RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING"

Transkript

1 Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum Reviderad RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING SYFTE Att säkerställa att all läkemedelshantering sker tryggt och säkert enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. DEFINITION Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. OMFATTNING Kommunal hälso- och sjukvård (särskilda boenden, bostad med särskild service, LSS-insatser inklusive daglig verksamhet, daglig sysselsättning och personlig assistans samt basal hemsjukvård) REFERENSER SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2006:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2009:17 Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1) SOSFS 2001:16 Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS 1999:26 Beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 1994:26 Vaccination mot pneumokocker SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 1982:763 SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner Lag (1992: 860) om kontroll av narkotika Lag (002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Svensk Läkemedelsstandard Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. n o r r t a l j e. s e S J U K V Å R D S - O C H O M S O R G S K O N T O R E T

2 Register 1. Egenvård sid Ordinationsunderlag sid Ordination av läkemedel sid. 5 3:1. Stående kontinuerlig dos sid. 5 3:2. Stående vid behovs dos sid. 5 3:3. Telefonordination sid Iordningställande av läkemedel sid Generella direktiv sid Ordinationsändring sid Vaccination sid Överkänslighet sid. 9 4:1. Vid behovsläkemedel sid Rekvisition och kontroll av läkemedel sid Transport av läkemedel sid Förvaring av läkemedel sid. 9 11:1. läkemedelsförråd sid. 9 11:2. Läkemedelsförråd i hemmet sid :3. Läkemedelsförråd på dagverksamhet sid :4. Akut och buffert förråd sid :5. Läkemedelsskylskåp sid. 10 Sida 2 av 18

3 12. Narkotika sid Iordningställande av läkemedel sid :1. Stående ordination av läkemedel sid :2. Vid behovsläkemedel sid :3. Utbyte av generiskt preparat sid :4 Flytande läkemedel sid :5. Läkemedel som är känsligt för luft, fukt och ljus sid :6 Krossa läkemedel sid :7. Injektion/Infusion sid :8. Läkemedel i sond sid :9. Waran sid Utlämnande av läkemedel sid :1. Stående ordination av läkemedel sid :2 Vid behovs sid Administrering av läkemedelläkemedel sid Delegering sid Dosförpackade läkemedel sid :1. Kontroll av leverans sid :2. Ordinationsändring av dosförpackade läkemedel sid :3. Rutin vid snabb ordinationsändring sid Dosett sid Dokumentation sid. 14 Sida 3 av 18

4 20. Signeringslista sid Oxygen behandling sid Akut och buffertförråd sid :1. Ansvarig sjuksköterska för beställning sid :2 Ansvarig sjuksköterska för kontrollräkning av narkotika sid Avvikelserapportering sid Rapportering om läkemedelsbiverkningar sid Naturläkemedel sid Kassation av läkemedel sid Hantering av läkemedel vid dödsfall sid. 17 Sida 4 av 18

5 1. Egenvård Det är bara i de fall när den enskilde själv kan ansvara för sina läkemedel som det kan bli fråga om egenvård och det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren som inom sitt ansvarsområde ska bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och utskrivning i sluten vård är det den behandlande läkaren som ska bedöma om åtgärden kan utföras som egenvård, se riktlinje för egenvård. Bedömd egenvård skall dokumenteras i patientens journal. Egenvård är ej att beakta som Hälso- och sjukvård. 2. Ordinationsunderlag Den som har ansvar för vården av en patient ansvarar för att alla ordinationer finns samlade på en ordinationshandling. Sjuksköterska skall ansvara för att patienten har ett ordinationsunderlag för läkemedel till hands då läkemedel skall administreras till patienten. Ordinationsunderlaget skall också medfölja patienten vid kontakt med hälso- och sjukvård samt vid kontakt med tandläkare. Typ av ordinationsunderlag för läkemedelsbehandling skall framgå i patientens journal. Inom öppenvård bör företrädesvis Dosrecept användas som ordinationsunderlag. I annat fall skall patientansvarig läkare informera om vilket ordinationsunderlag som skall gälla för patienten. 3. Ordination av läkemedel Läkemedel skall ordineras skriftligt. En läkare får ordinera muntligt där omedelbar behandling krävs. Ordinationen skall i efterhand dokumenteras i patientens ordinationshandling och bekräftas med läkarens signatur. 3:1. Stående kontinuerlig dos Stående kontinuerlig dos är de läkemedel som ges fortlöpande enligt läkarordination. 3:2. Stående vid behovs dos Vid behovsläkemedel ordineras av läkare. Sjuksköterskan dokumenterar den medicinska bedömningen med ställningstagande i patientens journal. Sida 5 av 18

6 3:3. Telefonordination Läkemedel får ordineras per telefon om den som ordinerar är förhindrad att komma till patienten. Den som tar emot ordinationen skall dokumentera det ordinerade läkemedlet och namnet på läkaren i patientens ordinationshandling. Den som ordinerat skall i efterhand bekräfta ordinationen om synnerliga hinder inte föreligger. Telefonordination får bekräftas via fax eller e-post om säkra överföringsrutiner finns. En läkemedelsordination skall innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkt för administrering. Doseringen skall anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per dostillfälle. Om det behövs skall behandlingsschema eller spädningsschema finnas i ordinationshandlingen. 4. Iordningställande av läkemedel Med iordningställande av läkemedel menas: Uppdelning till en enskild patient av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska. Upplösning av torrsubstans. Tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra läkemedel i form av medicinsk gas till en patient. Vissa läkemedel levereras färdigställda i originalförpackningar för att administreras direkt till en patient. Flaskor med ögondroppar eller nässpray, tuber med klysma samt inhalatorer med inhalationspulver är exempel på sådana förpackningar. Ordinationskort eller medicinlista utgör underlaget för iordningställandet av ordinerade doser. Det aktuella ordinationsunderlaget skall förvaras tillsammans med den boendes läkemedel. Dosett, dosmugg och vid behovspåse skall vara märkta med förnamn, efternamn, personnummer, läkemedlets namn, styrka, och dos. Sjuksköterska som iordningställt läkemedelsdoserna ansvarar för innehåll och märkning samt att iordningställandet av läkemedel och dokumentation. Patientansvarig sjuksköterska skall se till att signeringslistorna är rätt ifyllda vad det avser läkemedelstid och doser. Signeringslista ska förvaras i den boendes medicinskåp. Studerande skall inom ramen för sin yrkespraktik beredas tillfälle att iordningställa och överlämna läkemedel under tillsyn av legitimerad person och på dennes ansvar. För information om praktisk läkemedelshantering som delning/krossning, användningstider och liknande hänvisas till FASS alternativt respektive läkemedelsföretag. Sida 6 av 18

7 4:1. Vid behovsläkemedel Sjuksköterskan ansvarar för att det finns iordningställt läkemedel. Läkemedel som skall administreras vid behov dispenseras i dosett, doskuvert alternativt dosmugg. Momentet skall dokumenteras på signeringslista för iordningställda läkemedel. Denna signeringslista förvaras tillsammans med den läkemedelslista som förvaras av sjuksköterskan. Iordningställt vid behovsläkemedel skall märkas med: Patientens identitet Läkemedlets namn, styrka, dos, indikation och datum för iordningställandet Observera att om dosmugg med lock används skall märkningen vara på dosmuggen i vilket läkemedlet förvaras och inte på locket. Läkemedel som skall säkerställa att patienten får sina behov tillgodosedda skall så långt som möjligt vara ordinerade över dygnet. Om vid behovsmedicin måste ges bör sjuksköterskan iordningställa varje dos av vid behovsläkemedlen. Vid behovsläkemedel kan förvaras iordningställda i max 3 veckor i de patientbundna skåpen. Ansvarig sjuksköterska skall regelbundet kontrollera att läkemedlen inte förvaras under längre tid. Sjuksköterskan ansvarar för att det finns en signeringslista tillsammans med det iordningställda läkemedlet för administrering av vid behovsläkemedlet. Ett läkemedel som är ordinerat som vid behovsläkemedel får endast administreras till patient efter kontakt med sjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer, efter förfrågan från personal på enheten, om iordningställt vid behovsläkemedel skall ges. Sjuksköterskan gör bedömningen per telefon eller vid besök hos den boende. Bedömningen att vid behovsläkemedel skall ges dokumenteras av tjänstgörande sjuksköterska i omvårdnadsjournalen. Vid upprepad vid behovsmedicinering skall ansvarig läkare informeras för ställningstagande. Vid behovsläkemedel får inte ges mer än 3 gånger under sjuksköterskans arbetspass utan att sjuksköterskan besöker patienten. På signeringslistan för vid behovsläkemedel dokumenteras vilken sjuksköterska som tagit beslutet att delegerad personal skall administrera vid behovsläkemedlet, tidpunkt och dos. Administreringen skall verifieras av delegerad personal med en signatur. Sjuksköterskan skall dokumentera vid behovsordinationen i patientens journal. Effekten av administreringen av vid behovsläkemedel skall alltid utvärderas av sjuksköterska. Delegerad personal bör efter administreringen dokumentera effekten av vid behovsläkemedlet på signeringslistan. Delegerad personal skall kontakta sjuksköterskan om något fel inträffat i samband med administreringen samt eventuella förändringar hos patienten. Utvärdering av vid behovsmedicineringen skall ske för att få en uppfattning av åtgången på ett bra sätt och för återrapportering till läkaren om hur effekt och åtgången sett ut. Sida 7 av 18

8 5. Generella direktiv Läkemedel enligt generella direktiv skall inte ersätta ordinationer. Patienten skall ha ordinerade läkemedel för kontinuerlig behandling samt vid behovsordinationer för eventuell behandling utöver den kontinuerliga. Generella direktiv innebär att sjuksköterska efter behovsbedömning och kontakt med läkare kan ge läkemedel enligt givna tillstånd. Sjuksköterska skall dokumentera bedömningen, tillsammans med namnet på den ordinerande läkaren den givna dosen samt resultatet och utvärderingen av behandlingen i patientens journal. 6. Ordinationsändringar Vid ordinationsändring ansvarar sjuksköterskan för att kontrollera det första dygnets dospåsar mot dosreceptet. 7. Vaccination Influensa- och pneumokockvaccinationer kan utföras av en formellt och reellt kompetent sjuksköterska. Detta under förutsättning att sjuksköterskan i övrigt bedöms lämplig av den för verksamheten ansvarige läkaren samt att det finns den utrustning som krävs för att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner. Vaccinationer bör utföras då läkaren finns på plats. Sjuksköterska med behörighet har rätt att ordinera vaccination i enlighet med SOSFS 2000:1, 3 kap. 10 och SOSFS 2009:17, 1. Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor ska vid vaccination ta reda på om patienten tidigare haft överkänslighetsreaktioner i form av anafylaktisk chock, urtikaria eller Quinckes ödem eller om patienten har en känd överkänslighet mot ägg, antibiotika eller andra ämnen som kan finnas i vaccinet, kontrollera att det aktuella vaccinet inte innehåller ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot och kontrollera att vaccinet inte heller innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot. Verksamhetschefen ska ansvara för att det på mottagningar, avdelningar och på annan plats där behandlingar med risk för överkänslighetsreaktion utförs finns personal med kompetens att behandla överkänslighetsreaktioner, akutbricka eller akutväska. Verksamhetschefen ska även ansvara för att det i den lokala instruktionen för läkemedelshantering anges vilka läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner som en läkare får ordinera enligt generella direktiv. Verksamhetschefen ska dessutom vid behandling av patienter med ökad risk för överkänslighetsreaktion ansvara för att en läkare som kan ordinera läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner finns tillgänglig på plats och att syrgas och utrustning för att ge konstgjord andning med andningsmask samt andningsblåsa finns att tillgå. Även sug och nebulisator bör finnas att tillgå. Den läkare eller i förekommande fall Sida 8 av 18

9 sjuksköterska, som ansvarar för vaccination, ska ha försäkrat sig om att föreskriven utrustning och kompetent personal finns tillgänglig innan en behandling påbörjas (SOSFS 2009:16). Den som iordningställer och administrerar ett vaccin ska dokumentera vaccinets batchnummer eller något annat identifikationsnummer i patientjournalen (SOSFS 2006:24). 8. Överkänslighet Överkänslighet för läkemedel skall klart framgå i journalen. 9. Rekvisition och kontroll av läkemedel Läkemedel får endast rekvireras av behörig hälso- och sjukvårdpersonal som skall namnges i lokal instruktion. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att patientens ordinerade läkemedel inte tar slut. 10. Transport av läkemedel Transporten av läkemedel ska ske på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid kvittera och kontrollera antalet kolli mot leveranssedeln och att plomberingen är obruten. Förfarandet ska finnas nedtecknat i en lokal rutin. Hantering av riskavfall omfattar hela kedjan, från beställning och leverans av riskavfallsburkar till hämtning och transport och slutbehandling av avfallet. Godkända emballage för kasserade läkemedel, smittförande och skärande/ stickande avfall skall användas. 11. Förvaring av läkemedel Läkemedel skall förvars enligt den instruktion som framgår av förpackning och bipacksedeln. Patienter som själva ansvarar för sina läkemedel ansvarar också för att dessa förvaras på ett säkert sätt. När sjuksköterskan övertagit ansvaret för läkemedelshanteringen ansvarar hon/han för att läkemedlen förvaras oåtkomligt för obehöriga. Detta gäller även nycklar och koder till läkemedelsförråd/skåp. 11:1. Läkemedelsförråd När patientens läkemedel förvaras i läkemedelsförråd ska läkemedlen förvaras märkta med patientens namn och personnummer. Nycklar ska förvaras säkert och endast sjuksköterskor skall ha nycklar till skåpen. Sida 9 av 18

10 11:2. Läkemedelsförråd i hemmet När hälso- och sjukvården övertagit ansvaret för läkemedelshanteringen för personer som bor kvar i hemmet skall läkemedlen förvaras oåtkomligt dit endas sjuksköterska och delegerad personal har tillgänglighet. 11:3. Läkemedelsförråd på dagverksamhet Vid dagverksamhet ska de läkemedel som patienten har med sig förvaras i ett låsbart skåp som endast sjuksköterska och delegerad personal har tillgång till. Nyckeln ska förvaras säkert. 11:4. Akut och buffertförråd Läkemedel för akuta bruk ska förvaras samlat i ett låst skåp/rum. Nyckel till buffertförrådet får endast innehas av tjänstgörande sjuksköterska. Kontinuerlig genomgång av förrådet ska göras. Översynen registreras med datum och sjuksköterskans namnteckning. Läkemedel ska förvaras i sin originalförpackning, så att märkning och hållbarhetsuppgifter finns med. Omflyttning till annan förpackning är inte tillåten. Temperaturen i ett läkemedelsförråd skall kontrolleras regelbundet och skall ej ligga över +25 C. Läkemedel som förvaras i högre temperaturer kan få förkortad hållbarhet. 11:5. Läkemedelskylskåp Läkemedel som kräver kall förvaring ( ) ska förvaras i ett läkemedelskylskåp utrustat med termometer. Temperaturen kontrolleras regelbundet och avfrostning görs vid behov. Temperaturen varierar mellan olika platser i kylskåpet. Exempelvis är placering i kylskåpsdörren inte lämplig eftersom temperaturen oftast är för hög för känsliga preparat (till exempel vacciner). I läkemedelskylskåpet får endast läkemedel förvaras. Läkemedel som kräver kall förvaring kan i vissa fall förvaras i rumstemperatur men då förändras hållbarhetstiden. Ta alltid kontakt med apoteket alternativt aktuellt läkemedelsföretag om man behöver förvara dessa läkemedel i rumstemperatur för besked om lämpligheten och hur lång hållbarhetstid som blir aktuell. Ändra då hållbarhetstiden på förpackningen. 12. Narkotika Förbrukningsjournal skall föras över narkotikaklassade läkemedel. När en förbrukningsjournal är fulltecknad skall behållningen föras över i ny förbrukningsjournal. Avslutade och fulltecknade förbrukningsjournaler skall förvaras i patientens journal. Två sjuksköterskor skall oberoende av varandra kontrollera narkotiska läkemedel. Sida 10 av 18

11 13. Iordningställande av läkemedel Den som iordningställer ett läkemedel skall kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt att dosen och doseringstidpunkten stämmer mot ordinationshandlingen. 13:1. Stående ordination av läkemedel Se Ordination av läkemedel 13:2. Vid behovsordination av läkemedel Se Vid behovsläkemedel 13:3. Utbyte av generiskt preparat Lagen om läkemedelsförmåner innebär att läkemedel som läkaren ordinerat kan bytas ut till det billigaste likvärdiga generiska läkemedlet som finns på apoteket. Läkemedlen kan ha olika namn, utseende och förpackning men innehåller samma verksamma ämne och har samma effekt. Apoteket ska informera om det ordinerade läkemedlet ersatts med likvärdigt Ett utbyte av läkemedel enligt lagen om läkemedelsförmåner innebär inte att ordinationen ändrats. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra in och signera ändringen i ordinationshandlingen. Sjuksköterskan svarar för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apotek. 13:4. Flytande läkemedel Flytande läkemedel ska iordningsställas i så nära anslutning till dosens administrering som möjligt. Om överlämnandet av dosen inte sker direkt måste läkemedelskoppen märkas med patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, dos, datum och signatur. Att iordningställa och överlämna hostmedicin (om ej narkotikaklassade) och tarmreglerande läkemedel kan delegeras. 13:5. Läkemedel som är känsliga för luft, fukt och ljus Det är tillåtet att delegera läkemedel som ges vid behov och som inte kan förvaras utanför originalförpackningen utan att läkemedelseffekten påverkas negativt. 13:6. Krossa läkemedel Läkemedel får endast krossas i undantagsfall. Om en patient har svårt att svälja hela tabletter bör i första hand en annan beredningsform ordineras exempelvis flytande, stolpiller eller pulver. När det inte finns annat alternativ än att krossa läkemedel krävs det att läkaren tar ställning till vilka läkemedel som ska krossas. Kontrollera i apotekets broschyr Sväljes hela vad som gäller i det enskilda fallet. När läkemedel måste krossas ska de krossas separat från varandra i en tablettkross och administreras separat med en riklig mängd vätska. Tablettkrossen ska rengöras efter varje sorts läkemedel. Ordinationen ska dokumenteras i ordinationshandlingen, på signeringslistan och i patientjournalen. Sida 11 av 18

12 13:7. Injektion/infusion Injektioner/infusioner ska iordningställas i så nära anslutning till dosens administrering som möjligt. Infusionspåsen/flaskan ska märkas med patientens namn, personnummer, dagens datum, klockslag, infusionstid och signeras. Eventuella läkemedel/tillsatser som tillförs infusionsvätskan ska dokumenteras direkt på Infusionspåsen/ flaskan. Ordinationen ska dokumenteras i ordinationshandlingen, på signeringslistan och i patientjournalen. Ordinationen av en injektion får aldrig föras över från originalhandling till en signeringslista, detta för att motverka felskrivningar och öka patientsäkerheten. Vid antibiotikabehandling i infusion/injektionsform ska ansvarig läkare alltid göra en individuell riskbedömning och vidta nödvändiga åtgärder för att trygga patientsäkerheten. Infusionspump/droppräknare kan användas för att säkra läkemedelsadministreringen. 13:8. Läkemedel i sond Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande form. Om läkemedlet bara finns i tablettform ska den ordinerande läkaren ta ställning till om ett annat läkemedel kan ordineras. När läkemedel måste krossas ska de krossas separat från varandra och administreras separat. Tablettkrossen ska rengöras efter varje sorts läkemedel. Mellan varje sorts läkemedel ska sonden spolas med 5-10 ml vatten. Avsluta tillförseln med att spola sonden med ml vatten. Anpassa mängden vatten till sondens storlek och längd. Kom ihåg att räkna med vattnet i den totala mängden vätska som ska ges per dygn. 13:9. Waran Waran dispenseras enligt separat ordinationsunderlag i separat dosett. Iordningställandet ska dokumenteras på specifik Waran - lista i patientjournalen. Överlämnandet ska signeras som en separat dos på den specifika Waran - listan. Förändrade matvanor, kraftig aptitlöshet, diarré eller kräkningar kan påverka effekten av Waran. Försiktighet ska iakttas vid kirurgiska ingrepp och även vid tandutdragning på grund av ökad risk för blödningsbenägenhet. 14. Utlämnande av läkemedel 14:1. Stående ordination av läkemedel Se Ordination av läkemedel 14:2. Vid behovsordination av läkemedel Se Vid behovsläkemedel Sida 12 av 18

13 15. Administrering av läkemedel Den som administrerar ett läkemedel skall kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt att dosen och doseringstidpunkten stämmer mot ordinationshandlingen. 16. Delegering Delegering innebär att en legitimerad befattningshavare med formell och reell kompetens överför en hälso- och sjukvårdsuppgifter till en arbetstagare som genom undervisning, handledning och erfarenhet lärt sig att utföra arbetsuppgiften och därigenom har fått reell kompetens. Sjuksköterska skall kontrollera att den person som delegeras har tillräcklig kompetens och erfarenhet, är noggrann och har gott omdöme samt är lämplig i övrigt (SOSFS 2000:1). Delegering skall omprövas regelbundet. Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 skall beaktas vid ställningstagande vid delegering. 17. Dosförpackade läkemedel 17:1. Kontroll av leverans och ansvar för innehåll Vid leverans skall påsarna kontrolleras mot patientens namn och personnummer och överensstämma mot dosrecept. Doscentrum ansvarar för de läkemedel som dispenserats i påsen till dess att förpackningen bryts. När förpackningen öppnas övergår ansvaret för innehållet i förpackningen till den person som öppnade dosförpackningen. Detta innebär att överlämnandet av läkemedelsdosen ska ske i omedelbar anslutning till öppnandet av påse. Fel som upptäcks i en påse ska omgående meddelas doscentrum på avsedd avvikelseblankett. Kopia skickas därefter till MAS. 17:2. Ordinationsförändringar av dosförpackade läkemedel Vid dosminskning, dosökning, utsättande eller insättande av nytt läkemedel ska doscentrum kontaktas för iordningställande av nya doser. Läkaren ska bedöma hur snabbt den nya ordinationen ska verkställas. Sjuksköterskan ansvarar för att läkemedlet införskaffas. Läkemedelsförpackningen får inte brytas och dispenseras om i en dosett eller för att ta bort något läkemedel. Sida 13 av 18

14 17:3. Rutin vid snabb ordinationsändring av dosförpackade läkemedel Ändringar görs direkt på ordinationskortet. Vid insättning/utsättning eller ändring av dos meddelas dosapoteket. Även om bara dosen ändras ska den gamla ordinationen utsättas och läkemedlet insättas på nytt med den nya dosen. Akut ordinationsändring skall antecknas i patientens journal under läkemedel. Om en ordinationsändring enbart innebär tillägg i form av nytt preparat eller dosökning kan extra påsar med endast tillägget dispenseras till nästa ordinarie delning. Om sjuksköterskan ändå behöver dela ur en standardförpackning i väntan på att dosändringen skall genomföras måste sjuksköterskan vara uppmärksam på när ordinationsändringen kommer i dosdispenseringen. Alla ordinationer görs direkt på ordinationskortet. Det förekommer ändå att vanliga recept skrivs ut. Ordinationen förs i sådana fall över på ordinationskortet som standardförpackning, av dosapoteket. Önskas dispensering av medicinen måste ordinationskortet användas som underlag för att inte missförstånd skall uppstå. 18. Dosett Dosett får inte delas av annan än sjuksköterska om inte patienten har egenvård. Den som iordningställer dosetten ansvarar för innehållet och att aktuella läkemedel finns angivna på dosetten. På baksidan av dosetten skall det tydligt framgå patientens namn, födelsenummer samt vilka läkemedel som finns i dosetten, vilken styrka läkemedlen har samt vid vilket klockslag läkemedlet skall intas. Delning av dosett skall signeras. En kopia på patientens aktuella läkemedel ska alltid finnas tillgänglig i patientens läkemedelsskåp. 19. Dokumentation Sjuksköterska ansvarar för läkemedelshanteringen och skall i omvårdnadsjournalen notera uttag och iordningställande och överlämnande. 20. Signeringslista En signeringslista skall finnas hos patienten där den som administrerar kan signera givet läkemedel. Signeringslista för vid behovsläkemedel skall också finnas där signering görs efter administration samt att namn på den sjuksköterska som kontaktats för att få ge läkemedlet antecknas. Effekt av läkemedlet bör också anges på signeringslistan för senare utvärdering. I omvårdnadsjournalen skall antecknas att listan är genomgången för aktuell tidsperiod och om eventuell åtgärd är vidtagen. Signeringslistan är en journalhandling och skall granskas av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Listorna skall vara personliga för varje enskild boende. På varje enhet skall lista för Identifiering av signatur finnas. Sida 14 av 18

15 Exempel på signeringslistor: Läkemedelsordination Antikoagulantiabehandling Insulinbehandling Injektion Vidbehovsläkemedel Narkotika Sårbehandling Kompressionsbehandling Andningsvård 21. Oxygenbehandling Andningsoxygen är ett läkemedel som ordineras av läkare på ordinationshandling med angiven mängd och behandlingstid. För utrustning som används vid tillförsel av syrgas gäller även lagstiftningen om medicintekniska produkter. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för patientbunden syrgas om sjuksköterska övertagit läkemedelsansvaret. Ansvaret innefattar, leveranskontroll, iordningställande, administrering, förvaring, säkerhet, information, rekvisition och retur. Flödesinställning och byte av syrgasflaska ska göras av sjuksköterska. Iordningställandet och administrering ska dokumenteras på "signeringslista - läkemedel" eller "signeringslista - läkemedel vid behov" Personal med delegering kan påbörja och avbryta syrgasbehandling om flödesregulatorer med fast förinställning används. Detta gäller även vid användning av syrgaskoncentrator. Byte och rengöring av filter på syrgaskoncentratorn ska dokumenteras. Syrgasflaskorna ska stå i ett väl ventilerat rum, nära en utgång och platsen ska vara godkänd av räddningstjänsten. Utrymmet ska vara låst. Dörren till förrådet ska vara märkt med varningstriangel. Syrgasflaskor monterade eller omonterade får aldrig täckas över med något. De måste alltid vara väl synliga. 22. Akut och buffertförråd Akut och buffertförråd är ett förråd med läkemedel för akuta situationer som tillhandahålls av landstinget. Vid beställning av akut och buffertförråd kontaktas MAS med vilken överenskommelse skrivs för akut och buffertförråd. 22:1. Ansvarig sjuksköterska för beställning I det särskilda boendet ska det finnas en utsedd sjuksköterska som har huvudansvar för akut- och buffertförråd och rekvisition av läkemedel. Det ska finnas en ersättare som är behörig då huvudansvarig inte är i tjänst. Av hygieniska skäl och för att underlätta kontrollen av narkotika ska i första hand läkemedel beställas som tryckförpackning. Om sådana inte finns, så ska små förpackningar beställas. Sjuksköterskan ansvarar för att det finns tillräckligt med läkemedel i förrådet och kontrollera att hållbarhetsdatum inte har gått ut. Sjuksköterskan ansvarar för att läkemedel som ingår i akut- och buffertförrådet förvaras åtskilt från andra läkemedel. 22:2. Ansvarig sjuksköterska för kontrollräkning av narkotika Ansvarig sjuksköterska för akut och buffert förråd kontrollräknar narkotika och signerar att det stämmer, detta ska göras en gång i månaden och tillsammans med äldreboendets ansvariga sjuksköterska för Sida 15 av 18

16 kontroll av narkotika. Avvikelser ska rapporteras tillverksamhetschef och MAS enlig rutin för avvikelsehantering. 23. Avvikelserapportering All personal ska kontakta sjuksköterska då fel eller brister uppstår i hanteringen av läkemedel. 24. Rapport om läkemedelsbiverkningar Läkarna och sjuksköterskorna ska rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket, även misstanke om biverkning ska rapporteras Naturläkemedel Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade. Naturläkemedlen är receptfria och avsedda för egenvård. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte administrera naturläkemedel som inte är vetenskapligt beprövade. Även växtbaserade läkemedel som Ginko Biloba, johannesört och vitlök kan utgöra risker. Sjuksköterskan får endast administrera naturläkemedel som godkänts av ansvarig läkare Sida 16 av 18

17 Ansvarig läkare ska journalföra att patienten tar naturläkemedlet. Naturläkemedlet skall skrivas i ordinationshandlingen på samma sätt som andra läkemedel och signeras av läkaren. 26. Kassation av läkemedel Kasserade läkemedel klassificeras som riskavfall och ska förvaras inlåst i ett läkemedelsskåp/rum i förvaringskärl för detta ändamål märkt med riskavfall, kasserade läkemedel. Flytande läkemedel skall hällas ut i avsett kärl och flaskan/förpackningen källsorteras. Burkar med läkemedel töms ut i avsett kärl. Kartonger från engångsförpackningar sorteras bort. Dospåsarna läggs i som de är. Narkotika som ska kasseras och som hör till buffertförrådet ska räknas och avskrivas i förbrukningsjournalen. Förbrukningsjournalen ska signeras av två sjuksköterskor. Narkotikan läggs sedan i kärlet. 27. Hantering av läkemedel vid dödsfall Läkemedel som utlämnats till patienten är dennes egendom. Läkemedlen ingår alltså vid vårdtagarnas död i dödsboet. Narkotika får endast innehas av den som ordinerats narkotika på laglig väg. Dödsbodelägarna ska enligt lag ombesörja att narkotikan som tillhört den avlidne alltid överlämnas till Apoteket för destruktion. Sjuksköterskan ska upplysa de närstående om dessa skyldigheter och i patientjournalen dokumentera vem som ansvarar för att läkemedlen lämnas till apoteket. Lag (1992: 860) om kontroll av narkotika. Sida 17 av 18

18 n o r r t a l j e. s e S J U K V Å R D S - O C H O M S O R G S K O N T O R E T

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering MAS Riktlinjer för läkemedelshantering 1(30) Bakomliggande lagstiftning - Innehållsförteckning Inledning sida 4 Ansvarig förskrivare sida 4 Egenvård, allmänt sida 4 Delegering sida 5 Handräckning sida

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Läkemedelshantering Instruktioner 2007 Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Förord Gemensam instruktion Detta häfte är en reviderad upplaga av instruktioner i läkemedelshantering från 2001. Häftet

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel Dosförpackade läkemedel Information för dig som dospatient Välkommen som doskund hos Apotekstjänst Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar din läkemedelshantering och gör det lättare

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

ApoDos Apotekets dosexpedierade läkemedel

ApoDos Apotekets dosexpedierade läkemedel ApoDos Apotekets dosexpedierade läkemedel Information till Apotekets samarbetspartners inom vård och omsorg. Producent: Apoteket Produktion, Apoteket AB Projektledning och text: Monica Åkerlund, Apoteket

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Sara Jordö Leg sjuksköterska 2013-06-10 Innehållsförteckning: Del 1 Verksamhet 3 Delegering 3 DEL 2 Läkemedel vem har ansvaret? 5 Ansvaret vid överlämnande

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård DIREKTIV Framtagen av Medicinskt ansvariga Utgåva Ersätter 2 2010-03-22 Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvariga Fastställd Utvärderas 2011-04-01 2013-04-01 Dokumentation Vård och omsorgskontorets

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

ApoDos. Apotekets dosexpedierade läkemedel. Information för dig som är ApoDos-kund

ApoDos. Apotekets dosexpedierade läkemedel. Information för dig som är ApoDos-kund ApoDos Apotekets dosexpedierade läkemedel Information för dig som är ApoDos-kund Välkommen som ApoDos-kund! ApoDos hjälper dig som har många olika läkemedel eller av andra skäl vill ha hjälp med din läkemedelshantering.

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård 22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Gemensam för Södertörn 2011-11-01 Rev.2012-02-17 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län Denna riktlinje har tagits fram av Erland

Läs mer

Riktlinjer. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 2012-11-20

Riktlinjer. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 2012-11-20 Riktlinjer Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsverksamhet Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 2012-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 RISKHANTERING... 3 Riskanalys...

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum 2014-08-18 Giltigt t.o.m.

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer