Rutin för läkemedelshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för läkemedelshantering"

Transkript

1 Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok för hälso- och sjukvård Fastställd datum Reviderad: Diarienummer Rutin för läkemedelshantering Syfte/Bakgrund 1 Allmänt Denna rutin är att anse som övergripande och gäller inte om den enskilde har ett beslut om egenvård. Grunden för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Ordination av läkemedel sker enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter. Begreppsförklaring se sidan 12. Lokal rutin ska upprättas när de övergripande inte täcker in något specifikt för enheten. 2 Ansvar Egenvård Ordinerande läkare ansvarar för beslut om egenvård. Beslutet ska tas i samråd med patienten och skrivas in patientjournalen. Om det inte föreligger något beslut på egenvård är insatsen att betrakta som en hälso- och sjukvårdsinsats. Ansvaret övertas då av legitimerad personal efter ordination och ska dokumenteras i omvårdnadspersonal. I de fall där misstanke om att personens kognitiva förmåga sviktar gäller det för att personal att informera ansvarig ordinatör alternativt OAS. Demenshandikappade kan i princip inte ha egenvård pga. sin sjukdom. Länk till samverkan om egenvård: amverkan pdf Vårdgivaren Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshanteringen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Uppgifter som enligt föreskrifter ska utföras av verksamhetschef fullgörs inom den kommunala hälso- och sjukvården av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (SOSFS 2001:17) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård genom att: Östra Göinge kommun, Storgatan 4, Broby Växel: Fax: Sid 1/14

2 Fastställa ändamålsenliga riktlinjer Ägna narkotikaklassade läkemedel särskild uppmärksamhet. Se till att Regelbunden kvalitetssäkring av läkemedelshantering sker utse läkemedelsansvariga sjuksköterskor att resultat av externa kvalitetsgranskningar används i det lokala kvalitetsarbetet och att föreslagna förändringar genomförs att resultat av de externa kvalitetgranskningar används i det lokala kvalitetsarbetet och att föreslagna förändringar genomförs Sjuksköterska Sjuksköterskan ansvarar för att följa den kliniska effekten av insatt läkemedel, dokumentera och rapportera symtom på otillräcklig effekt eller biverkning till ordinatören. Den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes läkemedelshantering ansvarar i enlighet med sitt medicinska yrkesansvar för att: administreringen av läkemedel sker på ett patientsäkert sätt aktuell läkemedelsordination finns samlade på en ordinationshandling eller ett ordinationskort. delegering sker i enlighet med rutin för delegering där det är säkert för vårdtagare varningsmärka journal och övriga dokument ordinationer utförs utvärdera effekten av läkemedel rapportera eventuella biverkningar vårdtagarens läkemedelshantering är säker läkemedlen förvaras oåtkomligt för obehöriga ta erforderlig kontakt med läkaren dokumentera i patientjournalen kontrollera signeringslista åtgärda avvikelser i samband med läkemedelshantering ansvara för kontroll av utbytta läkemedel i samband med leverans från apoteket. Sjuksköterska med förskrivningsrätt För sjuksköterska med förskrivningsrätt gäller ett utökat ansvar. I SOSFS 2001:16 finns en förteckning över vilka läkemedel som får förskrivas. Se även vidare kap. 5 Ordination. Sjuksköterska med förskrivningsrätt ska sända in bevis på genomgången utbildning samt sin förskrivarkod till MAS. MAS erhåller via Region Skåne rätten att beställa Sid 2/14

3 etiketter som krävs till förskrivning. Vid anställningen slut ska förskrivaren återlämna ev. receptblock samt förskrivaretiketter till MAS. Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförråd som Region Skåne tillhandhåller MAS utser sjuksköterska med särskilt ansvar för läkemedelsförråd. I ansvaret för förråd ingår: att rekvirera läkemedel att hålla ordning i läkemedelsförrådet att delta i kvalitetsrevision beslutad från Region Skåne. att påpekanden vid revision och andra meddelanden från apoteket åtgärdas göra kvartalsavslutningar på uttagslistor på läkemedelsförråd och uttag från närförråd. Kontrollen av narkotikaklassificerade/övriga särskilda läkemedel ska utföras av annan sjuksköterska än ansvarig för förrådet. Enhetschef Ska informera personalen om gällande rutiner och ansvara för att dessa följs. Se till att personalen har den kompetens som krävs för verksamheten Omvårdnadspersonal med delegation Definieras som hälso- och sjukvårdspersonal då de utför enstaka hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska ex. läkemedelsöverlämnande. Delegerad personal ska alltid rapportera till sjuksköterska avvikelser i läkemedelshanteringen eller om patientens tillstånd förändras. Studerande Studerande som genomgår klinisk utbildning får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. 3 Kvalitetssystem Revidering av aktuellt dokument och lokala rutiner ska ske årligen och/eller vid behov Rutiner för läkemedelshantering i Östra Göinge kommun ska vara känd och tillgänglig för all personal. Alla åtgärder som rör en viss patient ska kunna identifieras och spåras. Lista på namnförtydligande av signatur ska finnas vid ordinationshandlingar och signeringslistor. Avvikelser som rör läkemedelshantering ska dokumenteras i kommunens avvikelsesystem och åtgärder ska utvärderas. Sjuksköterska ska medverka när läkemedelsgenomgång beslutas tillsammans med ansvarig läkare. Sid 3/14

4 Extern kontroll genomförs av läkemedelsförråd/läkemedelshantering på respektive enhet. Läkemedelsansvarig sjuksköterska ska alltid medverka. Resultatet ska skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterka som är ansvarig för läkemedelsförråd ska finnas namngivna. Rutin 4 Ordinationshandling En ordinationshandling är antingen ett dosrecept för dosdispenserade läkemedel eller en läkemedelslista. Ordinationshandlingen är en journalhandling. Den aktuella förvaras tillsammans med patientens läkemedel. Inaktuell ordinationshandling förvaras i omvårdnadsjournalen. Inom kommunen ska den sjuksköterska eller läkare som ansvarar för hälso- och sjukvården svara för att alla aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ordinationshandlingen. Det ska tydligt framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. 5 Ordination av läkemedel Läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt kan ordinera läkemedel. Alla läkemedel ska individuellt ordinerad. Läkemedelsordinationen ska innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administreringssätt och tidpunkt och indikation. Utsättning eller annan ändring ska signeras och dateras. Internationella enheter ska vid läkemedelsordination förkortas med E. Utbyte av läkemedel Ett utbyte av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm innebär inte att ordinationen ändrats. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra in och signera ändringen i ordinationshandlingen som är en journalhandling. Sjuksköterskan svarar för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apoteket. Muntlig ordination Ordinationen ska dokumenteras och signeras i efterhand av läkaren på ordinationshandlingen. Muntlig ordination får endast lämnas till sjuksköterska. Telefonordination Vid telefonordination ska en sjuksköterska motta ordination, dokumentera och signera i ordinationshandlingen. Namn på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkt för ordinationen ska anges. Ordinationen ska följas av skriftlig bekräftelse per fax eller annat sätt. Faxmeddelandet bevaras då som journalhandling. Sid 4/14

5 Individuella behandlingsschema Individuella behandlingsscheman eller spädningsschema kan upprättas i samråd mellan läkare och sjuksköterska t.ex. insulin, blodförtunnande, kramplösande eller inhalationspreparat. Ordination efter generella behandlingsanvisningar Generella ordinationer innefattar läkemedel som får iordningställas och administreras av sjuksköterska utan läkares individuella ordination. Läkemedel får bara ges till en patient efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Sjuksköterskan ansvarar för att kontrollera kontraindikationer och interaktioner i FASS samt varningstext i patientjournalen. Aktuella läkemedel ska finnas listade. Listan revideras årligen och ska förvaras väl synlig för sjuksköterskor. Givna läkemedel ska antecknas med dos, tidpunkt i journalen. Ansvarig läkare ska kontaktas enligt direktiv på listan. Vid behovs medicinering Läkaren som ansvarar för vården av en patient ansvarar för att det finns angivet på vilka indikationer vid behovs läkemedel får ges till vårdtagare samt läkemedlets namn, form, styrka och dosering samt max dos/dygn. Läkemedel som ska ges vid behov får endast överlämnas av distriktssköterska/sjuksköterska eller av personal som har delegering för uppgiften efter kontakt med tjänstgörande sjuksköterska. Behovet ska dokumenteras på signeringslista för överlämnande av vidbehovsläkemedel. Patienter byter vårdform Aktuell ordinationshandling som finns hos patienten ska tillsammans med övrig information för planerat/akutbesök tas med när patienten besöker läkare eller läggs in på sjukhus. Vid utskrivning ska ansvarig för läkemedelsordinationerna och ställningstagandet om det är egenvård eller ej anges i den justerade vårdplanen. Ordinationshandling och läkemedelsberättelse ska följa patienten vid hemgång. Läkemedelshantering vid växelvård/korttidsboende Om personen själv kan ansvara för sina läkemedel fortsätter detta vid vistelsen på växelvård/korttidsboendet. Personal ansvarar endast för att vara behjälplig vid överräckning såvida detta behövs. Personen själv ansvarar för att det är rätt läkemedel/rätt antal vid intaget. Inga signeringslistor ska skrivas. Har personen däremot inte egenvård i det egna hemmet, utan stöd via anhörig/närstående, ska vid ankomsten följande vara med: Tydlig läkemedelsordination från ansvarig läkare En tom dosett Samtliga läkemedel i originalförpackning för perioden som vistelsen avser. Har personen dosdispenserade läkemedel ska ordinationsunderlag samt påsar för vistelsen medfölja. Sid 5/14

6 Läkemedelshantering vid särskilt boende När en patient flyttar in på ett särskilt boende ska de ha med sig en aktuell läkemedelslista och sina läkemedel. Om patienten har med sig tidigare iordningställda dosetter av närstående ska dessa kassaeras. Obrutna dosdispenserade påsar kan användas. Om beslut om egenvård finns gäller ej ovanstående. Läkemedel för akutbruk Vid akuta ordinationer kan läkemedel tas från läkemedelsförrådet- detta för att undvika akuta beställningar från apotek. Vid uttag av antibiotika ska hela behandlingsperioden tas ut. I läkemedelsförrådet ska det finnas signeringslista över vilka läkemedel som tagits, namn på patienten och uttaget ska signeras av uttagande sjuksköterska. Listorna förvaras i förrådet. Beställning till förrådet sker av utsedda sjuksköterskor. Cytostatikabehandling Olika cytostatika preparat har olika lång utsöndringstid. Preparat kan finnas kvar i blodet och utsöndras via urin och avföring upp till fem dygn efter avslutad behandling. Läkaren ansvarar för anvisningar i det enskilda fallet. Se vårdhandboken för mer information. Naturläkemedel Sjuksköterskan ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Naturläkemedel faller inte inom denna ram. När sjuksköterskan får vetskap om att vårdtagaren får naturläkemedel ska läkaren informeras. Sjuksköterskan kan vara behjälplig då naturläkemedlet är ordinerat av patientens läkare. Ordinerat naturläkemedel hanteras som övrig läkemedel för vårdtagaren. I övriga fall får anhöriga hantera naturläkemedel. Om sjuksköterskan har ansvaret för läkemedelshanteringen ska vårdpersonalen inte medverka vid hanteringen. Se ytterligare information länk till läkemedelsverket sjukvard/produktomraden/vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaseradelakemedel-och-naturlakemedel/naturlakemedel/ 6 Dispensering/Iordningställande av läkemedel Iordningsställa läkemedel är att dosera varje dos för sig. Läkemedel ska i första hand iordningställas av sjuksköterska efter en av läkaren/sjuksköterskan signerad ordinationshandling. Signering av iordningställandet ska göras på en signeringslista/patientjournal som förvaras som en originalhandling. Sid 6/14

7 Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka, läkemedelsform, administrationssätt, samt doseringstidpunkt mot ordinationshandlingen. Läkemedlet ska iordningsställas i den enskildes hem. Individuella bedömningar kan göras. Ett iordningställt läkemedel ska vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn, styrka och dos samt de övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. För dosett gäller att den endast ska vara märkt med patientens för- och efternamn samt personnummer. Gällande ordinationshandling ska alltid finnas tillgänglig. Vidbehovsläkemedel som i förväg iordningställs ska läkemedelspåse användas. Läkemedelsnamn, styrka, dosering, datum för iordningställande samt signatur. Dosdispenserade läkemedel Dosdispensering är läkemedel som är förpackade i dospåsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Varje dos påse är märkt med patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, styrka och form samt klockslag när läkemedlet ska tas. Vissa läkemedel går inte att dosförpacka, till exempel flytande läkemedel och salvor. De levereras i originalförpackning. Doscentrum ansvarar för de läkemedel som dispenserats i påsen till dess att förpackningen bryts. Sjuksköterskan ansvarar vid ändring för att kontrollera att påsens första dygns dos innehåll stämmer med ändring Fel som upptäcks i en påse ska omgående meddelas Dosapoteket och rapporteras som avvikelse enligt kommunens avvikelsesystem. Vid iordningställande av enstaka läkemedelsbehandlingar exempelvis antibiotika som överstiger en vecka ska alltid den sjuksköterska som tar emot ordinationen dispensera hela läkemedelskuren i separat dosett/er. Längre kurer än 14 dagar ska iordningställas i dossystemet. Länk till Region Skånes Läkemedelsrådets hemsida/dosdisensering Pascal Pascal är ett elektroniskt sätt att ordinera och beställa hem läkemedel för de patienter som har dospåsar. Istället för recept används ordinationskort där patientens samtliga ordinationer förs in, vilket ger en total överblick över medicineringen. Sid 7/14

8 Dosett Läkemedel ska dispenseras i dosett för upp till max två veckor i taget. Den som iordningställer dosetten ansvarar för innehållet och att patientens namn, födelsenummer samt finns angivet på dosetten. Om två dosetter använd ska de märkas med tidsperioden de ska gälla. Krossade läkemedel Observera att krossa tabletter eller att dela på kapslar är inte alltid att rekommendera då läkemedel kan förlora specifika egenskaper och kan ge oväntade biverkningar. Flytande läkemedel Flytande läkemedel ska iordningställas i så nära anslutning till dosens administrering som möjligt. Om överlämnandet av dosen inte sker direkt ska läkemedelsbägaren märkas med patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, dos, datum och signatur. Läkemedel i sond Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande form. Om läkemedel bara finns i tablettform ska en ordinerande läkaren ta ställning till om annat läkemedel kan ordineras. När läkemedel måste krossas ska de krossas separat från varande och administreras separat. Tablettkrossen ska rengöras efter varje sorts läkemedel. Spola sonden med ml vatten före och efter tillförseln. Anpassa mängden vatten till sondens storlek och längd. Det gäller särskilt för barn. Spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra. Waran Waran delas i separat dosett (avvikande färg Mörkblå) av sjuksköterska enligt särskilt ordinationsunderlag som faxats till respektive enhet. Dosettan ska vara märkt Waran. Signeras på ordinarie signeringslista för läkemedel på egen rad. Insulin Sjuksköterskan ansvarar för att dispensera och administrera insulininjektioner. Delegering av insulininjektioner får endast ske vid stabilt blodsockerläge och med insulinpenna. Läkemedelsplåster Vid byte av läkemedelsplåster ska signering ske både vid avlägsnande och vid applicering av nytt plåster. Plåstret märks med datum då det placerades. Sid 8/14

9 Syrgasbehandling Syrgas är ett läkemedel som skrivs ut på recept. Patienter med syrgas i hemmet har alltid kontakt inom region Skåne. Dessa syrgassjuksköterskor har alltid utarbetat en folder som är patientbunden och ska följas. 7 Överlämnande av dosdispenserade läkemedelspåsar/dosetter eller andra läkemedelsberedningar Överlämnande av läkemedel är en hälso- och sjukvårdsuppgift och ska utföras av en sjuksköterska. Uppgiften kan delegeras om det är förenligt med god hälso- och sjukvård. Den som överlämnar ska se till: att kontrollera patientens identitet rätt patient att ge patienten det ordinerade läkemedlet rätt dos att överlämna läkemedlet vid avsedd tidpunkt rätt tid att kontrollera antalet tabletter mot ordinationshandlingen att signera på signeringslistan Läkemedlet ska överlämnas i den enskildes hem. Överlämnandet ska signeras på signeringslistan efter att patienten svalt sina läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för att ordinationslistan är aktuell Dygnsfördelning: Läkemedel ska fördelas så jämt över dygnet som möjligt med hänsyn till patientens dygnsrytm. Detta diskuteras tillsammans med ansvarig läkare dels utifrån läkemedlets farmakologiska verkan och dels utifrån den enskilde patientens behov. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tidsperspektivet mellan dagens sista och påföljande dags första dos så att detta inte blir för stort. Vid-behovs-läkemedel 1. Då en patient behöver vid-behovs-läkemedel ska personalen ta kontakt med sjuksköterskan som gör en bedömning om läkemedel ska ges. 2. Bedömer sjuksköterskan att ordinerat vid-behovs-läkemedel kan ges innan kontakt med sjuksköterska tas, ska detta tydligt framgå genom skriftliga instruktioner till delegerad personal. 3. Vårdtagarens läkare kan göra en bedömning och skriva en behandlingsanvisning på medicin vid behov. Det kan t.ex. vara medicin mot kramper och personalen kan då ge medicin innan kontakt tas med sjuksköterska. Se Individuell behandlingsschema sid 4. Sid 9/14

10 8 Signeringslista Signeringslistan är en journalhandling. Hos varje patient där sjuksköterskan ansvarar för läkemedelshanteringen ska det finnas en signeringslista. Sjuksköterskan är ansvarig för att dokumentera alla uppgifter på signeringslistan ex. doshjälpmedel, administreringssätt och tidpunkt. Signering ska göras efter det att läkemedelet överlämnats och intagits. Om patienten inte får sitt läkemedel ska den delegerade parsonalen rapportera avvikelsen till sjuksköterskan och anteckna på särskild lista. Namnförtydligande till signeringslista Det ska finnas en separat lista till varje patient som ska innehålla namn signatur samt befattning. Detta är en journalhandling 9 Narkotikapreparat (enligt förteckning II V) De läkemedel som tillhör narkotika och beroendeframkallande medel enligt förteckningar II-V Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 2011:10) räknas som kontrollvaror vilket innebär att förbrukningsjournal ska föras. Aktuell förteckning över dessa preparat finns på sjukvard/forskrivning/narkotikaklassade-lakemedel/ För att skapa en säker kontroll av åtgången ska förbrukningsjournal upprättas på varje patient som är ordinerad narkotikaklassade preparat. Tjänstgöraande sjuksköterska kontrollerar och dokumenterar tillförsel, uttag och kassation av narkotika vid varje dispenseringstillfälle samt signerar i förbrukningsjournal. Varje preparat ska ha en separat förbrukningsjournal gäller även vidbehovsordinerade läkemedel. I särskilt boende förvaras narkotikaklassade preparat och förbrukningsjournal tillsammans med patientens övriga läkemedel. I ordinärt boende ansvara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att säkra rutiner upprättas och avgör om narkotikajournal ska föras Då en patient flyttar mellan olika vårdformer ska alltid aktuell förbrukningsjournal medfölja. Återlämnade av narkotiska preparet. När behandling för en patient med narkotiska läkemedel är avslutad eller patienten har avlidit ska sjuksköterskan lämna resterande läkemedel till apotek efter kontrollräkning. Två sjuksköterskor signerar i förbrukningsjournal att kontrollräkning är utförd och ansvarar för att läkemedel transporteras till apotek. Sid 10/14

11 10 Förvaring Läkemedelsförråd Läkemedel ska förvaras i särskilt förråd oåtkomligt för obehöriga. Endast sjuksköterska ska ha tillgång till förvaringsutrymmets nyckel/kod. I kommunen finns ett antal läkemedelsförråd som innehåller viktiga läkemedel för att påbörja behandling och akuta situationer. Antibiotika tas i hel kur från förrådet samt inför att ny dosrulle anländer till kommunen tas läkemedel ur förrådet. Speciella sjuksköterskor har rätt att skriva hem läkemedel till förrådet som bekostas av Region Skåne. Följ direktiv som finns beskrivna i bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer som ges ut årligen. edel/ Läkemedelsförvaring hos den enskilde patienten Patienten äger de läkemedel han/hon erhållit på recept. Läkemedel ska förvaras och iordningställas samt överlämnas i den enskildes boende. På särskilda boende ska läkemedel förvaras inlåst i skåp i patientens lägenhet tillsammans med ordinationshandlingen. Läkemedel som är inaktuella bör tydligt avskiljas från aktuella. Läkemedel på dagverksamhet På dagverksamheten ska de läkemedel som patienten har med sig förvaras i ett låsbart skåp som endast delegerad personal har tillgång till. Nyckel ska förvaras säkert. Råd vid förvaring av läkemedel Förvara i originalförpackningen. Förvara efter angiven rekommendation (skydd för ljus, kyla och värme) Förslut förpackningen efter användandet. Öppna bara en förpackning i taget. Anteckna brytningsdatum. Användningstider för bruten förpackning till enskild vårdtagare Ögondroppar och ögonsalvor, hållbarhet i veckor, kasseras efter slutanvändning Sterila salvor, liniment - 4 veckor. Natriumklorid engångsförpackning, - 24 timmar Alsol och klorhexidinsprit, - 6 månader. Alsollösning, - 1 månad. Sid 11/14

12 11 Överkänslighet och biverkningar Överkänslighet Om det finns skäl att misstänka att en person är överkänslig mot ett visst läkemedel ska sjuksköterskan informera läkare för att ett ställningstagande ska kunna göras för vidare åtgärder. Läkarens bedömning och ordinationer åtgärdas och antecknas i journalen. Överkänslighet ska dokumenteras på adekvata dokument Biverkningar Uppgiftsskyldigheten gäller för alla som är ansvariga för verksamhet inom den regionala och lokala hälso- och sjukvården såsom landsting, kommuner och privata vårdgivare. Se: aspx 12 Kassation av läkemedel När ett läkemedels utgångsdatum passerats ska detta kasseras. Vid uttag och iordningsställande av läkemedel ska sjuksköterska eller delegerad personal kontrollera utgångsdatum. Alla kasserade läkemedel lämnas till apoteket. 13 Lokala instruktioner För varje enhet ska lokala instruktioner upprättas när denna rutin inte är tillräcklig. Lokala instruktioner ska revideras årligen. Lokal instruktion för säker leverans och mottagande av läkemedel ska upprättas. 14 Regelverk SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen SOSFS 2000:1 och SOSFS 2001:17 Om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården med uppföljning SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2009:6 om en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan vara egenvård Sid 12/14

13 15 Vissa begreppsförklaringar Administrering av läkemedel Dosdispensering Behandlingsschema Iordningställande av läkemedel Läkemedelsform Läkemedelsförråd Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ordination enligt generella direktiv Ordinationshandling Tillförsel av ett läkemedel till kroppen. Läkemedel kan administreras många olika vägar. Peroralt (när läkemedel tas genom munnen), intravenöst (i en ven) och kutant (genom huden) är några exempel. Maskinellt eller manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser, t.ex. för dosexpedition på apotek. Schema över individuellt ordinerade läkemedel som ingår i en fastställd behandlingsplan för en viss patient. Behandlingsschemat är en del av patientens journal. Uppdelning till en enskild patient av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska. Upplösning av torrsubstans. Tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra läkemedel i form av medicinsk gas till en patient. Tillverkningsform, som tablett, kapsel, resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion och infusion. Utrymme för förvaring av läkemedel, t.ex. läkemedelsrum, läkemedelsskåp eller läkemedelsvagn. Den befattningshavare i kommunens hälsooch sjukvård som anges i 24 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en viss enhet vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges. Handling som ska ge en samlad bild av en ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling och som är en del av patientens journal. Sid 13/14

14 Ordinationskort Rekvisition Ordinationshandling för dosdispensering av läkemedel på apotek. Även en patients övriga ordinationer kan föras in på kortet. Beställning av läkemedel från apotek till läkemedelsförråd. Sid 14/14

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20120323 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården - sektor Arbete trygghet och omsorg Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av MAS Beslutsdatum 2018-03-13 Ansvarig sektor Arbete trygghet och omsorg Gäller

Läs mer

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden 1 [10] Socialförvaltningen 2015-02-16 Referens Judith Berntsson Nilsson Mottagare Socialförvaltningen Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun VÅRD OCH OMSORG Riktlinje Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Riktad till all personal ansvarig för att riktlinjen blir känd respektive arbetsledare Utfärdad 2007-01-29 Reviderad 2008-05-27 Gertrud

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Lokal läkemedelsinstruktion

Lokal läkemedelsinstruktion Dokumentnamn: Lokal läkemedelsinstruktion Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-01-04 (MAS) Lokal läkemedelsinstruktion

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Hälso-och sjukvårdsansvar... 3 Studerande... 3 Processen vid läkemedelshantering kan indelas i sex steg...

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen Version 3 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef Vård

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Staffanstorps kommun

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Staffanstorps kommun Utfärdad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margaret Fritz Antagen av : Vård och omsorgs ledningsgrupp 2018-10-25 Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Giltig från: 2018-10-25

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Rutin läkemedelsförråd/närförråd

Rutin läkemedelsförråd/närförråd 2018-01-29 1 (5) Rutin läkemedelsförråd Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Helen Hansson Malmgren Upprättad den 2016-04-18 Reviderad den 2018-01-29 Rutin läkemedelsförråd/närförråd

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2016-05-16 1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad 2016-05-16 Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson 1998-11-05 Rutin för läkemedelshantering inom kommunal

Läs mer

Läkemedelshantering Styrdokument Beslutat av Gäller från och med Dokumentansvarig Gäller för Senast reviderad Skribent

Läkemedelshantering Styrdokument Beslutat av Gäller från och med Dokumentansvarig Gäller för Senast reviderad Skribent Läkemedelshantering Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS Skribent MAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med 2015-10-29 Senast reviderad 2019-04-01

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinje 2/ Delegering Rev. 2018-06-27 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Allmänt

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet).

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet). Riktlinje 3/ Delegering LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende,

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter.

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. RUTINBESKRIVNING För läkemedelshantering Dokumentet gäller för Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. Dokumentets syfte Säkerställa god och säker

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ikraftträdande 1 januari 2018 Läkemedelsenheten 2018-05-25 Innebörd för

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Läkemedelshantering ny riktlinje 2018

Läkemedelshantering ny riktlinje 2018 Läkemedelshantering ny riktlinje 2018 Ny föreskrift om ordination och hantering av läkemedel HSLF-FS 2017:37 Målet med de nya föreskrifterna är att de ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet för en

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård 2019-02-13 1 (24) Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad den 2016-05-16 Upprättad av Reviderad den Helen Hansson Malmgren 2019-02-13 Rutin för läkemedelshantering i

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården;

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården; 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Ny föreskrift ordination och läkemedelshantering

Ny föreskrift ordination och läkemedelshantering Ny föreskrift ordination och läkemedelshantering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) Läkemedelskommittén Rim

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

Riktlinje läkemedelshantering, Falkenbergs kommun

Riktlinje läkemedelshantering, Falkenbergs kommun Riktlinje läkemedelshantering, HSL-pärm, avsnitt Läkemedelshantering Socialförvaltningen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sophia Lehnberg Riktlinje för Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård,

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:xx ersätter SOSFS 2000:1 1 januari 2018 Läkemedelsstämma 2017 Carina Träskvik

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2016-03-31 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1.

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1. Dokumentnamn INSTRUKTION Skapat datum Kjell Enderborn Annica Winroth 2007-03-15 QR112-I-NÄR-075 1 1 (5) 1 Syfte 2 Omfattning Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer

Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Enhet Gillbogårdens äldreboende, Sollentuna Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Datum 20180904 Kvalitetsgranskningen utförd

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 1 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (10) Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen Övergripande styrdokument Hälso- och sjukvårdslag, HSL-FS, 2017:30 Hälso- och sjukvårdsförordningen,

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering MAS Riktlinjer för läkemedelshantering 1(30) Bakomliggande lagstiftning - Innehållsförteckning Inledning sida 4 Ansvarig förskrivare sida 4 Egenvård, allmänt sida 4 Delegering sida 5 Handräckning sida

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer