosrullar och originalförpackningar till delegerad personal som i sin tur ska levererar dessa till patienten ska den delegerade personal som tar emot dosrullen/dosrullarna signera mottagandet. Då dospåsar/originalförpackningar levereras till patientens bostad, ska dessa kontrolleras mot patientens namn och personnummer och överensstämma med den aktuella ordinationshandlingen. Kontrollen signeras på patientens signeringslista för läkemedel. Momentet kan utföras av läkemedelsdelegerad omvårdnadspersonal. Det är inte tillåtet att klippa och klistra i påsarna. Om det sker en läkemedelsändring som medför att läkemedel i dospåsen måste tas bort ska i första hand en ny akut beställning göras. Fram till det att ny dosrulle levereras delas läkemedel i dosett. Svensk dos garanterar bara innehållet om dospåsarna är hela. Fel som upptäcks i dospåsen ska omgående meddelas dosleverantören och rapporteras som avvikelse. 5.3 Krossade läkemedel Krossa aldrig en tablett eller töm aldrig ut innehållet i en kapsel innan du vet om och effekten påverkas. Normalfallet är att läkemedel ska sväljas hela. Kontrollera mot FASS och/eller foldern Sväljes hela på Apoteket.se. Om läkemedlet ska sväljas helt och patienten inte klarar detta ska ansvarig läkare ska ta ställning till eventuell ändring av ordination. Krossning ska ske separat för varje patient och administreras tillsammans med rikligt med vätska.

10 (21) 5.4 Läkemedel i sond Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande form. Om läkemedel bara finns i tablettform ska den ordinerande läkaren ta ställning till om ett annat läkemedel kan ordineras. Varje preparat ska lösas för sig i vatten (p.ga risk för svårlösliga fällningar) lämplig mängd är 10 ml. Varje preparat ges separat. Spola med en liten mängd vatten mellan preparaten. Avsluta tillförseln med att spola sonden med ml vatten. 5.5 Antikoagulantia Behandling med antikoagulantia ökar risken för såväl yttre som inre blödningar. Sjuksköterskan dokumenterar att patienten står på antikoagulantia under rubriken Observera i Procapita. Information om att patienten behandlas med antikoagulantia framgår av första sidan i Hälsoplanen som förvaras i HSL pärmen hos patienten Waran Waran har ett särskilt ordinationsunderlag. Aktuell ordination förvaras i patientens bostad och inskannad i patientens journal. Ordinatören ansvarar för att ange klockslag på ordinationshandlingen NOAK NOAK läkemedel är en alternativ behandling till Waran och behöver inte ställas in med blodprover. Preparaten ordineras inte separat utan finns med på ordinationshandlingen tillsammans med övriga läkemedel. 5.6 Insulin Sjuksköterskan ansvarar för att dispensera och administrera insulininjektioner. Delegering av insulininjektioner får endast ske vid stabilt blodsocker och med förfylld insulinpenna. Om en patient t ex får en infektion eller något som kan påverka blodsockret ska ansvarig sjuksköterska kontaktas.

11 (21) 5.7 Läkemedelsplåster - depåplåster Avlägsna använt plåster och signera på signeringslistan. Märk nytt plåster med datum, klockslag samt signatur innan det appliceras på lämpligt ställe. Signera på signeringslistan när det nya plåstret klistrats på. Om plåstret behöver fästas ska detta göras med kirurgisk genomsläpplig tejp. Omvårdnadspersonalen ombeds att dagligen kontrollera att plåster sitter kvar Narkotiska smärtplåster Smärtplåster är ett högrisk-läkemedel med stor mängd aktiv substans kvar i plåstret efter användandet. När patienten har mer än ett depotplåster eller olika styrkor på plåstren är det inte lämpligt att sjuksköterskan delegerar uppgiften. Använda plåster ska klistras på blankett för Borttagna narkotiska läkemedelsplåster och förvaras i plastficka i HSL-pärm. Sjuksköterska ska kontrollräkna använda plåster och samla in för läkemedelskassation (se rubrik ) en gång per månad. Vid dessa tillfällen lämnas ny blankett och plastficka. 5.8 Syrgasbehandling Syrgas klassificeras som läkemedel och ska alltid ordineras av läkare som också anger behandlingstid och mängd. Hanteringen består av flera olika moment som går att följa i Vårdhandboken. 6 Överlämnande/administrering av läkemedel Överlämnande/administrering av läkemedel innebär överlämnande eller tillförsel av en iordningställd läkemedelsdos till en patient. Om sjuksköterskan har övertagit läkemedelshanteringen är administrering/tillförsel av läkemedel till patienten en hälso- och sjukvårdsuppgift.

12 (21) Administrering av läkemedel till patient Administrering av läkemedel är en hälso- och sjukvårdsuppgift och ska utföras av en sjuksköterska. Att ha ansvaret för hela läkemedelskedjan innebär att den som administrerar läkemedlet ska förvissa sig om att patienten tillförts sitt läkemedel. Uppgiften kan delegeras om det är förenligt med god och säker vård. Viktigt att tänka på vid administrering av läkemedel: Rätt patient - kontrollera patientens namn och personnummer. Rätt läkemedel kontrollera enligt ordinationshandling/läkemedelslista Rätt tidpunkt kontrollera tidpunkt enligt ordinationshandling/läkemedelslista Rätt dos - kontrollera enligt ordinationshandling/läkemedelslista Rätt sätt exempelvis tablett sväljs hel, med eller utan mat mm. Signeringslistan ska alltid kontrolleras före administrering för att verifiera att läkemedel inte redan har getts. Signering ska alltid ske efter att läkemedlet är överlämnat och perorala läkemedel signeras efter det att patienten svalt dessa. Om något är oklart i samband med överlämnande av läkemedel, ordinationshandling eller signeringslista läkemedel, ska alltid sjuksköterska kontaktas innan läkemedlet överlämnas Dygnsfördelning Läkaren ansvarar för att ange vid vilka tidpunkter läkemedel ska ges. Läkemedel ska fördelas så jämt över dygnet som möjligt med hänsyn till patientens dygnsrytm. Detta diskuteras tillsammans med ansvarig läkare dels utifrån läkemedlets farmakologiska verkan och dels utifrån den enskilde patientens behov. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tidsperspektivet mellan dagens sista och påföljande dags första dos så att detta inte blir för stort. 6.2 Vid behovs läkemedel Läkaren som ansvarar för vården av en patient ansvarar för att det ska finnas angivet på vilka indikationer vid behovs läkemedel får ges till

13 (21) patienten samt läkemedlets namn, beredningsform, styrka, dosering samt maximal dos/dygn. Läkemedel som ska ges vid behov får endast överlämnas av sjuksköterska eller av personal som har delegering för uppgiften efter kontakt med tjänstgörande sjuksköterska. Om annan överenskommelse gjorts med sjuksköterska kring ett specifikt läkemedel ska detta vara beskrivet i patientens hälsoplan. Överlämnat vid behovs läkemedel ska dokumenteras på blankett Läkemedel vid behov av den som överlämnar läkemedlet. I de fall detta utförs av sjuksköterska eller sjuksköterska informeras ska även dokumentation ske i patientjournal. Om patienten har narkotikaklassade läkemedel vid behov ska en narkotikajournal upprättas för varje läkemedel. Sjuksköterska ansvarar för uppföljning av givna vid behovs läkemedel en gång per månad eller oftare vid behov. Uppföljningen ska journalföras Vid behovs läkemedel till stående under en kort tid Om sjuksköterskan bedömer att det finns behov av att ge läkemedel som finns ordinerat som vid behovsläkemedel under en kortare tid ska det på ordinationshandlingen under tillfälliga anteckningar skrivas in: - från och med datum och till och med datum - var ordinationen kommer ifrån (d.v.s. vid behovsordination) - namn och signatur. Allt som ska ges av omvårdnadspersonalen ska vara inskrivet som ordination och signerat. 6.3 Signeringslista för överlämnande av läkemedel När sjuksköterskan ansvarar för patientens läkemedelshantering ska signeringslista för överlämnande av läkemedel upprättas mot aktuell ordinationshandling av ansvarig sjuksköterska. En signeringslista/månad. På signeringslistan anges patientens namn och personnummer, patientansvarig sjuksköterska, namn och signatur på den sjuksköterska som upprättat listan samt patientansvarig läkare, årtal och månad. Utbyte av ifylld signeringslista hos patienten kan utföras av läkemedelsdelegerad omvårdnadspersonal. All delegerad personal som ger läkemedel ska fylla i signaturförtydligande vid första tillfället hos en ny patient.

14 (21) Överlämnar sjuksköterska läkemedel till patient som delegerad personal skulle utfört ska sjuksköterska signera detta på signeringslistan samt fylla i signaturförtydligande. Överlämnandet ska signeras för varje typ av dispensering (dosett, dospåsar ), för varje läkemedel och klockslag. Om läkemedel inte kan ges av någon anledning ska aktuellt nummer som finns på signeringslistan fyllas i och även signatur. 6.4 Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel Sjuksköterska upprättar och ansvarar för förbrukningsjournal av narkotika grupp II V. Varje uttag från originalförpackning ska dokumenteras i avsedd förbrukningsjournal. Kontrollräkning ska ske minst en gång i månaden av sjuksköterska och gäller även för vid behovs läkemedel. När förbrukningsjournalen är fulltecknad överförs behållningen till ny förbrukningsjournal efter kontrollräkning och signering av två personer varav en sjuksköterska. Avslutad eller fulltecknad förbrukningsjournal förvaras inskannad i patientjournalen. Narkotika klassade preparat och förbrukningsjournal ska förvaras tillsammans med patientens övriga läkemedel i bostaden. Då en patient flyttar mellan olika boendeformer i kommunen ska alltid en aktuell förbrukningsjournal medfölja. 7 Förvaring och kassering av läkemedel Om hälso- och sjukvården tagit över ansvaret för patientens läkemedel ska dessa förvaras oåtkomligt för obehöriga. På särskilt boende ska läkemedel förvaras i låsbart skåp inne i patientens boende. I hemsjukvården bör läkemedel förvaras inlåst och sjuksköterskan ska informera patienten om detta. Sjuksköterskan kan i vissa fall göra bedömning att läkemedel inte behöver förvaras inlåsta även om sjuksköterskan tagit över ansvaret för läkemedelshanteringen. Hantering dokumenteras i patientjournalen. 7.1 Allmänna råd vid förvaring av läkemedel Patienten äger de läkemedel han/hon erhållit på recept. Läkemedel ska förvaras och iordningställas samt överlämnas i den enskildes boende.

15 (21) Läkemedel som är inaktuella bör tydligt avskiljas från aktuella (t.ex. i plastpåse, låda). Läkemedel som har passerat utgångsdatum ska kasseras. Läkemedel ska förvaras i originalförpackning (lösa tabletter har sämre hållbarhet). Förvara efter angiven rekommendation (t.ex. skydd för ljus, kyla, i rumstemperatur) Öppna bara en förpackning i taget av samma sort. Anteckna brytningsdatum på alla flytande och utvärtes läkemedel. Fäst t.ex. en vit klisteretikett på alla läkemedel som har brytningsdatum. Narkotiska preparat i större mängder, inaktuella läkemedel samt läkemedelsförpackningar som är skrymmande hos patienter på särskilt boende kan förvaras i låst skåp på exempelvis sjuksköterskeexpeditionen. Patientens läkemedel ska då förvaras i individuella boxar märkta med namn och personnummer avskilt från läkemedelsförrådet Läkemedel från en patient till en annan. Ett läkemedel får aldrig tas från en patient till en annan. Detta gäller även om patienten är avliden. Läkemedlen är patientens, eller dödsboets egendom och det rubriceras som stöld. 7.2 Kassering av läkemedel Inaktuella läkemedel kan efter samtycke från patient/anhörig kasseras och återlämnas till apoteket. Dessa läkemedel ska på ett tydligt sätt märkas Kassation och vara inlåsta till dess att de återlämnas på apoteket. Om patienten nekar till kassation är det viktigt att avskilja dem från aktuella läkemedel (t.ex. i plastpåse, låda). På särskilda boenden kan de förvaras i individuella boxar märkta med namn och personnummer inlåsta på sjuksköterskeexpeditionen. Anhöriga kan också tillfrågas om de kan ta hand om dem. Då patient avlidit kan sjuksköterska erbjuda anhöriga att vara behjälplig med att lämna överblivna läkemedel för kassering till apoteket. När det gäller narkotika klassade preparat bör anhöriga upplysas om att det inte är lagligt att inneha sådana som inte är förskrivna till sig själv. Allting som har läkemedelsrester kvar i förpackningen ska destrueras som läkemedelsavfall genom apoteket exempelvis insulinpennor, inhalationsläkemedel, salvtuber, läkemedelsplåster m.m. Läkemedel som returneras till apoteket ska inte ligga i ytterförpackning.

16 (21) Kassering av Insulinpenna Skyddshylsan (locket) återvinns som hårdplast och pennkroppen kastas i hushållssoporna. Penna med kvarvarande insulin ska återlämnas till apoteket. Safeclip och avsedd kanylbehållare används för nålar Narkotiska smärtplåster All avräkning av använda plåster dokumenteras av sjuksköterska i narkotikajournal. Innan kassation till Apotek ska sjuksköterska klippa bort patientens namn och personnummer från blanketten Borttagna narkotiska läkemedelsplåster. Blanketten med förbrukade plåster returneras till Apotek i särskild avsedd påse av sjuksköterska. 8 Egenvård Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan SOSFS 2011:23. Behöver den enskilde praktisk hjälp med sin läkemedelshantering p.g.a. rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning, kan denna hjälp ges av personal som handräckning utan att delegering sker. Förutsättningen för detta är att den som har förskrivit läkemedlet gjort en skriftlig egenvårdbedömning och planering i samråd med den enskilde. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att bedömningen om egenvård är korrekt gjord och att den omprövas när förutsättningarna ändras. En åtgärd kan bedömas som egenvård när vårdnadshavarna eller närstående utför åtgärden, men räknas som hälso- och sjukvård när den enskilde befinner sig på t.ex. korttidsboende. 8.1 Ansvarsfördelning läkemedelshantering När den ordinerande läkaren bedömer att patienten inte längre klarar läkemedelshanteringen själv, kan ansvaret överlåtas till ansvarig sjuksköterska. Bedömningen ska göras i samråd med patienten. Beslut, datum, namn på ordinatören samt ansvarsfördelningen ska dokumenteras i patientjournalen.

17 (21) Information till ansvarig sjuksköterska om övertag av ansvar för läkemedelshantering sker t.ex. genom remiss eller i samband med vårdplanering (SVPL, SIP) av ordinerande läkare. Ansvarsfördelningen ska tydligt framgå i dokumentationen. Beakta att det bästa/säkraste ur både patientsäkerhet och personalsäkerhet är Dosdispenserade läkemedel. Sjuksköterskan kan efter bedömning delegera delmoment av patientens läkemedelshantering enligt gällande rutiner. Delegering ska vara skriftlig, personlig, tidsbegränsad och klart definierad. 9 Ansvar 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Uppgifter som enligt föreskrifter ska utföras av verksamhetschef enligt hälsooch sjukvårdslagen fullgörs inom den kommunala hälso- och sjukvården av medicinskt ansvariga sjuksköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård genom att: Fastställa ändamålsenliga rutiner. Lägga särskild vikt vid utformningen av rutiner och ansvar för narkotiska läkemedel. Regelbundet kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. Ansvara för att uppföljning av läkemedelshanteringen genomgår en extern kvalitetsgranskning minst en gång om året. Granskningen kan t.ex. utföras av en farmaceut. Utse läkemedelsansvariga sjuksköterskor för läkemedelsförråd (basförråd). Resultat av externa kvalitetsgranskningar används i det lokala kvalitetsarbetet och föreslagna förändringar genomförs.

18 (21) 9.2 Sjuksköterska Den sjuksköterska som ansvarar för patientens läkemedelshantering ansvarar i enlighet med sitt medicinska yrkesansvar för: Administreringen av läkemedel sker på ett patientsäkert sätt. Vid hemkomst från sjukhusvistelse, där läkemedelsjusteringar skett, snarast göra hembesök för att säkra läkemedelshanteringen. Läkemedel förvaras inlåst i patientens bostad, se under punkt 7. Delegering sker i enlighet med gällande rutin för delegering då det är säkert för patienten. Ordinationer utförs. Utvärdera effekten av läkemedel. Rapportera eventuella biverkningar. Nya och inaktuella läkemedel och ordinationer hålls åtskilda. Kontroll av utbytta läkemedel i samband med leverans från apoteket. Kontakta läkare när behov finns. Dokumentera i patientjournalen. Löpande kontroller av signeringslistan. Åtgärda avvikelser i samband med läkemedelshantering. Föreslå att nya rutiner utformas vid behov Sjuksköterska med förskrivningsrätt Sjuksköterska med förskrivningsrätt ska sända in bevis på genomgången utbildning samt förskrivarkod till verksamhetschef. Verksamhetschef ansvarar för att beställa etiketter/receptblock som krävs till förskrivning. Vid anställningens slut ska förskrivaren återlämna receptblock samt förskrivaretiketter till verksamhetschef Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförråd (basförråd) Läkemedelsförråd innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer Medicinskt ansvarig sjuksköterska utser sjuksköterska med särskilt ansvar för de läkemedelsförråd (basförråd) som Region Skåne tillhandahåller. Ansvaret beskrivs i särskild rutin.

19 (21) 9.3 Verksamhetschef (utförare) Ansvarar för att omvårdnadspersonalen har den kompetens som krävs för verksamheten och informerar omvårdnadspersonalen om gällande riktlinjer/rutiner samt att dessa följs vad gäller exempelvis signering, utbildning och nyckelhantering till läkemedelsskåp. 9.4 Omvårdnadspersonal Definieras som hälso- och sjukvårdspersonal då de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska exempelvis läkemedelsöverlämnande. Delegerad personal ska alltid rapportera till sjuksköterska avvikelser i läkemedelshanteringen eller om patientens tillstånd förändras. 9.5 Studerande Studerande som genomgår klinisk utbildning får iordningsställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. 10 Olika vårdformer 10.1 Vid byte av vårdform Aktuell ordinationshandling som finns hos patienten ska tillsammans med övrig information för planerat/akutbesök tas med när patienten besöker läkare, tandläkare eller läggs in på sjukhus. Vid utskrivning ska ansvarig läkare ta ställning om det är egenvård och ange detta i vårdplanen. Ordinationshandling och läkemedelsberättelse ska följa patienten vid hemgång Läkemedelshantering vid växelvård/korttidsboendet Om patienten själv kan ansvara för sina läkemedel enligt egenvårdsprincipen fortsätter detta vid vistelse på växelvård/korttidsboende. Personal ansvarar endast för att vara behjälplig vid överräckning såvida detta behövs. Patienten själv ansvarar för att det är rätt läkemedel, rätt antal och rätt tidpunkt. Inga signeringslistor ska då skrivas. Egenvården ska finnas dokumenterad i det beslut som biståndshandläggaren ger verksamheten.

20 (21) Har patienten egenvård med hjälp av annan person t.ex. anhörig/assistent/hemtjänst ska detta beslut omprövas av ansvarig läkare inför vistelse på växelvården/korttidsboendet. Om bedömningen av egenvård ändras till hälso- och sjukvård ska följande gälla: Tydlig läkemedelsordination ska finnas. Samtliga läkemedel ska finnas i originalförpackning för vistelsen samt en tom dosett. Har patienten läkemedel via dosdispensering ska dosreceptet samt läkemedelspåsar för vistelsen medfölja. Sjuksköterskan ansvarar för att aktuell ordinationshandling och läkemedel läggs i patientens läkemedelsskåp. Patientansvarig läkare på vårdcentralen ansvarar för att det finns aktuell ordinationshandling 10.3 Läkemedelshantering vid särskilt boende När en patient flyttar in på ett särskilt boende ska de ha med sig en aktuell läkemedelslista och sina läkemedel. Om patienten har med sig tidigare iordningställda dosetter av närstående ska dessa läkemedel kasseras. Obrutna dosdispenserade påsar kan användas Läkemedel på dag/dagligverksamhet På dag/dagligverksamheten ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att det finns ordinationshandling och signeringslistor. Aktuella läkemedel skickas med patienten från hemmet och patienten förvarar själv sina läkemedel till dess att omvårdnadspersonalen påminner patienten att ta sina läkemedel. När patienten inte själv kan hantera sina läkemedel ska dessa förvaras i låst skåp.

21 (21) 11 Kvalitetssystem och lokala instruktioner Revidering av aktuellt dokument och lokala instruktioner ska ske årligen och/eller vid behov. Rutiner för läkemedelshantering i Vellinge kommun ska vara känd och tillgänglig för all personal. Alla åtgärder som rör en viss patient ska kunna identifieras och spåras. Lista på namnförtydligande av signatur ska finnas vid ordinationshandlingar och signeringslistor. Avvikelser som rör läkemedelshantering ska dokumenteras i kommunens avvikelsesystem och åtgärder ska utvärderas. Sjuksköterska skall medverka när läkemedelsgenomgång (minst 1 gång/år) genomförs tillsammans med ansvarig läkare. Kontroll av läkemedelsförråd/läkemedelshantering ska genomföras årligen på respektive enhet av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelsansvarig sjuksköterska ska årligen utföra egenkontroll enligt Region Skånes riktlinjer. Resultatet ska skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska som i sin tur återkopplar till läkemedelsansvarig sjuksköterska samt planerar och utför åtgärder. Sjuksköterskor som är ansvariga för läkemedelsförråd ska finnas namngivna. 12 Referenser Vårdhandboken SOSFS 2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2009:6 Föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2011:9 Föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård 2019-02-13 1 (24) Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad den 2016-05-16 Upprättad av Reviderad den Helen Hansson Malmgren 2019-02-13 Rutin för läkemedelshantering i

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Hälso-och sjukvårdsansvar... 3 Studerande... 3 Processen vid läkemedelshantering kan indelas i sex steg...

Läs mer

Lokal läkemedelsinstruktion

Lokal läkemedelsinstruktion Dokumentnamn: Lokal läkemedelsinstruktion Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-01-04 (MAS) Lokal läkemedelsinstruktion

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen Version 3 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef Vård

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20120323 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Staffanstorps kommun

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Staffanstorps kommun Utfärdad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margaret Fritz Antagen av : Vård och omsorgs ledningsgrupp 2018-10-25 Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Giltig från: 2018-10-25

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Läkemedelshantering Styrdokument Beslutat av Gäller från och med Dokumentansvarig Gäller för Senast reviderad Skribent

Läkemedelshantering Styrdokument Beslutat av Gäller från och med Dokumentansvarig Gäller för Senast reviderad Skribent Läkemedelshantering Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS Skribent MAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med 2015-10-29 Senast reviderad 2019-04-01

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden 1 [10] Socialförvaltningen 2015-02-16 Referens Judith Berntsson Nilsson Mottagare Socialförvaltningen Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården - sektor Arbete trygghet och omsorg Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av MAS Beslutsdatum 2018-03-13 Ansvarig sektor Arbete trygghet och omsorg Gäller

Läs mer

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter.

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. RUTINBESKRIVNING För läkemedelshantering Dokumentet gäller för Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. Dokumentets syfte Säkerställa god och säker

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Rutin läkemedelsförråd/närförråd

Rutin läkemedelsförråd/närförråd 2018-01-29 1 (5) Rutin läkemedelsförråd Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Helen Hansson Malmgren Upprättad den 2016-04-18 Reviderad den 2018-01-29 Rutin läkemedelsförråd/närförråd

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering för hemtjänst januari 2019 Revideringsintervall vid förändringar, dock minst en gång per år.

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering för hemtjänst januari 2019 Revideringsintervall vid förändringar, dock minst en gång per år. Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Dokumentansvarig: Vårdutvecklare. Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Dokumentansvarig: Vårdutvecklare. Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering 2017-09-18 Dokumentansvarig: Vårdutvecklare Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Maclina Loyal, sjuksköterska Sara Kalmerlind, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska en skickad till: maclina.loyal@vardaga.se goran.forslund@vardaga.se sara.kalmerlind@vardaga.se

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. KILS KOMMUN RUTIN 2018-02-08 Besl. av enhetschefer säbo 171123 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Ansvariga sjuksköterskor: Ansvariga enhetschefer: Linda Hansen, Mary G Lynch,

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun VÅRD OCH OMSORG Riktlinje Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Riktad till all personal ansvarig för att riktlinjen blir känd respektive arbetsledare Utfärdad 2007-01-29 Reviderad 2008-05-27 Gertrud

Läs mer

Riktlinje läkemedelshantering, Falkenbergs kommun

Riktlinje läkemedelshantering, Falkenbergs kommun Riktlinje läkemedelshantering, HSL-pärm, avsnitt Läkemedelshantering Socialförvaltningen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sophia Lehnberg Riktlinje för Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård,

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 1 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 3 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinje 2/ Delegering Rev. 2018-06-27 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Allmänt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Läkemedelsrutin Solliden Fastställt av Petra Ludvigson Regelverk HSL Verksamhet Solliden Utarbetad av Petra Ludvigson Skapat datum 090506 Gäller fr.o.m. 150604 Version

Läs mer

Rapport. Enhet Gillbogården

Rapport. Enhet Gillbogården Rapport 2017-10-30 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. apotekare: Sheila Eriksson Telefon: 073 8067969 E-post:

Läs mer

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (10) Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen Övergripande styrdokument Hälso- och sjukvårdslag, HSL-FS, 2017:30 Hälso- och sjukvårdsförordningen,

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer

Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Enhet Esbergs äldreboende, Sollentuna Närvarande: MAS Ida Lorenzson Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Datum 20190401

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet).

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet). Riktlinje 3/ Delegering LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende,

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Ida Tegnefjord, och verksamhetschef Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. Apotekare: Cecilia

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering Riktlinje Utgåva Antal sidor 6 9 Dokumentets namn Läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-19 Reviderad 2016-11-02 Läkemedelshantering Syfte

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) Medverkande verksamhetschef, Sofia Söderqvist Toril Brinksjö Kerstin Malmsten MAS, Ida Lorenzson Ida Tegnefjord Åtgärdsplanen skickad till sofia.soderqvist@attendo.se ida.lorenzson@sollentuna.se

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) Medverkande Melek Kucuk, verksamhetschef Shahla Saade, boendestödjare Ida Tegnefjord, Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till melek.kucuk@solom.se ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

Rapport. Enhet Wesströms väg Sollentuna

Rapport. Enhet Wesströms väg Sollentuna Rapport 2017-10-10 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. apotekare: Sheila Eriksson Telefon: 073 8067969 E-post:

Läs mer

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Södertal je kommun 2013-04-04 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Äldreomsorgsnamnden socialnämnden Omsorgsnamnden Kommundelsnämnderna Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2016-03-31 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Dokumentägare: Vård-och omsorgschefer, Malmö Stad Framtaget av: Utsedd arbetsgrupp, Malmö Stad Beslutsdatum: 160520 Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer