Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad"

Transkript

1 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: Reviderad:

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering kan indelas i fyra steg Ordination... 5 Ordinationshandling... 5 Telefonordination... 5 Överkänslighet... 5 Leveranskontroll av dospåsar och original förpackning Förlängning av ordination... 6 Utbyte av läkemedel... 6 Om anhörig/ närstående ordinerar... 6 Läkemedelshantering vid växelvård.6 2. Förberedelser för överlämnande av läkemedel... 6 Uthämtning av läkemedel... 6 Iordningställande av läkemedel... 6 Signeringslista för överlämnande av läkemedel... 7 Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel Överlämnande av läkemedel... 7 Sjuksköterskan ansvarar för... 8 Delegerad personal ansvarar för... 8 Överlämnande av vid behovs läkemedel Förvaring av läkemedel... 9 Region Skånes Läkemedelsförråd i kommunal hemsjukvård... 9 Kassation... 9 Läkemedel som ej längre är aktuella ska efter samtycke från patienten kasseras och snarast återlämnas till apoteket. Dessa läkemedel ska på ett tydligt sätt märkas Kassation... 9 Tillämpning i daglig verksamhet enligt LSS och dagligverksamhet enligt SoL... 9 Iordningställande av läkemedel... 9 Vid behovs läkemedel Signeringslista Övrigt Referenser Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

3 Inledning Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar av att hantera sina läkemedel. Bedömningen ska göras i samråd med patienten. Beslut, datum, namn på ordinatören, ansvarsfördelningen ska dokumenteras i patientjournalen. Egenvård Det är den förskrivande legitimerade yrkesutövaren i hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska göra bedömningen om en åtgärd kan utföras som egenvård. Med egenvård menas när någon inom hälso-och sjukvården har bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Ansvarsfördelning Då förskrivaren bedömer att patienten inte klarar läkemedelshanteringen själv kan detta överlåtas till ansvarig sjuksköterska. Övertag av ansvar för läkemedelshantering sker t.ex. genom remiss eller SVPL. Det ska tydligt framgå i dokumentationen under ordination läkemedelsbehandling vad ansvaret omfattar. Sjuksköterskan kan efter bedömning delegera delmoment av patientens läkemedelshantering enligt gällande rutiner. Arbetsledare för omvårdnadspersonal med delegerade arbetsuppgifter ansvarar för: att gällande författningar, riktlinjer och lokala rutiner är kända och tillämpas att sjuksköterskan ges förutsättning för att fortlöpande informera och handleda omvårdnadspersonalen i läkemedelshantering att avvikelser rapporteras, utreds, åtgärdas och återkopplas till omvårdnadspersonal tillsammans med sjuksköterskan, enligt gällande föreskrifter och rutiner att det finns rutin på nyckelhantering och att endast delegerad personal har till gång till läkemedelsskåpen. Studerande får iordningställa och överlämna patientdos under tillsyn av legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor under specialistutbildning har ansvar inom ramen för sin legitimation. 3 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

4 Processen vid läkemedelshantering kan indelas i fyra steg Förvaring av läkemedel 1 Ordination 4 2 Överlämnande av läkemedel 3 Förberedelser för överlämnande av läkemedel 1. Ordination Ordinationsunderlag Telefonordination Överkänslighet Dosdispenserade läkemedel Förlängning av recept Utbyte av läkemedel 2. Förberedelser för överlämnande av läkemedel Uthämtning/leverans av läkemedel Iordningställande av läkemedel Signeringslista för överlämnande av läkemedel Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel 3. Överlämnande av läkemedel Överlämnande av läkemedel stående ordination Överlämnande av vid behov läkemedel 4. Förvaring av läkemedel Patientens läkemedelsskåp Läkemedelsförråd Närförråd Kassation av läkemedel 4 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

5 1. Ordination Ordinationshandling Två typer av ordinationshandling förekommer, Dosrecept eller ordinationskort. Sjuksköterskan ansvarar alltid för att det finns en samlad bild av patientens läkemedelsordinationer. Som underlag vid sammanställning av ordinationskort finns tidigare ordinationshandling, recept, eller annan dokumentation t.ex. remiss. Medicinsk epikris är inte en ordinationshandling men ska i förekommande fall jämföras med det aktuella ordinationskortet, det ska tydligt framgå när och vem som ordinerat respektive läkemedel. Sammanställt ordinationskort ska kontrolleras och signeras av två personer varav minst en ska vara sjuksköterska. En sammanställer och en kontrollerar. Patientens läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt ansvarar för ordination till enskild patient. En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om läkemedlets namn, beredningsform, styrka och dosering i antal/volym, administrationssätt och ändamål samt tidpunkterna för överlämnande. När ordinationskortet har sammanställs, ska ändamålet vara angivet. Skulle ändamålet inte vara fastställt av läkare, ska sjuksköterskan ange ej angivet på läkemedelslistan. Ordinationshandlingen ska finnas i original hos patienten. Telefonordination Läkare kan ordinera läkemedel per telefon. Sjuksköterska som tar emot telefonordinationen, ska motläsa ordinationen för att få den bekräftad. Läkaren ska snarast bekräfta ordinationen skriftligen. Sjuksköterskan dokumenterar läkarens för- och efternamn, ordinerat läkemedel och tid samt datum för ordinationen samt signerar. Överkänslighet Det är förskrivarens skyldighet att informera och dokumentera om patienten har en intolerans och/eller överkänslighet. Intolerans och överkänslighet mot läkemedel ska dokumenteras i patientjournalen samt markeras på patientens ordinationshandling med ordet VARNING. Vid överföring till annan huvudman ska det tydligt framgå att patienten har en intolerans och/eller överkänslighet. Två leveranskontroller sker av dospåsar och original förpackning. Den som mottager leveransen ska tillse att läkemedlen förvaras inlåsta så att obehöriga ej har åtkomst. Sjuksköterska ansvarar för leveranskontroll, genom att kontrollera att första dygnets dospåsar och originalförpackning överensstämmer med aktuellt dosrecept och följesedel. Då dospåsarna levereras till patientens bostad, ska påsarna kontrolleras mot patientens namn och personnummer och överensstämma med den aktuella ordinationshandlingen. Kontrollen benämns som kontroll av överlämnande av dospåsar och signeras i rutan för leveranskontroll på signeringslistan för läkemedel. Momentet kan utföras av läkemedelsdelegerad omvårdnadspersonal. 5 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

6 Sjuksköterskan ansvarar för att aktuell ordinationshandling finns hos patienten samt att gamla, inaktuella listor arkiveras. Byte av dosrecepten endast vid ordinationsändringar. Förlängning av ordination När sjuksköterskan har ansvar för patientens läkemedelshantering, har sjuksköterskan också ansvar för att påminna förskrivaren om förlängning av recept, samt uppföljning av läkemedelsordinationer. Påminnelse ska dokumenteras i patientjournalen. Utbyte av läkemedel Utbyte av läkemedel sker enligt lagen om läkemedelsförmåner. Detta innebär inte att ordinationen ändrats. Sjuksköterskan svarar för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apotek. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra in och signera ändringen på ordinationshandlingen. Ändringen görs genom att sätta ut = (är lika med) samt ersättningspreparatets namn. t.ex. tabl. Alvedon = tabl. Panodil Ändringen är angiven på originalförpackningens etikett. Om anhörig/ närstående ordinerar Om anhörig eller närstående med förskrivningsrätt, vill ändra i patientens läkemedelsordination, ska detta följa samma rutiner som vid övriga ordinationer. Förskrivaren ska skriftligt ange ordinationen i patientens ordinationshandling, underrätta patientansvarig läkare om åtgärden samt i förekommande fall utfärda recept. Läkemedelshantering vid växelvård Patienten ska vid ankomsten ha med sig tom dosett och aktuella läkemedel i originalförpackningar eller dosexpedierade läkemedel samt aktuell ordinationshandling. Om aktuell ordinationshandling inte finns, ska sjuksköterskan kontakta patientansvarig läkare för att få aktuell ordinationshandling. Då patienten inte har dosexpedierade läkemedel ska ordinationen sammanställas på ordinationshandling. Den skall uppdateras vid varje tillfälle patienten anländer till växelvårdsplatsen. Om närstående administrerar läkemedel i dosetten skall detta anges i ordination läkemedelsbehandling. Överlämnande av läkemedel sker i övrigt enligt gällande rutiner. 2. Förberedelser för överlämnande av läkemedel Uthämtning av läkemedel Uthämtning av läkemedel från apotek ska hanteras av personal som är delegerad för läkemedelshantering. Iordningställande av läkemedel Iordningställandet ska utföras med ordinationskort eller dosreceptet som underlag. Vid iordningsställande i dosett ska denna vara märkt med patientens namn och personnummer. Alla dosetter ska märkas med datum. Läkemedel får inte delas 6 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

7 upp i dosett för mer än två veckor åt gången, då vissa läkemedel inte kan garanteras hållbarhet utanför originalförpackningen i mer än två veckor. Läkemedel som dispenserats i läkemedelspåsar får endast användas i 14 dagar, därefter ska läkemedlet kasseras. Ex. läkemedelspåsar som skickats med från sjukhuset Om läkemedel iordningställs i t.ex. endosförpackningar (medicinmugg eller kuvert) ska dessa vara märkta med namn, personnummer, läkemedlets namn och styrka, när läkemedlet är uppdelat samt batchnummer/lotnummer. Iordningställandet ska dokumenteras på avsedd plats på signeringslistan för läkemedel. Observera att det får endast finnas en bruten förpackning per läkemedel åt gången som ska vara märkt med öppningsdatum. Blisterkartor ska hanteras obrutna. Vid ändring av ordinationen i dospåsar ska allt resterande läggas över i dosett för aktuell period Tablett. Waran ska delas i separat dosett (gärna blå). Patienter med dosdispenserade läkemedel bör alltid ha två dosetter i reserv. Signeringslista för överlämnande av läkemedel När sjuksköterskan ansvarar för patientens läkemedelshantering ska signeringslista för överlämnande av läkemedel upprättas av ansvarig sjuksköterska. En signeringslista/månad. På signeringslistan ska sjuksköterskans hela namn och årtal/datum stå, förutom patientens namn och personnummer. Utbyte av ifylld signeringslista, hos patienten kan utföras av läkemedelsdelegerad omvårdnadspersonal. Överlämnandet ska signeras för varje typ av dispensering (dosett, dospåsar ), för varje beredningsform och klockslag. Skriv ut preparatnamnet på signeringslistan endast då det finns flera preparat i samma grupp som t.ex. ögondroppar. Samlingsnamn som t.ex. tarmreglerande och injektioner kan skrivas. Har patienten två sorters insulin skrivs namnet ut, ej ordinationen. Befintliga koder på signeringslistan ska användas för att skriva på signeringslistan då läkemedel ej kan ges av någon anledning. Singnaturförtydligande ska skrivas på varje signeringslista. I fältet Aktuell information kan t.ex. anges om läkemedlen får krossas. Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel Sjuksköterska upprättar och ansvarar för förbrukningsjournal narkotika gr II V, varje uttag från originalförpackning ska dokumenteras i avsedd förbrukningsjournal. Kontrollräkning ska ske minst en gång i månaden När förbrukningsjournalen är fulltecknad överförs behållningen till ny förbrukningsjournal efter kontrollräkning och signering av två personer varav en sjuksköterska. Avslutad eller fulltecknad förbrukningsjournal förvaras i patientjournalen. 3. Överlämnande av läkemedel Läkemedel ska i normalfallet överlämnas i patientens bostad. Alla undantag från detta bedömer, planerar och dokumenterar ansvarig sjuksköterska. Vid överlämnandet ska läkemedel kontrolleras mot ordinationshandlingen och patientens identitet kontrolleras så att iordningställd dos tillförs rätt patient vid rätt tidpunkt. Överlämnandet ska dokumenteras på avsedd plats på signeringslista. 7 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

8 Sjuksköterskan ansvarar för att upprätta signeringslista att kontrollera att delegerad personal signerar enligt anvisningar för läkemedelshantering att åtgärda, rapportera, komplettera och följa upp en utebliven signering att kontrollera att signaturer finns vid signaturförtydligande Delegerad personal ansvarar för förhindra fel vid överlämnandet av läkemedel att arbeta på ett lugnt och systematiskt sätt. att undvika störningsmoment när du ska påbörja läkemedelsöverräckningen. Innan överlämnande ska kontroll av följande ske: Identitetskontroll Datum och klockslag Kontrollera signeringslista Kontroll ordinationshandling/ordinationskort Basal handhygien Ta fram alla läkemedel Ge läkemedel Hjälp patienten att dricka minst ett halvt glas vatten i samband med intag av läkemedel. Tänk på att läkemedel inte ska ges liggande. Signera signeringslista. Om något är oklart i samband med överlämnande av läkemedel, ordinationshandling eller signeringslista, ska alltid sjuksköterska kontaktas innan läkemedlet överlämnas. Överlämnande av vid behovs läkemedel Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid kontaktas innan läkemedel vid behov får ges. Under kontaktad sjuksköterska på vid behovslistan ska sjuksköterskans hela namn stå. Efter att sjuksköterskan tagit ställning till om vid behovs läkemedel ska ges, ska den personal som har delegering för att ge läkemedel vid behov, följa samma anvisning som anges ovan. Glöm inte att utvärdera effekten av det givna läkemedlet, meddela sjuksköterskan samt dokumentera detta på signeringslistan för vid behovs läkemedel i rutan hjälpte det? Om patienten har narkotikaklassade läkemedel vid behov ska en signeringslista upprättas för varje läkemedel. Läkemedel vid behov kan i vissa akuta situationer behöva ges omedelbart. Exempelvis klysma vid krampanfall, nitroglycerinpreparat vid kärlkramp, ångestdämpande läkemedel vid akut ångest. I vårdplanen ska framgå vilket/vilka läkemedel personalen kan ge samt vid vilka akuta symtom dessa kan ges, utan att kontakta sjuksköterskan först. Sjuksköterskan ska alltid kontaktas efter överlämnandet. 8 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

9 4. Förvaring av läkemedel Läkemedel ska förvaras på en säker plats i patientens bostad. Läkemedel ska förvaras så att det inte finns risk för att obehöriga kan komma åt dessa. Riskanalys ska alltid genomföras innan läkemedelsskåp inköps av kommunen till patienter i ordinärt boende. Samtycke från patienten måste alltid inhämtas. Om flera patienters läkemedel förvaras i samma förråd ska dessa läkemedel finnas väl åtskilda i boxar/korgar märkta med patientens namn och personnummer. Läkemedel ska förvaras enligt anvisning på läkemedelsförpackningen. Läkemedelsskåp ska städas regelbundet och läkemedel som inte längre är aktuella ska tas bort. Städningen av läkemedelsskåp kan noteras på en checklista i skåpet för att ange när det senast gjordes. Region Skånes Läkemedelsförråd i kommunal hemsjukvård Det ska finnas minst ett läkemedelsförråd i varje stadsområdesförvaltning. För kvalitetsgranskning av läkemedelsförrådet ansvarar Region Skåne. Kvalitetsgranskningen utförs som egenkontroll av läkemedelsansvariga sjuksköterskor (LASK) i stadsområdesförvaltningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det upprättas rutiner kring hanteringen av läkemedelsförråd Kassation Läkemedel som ej längre är aktuella ska efter samtycke från patienten kasseras och snarast återlämnas till apoteket. Dessa läkemedel ska på ett tydligt sätt märkas Kassation. Vid kassation av narkotika gr II -V ska mängden dokumenteras i patientjournalen av den sjuksköterska som ansvarar för att återlämna narkotikan till Apoteket. Två personer, varav minst en sjuksköterska ska signera i narkotikajournalen som därefter avslutas. Då patient avlidit kan sjuksköterskan erbjuda anhöriga att ta hand om överblivna läkemedel för kassering. Eftersom patientens samtliga läkemedel tillfaller dödsboet, kan anhöriga som så önskar, själv ombesörja kassationen. Tillämpning i dagligverksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL Den sjuksköterska som ansvarar för patientens läkemedelshantering, ansvarar också för att en kopia på aktuell ordinationshandling finns på dagverksamheten/dagligverksamhet LSS. Personalen på dagverksamheten/dagligverksamhet LSS ansvarar för att den inaktuella kopian makuleras. Ordinationshandlingen ska innehålla uppgift om telefonnummer till patientansvarig sjuksköterska och/eller hemsjukvårdens akuttelefon. Vid oklarheter beträffande läkemedelshanteringen ska personal kontakta patientansvarig sjuksköterska där patienten bor. Iordningställande av läkemedel Läkemedel ska iordningsställas i dosett eller dosdispenseras av Apotek. Om möjligt bör dospåsar beställas separat för vistelserna på dagverksamhet/daglig verksamhet LSS. 9 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

10 Dosett och dospåsar för en vecka får förvaras på dagverksamheten/daglig verksamhet LSS. Dospåsar och andra läkemedel som inte finns i dosett ska skickas i särskild låda för läkemedel till dagverksamheten/dagligverksamhet LSS. Lådan ska vara märkt med patientens namn. Läkemedel ska förvaras inlåst i särskilt skåp för endast läkemedel. Vid behovs läkemedel Då det finns ordinerat läkemedel vid behovs ska detta skickas med patienten till dagverksamheten/daglig verksamhet LSS. Läkemedlet ska vara märkt med patientens namn och personnummer. Patientansvarig sjuksköterska upprättar en ordinationshandling och skickar med den dos som kan behövas för två veckor. När det uppstår behov att överlämna vid behovs läkemedel kontaktas patientansvarig sjuksköterska eller hemsjukvården som bedömer om vid behovs läkemedel ska överlämnas. Patientansvarig sjuksköterskas telefonnummer ska anges på ordinationshandlingen. Sjuksköterskan dokumenterar i journalen. Personal på dagverksamheten/daglig verksamhet LSS överlämnar vid behovs läkemedel, signerar och informerar boendet/personal. Signeringslista Varje patient ska ha en signeringslista respektive signeringslista för överlämnande av vidbehovsmedicin. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för upprättandet av signeringslista. När listorna är fulltecknade skickas de till patientens ansvariga sjuksköterska för arkivering. Övrigt Överblivna läkemedel eller läkemedel som har blivit gamla, ska återlämnas till boendet i läkemedelslådan, tydligt märkt med Kasseras/kassation. Informera boendet om detta och gör en notering i Life Care/Procapita LSS. När nya patienter introduceras i dagverksamheten/dagligverksamhet LSS eller när patient byter verksamhet ska ansvarig sjuksköterska i det stadsområde där verksamheten är belägen medverka till att lägga upp säkra rutiner för läkemedelshantering. Detta med anledning av att denna sjuksköterska ansvarar för delegeringarna. Detta kräver därför en dialog mellan sektionschef inom dagverksamhet/dagligverksamhet LSS och delegerande sjuksköterska. Avvikelser hanteras enligt gällande rutiner för Malmö Stad. Referenser SOSFS 2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälsooch sjukvården SOSFS 2009:6 Föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2011:9 Föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 10 Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö Stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2016-05-16 1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad 2016-05-16 Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson 1998-11-05 Rutin för läkemedelshantering inom kommunal

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Dokumentägare: Vård-och omsorgschefer, Malmö Stad Framtaget av: Utsedd arbetsgrupp, Malmö Stad Beslutsdatum: 160520 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Läkemedelsrutin Solliden Fastställt av Petra Ludvigson Regelverk HSL Verksamhet Solliden Utarbetad av Petra Ludvigson Skapat datum 090506 Gäller fr.o.m. 150604 Version

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 1 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 3 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL)

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-01-03 Läkemedelshantering FÖRORD Denna lokala riktlinje bygger på riktlinjer Kommunal läkemedelshantering som är instruktioner på kommun- och landstingsnivå och fastställda av

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Kerstin Rutberg, boendestödjare Henrik Thorsell, Ida Tegnefjord, HSL-ansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till kerstin.rutberg@solom.se henrik.thorsell@solom.se

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

Dagverksamhet. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (5)

Dagverksamhet. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (5) Sida 1 (5) 2016-11-15 Dagverksamhet MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (5) Innehåll Ansvar... 3 Samverkan mellan

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Ida Tegnefjord, och verksamhetschef Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. Apotekare: Cecilia

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun Dnr Son 2011/26 2009-05-18 1 (30) Reviderade 2009-11-11 2010-04-21 2011-03-24 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun VÅRD OCH OMSORG Riktlinje Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Riktad till all personal ansvarig för att riktlinjen blir känd respektive arbetsledare Utfärdad 2007-01-29 Reviderad 2008-05-27 Gertrud

Läs mer

Handlingsplan för utebliven levarans av dosdispenserade läkemedel.

Handlingsplan för utebliven levarans av dosdispenserade läkemedel. Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: respektive enhetschef Dokumentets namn: Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel. Utfärdad av: Margaret

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Södertal je kommun 2013-04-04 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Äldreomsorgsnamnden socialnämnden Omsorgsnamnden Kommundelsnämnderna Riktlinje

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 14-12-05 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2016-03-31 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering Riktlinje Utgåva Antal sidor 6 9 Dokumentets namn Läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-19 Reviderad 2016-11-02 Läkemedelshantering Syfte

Läs mer

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar, läkemedelshantering och egenvård med hjälp.

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar, läkemedelshantering och egenvård med hjälp. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (12) Ansvarig för rutin Vårdcentraler i Solna Hemtjänst företag i Solna MAS i Solna stad Gäller från 2013-11-27 Reviderad 2017-04-19 Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (6) Medverkande Bengt Stenmo, verksamhetschef Ida Tegnefjord, Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till bengt.stenmo@solom.se ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen

Läs mer